Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет4/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

ВАСИЛЕВСКАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Аќмола облысы 

Книга памяти
 23 
лонии-поселения от рук осужденного, 
чьим начальником отряда она являлась. 
В учреждении ЕЦ-166/24 Департа-
мента Комитета УИС по Акмолинской 
области имеется музей в честь памяти 
Ольги Василевской. 
Ежегодно в декабре месяце в честь 
памяти Ольги Василевской проводится 
турнир по волейболу среди сотрудников 
УИС.
ИШАНОВ ЕРҰЛАН ХАМИДОЛЛАҰЛЫ 
Ишанов  
Ерўлан 
Хамидоллаўлы 
(1967-1997 жж.)
Ишанов 
Ерулан 
Хамидуллович
(1967-1997 гг.)
Ерұлан Хамидоллаұлы Ишанов 1967 
жылы Көкшетау облысы, Зеренді ау-
даны, Қарсақ ауылында дүниеге кел-
ген. 1985 жылы Троицк орта мектебін 
бітіріп, Қарағанды педагогикалық 
институтының дене шынықтыру 
факультетіне оқуға түседі. 1986 жылдың 
маусымынан 1989 жылдың  маусымы-
на дейін Қарулы Күштер қатарында 
əскери борышын өтейді. Əскерден 
келісімен Троицк орта мектебінде дене 
шынықтыру мұғалімі болып жұмыс 
істейді. Жұмыстан қол үзбей жүріп 
1993 жылы мамыр айында Қарағанды 
педагогикалық институтын дене 
шынықтыру мұғалімі мамандығы бой-
ынша бітіріп шығады. 1994-1996 жыл-
дар аралығында Көкшетау облысы ІІБ 
күзет бөлімі кадр бөлімінің инспек-
торы, 1996-1997 жылдар аралығында 
Солтүстік Қазақстан облысы ІІБ ҚАЖБ 
ЕС-164/11 мекемесі кадр бөлімінің 
аға инспекторы лауазымында қызмет 
атқарды. Ерұлан Хамидоллаұлы қызмет 
барысында тəртіпті, жауапты, орын-
даушы қызметкер ретінде танылды. 
Өзінің қызметтік міндеттерін жетік 
меңгеріп, адал атқарды. Қызметіне 
шығармашылықпен қарап, жаңа əдістер 
қолданды.
Мекеме бастығының 1997 жылы 
13 қазандағы № 89 ұйғарымы бой-
ынша кадр мəселелерін шешу 
мақсатында қызметтік іссапармен Пе-
тропавл қаласына жіберіледі. Ерұлан 
Хамидоллаұлы Ишанов үйіне қайтып 
келе жатып Петропавл-Ақмола тас жо-
лында жол-көлік апатынан қайтыс бола-
ды.
Оның жары Назгүл Ақылбекқызы 
Ишанова да ішкі істер органында адал 
қызмет атқаруда.
Ишанов Ерулан Хамидуллович родился 
в 1967 году в с. Карсак Зерендинского рай-
она Кокчетавской области в семье рабочих. 
В 1985 году окончил Троицкую среднюю 
школу. После окончания школы поступил в 
Карагандинский педагогический институт 
на факультет физической культуры. С июня 
1986 по июнь 1989 года проходил действи-
тельную службу в рядах Вооруженных сил. 
После армии работал в Троицкой средней 
школе учителем физической культуры, за-
очно окончил Карагандинский педагогиче-
ский институт по специальности «Учитель 
физической культуры». 
С 1994 по 1996 годы состоял в должности 
инспектора отдела кадров отдела охраны 
УВД Кокчетавской области, с 1996 по 1997 
годы работал старшим инспектором отдела 
кадров учреждения ЕС-164/11 УУИС УВД 
Северо-Казахстанской области. За время 
службы Ерулан Хамидуллович зарекомен-
довал себя с положительной стороны, как 
дисциплинированный, ответственный, 
исполнительный сотрудник. Свои функци-
ональные обязанности исполнял добросо-
вестно. Осуществлял творческий подход и 
смело использовал новые методы работы.
13 октября 1997 года по предписанию 
начальника учреждения Ишанов Ерулан 
Хамидуллович выехал в служебную ко-
мандировку в г. Петропавловск для реше-
ния кадровых вопросов. По возвращению 
домой на трассе Петропавловск-Астана 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. В результате полученных травм 
Е.Х. Ишанов скончался на месте. 
Жена – Назгуль Акылбековна Ишанова 
работает в ОВД, с честью выполняя свой 
долг.
ИШАНОВ ЕРУЛАН ХАМИДУЛЛОВИЧ 
Акмолинская область

Естелік кітабы
 24 
КҰЖАМҰРАТОВ ЭДУАРД ЗЕЙНУЛЛАҰЛЫ 
Ќўжамўратов 
Эдуард 
Зейнуллаўлы 
(1974-1999 жж.)
Кужамуратов 
Эдуард 
Зейнуллович
(1974-1999 гг.)
Кужамуратов Э.З. родился 28 февра-
ля 1974 г., уроженец с. Кызыл-куль 
Чингирлауского района Уральской об-
ласти. Образование среднее, окончил 
в 1991 году среднюю школу с. Жана-
кушск Уральской области. Был женат, 
имел дочь. 
На службу в органы уголовно-испол-
нительной системы поступил по на-
правлению трудового коллект и в а . 
П р и к а з о м   н ач а л ь н и к а   У ВД   п о 
А к м о л и н с ко й   о б л а с т и   №   3 0 1   л / с 
о т   2 9 . 0 7 . 1 9 9 8   г о д а   н а з н ач е н   н а 
д о л ж н о с т ь   ко н т р о л е р а   у ч р е ж д е -
н и я  ЕЦ-166/1 по УУИС при УВД Ак-
молинской области. 
С о с т о я л   в   с п е ц и а л ь н о м   з в а н и и 
м л а д ш и й   с е р ж а н т   в н у т р е н н е й 
с л у ж б ы .  3 июня 1999 года в 20.15 
приговоренные к высшей мере наказа-
Э.  Құжамұратов 1974 жылғы 28 
ақпанда Орал облысы, Шыңғырлау 
ауданының Қызылкөл ауылында 
дүниеге келген. 1991 жылы Орал об-
лысы, Жаңакүш орта мектебін бітірген. 
Қылмыстық-атқару жүйесіне еңбек 
ұжымының жолдамасы бойынша 
орналасқан. 29.07.1998 жылы Ақмола 
облысы ІІБ жанындағы ҚАЖБ бойынша 
ЕЦ-166/1 мекемесіне бақылаушы лауа-
зымына тағайындалды. 
1999 жылғы 3 маусымда сағат 20.15 
шамасында ЕЦ-166/1 мекемесіндегі 
ауыр жазаға сотталған Е.  Мельников пен 
А.  Ақбергенов алдын ала  келісіп, ЕЦ-
166/1 мекемесінің əкімшілігінен өздерін  
бостандыққа шығаруды талап етіп жəне 
қару  ретінде пайдаланатын заттарды 
қолданып,  № 5 корпуста кезекке түсетін 
мекеменің ТИБКК ішкі қызмет аға лейте-
нанты А.  Баранниковті, бақылаушылар 
А.  Сағындықовты жəне ішкі қызмет 
кіші сержанты Э.  Құжамұратовты 
кепілдікке алады. Кейінірек бұл  екі 
 
сотталғанға Н. Н. Мартынов қосылады. 
Əкімшілікке қойған талаптарын орын-
дату мақсатында сотталғандар А. 
 
Ақбергенов, Е. Мельников, Н. Марты-
нов кепілге алғандарды ұрып-соғып 
жəне зорлық-зомбылық көрсетеді. 
Мұнымен қоймай, ішкі қызмет кіші 
сержанты бақылаушы қызметкер Э. 
 
Құжамұратовты айуандықпен өлтіреді. 
1999 жылғы 4 маусымда 25 жастағы 
ішкі қызмет кіші сержанты ЕЦ-166/1 
мекемесінің бақылаушысы Эдуард 
Зейнуллаұлы Құжамұратов қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде қаза болды.
КУЖАМУРАТОВ ЭДУАРД ЗЕЙНУЛЛОВИЧ 
Аќмола облысы 

Книга памяти
 25 
ния Мельников Е.Г., Акбергенов А.М., 
содержащиеся в учреждении ЕЦ-
166/1, по предворительному сговору, 
в целях понуждения администрации 
учреждения ЕЦ-166/1 к освобожде-
нию их из-под стражи, с применением 
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, а также предметов, использу-
емых в качестве оружия, захватили в 
корпусе № 5 сотрудников учреждения 
ДПНСИ заступающей смены старше-
го лейтенанта внутренней службы Ба-
ранникова А.В., контролеров сержанта 
внутренней службы Сагындыкова А.М. 
и младшего сержанта внутренней 
службы Кужамуратова Э.З. Позднее к 
осужденным присоединился содержа-
щийся там же приговоренный к выс-
шей мере наказания Мартынов Н.Н. 
В целях понуждения администрации 
Акбергенов А.М., Мельников Е.Г., 
Мартынов Н.Н. оказывали на залож-
ников психологическое воздействие, 
истязали и избивали их. С этой целью 
по указанию Акбергенова А.М., Мель-
ников Е.Г. и Мартынов Н.Н. произвели 
зверское убийство Кужамуратова Э.З. 
4 июня 1999 года младший сержант 
внутренней службы Кужамуратов 
Эдуард Зейнуллович от полученных 
ран погиб при исполнении служебных 
обязанностей.
 В мае 2000 года возле администра-
тивного здания ДВД Актюбинской 
области открыт мемориал сотрудни-
кам, погибшим при исполнении слу-
жебного долга, куда включены имена 
сержанта милиции А. Бекбосынова, 
лейтенанта полиции А. Косжанова, 
рядового милиции Бертлеуова Б. 
В ГУ УССО Актюбинской области в 
честь памяти погибших сотрудников 
создан уголок боевой славы, в музее 
оборудована доска, где выставлены 
личные вещи и награды, переданные 
в музей родными погибших. 
С целью увековечивания памяти по-
гибших сотрудников ежегодно про-
водятся спортивные мероприятия с 
участием всех подразделений ДВД 
Актюбинской области.
Акмолинская область

Естелік кітабы
 26 
Алпысбай 
Нўрлан
 Оралбайўлы
(1980-2011 ж.ж.)
Алпысбай 
Нурлан 
Оралбайулы 
(1980-2011 гг.)
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЌАЗА БОЛЄАН 
АЌТҐБЕ ОБЛЫСЫНЫЅ ІІД ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
АЛПЫСБАЙ НҰРЛАН ОРАЛБАЙҰЛЫ 
Нұрлан Оралбайұлы Алпысбай 1980 
жылғы 6 маусымда Ақтөбе облысы, 
Шалқар ауданы, Қотыртас бекетінде 
дүниеге келген. 
1996 жылы Шалқар ауданы Ақтоғай 
орта мектебін бітірген. 
1996 жылғы қазан-1999 жылғы сəуір 
аралығында Ақтоғай орта мектебінде 
жұмыс істеген. 
1999 жылдың маусым айында əскерге 
шақырылып, Қарулы Күштер қатарында 
2026 əскери бөлімінің мергені болып 
борышын өтеген.   
Ə с ке рд е н   о р а л ғ а н н а н   ке й і н   2 0 0 1 
жылғы қыркүйек-қараша аралығында 
Ақтөбе қаласындағы «Орталық базар» 
ЖШС күзетші болып жұмыс  істеген. 
Бұдан əрі өз өмірін ішкі істер органда-
рына қызмет етуге арнаған. 
2002 жылғы қаңтар-сəуір аралығында 
Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы   І І М - н і ң 
А қ т ө бе   қ а л а с ы н д а ғ ы   у ч и л и щ е с і н і ң 
алғашқы дайындық курсынан өткен жəне 
қыркүйек айында Ақтөбе облысы ІІБ 
жеке ротасының № 1 взводы полицейі 
лауазымына тағайындалған. 
2 0 0 7   ж ы л ғ ы   т а м ы з д а   А қ т ө б е 
қаласы ІІБ ППБ полицейі лауазымына 
тағайындалған. 2010 жылғы наурыз-
да қызмет бойынша Темір ауданы ІІБ 
ППТ полицейі болып ауысып, онда 
2011 жылғы 30 маусымға дейін қызмет 
атқарған. 
Қызмет өткеру кезінде   ҚАІІБ  жəне 
ІІД басшылығы тарапынан бірнеше рет  
марапатталған. 
Құқық бұзушылық пен қылмысты 
ашу  жөніндегі іс-шараларға белсенді 
қатысқан. 
2011 жылғы 30 тамызда Темір ауданы 
Шұбаршы кентінде полиция сержанты 
Н.  Алпысбай Ақтөбе облысының ІІД-
нен  келген жедел-тергеу тобымен бірге 
Ақтөбе облысының  прокуроры бер-
ген санкцияланған тінту туралы қаулы 
негізінде бірқат ар қылмыс жас аған 
екі күдіктінің пəтеріне тінту жүргізуге 
барған. 
Е к і   қ ы л м ы с к е р д і ң   п ə т е р і н е н 
экстремизмді насихаттайтын бірнеше 
CD жəне DVD дискілері, кітаптар мен 
д і н и   с и п ат т а ғ ы   п а р а қ т а р ,   б і р н е ш е 
пышақ тəркіленген, бірақ екеуі де үйде 
болмаған. 
Тінту жүргізгеннен кейін ІІД жедел-
тергеу тобы Ақтөбе қаласына қайтып 
кеткен. 
Сол күні кешкі сағат 20.00-де Кеңкияқ 
ҚПБ ППТ полицейі, полиция сержанты 
Н.  Алпысбай мен полиция сержан-
ты А.  Боранбаев «УАЗ» қызметтік 
а вт о к ө л і г і м е н   Ш ұ б а р ш ы   ке н т і н д е 
қоғамдық тəртіпті күзету бойынша па-
трульге шыққан. 
2011 жылғы 1 шілдеде сағат шамамен 
00.00-де   ішінде аталған екі қылмыскер 
б а р   о н   а д а м н а н   т ұ р а т ы н   қ а р ул ы 
қылмыстық топ тірек бекетінің маңында 
«Мит субиси-Д елика» автокөлігімен 
полиция сержанты Н.  Алпысбай мен 
полиция аға сержанты А.  Боранбаев  
отырған қызметтік автокөлікке   «Сайга» 
карабинінен, Макаров тапаншасынан 
жəне тегіс ұңғылы аңшы қаруынан оқ 
атып, оқиға орнынан бой тасалаған. 
Полиция сержанты Н.  Алпысбай мен 
А. Боранбаев  атылған оқ  салдарынан 
сол жерде көз жұмған. 
Заңдылық пен құқық бұзушылықты 
қамтамасыз ету кезінде қызметтік жəне 
əскери міндетін үлгілі атқарғаны, ерлігі 
мен қайсарлығы үшін Темір ауданы 
ІІБ Кеңкияқ КПБ патрульдік полиция 
тобының полицейі, полиция сержанты 
Алпысбай Нұрлан Оралбайұлы қайтыс 
болғаннан кейін ІІІ дəрежелі «Айбын» 
орденімен марапатталды.
Қаза тапқан Нұрлан Оралбайұлының 
артында  Шахназ жəне Ділназ атты екі 
қызы қалды.
Ќайрат етер мезгілде, 
Жїк кґтерер нардай бол.
Аќыл айтар мезгілде,
Мыѕ жасаєан шалдай бол.
 Бауыржан 
Момышўлы
Аќтґбе облысы 

Книга памяти
 27 
Сержант полиции Алпысбай Нурлан 
Ора лбайулы родился 06 июня 1980 
года на ст. Котыртас Шалкарского рай-
она Актюбинской области. В 1996 году 
окончил Актогайскую казахскую сред-
нюю школу Шалкарского района.
С октября 1996 по апрель 1999 года 
работал кочегаром Актогайской средней 
школы в родном поселке. В июне 1999 
года был призван на службу в армию. 
С л ужбу   в   р я д а х   В о о руже н н ы х   с и л 
проходил в качестве стрелка войско-
вой части 2026. В мае 2001 года был 
демобилизован. После демобилизации 
с сентября по ноябрь 2001 г. работал 
сторожем в ТОО «Центральный рынок» 
г. Актобе.
Далее решил посвятить свою жизнь 
службе в органах внутренних дел.
С января по апрель 2002 года про-
шел курсы первоначальной подготовки 
в Училище МВД РК (г. Актобе) и в 
сентябре этого же года был назначен 
на должность полицейского взвода № 
1 отдельной роты УВД Актюбинской 
области. 
В августе 2007 года назначен на долж-
ность полицейского БПП ОВД г. Актобе. 
Переведен по службе полицейским ГПП 
в Темирский РОВД в марте 2010 года.
За период службы неоднократно по-
ощрялся приказами ГУВД и ДВД. При-
нимал активное участие в мероприятиях 
по выявлению правонарушений и пре-
ступлений. 
30 июня 2011 г. в пос. Шубарши Те-
мирского района сержант полиции Ал-
пысбай Н.О. в составе следственно-опе-
ративной группы, прибывшей из ДВД 
Актюбинской области на о сновании 
постановления о производстве обыска, 
санкционированного прокурором Ак-
тюбинской области, принимал участие 
в проведении обыска в квартирах лиц, 
подозреваемых в совершении ряда пре-
ступлений. 
В квартире были изъяты СD и DVD- 
диски, пропагандирующие экстремизм, 
книги и листовки религиозного харак-
тера, несколько ножей, при этом самих 
подозреваемых дома не оказалось.
После произведенных обысков след-
ственно-оперативная группа ДВД в тот 
же день вернулась в город Актобе. 
Вечером этого же дня, примерно в 20.00 
полицейский ГПП Кенкиякского ПОП 
сержант полиции Алпысбай Н.О. и стар-
ший сержант полиции Буранбаев А.С. 
на служебной автомашине марки УАЗ 
заступили на патрулирование по охране 
общественного порядка в пос. Шубар-
ши. При этом они были без оружия. 
01.07.2011 г. около 00.00 неподалеку 
от опорного пункта группа вооружен-
н ы х   п р е с ту п н и ко в   в   кол и ч е с т ве   1 0 
человек, среди которых были и двое 
подозреваемых, на автомашине марки 
«Мицубиси-Делика» подъехали к слу-
жебной автомашине, в которой находи-
лись сержант полиции Алпысбай Н.О. 
и старший сержант полиции Буранбаев 
А.С. и произвели выстрелы в их сторону 
из карабина «Сайга», пистолета Мака-
рова и гладкоствольного охотничьего 
оружия, после чего скрылись с места 
преступления. 
От полученных множественных ог-
нестрельных ранений сержант полиции 
Алпысбай Н.О. и старший сержант по-
лиции Буранбаев А.С. скончались на 
месте. 
За образцовое исполнение служеб-
ного и воинского долга, муже ство и 
самоотверженность, проявленные при 
обе спечении законно сти и правопо-
рядка, полицейский группы патрульной 
полиции Кенкиякского поселкового от-
деления полиции ОВД Темирского рай-
она сержант полиции Алпысбай Нурлан 
Оралбайулы награжден орденом «Ай-
бын» 3 степени (посмертно). 
После гибели Нурлана Оралбайулы 
осталась его семья – супруга и две доче-
ри Нурлан Шахноз (2007 г.р.) и Нурлан 
Дильназ (2004 г.р.).
АЛПЫСБАЙ НУРЛАН ОРАЛБАЙУЛЫ 
Актюбинская область

Естелік кітабы
 28 
Бекбосынов 
Абдолла 
Жаѕабайўлы 
(1971-1995 жж.)
Бекбосынов
 Абдулла 
Жанабаевич 
(1971-1995 гг.)
БЕКБОСЫНОВ АБДОЛЛА ЖАҢАБАЙҰЛЫ 
Сержант милиции Бекбосынов А.Ж. 
родился 3 марта 1971 года в пос. Джам-
бул Актюбинского района Актюбин-
ской области.
В 1986 году окончил Родниковскую 
8-летнюю школу и поступил в СПТУ-
14 в п. Каргалинский, которую окончил 
в 1989 году и был призван в ряды Со-
ве т с ко й   а рм и и .   П о с л е   д е м о б и л и з а -
ции работ а л рабочим в совхозе им. 
К. Маркса, откуда в декабре 1992 года 
был направлен в органы внутренних 
дел. 
Начав работать рядовым милиционе-
ром мотовзвода Управления вневедом-
ственной охраны, он до служился до 
командира отделения.
В ночь с 13 на 14 ноября 1995 года в 
г. Актобе экипаж в составе командира 
отделения сержанта милиции Бекбу-
синова А.Ж., милиционера-водителя 
старшего сержанта милиции Утепбер-
Абдолла Жаңабайұлы Бекбо сынов 
1971 жылдың 3 наурызында Ақтөбе 
облысы, Ақтөбе ауданының Жамбыл 
аулында туған. 
1986 жылы Родников сегізжылдық 
мектебін бітірген жəне Қарғалы ау-
ылында МКТУ-14 оқу орнына түсіп, 
оны 1989 жылы аяқт аған.   Əскери 
борышын өтегеннен кейін   К.Маркс 
атындағы кеңшарда жұмысшы болып, 
1992 жылдың желтоқсан айында ішкі 
істер органдарына  келген. 
Ол ішкі істер органындағы қызметін 
Ведомстводан тыс күзет басқармасының 
мотовзводының қатардағы милиционері 
болып бастап,  бөлімше командиріне 
дейін жеткен.
1995 жылғы 13 қарашадан 14-іне 
қ а р а ғ а н   т ү н і   қ ұ р а м ы н д а   б ө л і м ш е 
к о м а н д и р і   м и л и ц и я   с е р ж а н т ы 
А.Бекбосынов, милиционер-жүргізуші 
милиция аға сержанты Өтепбергенов, 
милиционер Телібеков бар экипаж рация 
бойынша Есет батыр көшесінде төрт 
адамның атыс қаруын қолданып, адам-
дарды тонап, екі адамды жарақаттағаны 
туралы хабар алады. Зардап шегушілерді 
ауруханаға жеткізгеннен кейін эки-
паж тонаушыларды іздестіруге көшкен 
жəне көп ұзамай орталықтандырылған 
күзет бекетінен Сəтбаев көшесіндегі 
№63 асхананың есігі бұзылғаны туралы 
екінші хабарлама түскен. 
А с х а н а ғ а   ж а қ ы н д а ғ а н д а 
Б е к б о с ы н о в т ы ң   э к и п а ж ы 
милиционерлерді көріп, жасырынуға 
талпынған екі ер адамды көреді. Ма-
шинадан атып шыққан Бекбо сынов 
күдіктілердің бірін қуа жөнеледі, ал 
екіншісін оның жолдастары қуып жетеді. 
Бекбосынов сезіктіге жетіп қалғанда 
ол жалт бұрылып, 1-1,5 м қашықтықтан 
м и л и ц и о н е р д і ң   к е уд е с і н е н   а т қ а н . 
А т ы л ғ а н   о қ т ы ң   д ы б ы с ы н   е с т і п , 
Б е кб о с ы н о вт ы ң   қ ұ л а ғ а н ы н   к ө р г е н 
Өтепбергенов пен Телібеков оған көмекке 
ұмтылған жəне қылмыскерлердің Ма-
ресьев көшесінде «Ақтөбежилстрой» 
тресінің жатақханасына кіргенін көрген.
Ж а р а қ а т т а н ғ а н   Б е к б о с ы н о в т ы 
Телібековпен бірге жақын маңдағы 
ау ру ха н а ғ а   ж і бе р ге н   Ө т е п бе р ге н о в 
жатақхананың кіре беріс есігін жауып 
тастаған. 
Телібеков рация арқылы болған оқиға 
мен Бекбосыновтың жарақаттанғаны 
туралы хабарлап,  жаралы əріпте сін 
ауруханаға тез жеткізіп, Өтепбергеновке 
көмекке ұмтылған жəне қылмыскерлер 
т а р а п ы н а н   қ а р у   қ о л д а н ы л ғ а н ы н а 
қарамастан, өмірін қатерге тігіп, оны 
ұстауға кіріскен. 
Көп ұзамай көмекке келген полиция 
жасағы қылмыскерлерді қолға түсірген.
Дер кезінде қабылданған шаралардың 
арқасында     бір тəулік ішінде ұрлық 
жасау мен азаматтарды қару қолдану 
арқылы тонаудың бірнеше эпизодтары 
анықталып, қылмыскерлер жарақаттаған 
екі азамат көрсетілген жедел көмектің 
арқасында өлімнен аман қалды. 
Өкінішке қарай милиция сержанты А.  
Бекбосынов  қылмыскерлер атқан оқтан 
болған жарақат салдарынан ауруханада 
қайтыс болды.
Өз қызметтік борышын жанқиярлық 
т а б а н д ы л ы қ п е н   о р ы н д а п ,   қ а р ул ы 
қылмыскерді қолға түсіруде қаза болған 
м и л и ц и я   с е р ж а н т ы   А .   Б е кб о с ы н о в 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен «Отан» орденімен наград-
талды. 
БЕКБОСЫНОВ АБДУЛЛА ЖАНАБАЕВИЧ 
Аќтґбе облысы 

Книга памяти
 29 
генова С. и младшего сержанта мили-
ции Телибекова Б. получили по рации 
сообщение о том, что по улице Есет-ба-
тыра четверо вооруженных грабителей 
с применением огнестрельного оружия 
ограбили граждан и ранили двоих. 
До ставив по страдавших в больницу, 
экипаж стал заниматься поиском гра-
бителей и вскоре получил из пульта 
централизованной охраны второе со-
общение, что на улице Сатпаева взло-
мана столовая № 63.
При подходе к этой столовой экипаж 
Бекбосынова А. заметил 2-х мужчин, 
попытавшихся скрыться от них. Вы-
скочив из машины, Бекбосынов стал 
преследовать одного из них, а второго 
настигли на машине его товарищи.
Когда Бекбо сынов догнал пре сле-
дуемого, тот с расстояния 1-1,5 м вы-
стрелил в грудь милиционеру. Услышав 
выстрел и увидев падающего Бекбо-
сынова, Утепбергенов и Телибеков 
бро сились к нему на помощь, пред-
варительно заметив, что настигнутый 
ими преступник забежал в общежитие 
треста «Актюбжилстрой» по ул. Ма-
ресьева.
Отправив раненого Бекбо сынова с 
Телибековым в ближайшую больницу, 
Утепбергенов заблокировал общежи-
тие. Телибеков, сообщив по рации о 
происшествии и ранении Бекбосынова
быстро доставил последнего в больни-
цу и поспешил на помощь к Утепберге-
нову. И, несмотря на применение ору-
жия со стороны преступников, рискуя 
жизнью, приступил в задержанию.
Вскоре с помощью прибывших на 
помощь полицейских нарядов преступ-
ники были задержаны и доставлены в 
милицию. Пистолет, из которого были 
ранены Бекбосынов и двое граждан, 
был обнаружен и изъят у преступников.
Принятыми мерами в течение дежур-
ных суток было задокументировано 
и доказано несколько эпизодов краж 
и вооруженных ограблений граждан, 
двое из которых, раненые преступни-
ками, благодаря быстро оказанной по-
мощи спасены.
Сержант милиции Бекбосынов А.Ж. 
от полученной раны скончался в боль-
нице.
За мужество и отвагу, проявленные 
п р и   з а д е р ж а н и и   во о руже н н ы х   п р е -
ступников, сержант милиции А. Бекбо-
сынов Указом Президента Республики 
Казахстан посмертно награжден орде-
ном «Отан».

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал