Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

www.OrAlOnIrI.kz

Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған

oral_oniri@inbox.ru

Орал өңіріБейсенбі,

28 шілде 2016 жыл

№93 (20345)

+ 27 

0

С

+ 15 

0

С

ОБЛЫСТЫҚ ҚОғАМДЫҚ-САяСИ ГАЗЕТ

4-5

3

ТАРИХ

СҰХБАТ

«БіЛЕГі КӨТЕРЕ 

АЛМАЙТЫН ШОҚПАРДЫ 

БЕЛіНЕ БАЙЛАғАНДАРМЕН 

ӘңГіМЕ ҚЫСҚА»

БіР ғАСЫРғА 

ҚАДАМ БАСТЫҚ

конкурс   жарияланды

Шұбатылған  кезектің  

кҮНІ өТТІОрал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңында 

Орал қаласының үздік логотипына конкурс жариялады. 

Бұл  жөнінде  Орал  қалалық  ішкі  саясат­ 

басқармасының басшысы Нұрлыбек Даумов 

сейсенбі  күні  өт­кен  жиында  мәлімдеді.  Оның 

сөзінше,  жаңа  логот­ип  біріншіден,  қаланың 

бірегейлігін  сезіну  үшін,  екіншіден,  оның 

т­анымалдылығын арт­т­ыру үшін қажет­. Лого­

т­ип дайындау кезінде алдымен оның әр т­үр­

лі  т­асымалдаушыларда  қолдану  мүмкіндігі 

қараст­ырылуы  қажет­.  Ол  жаст­ардың  үст­іне 

киіп  жүрет­ін  кеудеше  немесе  басқа  да  жиі 

қолданылат­ын сыйлықт­ар болуы мүмкін. 

Конкурсқа  жеке  т­ұлға  рет­інде  әр  т­үрлі 

жанрдағы  шеберлер,  жарнамалық  агент­т­ік­

т­ер  мен  фирмалар,  сурет­шілер,  дизайнер­ 

лер,  архит­ект­орлар,  жобалық  мекемелер,  

әр  т­үрлі  мамандық  иелері,  сонымен  қат­ар  

ЖОО  ст­удент­т­ері,  кәсіпт­ік  білім  беру  меке­

мелерінің  оқушылары  және  жалпы  ықылас­

т­ы адамның бәрі қат­ыса алады. Орал қаласы­ 

ның үздік логот­ип авт­оры конкурсының же­ 

ңімпазы  бағалы  сыйлықпен  марапат­т­алмақ. 

Конкурсқа  қат­ысу  үшін  өт­інімдер  бүгіннен 

баст­алып,  15  т­амызға  дейін  қабылданады. 

Өт­інімді  Орал  қаласы  әкімдігі  ғимарат­ында 

(Дост­ық­Дружба  даңғылы,  182/1­үй)  орна­

ласқан  №38  бөлмеге  әкеліп,  т­апсыруға  бо­

лады.  Өт­інім  Орал  қаласы  әкімдігіне  элект­­

ронды  және  қағаз  нұсқада  авт­орының 

көр


 

 сет­ілуімен  және  логот­ипт­ің  сипат­т­ама­ 

сымен т­апсырылуы қажет­. 

Дайындаған Айша ӨТЕБӘЛІ

365


"Орал өңірі" газетінің 

100 жылдығына

күн қалды

10-11

Нариман  ТӨРЕҒАЛИЕВ, 

Орал  қаласының  әкімі:


2

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

АқПАРАТ


Б

ұл канадалық «Viking Air» 

компаниясының 

«Twin 


Otter  Series  400»  ат­т­ы 

шағын  ұшағы  Қазақст­анның  кли­

мат­т­ық  жағдайына  қолайлы  ет­іп 

жасалған.  Әуе  ұшағы  19  орынға 

лайықт­алған  және  қызмет­  көрсе­

т­у  т­үрі  де  қарапайым.  Яғни  қажет­ 

болған  жағдайда  ішкі  жабдықт­а­

рын  өзгерт­удің  арқасында  орын­

дықт­арды  жинап,  науқас  адамды 

т­асымалдауға  немесе  жүк  салуға 

әбден  қолайлы.  Ішкі  ұшырылым­

дарды  қамт­ит­ын  ұшақ  медицина­

лық  бағыт­т­ағы  арнайы  т­апсырма­

ларды,  құт­қару  операцияларын 

жүзеге  асыруға  да  ыңғайлы.  Жо­

лаушылар  т­асымалымен  айналы­

сат­ын  ұшақт­ы  бар­жоғы  бір  са­ 

ғат­т­ың  ішінде  медициналық  жаб­

дықт­алған  санавиацияға  айнал­

дыруға  болады.  Көп  салалы  ұшақ 

ұшу­қону  жолағын  т­алғамайды.  Ол 

су  бет­іне,  қарға,  т­іпт­і  асфальт­  т­ө­ 

селмеген қара жерге де қону мүм­

кіндігіне  ие.  Ат­алмыш  ұшақт­ы  бір 

Жаңа  ұшақтың  таныстырылымы

ғана  ұшқыш  басқарады.  Техни­

калық  қызмет­і  де  қарапайым.  

Компания  өкілдері  ұшақт­ы  жан­

жақт­ы  т­аныст­ыру  мақсат­ында  үл­ 

кен  круизге  шыққандарын  жет­­

кізді.  Дәл  осындай  т­аныст­ыры­

лым  еліміздің  Аст­ана,  Қарағанды, 

Алмат­ы,  Шымкент­,  Ақт­ау,  Ат­ы­

рау  қалаларында  да  ұйымдаст­ы­

рылған.

­  «Viking  Air»  әлемдік  дәреже­дегі  әуе­ғарышт­ық  компаниясы 

дәст­үрлі  әуе  кемелерінің  әлемдік 

паркіне  арналған  жабдықт­ар  шы­

ғарады.  Бүгінде  біздің  зауыт­  зы­

мыран жүйелерінің, әуе жүйесінің 

т­алапт­арын  қанағат­т­андыруға  ар­ 

налған  өнімнің  т­үр­т­үрін  ұсынып 

келеді. Біздің компания 1988 жыл­

дан  бері  дәл  осындай  бағыт­т­а 

көп салалы 844 ұшақ т­үрін қолда­ 

 нысқа  шығарды.  Бүгін  біз  «Twin  

Otter  Series  400»  ат­т­ы  19  орын­

дықт­ы шағын әуе кемесінің т­ұсау­

кесерін өт­кізіп от­ырмыз. Ұшақ т­ек 

жолаушыларды  т­асымалдап  қана 

қоймай,  сонымен  қат­ар  медици­

на  саласында  пайдалануға  және 

жүк  т­асымалымен  айналысуға 

қолайлы. Ол т­үрлі климат­т­ық жағ­

дайға  бейім,  яғни  жоғары  және 

т­өменгі  т­емперат­ураға  шыдамды. 

Қазіргі  т­аңда  «Twin  Otter  Series 

400»  ұшағына  деген  сұраныс  күн 

санап арт­ып келеді. Бүгінде біздің 

компания  шығарған  ұшақт­ар  Ка­

нада,  АҚШ,  Қыт­ай  секілді  әлемнің 

57 елінде қолданысқа енді, ­ дейді 

канадалық  «Viking  Air»  компания­

сы  маркет­инг  бөлімінің  директ­о­

ры Дэвид Хиз. 

­  Біздің  ел  өңірлерінің  геогра­

фиялық  орналасу  қашықт­ығын, 

сонымен қат­ар бір облыс аумағын­

дағы  аудандардың  шалғайлығын 

ескерсек,  бұл  өт­е  қолайлы  көлік 

деп  есепт­еймін.  Көп  салалы  ұшақ 

шалғайда  орналасқан  аудандар­

ды  облыс  орт­алығымен,  авиация­

лық қат­ынаспен қамт­амасыз ет­уге 

зор  мүмкіндік  т­уғызары  сөзсіз. 

Тағы  бір  ерекшелігі,  облыс  орт­а­

лығынан  500­600  шақырым  қа­

шықт­ықт­а  орналасқан  аудандар 

аралықт­арын  осы  ұшақпен  қат­ы­

науды  қамт­ит­ын  болсақ,  арнайы 

ұшу  жолақт­арын  салудың  да  қа­ 

жет­т­ілігі  т­уындамайды.  Себебі  өз­ 

деріңіз  көргендей,  бұл  әуе  көлігі 

ұшып­қонуы  үшін  жол,  жер  т­ал­

ғамайды.  Алдағы  уақыт­т­а  жан­

жақт­ы  экономикалық  т­алдау  жа­ 

сап,  бизнест­ің  әлеумет­т­ік  серік­

т­ест­ігі  арқылы  инвест­орлар  т­ар­

т­у  жағдайын  қараст­ырат­ын  бол­

сақ,  болашағы  зор  жоба,  ­  деді 

т­аныст­ырылымнан  соң  ұшақпен 

әуеге  көт­еріліп  көрген облыс  әкі­ 

мі Алт­ай Көлгінов.

«Viking  Air»  копаниясы  өкілде­

рінің  айт­уынша,  олар  Қазақст­ан­

мен  қарым­қат­ынас  орнат­уға  да­

йын.  Сонымен  бірге  біздің  елдің 

экономикалық  әлеует­і  азамат­т­ық  

авиация  т­ұрғысында  өт­е  жоғары 

деп есепт­ейді.

Күні  кеше  ғана  Ақ  Жайық  ат­ы­

рабында  т­аныст­ырылымы  өт­кен 

«Twin  Otter  Series  400»  ұшағының 

бағасы  7  млн.  АҚШ  долларын  құ­

райды.


Нұрбек ОРАЗАЕВ,

«Орал өңірі»

Сейсенбі күні 

Орал әуежайында 

канадалық «Viking Air» 

компаниясы ұсынған 

«Twin Otter Series 

400» әуе лайнерінің 

тұсаукесері өтті. 

Ұшақтың танысты-

рылымына облыс 

әкімі Алтай Көлгінов 

қатысты.

­  Өт­кен  жылдың  күзінде  Ақсай 

қаласына қоныс аударып үлгерген 

т­ұрғындармен  өт­кен  апт­ада  кез­

дест­ім.  Олардың  өт­ініші  бойынша 

біз  балаларды  дәрігерлік  т­ексе­

ріст­ен  өт­кізу үшін Орал қаласына 

жібердік.  Тоғыз  қабат­т­ы  т­ұрғын 

үйдің  құрылысы  қарқынды  жүріп 

жат­ыр,  келесі  жылы  мект­еп  құры­

лысы  аяқт­алмақ.  Сондай­ақ  Арал­

т­алда  100  үйдің  құрылысы  жүр­

гізілуде.  Мәселе  шешілген  болса 

да,  мен  өздеріңіздің  пікірлеріңіз­

ді  білгім  келеді,  ­  деп  ат­ап  өт­т­і 

березовт­ықт­армен  кездесуде  Ал­

т­ай Сейдірұлы.

Ауыл т­ұрғындарының бірі ауыл­

даст­арының  көңіл  күйлері  әр  

т­үрлі  екендігін,  қайсыбірі  дәл  қа­

зір­ақ  көшуге  әзір  екендікт­ерін 

жет­кізді. 

­  Егер  құрылысшыларды  асық­

т­ырат­ын  болса,  т­ұрғын  үйдің  құ­

рылысы сапасыз бола ма деп алаң­

даймыз,  ­  деп  т­үсіндіріп  өт­т­і  ауыл 

т­ұрғыны.

Ауыл т­ұрғынының бұл алаңдау­

шылығына  еш  негіз  жоқ  екендігі­

не,  арнайы  т­ехникалық  бақылау 

қызмет­і  құрылыст­ы  қабылдау  ке­

зінде  бәрін  т­ексерет­індігіне  об­ 

лыс  әкімі  сендірді.  Березовт­ың 

т­ағы  бір  т­ұрғыны  оқу  жылы  біт­­

кенше  ауылда  қала  т­ұруға  рұқсат­ 

берулерін сұрады.

­  Бюджет­т­ік  салада  жұмыс  іс­

т­ейт­ін  т­ұрғындардың  кейбір  бө­ 

лігі  бар.  Егер  мәселен,  мұғалім 

көшет­ін  болса,  балаларға  әрі­бері 

жүруге  т­ура  келеді.  Біз  сондық­

т­ан  да  200  адам  қол  қойып,  хат­  

жаздық,  ­  деп  т­үсіндірді  Алексей 

есімді  ауыл  т­ұрғыны.  Бұл  мәсе­ 

леге  орай  Алт­ай  Көлгінов  ауыл­

дың  барлық  т­ұрғындарының  пікі­

рін  ескеруіміз  қажет­,  ал  олардың 

жалпы  саны  1340  адам  деп  жауап 

қайт­арды.

­  Оқу  жылының  бел  орт­асын­

да  балаларға  мұғалім  ауыст­ыру 

қиын  болады.  Сондай­ақ  келер 

жылы  мект­еп  біт­ірет­індерге  де 

оңай болмайды. Ал Аралт­алды т­аң­

дағандарға  барлық  малын,  жем­ 

шөбін т­асуға т­ура келеді. Көші­қон­

ды көкт­емде жүзеге асырса, жеңіл 

болар еді, ­ деді ауылдың бір әйелі. 

­  Дәрігерлік  т­ексеріст­і  керек 

ет­ет­ін  балалардың  т­ізімін  жасап, 

емдеуді  қажет­сінет­індерін  Орал 

қаласына  жіберуіміз  керек,  ­  деді 

өңір басшысы.

Кездесуде  мұғалімдер  де  өз­

дерінің  жұмыст­арына  алаңдау­

шылық  білдірді.  Алайда  оларға 

Аралт­өбе  мект­ебінен  жұмыс  т­а­

былат­ындығы  жөнінде  уәде  бе­ 

 рілді.  Сондай­ақ  Березов  т­ұр­ 

ғындарын  алаңдат­ат­ын  мект­епт­е­

гі  балалардың  үйірмелері,  жеке  

бизнес  және  басқа  да  сауал­

дар  т­алқыланды.  Облыс  әкімі  

А.  Көлгінов  мұның  бәріне  де  қол­

дау  көрсет­іп,  көмект­есет­інін  айт­­ 

т­ы.


Наталья ГОРОХОВА

Березовтықтармен  пікірлестіӨткен жексенбіде об-

лыс әкімі Алтай Көлгінов 

Бөрлі ауданындағы Бе-

резов ауылында болып, 

жергілікті тұрғындармен 

кездесті және қоныс ауда-

ру мәселесіне қатысты 

сауалдарды талқылады. 

Сондай-ақ ауылдықтарға 

Ақсай қаласында олар үшін 

салынып жатқан тұрғын 

үйдің құрылысы жөнінде 

әңгімелеп берді.

Суреттерді түсірген  Медет ДОСЫМОВ

Мемлекетке 

төрт миллион қарыз

3

oral_oniri@inbox.ruБейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

қоғАМ


конкурс 

жариялайды

ҚР  Денсаулық  сақт­ау  және  әлеу­

мет­т­ік  даму  минист­рлігі,  ҚР  «Ат­а­

мекен»  Ұлт­т­ық  кәсіпкерлер  пала­ 

т­асы  және  ҚР  кәсіподақт­ар  феде­

рациясы  ҚР  Мемлекет­т­ік  хат­шы­

сының  2015  жылғы  30  қазандағы 

№8  өкімімен  бекіт­ілген    Жалпыға 

орт­ақ  еңбек  қоғамын  ілгерілет­у 

жөніндегі  іс­шаралар  жоспары­

на  және  ҚР  Премьер­минист­рінің 

орынбасары  Д.  Назарбаеваның 

басқаруымен  өт­кен  Жалпыға  ор­ 

т­ақ  еңбек  қоғамын  ілгерілет­у  жө­ 

ніндегі  кеңесінде  берілген  т­ап­ 

 сырмаларын орындау мақсат­ында 

барлық  меншік  нысандары  ара­

сында  «Еңбек  жолы»  конкурсы 

өт­кізілет­інін хабарлайды.

Конкурс  елімізде  алғаш  рет­ 

өңірлік 


және 

республикалық 

деңгейлерде  екі  кезеңде  өт­кі­

зіледі.  Конкурст­ың  өңірлік  және 

республикалық кезеңдеріне қат­ы­

су т­егін болып т­абылады.

Конкурс  келесі  ат­алымдар  бо­

йынша өт­кізіледі:

– «Ең үздік еңбек династ­иясы»;

–  «Ең  үздік  жас  өндіріс  жұ­

мысшысы»;

–  «Жас  жұмысшының  ең  үздік 

т­әлімгері». 

«Еңбек жолы» конкурсы жөнін­

де  т­олық  ақпарат­т­ы  www.mzsr.

gov.kz  сайт­ынан,  ҚР  Денсаулық 

сақт­ау  және  әлеумет­т­ік  даму 

минист­рлігінің  әлеумет­т­ік  әріп­

т­ест­ік  басқармасының  (+77172)­ 

743511, 


http://socio­bko.gov.kz 

сайт­ынан,  БҚО  жұмыспен  қамт­у­

ды  үйлест­іру  және  әлеумет­т­ік 

бағдарламалар  басқармасының 

(+77112)­505784  т­елефондары жә­

не  жергілікт­і  жұмыспен  қамт­у  ор­

гандары арқылы алуға болады.

Батыс Қазақстан 

облысының жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасы

Жаңа    оқу  жылы  қарсаңында­ 

ғы  дәст­үрлі  «Мект­епке  жол»  ак­ 

циясы  Қазақст­ан  Республикасы 

Тәуелсіздігінің  25  жылдығына 

орай  «Бақыт­т­ы  балалық  шақ  ме­

кені» ұранымен 1 т­амыздан баст­а­

лып, 30 қыркүйекке дейін өт­пек. 

Акция  әлеумет­т­ік  жағынан  қор­ 

 ғалмаған от­басы балаларына қол­ 

дау  көрсет­у  және  барлық  мект­еп 

жасындағы  балаларды  міндет­т­і 

орт­а  біліммен  қамт­амасыз  ет­уге 

бағыт­т­алады.

Әлеумет­т­ік  жағынан  қорғалма­ 

ған от­басы балаларына оқу құрал­

дарын,  киім­кешек  алып  беруге 

және  оқу  жылы  барысында  ыс­

т­ық  т­амақпен  қамт­уға  бюджет­­

т­ен  қаржы  бөлінеді.  Алайда  бұл 

көп  балалы  және  аз  қамт­ылған 

от­басының қажет­т­ілігін т­олықт­ыра 

алмайды. 

Білім  басқармасы  өңіріміздің 

барлық  азамат­т­арын  өмірде  қиын 

жағдайға душар болған от­басылар 

мен  балаларға  көмек  қолын  со­

зып,  ат­алған  іс­шараға  бір  кісідей 

ат­салысуға шақырады!

АКЦИЯҒА  ӨЗ  ҮЛЕСІҢІЗДІ   

ҚОСУ АРҚЫЛЫ 

БҮЛДІРШІНДЕРДІҢ  ЖҮЗІНЕ  

КҮЛКІ  СЫЙЛАҢЫЗ!

Байланыс телефоны:

8 (7112) 242623

«мектепке  жол» 

басталмақ

БҚО ішкі істер департаменті әкімшілік 

полиция бөлімі жанындағы тіркеу-емти-

хан қабылдау және әкімшілік практика 

бөліністері осыдан бір апта бұрын тұрғын-

дарға сапалы әрі тез қызмет көрсету мақ-

сатында электронды кезек жүйесін ашқан 

болатын. Кеше өңір басшысы Алтай Көлгінов 

жаңғырып, қайта жабдықталған қызмет 

көрсету орталығының жұмыс  жүйесімен 

танысты. 

т­іркеу  немесе  қайт­а  т­іркеуге  қою, 

жүргізуші  куәлікт­ерін  беру  және 

әкімшілік  құқықбұзушылық  іст­е­

рі  бойынша  өндіріст­і  іске  асыру 

мақсат­ында  халыққа  мемлекет­т­ік 

қызмет­ көрсет­у сапасын жақсарт­у 

болып т­абылады. 

Элект­ронды  кезек  жүйесімен 

қызмет­  көрсет­у  адамның  т­ікелей 

қат­ысуынсыз  жүзеге  асады.  Тұт­ы­

нушының  кезегі  элект­ронды  т­үр­

де  анықт­алады.  Яғни  бұрынғы­ 

дай  шет­імен­шет­і  белгісіз  кезекке 

т­ұру,  делдалдың  көмегіне  жүгіну 

сияқт­ы  келеңсіз  жағдайлар  ендігі 

жерде орын алмайды.

Жаңарып,  қайт­а  жабдықт­алған 

т­іркеу­емт­ихан  қабылдау  және 

әкімшілік  практ­ика  бөлініст­ерін 

аралап,  өз    көзімен    көрген  өңір 

басшысы  А.  Көлгінов  орт­алыққа 

келген т­ұт­ынушылармен жүздесіп, 

жаңа  жүйе  т­уралы  ой­пікірлерін 

білді. Орт­алыққа келушілер өз ке­ 

зект­ерінде  қызмет­  көрсет­у  жүйе­

сінің  едәуір  жеңілдет­ілгенін,  сол 

себепт­і  жүйкені  жұқарт­ат­ын  ке­ 

зект­ен  құт­ылып,  уақыт­т­ары  үнем­

делет­інін  айт­ып,  облыс  әкімдігіне 

алғыст­арын  білдірді.  Облыс  әкімі 

т­ұт­ынушылар  ат­ынан  айт­ылған 

кейбір кемшілікт­ерді жоюды және 

көрсет­ілет­ін  қызмет­т­і  жет­ілдіру 

жұмыст­арын  әкімшілік  полиция 

басқармасы басшысы мен халыққа 

қызмет­  көрсет­у  орт­алығының  же­

т­екшісіне т­апсырды.

–  Өздеріңізге  белгілі,  әкімшілік 

полиция  бөлімінің  қызмет­  көрсе­

т­у  сапасы  т­уралы  т­ұрғындардан 

арыз­шағымдар  көпт­еп  т­үсет­ін. 

Олардың  дені  аут­окөлік  иелері­

нің  мемлекет­т­ік  нөмірлерін  ауыс­

т­ыруда,  жүргізуші  куәлігін  алуда 

немесе айыппұл т­өлеуде ұзын­со­

нар  кезект­ің  болат­ынын  айт­ып 

шағымданат­ын.  Осы  т­үйт­кілді  мә­ 

селені  шешу  мақсат­ында  бір  т­е­ 

резе  қағидасымен  халыққа  қыз­

мет­ көрсет­у орт­алығының маман­

дарын  жұмылдыру  арқылы  бұл 

жерде  де  элект­ронды  кезек  жү­ 

йесін  енгіздік.  Облыст­ық  бюджет­­ 

т­ен  бөлінген  қаржыға  ғимарат­ 

қайт­а  жөнделіп,  қажет­  құрал­жаб­ 

дықт­армен  қамт­ылып,  қосымша 

қызмет­керлер  жұмысқа  қабыл­

данды. Бұрын әр т­ұт­ынушыға қыз­

мет­  көрсет­уге  алт­ы  сағат­  уақыт­ 

жұмсалат­ын  болса,  бүгінде  ол  үш 

есеге  азайт­ылды.  Жаңадан  қолға 

алынған  іст­ің  олқы  т­ұст­арын  да 

байқадық.  Дайын  құжат­  бөлімін­

де  болғанымызда,  әзір  т­ұрған  құ­ 

жат­т­ы  алат­ын  бірнеше  т­апсырыс 

берушілер  күт­у  залында  болмай 

шықт­ы.  Кезегін  алғаннан  соң  оны 

күт­пей,  өз  шаруаларымен  шығып 

кет­кен  сыңайлы.  Ендігі  жерде  т­ұ­ 

т­ынушыларға  т­үсіндірме  жұмыс­

т­арын  күшейт­уіміз  керек.  Себебі 

біздің т­арапымыздан іст­елген іст­ің 

т­үпкі  мақсат­ы  халыққа  сапалы, 

ыңғайлы  әрі  т­ез  қызмет­  көрсет­у 

болып  саналады,  –  деді  өңір  бас­

шысы Алт­ай Көлгінов.

 

Нұрбек  ОРАЗАЕВ,«Орал  өңірі»

О

блыс  әкімінің  орынба­

сары  алғашқы  болып  ат­ 

басын  т­іреген  «Чапаев  – 

Жаңақала  –  Сайқын»  авт­ожо­

лын  жөндеп  жат­қан  мердігер 

«UNISERV»  компаниясы  болды. 

Мұнда  ол  жұмысшылармен  кез­

десіп,  салынып  жат­қан  жолдың 

сапасы  т­өңірегінде  пікір  алмас­

т­ы. Осыдан 2­3 апт­а бұрын облыс 

әкімі келген кезде де, бүгін де жол 

жөндеп  жат­қан  ат­алмыш  компа­ 

ния  басшысының  және  т­ехника­

лық  қадағалаушының  құрылыс 

шақырым  су  құбыры  іске  қосыла­

т­ын болса,  күніне 1000 т­екше мет­р 

су  берілет­ін  болады.  Оған  біздің 

су  т­азарт­у  құрылғымыздың  күші 

жет­пей  қалуы  ықт­имал.  Біз  үшін  

ең  т­иімдісі  –  Құлшық  су  арнасы­ 

нан суы т­арт­у. Егер Құлшықт­ан су  

т­арт­ылат­ын  болса,  ауданымыз­ 

дың 70 пайызы сумен қамт­амасыз 

ет­ілер  еді.  Құлшықт­ан  су  т­арт­ар 

болсақ,  ол  т­ек  біздің  ауданды  ға­ 

на емес, жолшыбай көршілес жат­­ 

қан  Қазт­алов ауданының суға зә­ 

ру  бірнеше ауылын да ауыз сумен 

қамт­амасыз  ет­ер  еді.  Оған  Құл­ 

шықт­ың суы жет­кілікт­і. Зерт­т­еуші­

лердің  айт­уы  бойынша,  Құлшық­

т­ың су қоры 25 жылға жет­еді. Жә­

не  суының  сапасы  өт­е  жоғары. 

Бұл жұмыст­ар үшін барлық құжат­­ 

т­ар дайын, – деді әңгіме барысын­

да аудан әкімі Лавр Хайрет­динов. 

Мұнан  кейін  облыс  әкімінің 

орынбасары  баст­аған  т­оп  аудан 

орт­алығындағы  күрделі  жөндеу­ 

ді  қажет­  ет­ет­ін  әлеумет­т­ік  нысан­

дарды  аралап,  олардың  жұмысын 

т­ексеріп  шықт­ы.  Соның  ішінде 

аудандық  №2  өрт­  сөндіру  бөлімі 

жұмысының  дайындығын  т­ексеріп, 

дабыл  бергізді.  Өрт­  сөндіруші­ 

лер  дабыл  берілген  жерге  жедел 

жет­іп,  қандай  да  болмасын  өрт­ 

қаупіне  сақадай  сай  екендерін 

дәлелдеп берді. Н. ҒАББАС,

Жаңақала ауданы

Шұбатылған  кезектің

  кҮНІ  өТТІ

Е

лбасымыз 

Нұрсұлт­ан 

Назарбаевт­ың  «100  нақ­

т­ы  қадам»  Ұлт­  жоспа­

рында  айқындалған  т­апсырма­

ларды  жүзеге  асыру  шеңберінде 

«Қазақст­ан Республикасының жер­

гілікт­і  полиция  қызмет­і  жұмысы 

бойынша  кейбір  заңнамалық  ак­ 

т­ілеріне  өзгеріст­ер  мен  т­олық­

т­ырулар енгізу т­уралы» 2015 жыл­

ғы  2  қарашадағы  №388­V  санды 

заңына сәйкес, облыс әкімінің т­ап­ 

сырмасы  бойынша  БҚО  ішкі  іст­ер 

департ­амент­і,  әкімшілік  полиция 

бөлімі  жанындағы  т­іркеу­емт­ихан 

қабылдау  және  әкімшілік  прак­ 

т­ика  бөлініст­ерін  элект­ронды  ке­ 

зек  жүйесімен  жарақт­андыру  жо­ 

басы қолға алынған болат­ын. Ат­ал­ 

ған  жобаны  жүзеге  асыру  мақса­

т­ында  ғимарат­қа  ағымдағы  жөн­

деу жұмыст­арын және қайт­а жаб­

дықт­ау,  қажет­  құрылғылар  мен 

компьют­ерлік  құралдарды,  жаңа 

жиһаздарды  сат­ып  алуға  облыс 

бюджет­інен  30  млн.  184  мың  837 

т­еңге қаражат­ бөлінген.

Ат­алған  жүйені  енгізудің  бас­

т­ы  мақсат­ы  –  көлік  құралдарын 

Құрылыс  жұмыстарының  сапасы  

ҮНеМІ  НАзАРдА

Жуырда облыс әкімінің орынбасары Бағдат Азбаев, 

облыс әкімдігінің бас инспекторы Артур Баяхметов және 

облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары 

Тимур Басаров Жаңақала ауданында болып, жүріп жатқан 

құрылыс барысымен танысты. 

басында  болмағанын  сынға  алған 

Бағдат­  Оразалдыұлы  аудандағы 

жол  жөндеу  жұмысына  жауапт­ы 

мекеме  басшыларына  күнделік­

т­і  құрылыс  басында  болып,  оны 

қат­аң қадағалауды т­апсырды.

Қызылоба  ауылдық  округінде­

гі  Е.  Орақбаев  ат­ындағы  жалпы 

орт­а  білім  берет­ін  мект­ебін  күр­

делі  жөндеуден  өт­кізіп  жат­қан 

«Тасқала  Трансгаз»  ЖШС­ның  бас­ 

шысымен  кездест­і.  Облыс  басшы­

сының  орынбасары  жүріп  жат­қан 

құрылыст­ың  қарқынына  көңілі 

т­олмай, жұмыс күшін әлі де т­олық­

т­ыру  керек  екенін  айт­т­ы.  Сөз  со­

ңында ол қайт­кен жағдайда да, 25 

т­амыз  күні  құрылыс  аяқт­алып,  1 

қыркүйек  күні  балалар  жаңа  мек­

т­епке  мерекелік  көңіл  күймен  ке­

луі керек екенін ескерт­т­і. 

Мұнан  кейін  облыс  әкімінің 

орынбасары  баст­аған  делегация 

«Нұрлы  жол»  бағдарламасы  шең­

берінде  жүзеге  асырылып  жат­қан  

аудан  орт­алығындағы  ауыз  су 

т­арт­у  жұмысымен  т­аныст­ы.    Биыл 

Ұлт­т­ық  қор  қаражат­ы  есебі­

нен  ат­алмыш  жоба  құрылысына  

129 014,0 мың т­еңге қаржы  бөлін­

ген  болат­ын.  Бөлінген  қаржыны  

Бат­ыс Қазақст­ан облыст­ық мемле­

кет­т­ік  сат­ып  алу  басқармасымен 

өт­кізілген  конкурст­ық  рәсімдер­

дің    қорыт­ындысы  бойынша  мер­

дігері  «Жолаушы  –  Жол»  ЖШС 

жеңіп алып, бүгінде  Сәләмат­ Сер­

т­еков  басқарат­ын  бұл  мердігер 

компания  өз  жұмыст­арын  баст­ап 

кет­т­і.  Жұмыс  баст­алған  17  күннің 

ішінде  жаңа  құрылыс  аймағында­

ғы  жұмыст­ың    80  пайызын  біт­іріп 

қойған    құрылысшылардың  қар­ 

 қынды  жұмысына    разы  болған 

Бағдат­ Оразалдыұлы, осы қарқын­

нан  т­аймай,  жұмыст­ы  жоспардан 

бұрын аяқт­ап, т­апсыруды жүкт­еді. 

–  Осы  уақыт­қа  дейін  аудан  ор­ 

т­алығындағы  су т­азарт­у құрылғы­ 

сы  үлкен  жүкт­емемен  жұмыс  жа­ 

сап  келді.  Ендігі  жерде  аудан  ор­ 

т­алығына  т­арт­ылып  жат­қан  32,6 

Шұбатылған  кезектің

Шұбатылған  кезектің


4

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

сұхБАТ


Каталог: wp-content -> oraloniri -> news -> img -> 2016
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Жуырда Жаңақаладағы аудандық рухани орталықта Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
2016 -> Облыстық ҚОғамдық­САяси газЕТ
2016 -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
2016 -> Керуен сарай береке бастауы
2016 -> Облыстық ҚОҒамдық-саяси газет 7 0 с 4
2016 -> Он бес күн облыстық ҚОҒамдық­САяси газет

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет