Комитет мамандары таратқан мәліметке сүйенсек, қарашаның 19-ы күні Атыраудағы «ТеңізШеврОйл» комжүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата15.01.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Комитет  мамандары  таратқан  мәліметке  сүйенсек, 

қарашаның 19-ы күні Атыраудағы «ТеңізШеврОйл» ком-

па  ниясына  қарасты  емханаға  өткір  респираторлық  ви-

русты  инфекция  жұқтырған  53  жастағы  АҚШ  азаматы 

түс кен. Аталған мекемеде жұмыс істейтін оның осы айдың 

10-ы күні Амстердам-Атырау-Теңіз бағытындағы әуе рей-

сі мен ұшып келгені белгілі болды. Хабарламада «Шошқа 

тұмауын анықтау мақсатында республикалық санитарлық-

эпидемиологиялық стансының референс-зертханасында 

тексеруден өткен анализ қорытындысы қарашаның 23-і 

күні науқастың осы қатерлі дертке шал  дыққанын көрсетті», 

– делінген. Естеріңізге сала ке тейік, бүгінге дейін елімізде 

шошқа тұмауының 17 оқи ғасы тіркелген болатын. Науқас-

тар дың барлығы құ лан таза айығып шыққан. 

Дегенмен соңғы кезде шошқа тұмауына байланысты 

ел арасында гу-гу әңгіме жүргенін де жасыруға бол майды. 

Аты-жөнін атамауды өтінген бір дереккөз соңғы үш аптада 

елімізде шошқа тұмауынан бірнеше жүкті әйел көз жұмды-

мыс  дегенді  мәлім  етті.  Оның  ай туынша,  бұл  оқиға 

Шымкент, Астана және Қарағанды қа лаларында болған. 

Біз  дереккөз  мәліметі  мен  ел  ара сындағы  алыпқашпа 

әңгімелердің байыбына бару мақ сатында ҚР Денсаулық 

сақтау министрлігіне хабар лас қан едік. 

Алмагүл Әбенқызы, ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі:

– Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қа-

 дағалау комитетінің мәліметі бойынша, рес публикада 

әзірше шошқа тұмауына қатысты бір ға на дерек тір ке-

ліп отыр. Басқа ақпарат жоқ. Сол се бепті жүкті әйел-

дердің шошқа тұмауын жұқтыр ға ны тура лы мәліметті 

растай алмаймыз, – деген хабар алып, кө ңі ліміз орнына 

түсті. Тек денсаулық сала сын дағылар нем құ райлыққа салы-

нып, дертті асқын ды рып алмаса болғаны да...

болатбек МұхтАров, 

Алаш бАзАрқұЛ

иӘ

– Әрине жетті. Мемлекеттік тілді 

білу – әр азаматқа міндет. Өзін Ота-

нының патриотымын деп санайтын 

әрбір  азамат  ешкімнің  міндет те-

уінсіз-ақ тілді үйренеді. Бұл әсіресе 

Қа зақ  еліне,  Қазақ  мемлекетіне 

қыз мет етіп жүрген азаматтарға қа-

тысты. Мемлекет оларды ерекшелеп 

бө ліп қарап, мемлекеттік қызметкер 

деп ерекше статус беріп, жағдайын 

жа сап,  іріктеп,  таңдап  қабылдап 

алып отыр. Сондықтан олар қандай 

бол ған күнде де өз тілін білуі тиіс. 

Олар ды  тілді  білу  керек  деп  мін дет-

теудің ешқандай сөлекеттігі жоқ. Мы-

салы,  Қытайда  «Конфуций  ілі мін де» 

«Конфуций  мектебі»  деген  дәс түр  

бар.  Мемлекеттік  қызметке  қа был-

данатын  адам  қытай  тілінен,  өт к ен 

тарихынан,  мәдениеті  туралы  сынақ 

тапсырып, поэма жазады екен. Жоқ 

– Қазақ тілі – қазақ халқының 

бас ты байлығы. Оған ешкімнің та-

ласы жоқ. Қазақ тілін білу отаны-

мыз дың әрбір азаматының міндеті. 

Біз  зайырлы  қоғамбыз.  Алған 

бағы ты мыз – демократиялы қоғам. 

Сон дық тан  мұндай  қоғамда  мін-

деттеу,  тілді  біл  деп  мәжбүрлеу 

болмауы тиіс. Бұл мәселені жа қын-

да Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

өзі  шегелеп  айтып  өтті  ғой.  Қазақ 

ті лін  міндеттеу  ар қылы  үйрете 

алмай мыз. Тілді қыз меткерлерімізге 

мін деттеу әзірше ерте. Уақыты кел-

ген жоқ. Оларды мін  деттейміз деп 

көп дүниеден қол үзіп аламыз. Неге 

дей сіз  ғой?  Өзде рі ңіз  білесіздер, 

сонау келмеске кет кен Одақ кезінде 

«орыс тілін білме сең, көштен қалып 

қоясың» деген пі кір болғаны бел-

гілі. 


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

төлеген МұхАМедЖАнов, 

сенатор:

– Менің қазақшам жаман емес, 

рұқсат болса, енді басқа тілде сөй-

лейін. 


Студенттер бірауыз дан: 

– ЖОҚ! 


–  Ендеше,  мен  Құдай  тілінде 

сен дермен сөйлесемін, Құдай тілі 

– музыка.

(ҚазҰУ-дің студенттерімен болған 

кездесуінде сөйлеген сөзінен).

№210 (210) 

25 қараша

cәрсенбі


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

зағипа бАЛиевА, 

Парламент  

Мәжілісінің депутаты:

 омар ЖӘЛеЛ, 

абайтанушы:

2-бет

3-бет

5-бет

Ой-КӨКпАР 

Қытай 

түркологтарының пірі

Шекара 


жабылуының 

сыры неде? C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Қарудың қауіпсізі 

болмас...

Шошқа тұмауы туралы 

шындық пен миф

Мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік тілді білуге міндеттейтін уақыт жеткен жоқ па?

Мемлекеттік тіл мәселелерін заңмен реттеу тәсілдері 

әлемнің өркениетті елдерінің бәріне тән құбылыс деуге 

болады. дамыған елдердің азаматтарының көбі 

мемлекеттік тілді құрметтеу мызғымас ұстаным деп 

біледі. оларда тілді білмеу үлкен кемшілік деп есептеледі. 

Мысалы, Германияда, Финляндияда, Швецияда 

мемлекеттік тілді білмейтін азаматтар қызметке 

қабылданбайды. оларда мемлекеттік тілді үйренуге 

үгіттеу деген жоқ. Әр азамат білуге мәжбүр. Ал бізде бәрі 

керісінше. қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 

20 жыл болыпты. Алайда әлі күнге ел ертеңін арқалап, 

лауазымды қызметте жүрген азаматтарымыздың дені 

мемлекеттік тілден мақұрым немесе шала-шарпы біледі. 

Сол себепті, мемлекеттік қызметкерлерді тілді білуге 

міндеттейтін кез жетті деген пікірлер айтылып жүр. енді 

осы мәселе төңірегінде мамандар не дейді?

А

лАШ

-АҚ


п

АР

АТ

Бұл  игі  бастаманы  «Заңғар»  шығармашылық 

бірлестігі,  Алматы  қалалық  табиғи  ресурстар  және 

табиғатты  пайдалануды  реттеу  басқармасы  және 

Алатау  ауданы  әкімдігі  бірлесіп  қолға  алды.  Тал 

отырғызу рәсіміне келген қонақтармен бірге аталған 

мектептің  бірінші  сынып  оқушылары  да  қатысты. 

«Заңғар» шығармашылық бірлестігінің төрағасы Айдар 

Қырықбаевтың айтуынша, шараның негізгі мақсаты – 

жастарға үлгі көрсету, оларға журналистер мен эстрада 

жұлдыздарының  қарым-қатынасын  жақсарту.  «Біз 

мұндай шара өткізуді көптен бері ойлап жүрген едік. 

Соның  орайы  енді  келіп  отыр.  Бүгін  отырғызылған 

ағаштарды  мектеп  оқушылары  күтіп  баптайды  деген 

ойдамын»,  –  дейді  А.Қырықбаев.  Журналистер  мен 

«жұлдыздар»  аллеясына  «Алаш  айнасы»  газетінің 

ұжымы  да  ағаш  екті.  «Алаш  айнасының»  ақ  қайыңы 

жайқалып өсіп, аймаққа сән беріп тұрмақшы.Әйгерім қАЛАубАевА, әнші:

– Тал отырғызу шарасына шақырғанда, 

бірден келісе кеттім. Себебі өзім бала күнімнен 

ағаш еккенді ұнататынмын. Қазақтар «Үйдің 

көркі – ағашымен» деп бекер айтпаған ғой. 

Біздің отырғызған ағаштарымыз да аз жылдан 

кейін жайқалып, төңірекке сұлулық, таза ауа 

сыйлайтын болады. 

нұрмұхаммед МАМырбеков

Журналистер мен 

«жұлдыздардың» 

бағы ашылды

Алматының «Шаңырақ-2» 

ықшамауданындағы №26 мектептің 

ауласында «Журналистер мен жұлдыздар» 

аллеясы ашылды. Саябаққа алғаш болып

бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері 

мен эстрада жұлдыздары тал отырғызды. 

Шошқа тұмауы 

елімізге ақыры қайта 

айналып соқты! кеше 

Атырау облысында 

А/H1N1 қатерлі ви-

русының жаңа дерегі 

тіркелді. бұл туралы 

кеше қр ден сау лық 

сақтау министрлігі 

мемлекеттік са ни-

тарлық-эпидемио-

логиялық бақылау 

комитетінің баспасөз 

қызметі хабарлады. 

ДАТ!

6-б

етте

Герд веЛинГ:

ГЕРМАНияДА МЕМлЕКЕТТіК 

ҚыЗМЕТКЕР ҚыМБАТ КӨліК 

МіНіп ЖүРСЕ, ОғАН ДЕРЕУ 

ТЕКСЕРУ ЖүРГіЗілЕДі

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

148,80

222,80

5,16

21,79

1,496

10450,95

1448,27

1804,92

77,64

1164,30

М

ӘСЕл

Е

қазақстанға қазақша логопедті  кім дайындап береді?

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

БаСпаСөз – 2010

«алаш айнасына» 

жазылу басталды

облыс көлемінде 

мемлекеттік тілде жұ-

мыс істейтін лого пед-

дефектолог маман да-

рының жоқтығынан, тілі 

мүкіс қазақ балалары жат 

тілде білім алуға мәжбүр. 

Айталық, аймақта жалпы 

88 логопункт болса, 

бүгін гі таңда оларда 

қазақ ша оқытылып 

жатқандарының саны 

саусақпен санарлық. басты 

проблема – мамандар 

тапшылығы.

–  Жасыратын  түгі  жоқ,  біздегі 

дефек  то ло гия, логопедия, сурдо-

ло гия,  тифло  жә не  олигофренді 

пе дагогика  бағдар ла ма ла ры  мен 

оқыту  әдістемелері  тегіс  орыс  ті-

лінде.  Оның  өзіндік  себептері  де 

бар,  бі рін шіден,  бағдарламалар 

мен қажетті оқу лықтар, журналдар 

Ресейден  әкелінеді.  Қа зақ станда 

әлі  шығарылмайды.  Азды-көп ті 

әзір ленетін  мамандар  да  ресми Алмагүл СұЛтАновА

тілде әзір ленеді. Тек соңғы жыл да-

ры ма ман да ры мыз салыстырмалы 

түрде өз әдіс те ме ле рін жасап бағу-

да.  Шыны  керек,  шаруа  мар дым-

сыз. Өйткені аталмыш пе да гог тар-

дың  біліктілігін  жетілдіріп,  кәсіби 

мәр те бесін көтеріп, олардың әлеу-

меттік қы зы ғу шылығын оятуға еш 

жағ дай қа рас ты рыл маған. Қандай 

жас  маман  болмашы  жа лақымен 

қиын балаларға сабақ беруге ке лі-

се ді, оны өзіңіз де жақсы түсінесіз. 

Тіп ті  дәл  қазіргі  таңда  біздің  ма-

ман дарымыз  «қартайып»,  көпші-

лі гі зейнеткерлік жасқа жетті. Жалғасы 2-бетте

А

бай ОМАРОВ (колла

ж)


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№210 (210) 25.11.2009 жыл, cәрсенбі

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

мәселе

түйткіл


қоғам

Қарудың қауіпсізі болмас...

құқық пен құрық

же

ткіншек


алаш-ақпарат

Полицейлердің 

кінәсін прокуратура 

әшкереледі

Шопырлар кінәлі 

болып шықты...

Бақша кезегін 

күткен сәбилер 

көбейіп барады

Төрт тәулік 

жарықсыз 

отырды

атап айтқанда, Орал қалалық ішкі істер  

бас қармасының өкілетті қызметкері р.нұғ-

ма нов  қылмысқа  қатысы  бар  деген 

күдікпен  Д.тургаев  пен  н.кособуцкий 

деген  аза мат тарды  өз  кабинетінде  сегіз 

сағаттан  ас там  уақыт  бойы  ұстап,  тергеу 

жүргізген. алай да күдіктілердің қылмысқа 

қатысы  бар-жоғы  үш  сағат  ішінде 

анықталмаса,  он да  күдіктілер  ретінде  ұс-

талған  азаматтар  бо сатылуы  керек  бо ла-

тын. егер де қан дай да бір бұлтартпас ай-

ғақ тарды дә лел деу ге қосымша уақыт қа-

жет  болып  жатса,  өкі летті  органның  рұқ-

сатымен  күдіктілер  уа қытша  оқшау лануы 

тиіс еді. Бірақ бұл заң дылықты р.нұғманов 

белшесінен бас қан.

Заңбұзушылықтың орын алғаны ту ра-

лы  күдікті  азаматтардың  туыстары  Орал 

қа ласының прокуратурасына ша ғым  да на-

ды.  прокуратура қызметкерлері заңбұзу-

шы лықты  анықтап,  күдіктілер  ретінде  ұс-

тал ған азаматтар босатылған.

Осыған орай, қала прокуратурасы та-

рапынан  БқО  ішкі  істер  департаментіне 

атал ған  кемшілікті  жою,  кінәлілерді  тәр-

тіп тік жауапкершілікке тарту туралы ұй ға-

рым берілді. Қ.КөмеКБаев 

Өткен демалыс күндері кеншілер өңірі 

қараңғылық  құшағында  қалды.  толассыз 

жауған жаңбырдан соң, температура күрт  

төмендеп кеткен болатын. Электр сымдары 

қатқан  мұздың  салмағын  көтере  алмай 

үзілген. тіпті кей жерлерде   бағаналарға 

дейін  сынып құлаған. соның кесірінен  он 

шақты ауыл мен Хромтау қаласының тұр-

ғындары төрт күн бойы жарықсыз отырды. 

төтенше  жағдайдың  салдарын  жою ға 

«Энергожүйелері»  мекемесінің  ар на йы 

бригадасы  мен  жеті  техникасы  жұ мыл-

дырылды.


жарықтың  жоқтығынан  жұмысы  тоқ-

тап қалған «Дөң» кен-байыту комбинаты 

қа зір  толық  іске  қосылған.    сондай-ақ 

кем пірсай-Дөң,  новоресей-новотроицк, 

су санов-Дөң  және  матвеев-сухинов 

электр желілері қалпына келтірілді.Әсия еСБОЛаТОва, 

Ақтөбе облыстық ТЖД баспасөз хатшысы: 

–  Электр  тарату  желілеріндегі 

мұз дың  қалыңдығы  18  сантиметрге 

дейін жетіп, магистралды және ауыл­

ішілік  электр  жүйелер  істен  шықты. 

Осы  төтенше  жағдайға  байланысты 

Хромтауда  арнайы  штаб  құрылды. 

Дөң, Оңғар, Ақжар және Абай ауыл­

дық  округтерінде  жарық  беру  толық 

қалпына  келтірілді.  Хромтау  қала­

сын дағы істен шыққан 21 ток та ра ту 

стан сысының 18­інің жұмысы қал пы­

на келтірілді.

Тақырыпқа орай: Облыстық әкім дік-

тің  хабарлауынша,  көлік  апаттарын  бол-

дыр мау мақсатында тас жолдар тазар ты-

лып жатыр. Демалыс күндері жедел жәр-

дем ауруханасына әртүрлі жа ра қат тармен  

түс кен 60-қа жуық  науқастың тең жар ты-

сы    көктайғақтың  кесірінен  тайып  құ лап, 

мер тігіпті.Бақыт ЖанШаева, 

Ақтөбе

ақтөбе облысы  Хромтау 

ауданында төрт ауылдық округ 

төрт тәулік жарықсыз отырды. 

аудан орталығы мен тағы 

бірнеше ауылдағы желілерді 

қалпына келтіру жұмыстары әлі 

толық аяқтала қойған жоқ.

Өйткені Батыстың ат та шап фильмде-

рін күнде көріп жүрген жастар сол фильм 

кейіпкерлеріне  еліктеп,  солардың  ісін  өз 

тәжірибесінде  қолданып  көрмек  болып, 

қылмысқа ұрынып жатады.Олег, қару­жарақ сататын дүкеннің 

сатушысы: 

–  Жастардың  көбісі  травма ти ка­

лық  қаруды  көп  алады.  Себебі  газо­

п нев матикалық  тапанша  мен  газ 

ба  ллонын  ішкі  істер  органдарының 

рұқ  сат  қағазынсыз­ақ  сатып  алуға 

бо лады.  Тек  тұтынушы  кәмелеттік 

жасқа  тол са  болғаны.  Себебі  «бұл 

қарудың  түр лері  адамның  денсау­

лы ғына  еш  зиян  келтірмейді»  деп 

са на лады.  Ал  «Оса»  тапаншасын  са­

тып  алу  үшін  ІІБ­нің  рұқсат  қағазы 

жә  не  сотталмағандығы,  психо­на­

ша  қор лық  диспансерде  есепте  жоқ 

екен дігі  туралы  анықтамасы  бо луы 

шарт.  Осындай  рұқсат  қа ғаз да ры 

бол ған  жағдайда  біз  «Оса»  та пан­

ша сын  кез  келген  кәмелеттік  жас қа 

толған  азаматқа  сата  аламыз.  Бұл 

қа ру лардың бағасы да қым бат емес. 

Біздің дүкенде газ ба ллон ының құ ны 

–  900­2700  теңге.  Га зо п не в ма тик­

алық  тапаншаның  бағасы  –  9  мың­

нан  27  мың  теңгеге  дейін.  Ақ ша  ңыз 

болса, қауіпсіз қарудың иесі ата нуы­

ңыз қиын емес. 

 

міне, осындай жеңілдікті пайдаланған кейбір жасөспірімдер қорғанысқа ар нал-

ған  қаруды  өзінің  қылмыстық  әрекетіне 

пай даланып, әлсіз адамдарға қоқан-ло қы 

көрсетіп,  әлімжеттік  жасайды.  мы са лы, 

бір  ғана  газ  баллонын  қолдану  ар қылы 

адамдарды  есінен  тандырып,  жа зық сыз 

жан дарды  тонап,  қылмыс  жасап  жүр ген-

дер де аз емес екен. сөйтіп, қауіпсіз деген 

қа ру қауіпті болып шыға келеді. 

Заңгер арықбай ағыбаев ағамыз: «мен 

кез келген қаруды ішкі істер органдарының 

рұқ сатынсыз сатуға қарсымын. қару атау-

лы ның бәрінің арнайы рұқсат қағазы болу 

керек», – дейді.

 алматы қаласында жыл басынан бері 

4045 адам травматикалық қару сатып алу 

бойынша  тіркеліпті.  ал  тіркелмегені  қан-

шама? көбінесе қылмыс осы тіркелмеген 

қа румен  жасалатын  көрінеді.  ішкі  істер 

ор гандарының  мәліметіне  сүйенсек,  жыл 

ба сынан  бері  жастар  көп  шоғырланған 

ал маты  қаласында  жасөспірімдердің 

қа тысуымен  1500-ге  жуық  қылмыс  жа-

сал ғ ан.  аталған  бұзақы  әрекеттердің  тең 

жарымы  травматикалық  қарумен  жа  са  -

лар  шаһарымызда  күнделікті  орын  алып 

жататындығын  ішкі  істер  ор ган да ры ның 

қызметкерлері де жоққа шы ғар май ды. арман ЖУСанБаЙ, 

Алматы қалалық ішкі істер 

басқармасының маңызды тапсырмалар 

жөніндегі аға инспекторы: 

–  Газопневматикалық  тапанша 

мен  газ  баллоны  адам  баласына  еш 

зияны  жоқ  қауіпсіз  қару  санатына 

жатқызылғандықтан,  кез  келген  кә­

ме лет  жасына  толған  азамат  оны 

ер кін  сатып  алуына  болады.  Алайда 

атал ған  қаруларды  қылмыстық  іске 

пай даланған  азаматтар  ҚР  ҚК­ның 

257­бабы 3­тармағы бойынша қыл­

мыс тық жазаға тартылады.

Қазақстанға қазақша логопедті  

кім дайындап береді?

тіп ті дәл қазіргі таңда біздің маман да-

ры мыз «қартайып», көпшілігі зейнеткерлік 

жас қа  жетті.  Орнын  басар  ізбасарлары 

жоқ, бол са да, ілуде біреу. Өңірде тиф ло-

пе дагог мүл де жоқ. Барлық әлеуметтік пе-

да гогтар то лық болмайынша, «бізде мүм-

кін дігі  шек теулі  балалар  лайықты  білім 

алып жа тыр» деп жар салудың өзі ұят-ақ. 

Бұл  мә се лені  министрліктің  алдын  сан 

мәрте кө тер дік, әзірге тығырықтан шығар 

тетік та был май отыр, – дейді қостанай об-

лы сы  әкім дігі  Білім  басқармасының  бас 

ма маны ста ни слава Щегельская. 

қос та най об лыс тық білім басқарма сы-

ның ма ман дары бер ген дерекке жүгінсек, 

өңір де 18 жасқа де йінгі 226 458 баланың 

13 165-інің мүм кін дігі шектеулі. Яғни түрлі 

сыр қат  пен  дерт ке  шалдыққан  әрбір  он 

же тінші  ба ла ның  өзге  қатарластарымен 

емін-еркін кү ліп-ойнап, басқалармен бір-

ге білім алуы на тағдыр о бастан-ақ қатаң 

үкім  кесіп  қой ған.  ең  өкініштісі,  олардың 

қатары ке мі мей, керісінше, жыл санап өсіп 

бара жат қаны. Бұл мәселе ата-аналармен 

қа тар, аймақтағы дәрігерлер мен пе да гог-

тар ды да қатты алаңдатып отыр. 

жақында  астанада  осы  төңіректе  ой 

бө лісіп, пікір алмасқан халықаралық кон-

фе  ренцияға қатысушылар түрлі эко ло гия-

лық және техногендік апаттар, иммундық 

азу  залалдарынан  зардап  шеккен  дімкәс 

жан дардың  қатары  көбейіп  қана  емес, 

диагноздардың кей түрі тіпті ырық бермей, 

дамыған медицинаның өзін кісенсіз тұсап 

отырғанын айтты.

қолға түскен ресми де  ректерге жүгін-

сек, кей аймақтарда мү ге дек ба ла лар мен 

жұ мыс  «жақсы  жүріп  жа тыр»  де ген  көр-

сеткішке  жету  үшін  олар дың  санын  мың-

дап  қысқарту  тіркелген.  ай талық,  Бі лім 

және  ғылым  министрлігі  та ратқан  2007-

2008  жылдардағы  мүгедек  ба лалар  ба-

рысындағы тізімде қарағанды об лы сын да 

мүмкіндігі  шектеулі  ба ла лар дың  12  ай 

ішінде  5320-ға,  шығыс  қа зақ стан да 

4163-ке, ал алматы облысында 3312 ба-

ла ға кеміген. әрине, қоғамнан қа лыс қа-

лып жатқандардың қатары азай ға ны жақ-

ақтөбе қалалық соты өткен 

қыста «КамаЗ» көліктерін жалдап, 

өзбекстаннан газ құбырын 

әкелуді ұйымдастырғандар мен 

сапарға барған жүргізушілерге 

қатысты іс бойынша шешім 

шығарды. 

Құдайға шүкір, елдегі халық 

өсімі бойынша, біріншілікті 

бермейтін оңтүстікте жыл сайын 

мектеп пен балабақша салу ісі 

қарқынды жүріп жатқанымен, 

оған деген тапшылықтың орнын 

толтыру әзірше мүмкін болмай 

тұрған жайы бар. 

Өзбек еліне қарай керуен жіберген 43 

жастағы Б.жәнібек есімді азамат ен ді жеті 

жылын түрмеде өткізетін бол ды. мүлкі де 

тәркіленеді.  Оған  қоса  үш  жылға  дейін 

жүк  тасымалымен  айна лы су  құқынан 

айырылды. көмекшісі 46 жасар т.төлеген 

болса  бес  жылды  ар қалады.  Оның  да 

мүлкі  тәркіленеді.  екеуі  де  еш  жерде 

жұмыс істемейді екен. Бұрын сотталмаған. 

Отбасылары бар. ал ақтөбе қалалық соты 

бұларға  қоса,  шекараны  заңсыз  кесіп 

өткен  де ген  айыппен  оқиға  орнынан 

қашып кет  кен сегіз көлік жүргізушісіне екі 

жылды  шарт ты  түрде  өтеу  туралы  шешім 

шы ғар ды. Олар тек шекараны заңсыз кес-

кен дері  үшін  ғана  жауапқа  тар тыл ды. 

естеріңізге  салар  болсақ,  жәнібек  пен 

төлеген  ақпан  айында  25  «камаЗ»,  екі 

автокран,  жанар-жағар май  құйыл ған 

автокөлік пен қар таза ла ғыш к-700 трак-

торын жалдайды. ав то кер уен  ді Бозой елді 

мекені  жаққа  ба рып  қай  туға  жөнелтеді. 

Далада жа тыр де ген дері «ӨзтрансГаз» ақ-

тың ие  лі гін де гі газ құбырлары болып шы-

ғып, кө лік жүр гі зу шілерін қара қал пақ стан 

по ли ция сы ұстап алады. Олар бір  не ше ай 

ше ка  раны заңсыз кесіп өтті де ген айыппен 

түр меде отырды. мұ ның соңы дауға ұла-

сып,  жағдайға  ақ тө бе  облысының  әкі мі 

бастаған  лауа зым ды  тұлғалардың  ара-

ласуына  тура  кел ді.  ақыры  көліктері  тәр-

кіленген  ақ тө беліктер  айыппұл  ар қа лап, 

елге әрең орал ған болатын. Осы сапарды 

ұйым дастырды  деп  жа уап қа  тартылған 

жә ні бек пен төлеген өз деріне телефон ар-

қылы  басқа  бір  тұл ғаның  тапсырыс  бер-

генін  айтып,  заң сыз  істі  ұйымдас тыр ды 

деген  кінәні  сол  беті  мойын да ры на 

алмады.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.73 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет