Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақжүктеу 1.11 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата05.03.2017
өлшемі1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДҮЙСЕНБІ

27 

СӘуІр

СЕЙСЕНБІ

28  

СӘуІр

Tv АПТА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №17 (1252),  22 сәуір  2015 Жыл7:00 «ТаҢШОлПаН». 

10:00 «сырғалым».

10:50 «айтуға оңай...»

11:35 «қыздар». 

12:30 ЖаҢалықТар

12:45 «Ұлы жеңіске - 70 

жыл». 

12:55 «заң және біз» 13:35  «қылмыс  пен 

жаза»


14:00 «Поэзия әлемі»

14:30 «айдаһар мінген 

шабандоздар». 

14:55 «Джунгли кітабы». 

1 5 : 0 5   « ә Й Е л 

бақыТы». 

16:10 «КЕліН». 

1 7 : 0 0   « қ а м а л 

қОрҒаҒаН қазақ». 

17:30 ЖаҢалықТар

17:50 «ӨзЕКЖарДы»

18:10 «айналайын». 

19:10 «ЖурНалИсТіК 

зЕрТТЕу» 

19:35  «қызДар». 

20:30 ЖаҢалықТар

2 1 : 0 5   « а Й Т у Ғ а 

ОҢаЙ...»


21:50    «КӨК  ТарлаН-

Дары». 


22:40 «Ұлы ЖЕҢісКЕ - 

70 Жыл». 

22:50  «КЕліН». 

23:40  «ТҮНГі  сТу-

Д И Я Д а   Н Ұ р л а Н 

қОЯНбаЕВ» 

0:15 ЖаҢалықТар

0:45 «Өзекжарды»

1:10  «қамал  қорғаған 

қазақ». 


1:40 «ас болсын»

2:25  «Түнгі  студияда 

Нұрлан қоянбаев»

3:00 ЖаҢалықТар

3:30 әнұран

         ХАБАР

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы 

жаңалықтар

10:15  «маша и мед-

ведь» 

10:25 «мишки Гамми»10:50 «белка и стрел-

ка» 


10:55 «Подари детям 

жизнь» 


11:00 утренний выпуск 

новостей 

11:15 «әр үйдің сыры 

басқа»  


11:45 Кулинарная про-

грамма «магия кухни»

12:20  «слово офи-

цера» 


13:00 Түскі 

жаңалықтар

13:15. «семейные 

мелодрамы»  

14:00 Телесериал. 

«улыбка пересмешни-

ка» //

15:00 Дневной выпуск новостей

15:15 «бұйымтай»

15:55 Тұсаукесер! 

«Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

16:25 Телесериал. 

«Пәленшеевтер»

17:00 Кешкі 

жаңалықтар

17:15 «Көзқарас»

17:45 «мен көрген 

соғыс»


17:55 «Незабытые 

истории войны»

18:00 Вечерний вы-

пуск новостей

18:15 Телесериал. 

«сұлтан сүлейман»

19:10 «біздің үй»

20:00 қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «100 бизнес-

историй» 

21:00 Итоговый вы-

пуск новостей

21:30 Премьера! 

Телесериал «слово 

офицера»


22:00 Телесериал. «а 

у нас во дворе»

22:50 «біздің үй»

23:40 Тұсаукесер! 

«бұйымтай» 

00:25 «әр үйдің сыры 

басқа» деректі дра-

масы


01:00 «айтұмар»

01:50 «арнайы хабар»

02:20 «бюро рассле-

дований»


                        

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

07.25  әНҰраН. 

аҢДаТПа

07.30 «қайырлы таң , әулиеата !»  

09.30 


«ЖаҢалықТар»

09.50 «НОВОсТИ»

10.10 ТЕлЕблОКНОТ

10.15 сазды әуен

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35 Хабар «ауылға 

кел, ағайын!» 

10.50 Хабар «Грани»

11.00 «балаларға 

базарлық»

11.25 «сөз маржан»

11.30 ТЕлЕблОКНОТ

11.35 «Күй  күмбірі»

11.45 Телехикая «ма-

руся .»

12.35 Д/ф: «Олар-От-ан үшін шайқасты.»

13.00 


«ЖаҢалықТар»

13.10 «НОВОсТИ»

13.20 «балаларға 

базарлық»

13.45 ТЕлЕблОКНОТ

13.50 ТЕлЕмарКЕТ

13.55 «әулиеата 

әуендері»

14.05 аҢДаТПа

14.05 – 17.50 

Техникалық үзіліс

17.50  аҢДаТПа 

17.55 Хабар: «Өзін өзі 

тану»


18.20 

«ЖаҢалықТар»

18.35 «НОВОсТИ»

18.50 ТЕлЕмарКЕТ

19.00 ТЕлЕблОКНОТ

19.05 Д/ф: «Олар-От-

ан үшін шайқасты.»

19.25 Телехикая «ма-

руся .»

20.00 «ЖаҢалықТар»20.20 «НОВОсТИ»

20.40 ТЕлЕблОКНОТ

20.45 «Күй күмбірі»

20.55  Хабар: «Первая 

студия»

21.20 «сөз маржан»21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21.40 ТЕлЕблОКНОТ

21.45 «әулиеата 

әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Телехикая 

00.00  ЖаҢалықТар»

00.20  «НОВОсТИ» 

00.40 «ТЕлЕблОК-

НОТ»


00.45 «сазды әуен»

01.05 аҢДаТПа. 

әНҰраН  

01.10 арнаның жабы-

луы

 

 7 КАНАЛ

05.45 «қорқыныш фак-

торы» 

06.30 «арам ақша. адал махаббат» 

07.30 «Күнбастар»

08.00 «сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30 «Күнбастар»

09.00 «с новым до-

мом!» 

10.00 «О самом глав-ном» 

11.00 «Домашний ре-

сторан»

12.00 «баспана бабы» 13.00 «қыздар арасын-

да»


13.50 «7 NEWS»

14.00 «сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

14.30 «айнаonline»

15.00 «Гадалка»

16.00 т/с «Красные 

горы»

17.00 Шоу «ВООм!»   18.00 «арам ақша. 

адал махаббат» 

19.00 «айнаonline»

 19.30 т/п <моя исто-

рия. абай байбенжин> 

20.00 «7 NEWS»

21.00 х/ф «лекции для 

домохозяек» 

23.00 «қорқыныш фак-

торы» 


00.00 т/с «сонная 

лощина»


01.00 «айнаonline» 

01.30 «Я - шопоголик»

02.00 «моя история»

02.30 «страсти у 

плиты»

03.00«сотқар балалар»03.30«қыздар арасын-

да 


04.30 «айнаonline» 

05.00 «қуырдақ»  

 

         31 КАНАЛ

05.58  қр әнұраны

06.00    «ризамын» 

07.00    «сен 

Келерсің-2»  

08:00    «Үмітіңді Үзбе» 

09:00   «мальчишник 2: 

Из Вегаса В бангкок»  

11:00  «Городские 

легенды»


12:00  мульты 

14:00     «мен саған 

Ғашықпын»

15:00  «счастливы 

Вместе» 

16:00  «счастливы 

Вместе»

18:00   «Кухня»19:00   «братья По 

Обмену-2»

20:00  Информбюро

21:00    «сен 

Келерсің-2»

22:00     «мен саған 

Ғашықпын»

23:00  алдараспан, 

Шаншар, Нысана  

Күнделігі 

00:00   «Проклятие 

моей матери»

02:00  «әзіл студио»

03:30    «ризамын» 

04:30  қазақша Концерт  

     КТК

06.00 Открытие веща-

ния. қр әНҰраНы

06.05 мультфильмдер

06.35 Деректi хикая 

“КуХНЯ КуНГ-Фу”

07.00 “Япыр-ай” (из 

архива “КТК”)

07.45 ЖаҢалықТар 

08.10 “қаЙраН замаН! 

ЖалҒасы” түрiк теле-

хикаясы


09.10 “сараЙ ХаНым-

Дары” кытай телехика-

ясы (повтор)

10.10 “ЧЕТырЕ 

ВрЕмЕНИ лЕТа” (7-8 

заключит.серии) 

12.00 НОВОсТИ 12.40 

“ДИаГНОз” (повтор)

13.10 “лЕсНИК”, остро-

сюжетный детектив 

15.15 “НЕ ВрИ мНЕ”. 

16.10 “маХабаТТа 

ШЕК бар ма?” 

17.10 “мҰзДаН суық, 

ОТТаН ысТық” 

18.25 “маХабаТТа 

ШЕК бар ма?” 

19.30 “сараЙ Ха-

НымДары” 20.30 

ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОсТИ


21.40 “ЧЕрНыЙ КВа-

ДраТ”


22.10 “ОФИЦЕрсКИЕ 

ЖЕНы” (1-2 серии). 

ПрЕмЬЕра.

23.55 “ШЕФ-2”  

01.40 “сараЙ ХаНым-

Дары” 


02.25 “қаЙраН замаН! 

ЖалҒасы” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

03.20 “мҰзДаН суық, 

ОТТаН ысТық” үнді 

телехикаясы (повтор)

04.00 ЖаҢалықТар 

(повтор) 

04.25-05.10 “сЕКрЕТы 

бОЕВыХ ИсКуссТВ” 

деректi хикая 

 

   ЕВРАЗИя

6:00 «сҮЙГЕН Жар». 

6:50 ЖаҢалықТар 

7:00 Телеканал «ДО-

брОЕ уТрО»    

11:00 «ЧуЖОЕ лИЦО»  

12:00 «Ду қОл ШОКО-

лаД» 

12:55 ЖаҢалықТар 13:00 «луЧШИЙ ГО-

рОД.KZ». 

13:10 «аШыҒыН 

аЙТқаНДа» 

14:00 «П@уТINA» 

14:30  «ПауТИНа-5»  

15:30 «112»  

15:40 «суДЕбНыЕ 

ИсТОрИИ» 

16:40 «ДаВаЙ ПОЖЕ-

НИмсЯ» 

17:50 «ПусТЬ ГОВО-рЯТ»  

18:55 «ВзГлЯД Из 

ВЕЧНОсТИ»    

20:00 «НОВОсТИ В 

20:00»  

20:40 «сҮЙГЕН Жар». 

21:40 «басТы 

ЖаҢалықТар»  

22:20 «ДЖОДХа 

ЖәНЕ аКбар». 

23:20 «П@уТINA» 

23:45 «луЧШИЙ ГО-

рОД.KZ». 

23:55 «у Вас буДЕТ 

рЕбЕНОК…» 

1:50 «П@уТINA» 

2:10 «аШыҒыН 

аЙТқаНДа» 

2:50 «ДЖОДХа ЖәНЕ 

аКбар». 


3:35 «Контрольная 

закупка


 

7:00 Новости «20:30»

7:30 Жаңалықтар

8:05 «Кто в доме 

хозяин?» 

8:30 Программа 

«Такси»

9:00 «Өзгерген өмір» 10:00 Жаңалықтар

10:10 «Өзгерген өмір» 

10:30 «Фериха»

11:30 «қыз ғұмыры» 

13:00 Жаңалықтар

13:10 «Дүние жарық» 

13:40 «Ел аузында» 

14:00 Новости 

14:10 «Диверсант. 

Конец Войны»

15:15 «Өзгерген өмір» 

16:35 «Kaznet» 

17:00 «Такси» 

17:30 «Фериха» 

18:30 «қыз ғұмыры» 

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Диверсант. 

Конец Войны»

22:00 «Фериха» 

23:00 «ән мен әзіл» 

23:50 Жаңалықтар

0:20 Новости «20:30»

0:50 «Өгей өмір» СӘРСЕНБІ

29  

СӘуІр

ағзаны күрішпен 

тазалау

ағзаны тазалау – денсаулық сақтаудың ең жақсы тәсілі. Тазаланудың қолжетімді 

әдісінің бірі – күрішпен тазалану. Оны жы-

лына 1-2 рет екі аптадан бір айға дейінгі 

мерзімде жасау керек. Нәтижесі бірнеше 

күннің  ішінде  көрінеді.  Тұла-бойыңыз 

жеңілдеп,  көңіл-күйіңіз  көтеріледі.  зат 

алмасуды, бауыр мен бүйректің қызметін 

жақсартады,  буындарды,  тамырларды, 

теріні  тазартады.  артық  салмақтан  да 

біртіндеп құтыласыз.Күрішпен тазаланудың құпиясы

ағзаны  тазалау  күріштің  сіңіріп  алу 

қасиетіне  бағытталған.  Крахмал  мен 

балауыздан  арылған  жібітілген  күріш 

ағзадағы  керексіз  заттарды  өз  бойына 

сіңіреді. Тазалануға өңделмеген күрішті 

пайдаланған абзал. Тұзсыз диета күріштің 

әсерін  арттырады.  ағзаны  тазалау  ба-

рысында спирттік ішімдік пен темекіден 

бас тартқан жөн. майлы, сүрленген, ащы 

тағамдарды да шектеу керек.

Күрішті дайындау тәсілі

Күріштің тазалау күші арту үшін крахмал 

мен балауыздан арылту қажет. Ол үшін 

5 стаканды нөмірлеңіз. себебі күріштің 

дайындалуына 5 күн кетеді. Тек алтыншы 

күні ғана ағзаны тазалауды бастай аласыз.

бірінші күн.

№1 стаканға 2-3 ас қасық күріш салып, 

үстіне суық су құямыз.

Екінші күн.

№1 стакандағы күрішті дұрыстап жуып, 

суық су құйып, бетін жауып қоямыз. №2 

стаканға 2-3 ас қасық күріш салып, үстіне 

суық су құямыз.

Үшінші күн.

№1 және №2 стакандағы күрішті жуып, 

үтіне таза су құямыз. №3 стаканға күріш 

салып, су құямыз.

Төртінші күн.

№1-3 стакандағы күрішті жуып, суын 

ауыстырамыз. №4 стаканға күріш салып, 

су құямыз.

бесінші күн.

№1-4  стак андардағы  тәртіпті 

қайталаймыз. сол сияқты №5 стаканды 

дайындаймыз.

алтыншы күн.

№1  стакандағы  күрішті  тұз,  қант, 

май  –  ештеңе  қоспай  әзірлейміз.  ал 

босаған  стаканға  2-3  ас  қасық  күріш 

салып, бұқтырып қоямыз. Егер гастрит, 

асқазанның  ойық  жарасы  сияқты  ауру-

лармен  ауырмайтын  болсаңыз,  күрішті 

пісірмей  жеу  керек.  Күрішке  қайнаған 

су құйып, 15-20 минут бұқтырамыз. бұл 

жағдайда  күріштің  тазалау-шы  қасиеті 

жоғары болады. Піспеген күріш ағзаны 

тұздар, холестерин мен қоқыстардан ғана 

тазалап қоймайды, сонымен қатар іштегі 

паразиттерді кетіреді.Күрішпен  тазалану  кезінде  қалай 

тамақтану керек?

Таңғы ас ішпестен жарты сағат бұрын 

қайнаған су немесе шөп шай ішу қажет. 

сусынға лимон шырынын қосуға болады.

Тазалану  барысында  таңғы  асыңыз 

тек күріш болады. Жақсы нәтижеге қол 

жеткізу үшін асықпай шайнап жеу керек. 

Таңертеңгі аста да, содан кейінгі 4 сағат 

аралығында  да  ештеңе  жемеңіз,  су  да 

ішпеңіз. Күріш ағзаңызда қызмет етсін.

4 сағаттан кейін не қаласаңыз, соны же-

уге болады. бірақ жасанды қосындалары 

бар және қанты көп тағамнан тартынған 

жөн. Күріш ағзадағы керексіз қалдықтармен 

қоса денеге қажетті калий тұздарын да 

шығарып тастайды. сол үшін құрамында 

калийі жоғары дәрумендер мен минерал-

дарды тұтынған дұрыс. бұлар: жас картоп 

(буға  не  суға  піскен),  кептірілген  өрік, 

мейіз, інжір, банан. Калийге бай кепкен 

жемістерден денсаулыққа өте пайдалы 

жеміс тортын дайындауға болады. кепкен 

жемістің әрқайсысынан бірдей мөлшерде 

(апельсин мен лимонның қабығын қосуға 

да болады) алып, еттартқыштан өткізіп,  

балмен араластырамыз. Тоңазытқышта 

сақтап, тәттіге тәбет тартқан кезде жеу 

керек.


-  бүгінде  «ХқКО»  арқылы  ақылы 

қызметтер көрсету жұмысы қарқынды да-

муда. алдағы уақытта бұл қызметті барлық 

тұтынушылар пайдалана отырып уақыт 

үнемдеп тез арада құжаттарын дайындатып 

алуына болады. қызмет жеке және заңды 

тұлғаларға  көрсетіледі.  ақылы  қызмет 

түрлерін көрсету үшін жауапты қызметкер 

тағайындалады. Ол құжаттардың толық 

пакетін қалыптастырғаннан кейін қызметті 

алушыға уәкілетті органға өтініш беруге 

көмектеседі.бұл үшін мемлекеттік және 

өзге  органдарда  Тапсырыс  берушінің 

мүддесін қорғау үшін қызметкерге сенімхат, 

сондай-ақ өзге де құжаттар (жеке куәлігі 

көшірмесі,құқық  белгілейтін  құжаттар 

және  т.б.)  алу  қажет.ақылы  қызметтің 

мақсаты ХқКО –на келген тұтынушыны 

ары-бері  әуреге  салмай  тұтынушының 

атынан жергілікті мемлекеттік атқарушы 

органдарға төленетін міндетті төлемдерді 

ХқКО қызметкері тұтынушыдан қолма – қол 

ақшаны алдын-ала алады. Ескерту: аталған 

қызмет үшін Тұтынушыдан алынған қолма 

– қол ақша үстінен «ХқКО» Шотына бөлек 

сомма төлеу керектігін ескертеміз.қызмет 

үшін алынатын мемлекеттік төлемдердің 

тізілімдемесін «ХқКО» нан біле аласыздар.бағдат  раХимбЕрдиЕв 

ХқКо рмК жамбыл 

облысы бойынша  

№3 бөлім басшысы  

ақылы мемлекеттік қызмет көрсету(ксерокөшірме, кредиттік тарих туралы)

6:55 әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТаҢШОлПаН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама8:00; 9:30 

ЖаҢалықТар 

10:00 «Көк тарландары». 

Телехикая.2-маусым. 

1-бөлім «қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 

ж. с 


10:50 «айтуға оңай...»

11:35 «қыздар». Телехи-

кая. 5-бөлім «қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2014 

ж. с 

12:30 ЖаҢалықТар12:45 «Ұлы жеңіске - 70 

жыл».   


12:55 «агробизнес» 

13:20 «Журналистік 

зерттеу» 

13:40 «сіз не дейсіз?»

14:10 «Жан жылуы»

14:35 «айдаһар мінген 

шабандоздар». 

14:55 «Джунгли кітабы». 

15:05 «әЙЕл бақыТы». 

16:10 «Келін». 

17:00 «қазақ даласының 

құпиялары». 

17:30 ЖаҢалықТар

17:50 «ӨзЕКЖарДы»

18:10 «айналайын». 

19:10 «ИНДусТрИЯлаН-

Дыру: ҰлТТық ӨНДіріс»

19:35  «қызДар». 

20:30 ЖаҢалықТар

21:05 «аЙТуҒа ОҢаЙ...» 

21:50  «КӨК ТарлаНДа-

ры». 


22:40 «Ұлы ЖЕҢісКЕ - 70 

Жыл».   


22:50  «КЕліН». 

23:40 «ТҮНГі сТуДИЯДа 

НҰрлаН қОЯНбаЕВ»

0:15 ЖаҢалықТар

0:45 «Өзекжарды»

1:05 «қылмыс пен жаза»

1:25 «қазақ даласының 

құпиялары». 

1:55 «мәлім де беймәлім 

қазақстан»

2:25 «Түнгі студияда 

Нұрлан қоянбаев» 

3:00 ЖаҢалықТар

3:30 әнұран         ХАБАР

07:02 «айтұмар»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -утренняя 

информационно-развле-

кательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:15 мультсериал.  

«маша и медведь» 

10:25 мультсериал. 

«мишки Гамми»

10:50 мультсериал.  

«белка и стрелка» 

10:55 «Подари детям 

жизнь» 


11:00 утренний выпуск 

новостей 

11:15 әр үйдің сыры 

басқа деректі драмасы

11:45 Кулинарная про-

грамма «магия кухни»

12:20 Премьера! Телесе-

риал  «слово офицера» 

13:00 Түскі жаңалықтар

13:15 Документальная 

драма. «семейные мело-

драмы»   

14:00 Телесериал. «бал-

лада о бомбере»

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 Тұсаукесер! 

«бұйымтай»

15:55 Тұсаукесер! «Өмір 

сабақтары» деректі 

драмасы

16:25 Телесериал. «Пәленшеевтер»

17:00 Кешкі жаңалықтар

17:15 «Көзқарас»

17:45 «бизнес сыры»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей


18:15 Телесериал. 

«сұлтан сүлейман»

19:05 «Жекпе-жек»

20:00 қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «моя история во-

йны»

20:45 «Жерұйық»21:00 Итоговый выпуск 

новостей


21:30 Премьера! Телесе-

риал «слово офицера» 

22:00 Телесериал. «а у 

нас во дворе» / заключи-

тельная серия/

22:50 «біздің үй»

23:30 Тұсаукесер! 

«бұйымтай»

00:15 «әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

00:50 «айтұмар»

01:40 «арнайы хабар»

02:10 «бюро расследо-

ваний»


02:40 «арнайы хабар»

      


                        

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7.25  әНҰраН. аҢДаТПа  

7.30  «қайырлы таң, 

әулиеата!» 

9.30   ЖаНалықТар 

9.50  «НОВОсТИ»

10.10  ТЕлЕблОКНОТ

10.15 «сазды әуен» 

10.30 ТЕлЕмарКЕТ

10.35 Хабар: «Первая 

студия» 

11.00 «балаларға 

базарлық»

11.25 «сөз маржан»

11.30 ТЕлЕблОКНОТ

11.35 «Күй күмбірі»

11.45  Телехикая  «ма-

руся .»


12.35 Д/ф: «Олар-Отан 

үшін шайқасты.»

13.00 «ЖаҢалықТар» 

13.10 «НОВОсТИ»  

13.20 «балаларға 

базарлық»

13.45 «ТЕлЕблОКНОТ»

13.50 ТЕлЕмарКЕТ

13.55 «әулиеата 

әуендері»

14.05 аҢДаТПа

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс

17.50  аҢДаТПа17.55  : «112 Ескертеді !» 

18.10  Хабар: «Иман 

нұры» 

18.20  «ЖаҢалықТар»18.35  «НОВОсТИ»     

18.50  «ТЕлЕмарКЕТ» 

19.00 «ТЕлЕблОКНОТ»

19.05 Д/ф: «Олар-Отан 

үшін шайқасты.»

19.25  Телехикая  «ма-

руся .»

20.00  «ЖаҢалықТар»20.20  «НОВОсТИ» 

20.40 ТЕлЕблОКНОТ

20.45 «Күй  күмбірі»

20.55  Хабар: «сіз не 

дейсіз ?»

21.30 ТЕлЕмарКЕТ

21.40 ТЕлЕблОКНОТ

21.45 «әулиеата 

әуендері»

21.55  Көркем фильм

23.25 Телехикая

00.00  «ЖаҢалықТар»

00.20  «НОВОсТИ» 

00.40 ТЕлЕблОКНОТ

00.45  «сазды әуен»

01.05 аҢДаТПа. әНҰраН  

01.10 арнаның жабылуы

  

7 КАНАЛ

05.45 «қорқыныш фак-

торы»


06.30 «арам ақша. адал 

махаббат» 

07.30 «Күнбастар»

08.00 «сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30 «Күнбастар»

09.00 «с новым домом!» 

10.00 «О самом главном» 

11.00 «Домашний ресто-

ран»


12.00 «баспана бабы» 

13.00 «қыздар арасында»

13.50 «7 NEWS»

14.00 «сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

14.30 «айнаonline»

15.00 «Гадалка»

16.00 т/с «Красные горы»

17.00 «свиДЕТИли»

17.30 «страсти у плиты»  

18.00 «арам ақша. адал 

махаббат» 

19.00 «айнаonline»

19.30 т/п <моя история. 

ринат сафаргулов>

20.00 «7 NEWS»

21.00 Шоу «Человек-не-

видимка»


22.00 Шоу «Экстрасенсы 

против ученых»

23.00 «қорқыныш фак-

торы» 


00.00 т/с «сонная лощи-

на»


01.00 «айнаonline» 

01.30 т/п «Выжить любой 

ценой» 

02.30 «Кім білген»03.30 «қыздар арасында»

04.30 «айнаonline» 

05.00 «қуырдақ»  

         31 КАНАЛ

05.58  қр әнұраны

06.00    «ризамын» 

07.00    «сен Келерсің-2»  

08:00    «Үмітіңді Үзбе» 

09:00  «Проклятие моей 

матери» 

11:00  «Городские ле-

генды»

12:00  мульты 14:00     «мен саған 

Ғашықпын»

15:00  «счастливы 

Вместе» 


16:00  «счастливы 

Вместе»


18:00   «Кухня»

19:00   «братья По Об-

мену-2»

20:00  Информбюро21:00    «сен Келерсің-2»

22:00     «мен саған 

Ғашықпын»

23:00 алдараспан, Шан-

шар, Нысана  Күнделігі 

00:00   «Шоу Начинает-

ся»

02:00  «әзіл студио»03:30    «ризамын» 

04:30  қазақша Концерт       КТК

06.00 Открытие вещания. 

қр әНҰраНы

06.05 мультфильмдер

06.35 Деректi хикая “КуХ-

НЯ КуНГ-Фу”

07.00 “Япыр-ай” (из архи-

ва “КТК”)

07.45 ЖаҢалықТар 

08.10 “қаЙраН замаН! 

ЖалҒасы” түрiк

09.10 “сараЙ ХаНым-

Дары” кытай телехикая-

сы (повтор)

10.10 “ПрЕсТуПНаЯ 

сТрасТЬ” 

12.00 НОВОсТИ 

12.40 “ЧЕрНыЙ КВа-

ДраТ” 13.10 “ШЕФ-2”, 

криминальная драма 

(повтор) 

15.15 “НЕ ВрИ мНЕ”. 

Д16.10 “маХабаТТа 

ШЕК бар ма?” үнді теле-

хикаясы 17.10 “мҰзДаН 

суық, ОТТаН ысТық” 

18.25 “маХабаТТа ШЕК 

бар ма?” 

19.30 “сараЙ Ха-

НымДары” кытай 

телехикаясы (4 серия). 

ТҰсауКЕсЕр!

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОсТИ

21.40 “НаШа ПраВДа”22.40 “ОФИЦЕрсКИЕ 

ЖЕНы” (3-4 серии). ПрЕ-

мЬЕра.

23.55 “ШЕФ-2” (3-4 се-рии). ПрЕмЬЕра. 

01.40 “сараЙ ХаНым-

Дары” кытай телехика-

ясы 02.25 “қаЙраН за-

маН! ЖалҒасы” 03.20 

“мҰзДаН суық, ОТТаН 

ысТық” үнді телехикая-

сы (повтор)

04.00 ЖаҢалықТар 

04.25-05.10 “сЕКрЕТы 

бОЕВыХ ИсКуссТВ” 

деректi хикая    ЕВРАЗИя

6:00 «сҮЙГЕН Жар». 

6:50 ЖаҢалықТар 

7:00 «ДОбрОЕ уТрО»    

11:00 «ЧуЖОЕ лИЦО»  

12:00 «Ду қОл ШОКО-

лаД» 

12:55 ЖаҢалықТар 13:00 «луЧШИЙ ГОрОД.

KZ». 


13:10 «аШыҒыН 

аЙТқаНДа» 

14:00 «П@уТINA» 

14:30  «ПауТИНа-5»  

15:30 «112»  

15:40 «суДЕбНыЕ ИсТО-

рИИ» 

16:40 «ДаВаЙ ПОЖЕ-НИмсЯ» 

17:50 «ПусТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 «ВзГлЯД Из ВЕЧ-

НОсТИ»    

20:00 «НОВОсТИ В 

20:00»  


20:40 «сҮЙГЕН Жар». 

21:40 «басТы 

ЖаҢалықТар»  

22:20 «ДЖОДХа ЖәНЕ 

аКбар». 

23:20 «П@уТINA» 

23:45 «луЧШИЙ ГОрОД.

KZ». 


23:55 «у Вас буДЕТ 

рЕбЕНОК…» 

1:50 «П@уТINA» 

2:10 «аШыҒыН 

аЙТқаНДа» 

2:50 «ДЖОДХа ЖәНЕ 

аКбар». 

3:35 «Контрольная за-

купка» 

 

7:00 Новости «20:30»7:30 Жаңалықтар

8:00 «Кто в доме хозя-

ин?» 

8:30 «Такси» 9:00 «Өзгерген өмір» 

10:00 


Жаңалықтар

10:10 «Өзгерген өмір» 

10:30 «Фериха»

11:30 «қыз ғұмыры» 

13:00 Жаңалықтар

13:10 «мы вместе»

13:35 «қалжың-қоржын» 

14:00 Новости

14:10 «Диверсант. Конец 

Войны»


15:15 «Өзгерген өмір» 

16:35 «сделка»

17:00 «Такси»

17:30 «Фериха» 

18:30 «қыз ғұмыры» 

20:00 Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30»

21:00 «Astana live» 

21:45 «әзілстан» 

22:00 «Фериха» 

23:00 «Sky-студия»

23:50 Жаңалықтар

0:20 Новости «20:30»

0:50 «Өгей өмір» Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі

жүктеу 1.11 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет