Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет49/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   126

219-бабында

 белгіленген құжаттарды қоса тіркей отырып, жазбаша нысандағы шағымды;  

2)  бейрезидент  шешіміне  шағымданған  салық  органына  -  уәкілетті  органға  жіберілген  шағымның 

көшірмесін жіберуге тиіс. 

Шағымда: 

1) бейрезиденттің шағымға қол қойған күні; 

2)  тегі,  аты  және  әкесінің  аты  (ол  болған  жағдайда)  не  шағым  беруші  тұлғаның  толық  атауы,  оның 

тұрғылықты жері (орналасқан жері); 

3)  болған  жағдайда  бейрезиденттің  инкорпорация  еліндегі  салықтық  тіркелу  нөмірі  (немесе  оның 

аналогы); 

4) шешіміне бейрезидент шағымданған салық органының атауы; 

5)  шағым  беруші  бейрезидент  өзінің  талаптарын  негіздейтін  мән-жайлар  және  осы  мән-жайларды 

растайтын дәлелдемелер; 

6) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс. 

17. Уәкілетті орган бейрезидентке мынадай: 

1) бейрезидент осы баптың 16-тармағында белгіленген мерзім өткен соң шағымды берген; 

2) шағымның мазмұны осы баптың 16-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген; 

3) резиденттікті растайтын құжат осы Кодекстің 219-бабының  4  және  5-тармақтарында

  белгіленген 

талаптарға сәйкес келмеген; 

4) бейрезидент осы Кодекстің 219-бабында

 белгіленген құжаттарды ұсынбаған; 

5) бейрезидент осы баптың 11-тармағында көрсетілген салық органының шешіміне сотқа шағым (арыз) 

берген  жағдайларда,  шағым  ұсынылған  күннен  бастап  бес  жұмыс  күні  ішінде  бейрезиденттің  шағымын 

қараудан бас тартуы туралы шешім жібереді. 

Уәкілетті орган осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша шағымды 

қараудан  бас  тартқан  жағдайда  бейрезидент  өзі  жол  берген  бұзушылықтарды  жоятын  болса,  шағымды 

қараудан бас тарту туралы шешімді алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде қайта беруге құқылы.  

18. Уәкілетті орган шағымды бейрезидент ұсынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды. 

19.  Уәкілетті  орган  шет  мемлекеттің  құзыретті  органына  немесе  Қазақстан  Республикасының 

мемлекеттік органдарына, сондай-ақ бейрезидентке оның өтінішін қарауға байланысты мәселелер бойынша 

қажетті  ақпаратты  ұсыну  туралы  сұрау  салу  жіберген  жағдайда,  бейрезиденттің  шағымын  қарау  мерзімі 

осындай ақпаратты алғанға дейін тоқтатыла тұрады. 

20. Бейрезиденттің шағымын қараудың қорытындылары бойынша уәкілетті орган мынадай:  

1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы

2) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешімдердің бірін шығарады. 

Уәкілетті  органның  шешімі  жазбаша  нысанда  ресімделіп,  оған  басшы  немесе  оның  орынбасары  қол 

қояды  және  бейрезидентке  қол  қойғызып  тапсырылады  немесе  алуы  туралы  хабарламасы  бар  тапсырыс 

хатпен почта арқылы жіберіледі. 

Тапсыру  күні  немесе  почтаның  немесе  өзге  де  байланыс  ұйымының  хабарламасына  бейрезиденттің 

белгі қойған күні салық органының шешімін бейрезиденттің алған күні болып табылады. 

Уәкілетті органның шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімінде мыналар: 

1) шешім қабылданған күн; 

2) өтініш берген бейрезиденттің толық атауы; 

3)  болған  жағдайда  бейрезиденттің  инкорпорация  еліндегі  салықтық  тіркелу  нөмірі  (немесе  оның 

аналогы); 

4)  қайтару  туралы  шешім  қабылданған  жағдайда  -  мемлекеттік  бюджеттен  немесе  шартты  банк 

салымынан бейрезидентке қайтаруға жататын табыс салығының сомасы; 

5) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарылған жағдайда  - 

мұндай  шешім  шығарған  кезде  салық  органы  басшылыққа  алған  Қазақстан  Республикасы  заңнамасының нормаларына сілтеме жасалған және (немесе) шет мемлекеттің құзыретті органынан салық органының сұрау 

салуы негізінде алынған ақпарат көрсетілген негіздеме көрсетілуге тиіс. 

21.  Уәкілетті  орган  шешімінің  көшірмесі  шешіміне  бейрезидент  шағымданған  салық  органына 

жіберіледі. 

Уәкілетті  орган  төлем  көзінен  ұсталған  табыс  салығын  қайтару  туралы  шешім  қабылдаған  жағдайда, 

шешіміне бейрезидент шағымданған салық органы бейрезиденттің осындай салық органына бұрын ұсынған 

өтінішінде  халықаралық  шарттың  ережелеріне  сәйкес  қайтаруға  жататын  табыс  салығының  сомасын 

көрсетеді. Осындай салық органының уәкілетті орган шешімінің көшірмесін алған күні өтінішті куәландыру 

күні  болып  табылады.  Бұл  ретте  өтініш  басшының  немесе  оның  орынбасарының  қолымен  және  осындай 

салық органының мөрімен куәландырылады  және  бейрезидентке қол  қойғызып тапсырылады  немесе  алуы 

туралы хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы немесе келу тәртібімен жіберіледі. 

Шешіміне  бейрезидент  шағымданған  жоғары  тұрған  салық  органы  көрсетілген  шешімнің  көшірмесін 

және осындай бейрезиденттің куәландырылған өтінішін бейрезиденттің табыстарынан төлем көзінен табыс 

салығын  ұстауды  жүргізген  салық  агентінің  орналасқан  (тұрғылықты)  жері  бойынша  тіркелген  салық 

органына жібереді. 

22.  Бейрезидент  осы  баптың  11  немесе  20-тармақтарында  көрсетілген  шешімге  осы  Кодекстің 218-

бабының 1-тармағында

 белгіленген мерзімде сотқа шағым (арыз) берген жағдайда, шартты банк салымына 

орналастырылған салық сомасын бюджетке аудару туралы инкассалық өкімді банкке жіберу сот шағымды 

(арызды) іске алған күннен бастап сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін тоқтатыла тұрады. 

  

218-бапТабыс салығын шартты банк салымынан бюджетке аудару тәртібі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Салық  органы  шартты  банк  салымында  орналастырылған  салық  сомасын  бюджетке  аудару  туралы инкассалық өкімді банкке мынадай мерзімде: 

1)  бейрезиденттен  осы  Кодекстің 217-бабының  16-тармағында

  көрсетілген  шағымның  көшірмесін 

алмаған  жағдайда  -  бейрезидент  осы  Кодекстің 

217-бабының  11-тармағында

  көрсетілген  шешімді  алған 

күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн өткен соң; 

2)  бейрезидент  осы  Кодекстің 217-бабының  11-тармағында

  көрсетілген  шешімге  уәкілетті  органға 

шағымданған  жағдайда  -  бейрезидент  осы  Кодекстің 

217-бабының  20-тармағында

  көрсетілген  шешімді 

алған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн өткен соң; 

3)  сот  осы  Кодекстің 217-бабының  22-тармағында

  көрсетілген  шағымды  (арызды)  толық  не  бір 

бөлігін  қанағаттандырудан  бас  тарту  туралы  шешім  қабылдаған  жағдайда  -  осындай  шешім  күшіне  енген 

күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде жіберуге міндетті. 

Бұл ретте салық органдары немесе сот төлем көзінен ұсталған табыс салығын ішінара қайтару туралы 

шешім  қабылдаған  жағдайда,  инкассалық  өкім  бейрезидентке  бас  тартылған  талаптар  бөлігіне  сәйкес 

келетін шартты банк салымында орналастырылған салық сомасына жіберіледі. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен___3-тармақ_өзгертілді_(2012_жылғы_1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___2-тармақ_өзгертілді_(2012_жылғы_1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Бейрезидент  осы  Кодекстің 217-бабының  4-тармағында

  белгіленген  мерзім  өткенге  дейін  салық 

органына  өтінішті  табыс  етпеген  жағдайда,  салық  органы  жоғарыда  көрсетілген  мерзім  өткеннен  кейін 

күнтізбелік он бес  күн ішінде банкке шартты банк салымында орналастырылған салық сомасын бюджетке 

аудару туралы инкассалық өкімді жіберуге міндетті. 

2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

3.  Салық  органы  инкассолық  өкіммен  бір  мезгілде  табыс  салығының  сомасы  бейрезиденттің  шартты түрдегі  банк  салымында  орналастырылған  кезден  бастап  бюджетке  аударылғанға  дейін  банк 

сыйақыларының  есебіне  жазылған  сомалары  туралы  сұрау  салуды  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық 

Банкімен келісу бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және нысан бойынша банкке жібереді. 

2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

4.  Банк  сұрау  салу  алынған  күннен  бастап  күнтізбелік  екі  күн  ішінде  салық  органына  Қазақстан Республикасының  Ұлттық  Банкімен  келісу  бойынша  уәкілетті  орган  белгілеген 

нысандағы

  банк 


сыйақыларының есебіне жазылған сомалары туралы мәліметтерді жіберуге міндетті. 

Банк  сыйақыларының  есебіне  жазылған  сомалары  туралы  мәліметтерге  өзгерістер  және  (немесе) 

толықтырулар енгізу және оларды ұсыну салық есептілігі үшін осы Кодексте белгіленген жағдайларда және 

тәртіппен жүзеге асырылады. 

5. Салық органы банк сыйақыларының есебіне жазылған сомалары туралы мәліметтерді алғаннан кейін 

күнтізбелік екі күн ішінде банк сыйақылары сомаларын бюджетке өндіріп алуға арналған инкассалық өкімді 

банкке жіберуге міндетті. 

6.  Банк  инкассалық  өкімді  алған  күнінен  кейінгі  бір  операциялық  күннен  кешіктірмей,  шартты  банк 

салымына  орналастырылған  табыс  салығының  сомасын  және  есебіне  жазылған  банк  сыйақыларын 

бюджетке аударуға міндетті. 7. Банктің кінәсінен шартты банк салымы туралы шарттың талаптары бұзылған және табыс салығының 

ұсталған  сомалары  бюджетке  уақтылы  аударылмаған  кезде  банк  Қазақстан  Республикасының  заңдарына 

сәйкес жауапты болады. 

8.  Банктің  шартты  банк  салымына  орналастырылған  табыс  салығының  сомасын  бюджетке  аудару 

жөніндегі  міндеттемелерді  орындауы  мүмкін  болмаған  жағдайда,  төлем  көзінен  табыс  салығын,  банк 

сыйақыларын және бюджетке салықты уақтылы аудармағаны үшін айыппұл санкцияларын аудару жөніндегі 

міндеттеме салық агентіне жүктеледі. 

  

219-бап.  Резиденттікті  растайтын  құжатқа  және  төленген  табыс   салығын  халықаралық  шарт негізінде  бюджеттен   немесе  шартты  банк  салымынан  қайтаруға  арналған   салықтық  өтінішке 

қойылатын талаптар 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен___2)_тармақша_жаңа_редакцияда_(2010_ж._1_қаңтардан_бастап___қолданысқа_енгiзiлді)_(бұр.__ред'>Заңымен___1-тармақ_өзгертілді_(2012_жылғы_1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Осы  Кодекстің 217-бабы

  қолданылған  жағдайда,  төленген  табыс  салығын  халықаралық  шарттың 

негізінде бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтаруға арналған 

салықтық өтінішті

 бейрезидент 

салық органына мыналарды қоса тіркей отырып, табыс етеді: 

1)  жұмыстарды  орындауға,  қызметтер  көрсетуге  арналған  немесе  өзге  де  мақсаттарға  арналған 

келісімшарттардың (шарттардың, келісімдердің) нотариаттық куәландырылған көшірмелері; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара)

 

2)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  құрылтайшыларын  (қатысушыларын)  және  мажоритарлық акционерлерiн  көрсете  отырып,  құрылтай  құжаттарының  нотариаттық  куәландырылған  көшiрмелерi  не 

сауда  тiзiлiмiнен  (акционерлердiң  тiзiлiмiнен  немесе  бейрезидент  тiркелген  мемлекеттiң  заңнамасында 

көзделген өзге де ұқсас құжаттан) үзiндi көшiрмелер; 

3) алынған табыстар мен ұсталған (төленген) салықтар сомаларын растайтын бухгалтерлік құжаттардың 

көшірмелері; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 4) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4)  резиденттік  мемлекетінің  құзыретті  органы  берген,  резиденттікті  растайтын  құжат  немесе  оның нотариаттық куәландырылған көшірмесі. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5)  бейрезидент  Қазақстан  Республикасының  аумағында  жұмыстарды  орындау,  қызметтерді  көрсету үшін жалдаған қызметшілер немесе басқа персонал болып табылатын бейрезидент жеке тұлғалардың жеке 

басын  куәландыратын  құжаттардың  және  олардың  Қазақстан  Республикасының  аумағында  болу  мерзімін 

растайтын құжаттардың көшірмелері болған кезде қабылдайды. 

2. Егер бейрезидент депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша 

алынған  табыстардан төленген  табыс  салығын  халықаралық шарттың  негізінде бюджеттен немесе шартты 

банк салымынан қайтаруға арналған салықтық өтінішті берсе, өтінішке мынадай құжаттар: 

1) мыналарды: 

бейрезиденттің тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде); 

депозитарлық қолхаттардың саны мен түрі туралы ақпаратты

бейрезиденттің жеке  басын куәландыратын  құжаттың  атауын және  деректемелерін (жеке  тұлға  үшін), 

бейрезиденттің  мемлекеттік  тіркелу  нөмірін  және  күнін  (заңды  тұлға  үшін)  қамтитын  «Орталық  бағалы 

қағаздар депозитарийі» акционерлік қоғамынан алынған шоттың көшірме үзіндісі; 

2)  депозитарлық  қолхаттардың  базалық  активі  болып  табылатын  акциялар  эмитентінің  акционерлері 

жалпы  жиналысының  бір  акция  есебінен  дивидендтің  мөлшерін  және  дивидендтер  алуға  құқығы  бар 

акционерлердің  тізімі  жасалған  күнді  көрсете  отырып,  белгілі  бір  кезең  үшін  дивидендтер  төлеу  туралы 

шешімі; 


3) келіп түскен дивидендтердің сомалары бойынша валюта шотынан көшірме үзінділер; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 4) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4) осындай бейрезиденттің резиденттігін растайтын, осы баптың 4 және 5-тармақтарының талаптарына сәйкес келетін құжат қоса беріледі. 

3.  Егер  осы  баптың  1  және  2-тармақтарында  көрсетілген  құжаттар  шет  тілінде  жасалса,  бейрезидент 

олардың қазақ немесе орыс тiліндегі нотариаттық куәландырылған аудармасын қоса беруге міндетті. 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  4-

тармақ жаңа редакцияда

 

4. Осы тараудың ережелерін қолдану мақсатында бейрезиденттің резиденттігін растайтын құжат табыс алушы  бейрезиденттің  Қазақстан  Республикасымен  халықаралық  шарт  жасасқан  мемлекеттің  резиденті 

болып табылатынын растайтын ресми құжатты білдіреді.  Бейрезиденттің  резиденттігін  растайтын  құжатта  көрсетілген  уақыт  кезеңі  ішінде  бейрезидент 

Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің резиденті болып танылады. 

Егер  резиденттікті  растайтын  құжатта  бейрезиденттің  резиденттігі  уақытының  кезеңі  көрсетілмесе, 

бейрезидент Қазақстан Республикасымен халықаралық шарт жасасқан мемлекеттің осындай құжат берілген 

күнтізбелік жыл ішінде резиденті болып танылады. 

Бейрезиденттің  резиденттігін  растайтын  құжатты  табыс  алушы  бейрезидент  резиденті  болып 

табылатын шет мемлекеттің құзыретті органы куәландырады.  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді) 

(

бұр.ред.қара

) 5-тармақ жаңа редакцияда

 

5.  Бейрезиденттің  резиденттігін  растайтын  құжатты  куәландырған  органның  қолтаңбасы  мен  мөрі, сондай-ақ  осы  баптың  1-тармағының  1),  2)  және  4)  тармақшаларында  көрсетілген  құжаттардың 

көшірмелерін  нотариат  куәландыратын  жағдайда,  шетелдік  нотариустың  қолтаңбасы  мен  мөрі  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасында  белгiленген  тәртiппен  дипломатиялық  немесе  консулдық  заңдастыруға 

жатады. 


Егер резиденттікті растайтын құжаттарды өзара танудың өзгеше тәртібі: 

Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шартта; 

осы Кодекстің 

226-бабына

 сәйкес жүргізілетін өзара келісу рәсімі шеңберінде уәкілетті орган мен шет 

мемлекеттің құзыретті органы арасында; 

Еуразиялық экономикалық одақ органының шешімімен белгіленген жағдайда, осы тармақтың ережелері 

қолданылмайды. 

  

220-бап.  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардың  және  ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама 

1.  Резиденттік  елінде  Қазақстан  Республикасында  төленген  салықтарды  есепке  жатқызуды  немесе 

Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстар  шегерімін  алу  мақсатында  бейрезиденттің 

Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардың  және  ұсталған  (төленген)  салықтардың 

сомасы туралы анықтаманы салық органынан алуға құқығы бар. 

2.  Бейрезидент  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардың  және  ұсталған 

(төленген)  салықтардың  сомасы  туралы  анықтаманы  алу  үшін 

салықтық  өтінішті

  төменде  көрсетілген 

салық органына:  

1)  Қазақстан  Республикасында  қызметін  тұрақты  мекеме  құрмай  жүзеге  асыратын  бейрезидент  заңды 

тұлға - салық агенті орналасқан жер бойынша; 

2) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы  жүзеге асыратын бейрезидент заңды 

тұлға - тұрақты мекеме орналасқан жер бойынша;  

3) шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам - салық агенті орналасқан жер бойынша

4)  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынатын  табыстардан  салықтарды  дербес  төлейтін 

шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам - Қазақстан Республикасында болатын (тұрғылықты) жері бойынша 

табыс етуге міндетті. 

2009.12.02.  №  133-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енді)  (бұр.

ред

.қара); 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара3-тармақ өзгертілді

 

3.  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардың  және  ұсталған  (төленген) салықтардың сомалары туралы анықтаманы салық органы мынадай күндерден неғұрлым кеш: 

салықтық өтініш берілген күннен; 

бейрезиденттің  есебіне  жазылған  табыстарының  және  төлеуге  жататын  салықтардың  сомалары 

көрсетілген салық есептілігінің тиісті нысанын бейрезидент салық төлеуші және (немесе) салық агенті табыс 

еткен күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей береді. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Бейрезиденттің салықтық өтініші деректерінің салық төлеушінің және (немесе) салық агентінің салық есептілігі  нысандарында  көрсетілген  деректерге  сәйкес  келмеуі  анықталған  кезде,  сондай-ақ  салық  төлемі 

болмаған  немесе  салық  төлеушіде  және  (немесе)  салық  агентінде  салық  өтініші  берілген  күні 

бейрезиденттердің табысынан салықты аудару бойынша салықтық берешек болған жағдайда, салық органы 

бейрезидентке анықтама беруден жазбаша бас тартуды жібереді. 

5.  Бейрезидент  салық  органына  салықтық  өтінішті  табыс  етпеген  жағдайда,  Қазақстан 

Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы 

анықтама берілмейді. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  6-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6. Бейрезидентке құжаттарды беру журналына қол қойғызып Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомалары туралы анықтама беріледі. 

  

  

27-тарау. РЕЗИДЕНТТЕРДІҢ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСЕТІН ТАБЫСТАРЫНА САЛЫҚ САЛУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

221-бап. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған табыстар 

1.  Осы  Кодекстің  мақсаты  үшін  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынған 

табыстар  деп  төленген  жеріне  қарамастан,  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстар 

болып табылмайтын барлық табыс түрлері танылады. 

2.  Резидент  -  салық  төлеуші  Қазақстан  Республикасындағы  салық  декларациясында  Қазақстан 

Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынған,  оның  ішінде  салық  салуда  жеңілдігі  бар 

мемлекеттердегі көздерден алынған табыстарды көрсетуге міндетті. 

  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет