Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет5/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

БИСЕМБАЕВ ТӨРЕҒАЛИ 
Бисембаев 
Тґреєали 
(1969 – 1990 жж.)
Бисембаев 
Турегали 
(1969-1990 гг.)
Қатардағы милиция Т. Бисембаев 1969 
жылы 3 қараша күні Ақтөбе қаласында 
жұмысшы отбасында туған.
1987 жылы Ақтөбе қаласындағы № 4 
орта мектепті тəмамдаған соң, Кеңес арми-
ясы қатарына шақырту алады. 
1990 жылы шілде айының басында 
əскерден босатылған соң Т. Бисембаев ішкі 
істер органына қызмет етуге жіберіліп, 
Ақтөбе аудандық ішкі істер бөлімінде 
тағылымдамадан өтеді. 
1990 жылы 17 шілде күні Ақтөбе 
қаласындағы № 5 тергеу  изоляторы-
нан тергеудегі екі тұтқынды айдауылдау 
қажет болды. Айдауылдау құрамында 4 
милиция қызметкері – милиция аға сер-
жанты Е.Ахметов, милиция кіші сержан-
ты Е. Дүзбаев, милиция старшинасы Б. 
Құлсарин  жəне қатардағы милиция Т. Би-
сембаев болған еді.
Тергеу уақыты аяқталған соң сағат 16-
00-де тергеудегі азаматтарды қайтадан 
 
изоляторға əкелу жөнінде шешім шыққан. 
Тұтқындағы екі азаматты арнайы 
автокөлікке отырғызу кезінде кəмелеттік 
жасқа толмаған Коваль күтпеген жерден 
қашады. Қашқынның соңынан еріп, ұстау 
сəтінде милиция старшинасы Б. Құлсарин 
кездейсоқ табельдік тапаншаны атып 
алған. Сол кезде оқ қылмыскерді ұстауға 
көмектескен Төреғали Бисембевтың ба-
сынан тиеді, қатардағы милиционер 
Т.Бисембаев ауруханада есін жимастан 
қайтыс болады.
БИСЕМБАЕВ ТУРЕГАЛИ 
Рядовой милиции Бисембаев Турегали, 
родился 3 ноября 1969 года в городе Ак-
тюбинске в семье рабочего.
В 1987 году окончил среднюю школу 
№ 4 г. Актюбинска. По окончании школы 
был призван в ряды Советской армии. 
В начале июля 1990 года после демо-
билизации, по рекомендации районного 
комитета комсомола Бисембаев Т. был 
направлен на службу в органы внутрен-
Актюбинская область

Естелік кітабы
 30 
них дел и прошел стажировку в Актю-
бинском РОВД.
17 июля 1990 года из Следственного 
изолятора № 5 г. Актюбинска было не-
обходимо отконвоировать двух след-
ственно-арестованных, ранее судимых 
г р а ж д а н .   В   с о с т а в   ко н в о я   в о ш л и 
е щ е  4 милиционера: старший сержант 
милиции Ахметов Е., младший сержант 
милиции Дузбаев Е., старшина милиции 
Кульсарин Б. и рядовой милиции Бисем-
баев Т..
После окончания следственных дей-
ствий в 16.00 было принято решение о 
доставке подследственных назад в изоля-
тор. При посадке в автозак заключенный 
под стражу несовершеннолетний Коваль 
совершил побег. При преследовании и 
задержании беглеца у преследовавшего 
его старшины милиции Кульсарина Б. 
случайно выстрелил табельный писто-
лет, пулей которого был ранен в голову 
милиционер Бисембаев Т., помогавший 
задерживать преступника. 
Рядовой милиции Бисебаев Т. от полу-
ченного ранения скончался в больнице 
не приходя в сознание. 
Айдо с Сартайұлы Боранбаев 1972 
жылғы 20 қарашада Ақтөбе облысының 
Байғанин ауданы, Байғанин аулында 
туған.
1987 жылы   8-сыныпты тəмамдаған 
соң № 19 КТМ-ға оқуға түсіп, 1991 
жылы бітіріп шығады. 1990-1992 жылдар 
аралығында Қарулы Күштер қатарында 
əскери борышын өтеді. Əскерден босаған 
соң Байғанин аулында əртүрлі жұмыс 
жасап, 2002 жылы шілде айында Ақтөбе 
қаласына келіп, «Актөбеоргсинте з» 
ЖШС-нің жүргізушісі жəне 2005 жылы 
«Семсер» ЖШС күзетшісі болып жұмыс 
істеді.
2 0 0 5   ж ы л д ы ң   қ а з а н ы н д а   А қ т ө б е 
қалалық ІІБ патрульдік полиция батальо-
нына қызметке орналасып, 2009 жылдың  
тамызынан 2011 жылдың маусымына 
дейін адал қызмет атқарды.
2011 жылғы 30 маусымда Ақтөбе 
облыстық ІІД жедел тергеу тобы Темір 
ауданы Шұбар аулына барып, Ақтөбе 
облысы прокурорының санкциясы бой-
ынша қылмыс жасаған екі азаматтың 
үйіне тінту жүргізеді. Сол жедел тергеу 
тобының ішінде Айдос Боранбаев та 
болған еді. 
Екі қылмыскердің үйінен экстремизмді 
насихаттауға арналған СD жəне DVD 
д и с к і л е р ,   п ы ш а қ т а р ,   п а р а қ ш а л а р , 
кітапшалар жəне кітаптар алынды. Бірақ 
сезіктілердің өздері үйде болмаған. 
Сол күні үйді текс еріп болғаннан 
кейін ІІД-нің жедел-тергеу тобы Ақтөбе 
қаласына қайтып келеді, кешкілік 20.00 
сағат шамасында Темір аудандық ППТ 
полицейлері аға сержант А. Боранба-
ев пен полиция сержанты Н. Алпыс-
бай қызметтік «УАЗ» автокөлігімен 
қоғамдық тəртіпті сақтау мақсатында 
патрульдеу бағытында Шұбарши ауы-
лына барады. Полиция қызметкерлері 
қарусыз болған.
2011 жылы 1 шілде күні сағат 00:00 
шамасында полиция пункті маңына 
жақын жерде қаруланған 10 қылмыскер 
(оның ішінде үйлеріне тінту жүргізілген   
екі азамат та бар) А. Боранбаев пен Н. 
Алпысбай мінген қызметтік көлікке   
«Сайга», Макаров т апаншасы жəне 
аңшы мылтығынан оқ жаудырып, оқиға 
орнынан іздерін суытқан.
 Бірнеше жерінен оқ тиген  полиция 
аға сержанты А. Боранбаев пен полиция 
сержанты Н. Алпысбай оқиға орнында 
қайтыс болды.
Заңдылық пен құқық тəртібін сақтауда 
қ ы з м е т т і к   п а р ы з ы н   а д а л   ат қ а р ы п , 
жауынгерлік ерлік т анытқаны үшін 
Темір аудандық ІІБ патрульдік полиция 
тобының полицейі аға сержант Айдос 
Сартайұлы Боранбаев қаза болғаннан 
кейін ІІІ дəрежелі «Айбын» орденімен 
марапатталды.
БОРАНБАЕВ АЙДОС САРТАЙҰЛЫ 
Боранбаев
 Айдос 
Сартайўлы 
(1972-2011 жж)
Буранбаев 
Айдос 
Сартаевич 
(1972-2011 гг.)
Старший сержант полиции Буранбаев 
Айдос Сартаевич родился 20 ноября 
1972 года в пос. Баганин Байганинского 
района Актюбинской области. 
После окончания 8 класса в 1987 году 
поступил в ПТШ № 19 пос. Байганин и 
в 1990 году ее окончил. С ноября 1990 
по ноябрь 1992 года служил в рядах Во-
оруженных сил. После демобилизации 
работал на различных должно стях в 
родном Байганинском районе. В июле 
2002 года переехал в г. Актобе и работал 
БУРАНБАЕВ АЙДОС САРТАЕВИЧ 
Аќтґбе облысы 

Книга памяти
 31 
Милиция майоры А.  Жақсин 1960 
жылдың 16 сəуірінде Ақтөбе облысы, 
Новоро ссийск ауданы, Қызылқайың 
кеңшарында дүниеге келген. 
1 9 7 7   ж ы л ы   № 4 6 9   А қ т ө б е   о р т а 
мектебін бітірген соң ол еңбек жо-
лын «Ақтөберентген» зауытының №1 
филиалында слесарь-аспапшы болып 
бастаған. Осы уақытта ол ƏƏжФКЕҚ 
автокөлік мектебін бітірген.
1 9 7 8 - 1 9 8 0   ж ы л д а р   а р а л ы ғ ы н д а 
Кеңес əскерінің қатарында механик-
жүргізуші болған. Əскерден келген-
н е н   ке й і н   з ау ы т қ а   с ы ғ у ш ы   б о л ы п 
қабылданған.
Өз өмірін қылмысқа қарсы күреске 
а р н ауд ы   а рма н д а ғ а н   ол   1 9 8 0   ж ы л ы 
желтоқсанның аяғында əке сінің жо-
л ы н   қ у ы п   і ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н а 
жұмысқа келеді. Мұнда ол Ақтөбе об-
лысы ІІБ арнайы бөлінісінде 14 жыл 
қызмет етіп, қатардағы қызметкерден 
аға жедел уəкіл, милиция майорына 
дейін көтеріліп, «Милиция үздігі», 
1-класты маман-тəлімгер атанады.
1 9 9 4   ж ы л ғ ы   2 4   с ə у і р д е   а р н а й ы 
бөліністің кезекшілік бөліміне теле-
ф о н   с о ғ у   қ а ж е т т і л і г і   т у ғ а н ы н   а й -
тып, жұмысқа аз ғана уақыт бұрын 
қ а б ы л д а н ғ а н   б ө л і м н і ң   ж ү р г і зу ш і с і 
В. Срыбник кіреді. Ол бұрын біздің 
жəне көршілес Орынбор облысының 
аумағында бопсалаушылық жасау үшін 
қылмыстық топ құрған. Қылмыскердің 
ЖАҚСИН АСАН ТҰРҒАНБАЙҰЛЫ 
Жаќсин 
Асан 
Тўрєанбайўлы 
(1960-1994 жж.)
Жаксин 
Асан 
Турганбаевич 
(1960-1994 гг.)
в качестве водителя ТОО «Актобеорг-
синтез» и охранника ТОО «Семсер» по 
июль 2005 года включительно.
Дальнейшую свою жизнь решил по-
святить службе в органах внутренних 
дел.
Службу в органах внутренних дел Бу-
ранбаев А. начал в октябре 2005 года и 
был назначен на должность полицейско-
го батальона патрульной полиции ОВД 
г. Актобе. В занимаемой должно сти 
полицейского группы патрульной по-
лиции ОВД Темирского района служил 
с августа 2009 года. 
3 0   и ю н я   2 0 11   г.   в   п о с .   Ш уб а р ш и 
Темирского района старший сержант 
п ол и ц и и   Бу р а н б а е в   А . С .   в   с о с т а ве 
следственно-оперативной группы, при-
бывшей из ДВД Актюбинской области 
на основании постановления о произ-
водстве обыска, санкционированного 
прокурором Актюбинской области, 
принимал участие в проведении обыска 
в квартирах лиц, подозреваемых в со-
вершении ряда преступлений. 
В квартире преступников были изъ-
яты СD и DVD-диски, пропагандиру-
ющие экстремизм, книги и листовки 
религиозного характера, не сколько 
ножей, при этом самих подозреваемых 
дома не оказалось.
После произведенных обысков след-
ственно-оперативная группа ДВД в тот 
же день вернулась в город Актобе. 
Вечером этого же дня, примерно в 
20.00 полицейский ГПП Темирского 
РОВД старший сержант полиции Буран-
баев А.С. и сержант полиции Алпысбай 
Н.О. на служебной автомашине марки 
УАЗ заступили на патрулирование по 
охране обще ственного порядка по с. 
Шубарши. При этом они были без ору-
жия. 
0 1 . 0 7 . 2 0 11   г.   о кол о   в   0 0 . 0 0   н е п о -
д а л е ку   от   о п о р н о го   п у н кт а   г ру п п а 
вооруженных преступников в количе-
стве 10 человек, среди которых были 
и двое подозреваемых, на автомашине 
марки «Мицубиси-Делика» подъехали 
к служебной автомашине, в которой 
находились старший сержант полиции 
Буранбаев А.С. и сержант полиции Ал-
пысбай Н.О. и произвели выстрелы в их 
сторону из карабина «Сайга», пистолета 
Макарова и гладкоствольного охотни-
чьего оружия, после чего скрылись с 
места преступления. 
От полученных множественных ог-
нестрельных ранений старший сержант 
полиции Буранбаев А.С. и сержант по-
лиции Алпысбай Н.О. скончались на 
месте. 
За образцовое исполнение служеб-
ного и воинского долга, муже ство и 
самоотверженность, проявленные при 
обе спечении законно сти и правопо-
рядка, полицейский группы патрульной 
полиции ОВД Темирского района стар-
ший сержант полиции Буранбаев Айдос 
Сартаевич награжден орденом «Айбын» 
3 степени (посмертно).
После гибели Буранбаева Айдоса Сар-
таевича осталась его семья – супруга и 
две дочери Арайлым (1997 г.р.) и Айге-
рим (2000 г.р.).
Актюбинская область

Естелік кітабы
 32 
Майор милиции Жаксин А.Т. родился 
16 апреля 1960 года в совхозе Кзылкаин-
ский Новороссийского района Актюбин-
ской области.
В 1977 году после окончания Актю-
бинской средней школы № 469 он начал 
свою трудовую деятельность на заводе 
«Актюбрентген». Одновременно окон-
чил автошколу ДОСААФ.
С 1978 по 1980 гг. служил в рядах Со-
ветской армии механиком-водителем 
среднего т анка. По возвращении из 
армии был принят на свой завод прес-
совщиком.
Желая посвятить свою жизнь борьбе 
с преступностью, в конце декабря 1980 
года по стопам отца поступил на работу 
в органы внутренних дел, проработав 
около 14 лет в специальном подразделе-
нии УВД Актюбинской области, дорос 
от рядового сотрудника до старшего 
оперуполномоченного майора милиции, 
став «Отличником милиции» и специ-
алистом 1 класса. 
24 апреля 1994 года вечером в де-
журную часть спецподразделения под 
видом необходимости звонка по теле-
фону в здание вошел недавно приня-
тый на работу водитель Срыбник В., 
до этого организовавший преступную 
группу для совершения рэкета. С целью 
вооружения своей группы огнестрель-
ным оружием, хранившемся в сейфе 
дежурной части, он ножкой стула нанес 
дежурному инспектору Козлову Михаи-
лу неожиданный удар по голове, отчего 
последний был оглушен. Этого хватило 
Срыбнику, чтобы впустить в здание сво-
их подельников. Преступники, не дав 
опомниться дежурному наряду, с особой 
жестокостью убили Козлова Михаила, 
дежуривших с ним старшего лейтенанта 
Идрисова Тасболата и рядового Картжа-
нова Асылбека, нанеся каждому из них 
более 10 ножевых ранений в различные 
части тела и перерезав им горло.
Майора Жаксина Асана, проверяющего 
несение службы в этот день от руковод-
ства, до утра в здании спецподразделения 
ожидала засада. После входа в здание 
пре ступники напали на Жаксина А. 
и убили его. Расправившись со всей 
дежурной сменой преступники вскрыли 
сейф, овладели служебными пистоле-
тами сотрудников и скрылись с места 
происшествия на легковой автомашине 
отдела. Вскоре все члены преступной 
группы были задержаны и привлечены 
к уголовной ответственности, похищен-
ное оружие изъято. Приговором Актю-
бинского областного суда организатор 
преступления Срыбник В. приговорен к 
расстрелу, остальные преступники осуж-
дены к различным срокам наказания и 
отбыли к местам заключения. 
ЖАКСИН АСАН ТУРГАНБАЕВИЧ 
мақсаты  кезекші бөлімнің сейфінде 
сақталатын қару-жарақты иеленіп, өз 
тобын   қаруландыру болады. Өз ойын 
іске асыру үшін ол кезекші Козловтың 
басынан орындықпен соғып, е сінен 
тандырады. Срыбник осы сəтті пайда-
ланып, өз сыбайластарын ғимаратқа 
кіргізіп үлгереді. Бұдан кейін олар 
есінен танып жатқан Козловты, оны-
мен бірге кезекшілікте болған аға лей-
тенант Ыдырысов Тас болатты жəне 
қат ардағы Қарт жанов, Асылбековті 
он жерінен пышақтағанымен қоймай, 
бауыздап өлтіреді. 
Жуық арада қызметті тексерушінің 
келетінінен хабардар қылмыскерлер 
ғимаратт а жасырынып қа лады. Таң 
а л д ы н д а     с о л   к ү н г і   т е кс е р у ш і   а ғ а 
инспектор полиция майоры Жақсин 
Ас а н   Т ұ р ғ а н б а й ұ л ы   қ ы л м ы с ке рл е р 
ұйымдастырған қақпанға түседі. Жан-
т а лас а қарсыласқанына қарамаст ан 
ол да қылмыскерлердің қолынан қаза 
т абады. Бұдан кейін қылмыскерлер 
с е й ф т і   б ұ з ы п ,   қ ы з м е т к е р л е р д і ң 
қызметтік қаруын иеленіп, оқиға ор-
нынан бөлімнің жеңіл көлігімен кетіп 
қ а л а д ы .   Қ ы л м ы с к е р л е р   т е з   а р а д а 
ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке 
тартылды. Ұрланған қару-жарақ толық 
т а б ы л д ы   ж ə н е   а л ы н д ы .   А қ т ө бе   о б -
лысы сотының үкімімен қылмысты 
ұйымдастырушы В.Срыбник ату жа-
засына кесіліп, қалған қылмыскерлер 
түрлі мерзімдерге сотталды жəне жа-
заларын өтеуге жіберілді.
Аќтґбе облысы 

Книга памяти
 33 
Баққалиұлы Жолдыбаев 1976 
жылғы 18 тамызда Ақтөбе қаласында 
дүниеге келді. 1993 жылы Ақтөбе 
қаласының № 13 орта мектебін бітірді. 
Мектепті бітіргеннен кейін Ақтөбе 
қаласындағы № 1 Жасөспірім балалар 
спорт мектебінде жаттықтырушы бо-
лып жұмыс жасаған. 1996 – 1998 жыл 
аралығында Қарулы Күштер қатарында 
қызмет атқарып, əскерден келгеннен 
кейін Ақтөбе қаласында «Бин-Наз» 
ЖШС жұмысшысы болып жұмыс 
жасаған. 
Бұдан əрі өз өмірін атасы Жолдыба-
ев Айтқалидің ізімен қылмысқа қарсы 
күреске арнауды шешіп,  ішкі істер ор-
ганына келген. 
1998 жылғы қыркүйектен бастап 
Қазақстан Республикасы ІІМ Ақтөбе 
қаласындағы училищесінде алғашқы 
дайындық курсынан өтті жəне 1999 
жылғы наурызда «Арлан» АМБ инспек-
торы лауазымына тағайындалды. 2005 
жылы Қазақстан Республикасы ІІМ 
Ақтөбе Заң колледжін бітірген. Ішкі 
істер органдарындағы жалпы қызмет 
өтілі 12 жыл. 
ІІМ жəне ІІД басшылығының 20-дан 
астам марапатына ие болған.  
Полиция аға лейтенанты Р.Жолдыбаев 
2011 жылдың 1 шілдесінде Ақтөбе 
облысының Темір ауданында 2 поли-
ция қызметкерін өлтірген қылмыстық 
топты ұстау  жөніндегі арнайы опе-
рация кезінде жедел топ құрамында 
жергілікті аймақты аралап жүрген кез-
де, көл жағасындағы қамыстардың ара-
сынан бұларға қарсы оқ атылып, атыс 
басталған. Полиция аға лейтенанты Р. 
 
Жолдыбаев оқтары таусылған жолдаста-
рын қорғап, атысын тоқтатпады.
Бұл ұрыста полиция аға лейтенанты Р. 
Жолдыбаев   өз өмірін қиып, қасындағы 
əріптестерін өлімнен құтқарды.
Қызметтік жəне əскери міндеттерін 
адал атқарғаны, Ақтөбе облысының 
Темір ауданында қылмыстық топты жою 
кезінде заңдылық пен құқықтық тəртіпті 
қамтамасыз етуде көрсеткен ерлігі мен 
қайсарлығы үшін Ақтөбе облысы ІІД 
«Арлан» арнайы мақсаттағы бөлінісінің 
аға инспекторы, полиция аға лейтенан-
ты Руслан Баққалиұлы Жолдыбаев қаза 
болғаннан кейін ІІ дəрежелі «Айбын» 
орденімен наградталды.
ЖОЛДЫБАЕВ РУСЛАН БАҚҚАЛИҰЛЫ 
Руслан Баххалиевич Жолдыбаев ро-
дился 18 августа 1976 года в г. Актобе 
Актюбинской области. В 1993 году окон-
чил среднюю школу № 13 г. Актобе. По-
сле окончания средней школы работал 
тренером в Актюбинской ДЮСШ № 1. 
С мая 1996 по 1998 гг. служил в рядах 
Вооруженных сил в качестве командира 
отделения связи войсковой части 26444. 
После демобилизации работал рабочим 
в ТОО «Бин-Наз» г. Актобе. 
Далее решил посвятить свою жизнь 
борьбе с преступностью и по примеру 
деда Джулдыбаева Айткали стал поли-
цейским. 
С сентября 1998 года прошел обучение 
на курсах первоначальной подготовки в 
УПП МВД РК (г. Актобе) и в марте 1999 
года назначен на должность инспектора 
ПСН «Арлан». В 2005 году окончил 
Актюбинский юридический колледж 
МВД РК. 
За добросовестное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей не-
однократно поощрялся приказами МВД 
Республики Казахстан и ДВД области 
(более 20 поощрений). 
 Участвовал в различных мероприяти-
ях по задержанию особо опасных пре-
ступников, хорошо ориентировался в 
сложной оперативной обстановке. 
1 июля 2011 года в ходе проведения 
спецоперации по задержанию преступ-
ной группы, совершившей убийство 
2-х сотрудников полиции в Темирском 
районе, старший лейтенант полиции 
Жолдыбаев Р.Б. в составе оперативной 
группы прочесывал местность. Вместе 
с другими сотрудниками полиции на-
правились к камышам, расположенным 
вдоль берега реки, когда неожиданно из 
камышей открыли огонь в их сторону. 
Старший лейтенант полиции Жолдыба-
ев Р.Б. начал стрелять, прикрывая огнем 
своих товарищей, у которых уже закон-
чились патроны. 
В этом неравном бою старший лейте-
нант полиции Жолдыбаев Р.Б. получил 
смертельные ранения, вызвав огонь на 
себя и ценой своей жизни спас своих то-
варищей. 
ЖОЛДЫБАЕВ РУСЛАН 
 
БАХХАЛИЕВИЧ 
Жолдыбаев 
Руслан 
Баќќалиўлы  
(1976-2011 жж.)
Жолдыбаев 
Руслан 
Баххалиевич 
(1976-2011 гг.)
Актюбинская область

Естелік кітабы
 34 
За образцовое исполнение служебного 
и воинского долга, мужество и самоот-
верженность, проявленные при обеспе-
чении законности и правопорядка, стар-
ший инспектор-взрывник подразделения 
специального назначения «Арлан» ДВД 
Актюбинской области старший лейте-
нант полиции Жолдыбаев Руслан Бахха-
лиевич награжден орденом «Айбын» 2 
степени (посмертно). 
Был женат, дочь Аида (2003 г.р.).
Аќтґбе облысы 
Иманєазин 
Бўжыр
(1932-1980 жж.)
Имангазин 
Бужир
(1932-1980 гг.)
ИМАНҒАЗИН БҰЖЫР
Милиция майоры Бұжыр Иманғазин 
1932 жылғы 10 қазанда Ақтөбе облысы, 
Байғанин ауданы, «Жем» ауылында шаруа 
отбасында дүниеге келген. 
17 жасынан бастап өзінің еңбек жолын 
аудандық байланыс бөлімінде пошташы, 
аудандық прокуратураның хатшысы лауа-
зымынан бастаған. 
1952-1953 жылдар аралығында Кеңес 
əскері қат арында болған. 1960 жылы 
Жарқамыс кентіндегі 11 жылдық жұмысшы 
жаст ар мектебін бітірген. 1962 жылы 
Иманғазин өз тағдырын ішкі істер орган-
дарымен байланыстырып, учаскелік ин-
спектор, тергеуші, аға тергеуші қызметін 
атқарған. 10 жылдан астам уақыт Ақтөбе 
облысының ІІБ Новоро ссийский ауда-
ны бойынша тергеу бөлімше сінің аға 
тергеушісі болып қызмет атқарған жəне 
ұжымда  зор сенім мен беделге ие болған. 
Ол «Қаз КСР ІІМ үздік тергеушісі» атағына 
ие болып, Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 
Құрмет тақтасына ілінген. 
1980 жылғы 7 т амызда бұзақылығы 
жəне адам денесіне қасақана ауыр зиян 
келтіргені үшін  ҚазКСР ҚК 200-бабының 
3-бөлігі жəне 93-бабының 2-бөлігі бойын-
ша прокурордың санкциясымен Хромтау 
қаласының тұрғыны қамауға алынып, 
қылмыстық жауапкершілікке тартылған 
болатын. Қылмыстық іс Б.Иманғазинге 
тапсырылды.
Те р геу   б а с т а л ы с ы м е н   а й ы п т а л у ш ы 
жəне оның туыстары тергеушіні үнемі 
қорқытып, қылмыстық істі тоқтатуын та-
лап еткен. 
1980 жылғы 13 тамызда Иманғазиннің 
үйіне белгісіз қылмыскер кіріп келіп, 
кешкі ас ішіп отырған Иманғазин мен əйелі 
Даржанға автоматтан оқ жаудырған. 
Оқиға орнында 30 атылған оқ-дəрі жəне 
екі мəйіт қалды.
Қазіргі уақытта Ақтөбе облысы Хромтау 
қаласының тұрғындары қызметтік міндетін 
атқару кезінде қаза болған Иманғазин 
Бұжырға арнап мемориалдық тақта ашып, 
қаладағы көшелердің біріне оның атын 
берді. 
Ерлі-зайыпты Иманғазиндердің қайғылы 
қ а з а с ы н а н   ке й і н   п о л и ц и я   д и н а с т и я -
сын  оның ұлы 1969 жылы туған Ардос 
Иманғазин жалғастырды. Ол полиция 
полковнигі атағына жетіп,  ІІД Тергеу 
басқармасы бастығының орынбасары лау-
азымына дейін көтерілді. 
ИМАНГАЗИН БУЖИР
Майор милиции Имангазин Бужир ро-
дился 10 октября 1932 года в колхозе Жем 
Байганинского района Актюбинской обла-
сти в семье крестьянина. С 17 лет он начал 
свою трудовую деятельность, в качестве 
почтальона районного узла связи, секрета-
ря районной прокуратуры и т.д.
С 1952 по 1953 гг. проходил службу в 
рядах Советской армии. В 1960 году окон-
чил 11-летнюю школу рабочей молодежи в 
пос. Жаркамыс. С 1962 года Имангазин Б. 
связал свою судьбу с органами внутренних 
дел, где работал участковым инспектором, 
следователем, старшим следователем. 
Более 10 лет был старшим следователем 
следственного отдела УВД Актюбинской 
области по Новороссийскому району, где 
пользовался заслуженным авторитетом 
среди своих коллег. Он был признан «Луч-
шим следователем МВД Каз.ССР» и зане-
сен на Доску почета МВД Каз.ССР.
7   а в г у с т а   1 9 8 0   год а   з а   с о ве р ш е н и е 
хулиганства и нанесение тяжкого, умыш-
ленного телесного повреждения по ст. 200 
ч. 3 и 93 ч. 2 УК Каз.ССР был привлечен 
к уголовной ответственности и арестован 
с санкции прокурора житель г. Хромтау. 
Расследование уголовного дела было по-
ручено Имангазину Б.
С самого начала расследования, обви-
няемый и его родственники постоянно 
требовали прекращения уголовного дела, 
угрожая следователю расправой.
13 августа 1980 г. в 19.00 неизвестный 
преступник ворвался в дом Имангазиных 
и расстрелял из автомата ни о чем не по-
дозревавшего Имангазина и его супругу 
Даржан, сидевших за столом.
Н а   м е с т е   п р о и с ш е с т в и я   о с т а л и с ь 
30 стреляных гильз и два трупа.
В настоящее время жителями города 
Хромтау Актюбинской области в честь па-
мяти погибшего при исполнении служеб-
ного долга сотрудника Имангазина Бужира 
открыта мемориальная доска и одна из 

Книга памяти
 35 
Актюбинская область
улиц города названа его именем.
По сле трагиче ской гибели супругов 
Имангазиных, династию полицейских с 
честью продолжил его сын – Имангазин 
Ардос, 1969 г.р., дослужившийся до зва-
ния подполковник полиции и должности 
заместителя начальника Следственного 
управления ДВД.
Ќартжанов 
Асылбек 
Байќуатўлы 
(1971-1994 жж.)
Картжанов 
Асылбек 
Байкуатович 
(1971-1994 гг.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал