«Компьютерлік технологиялар» кафедрасыжүктеу 391.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі391.39 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс 

университеті» 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

«Компьютерлік технологиялар» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

«Бекітемін» 

ААТФ деканы _____________ Табултаев С.С. 

«_________»___________________ 2016 ж. 

 

 

  

 

 Курс бағдарламасы (Syllabus) 

 

POKZH3302-Программалар өңдеудің құрал-жабдықтары 

 

5В0704 – Есептеу техникасы және программалық қамтама  мамандығы 

 

 Курс 

Семестр Кредиттер саны 

ECTS кредиттер саны Жалпы сағат саны 

90 

Оның ішінде:  

Дәрістер  

23 

Зертханалық сабақтар 15 

ОӨЖ 


52 

Оның ішінде:  СОӨЖ 

15 

ЕГЖ 


Емтихан 


 

 

  

 

Алматы, 2016 ж.  

Syllabus 5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  мамандығы  жұмыс  жоспары  негізінде  құрастырған:  аға  оқытушылар 

Мусатаева Г.Т., Байжанова Д.О., Конуспаева А.Т. 

Syllabus  «Компьютерлік  технологиялар»  кафедрасының    23.06.2016  ж., 

хаттама №13 мәжілісінде қарастырылды және мақұлданды.  

 

Кафедра меңгерушісі ___________________________Кұралбаев З.Қ.  

Syllabus  аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар  факультетінің 

оқу-әдістемелік  комиссия  мәжілісінде  қарастырылды  және  бекітілді   

(28.06.2016 ж., хаттама №6). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 1 Оқытушылар: 

Мусатаева Гульсим Толегеновна  – аға оқытушы, каб. Д307 Байланыс 

телефоны: 8(727)2606695, 8(707)1061040, mgt111@mail.ru 

Байжанова Дина Ондасыновна  – аға оқытушы, каб. Д307. Байланыс 

телефоны: 8(727)2606695,8(707)8199360, dina.bayzhanova@mail.ru 

 

2  Аудиториялық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ

 

Кафедрада болатын уақыт (Д307 ауд.) – график бойынша (кафедраның ақпараттық стендінде), консультациялар уақыты – сабақ кестесіне сәйкес 

(ақпарат кафедраның ақпараттық стендінде орнатылған). 

 

3

 

Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1 Пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері  

Пәнді  оқытудың  мақсаты:  студенттерді  программалық  жүйелерді 

жобалау  сұрақтарымен  таныстыру  және  программалардың  өмірлік  циклын 

қамтамасыздандыру, оларға бизнес үрдістерді моделдеудің негіздерін меңгерту 

және  жобалаудың  қазіргі  заман  талабына  сай  технологияларын  ((Computer-

Aided  Software/System  Engineering  (CASE)  –технологиялар)  тәжірибеде 

қолдануды үйрету болып табылады. 

 

3.2  Пәннің  мәселесі  программалық  аспаптарды  атап  өту  және  оның 

классификациясын  үйрету;  аспаптық  программалық  қамтаманың  құралдары 

және  әдістерінің  құрамы  мен  қолдану  аймағын  анықтау;  өндеу  аспаптармен 

жұмыс  істеу  тәсілдері,  компиляциялау,  жүктемелеу,  программаны  орнатуды білу; аспаптарды қолдану мінездемесі мен мүмкіндіктері, олардың ақпараттық 

қамтамасын  талдау;  программалық  қамтаманы  қолдау  және  енгізу, 

жүктемелеу,  қәзіргі  заманғы  өңдеу  құралдарын  қолдануды  практика  жүзінде 

қалыптастыру

 

3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  МЕТ07  –«Бағдарламалау  технологиялары»  модуліне,      «Профильді 

пәндер (Міндетті компонент)» цикліне кіреді. 

Пәнді  оқып  білу  нәтижесінде  студент  жүйелік  позиция  жағынан 

келесілерді  білуі, жасауы және  қолдануы керек: Білу керек – 

-

 программалык жүйелерді жобалау технологияларын; 

-

 жобалау  аймағындағы  нeriзгі  бағыты,  жабдьқтық  құралдар  жиынын 

тацңдау  және  программалық  өнімдерді  өңдеудің  өміршеңдік  циклін 

қамтамасыздандыруды; 

-

 жабдықтық программалық қамтаманьң теориялық негізін құруды; 

-

 программалық  өнімді  өңдеудегі  қолданылатын  мемлекетіміздің  және 

шетелдердің стандарттарын қолдануды; 

-

 

жабдыктың  акпараттық  құрылымын  және  интерфейсін  құрудағы классикалықжәне қазіргi заманда қолданылатын әдістерді;

 


 

- 

жобалау  аймағындағы  негізгі  бағыты,  аспаптық  құлардар  жиынын 

таңдау  және  программалық  өнімдерді  өңдеудің  өміршеңдік  циклін 

қамтамасыздандыруды білу; 

-

 

аспаптық программалық қамтаманың теориялық негізін құруды білу; -

 

программалық  өнімді  өңдеудегі  қолданылатын  мемлекетіміздің  және шетелдердің стандарттарын қолдануды білу; 

-

 аспаптың  ақпараттық  құрылымын  және  интерфейсін  құрудағы 

классикалық және қазіргі заманда қолданылатын әдістерді білу. Жасау керек – 

-

  UML  модельдеуінің  унифицирленген  тілін  және  программалық 

жүйелерді  жобалауда  CASE-құрылымдарын  колдану  ((BPwin,  Erwin,  Aris, 

ModelMart, Rational Rose, Microsoft Office Visio 2007): 

-  программалық  өнімдерді  тарату  және  өңдеу  кезінде  практика  жүзінде 

қолданылған өміршеңдік цикл этаптарымен қамтамасыздандыратын жабдықты 

құралды таңдау; 

- программалық жабдықты құру стандарттарын колдану; жабдықтарды 

қолдану тиімділігінің бағасы және сапа мінездемесінің талдануы: 

-

 

 жабдьқтық  программалық  құралды  енгізудің  экономикалық  тиімділік бағасы; 

-

 жабдықтармен  жұмыс  істеудегі  обьектілі  -  бағытталған  жғне 

құрылымдық тарату әдістері; 

-

 

программалық өнімдерді тарату және өңдеу кезінде практика жүзінде қолданылған  өміршеңдік  цикл  этаптарымен  қамтамасыздандыратын  аспапты 

құралды таңдау; 

-

 

программалық аспапты құру стандарттарын қолдану-

 

аспаптық программалық құралдарды қолдану; -

 

аспаптарды  қолдану  тиімділігінің  бағасы  және  сапа    мінездемесінің талдануы: 

-

 аспаптық  программалық  құралды  енгізудің  экономикалық  тиімділік 

бағасы; 


-

 

аспаптармен  жұмыс  істеудегі  обьектілі  –  бағытталған  және құрылымдық тарату әдістері. 

Қолдана алу керек –  

-

 қазіргі  заман  талабына  сай  программалық  жүйeлepдi  жобалау 

технологиялары  (CASE-технологиялары)  жөнiндeгi  мағлұматтары  болуы  әpi 

қолдана алуы керек; 

-

   аспаптық программалық құралдарды қолдану; 

-

   программалық аспаптарды өңдеу

-

   ПӨ өңдеу аспаптарын таңдау кезіндегі салыстырмалы талдау. 

 

3.4  Пәннің  пререквизиттері:  Информатика,  Алгоритмдеу  және 

программалау негіздері, Объектіге-бағытталған программалау. С++/ Объектіге-

бағытталған программалау. С#. 

 


 3.5  Пәннің  постреквизиттері  Сарапшы  жүйелер,  Жасанды  интеллект 

жүйелері. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны

 

 

4.1 Теориялық дайындық 

Тақырып 


№ 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланған

әдебиеттер 

нөмері 

1* 


Kipicne. 

Пәннің құрылымы және оқып-үйретілуі. Жабдықтық 

құралдардың  мақсаты  мен  міндеттері.  Жабдықтық 

құралдардың  дамуының  қысқаша  тарихы.  Heгізгі 

ұғымдар. 

Бизнес 


үрдістерді 

моделдеумен 

байланысты 

сұрақтар 

қешені. 


Жобалаү 

технологияларына  шолу.  Құрылымдық  түрдегі 

CASE-жүйелер  BPWin,  ERWin,  ModelMart.  UML 

тілінде,  Rational  Rose,  Aris,  Microsoft  Office  Visio 

2007 ортасын пайдалана отырып жүйелерді жобалау. 

(2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

1 Жабдықтық құралдар қлассифиқациясы. Ұғымдарды анықтау: бағдарлама, бағдарламалаудың 

деңгейлері 

және 

категориялары (бағыттары), 

жабдықтары  және  бағдарламаларды  өңдеү.  Өңдеу 

тәртібі. 

Программаларды 

өңдеудің 

аспаптық 

құралдарының 

даму 


тарихы. 

Қaзipгi 


заман 

жабдықтық  құралдарының  нeгiзгi  epeкшeлiктepi 

және классификациясы. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

3* 


Өңдеудің  фунқкционалдығын  сипаттау.  Құжаттар 

мен 


мазмұн 

талаптары. 

Талаптарды 

өңдеү. 


Техникалық  тапсырма.  Жобалау  жабдықтары  мен 

әдістері. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

4* 

2 Әдістер және жабдықтар. Қaзipгi  заман  талабына  сай  CASE  -  технологиялар. 

CASE-құралдарын 

ендіру 

және 


меңгеру 

технологиялары. CASE - құралдарын бағалау. Қaзipгi 

заман 

талабына сай 

CASE-құралдарының 

сипаттамасы. 

CASE-құралдарының 

қлассификациясы.  Құрылымдық  түрдегі  CASE-

жүйелер (BPWin, ERWin). (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

Деректер  және  функциялардың  -  пәндік  аймақтарын құжаттау  және  сипаттаудың  графикалық  және 

мәтіндік  құралдары.  BPwin  құралының  көмегімен 

бизнес-процесстерді  моделдеу.  AS-IS  жұмысының 

функционалды моделін ұйымдастыру. ТО-ВЕ мoдeлi 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3  

және  оның  функционалды  -  бағалық  талдануы.  (2 сағат) 

ERwin - дереқтер қорынын (ДҚ) құрылымын өңдеү құралы. ERwin дереқтер моделінің логикалық және 

физикалық деңгейлерін бейнелеү. Model Mart - 

ұжымдық өңдеу кезінде "клиент-сервер", деректер 

сақтағышы, Web қосымшаларды құру үшін 

қолданылатын моделдерді басқару жүйесі. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

7* 


3  Жобалау  әдістері  және  бағдарламалардың  өмірлік 

циклы. 


RUP  өңдеу  құрамын  анықтайтын  мемлекеттік  және 

халықаралық  стандарт  құжаттары.  БҚ  өмірлік 

циклының  үрдістері.    БҚ  өмірлік  циклының 

стадиялары,  үрдіc  және  стадиялар  арасындағы 

қарым-қатынастар. БҚ омірлік циклының моделдері. 

(2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

Мемлекеттік және 

халықаралық 

стандарт 

құжаттарына  негізделген,  жобалаудың  құрылымдық 

және  обьектілі-бағытталған  жолдары  және  олардың 

қарым-қатынастары. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

CASE-құралдарды  енізү  және  меңгеру  бойынша тәжірибелік  ұсыныстар,  соның  ішінде  таңдау 

критерийлері мен салыстыру бағасы. (2 сағат)

 

Дәрістер, Д 1, 2, 3 

10* 


4 Унифицирленген моделдеү тілі (UML). UML тілі. 

UML тіліне кіріспе. UML унифицирленген моделдеү 

тілі. Тілдің кілттік аспектілері. UML диаграммалары 

және  құрылыстары.  Әp6ip  түрдегі  диағраммаларды 

құрылымдық  моделдеү  және  тәртіптік  моделдеуде 

қолдану.  UML-ді  моделдеудің  әртүрлі  мәселелерін 

шешү үшін қолдану. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

11 


Объектілі-бағытталған CASE-жүйелер (Rational Rose, 

Aris,  Microsoft  Office  Visio  2007).  CASE  -жүйелерді 

қолдану  бойынша  ұсьныстар.  UML  тілінде,  Rational 

Rose,  Aris,  Microsoft  Office  Visio  2007  ортасын 

пайдала  отырып  жүйелерді  жобалау.  Rational  Rose  - 

Ada, ANSI С++, С++, CORBA, Java/J2EE, Visual С++ 

и  Visual  Basic.  ARIS  (IDS  Scheer)  тілдерінде 

жазылған  моделден  код  генерациясын  қолдайтын 

моделдеу  ортасы  -  бұл  әртүрлі  модель  типтерімен 

байланысқан  жиынтықтармен  жұмыстар  жүргізудің 

ұжымдық  аспабы,  негізінен  бизнес-үрдістерді, 

дереқтер  және  ақпараттық  жүйелерді,  ұжым 

қызметiн сипаттауға арналған, Microsoft Office Visio 

2007  (Microsoft)  -  әртүрлі  әдістемелерді  қолдана 

отырып моделдер әpi диаграммалар, бизнес-үрдістер 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 


 

және  деректер  моделін  құруға  мүміндік  6epeтін құрал. (3 сағат)

 

Барлығы - 23  cағат 

Ескертпе:  *  белгісімен)  сырттай  оқитын  студенттер  үшін  тақырыптар 

белгіленген.  

4.2 Практикалық дайындық

 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері 

Тақыр

ып № 


 

Тақырыбы 

Пайдаланғанәдеб

иеттер нөмері 

1* 

1 PLATINUM BPwin көмегімен модельдерді тұрғызу және 

функциональды 

модельдеу. 

IDEF0 


диаграммасының 

тұрғызылуы. 

DFD 

диаграммасының тұрғызылуы. (2 сағат) Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

2* 

2 PLATINUM BPwin көмегімен модельдерді тұрғызу және 

функциональды 

модельдеу. 

IDEF3 


диаграммасының тұрғызылуы. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

3* 


3 PLATINUM ERwin көмегімен модельдерді тұрғызу. 

Ақпараттық модель тұрғызу үрдісi. ERwin логикалың 

және  физиқалық  деңгейдегі  деректер  моделун  құру. 

ДҚ реинжинирингі. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

4* 

4  Объектілі-бағытталған  модельдеу  және  объетілі-бағытталған  CASE-жүйесінің  (Rational  Rose,  Aris, 

Microsoft  Office  Visio  2007)  көмегімен  модельдерді 

түрғызу. 

Прецеденттер 

диаграммасының 

тұрғызылуы. Озара қарым-қатынас диаграммасының 

тұрғызылуы. (2 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

5  Объектілі-бағытталған  модельдеу  және  объетілі-бағытталған  CASE-жүйесінің  (Rational  Rose,  Aris, 

Microsoft  Office  Visio  2007)  көмегімен  модельдерді 

түрғызу.  Бірігу  диаграммасының  тұрғызылуы. 

Жарамдылық  диаграммасының  тұрғызылуы.  (4 

сағат) 

Дәрістер, Д 1, 2, 3 

6  Объектілі-бағытталған  модельдеу  және  объетілі-бағытталған  CASE-жүйесінің  (Rational  Rose,  Aris, 

Microsoft  Office  Visio  2007)  көмегімен  модельдерді 

түрғызу.  Класстар  диаграммасының  тұрғызылуы. 

Орналастыру  диаграммасының  тұрғызылуы.  Күйлер 

диаграммасының тұрғызылуы. (3 сағат) 

Дәрістер, 

Д 1, 2, 3 

Барлығы - 15 cағат 

Ескертпе: *) белгісімен сыртай оқу студенттеріне арналған тақырыптар.

 

4.3

 

Есептеу-графикалық жұмыстар 


 

Тақырыптары  мен  орындалуы  есептеу-графикалық  жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқаулар негізінде жүргізіледі. Тапсырма семестрдің 1-

аптасында беріледі. 

Тақырыптар 

1  ATM  жүйесі.  Тапсырыс  базасы,  карталар,  ноталар.  Сұралған  сомасы 

ноталар беру. шоттағы қалдық. 

2  Басқалардың  мәтіндерді  анықтау  үшін  2  бағдарлама.  базалық  мәтіндер 

(файлдар). Параметрлер тану. Тест мәтін сөздер, сөйлемдер, тармақтардың үшін 

ұқсастығы негізінде тексеріледі. 

3 Залында оңтайлы жүктеме 3 бағдарлама таңдау. Клиент үшін деректерді 

(т.б.  биіктігі,  салмағы,  өмір  салты,  нәтиже,  мәнерлеп,)  және  жүйе  (т.б. 

жаттықтырушылардың  таңдау,  салмағы,  салмағы,  реттілігі,  уақыт,)  оңтайлы 

жүктемені тудырады енгізіңіз. 

4 Ақпарат жүйесі «деканы» 

5 фото бағдарлама робот. Бет Image дерекқор бөліктері: шаш, мұрын, көз, 

қасы, ерні, т.б. Автоматтандырылған орналасуы адам. 

6. Брондау және сатып алу билеттер 6 жүйесі. 

7 Өнім көлік құралдары. Аналогтық kolesa.kz 

8 телефон анықтамалығы. түрі бойынша телефон нөмірлерінің дерекқор. 

қосу мүмкіндігі / / өңдеу осы нөмірлері кімге нөмірлерін және адамдарды жою. 

Бір адам бөлмелер түрлі сәйкес болады. 

9  Directory  дәрігер.  Емдеу  үшін  дәрілік  заттарды  атауы  тізімінен  ауру 

әкелуі  мүмкін  есірткі  деректер  базасы.  Назарға  диагноз,  симптомдары, 

баламалы дәрі-дәрмек алыңыз. Негізгі ауру: атауы, белгілері, рәсімдері, қажетті 

соманы  көрсете  отырып,  ұсынылған  дәрілік  заттардың  тізімі.  Қоймада  Негізгі 

дәрі-дәрмектер:  атауы,  нөмірі,  өзара.  Науқастың  тексеруден  кейін  рецепті 

қалыптастыру, түгендеу жаңарту, дәрі-дәрмек болуын тексеру. 

10 Lombard жүйесі. Борыш клиенттер үшін есепке алу. дерекқор клиент, 

несие  сомасы,  орналастыру  мерзімі,  сондай-ақ  кепілдік  қамтамасыз  етудің 

туралы барлық ақпаратты қамтиды. 

11  Туристік  11  Directory.  телефон  нөмірлерін,  берілген  қала  сәйкес 

барлық  қонақ  бағасын,  және  ең  ірі  мәдени  көрікті  біріктіреді  бағдарлама. 

Туристік агенттіктер мен кең елге, қаланы (немесе круиз маршрут), тұру және 

саяхат ұсынады, экскурсиялар, қызмет бөлігі, рұқсаттың құнын ескере отырып. 

12  Радио  әуесқой  12  Directory.  оның  таңбалау  сәйкес  бөлшектерді 

сипаттамаларын  көрсететін  электронды  компоненттерін  деректер  базасы. 

Брендтердің,  ерекшеліктерін,  рұқсат  етілген  ең  жоғары  пайдалану 

жағдайларына,  бағасы,  бухгалтерлік  өзара  т.б.  сондықтан  Негізгі  төлқұжат 

деректері  транзисторлар,  диодтар,  Тиристорлық,  Көрсетілген  талаптарға 

таңдау. 

13  Автомобиль  қосалқы  каталог.  Машиналарда,  бірнеше  мың  дана  бар; 

Кейбір  түрлі  маркалы  пайдаланылады.  Кестелер:  ел,  компания  өндіруші, 

автомобиль  маркасы,  құрастыру,  монтаждау,  егжей-тегжейлі.  Өзара  іс-қимыл 

үшін  жәрдемақы.  Мүшелері:  қызметкерлер  гараждар  мен  қосалқы  бөлшектер; 


 

дистрибьюторлар  -  көтерме.  Parts  аты  бойынша  іздеу,  брендті  автомобиль модельдері, компания және басқалар. Сипаттамасы. 

14  TV  Guide.  ТВ  Database  аптасына.  Және  т.б.  атауы,  уақыт,  арна, 

аптаның күні, теледидар бағдарламалары үшін іздеу 

15  сауда  ұйымдастыру  және  дүкенде  төлемдерді  өңдеуді  жүйесі.  Сату 

жеңілдік карточкалары беріледі жасау. 

Сауда  ұйымдастыру  және  дүкенде  төлемдерді  өңдеу  үшін  16  жүйелері. 

Несие тіркеу. 

17 автоматтандырылған жүйелер «Видео жалға». 

18  Дәріханада  жұмыс  процесі  мен  төлемдерді  рәсімдеу  үшін 

автоматтандырылған жүйесі. 

19 Құжат Тізбе аурухана. 

Университеттің 20 құжат 

21 мектебі құжат 

22 жылжымайтын мүлік агенттігі. Дерекқор: пәтер, тұрғын үй сатып алу-

сату. Күнделікті жалға. Квадратуралық, бөлмелер, баға, қала, аудан, т.б. сұрау 

салулар Аналогтық - krisha.kz 

23 құжат басқару жүйесі Рекрутинг. 

24 жүйе құжат туристік агенттігі. 

25  авто  сату  бойынша  сауда  және  төлем  өңдеу  компанияның 

ұйымдастыру үшін жүйесі. 

Сауда ұйымдастыру және-дүкен кеңсе техникасын сату төлемдерді өңдеу 

үшін 26 жүйелері. 

27 «Taxi» жүйесі. 

28 жүйесі «тұрмыстық техника Сатып». 

29  Жүйе  29  «D  /  W  қолма-қол  ақша».  Тапсырма  -  банктердің  теміржол 

тасымалдау  қызметін  ақпараттық  қамтамасыз  ету.  DB  жүзеге  асыру  керек: 

класс  көрсете  оларға  ұшу  және  билет  тізімін  жүргізу;  плацкарт  есепке  алу; 

жолаушыларды мұрағаттау өткен айда. Ереже жасалуы тиіс: екі шетінде билет 

сату;  Тапсырыс  берушінің  талаптарына  сәйкес ұшу  орын  іздеу;  ұшу  бойынша 

бос  орындардың  тізімін  алу;  нақты  ұшу  туралы  ақпаратты  тарату;  Сатылған 

орындық  тізімін  алу;  тапсырыс  берушінің  және  /  немесе  компания  атынан 

брондау тексеріңіз. 

30 «STO» жүйесі 

31  «Қонақ  үй  кешенінің»  жүйесі.  қонақ  үй  кешені  бірнеше  ғимараттар, 

қонақ  үйлер  (тұрғын  үй)  тұрады.  Әрбір  құрылыс  сияқты  қонақ  (екі,  бес 

жұлдызды)  класы,  ғимаратында  қабаттан,  бөлмелердің  жалпы  санының, 

бөлмелердің  ауданы  (бір,  екі,  үш,  т.б.)  бөлмелер,  көрсетілетін  қызметтердің 

қолжетімділігін саны сипаттамаларын, бірқатар бар өмір, күнделікті жинау, кір 

жуу,  химиялық  тазалау,  (мейрамханалар,  барлар)  және  ойын-сауық  (т.б., 

бассейн, сауна, бильярд және жүзу.) қоғамдық тамақтандыру. қонақ тұрғын үй 

мен орналасқан жері түрі оған төлем сомасына байланысты. Тазалау, кір жуу, 

қосымша тамақтану, ақылы жасалған барлық ойын-сауық. 

32 System «Кітапхана». кітапхана жинау (жұмыстар мен реферат кітаптар, 

журналдар, 

газеттер, 

мақалалар 

жинақтары, 

өлеңдер 


жинақтары, 

 

10 


диссертациялар,  рефераттар,  жинақтар,  т.б.)  залдарда  орналасқан,  белгілі  бір 

сақтау  орындарында  түрлі  кітапханаларының  жинақтау  (залында  саны, 

стеллаждар,  сөрелер)  және  номенклатура  бойынша  анықталады  сандар. 

Сонымен  қатар,  сол  немесе  өзге  де  басылымдар  үшін  әр  түрлі  ережелер  бар: 

кейбір  ғана  кітапханалардың  оқу  залдарында  оқылуы  тиіс,  беріледі  сол  түрлі 

мерзімді  мәселе  қоюға  болады  арналған,  т.б.  Бір  жағынан,  кітапхана  қоры 

басқа,  толықтыруға  болады  -  уақыттың  өтуімен  байланысты  оның  күшiн  жою 

туралы болып табылады. 

33 поезд кестесі Қазақстан «жүйесі 

34 AirAstana «АҚ Ұшақтардың жүру кестесі» жүйесі. Сатылған билеттер 

саны  мен  аптаның  әрбір  күн  үшін  табыс  сомасының  аптасына  әуе  рейстер 

туралы  ақпарат  алу  үшін.  Операциялар  жүргiзiлiп  отырған  рейс  нөмірі, 

тағайындалған,  ұшу  уақыты,  келу  уақыты,  жол  жүру  уақыты,  апта  күні,,  әуе 

кемесінің  түрі,  әуе  кемелерінің  қуаты,  қолда  бар  орын  саны,  аптада 

бағыттардың аудару: пән облысының мынадай атрибуттары туралы ақпаратты 

көрсетуі тиіс Аптаның әр күні үшін сатылған билеттер саны, аптаның әрбір күн 

үшін табыс сомасы, жолаушылар туралы ақпарат, толық атауы көрсете отырып, 

төлқұжат деректері, рейстің нөмірі. 

35 Мейрамханасында 35 автоматтандырылған тапсырыс жүйесі ыдыс-аяқ 

36  Мотор  көрсету.  отандық  және  шетелдік  брендтер,  дайындау, 

сипаттамалары,  көрсеткіштері  ерекшеліктері,  техникалық  жай-күйi,  сұрап 

бағасы  жылдың  жаңа  және  ұсталған  автокөлікке  базасы.  Негізгі  сатып 

алушылар:  байланыс  бренд,  нормативтік-техникалық  жағдайлары  үшін 

координаттары,  қаржы  мүмкіндіктері.  Сатып  алушының  таңдау  үшін 

автоматтандыру  нұсқалары,  жеткізушілер  мен  peregonschikov  арналған 

өтінімдерді қалыптастыру. 

37  ауруханада  құнарлылығын  есепке  алу  жүйесі.  Толық  атауы,  туған 

күнін,  мекен-жайы,  алған  күнін,  баланың  жынысы,  баланың  денсаулық 

жағдайын,  туған  күні,  туған  уақыты,  мәселе  күнді,  бөлме  нөмірі  көрсете 

отырып, аналар тізімі ауруханада болып табылады;: келесі ақпаратты, атрибут 

доменді  көрсетуі  тиіс  Сіздің  аты,  бөлме  нөмірін  көрсетумен  дәрігерлердің 

тізімі;  ұл  туу  санының,  қыздар  туу  санының,  туған  балалардың  жалпы 

санының,  салауатты  сәбилер  саны,  ауру  сәбилер  саны  бір  айдың  арналған 

мемлекеттік аурухана ұстап. 

38  жарнама  агенттігінің  құжат  айналымының  автоматтандырылған 

жүйесі. 


39  құрылыс  компания  үшін  төлемдерді  жұмыс  үрдісі  және  өңдеу  үшін 

автоматтандырылған жүйесі. 

40 Ақпараттық жүйесі «ақылды үй» 

41 ақпараттық жүйесі медициналық орталығы 

42 ақпараттық жүйесі риелтор 

43 кәсіби бағдар АЭжБУ ұйымдастыру жүйесі 

44 Биллинг жүйесі 

Басып шығару үшін 45 ақпараттық жүйесі 

46 Онлайн аукцион 


 

11 


47 жиһаз компания үшін айналымының жүйесі 

48 АЖО «есептеу рейтинг оқытушылар 

49 Кондитер фабрикасы «Рахат». Өнім компоненттерін резерві 

50  жүйесі  «Кафе-Molojen.»  Автоматтандырылған  тәртібі өнімдер  «Кафе-

балмұздақ» және балмұздақ үшін өнімдерді сату шоты. 

 

4.4 

Студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) тақырыптары (52 сағ) 

 

1.

 Өңдеу, компиляциялау, жүйеге  plug-in қою және тексеру. 

2.

 Қосымшаларды  өңдеу  –  интерфейс,  деректер  және  класстар 

функциональдығын сипаттау.  

3.

 

Dot Net, Visual технологияларының базалық түсінігін менгеру. 4.

 

Класстарды тарату компоненттерін таңдау. Интерфейс компоновкасы. 5.

 

Жөндеу және тестілеу. Әртүрлі жөндегіштерді қолдану. 6.

 

Бар қосымшалар үшін пред және пост шарттарын құру. 7.

 

Программа жобасы үшін тестілік мысалдар өңдеу. 8.

 

Мастерлерді қолдана отырып бар компонент модификациясы. 9.

 

Меншікті компоненттер құру. Компоненттерді  пакеттеу. 10.

 

Программа конструкторы және кітапхананы қолдану. 11.

 

Аспаптық құралдарды тарату және өңдеу. 12.

 

Инсталляциялық пакеттер құру құралдарын менгеру. 13.

 

Контекстті анықтама құру аспаптарын менгеру. 14.

 

Программа құрушы аспаптардың мінездемелік салыстырмалы талдануы. 15.

 

Стандартты программалық аспаптың қолдану әдістемесін менгеру. 16.

 

Диаграммалар және аспаптар.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары

 

 1.

 

Программаны өңдеу процесінің құрамын және тәртібін негізгі қандай ГОСТ-лар анықтайды? 

2.

 Программаны өңдеу процесінің этаптары?  

3.

 RUP-тағы артефакт дегеніміз не?  

4.

 Программалаудың қандай деңгейлері мен бағыттарын білесіз? 

5.

 Аспап дегеніміз не және программаны өңдеу процессі кезінде қандай 

аспаптар қолданылады?  

6.

 

Қандай сұрбалар бизнес-процессті сипаттайды?  7.

 

Класс дегеніміз не және объектілік программалау парадигмасы нені білдіреді?  

8.

 Класстарды қандай түрдегі қатынаулар байланыстырады?  

9.

 RR менюі? 

10.


 

Реестр қалай қолданылады және олармен жұмыста қандай аспаптар 

қолданылады? 

11.


 

Текстуальды және  визуальды программалаудың ерекшеліктері?  

12.

 

Пакеттер не үшін қажет және оның артықшылықтары?  13.

 

Визуальды құрушы программалардың құрамы?    

12 


14.

 

Компоненттер кітапханасы дегеніміз не?  15.

 

Delphi  және C++ обьектілер жазбасы немен ерекшеленеді?  16.

 

ПӨ визуальды құрылған жобасының құрамына қандай файлдар кіреді? dll жәнее exe түріндегі орындалатын файл құру компоненттерінің жұмысының  

айырмашылығы неде? 

17.

 

Өңдеушінің қандай әрекеттері интерфейс құрумен байланысты? 18.

 

Windows стандартты интерфейсінде қандай элементтер қолданылады?  19.

 

Отладка дегеніміз не?  20.

 

Программа дегеніміз не?  21.

 

Уақиғаға қарасты обьектілер қалай топталады?  22.

 

Транзакция мәні?  23.

 

Домен мәні? 24.

 

Программадағы қауіпті аралық дегеніміз не?  25.

 

Қауіпті аралықтар қалай қорғалады?  26.

 

Модулдерді ехe және dll қалай бөледі ?  27.

 

NC, FAR менюлері?  28.

 

Плагиндердің мәндік технологиялары?  29.

 

Плагин файлын құру тәртібі?  

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар

 

6.1 Бағалау жүйесі

 

 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1

– кесте). 1 – кесте

 

 Баға

 

Балдың сандық 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы түрі

 

 

эквиваленті 

мазмұны


 

 

  

 

 А

 

4,0 

95-100


 

Үздік


 

 

А- 

3,67


 

90-94


 

 

 В+

 

3,33 

85-89


 

Жақсы


 

 

В 

3,0


 

80-84


 

 

 В-

 

2,67 

75-79


 

 

 С+

 

2,33 

70-74


 

Қанағат


 

 

С 

2,0


 

65-69


 

 

 С-

 

1,67 

60-64


 

 

  

 

  

 

D+ 

1,33


 

55-59


 

 

 D

 

1,0 

50-54


 

 

 F

 

0 

0-49


 

Қанағаттанарлықсызсыз

 

 

           

         

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың 

әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге  сәйкес 

коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

 

 


 

13 


2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы.

 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы

 

 

 Зертханалық жұмыстардың

 

0,4 

орындалуы

 

 

Курстық жұмыс 

0,5


 

 

 Дәріс сабақтарына қатысуы

 

0,1 

 

 Ағымдағы бақылаудың орташа

 

1,0 

бағасы (Ор)

 

 

 Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі

 

 Б

ор

=(Б1

2)/2 және 0,2 

салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады:

 

 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.

 

  6.1 Баллдың қойылу саясаты

 

 Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады.

 

 

6.2 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік  жүйесіне  ECTS  (кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады.

 

 3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

 

ECTS


 

Әріптік


 

Балдың


 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы

 

бойынша


 

жүйедегі


 

сандық


 

мазмұны


 

түрі


 

бағалар


 

бағалар


 

эквиваленті

   

 

A 

A

 4,0

 

100 

Өте жақсы

 

 

  

 

 B

 

B+ 

3,33


 

85

 Жақсы

 

  

 

  

C

 B

 

3,0 

80

  

 

  

 

 D

 

C 

2,0


 

65

 Қанағаттанарлық

 

  

 

  

E

 D

 

1,0 

50

  

 

  

 

 FX, F

 

F 

0

 0

 

Қанағаттанарлықсыз 

 

  

 

  

 

14 


4  кесте  -  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар

 

 

Әріптік 

Балдың


 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы

 

ECTS


 

 

системадағы 

сандық


 

бойынша


 

 

мазмұны 

түрі


 

 

баға 

эквиваленті

 

баға


 

 

  

 

А 

4,0


 

95-100


 

Үздік


 

А

  

А-

 3,67

 

90-94 

 

  

 

В+ 

3,33


 

85-89


 

Жақсы


 

В

  

В

 3,0

 

80-84 

Жақсы


 

 

 В-

 

2,67 

75-79


 

С

  

 

 С+

 

2,33 

70-74


 

Қанағаттанарлық

 

 

 С

 

2,0 

65-69


 

 

  

С-

 1,67

 

60-64 

Қанағаттанарлық

 

D

  

D+

 1,33

 

55-59 

 

  

D

 1,0

 

50-54 

Қанағаттанарлық

 

E

  

F

 0

 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз

 

FX, F


 

 

 Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р  50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері 

міндетті (қайталап оқу және тапсыру).

 

 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.

 

 

7 Курс саясаты: 

-

 сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу;  

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау;  

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу;  

 

- 

белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда);  

 

- 

курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу;  

-

 

кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   

8 Академиалық этикалардың нормасы:

 

- 

тәртіптілік;   

-

 ұқыптылық;  

-

 адалдық;  

-

 жауапкершілік;  

 

- 

дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу  

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.

 

 Әдебиеттер тізімі

 

  

15 


Негізгі:

 

1 У. Боггс, М. Боггс. UML и Rational Rose. - М: «Лори», 2010 г. 2 Канер С.  Тестирование программного обеспечения. - Киев: «ДиаСофт», 

2000. - 544с. 

Программаны әзірлеудің 

құрал-жабдықтары. 

Дәрістер 

жинағы/құраст.А.Т.Конуспаева. - А.: «АЭжБУ», 2013. 

 

Қосымша:

 

1 

http://www.intuit.ru/studies/courses 

2

 

 Информация  в  электронной  форме  на  сервере  кафедры  КТ  –  Rational Rose, Aris, Microsoft Office Visio 2007, BPWin, ERWin, ModelMart и др. 

 

 Каталог: student -> sillabus -> kt kz
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
kt kz -> «AZhPN1206 Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
kt kz -> Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2016 ж. Orakdszh 4304- oracle қорында деректерді сақтауды жобалау
kt kz -> Алматы 2015 2 Syllabus пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған, құрастырушы аға оқытушы Тойгожинова А. Ж

жүктеу 391.39 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет