«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешеніжүктеу 446.96 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата20.03.2017
өлшемі446.96 Kb.
#5242
  1   2   3   4   5

      М.Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

                                                          

  

 

Информатика кафедрасы     «Ақпараттық жүйелер»,  «Информатика» 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

 

  

        


          «Компьютерлік желі» 

 

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

                             Курс –3 

Семестр – 6 

Дәріс – 30 сағат 

Практикалық сабақтар – 15 сағат 

                                    СОӚБЖ – 45 сағат 

                                    СӚЖ – 45 сағат 

Емтихан – 6-ші семестрде 

Барлығы – 135 сағат  

 

 Орал, 2013 ж. 

 

1. Пәннің оқу әдістемелік кешені  пәннің жұмыс оқу бағдарламасы  

негізінде құрастырылған. 

 

Құрастырушы(лар)  информатика кафедрасының оқытушысы  

Имангалиев М.М.

  

 

    ___________________кафедрасының отырысында бекітілді.  

―____‖  ________________200__ ж. № ___хаттама. 

 

 

Кафедра меңгерушісі ____________         

 

                                                              (қолы)    

 

 Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 

―___‖ ___________  200_ ж.  № __  хаттама. 

 

Оқу-әдістемелік кеңесінің тӛрағасы  ____________       

 

  

 

  

 

(қолы)                              

 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

       2. «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ» КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Оқытушы туралы мәлімет: Аты-жөні:  Медешова А.Б., Имангалиев М.М.  

Офис: информатика кафедрасы 

Мекен-жайы: Студенческая 1

б

, ғимарат № 8, 314-кабинет.  

Пән туралы мәлімет: 

 

          Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптаға 3 кредит 

сағаты жоспарланады, оның 2 сағаты дәріс, 1 сағаты практикалық сабақ. Сонымен 

бірге 3 сағаттан СОБӚЖ жүргізіледі. 

 

Сабақтар  

Ӛткізілу 

уақыты 

Сабақтар  

Ӛткізілу 

уақыты 

1 дәріс 


50 мин 

СОБӚЖ 


50 мин 

1 дәріс 


50 мин 

СОБӚЖ 


50 мин 

1 практика  50 мин 

СОБӚЖ 

50 мин 


 

Кредит саны-3 

Ӛту  орны:  №  8  оқу  ғимараты,  304-311,  40-410,208,209    ауд.,  сабақ  кестесі 

бойынша 


 

Оқу жоспарынан кӛшірме: 

 

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дәріс


тер 

Практика


лық 

жұмыс 


СӚБӚЖ 

СӚЖ  Барлығ

ы 

Бақылау 


түрі 30 


15 

45 


45 

135 


емтихан 

 

Курс қысқаша сипаттамасы: 

Адамзат  ӛркениетінің  даму  қарқынының  негізгі  сипаттамаларынын  бірі 

қазіргі  уақытта  индустриалдық  қоғамнан  ақпараттық  қауымға,  ноосферадан 

инфосфераға  ӛтуі  болып  отыр.  Жаппай  компьютерлендіру  жаңа  ақпараттық 

технологияларды  оқыту  саласында,  бизнесте,  ӛндірісте,  ғылыми  зерттеуде  және 

әлеуметтік ӛмірде кеңінен қолдану дамудың жаңа денгейін жасайды. 

Заман  талабына  сәйкес  ақпараттандыру  ӛмірдін  талабы  болып  отыр. 

Электронды  техникаларды  және  программалық  жабдықтарды  қолдана  отырып, 

ақпараттарды  ретгеп,  жинақтап  және  талдайтын  кадрлардың  жетіспеушілігі 

ақпараттандыру  үдерісін  барынша  тежеуде.  Бұған  дүние  жүзі  бойынша 

компьютерлік,  телефондық,  спутниктік,  т.с.с.  желілерді  қолданылған  тиімді.                            

Соңғы  жарты  ғасыр  ішінде  ақпарат  құны  қашыктықтан  тәуелсіз  болады.  Бұл 

кӛрсеткіш  қоғамның  дамуына  едәуір  септігін  тигізері  сӛзсіз.  Қазіргі  уакытта  ол 

кӛптүрлі  бағытта  жұмыс  істеу  үшін,  алдымен  компьютерлік  желілер  негіздерін 

меңгеру қажет. «Компьютерлік  желілер»  пәні  кәсіптік  пәндер  блогына  жатады  да 

«Информатика»  мамандығын  игергенде  кәсіби  білім,  іскерліктерін  құрайды. 

Қазіргі қауымда қарқынды пайда болып жатқан жаңа технологиялардың барлығы 

компьютер  желілерін  жобалау,  құру  мәселелерімен  ұштасып  дамып  жатыр.  

Адамның  қызмет  ету  салаларында  компьютер  желілері  әр  түрлі  мақсаттармен 

қолданады.  Кӛбіне  желіні  шашырап  жатқан  ресурстарды  бірже  қолдану  үшін 

қолданады.  Компьютер  желілері  басқару  процестерін  жылдамдатады.  Ӛйткені, 

орталықтан қашықтықта орналасқан аумақтардан деректерді тез жинап, тез ӛңдеп, 

тез шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 

 

Курс мақсаты:  

   Компьютерлік  желілердің  ұйымдастырылуы  мен  жұмыс  атқару  негіздерін, 

дербес  компьютерлердің  торапта  жұмыс  істеу  ерекшеліктерін  үйрену,  қазіргі 

кездегі желілік технологиялармен танысу, жергілікті желілердің жұмысын игеру.  

Пәнді оқытудың міндеттері:  

 Қазіргі заманғы торпатық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік 

тораптардың  классификациясын,  компьютерлік  тораптардың  аппараттық 

және программалық қамтамаларын игерту; 

 Қазіргі  кездегі  операциялық  жүйелерде  тораптық-аппараттық  және 

жабдықтарды  орнатуды  және  олардың  күйлерін ӛзгерту  әдістерін  қолдану 

жолдарын түсіндіру; 

 Жергілікті  торапты жобалау,  ақпаратты  жеткізу,  сақтау,  іздеу,  ӛңдеу  және 

ұсыну үрдістерімен байланысты қазіргі кездегі тораптық технологиялардың 

даму тенденциялары туралы жүйелі білім беру. 

Курс мазмұны 

 

 Байланыс  жолдардың  үлгілері  және  аспабы.  Кабельдердің 

стандарттары. 

 

Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері 

 Хаттама,  интерфейс,  коммуникациялық  хаттамалардың    стегі 

ұғымдары. 

 

Коммуникациялы хаттамалардың стандартты стектері.  

Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері  

Желілі  программалық  қолданбаларды  құру  принциптері.  Сервер. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері.  

 Негізгі  топологиялар.  Желіде  қолданылатын  аттар  мен  адрес 

принциптері. 

 

Байланыс  жолдардың  үлгілері  және  аспабы.  Кабельдердің стандарттары. 

 Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация 

принциптері 

 

Ethernet технологиясы  

FDDI технологиясы  

Желілі адаптерлердің функциялары, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайталауыштар және концентраторлар. 

 Виртуальды жергілікті желінің технологиясы 

 Маршрутизация 

принциптері 

мен 

алгоритмдері. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері. 

 Функция  және  архитектурасы.  Жергілікті    және    үлестірілген 

ресурстарды басқару 

 

Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу.  

UNIX  операциялық жүйелер тобы.  

IP  протоколы.  IP  протоколының  құрылымы.  IP  желідегі  адрестер.  IP адрес кластары. 

 Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация  технологиясы. 

 Қолданбалы деңгейдің протоколдар және қызметтері. 

 Басқарушы функциялары  және басқару құралдары. Желі архитектура 

деңгейлері және желі протоколдары. Пайдаланушыларды басқару. 

 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура.  

Мәліметтерді  қорғау  әдістері.  Аутентификация  әдістері  және рұқсаттарды басқару. 

 Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы.  

 Компьютерлік тораптардың жіктелуі.  

 Жергілікті және ауқымды тораптар. 

 Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі.  

 Негізгі  түсініктер:  тораптар  түйіндері,  кабельді  сегмент,  тораптық 

сегмент,  логикалық  торап,  бұлттар,  активті  және  пассивті 

коммуникациялық құрылғылар.  

 Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас құру 

әдістері. 

 

Стандарттар кӛзі.   

Ашық жүйелер қарым-қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі.   

«Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі.   

Физикалық,  каналдық,  тораптық,  транспорттық,  сеанстық  және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары.  

 OSI,  TCP/IP,  IPX/SPX,  NETBIOS/SMB,  SNA,  DECnet  IEEE802.х 

стектері. 

 

Коммуникациялық  құралдардың  қазіргі  компьютерлік  тораптардағы ролі.  

 Коммуникациялық  тораптардың  негізгі  түрлерінің  функциональды 

аттары, байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен 

конденсаторлар,  кӛпірлер  мен  конденсаторлар,  маршрутизаторлар, 

шлюздар. 

 

Коммуникациялық құралдардың OSI модель деңгейіне сай келуі.  

Серверге,  жұмыс  станциясына  және  торапқа  жалпы  қойылатын талаптар.  

 Ethernet технологиясы. CSMA/CD қатынас құру әдісі.  

 

Ethernet кадр форматтарының сипаттамасы.   

10BASE-5,-2,-T,-F, Fast, Ethernet, Gigabit Ethernet стандарттары.  

Жергілікті тораптардың басқа технологиялары.  

Tolken  Ring,  FDDI,  CDDI,  10VG-AnyLAN,  ARChet,  TolkenBus,  Lokal Talk стандарттары. 

 Ауқымды  тораптарды  құру  функциялары  мен  құралдарының  жалпы 

сипаттамасы.  

 

Ауқымды тораптардың жалпы құрылымы.   

Ауқымды тораптардың түрлері: бӛлініп алынған каналдар, каналдары коммутацияланған  ауқымды  тораптар,  пакеттері  коммутацияланған 

ауқымды тораптар. 

 

Телефондық тораптар және оларды тасымалдау үшін қолдану.   

Аналогтық коммутацияланған және бӛлініп алынған желілер.   

Тораптық технологиялардың 

даму 


тенденциялары 

мен 


перспективалары. 

 Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері. 

 Бӛлініп алынған сервердің тораптық операциялық жүйелері.  

 Тораптарды басқару және талдау құралдарына шолу.  

 Ақпаратты  сақтау,  іздеу,  ӛңдеу  және  кӛрсетудің  қазіргі  кездегі 

технологиялары мен программалық құралдарына шолу.  

Оқыту әдістемесі:  

Пәнді оқыту негізінен дәріс,  зертханалық жұмыс, СОБӚЖ  және ӛзіндік 

жұмыстар түрінде жүргізіледі. Оқу материалының мазмұны дәрісте беріліп, 

теориялық білім түсініледі.  

Компьютерлік желі пәні бұрын оқытылған пәндер негізінде оқытылады: 

 Операциялық жүйелер 

 Программалар 

 Схемотехника негіздері 

 Дискреттік  математика 

 Деректер құрылымы мен алгоритмдері 

 

       Осы  аталған  пәндерде  алынған  білім  компьютерлік  желілерін  құру,  қолдану сауалдарын  дұрыс  түсінуге  мүмкіндік  береді.  Мысалы,  әртүрлі  операциялық 

жүйелер желі арқылы ақпарат алмасуда әр түрлі интерфейстерді қолданады. Оны 

дұрыс  қолдана  білу  үшін  операциялық  жүйе  жайында  бастапқы  білім  қажет. 

Компьютер  желілерінің  аппараттық  құралдар  жұмысын  түсіну  үшін 

«Схемотехника» пәнінен базистік білімдер керек. «Дискреттік  математика» пәні 

желінің логикалық байланысын маршрутизация алгоритмдерін түсінуге мүмкіндік 

береді.  Ал  ақпараттарды  кодтау,  тасымалдау,  қорғау  сауалдарын  дұрыс  игеру 

үшін    «Деректер  құрылымы  мен  алгоритмдері»  атты  пәнде  алынған  білімдер 

қажет  болады.  Таралған  жүйелерде  тұтынушы  мен  қолданбалар  жұмыстарын 

дұрыс баптай алу үшін студенттің программалау негіздерін білгені кӛмек етеді.         «Компьютерлік  желі»  пәнін  оқыту  барысында  «Жүйелік  программалау»,   

«Тиімділік  әдістері  мен  операцияларды  зерттеу»  пәндері  оқытылуы  ортақ 

сауалдарды  барлық  жағынан  талдап,  дұрыс  түсінуге  кӛмек  етеді.  Оқытушы 

басшылығымен  ӛткізілетін  жұмыста  оқу  материалының  теориялық  қосымша 

сұрақтары  талданады,  қосымша  берілген  практикалық  жұмыс  тексеріледі  және 

талқыланады.  Практикалық  жұмыс  бойынша  бақылау  сұрақтарының  жауаптары 

тексеріледі. Студенттің үй жұмысында бұрын алған білімдерін бекітуге  арналған 

тапсырмалар берледі. Студенттердің білімін тексеру практикалық жұмыс, ӛзіндік 

жұмыс тапсырмаларын орындауы, шығармашылық жұмыс, коллоквиум, тестілеу 

түрінде ұйымдастырылады.   

Пререквизит:  

Берілген  курсты  игеру  үшін  студенттер  келесі  пәндер  бойынша  білімдері  болуы 

қажет:  

 Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері  

 Бағдарламалау технологиясы 

 Компьютерлік жүйелердің архитектурасы  

 Операциялық жүйелер 

 Программалар 

 Схемотехника негіздері 

 Дискреттік  математика 

 

Постреквизит:  

Пәнді оқып үйрену негізінде студенттер тӛмендегілерді білулері керек: 

 Арнайы қажеттілік бойынша дұрыс топология мен хаттамаларды талдай алу 

 Желіге қажет болған ресурстарды табу 

 Тұтынеушылар арасында ресурстарға ие болу құқысын анықтап беру 

 Негізгі бағдарламаларды талдай алу 

 Компьютер желілерін дұрыс пайдалана білу 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі. 

  

Апта 

Тақырып 

Мазмұны 

СОБӚЖ мазмұны 

1-апта 

Компьютерлік желілерге кіріспе 

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


 

Компьютерлік 

желілерге кіріспе 

 

1 пәннің зерделейтін 

тақырыбы және құрылымы 

2. Компьютерлік желілердің 

қысқаша даму тарихы 

Компьютерлік желі. 

Ауқымды желі. 

2-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


3-кредит 

сағаты 


(практика) 

Дискіенгізгішке жол 

ашу 

.Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері 

2. Сервер. Желілер қызметі. 

Желіні топтастыру және 

негізгі мінездемелері.  

3. Негізгі топологиялар. 

Желіде қолданылатын аттар 

мен адрес принциптері. 

Желі функциялары, 

компоненттері. 

Желі топологиясы. 

Базалық топология 


Дискіенгізгішке жол ашу 

2-апта 

Желілердің сыныпталуы 

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


 

Желілердің 

сыныпталуы 

Жергілікті және ауқымды 

желілер 

Бӛлімшелердің желілері 

Физикалық, логикалық 

топология 

Топология.терминатор 

Концентратор қызметі. 

Маркер. Шлюз. 

2-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


3-кредит 

сағаты 


(практика) 

ТСЗ/ІР хаттамаларын 

баптау.  

ТСЗ/ІР хаттамаларын 

баптау. Маршруттаудың 

негізгі қағидаларын 

зерделеу 

Топология.терминатор 

Концентратор қызметі. 

Маркер. Шлюз. 3-апта 

Ашық жүйелердің өзара әсер моделі 

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


2-кредит 

сағаты 


(дәріс) 

 

Ашық жүйелердің ӛзара 

әрекеттесуін 

ұйымдастыратын 

базалық  моделі.  

 

Ашық жүйе ұғымы. 

Қызметтік деңгей ұғымы. 

Физикалық, арналық, 

транспорттық, сеанстық, 

қолданбалы деңгейлердің 

қызметі. 

 

 Активті 

концентраторлар 

Пассисвті 

концентраторлар  

3-кредит 

сағаты 

(практика) Желілік принтер 

орнату.   

1.Хаттама,интерфейс, 

коммуникациялық 

хаттамаларының  стегі 

ұғымдары. 

2. Коммуникациялы 

хаттамалардың стандартты 

стектері.Желілік принтер 

орнату.  

 

Кабельдің негізгі 

типтері. 

Сигнал берудің түрл-і  4-апта 

TCP/IP хаттамаларының стегі. 

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


2-кредит 

сағаты 


(дәріс) 

 

TCP/IP хаттамаларының 

стегі. 

 

1.ТСР/ IP хаттамаларының 

стегі.   

.IP желідегі  

адрестер. IP адресін тіркеу. 

ІР адресінің сыныпталуы. 

Тіркелмейтін, ерекшеленген 

ІР адрестері.  

 

Хаттамалар Кӛпдеңгейлі 

архитектурадағы  

хаттамалар 

 

2. Маска қолдану. Маскасыз доменді 

маршрутизация  

технологиясы. 

3. Қолданбалы 

деңгейдің протоколдар 

және қызметтері. 

3-кредит 

сағаты 


(практика) 

Microsoft Outlook 

Express кӛмегімен 

пошта жіберу және алу 

үшін есеп жазбасын 

орнату 

Microsoft Outlook Express 

кӛмегімен пошта жіберу 

және алу үшін есеп 

жазбасын орнату  

Желі құрудағы желі 

деңгейі 

TCP/IPхаттамасының 

кӛпдеңгейлі 

құрылымы. 5-апта 

TCP/IP хаттамалары. 

1-кредит 

сағаты 

TCP/IP хаттамалары  

SLIP хаттамасы 

 PPP хаттамасы  

Хаттамалар 

Кӛпдеңгейлі 


(дәріс) 

2-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


 

ARP хаттамасы 

 IP хаттамасы 

 ICMP хаттамасы 

 UDP хаттамасы 

 TCP хаттамасы 

архитектурадағы  

хаттамалар  

3-кредит 

сағаты 

(практика) Microsoft Outlook 

Express кӛмегімен 

пошта жіберу және алу 

үшін есеп жазбасын 

орнату 

Microsoft Outlook Express 

кӛмегімен пошта жіберу 

және алу үшін есеп 

жазбасын орнату 

 

Желі құрудағы желі 

деңгейі 

TCP/IPхаттамасының 

кӛпдеңгейлі 

құрылымы. 6-апта 

Жергілікті  желілердің коммуникациялы жабдықтауы. 

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


2-кредит 

сағаты 


(дәріс) 

 

Жергілікті  желілердің 

коммуникациялы 

жабдықтауы.  

 

 

  

 

Кабельдік орталар. Сымсыз 

орталар.  

Желілік адаптерлер. 

Қайталаушылар, 

концентраторлар. 

Асинхронды және 

синхронды байланыс 

Байланыс желілері 

Телефон желілері  

3-кредит 

сағаты 

(практика) Интернет желісіне 

қосылуға байланыс 

орнату 

 

1.Желілі адаптерлердің 

функциялары, 

мінездемелері және күйге 

келтіру параметрлері. 

Мосттар. 

Маршруттауыштар. 

Шлюздер.  

Маршрутизация 

кестесін құру 

Желілік трафиктің 

сегменті 7-апта 

Компьютерлік желілердің аппараттық құралдары. Маршруттаушылар. 

Шлюздер  

1-кредит 

сағаты 

(дәріс) 


2-кредит 

сағаты 


(дәріс) 

 

Мәліметтерді 

тасымалдау режимі 

 

Маршруттаушылар. 

Шлюздер 

Windows-тың 

тораптық ресурстары 

Тораптық 

адаптерлерді орнату.  

 

3-кредит 

сағаты 

(практика) Желіге 

қосылуды 

тексеру.  Желілік  кабель 

физикалық 

ӛткізу 

ортасы. 


Кабельдердің 

негізгі типтері. 

Коннектор. Қысқыш. 

1. Мәліметтерді тасымалдау 

кодтары Мәліметтерді 

синхронизациялау типтері 

Кабельдердің стандарттары. 

2. Желілік кабель - 

физикалык ӛткізу ортасы. 

Кабельдердің негізгі 

типтері. 

Коннектор. Қысқыш. 

3.  Компьютерлік  желідегі 

коммутация 

әдістері. 

Пакеттердің 

коммутация 

принциптері 

Желіге 

қосылуды  тексеру.  Желілік кабель  физикалық  ӛткізу 

ортасы. Кабельдердің негізгі 

OSI модель деңгейі 

Драйверлер. Олардың 

қызметі  


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 446.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет