Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет6/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

ҚАРТЖАНОВ АСЫЛБЕК БАЙҚУАТҰЛЫ 
Қатардағы милиция қызметкері  А. 
Қартжанов 1971 жылдың 25 қазанында 
А қ т ө бе   қ а л а с ы н д а   д ү н и е ге   ке л ге н . 
1988 жылы № 20 Ақтөбе орта мектебін 
б і т і р г е н   с о ң   Ə Ə ж Ф К Е Қ   а р қ ы л ы 
автокөлік жүргізушілер курсын аяқтаған 
жəне «Қайдауыл» жеке кəсіпорнында 
жүргізуші болған. 1991 жылы  əскер 
қатарынан келгеннен кейін Ақтөбе бай-
ланыс автобазасына жүргізуші болып 
жұмысқа орналасқан. 1993 жылдың 29 
қарашасында жолдамамен ішкі істер ор-
ганына  қабылданып, Ақтөбе облысы ІІБ 
арнайы бөлінісінде қызмет ете бастаған. 
  1 9 9 4   ж ы л ғ ы   2 4   с ə у і р д е   а р н а й ы 
б ө л і н і с т і ң   ке з е к ш і л і к   б ө л і м і н е   т е -
ле фон соғу қажеттілігі туғанын ай-
тып, жұмысқа аз ғана уақыт бұрын 
қ а б ы л д а н ғ а н   б ө л і м н і ң   ж ү р г і зу ш і с і 
В. Срыбник кіреді. Ол бұрын біздің 
жəне көршілес Орынбор облысының 
аумағында бопсалаушылық жасау үшін 
қылмыстық топ құрған. Қылмыскердің 
мақсаты  кезекші бөлімнің сейфінде 
сақталатын қару-жарақты иеленіп, өз 
тобын   қаруландыру болады. Өз ойын 
іске асыру үшін ол кезекші Козловтың 
басынан орындықпен соғып, е сінен 
тандырады. Срыбник осы сəтті пайда-
ланып, өз сыбайластарын ғимаратқа 
кіргізіп үлгереді. Бұдан кейін олар 
есінен танып жатқан Козловты, оны-
мен бірге кезекшілікте болған аға лей-
тенант Тас болат Ыдырысовты жəне 
қатардағы Асылбек Қартжановты он 
жерінен пышақтағанымен қоймай, бау-
ыздап өлтіреді. 
Жуық арада қызметті тексерушінің 
келетінінен хабардар қылмыскерлер 
ғимаратт а жасырынып қа лады. Таң 
алдында  сол күнгі тексеруші аға ин-
с п е к т о р   п о л и ц и я   м а й о р ы   Ж а қ с и н 
Ас а н   Т ұ р ғ а н б а й ұ л ы   қ ы л м ы с ке рл е р 
ұйымдастырған қақпанға түседі. Жан-
т а лас а қарсыласқанына қарамаст ан 
ол да қылмыскерлердің қолынан қаза 
т абады. Бұдан кейін қылмыскерлер 
с е й ф т і   б ұ з ы п ,   қ ы з м е т к е р л е р д і ң 
қызметтік қаруын иеленіп, оқиға ор-
нынан бөлімнің жеңіл машинасымен 
кетіп қалады. Қылмыскерлер тез арада 
ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке 
тартылды. Ұрланған қару толық табылды 
жəне алынды. Ақтөбе облысы сотының 
үкімімен қылмысты ұйымдастырушы 
В.Срыбник ату жазасына кесіліп, қалған 
қылмыскерлер түрлі мерзімдерге сот-
талды жəне жазаларын өтеуге жіберілді.
КАРТЖАНОВ АСЫЛБЕК БАЙКУАТОВИЧ 
Рядовой милиции Карт жанов А.Б. 
родился 25 октября 1971 года в г. Актю-
бинске. В 1988 году после окончания Ак-
тюбинской средней школы № 20 окончил 
курсы водителей автомашин ДОСААФ 
и начал работать водителем в частном 
малом предприятии «Кайдаул». В 1991 
году, демобилизовавшись из рядов Со-
ветской армии, поступил на работу во-
дителем в Актюбинскую автобазу связи, 
откуда 29 ноября 1993 года был направ-
лен в органы внутренних дел и стал 
работать в специальном подразделении 
УВД Актюбинской области.
24 апреля 1994 года вечером в де-
журную часть спецподразделения под 
видом необходимости звонка по теле-
фону в здание вошел недавно приня-
тый на работу водитель Срыбник В., 
до этого организовавший преступную 
группу для совершения рэкета. С целью 
вооружения своей группы огнестрель-
ным оружием, хранившемся в сейфе 
дежурной части, ножкой стула он нанес 
дежурному инспектору Козлову Михаи-
лу неожиданный удар по голове, отчего 
последний был оглушен. Этого хватило 
Срыбнику, чтобы впустить в здание сво-
их подельников. Преступники, не дав 
опомниться дежурному наряду, с особой 
жестокостью убили Козлова Михаила, 
дежуривших с ним старшего лейтенанта 
Идрисова Тасболата и рядового Картжа-
нова Асылбека, нанеся каждому из них 

Естелік кітабы
 36 
Аќтґбе облысы 
Ќартов 
Айса 
Аќдəулетўлы 
(1962-1992 жж.)
Картов 
Айса 
Акдаулетович
(1962-1992 гг.)
ҚАРТОВ АЙСА АҚДƏУЛЕТҰЛЫ 
Полиция аға лейтенанты А.  Қартов 1962 
жылғы 5 ақпанда Орынбор облысының Сак-
мар ауданы Сакмар стансасында дүниеге 
келген.
1979 жылы Ақтөбе облысындағы Исатай 
атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін, 
 
 
Ақтөбе нан қабылдау бекетінің механизато-
ры болып жұмыс істеді.
Өз өмірін ішкі істер органдарына арнамақ 
болып шешім қабылдаған ол əскерден кейін 
КСРО ІІМ Шымкент арнайы орта мектебіне 
түсіп, оны 1984 жылы аяқтады. Ол кəмелетке 
толмағандарға арналған еңбекпен тəрбиелеу 
колониясының тəрбиешісі, № 10 ЛТП 
жасағының бастығы, Исатай, Қобда, Ақтөбе 
АІІБ учаскелік полиция инспекторы болып 
жұмыс істеді. Барлық лауазымдарда Қартов 
өзін адал, ойлы қызметкер ретінде таны-
тып, ұжымда   құрмет пен беделге ие болды. 
Жұмыстағы табыстары үшін бірнеше рет 
бағалы сыйлықтармен, ақшалай сыйақымен 
марапатталып, екі рет Құрмет грамотасымен 
наградталған.
1992 жылғы 13 наурызда жұмыстан кейін 
сағат 21.30. шамасында Қартов   бұрын 
сотталған есепте тұрған адамды тексеру 
үшін оның пəтеріне барады. Онда үй иесінен 
басқа оның көңілдесі мен бірге ұрлық жасай-
тын сыбайласы болады. 
Əңгіме барысында қылмыскерлердің 
біреуі үстел басында  сөйлесіп отырған 
Қартовтың артынан келіп,   жауырыны-
на  пышақ сұғып алады, ал оның көңілдесі 
милиция қызметкерінің басынан бірнеше 
рет  соққы береді. Бұдан кейін  барлығы 
жарақаттанған  Қартовқа жабылып, оны 
өлтіреді.  Қылмыскерлер  қылмысты жасы-
ру мақсатында  оның тонын жəне малақайын 
пешке жағып жібереді де мəйітті қол шана-
мен Құрасшай кентінің сыртына шығарып, 
қарға көмеді. Қабылданған шаралардың 
нəтижесінде қылмыскерлер ұсталып, тиісті 
жазаларын алды.
Өз жерлестерінің ерлігін есте қалдыру 
мақсатында Ақырап ауылының тұрғындары 
мектепте еске алу тақтасын ашты, ал Жилян-
ка кентінде батырдың атына көше берілді.
Старший лейтенант полиции Картов А. А. 
родился 5 февраля 1962 года на ст. Сак-
мара Сакмарского района Оренбургской 
области.
В 1979 году после окончания Исатай-
ской средней школы Актюбинской обла-
сти до призыва в ряды Советской армии 
в 1980 г. работал механизатором Актю-
бинского хлебоприемного пункта.
Решив посвятить свою жизнь органам 
внутренних дел, после демобилизации 
он поступил в Чимкентскую среднюю 
специальную школу МВД СССР, кото-
рую окончил в 1984 году. После этого 
работал воспитателем воспитательно-
трудовой колонии для несовершенно-
летних, начальником отряда ЛТП № 10, 
участковым инспектором Исатайского, 
Хобдинского, Актюбинского РОВД. На 
всех должностях Картов проявил себя 
честным, добросовестным сотрудником, 
пользовался заслуженным уважением и 
авторитетом в коллективе. За успехи в 
работе неоднократно поощрялся ценны-
ми подарками, денежными премиями, 
дважды был награжден почетными гра-
мотами.
13 марта 1992 года после работы при-
мерно в 21.30 в целях проверки подучет-
ного, ранее судимого, на которого име-
лись оперативные материалы, Картов 
посетил квартиру последнего, где кроме 
КАРТОВ АЙСА АКДАУЛЕТОВИЧ 
более 10 ножевых ранений в различные 
части тела и перерезав им горло.
Майора Жаксина Асана, проверяющего 
несение службы в этот день от руковод-
ства, до утра в здании спецподразделения 
ожидала засада. После входа в здание 
преступники напали на Жаксина А. и 
несмотря на отчаянное сопротивление, 
убили его. Расправившись со всей де-
журной сменой, преступники вскрыли 
сейф, овладели служебными пистоле-
тами сотрудников и скрылись с места 
происшествия на легковой автомашине 
отдела. Вскоре все члены преступной 
группы были задержаны и привлечены 
к уголовной ответственности, похищен-
ное оружие изъято. Приговором Актю-
бинского областного суда организатор 
преступления Срыбник В. приговорен к 
расстрелу, остальные преступники осуж-
дены к различным срокам наказания и 
отбыли к местам заключения. 

Книга памяти
 37 
Актюбинская область
хозяина находились его сожительница и 
соучастник по кражам.
В ходе беседы один из преступников 
зашел за спину Картова, сидящего за 
столом и ведущего беседу, неожиданно 
ударил кухонным ножом под лопатку 
ничего не подозревавшего работника 
милиции, а сожительница несколько раз 
ударила его по голове. После этого все 
трое накинулись на раненого и убили 
его. Затем с целью сокрытия преступле-
ния они сожгли его шубу и шапку в печи, 
а труп Картова вывезли на ручных санях 
на окраину пос. Курашасай и зарыли в 
снег. Принятыми мерами преступники 
были задержаны и понесли заслуженное 
наказание. 
Награжден медалью «Ерлігі үшін» 
(посмертно).
В память о подвиге земляка жители 
пос. Акраб открыли в школе мемориаль-
ную доску. В пос. Каргалинское имеется 
улица, названная в честь героя.
КЕНЖАЛИН РҮСТЕМ БОЛАТҰЛЫ 
Кенжалин 
Рїстем
 Болатўлы 
(1983-2011 жж.)
Кенжалин 
Рустем 
Болатович 
(1983-2011 гг.)
Полиция капитаны Р.  Кенжалин 1983 
жылғы 16 тамызда Ақтөбе облысы, Ново-
российкий ауданы Құдықсай кентінде туған. 
Ақтөбе қаласындағы № 1 орта мектепті 
бітіргеннен кейін өмірін ішкі істер органда-
рына арнағысы келіп, Қазақстан Республи-
касы ІІМ Ақтөбе заң колледжіне оқуға түсіп,  
2003 жылы бітірген. 
2003 жылғы қыркүйекте Ақтөбе қаласы ІІБ 
жедел уəкілі жəне 2010 жылғы қыркүйекте 
ІІД ЭҚҚКБ жедел уəкілі лауазымына 
тағайындалған. Қызмет өткеру кезінде 2006 
жылы жоғары заңгер мамандығы бойынша 
«Қайнар» университетін бітірген. Жалпы 
қызмет өтілі 9 жыл 10 айды құрайды.
2011 жылғы шілдеден бастап ІІД ЭҚҚКБ 
қызметкерлері Н. Теміров деген азаматтың 
өліміне қатысты ауыр қылмысты ашу бой-
ынша арнайы іс-шара өткізеді. Жедел-тер-
геу тобының құрамында ІІД ЭҚҚКБ жедел 
уəкілі полиция капитаны Р.  Кенжалин де 
болған.
Бұл топ 2011 жылғы 26 шілдеде аталған 
қылмысқа қатысы бар күдіктіні ұстады. Со-
нымен бірге, қылмыскердің сыбайласының 
жасырынған жерін анықтайды. Ол ұстау 
кезінде қарулы қарсылық көрсетіп, поли-
цейлер оны жойып жібереді. Күдіктіден 
діни сипаттағы əдебиеттер, қару мен қолдан 
жасалған жарғыш зат табылды. 
Полиция капитаны Р. Кенжалин жедел-
іздестіру іс-шарасын өткізу кезінде жарғыш 
затты дайындаған тұлғаны жəне оның 
жасырынған жерін анықтаған. 
2011 жылғы 29 шілдеде Р. Кенжа-
лин полиция қызметкерлерімен бірге 
қылмыскерлер жасырынған Қызылжар 
кентіндегі «Жаңажол» бау-бақша ұжымына 
келген. Қылмыскерлерді ұстау кезінде 
қылмыскерлер қарулы қарсылық көрсетіп, 
 
 
соның салдарынан полиция капитаны 
Р. Б. Кенжалинге оқ тиеді. Содан кейін 
жасырынған қылмыскерлер жарғыш затты 
іске қосып, үйді жарған. 
Қызметтік жəне əскери міндеттерін адал 
атқарғаны, Ақтөбе облысының Темір ау-
данында қылмыстық топты жою кезінде 
заңдылық пен құқықтық тəртіпті қамтамасыз 
етуде көрсеткен ерлігі мен қайсарлығы үшін 
Ақтөбе облысы ІІД ЭҚҚКБ экстремизмге 
қарсы əрекет ету бөлімінің жедел уəкілі по-
лиция капитаны Рүстем Болатұлы Кенжалин 
қаза болғаннан кейін ІІ дəрежелі «Айбын» 
орденімен наградталды.
Отбасы жағдайы: үйленген, 1 қызы бар.
Капитан полиции Кенжалин Р. Б. родился 
16 августа 1983 года в с. Кудуксай Новорос-
сийского района Актюбинской области. 
После окончания средней школы №1    
г. Актобе свою жизнь решил посвятить служ-
бе в органах внутренних дел и поступил в 
Актюбинский юридический колледж МВД 
РК, в котором учился с августа 2001 по август 
2003 года. 
С сентября 2003 года назначен на долж-
ность оперуполномоченного УВД г. Актобе 
и в сентябре 2010 года назначен оперупол-
номоченным УБЭ ДВД. За период работы в 
2006 году окончил университет «Кайнар», 
получив высшее юридическое образование. 
Общий стаж службы в органах внутренних 
дел составил 9 лет 10 месяцев. 
В начале июля 2011 года сотрудниками 
УБЭ ДВД проводились специальные меро-
приятия по раскрытию тяжкого преступле-
ния – убийства гр. Темирова Н. В составе 
следственно-оперативной группы работал 
оперуполномоченный УБЭ ДВД капитан по-
лиции Кенжалин Р. Б. 
Данной группой 26 июля 2011 г. был 
задержан один из подозреваемых в совер-
КЕНЖАЛИН РУСТЕМ БОЛАТОВИЧ 

Естелік кітабы
 38 
Аќтґбе облысы 
КОЗЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Козлов
 Михаил 
Иванович 
(1943-1994 жж.)
Козлов 
Михаил 
Иванович 
(1943-1994 гг.)
Михаил Иванович Козлов 1943 жылғы 
22 қарашада Қырғызстанның Ыстықкөл 
ауданы, Покровка аулында шаруа от-
басында дүниеге келген. 1956 жылы 
7 сыныптық Құрменті толық емес 
орта мектебін бітіріп, Семей фабрика-
зауыттық училищесіне оқуға түскен. 
Оны аяқтаған соң № 10 диірменде жұмыс 
жасаған. 1957 жылдан 1961 жылға дейін 
əскери-теңіз флотының рөлді сигналшы-
лар бөлімшесінде командир болып бо-
рышын өткерген. Келгеннен кейін 1961-
1963 жылдар аралығында М.Козлов № 1 
Ақтөбе темір жол училищесінде оқыған, 
бітіргеннен кейін Ақтөбе стансасының 
байланыс қызметінде электромеханик, 
Ақтөбе химиялық зауытында слесарь-
электрик болып қызмет еткен жəне 
осы уақытта Ташкент теміржол көлігі 
инженерлері институтында сырттай 
оқып жүрген. 
Институтты аяқтағаннан кейін өз 
өмірін қылмысқа қарсы күреске арнауға 
шешім қабылдап, М. Козлов 1970 жылы   
Ақтөбе облысы ІІБ арнайы бөлінісіне 
қызметке қабылданады. Мұнда 24 жыл 
жұмыс жасап, қатардағы қызметкерден 
милиция подполковнигіне дейін жет-
кен, «Милиция үздігі» құрметті атағына 
ие болып, 1-класты маман-тəлімгер 
атанған. 
 1994 жылғы 24 сəуірде арнайы 
бөліністің кезекшілік бөліміне теле-
фон соғу қажеттілігі туғанын ай-
тып, жұмысқа аз ғана уақыт бұрын 
қабылданған бөлімнің жүргізушісі 
В. Срыбник кіреді. Ол бұрын біздің 
жəне көршілес Орынбор облысының 
аумағында бопсалаушылық жасау үшін 
қылмыстық топ құрған. Қылмыскердің 
мақсаты  кезекші бөлімнің сейфінде 
сақталатын қару-жарақты иеленіп, өз 
тобын   қаруландыру болады. Өз ойын 
іске асыру үшін ол кезекші Козловтың 
басынан орындықпен соғып, есінен 
тандырады. Срыбник осы сəтті пайда-
ланып, өз сыбайластарын ғимаратқа 
кіргізіп үлгереді. Бұдан кейін олар 
есінен танып жатқан Козловты, онымен 
бірге кезекшілікте болған аға лейтенант 
Ыдырысов Тасболатты жəне қатардағы 
Қартжанов, Асылбековті он жерінен 
пышақтағанымен қоймай, бауыздап 
өлтіреді. 
Жуық арада қызметті тексерушінің 
келетінінен хабардар қылмыскерлер 
ғимаратта жасырынып қалады. Таң 
алдында  сол күнгі тексеруші аға ин-
спектор, полиция майоры Жақсин 
Асан Тұрғанбайұлы   қылмыскерлер 
ұйымдастырған қақпанға түседі. Жан-
таласа қарсыласқанына қарамастан ол 
да қылмыскерлердің қолынан қаза таба-
ды. Бұдан кейін қылмыскерлер сейфті 
бұзып, қызметкерлердің қызметтік 
қаруын иеленіп, оқиға орнынан бөлімнің 
жеңіл машинасымен кетіп қалады. 
Қылмыскерлер тез арада ұсталып, 
қылмыстық жауапкершілікке тартыл-
ды. Ұрланған қару толық табылды 
жəне алынды. Ақтөбе облысы сотының 
үкімімен қылмысты ұйымдастырушы 
В.Срыбник ату жазасына кесіліп, қалған 
қылмыскерлер түрлі мерзімдерге сот-
талды жəне жазаларын өтеуге жіберілді.
шении данного преступления. Также было 
установлено местонахождение сообщника 
преступника, который при задержании 
оказал вооруженное сопротивление и был 
уничтожен. У него была обнаружена и изъята 
литература религиозного характера, оружие и 
самодельное взрывное устройство.
Капитаном полиции Кенжалиным Р. в ходе 
оперативных мероприятий было установлено 
лицо, изготовившее это взрывное устройство, 
а также его местонахождение. 
29 июля 2011 года Кенжалин Р. вместе 
с другими сотрудниками полиции при-
был в садоводческий коллектив «Жа-
нажол» в пос. Кызылжар, где в одном 
из домов скрывались преступники. Во 
время задержания преступники оказали 
вооруженное сопротивление, в результа-
те чего капитан полиции Кенжалин Р.Б. 
получил смертельные ранения. Скрывавши-
еся в доме преступники привели в действие 
неустановленное взрывное устройство, в 
результате которого погибли. 
За образцовое исполнение служебного и 
воинского долга, мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при обеспечении закон-
ности и правопорядка, оперуполномоченный 
отдела по противодействию экстремизму 
УБЭ ДВД Актюбинской области капитан 
полиции Кенжалин Рустем Болатович на-
гражден орденом «Айбын» 2 степени (по-
смертно). 
Был женат, 1 ребенок.

Книга памяти
 39 
Актюбинская область
Подполковник милиции Козлов М. 
И. родился 22 ноября 1943 года в с. 
П о к р о в ка   И с с ы к - Кул ь с ко го   р а й о н а 
Киргизии в семье крестьянина. В 1956 
году, окончив 7 классов Курментинской 
неполной средней школы, он поступил 
в Семипалатинское фабрично-завод-
ское училище, по окончании которого 
работал вальцовщиком – обойщиком 
мельницы №10. С 1957 по 1961 гг. 
служил командиром отделения руле-
вых сигнальщиков военно-морского 
флота. После демобилизации с 1961 по 
1963 гг. Козлов учился в Актюбинском 
железнодорожном училище №1, после 
чего работал электромехаником СЦБ 
в службе связи ст. Актюбинск, слеса-
рем-электриком Актюбинского завода 
химических соединений, одновремен-
но обучаясь заочно в Ташкентском ин-
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта.
После окончания института, решив 
посвятить свою жизнь борьбе с пре-
ступностью, в августе 1970 г. Козлов 
поступает на работу в органы внутрен-
них дел в специальное подразделение 
УВД Актюбинской области, где про-
работав 24 года дошел от рядового со-
трудника до подполковника милиции, 
удостоился Почетного знака «Отлич-
ник милиции», стал специалистом 1 
класса-наставником.
24 апреля 1994 года вечером в дежур-
ную часть спецподразделения под ви-
дом необходимости звонка по телефо-
ну, вошел недавно принятый на работу 
водитель отдела Срыбник В., до этого 
организовавший пре ступную группу 
для совершения рэкета. С целью во-
оружения своей группы огне стрель-
ным оружием, хранившимся в сейфе 
дежурной части, он ножкой стула нанес 
неожиданный удар по голове дежурно-
му Козлову М., от чего последний был 
оглушен. Этого хватило Срыбнику, 
чтобы впустить в здание своих подель-
ников. Не дав опомниться дежурному 
наряду, с особой жестокостью убили 
инспектора Козлова М., дежуривших 
с ним старшего лейтенанта Идрисо-
ва Тасболата и рядового Картжанова 
Асылбека, нанеся каждому из них бо-
лее 10 ножевых ранений в различные 
части тела и перерезав им глотки.
Ожидая прихода проверяющего не-
сение службы майора Жаксина Асана, 
преступники организовали засаду вну-
три здания спецподразделения. После 
входа в здание преступники напали на 
Жаксина А. и несмотря на отчаянное 
с о п р от и вл е н и е ,   уб и л и   е го .   Р а с п р а -
вившись со вс ей дежурной сменой, 
преступники вскрыли сейф, овладели 
служебными пистолетами сотрудников 
и скрылись с места происшествия на 
легковой автомашине отдела. Вскоре 
все члены пре ступной группы были 
задержаны и привлечены к уголовной 
ответственности, похищенное оружие 
изъято. Приговором Актюбинского об-
ластного суда организатор преступле-
ния Срыбник В. приговорен к расстре-
лу, остальные преступники осуждены к 
различным срокам наказания и отбыли 
к местам заключения. 
КОЗЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
Полиция лейтенанты А.  Қосжанов 
Ақтөбе облысының Қобда ауданы, Қиыл 
кентінде 1964 жылдың 15 мамырын-
да кеңшар жұмысшысының отбасында 
дүниеге келген. 
1978 жылы «Қазақ ССР 30 жылдығы» 
атындағы колхозда 8 жылдық мектепті 
аяқтап, колхозда жұмыс істей бастаған, 
сонымен қатар, жұмысшы жастардың 
кешкі мектебінде оқыған.
1980 жылы трактористер кур-
сын аяқтап, 1981 жылы автомашина 
жүргізушілерін даярлау жөніндегі Қобда 
автокөлік кəсіпорнының оқу комбина-
тын бітірген.
1982-1984 жылдары Кеңес əскерінің 
қатарында болған. Əскерден келген-
нен кейін 1985 жылы Қобда аудандық 
комсомол комитетінің жолдама-
сы бойынша ішкі істер органдарына 
қабылданды. Мұнда ол еңбек еткен 14 
жылда Мемлекеттік банк мекемелерін 
күзету жөніндегі взводтың қатардағы 
милиционерінен рота командирінің 
орынбасары лауазымына дейін жет-
кен. Офицер болғаннан кейін ҚР ІІМ 
арнайы мектебін бітірген. Жұмыста 
қол жеткізген табыстары үшін оны ІІБ 
басшылығы бірнеше рет марапаттаған. 
1999 жылғы 5 тамызда кешкі 19.00 
ҚОСЖАНОВ АМАНГЕЛДІ КИНИЯТҰЛЫ 

Естелік кітабы
 40 
Аќтґбе облысы 
Лейтенант полиции Кусжанов А.К. 
родился 15 мая 1964 года в п. Киил Хоб-
динского района Актюбинской области в 
семье колхозника.
В 1978 году, окончив 8-летнюю школу 
в колхозе им. 30-летия Казахской ССР, 
стал работать колхозником, одновремен-
но занимаясь в вечерней школе рабочей 
молодежи.
В 1980 году окончил курсы трактори-
стов, в 1981 году окончил учкомбинат 
Хобдинского автотранспортного пред-
приятия по подготовке водителей авто-
машин.
С 1982 по 1984 гг. служил в рядах Со-
ветской армии. После демобилизации в 
1985 году по направлению Хобдинского 
райкома комсомола принят на службу 
в органы внутренних дел, где за 14 лет 
работы от рядового милиционера взвода 
по охране учреждений Госбанка дорос 
до заместителя командира роты. Став 
офицером, окончил специальную школу 
МВД. За достигнутые успехи в работе 
неоднократно поощрялся руководством 
УВД.
5 августа 1999 года примерно в 19.00 
в магазин «Есетжан», расположенный по 
ул. Рыскулова г. Актюбинска, ворвался 
неизвестный грабитель в маске и с пи-
столетом в руке, с навинченным на ствол 
глушителем, и потребовал дневную вы-
ручку.
Увидев его, продавец Куракина с кри-
ком о помощи бросилась в подсобное 
помещение. Напуганный ее криком, пре-
ступник выбежал на улицу. Лейтенант 
Кусжанов, ремонтировавший свою авто-
машину неподалеку, мгновенно оценив 
обстановку, убедившись, что беспоря-
дочно стрелявший преступник может 
убить детей, находившихся поблизости, 
не задумываясь, бросился на преступни-
КУСЖАНОВ АМАНГЕЛЬДЫ КИНИЯТОВИЧ 
Ќосжанов
 Амангелді 
Киниятўлы 
(1964-1999 жж.)
Кусжанов 
Амангельды 
Киниятович 
(1964-1999 гг.)
шамасында Ақтөбе қаласындағы 
Рысқұлов көшесінде орналасқан «Есет-
жан» дүкеніне қолында ұңғысына 
тұншықтырғыш орналастырылған та-
паншасы бар, бетперде киген белгісіз 
қарақшы басып кіріп, сатушыдан күні 
бойғы жиналған ақшаны беруді талап 
еткен. 
Оны көрген сатушы Куракина көмек 
 
сұрап айғайлап, қосымша үй-жайға 
тығылған. Оның айғайынан қорқып кет-
кен қылмыскер   көшеге жүгіріп шыққан.  
Жақын маңда өзінің машинасын жөндеп 
жатқан лейтенант Қосжанов   ретсіз 
оқ атып жатқан қылмыскердің жақын 
маңда ойнап жүрген балаларды өлтіруі 
мүмкін екенін ойлап, бұзақыға ешқандай 
қарусыз ұмтылған. Оған Қосжановтың 
жұмыстағы жолдасы көмекке 
ұмтылғанын байқаған қылмыскер 2 метр 
қашықтықтан Қосжановты кеудесінен 
атқан. Осыдан кейін оның бағынысты 
қызметкерін жеңіл жаралаған,  дереу 
келіп жеткен полиция қызметкерлері 
қылмыскерді ұстап үлгерген.
Қосжанов ауруханаға жеткізілген, 
бірақ жарақат ауыр болып, ол есін жина-
мастан қайтыс болған. Ақтөбе облыстық 
сотының үкімімен айыпкер ұзақ уақытқа 
бас бостандығынан айыру жазасына 
кесілді. 
Өз қызметтік борышын жанқиярлық 
табандылықпен орындап, қарулы 
қылмыскерді қолға түсіруде қаза болған 
полиция лейтенанты А. Қосжанов 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
1999 жылғы 27 тамыздағы Жарлығымен 
«Ерлігі үшін» медалімен наградталды. 
Ерлікпен қаза тапқан полиция лей-
тенанты А.Қосжановтың артында екі 
кішкентай баласы мен əйелі қалды. 
Басқарма басшылығы полиция лейте-
нанты А. Қосжановтың отбасына көмек 
көрсету мақсатында жесірі — Алмагүл 
Қосжанованы сол жылы қызметке 
қабылдады, қазіргі күні кезекші бөлімнің 
кезекші инспекторының көмекшісі ла-
уазымында ішкі істер органдарының 
қызметкері болып табылады, атағы – по-
лиция старшинасы. А. Қосжанов қаза 
болғанда 12 жаста болған қызы Əсел 
2007 жылы қызметке қабылданып, жеке 
полиция батальонының полицейі лау-
азымында қызмет етуде. Ал 8 жасын-
да əкесіз қалған ұлы Азаматқа мектеп 
бітіргеннен кейін арнаулы оқу орнына 
оқуға түсуіне көмек көрсетілді. Басқарма 
басшылығының қолдаухатымен Ақтөбе 
облысының Қобда ауданындағы А. 
Қосжановтың туған ауылы Қиылдағы 
 
орта мектепке оның аты беріліп, 
мемориалдық тақта орнатылды жəне 
облыс орталығы – Ақтөбе қаласындағы 
көшеге қала əкімінің өкімімен поли-
ция лейтенанты А. Қосжановтың есімі 
беріліп, мемориалдық тақта орнатылды.

Книга памяти
 41 
Актюбинская область
ка. Преступник, заметив, что на помощь 
Кусжанову спешит его товарищ по ра-
боте, с расстояния 2-х метров произвел 
прицельный выстрел в грудь Кусжанова. 
Затем ранил его подчиненного и был за-
держан подоспевшими на помощь работ-
никами полиции. 
Кусжанов А.К. был доставлен в боль-
ницу, но рана оказалась смертельной и 
он, не приходя в сознание, скончался.
Приговором Актюбинского областного 
суда виновный в совершении преступле-
ния приговорен к длительному сроку ли-
шения свободы. 
За верность долгу и проявленный геро-
изм при задержании вооруженного пре-
ступника лейтенант полиции Кусжанов 
Амангельды Киниятович посмертно на-
гражден Указом Президента Республики 
Казахстан от 27 августа 1999 года меда-
лью «Ерлігі үшін».
После смерти Амангельды без отца 
остались двое несовершеннолетних де-
тей – 12-летняя дочь Асель и 8-летний 
сын Азамат. 
Для поддержки семьи и оказания по-
мощи в воспитании детей вдова А. Кус-
жанова в тот же год принята на работу 
в Управление охраны, на сегодняшний 
день она является помощником дежурно-
го инспектора дежурной части в звании  
старшины полиции. Дочь Асель в 2007 
году принята на службу в органы вну-
тренних дел на должность полицейского 
отдельного батальона полиции ГУ УССО 
Актюбинской области. Сыну Азамату по 
окончании школы оказана помощь в по-
ступлении в учебное заведение. По хода-
тайству руководства Управления средней 
школе пос. Киил Кобдинского района 
Актюбинской области, где учился Аман-
гельды, присвоено его имя и установлена 
мемориальная доска, также в областном 
центре в честь А. Кусжанова названа 
одна из улиц и установлена мемориаль-
ная доска.

Естелік кітабы
 42 
НҰРЫМЖАНОВ АБАТ ЖАНАЙҰЛЫ 
А.  Нұрымжанов 1965 жылы 7 қарашада 
Орал  облысы,  Шыңғырлау ауданы,  Лубенка  
ауылында дүниеге келген. 
1983 жылы орта мектепті бітіргеннен 
кейін, 1985 жылдың ақпанына дейін уақытша 
жұмыс жасамаған. 1985 жылдың ақпан – ма-
мыр айы аралығында Орал облысы Егіндікөл 
кеңшарына жұмысшы болып орналасты. 
1985-1987 жылдар аралығында Қарулы 
Күштер қатарында  болып, əскерден 
оралғаннан кейін өзінің туған жері Орал 
облысы Егіндікөл кеңшарында жұмысшы 
болып жұмысын жалғаст -1988 жылғы ма-
мыр аралығында Ақтөбе педагогикалық 
институтының дайындық курсын 
 
бітіргеннен кейін,  мамыр айында студент 
болып қабылданды.
1991 жылдың қазан айында Ақтөбе 
педагогикалық институтының күндізгі 
бөлімін аяқтап, сырттай бөлімге ауысып, 
Ақтөбе облысы Новоалексеевка кентіндегі 
№15 КТУ-де өндірістік оқыту шебері болып 
жұмыс жасады. 
1993 жылғы тамыздан 1994 жылғы ақпан 
айында Ақтөбе облысы Новоалексеевка 
орта мектебінде əн-күй сабағынан беретін 
мұғалім болып жұмыс жасады. 1994 жылы 
шілде айында Ақтөбе педагогикалық инсти-
тутын бітірді.
  1994 жылдың қазан айынан бастап 
Қобда ауданы ІІБ кəмелетке толмағандар 
істері жөніндегі инспектор лауазымына 
қабылданды. Қобда ауданы бойынша МТК 
жедел уəкілі, аға жедел уəкілі жəне осы ау-
данда бастықтың тəрбие жəне кадр жұмысы 
жөніндегі орынбасары болып қызметін 
жалғастырды. 2000 жылдың қазан айын-
да Қарғалы ауданы ІІБ бастығының жедел 
жұмыстар жөніндегі орынбасары болып 
тағайындалды, сол жерде 2002 жылдың 
қазан айына дейін қызмет атқарды. 
2002 жылдың 5 қазанында полиция майо-
ры А.  Нұрымжанов АІІБ басшылығы аты-
нан жауапты болады, түнгі сағат 2 шамасын-
да екі қызметкермен бірге «ВАЗ-2103» жеке 
автокөлігімен аудан орталығының Бадамша  
ауылын патрульдеуге жəне нарядтың қызмет 
өткеруін тексеруге шыққан.
Осы уақытта оған аталған ауыл тұрғыны 
мас күйінде үйде жанжал шығарып жатқан, 
бірге тұратын көңілдесіне қатысты шара 
қолдануы туралы шағымданды. АІІБ 
қызметкерлері пəтерге кеткенде Нұрымжанов 
көлікте қалады. Көшеде балағат сөздер ай-
тып жəне мас күйінде кетіп бара жатқан 2 
жігітке көңіл аударады. 
Оларға жақын келіп, Нұрымжанов 
жігіттердің біреуін танып қалады, бұрын 
ол мас күйінде оның жүргізген мотоциклін 
алып қойған. Олардың əдепсіз қылықтары 
үшін жігіттерге ескерту жасайды, олар оны 
елемейді. Содан кейін сөзбен жанжалда-
сып, төбелескен, төбелес барысында құқық 
бұзушының біреуі Нұрымжановтың басынан 
шынымен ұрып, есінен тандырып тастайды. 
Осыдан кейін олар полиция қызметкерінің 
денесін саябаққа апарып, сол жерде бірнеше 
жерден пышақ сұққан. 
Аќтґбе облысы 
Абат Жанаевич Нурымжанов родился 
7 ноября 1965 года в с. Лубенка Чингир-
лауского района Уральской области.
По окончании средней школы с 1983 г. 
по февраль 1985 г. временно не работал. 
С февраля 1985 по май 1985 гг. устроил-
ся рабочим Егиндикульского овцесовхо-
за Уральской области. С 1985 по 1987 гг. 
проходил службу в рядах Вооруженных 
сил. 
После демобилизации, вернувшись в 
родной совхоз, продолжил работать ра-
бочим в Егиндикульском овцесовхозе 
Уральской области. 
С ноября 1987 по май 1988 года обу-
чался на подготовительных курсах Ак-
тюбинского педагогического института 
и в мае был зачислен студентом. В июле 
1994 года окончил Актюбинский педаго-
гический институт.
В октябре 1994 года был принят на 
должность инспектора по делам не-
совершеннолетних ОВД Хобдинского 
района. Службу продолжил в качестве 
оперуполномоченного, старшего оперу-
полномоченного ГСК по Хобдинскому 
району, заместителя начальника по вос-
питательной и кадровой работе этого 
же района. Заместителем начальника 
по оперативной работе Каргалинского 
РОВД был назначен в октябре 2000 года, 
где и прослужил до октября 2002 года.
5 октября 2002 года майор полиции 
Нурымжанов А.Ж., являясь ответствен-
ным от руководства РОВД, около 2-х ча-
сов ночи осуществлял проверку несения 
НУРЫМЖАНОВ АБАТ ЖАНАЕВИЧ 
Нўрымжанов 
Абат 
Жанайўлы 
(1965-2002 жж. )
Нурымжанов 
Абат 
Жанаевич 
(1965- 2002 гг.)

Книга памяти
 43 
Актюбинская область
службы нарядами отдела и патрулирова-
ния районного центра п. Бадамша с дву-
мя сотрудниками на личной автомашине 
ВАЗ-2103.
В это время к ним обратилась жи-
тельница данного поселка с просьбой 
принять меры к ее сожителю, который 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения и устроил дома дебош. Со-
трудники РОВД прошли в квартиру, а 
Нурмыжанов остался в машине. Вскоре 
он обратил внимание на 2-х парней, ко-
торые были в нетрезвом виде и выража-
лись на улице нецензурной бранью. 
Подойдя к ним поближе, Нурымжанов 
в одном из парней узнал гражданина, 
у которого ранее он изъял мотоцикл за 
управление им в нетрезвом состоянии. 
Сделанное парням замечание по поводу 
их непристойного поведения было про-
игнорировано. После словесной пере-
палки завязалась драка, в ходе которой 
один из нарушителей бутылкой нанес 
Нурымжанову удар по голове и оглушил 
его. После чего они оттащили тело по-
лицейского в парк и там нанесли ему 
множественные ножевые ранения, несо-
вместимые с жизнью. 
Сотрудники полиции приложили мак-
симум усилий для раскрытия данного 
преступлениями и через несколько дней 
преступники были задержаны.
Оразалин 
Ќымбатќазы 
Мўхамбетќазыўлы 
(1968-2009 жж.)
Уразалин 
Кымбатказы 
Мухамбетказиевич 
(1968-2009 гг.)
ОРАЗАЛИН ҚЫМБАТҚАЗЫ МҰХАМБЕТҚАЗЫҰЛЫ 
Полиция капитаны Қ.  Оразалин 1968 
жылғы 21 қаңтарда Ақтөбе облысы, 
Қарабұтақ ауданы, Тасөткел селосында 
дүниеге келді. 
1983 жылы Тасөткел орта мектебін бітіріп, 
Ақтөбе ауыл шаруашылық техникумына 
түседі. 1987 жылғы қазанда трактормен 
алқапты суару бригадасының есепшісі бо-
лып жұмыс жасады. 
1987-1989 жылдары Қарулы Күштер 
қатарында 22267-əскери бөлімінде топогео-
дезист болып қызмет атқарды.
Əскерден келгеннен кейін Ақтөбе облысы, 
Қарабұтақ ауданы, Тасөткел селосындағы 
көлік гаражында көлік механигі, Хром-
тау қаласында «Донской ГОК» ААҚ ГТЦ 
жүргізуші болып жұмыс жасаған.
1993 жылғы желтоқсаннан бастап ішкі 
істер органына қабылданып,  2009 жылдың 
шілдесінен  бастап Хромтау ауданы ІІБ 
учаскелік полиция инспекторы лауазымында 
қызмет атқарды.   2004 жылы ҚР ІІМ Ақтөбе 
заң колледжін бітіріп, орта арнайы заңгер 
білімін алды. Ішкі істер органдарындағы 
жалпы қызмет өтілі 15 жыл 9 айды құрайды. 
Қызмет барысында ІІД жəне АІІБ 
басшылығы тарапынан 16  рет марапатталған.
Полиция капитаны Қ. Оразалин 2009 
жылғы 13 шілдеде сағат 18-00 шамасында 
Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хром-
тау қаласында   қызметтік міндетін орын-
дау кезінде полиция қызметтік нысанды 
киімімен, учаскелік полиция пунктіне бара 
жатып, қоғамдық орында спирттік ішімдік 
ішіп тұрған Хромтау қаласының тұрғындары 
С.Клеков  пен М. Дюжийді көреді. Полиция 
қызметкерінің «Алкогольдік ішімдік ішуді 
доғарыңдар»  деген   ескертуіне Дюжий мен 
Клеков назар аудармай, керісінше Дюжий 
Оразалинге қарсы балағат сөздер айтып, 
 
төбелес бастауға тырысқан. 
Полиция капитаны Оразалин  дереу 
учаскелік полиция пунктіне келіп,     учаскелік 
полиция инспекторы, полиция лейтенанты 
М.Қайрашевтан жасақ шақыруды сұрап, 
өзі көшедегі таксиге отыруға тырысқан 
құқық бұзушыларға жүгіреді. Полицейді 
көрген Клеков ұруға əрекет еткен кезде Ора-
залин өзін-өзі қорғау əдістерін қолданып, 
соққыны қағып жібереді, сол уақытта артқы 
жағынан жүгіріп келген Дюжий Оразалиннің 
арқасынан пышақ сұққан. Содан соң Кле-
ков пен Дюжий қашып кетуге тырысқан. 
Жарақаттарына қарамастан Оразалин 
қансырап тұрса да, олардың ізіне түскен. 50 
метр жүгіріп, жетіп алған Оразалинді олар 
бірнеше жерден соққан. Оразалин Дюжийдің 
қолындағы пышақты қағып жібергісі кел-
ген уақытта, жүрек тұсынан соққы алған. 
Көмекке келген учаскелік полиция инспек-
торы, полиция лейтенанты М. Қайрашевты 
көрген қылмыскерлер оқиға орнынан бой 
тасалаған. Сол күні Дюжий мен Клеков 
ұсталды. Алынған дене жарақаттары салда-
рынан полиция капитаны К.  Оразалин есін 
жимастан көз жұмды.
Қоғамдық тəртіпті бұзған қылмыскерлерді 
ұстау кезінде көрсеткен ерлігі мен 
қайсарлығы үшін Хромтау ауданы ІІБ ҚҚБ 
учаскелік полиция инспекторы, полиция 
капитаны Қымбатқазы Мұхамбетқазыұлы 
Оразалин қаза болғаннан кейін ІІ дəрежелі 
«Айбын» орденімен наградталды.  
Отбасы жағдайы: үйленген, 2 баласы бар.

Естелік кітабы
 44 
Аќтґбе облысы 
ЫДЫРЫСОВ ТАСБОЛАТ РАМАЗАНҰЛЫ 
Милиция аға лейтенанты Т. Ыдыры-
сов 1964 жылғы 25 маусымда Ақтөбе 
қаласында дүниеге келген. 1982 жылы 
№10 Ақтөбе орта мектебін бітірген соң 
ол Иркутск авиатехникалық училищесіне 
оқуға түсіп, оны аяқт ағаннан кейін 
арнайы комиссиямен Орал əуежайына 
тікұшақтар мен қозғалтқыштарға қызмет 
к ө р с е т у   ж ө н і н д е г і   т е х н и к   р е т і н д е 
жұмысқа жіберілген. Мұнда 1988 жылға 
д е й і н   ж ұ м ы с   ж а с ап ,   ке й і н   А қ т ө бе 
əуежайына осындай лауазымға ауысып, 
онда 3 жыл жұмыс жасаған. 
1991 жылдың 23 шілдесінде əуежай 
ұжымының жолдамасымен ол Ақтөбе 
облысы ІІБ арнайы бөлінісіне  келіп, 
мұнда қайтыс болғанға дейін 3 жыл 
қызмет еткен.
1 9 9 4   ж ы л ғ ы   2 4   с ə у і р д е   а р н а й ы 
б ө л і н і с т і ң   ке з е к ш і л і к   б ө л і м і н е   т е -
ле фон соғу қажеттілігі туғанын ай-
тып, жұмысқа аз ғана уақыт бұрын 
қ а б ы л д а н ғ а н   б ө л і м н і ң   ж ү р г і зу ш і с і 
В. Срыбник кіреді. Ол бұрын біздің 
жəне көршілес Орынбор облысының 
аумағында бопсалаушылық жасау үшін 
Кымбатказы Мухамбетказиевич 
Уразалин родился 21 января 1968 года 
в с. Тасоткель Карабутакского района 
Актюбинской области.
В 1983 году окончил Тасоткельскую 
среднюю школу и поступил в Актюбин-
ский сельскохозяйственный техникум. 
По октябрь 1987 года работал учетчи-
ком тракторно-полеводческой бригады.
С 1987 по 1989 гг. служил в рядах Во-
оруженных сил в качестве топогеодези-
ста войсковой части 22267. 
После демобилизации работал авто-
механиком автогаража с. Тасоткель Ка-
рабутакского района Актюбинской об-
ласти, водителем ГТЦ ОАО «Донской 
ГОК» г. Хромтау.
В органах внутренних дел служил с 
декабря 1993 года, в должности участ-
кового инспектора полиции ОВД Хром-
тауского района – с июля 2009 года. За 
период службы получил среднее специ-
альное юридическое образование, окон-
чив в 2004 году Актюбинский юридиче-
ский колледж МВД РК. 
За период службы неоднократно по-
ощрялся руководством ДВД и РОВД, 
имеет 16 поощрений.
13 июля 2009 года примерно в 18.00  в 
г. Хромтау Актюбинской области капи-
тан полиции Уразалин К.М., находясь 
при исполнении служебных обязанно-
стей по охране общественного порядка, 
увидел жителей г. Хромтау Клекова С. 
и Дюжий М., которые распивали спирт-
ные напитки в общественном месте. 
На замечание полицейского прекратить 
распитие алкогольных напитков Дюжий 
и Клеков стали выражаться нецензурны-
ми словами в адрес Уразалина, а Дюжий 
пытался спровоцировать драку. 
Капитан полиции Уразалин быстро 
вернулся в УПП. Попросив находивше-
гося в УПП участкового инспектора по-
лиции лейтенанта полиции Кайрашева 
М. вызвать наряд, сам выбежал на ули-
цу к нарушителям, пытавшимся сесть в 
такси. Увидев полицейского, Клеков пы-
тался ударить его, но Уразалин приме-
нив прием самообороны, отразил удар, 
в это время подбежавший сзади Дюжий 
нанес Уразалину удар ножом в спину. 
После чего Клеков и Дюжий стали убе-
гать. Несмотря на полученное ранение 
Уразалин, истекая кровью, стал пресле-
довать их. Пробежав около 50 метров, 
он догнал нарушителей, которые вновь 
оказали сопротивление нанося удары 
руками по различным частям тела Ура-
залина. Последний пытался выбить нож 
из рук Дюжего, но получил два удара но-
жом в область сердца. Увидев подоспев-
шего на помощь участкового инспектора 
полиции лейтенанта полиции Кайраше-
ва М., преступники скрылись. В этот же 
вечер Дюжий и Клеков были задержаны. 
От полученных ранений капитан поли-
ции Уразалин К.М. не приходя в созна-
ние скончался. 
За отвагу и самоотверженность при за-
держании нарушителей общественного 
порядка участковый инспектор полиции 
ООБ ОВД Хромтауского района капитан 
полиции Уразалин Кымбатказы Мухам-
бетказиевич награжден орденом «Ай-
бын» 2 степени (посмертно). 
Был женат, 2 детей. 
УРАЗАЛИН КЫМБАТКАЗЫ МУХАМБЕТКАЗИЕВИЧ 

Книга памяти
 45 
Актюбинская область
Ыдырысов 
Тасболат
 Рамазанўлы 
(1964-1994 жж.)
Идрисов 
Тасбулат
 Рамазанович 
(1964-1994 гг.)
ИДРИСОВ ТАСБУЛАТ РАМАЗАНОВИЧ 
Старший лейтенант милиции Идрисов 
Т.Р. родился 25 июня 1964 года в городе 
Актюбинске. В 1982 году после оконча-
ния Актюбинской средней школы № 10 
он поступил в Иркутское авиатехниче-
ское училище, после окончания которо-
го, в 1985 году, был направлен на работу 
техником по обслуживанию самолетов и 
двигателей в Уральский аэропорт, про-
работав до 1988 года перешел на равно-
значную должно сть в Актюбинский 
аэропорт, где проработал еще 3 года. 
23 июля 1991 года по направлению 
коллектива аэропорта он поступил на 
работу в специальное подразделение 
УВД Актюбинской области и успел про-
работать 3 года до своей гибели.
24 апреля 1994 года вечером в дежур-
ную часть спецподразделения под видом 
необходимости звонка по телефону в 
здание вошел недавно принятый на 
работу водитель Срыбник В., до этого 
организовавший пре ступную группу 
для совершения рэкета. С целью во-
оружения своей группы огнестрельным 
оружием, хранившемся в сейфе дежур-
ной части, ножкой стула он нанес де-
журному инспектору Козлову Михаилу 
неожиданный удар по голове. Срыбнику 
этого хватило, чтобы впустить в здание 
своих подельников. Преступники, не дав 
опомниться дежурному наряду, с особой 
жестокостью убили Козлова Михаила, 
дежуривших с ним старшего лейтенанта 
Идрисова Тасболата и рядового Картжа-
нова Асылбека, нанеся каждому из них 
более 10 ножевых ранений в различные 
части тела и перерезав им горло.
Майора Жаксина Асана, проверяющего 
несение службы в этот день от руковод-
ства, до утра в здании спецподразделения 
ожидала засада. После входа в здание 
преступники напали на Жаксина А. и 
убили его. Расправившись со всей де-
журной сменой преступники вскрыли 
сейф, овладели служебными пистоле-
тами сотрудников и скрылись с места 
происшествия на легковой автомашине 
отдела. Вскоре все члены преступной 
группы были задержаны и привлечены 
к уголовной ответственности, похищен-
ное оружие изъято. Приговором Актю-
бинского областного суда организатор 
преступления Срыбник В. приговорен к 
расстрелу, остальные преступники осуж-
дены к различным срокам наказания и 
отбыли к местам заключения. 
қылмыстық топ құрған. Қылмыскердің 
мақсаты  кезекші бөлімнің сейфінде 
сақталатын қару-жарақты иеленіп, өз 
тобын қаруландыру болады. Өз ойын 
іске асыру үшін ол кезекші Козловтың 
басынан орындықпен соғып, е сінен 
тандырады. Срыбник осы сəтті пайда-
ланып, өз сыбайластарын ғимаратқа 
кіргізіп үлгереді. Бұдан кейін олар 
есінен танып жатқан Козловты, онымен 
бірге кезекшілікте болған аға лейтенант 
Ыдырысов Тасболатты жəне қатардағы 
Қартжанов, Асылбековті он жерінен 
пышақт ағанымен қоймай, бауыздап 
өлтіреді. 
Жуық арада қызметті тексерушінің 
келетінінен хабардар қылмыскерлер 
ғимаратт а жасырынып қа лады. Таң 
алдында  сол күнгі тексеруші аға ин-
с п е к т о р   п о л и ц и я   м а й о р ы   Ж а қ с и н 
Ас а н   Т ұ р ғ а н б а й ұ л ы   қ ы л м ы с ке рл е р 
ұйымдастырған қақпанға түседі. Жан-
т а лас а қарсыласқанына қарамаст ан 
ол да қылмыскерлердің қолынан қаза 
т абады. Бұдан кейін қылмыскерлер 
с е й ф т і   б ұ з ы п ,   қ ы з м е т к е р л е р д і ң 
қызметтік қаруын иеленіп, оқиға ор-
нынан бөлімнің жеңіл машинасымен 
кетіп қалады. Қылмыскерлер тез арада 
ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке 
тартылды. Ұрланған қару толық табылды 
жəне алынды. Ақтөбе облысы сотының 
үкімімен қылмысты ұйымдастырушы 
В.Срыбник ату жазасына кесіліп, қалған 
қылмыскерлер түрлі мерзімдерге сот-
талды жəне жазаларын өтеуге жіберілді.

Естелік кітабы
 46 
Ахметалин Амирхан Мухамбета-
минович родился в 1985 году в с. 
Бегимбет Челкарского района Актю-
бинской области в семье рабочих. В 
2003 году окончил среднюю школу 
№ 5 г. Жем Мугалжарского района Ак-
тюбинской области. После чего в 2005 
году был призван в ряды Вооруженных 
сил Республики Казахстан. Службу про-
ходил в войсковой части 2535 г. Усть-
Каменогорска. По окончании службы 
и демобилизаци изъявил желание слу-
жить в органах уголовно-исполнитель-
ной системы. С июня по декабрь 2007 
года состоял в должности специали-
ста-контролера учреждения КА-168/5 
Управления Комитета УИС по Актю-
бинской области. За время службы 
Ахметалин Амирхан Мухамбетами-
нович зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны, как ответствен-
ный и исполнительный сотрудник, не 
считающийся с личным временем при 
выполнении профессионального дол-
га. При обращении с гражданами и 
спецконтингентом корректен и такти-
Адам неєўрлым идеялыќ жаєынан білімді 
болса, ол соєўрлым ґз ісінде табанды да 
мыєым болмаќ.
 
 
 
П. Ф. Лесгафт
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЌАЗА БОЛЄАН 
ЌАЖ КОМИТЕТІ АЌТҐБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІЅ 
ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
АХМЕТАЛИН ƏМІРХАН МҰХАМБЕТАМИНҰЛЫ 
Ахметалин 
Əмірхан 
Мўхамбетаминўлы 
(1985- 2007 жж.)
Ахметалин 
Амирхан 
Мухамбетаминович
(1985- 2007 гг.) 
Ə.  Ахметалин 1985 жылы Ақтөбе 
облысы, Шалқар ауданы, Бегімбет ау-
ылында дүниеге келген. 2003 жылы 
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, 
Жем қаласындағы № 5 орта мектепті 
бітіріп, 2005-2007 жылдар аралығында 
Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері қатарында азаматтық борышын 
өтеген. Əскерден келісімен қылмыстық-
атқару жүйесіне қабылданып, 2007 
жылдың маусым айынан бастап 2007 
жылдың желтоқсан айына дейін КА-
168/5 мекемесінде маман-бақылаушы 
лауазымында қызмет атқарады. Қызмет 
барысында Əмірхан Мұхамбетаминұлы 
өзін   жауапты да адал, кəсіби міндетін 
атқаруда жеке мүдделерімен сана-
спайтын   қызметкер ретінде танытты. 
Азаматтармен жəне арнайы контин-
гентпен сыпайы қарым-қатынаста бол-
ды. 2007 жылдың 11 желтоқсанында 
Ақтөбе облысы ІІД-нің сұрауы бойынша 
Елбасының Ақтөбе қаласына іссапармен 
келуіне байланысты қоғамдық тəртіп 
пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге құқық қорғау органдарының барлық 
жеке құрамы  жұмылдырылды. Арнайы 
колоннаның еріп жүруін қамтамасыз ету 
барысында  əділет кіші сержанты Ə. Ах-
металинге өте қатты салқын тиген. 
2007 жылғы 13 желтоқсанда Ə. 
Ахметалиннің мекен-жайына жедел 
медициналық жəрдем шақыртылып, ол 
ауыр халде (қан қысымының төмендеуі, 
бас ауруы, тəбетінің төмендеуі, əлсіздік) 
жедел медициналық  көмек ауруханасы-
на жеткізілді. Ол жансақтау бөлімінде 
екі жарым сағаттан кейін кенеттен 
қайтыс болды. 
Дəрігерлік қорытындыға сəйкес əділет 
кіші сержанты Ə. Ахметалиннің өлімі 
 
 
өкпе-жүрек жетіспеушілігінің оң жақ 
асқазан түрінің жəне оң жақ өкпенің 
төменгі жағының қабынуынан  болған.
Əмірхан Мұхамбетаминұлы Ахмета-
линнің өзі қаза тапқан соң оның інісі 
Дархан Мұхамбетаминұлы ішкі істер 
органына кіріп, Мұғалжар аудандық 
ішкі істер бөлімінде учаскелік инспек-
тор қызметін атқарып, ағасының еңбек 
жолын жалғастыруда.
АХМЕТАЛИН АМИРХАН МУХАМБЕТАМИНОВИЧ
Аќтґбе облысы 

Книга памяти
 47 
чен. 11 декабря 2007 года согласно за-
просу ДВД по Актюбинской области в 
связи с приезом Главы государства в 
г. Актобе в целях обеспечения обще-
ственной и дорожной безопасности 
были задействованы личный состав 
правоохранительных органов. При со-
провождении спецколонны младший 
сержант юстиции Ахметалин А.М. 
был сильно простужен.
13 декабря 2007 года была вызвана 
скорая медицинская помощь к месту 
проживания Ахметалина А.М., кото-
рый в тяжелом состоянии (низкое дав-
ление, последний жаловался на голов-
ную боль, плохой аппетит и слабость) 
был доставлен в больницу скорой ме-
дицинской помощи. После чего, в реа-
нимационном отделении по истечении 
двух с половиной часов он внезапно 
скончался.
Смерть младшего сержанта юсти-
ции Ахметалина А.М. согласно вра-
чебному заключению, произошла по 
причине легочно-сердечной недо-
статочности по правожелудочному 
типу и правосторонней нижнедолевой 
пневмонии. 
После гибели Ахметалина Амир-
хана Мухамбетаминовича остались 
родители, братья и сестры. Один из 
братьев Ахметалин Дархан Мухам-
бетаминович продолжает служить в 
правоохранительных органах участ-
ковым инспектором ОВД Мугалжар-
ского района.
Актюбинская область

Естелік кітабы
 48 
Абимуратов Руслан Талгатович, капи-
тан полиции следователь отделения рас-
следования Аксуского РОВД Алматин-
ской области родился 1 августа в 1985 
года в пос. Жансугуров Аксуского рай-
она Алматинской области. В 2004 году 
поступил в юридический колледж МВД 
РК г. Семея и окончил - в 2006. В период 
с 2006-2007 гг. работал оперуполномо-
ченным группы криминальной полиции 
Аксуского РОВД, в 2007-2009 гг. зани-
мал должность участкового инспектора 
ООБ Аксуского РОВД, 2007-2010 гг. 
– курсант заочного отделения Академии 
МВД РК, 2009-2010 гг. - следователь от-
деления следствия Аксуского РОВД, с 
2010 года до последнего времени зани-
мал должность следователя отделения 
следствия Аксуского РОВД ДВД Алма-
тинской области.
17.01.2012 года в 12.15 в дежурную 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал