Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


ред .қара); 2015.03.12. № 432-V ҚР  Заңыменжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет126/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126

ред

.қара); 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 674-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

674-бап. Жоғары тұрған салық органына немесе сотқа шағым берудің салдары 

Жоғары тұрған салық қызметі органына немесе сотқа салық төлеушінің (салық агентінің) шағым беруі 

тексеру нәтижелері туралы хабарламаның шағым жасалған бөлігінде орындалуын тоқтата тұрады. 

Жоғары тұрған салық органына шағым берген кезде тексеру нәтижелері туралы хабарламаның шағым 

жасалған бөлігінде орындалуы жоғары тұрған салық органының жазбаша шешімі шыққанға дейін тоқтатыла 

тұрады. 

Осы  Кодекстің 94-тарауында

  белгіленген  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  шағымын  қарау 

нәтижелері  бойынша  шешімді  қайта  қарау  тәртібіне  қолданылатын  жоғары  тұрған  салық  органының 

шешімдері  бойынша  осы  хабарламаның  орындалуы  осы  Кодекстің 677-бабы  1-тармағында

  көрсетілген 

кезең өткенге дейін тоқтатыла тұрады. 

Салық  төлеуші  (салық  агенті)  сотқа  шағым  (арыз)  берген  жағдайда  тексеру  нәтижелері  туралы 

хабарламаның  шағым  (арыз)  берілген  бөлігінде  орындалуы  соттың  шағымды  (арызды)  іс  жүргізуге 

қабылдаған күнінен бастап сот актісі заңды күшіне енгізілгенге дейін тоқтатыла тұрады. 

  

2009.17.07. 

№ 188-IV

 ҚР Заңымен 675-бап өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

675-бап. Тақырыптық тексеру тағайындау және жүргізу тәртібі 

1.  Жоғары  тұрған  салық  органы  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  шағымын  қарау  кезінде  қажет 

болған жағдайда, тақырыптық тексеру тағайындауға құқылы. 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2010 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(бұр.

ред

.қара) 

 

2.  Жоғары  тұрған  салық  органының  тақырыптық  тексеру  тағайындау  туралы  құжаты  тексерілуге жататын мәселелер көрсетіле отырып, жазбаша нысанда ресімделеді. 

Бұл  ретте  тақырыптық  тексеруді  жүргізу,  шағым  жасалған  салықтық  тексеруді  уәкілетті  орган 

жүргізген  жағдайды  қоспағанда,  нәтижелеріне  шағым  жасалған  салықтық  тексеруді  жүргізген  салық 

органына тапсырылмауға тиіс.  

3.  Тақырыптық  тексеру  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  және  мерзімде  жүргізіледі.  Бұл  ретте 

тақырыптық  тексеру  салық  органы  жоғары  тұрған  салық  органының  осындай  тексеру  жүргізу  туралы 

құжатын алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей басталуға тиіс. 

4.  Деректер  жеткілікті  айқын  болмаған  немесе  толық  болмаған,  сондай-ақ  бұрын  тексерілген  мән-

жайлар мен құжаттарды тақырыптық тексерудің барысында жаңа мәселелер туындаған кезде жоғары тұрған 

салық органы қайта тексеруді тағайындауға құқылы. 

5.  Шағымды  қарау  нәтижелері  бойынша  шешім  тақырыптық  тексерудің  және  (немесе)  қайта 

тақырыптық тексерудің нәтижелері ескеріле отырып шығарылады. Бұл ретте  жоғары тұрған салық органы 

осындай  тексерулердің  нәтижелерімен  келіспеген  жағдайда,  ол  шағым  бойынша  шешім  қабылдау  кезінде 

оларды ескермеуге құқылы, алайда мұндай келіспеушілік дәлелді болуға тиіс. 

  

  

94-тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ (САЛЫҚ АГЕНТІНІҢ) ШАҒЫМЫН ҚАРАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ШЕШІМДІ ҚАЙТА ҚАРАУ ТӘРТІБІ 

  

676-бапСалық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараудың нәтижелері бойынша шешімді 

қайта қарауды жүзеге асыратын орган 

Осы  Кодексте  көзделген  ережелерге  сәйкес  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  тексеру  нәтижелері 

туралы  хабарламаға  шағымын  қараудың  нәтижелері  бойынша  шешімді  қайта  қарауды  уәкілетті  орган 

жүргізеді.  

  

677-бапУәкілетті органға шағым берудің тәртібі 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1. Уәкiлеттi органға шағым салық төлеушi (салық агенті) шағымды қарау нәтижелерi бойынша шешiмдi алған күннен кейінгі күннен бастап не салық қызметінің жоғары тұрған органының шешiмi болмаған кезде 

осы  Кодекстің 

670-бабының  1-тармағында

  көрсетілген  мерзiм  аяқталған  соң  отыз  жұмыс  күнi  iшiнде 

берiледi. 

Бұл  ретте,  салық  төлеуші  (салық  агенті)  шағымның  көшірмесін  салық  төлеушінің  шағымын  қараған 

салық қызметінің жоғары тұрған органына жіберуге тиіс. 

Шағымды  қарау  нәтижелері  бойынша  салық  қызметінің  жоғары  тұрған  органының  шешімін  салық 

төлеушіге (салық агентіне) қолын қойғызып тапсырған күн немесе тапсырыс хатпен пошта арқылы жіберген 

кезде пошта немесе  өзге де байланыс ұйымының  хабарламасына салық төлеушінің (салық агентінің) белгі 

қойған күні оны салық төлеуші (салық агенті) алған күн болып табылады. 

Уәкілетті органға шағым беру күні оны беру тәсіліне қарай: 

1) өзі келу тәртібімен - уәкілетті органның шағымды алған күні; 

2) пошта арқылы  -  поштаның немесе  өзге де  байланыс  ұйымының  қабылдау туралы  белгісі  қойылған 

күн болып табылады. 

2. Осы баптың 1-тармағында белгіленген мерзімді дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда бұл мерзімді 

шағым  беретін  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  өтініші  бойынша  уәкілетті  орган  қалпына  келтіруі 

мүмкін. 


2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен___3-тармақ_өзгертілді_(2013_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгізілді)___(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

3.  Уәкілетті  орган  шағым  берудің  өткізіп  алған  мерзімін  қалпына  келтіру  мақсатында  оған  қатысты салықтық  тексеру  жүргізілген  жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  басшысының 

және (немесе) бас бухгалтерінің (ол болған жағдайда) уақытша еңбекке жарамсыздығын дәлелді себеп деп 

таниды. 

Осы  тармақтың  ережесі  оған  қатысты  салықтық  тексеру  жүргізілетін  жеке  тұлғаларға,  сондай-ақ 

ұйымдық  құрылымы  жоғарыда  көрсетілген  тұлғалар  болмаған  кезде  олардың  орнын  ауыстыратын 

тұлғалардың болуын көздемейтін салық төлеушілерге (салық агенттеріне) қолданылады. 

Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) шағым берудің өткізіп алған мерзімін қалпына келтіру туралы 

өтінішке осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген адамдардың уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңін 

растайтын  құжатты  және  осындай  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  ұйымдық  құрылымын  белгілейтін 

құжатты қоса беруге тиіс. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

4. Шағым берудің өткізіп алған мерзімін уәкілетті органның қалпына келтіру туралы салық төлеушінің (салық  агентінің)  өтініші  салық  төлеуші  (салық  агенті)  шағым  мен  өтінішті  осы  баптың  3-тармағында 

көрсетілген адамдардың уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңі аяқталған күннен бастап он жұмыс күнінен 

кешіктірмей берген жағдайда ғана қанағаттандырылады. 

5. Уәкілетті органға шағым беру осы баптың ережелері ескеріле отырып, осы Кодекстің 667-бабында

 

көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.   

678-бап. Уәкілетті органға жіберілетін шағымның нысаны мен мазмұны  

1.  Уәкілетті  органға  жіберілетін  шағым  нысаны  мен  мазмұны  бойынша  осы  Кодекстің 668-бабында

 

белгіленген талаптарға жауап беруге тиіс. 2. Уәкілетті органға жіберілетін шағымға салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қараған жоғары 

тұрған салық органы шешімінің көшірмесі қоса тіркелуге тиіс. 

  

679-бапШағымды қараудан бас тарту  

1.  Уәкілетті  органның  шешімді  қараудан  бас  тартуы,  осы  баптың  ережелері  ескеріле  отырып,  осы 

Кодекстің 

669-бабында

 белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.  2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

2. Уәкiлеттi органның осы Кодекстiң 669-бабының 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында

 

көзделген  жағдайларда  шешiмдi  қараудан  бас  тартуы,  егер  салық  төлеушi  (салық  агентi)  жол  берiлген бұзушылықтарды  жойса,  оны  осы  Кодекстiң 

677-бабының  1-тармағында

  белгiленген  мерзiм  шегiнде 

қайтадан шағым беру құқығынан айырмайды. 

Осы  Кодекстiң 669-бабы  1-тармағының  4)  тармақшасында

  көзделген  жағдайда  салық  төлеушi 

(салық агентi) уәкiлеттi органға қайтадан шағым беруге құқылы емес. 

  

680-бапЗаңымен'>Уәкілетті органға жіберілген шағымды қарау тәртібі  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1. Осы Кодексте белгіленген тәртіппен берілген, уәкілетті органға жіберілген шағымды уәкілетті орган -  оның  тіркелген  күнінен  бастап  отыз  жұмыс  күнінен  аспайтын  мерзімде,  ал  мониторингке  жататын  ірі 

салық  төлеушілердің  шағымдарын,  осы  Кодекстің 672-бабына

  сәйкес  шағымды  қарау  мерзімдерін  ұзарту 

және  тоқтата тұру жағдайларын қоспағанда,  тіркелген күнінен бастап қырық бес  жұмыс күнінен аспайтын 

мерзімде қарайды. 2.  Уәкілетті  орган  шағымды  қарауды  осы  баптың  ережелерін  ескере  отырып,  осы  Кодекстің 

670-

бабында

 көзделген тәртіппен жүзеге асырады. 

3.  Уәкілетті  орган  шағымды  қарау  бойынша  өз  өкілеттіктерін  жүзеге  асырған  кезде  оның  қызметіне 

араласуға  және  шағымды  қарауға  қатысатын  лауазымды  адамдарға  қандай  да  бір  ықпал  етуге  тыйым 

салынады. 

  

681-бапУәкілетті органға жіберілген шағым бойынша шешім шығару  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1.  Уәкілетті  орган  шағымды  мәнi  бойынша  қарау  аяқталған  соң  жазбаша  түрде  дәлелдi  шешiм шығарады  және  оны  салық  төлеушiге  (салық  агентіне)  хабарламасы  бар  тапсырыс  хатпен  пошта  арқылы 

жiбередi немесе  қолын  қойғызып тапсырады, ал  көшiрмесiн салық  төлеушінің (салық агентінің) шағымын 

қараған салық органына жібередi. 

2. Шағымды қарау қорытындысы бойынша уәкілетті орган: 

1) шағымды қанағаттандырусыз қалдыруға;  

2) салық органының шағым жасалған шешімінің күшін жоюға; 

3) шешімді өзгертуге немесе жаңа шешім шығаруға құқылы. 

3.  Осы  Кодексте  белгіленген  негізде  және  тәртіппен  шығарылған  уәкілетті  органның  шешімі  салық 

органдарының орындауы үшін міндетті. 

  

2015.03.12.  №  432-V  ҚР Заңымен

  682-бап  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

682-бап. Шағымды қарау мерзімін тоқтата тұру және (немесе) ұзарту 

Уәкілетті  органға  жіберілген  шағымды  қарау  мерзімі  осы  Кодекстің 

672-бабында

  белгіленген 

жағдайларда және тәртіппен тоқтатыла тұрады және (немесе) ұзартылады. 

  

683-бапУәкілетті орган шешімінің нысаны мен мазмұны 

Уәкілетті органның шешімінде:  

1) шешімнің қабылданған күні;  

2)  шағым  берген  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (ол  болған  жағдайда)  не 

толық атауы;  

3) сәйкестендіру нөмірі; 

4) жоғары тұрған салық органының шағым жасалып отырған шешімінің қысқаша мазмұны;  

5) шағымның мәні;  

6) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сілтеме жасалған негіздеме мен қорытындылар 

көрсетілуге тиіс. 

  

684-бапУәкілетті органға шағым берудің салдары 

1.  Уәкілетті  органға  шағым  беру  жазбаша  шешім  шығарылғанға  дейін  тексеру  нәтижелері  туралы 

хабарламаның орындалуын шағым жасалған бөлігінде тоқтата тұрады. 

2.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламаның  күші  жойылған  жағдайда  салықтық  тексеру  актісінің 

тексеру нәтижелері туралы хабарламаның шағым жасалған бөлігінде ғана күші жойылады. 

  

2009.17.07. 

№ 188-IV

 ҚР Заңымен 685-бап өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

685-бап. Тақырыптық тексеру тағайындау және жүргізу тәртібі 

1. Уәкілетті орган салық төлеушінің (салық агентінің) шағымын қарау кезінде, қажет болған жағдайда 

тақырыптық тексеру тағайындауға құқылы. 

2.  Тақырыптық  тексеруді  тағайындау  және  жүргізу  осы  баптың  ережелері  ескеріле  отырып,  осы 

Кодекстің 675-бабында

 белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

3.  Уәкілетті  орган  нәтижелеріне  шағым  жасалған  салықтық  тексеруді  жүргізген  салық  органына, 

сондай-ақ  салық  төлеушінің  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламаға  шағымын  қараған  салық  органына 

тақырыптық тексеру жүргізуді тапсырмауға тиіс. 

4.  Уәкілетті  органға  жіберілген  шағым  бойынша  шешім  тақырыптық  тексеру  және  (немесе)  қайта 

тақырыптық  тексеру  нәтижелері  ескеріле  отырып  шығарылады.  Бұл  ретте  уәкілетті  орган  осындай 

тексерулердің  нәтижелерімен  келіспеген  жағдайда,  ол  шағым  бойынша  шешім  қабылдау  кезінде  оларды 

ескермеуге құқылы, алайда мұндай келіспеушілік дәлелді болуға тиіс. 

  

  95-тарау. САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТІНЕ 

(ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ)  ШАҒЫМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ 

  

686-бапШағым жасау құқығы 

Салық  төлеушінің  немесе  оның  уәкілетті  өкілінің  жоғары  тұрған  салық  органына  немесе  сотқа  салық 

органдары лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға құқығы бар. 

  

687-бапШағым жасау тәртібі 

Салық  органдары  лауазымды  адамдарының  әрекетіне  (әрекетсіздігіне) Қазақстан  Республикасының 

Заңдарында

 көзделген тәртіппен шағым жасалады.   

688-бап. 2014.07.11. № 248-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (

бұр.ред.қара

)

 

     

Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

  

Н. НАЗАРБАЕВ  

  

  

  

Астана, Ақорда, 2008 жылғы желтоқсанның 10-ы.  № 99-ІV  ҚРЗ 

  

    

  

Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет