Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет37/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

ДЖАНАДИЛОВ ЖЕНИС УМБЕТОВИЧ
Джанадилов Женис Умбетович родил-
ся 9 мая 1969 года в селе Кулан Луговско-
го района Жамбылской области в семье 
рабочих. 
В 1986 году, окончив среднюю школу в 
селе Кулан, стал рабочим на кожевенном 
складе райзаготконторы.
В 1987 году поступил в Джамбулский 
технологический институт легкой и пи-
щевой промышленности. В 1988 году 
был призван в ряды Вооруженных сил. 
После демобилизации с ноября 1989 года 
продолжил учебу в институте. В ноябре 
1989 года вступил в брак. В августе 1992 
года перевелся на заочное отделение, 
устроился на работу в хозрасчетный 
магазин. После окончания института от-
крыл частную фирму «Ерлик». 
Службу начал в мае 1995 года в долж-
ности милиционера линейного отдела 
внутренних дел на ст. Луговая Юго-Вос-
точного УВД на транспорте. В январе 
Л О ВД   и   Ю го - В о с точ н о го   У ВД   н а 
транспорте. 
В 2006 году вступил в брак с Айман 
Рахимовной Айткуловой, в этом же году 
у них родился сын Нурболат.
10 августа 2008 года Рахат спал под 
навесом во дворе своего дома. Поздно 
ночью услышал крик о помощи из сосед-
него дома. Выйдя на улицу, он увидел, как 
во дворе соседнего дома, где проживала 
семья Садаевых, совершали хулиганские 
действия братья Шымболатовы. Рахат пы-
тался призвать разбушевавшихся братеьев 
Шымболатовых к порядку, на что в ответ 
получил смертельное ножевое ранение в 
область сердца. От полученного ранения, 
не приходя в сознание, Рахат Амантаев 
скончался в центральной больнице г. Шу. 
Старший сержант полиции Амантаев 
Рахат Сегизбаевич совершил героиче-
ский поступок, защищая права и закон-
ные интересы граждан, выполнив, ценой 
собственной жизни, свой профессио-
нальный долг.
Указом Президента РК № 708 от 
05.12.2008 г. награжден медалью «Ерлігі 
үшін» посмертно.
Имя Рахата Сегизбаевича Амантаева 
внесено в Мемориал памяти перед зда-
нием ДВД на транспорте в г. Астане.
Департамент внутренних дел на транспорте

Естелік кітабы
 260 
Көліктегі ішкі істер департаменті
ӨМІРБЕКОВ МҰРАТБЕК ƏМЗЕҰЛЫ 
Өмірбеков 
Мұратбек
 Əмзеұлы
(1960-1992 жж.)
Умирбеков
 Муратбек
 Амзеевич 
(1960-1992 гг.)
Мұратбек Əмзеұлы Өмірбеков 1960 
жылдың қазан айының 20-сы күні 
Қызылорда облысының, Арал қаласында 
дүниеге келген. 
1977 жылы Шиелі стансасындағы 
№ 46 орта мектепті бітірген жəне балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінде волейбол 
бойынша жаттықтырушы ретінде жұмыс 
бастаған. 
1979 жылы сəуірде Шиелі ауданының ко-
миссариатымен Қарулы Күштер қатарына 
шақырылған. Қызмет барысында 1981 
жылы наурыз айында БЛКЖО алғашқы 
комсомолдық ұйымдастыру ротасына 
енеді. 1981 жылы əскер қызметінен кейін 
балалар-жасөспірімдер спорт мектебінде 
волейбол бойынша жаттықтырушы-
оқытушы ретінде жұмысын жалғастырған. 
1983 жылы маусым айынан бастап Батыс 
Қазақстан темір жолының Шиелі стансасы 
локомотив депосында өндірістік гимна-
стика бойынша əдіскер болып жұмыс 
атқарған. 
1984 жылы шілде айында Шиелі станса-
сы локомотив депосының еңбек ұжымымен 
ішкі істер органына жолданған. Қызметті 
Шиелі аудандық Атқару комитеті ІІО 
патрульдік күзет қызметі бөлімшесінде 
бастаған. 1985 жылы наурыздан бастап 
1987 жылы қаңтар айына дейін Шиелі 
стансасы ЖІІБ 2-арнайы тобының кіші 
қызметкері ретінде жұмыс жасады. 1987 
жылы қаңтар айында Қызылорда стансасы 
ЖІІБ 2-арнайы тобының кіші қызметкері 
болып жұмыс атқарған.
1989 жылы сырттай КСРО ІІМ Алматы 
арнайы милиция орта мектебін аяқтады. 
1990 жылы наурыз айында Шиелі стансасы 
Желілік ішкі істер бөлімшесінің СМҰҚК 
жедел уəкілі лауазымына тағайындалған. 
Қызмет барысында полиция аға лейте-
нанты М. Өмірбеков өзін жақсы жағынан 
көрсете білді. Көліктегі Батыс Қазақстан 
ІІБ басшылығымен өзінің қызметтік 
міндеттерін адал орындағаны жəне 
спорттық жарыстарға қатысқаны үшін 
бірнеше рет марапатталған. 
1992 жылы 22 ақпанда Тартоғай 
стансасының разъезінде 6 қылмыскер 
қаруланып, Мəскеу-Ташкент жолаушы-
лар пойызы этапынан қашқан. Дабылмен 
Шиелі стансасының ЖІІБ жəне АІІБ 
қызметкерлері көтерілді. Қылмыскерлерді 
ұстауға екі топ құрылып, оның біреуін 
СМҰҚК жедел уəкілі М.Өмірбеков 
басқарады. Осы уақытта қылмыскерлер 
рейстік автобусты жəне жолаушыларды 
кепілдікке алған. Автобус автостансаға 
келген соң қызметкерлердің т ала-
бы бойынша жолаушылар автобустан 
түсе бастайды. Адамдардың арасында 3 
қылмыскер болған. Өте жақсы дайындығы 
бар Өмірбеков қылмыскерді ұстауға өзі 
кіріседі. Өмірбеков қылмыскерді ұстаған 
кезінде артынан келе жатқан екінші 
қылмыскер тапаншамен басынан атып 
жарақаттаған. Қылмыскерлер ұсталды. 
Алайда, Өмірбеков ауруханаға жеткізілген 
соң жан тапсырды. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
1996 жылғы 9 желтоқсандағы Жарлығымен 
2 дəрежелі «Айбын» орденімен марапат-
талды. 
М.Өмірбековтің есімі Астана қаласы 
Көліктегі ІІД ғимаратының алдында 
ескерткіш мемориалына енгізілді.
1996 года был назначен младшим оперу-
полномоченным отделения уголовного 
розыска Линейного отдела ГСК на ст. 
Луговая ВУГСКТ. С июля 1996 года ра-
ботал оперуполномоченным там же.
За весь период работы в органах вну-
тренних дел Женис Умбетович Джанади-
лов зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны как профессиональный
грамотный и исключительно добросо-
вестный сотрудник. За высокие показа-
тели в работе неоднократно поощрялся 
руководством Восточного управления 
и линейного отдела внутренних дел на 
транспорте. Среди товарищей по работе 
пользовался большим уважением, был 
хорошим семьянином, воспитывал двоих 
сыновей.
16 сентября 1996 года был смертельно 
ранен в результате перестрелки с груп-
пой сборщиков наркотических средств. 
Женис Умбетович Джанадилов герои-
чески погиб. Его поступок является об-
разцом полицейской доблести и чести.
Указом Президента Республики Казах-
стан за № 3268 от 09.12.1996 г. Жана-
дилов Ж. У. награжден медалью «Ерлігі 
үшін» посмертно.
Имя лейтенанта милиции Джанади-
лова Ж. У. внесено в мемориал памяти 
перед зданием ДВД на транспорте в г. 
Астане.

Книга памяти
 261 
УМИРБЕКОВ МУРАТБЕК АМЗЕЕВИЧ
Муратбек Амзеевич Умирбеков родился 
20 октября 1960 года в г. Аральске Кызыл-
ординской области в семье служащего. 
В 1977 году, окончив среднюю школу 
№ 46 ст. Чиили, начал работать тренером 
по волейболу в детско-юношеской спор-
тивной школе. 
В апреле 1979 года был призван в ряды 
Вооруженных сил Чиилийским районным 
военным комиссариатом. После окончания 
службы в 1981 году работал тренером-пре-
подавателем по волейболу в детско-юно-
шеской спортивной школе. С июня 1983 
года работал методистом производствен-
ной гимнастики локомотивного депо ст. 
Чиили Западно-Казахстанской железной 
дороги.
В июле 1984 года по направлению тру-
дового коллектива локомотивного депо 
ст. Чиили поступил на службу в органы 
внутренних дел. Службу начал в долж-
ности милиционера отделения патруль-
но-постовой службы ОВД Чиилийского 
райисполкома. С марта 1985 по январь 
1987 года работал в должности младшего 
сотрудника 2-ой спецгруппы Чиилийского 
райисполкома. В январе 1987 года был 
назначен на должность младшего со-
трудника 2-ой спецгруппы ЛОВД на ст. 
Кызылорда. В 1989 году заочно окончил 
Алма-Атинскую среднюю специальную 
школу милиции МВД СССР. В марте 1990 
года был назначен на должность оперупол-
номоченного БХСС линейного отделения 
внутренних дел на ст. Чиили.
За время службы старший лейтенант 
милиции Муратбек Амзеевич Умирбеков 
зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Состоял в резерве на выдвиже-
ние. Активно участвовал в общественной 
жизни коллектива. Руководством Западно-
Казахстанского УВД на транспорте не-
однократно поощрялся за добросовестное 
отношение к служебным обязанностям и 
успешное участие в спортивных соревно-
ваниях.
22 февраля 1992 года на разъезде ст. 
Тартугай шестеро этапируемых осуж-
денных совершили вооруженный побег 
со спецвагона в составе пассажирского 
поезда Москва-Ташкент. По тревоге 
были подняты сотрудники ЛОВД на ст. 
Чиили и РОВД, созданы две группы для 
захвата преступников, одну из которых 
возглавил оперуполномоченный БХСС 
Муратбек Амзеевич Умирбеков. Пре-
ступникам удалось захватить рейсовый 
автобус и взять в заложники пассажи-
ров. В ходе начавшейся спецоперации 
по освобождению заложников,ы стар-
ший лейтенант Умирбеков получил 
огнестрельное ранение в голову. По 
пути в больницу Муратбек Амзеевич 
скончался.
Указом Президента РК от 09.12.1996 г. 
Умирбеков М. А. награжден орденом «Ай-
бын» II степени посмертно.
Имя Муратбека Амзеевича Умирбекова 
внесено в мемориал памяти перед зданием 
ДВД на транспорте в г. Астане.
Департамент внутренних дел на транспорте

Естелік кітабы
 262 
ИМАНБАЕВ АЙБОЛАТ СЕРІКҰЛЫ
Иманбаев 
Айболат 
Серікұлы
(1981-2011 жж.)
Иманбаев 
Айболат 
Серикулы
(1981-2011 гг.)
Майор полиции Иманбаев Айболат 
Серикулы родился 13 мая 1981 года в с. Кау-
ылжыр Шалкарского района Актюбинской 
области. В 1998 г. окончил среднюю школу 
№ 12 Шалкарского района, в 2002 г. — Во-
енный институт КНБ РК. После окончания 
института был принят на должность штур-
мовика отдела специального назначения 
отряда специального назначения «Сункар» 
МВД РК. В мае 2007 года был назначен на 
должность начальника отделения отдела 
специального назначения.  
С 1 по 9 июля 2011 года отрядом 
специального назначения «Сункар» 
МВД РК совместно с подразделением 
специального назначения «Беркут» ВВ 
МВД РК и ДВД Актюбинской области 
были проведены оперативно-розыск-
ные мероприятия по задержанию особо 
опасной преступной группировки, во-
оруженной огнестрельным, автомати-
ческим оружием, а также взрывчатыми 
веществами, совершившей убийства 
сотрудников полиции в п. Шубарши 
Темирского района Актюбинской обла-
сти. 8 июля 2011 г. около 20.30 разыски-
ваемая преступная группировка была 
обнаружена в п. Кенкияк Темирского 
района Актюбинской области. В ходе 
штурма преступниками было оказано 
активное вооруженное сопротивление, 
возникла ожесточенная перестрелка. 
Майор полиции Иманбаев А. С. воз-
главлял 2-ю штурмовую группу, блоки-
рующую двор, и получил смертельное 
огнестрельное ранение.
Указом Президента Республики Казах-
стан от 5 декабря 2011 года майор полиции 
Иманбаев А.С. награжден орденом «Ай-
бын» II степени посмертно. 
ИМАНБАЕВ АЙБОЛАТ СЕРИКУЛЫ
Полиция майоры Иманбаев Айболат 
Серікұлы 1981 жылдың 13 мамырында 
Ақтөбе облысына қарасты Шалқар ауданының 
Қауылжыр ауылында дүниеге келген. 1988 
жылы қыркүйекте Ақтөбе облысындағы 
Шалқар ауданының №12 мектебіне барып, 
бұл оқу ошағын 1998 жылы бітірген. 1998 
жылғы қыркүйектен 2002 жылғы наурызға 
дейін ҚР ҰҚК Əскери институтында білім 
алды. Институт бітіргенінен кейін ҚР ІІМ 
«Сұңқар» арнайы мақсаттағы жасағы арнайы 
мақсаттағы бөлімнің шабуылшысы лауазымы-
на тағайындалған. 2007 жылдың мамырында 
арнайы мақсаттағы бөлімнің бөлімше бастығы 
лауазымына тағайындалған.
2011 жылдың 1 шілдесінен 9 шілдесіне 
дейін ҚР ІІМ «Сұңқар» АМЖ-ғы ҚР ІІМ ІƏ 
«Бүркіт» АМБ-мен жəне Ақтөбе облысының 
ІІД-мен бірігіп Ақтөбе облысының Темір 
ауданының Шұбаршы ауылында поли-
ция қызметкерлерін өлтірген, автоматтық 
қарумен жəне жарылғыш заттармен 
қаруланған аса қауіпті қылмыстық топ-
ты құрықтау бойынша жедел-іздестіру 
шараларын өткізді. 8 шілде күні Ақтөбе 
облысындағы Темір ауданының Кеңқияқ 
ауылында іздеуде жүрген қылмыстық топ 
табылады. Жеке меншік үйде жасарынған 
қылмыстық топты құрықтау кезінде олар 
тəртіп сақшыларын белсенді қарулы 
карсыластық көрсеткен еді. Жасақ 
қызметкерлері мен қылмыскерлер ара-
сында қиян-кескі атыс басталып кетеді. 
Үйдің есік алдына тосқауыл қою бары-
сында полиция майоры Айболат Иманбаев 
2-шабуыл тобын басқарды. Қарсыласып 
баққан қылмыскерлердің орналасқан орнын 
қарау барысында, жасырынып отырған 
бір қылмыскердің атқан оғынан полиция 
майоры А.Иманбаев оқ жарақатын алады. 
Алған жарақаттан полиция майоры Айболат 
Серікұлы сол жерде мерт болады 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2011 жылғы 5 желтоқсандағы №188 
Жарлығымен полиция майоры А.Иманбаев 
II дəрежелі «Айбын» орденімен (қайтыс 
болғаннан кейін) наградталған. Дүйім елді 
дүрліктірген қаныпезер қандықолдарды 
қолға түсіру кезінде қыршыннан қиылған 
Айболаттың артында қайғы жұтып жары 
– Феруза Мəлікова мен ұлдары Айбар мен 
Əлихан қалды. 
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚР ІІМ «СҰНҚАР» АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
ЖАСАҒЫН ТАҒАЙЫНДАУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ

Книга памяти
 263 
МАЗМҰНЫ
МАЗМҰНЫ
Қ Ы З М Е Т Т І К   М І Н Д Е Т Т Е Р І Н   О Р Ы Н Д А У   К Е З І Н Д Е   Қ А З А   Б О Л Ғ А Н
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ........................................................................8
Аникеев Сергей Александрович ................................................................................................................8
Аскеров Ерлан Аскерұлы ...........................................................................................................................9
Бижанова Ботагоз Мағазқызы .................................................................................................................10
Досполов Арман Қанатұлы ......................................................................................................................11
Жантасов Құрмаш Жапарұлы ..................................................................................................................11
Зызников Иван Иванович .........................................................................................................................12
Ыдрысов Зияда Ахатұлы..........................................................................................................................13
Қажымов Болат Ермекұлы .......................................................................................................................14
Қозғанбаев Болат Көктайұлы ..................................................................................................................15
Куптенов Жеңіс Жанғабылұлы ................................................................................................................16
Мирошниченко Игорь Алексеевич ..........................................................................................................17
Мұхамеджанов Серік Иманғалиұлы ........................................................................................................18
Тілеуханов Нұрболған Қасымханұлы .....................................................................................................19
Төлегенов Смағұл Төлегенұлы ................................................................................................................20
Череповский Сергей Андреевич ..............................................................................................................21
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚАЖ КОМИТЕТІ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
Василевская Ольга Валерьевна .................................................................................................22
Ишанов Ерұлан Хамидоллаұлы .................................................................................................23
Кұжамұратов Эдуард Зейнуллаұлы ...........................................................................................24
                    
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ..........................................................25
Алпысбай Нұрлан Оралбайұлы .................................................................................................25
Бекбосынов Абдолла Жаңабайұлы ............................................................................................27
Бисембаев Төреғали ...................................................................................................................29
Боранбаев Айдос Сартайұлы .....................................................................................................30
Жақсин Асан Тұрғанбайұлы ......................................................................................................31
Жолдыбаев Руслан Баққалиұлы.................................................................................................33
Иманғазин Бұжыр ......................................................................................................................34
Қартжанов Асылбек Байқуатұлы ...............................................................................................35
Қартов Айса Ақдəулетұлы .........................................................................................................36
Кенжалин Рүстем Болатұлы .......................................................................................................37
Козлов Михаил Иванович ..........................................................................................................38
Қосжанов Амангелді Киниятұлы ..............................................................................................39
Нұрымжанов Абат Жанайұлы ....................................................................................................42
Оразалин Қымбатқазы Мұхамбетқазыұлы ................................................................................43
Ыдырысов Тасболат Рамазанұлы ..............................................................................................44

Естелік кітабы
 264 
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН ҚАЖ КОМИТЕТІ 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ............46 
Ахметалин Əмірхан Мұхамбетаминұлы ...................................................................................46
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ........................................................48
Абимұратов Руслан Талғатұлы ..................................................................................................48
Əубəкіров Елтай Шəкенұлы ......................................................................................................49 
Əділжан Еділ Бақытұлы .............................................................................................................50
Əлинов Алмас Иманмəлікұлы ...................................................................................................51
Ем Георгий Чан-Сикович ...........................................................................................................53
Жұмаділов Манас Мақанұлы .....................................................................................................53
Иванов Виктор Семенович ........................................................................................................55
Керімбеков Ерлан Көксубайұлы ................................................................................................56
Қасенов Ермұқаш Серікұлы ......................................................................................................57
Парышев Алексей Иванович .....................................................................................................58
Раимбеков Махамбет Нұрланұлы ..............................................................................................59
Тəттібеков Ғалым Мұхамедұлы .................................................................................................60
Тұрбеков Ғалым Нəсіпханұлы ...................................................................................................62
Шарапиев Амангелді Исабекұлы ..............................................................................................63
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ 
БАСҚАРМАСЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ..................................................................................64
Бөлеков Нұрғали Нағашыбайұлы ..............................................................................................64
Гожаков Долкун Мұзапарұлы ....................................................................................................65
Ирискин Владимир Геннадьевич ...............................................................................................67
Манапбаев Нұрсəбит Манапбайұлы ..........................................................................................69
Оспанов Ербол Бақытжанұлы ....................................................................................................71
Оспанов Темір Слямұлы ............................................................................................................73
Саутов Курванжан Ибрагимжанович ........................................................................................74
Шегебаев Ерлан Өтегенұлы .......................................................................................................76
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...................................................................78
Абубакиров Салаудин Сасманович ............................................................................................78 
Аваков Валерий Александрович ................................................................................................79
Əбішев Ришад Сағдатұлы ..........................................................................................................80
Əбдіров Ғалымжан Əбішұлы .....................................................................................................81
Əубəкіров Жеңіс Қожахметұлы .................................................................................................82
Базбашев Нұржан Мұхтарханұлы .............................................................................................82

Книга памяти
 265 
Бейсенов Əсет Қуатұлы .............................................................................................................82
Гусейнов Захид Фикрат-Оглы ...................................................................................................84
Дабылов Мақсат Ералыұлы .......................................................................................................85
Дəрібаев Бақыт Ерғазыұлы ........................................................................................................85
Куркатов Сергей Леонидович ....................................................................................................86
Қасымов Дəулет Түгелбекұлы ...................................................................................................87
Мұсаев Мұхамеджан Əуелбекұлы .............................................................................................87
Сагеев  Амангелді Сейфуллаұлы ...............................................................................................88
Сүгірбаев Сырғабек Үшкемпірұлы ...........................................................................................90
Серіков Сайлау Досымұлы ........................................................................................................91 
Шүршітбаев Қанатбек Боранбайұлы .........................................................................................92
Юсупов Мұрат Төленбекұлы .....................................................................................................92
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН ҚАЖ 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖƏНЕ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .......................................................................95
Нұрмахамбетов Ерболат Несіпбайұлы ......................................................................................95
Рахымжанов Кеңесхан Рахымжанұлы .......................................................................................96
Өтепов Серік Мақсетұлы ...........................................................................................................97
Сабырбеков Айдарбек Қабылбекұлы ........................................................................................98
Таласбаева Шолпан Темірханқызы ...........................................................................................99
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН
АСТАНА ҚАЛАСЫ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...................................................................100
Ділманов Əбдіғаппар Төребайұлы ..........................................................................................100
Жирентаев Жанайдар Асқарбайұлы ........................................................................................101
Қонаев Марғұлан Амангелдіұлы .............................................................................................102
Крета Евгений Владимирович .................................................................................................103
Павлов Сергей Павлович .........................................................................................................104
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ........................................................106
Бисекенов Асқар Түсіпұлы ......................................................................................................106
Өтемісов Нұрберген Сисембайұлы .........................................................................................107
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .................................108
Əлібеков Нұрым Сəлімұлы ......................................................................................................108
Балықов Талғат Жəрдемғалиұлы .............................................................................................109
Бегеев Ерғали Қуанышұлы ...................................................................................................... 110
Вагапов Юсуф Абдулкабирович .............................................................................................. 112
Жауымбаев Бүркіт Елемесұлы................................................................................................. 113

Естелік кітабы
 266 
Жұмашев Арон Яковұлы .......................................................................................................... 115
Жексенбаев Алпамыс ............................................................................................................... 116
Исағалиев Болат Əбуұлы ......................................................................................................... 117
Қаженов Берікқали Оғысұлы ................................................................................................... 118
Кенжеғалиев Рустам Мақсұтұлы .............................................................................................120
Кириенко Анатолий Викторович .............................................................................................121
Кучер Олег Петрович ...............................................................................................................122
Құрманов Серік Марксұлы ......................................................................................................123
Қазиев Байжан Мəулетұлы ......................................................................................................124
Мəуішев Жанболат Төлегенұлы ..............................................................................................125
Мищенко Александр Алексеевич ............................................................................................126
Момбаев Ибат Құбайдоллаұлы ................................................................................................127
Насымбаев Жанболат Ермұханұлы .........................................................................................128
Рушанов Мəлік Сағынұлы .......................................................................................................129
Сафиуллин Шыңғыс Нəжиоллаұлы .........................................................................................130
Тажмұхамбетов Сəрсенбай Исмағұлұлы .................................................................................131
Таудаев Сейілхан Жаманұлы ...................................................................................................132
Хайруллин Мақсұт Бектемірұлы .............................................................................................133
Шошин Павел Петрович ..........................................................................................................134
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .....................................................136
Аянқұлов Полат Қойшыбайұлы ..............................................................................................136
Акрамходжаев Хакимхожа Абитович ......................................................................................137
Байсеитов Жаксыбек Апрельбекұлы .......................................................................................138
Байтасов Ғазиз Əбдібекұлы .....................................................................................................140
Бекдаиров Жандос Маратұлы ..................................................................................................142
Воржев Анатолий Андреевич ..................................................................................................143
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН ҚАЖ КОМИТЕТІ 
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ......144
Мырзақұлов Жалғас Болатұлы ................................................................................................144
Ниетбеков Фарид Тілеқараұлы ................................................................................................145
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...............................................147
Əлімбаев Досболат Кеңесбекұлы ............................................................................................147
Байғаскин Нұрлан Сапуанұлы .................................................................................................148
Жұмабеков Қайрат Қуанышұлы ..............................................................................................149
Истомин Александр Юрьевич .................................................................................................150
Кубаев Иса Салавдинович .......................................................................................................151
Мажитов Рустам Рафикович ....................................................................................................152
Путилов Владимир Дмитриевич..............................................................................................153
Сайлаубаев Қайрат Хамзеұлы ..................................................................................................153

Книга памяти
 267 
Тайғожин Алданыш Ерзақұлы .................................................................................................154
Фрунзе Сергей Артурович .......................................................................................................155
Шохметов Ерік Серікұлы .........................................................................................................156
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ..................................................157
Абдуахитов Амандық Жанахметұлы .......................................................................................157
Балановский Фёдор Викторович .............................................................................................158
Гассельбах Виктор Викторович ...............................................................................................159
Григоров Юрий Алексеевич ....................................................................................................160
Досымханов Медет Бауыржанұлы ..........................................................................................161
Жаппасбаев Қайыржан Тұралынұлы .......................................................................................163
Попелин Александр Николаевич .............................................................................................164
Туромшин Александр Геннадьевич .........................................................................................165
Фесенко Олег Викторович .......................................................................................................166
Хасенов Сағымбай Құсайынұлы .............................................................................................167
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН ҚАЖ КОМИТЕТІ 
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...169
Əлденов Сəлімбек Кəбенұлы ...................................................................................................169
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...............................................170
Əбішев Кеңесбек Махметханұлы ............................................................................................170
Бектұрсынов Есен Бақтиярұлы ................................................................................................171
Қалеков Қайрат Шаразадинұлы ...............................................................................................171
Қозыбаев Талғат Есентайұлы ..................................................................................................172
Сансызбаев Оразбек Шəкірұлы ...............................................................................................173
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ..............................................174
Əбішев Ержан Серікжанұлы ....................................................................................................174
Батырханов Қалдыбай Байрамқұлұлы ....................................................................................174
Бекенов Қайрат Əбенұлы .........................................................................................................175
Бисекенов Дүйсенбай ...............................................................................................................175
Бұхарбаев Марат Садықұлы ....................................................................................................177
Гулиев Бахлул Гулуоғлы ..........................................................................................................177
Есбосынов Руслан Махамбетұлы ............................................................................................178
Исанов Асиса Қошмұқанұлы ...................................................................................................178
Қошақбаев Абай Құламергенұлы ............................................................................................179
Құлжанов Мұхтар Əлімжанұлы ..............................................................................................179
Құтжанов Мақсат Ұзақбайұлы ................................................................................................180
Раев Берік Самидоллаұлы ........................................................................................................180

Естелік кітабы
 268 
Рахметов Бүркіт Оңайбайұлы ..................................................................................................181
Сабыртаев Есімжан Нысанбайұлы ..........................................................................................181
Серкешбаев Амангелді Жұмабайұлы ......................................................................................182
Сырлыбаев Күмісқали Олжашұлы ..........................................................................................182
Табынбаев Саламат Балғабайұлы ............................................................................................183
Төребай Мейіржан Қалиұлы ....................................................................................................183
Тұрсынбеков Əділет Алшынбайұлы .......................................................................................184
Шамұратов Шалқар Орынбасарұлы ........................................................................................184
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ..........................185
Байтіленов Нұраш Пернебекұлы .............................................................................................185
Бөкенбаев Жолдасбек Кенжебайұлы .......................................................................................186
Ғайболлаев Айтжан Құдіретоллаұлы ......................................................................................186
Дөненов Тимур Төлендіұлы ....................................................................................................187
Жəрдембаев Асқар Рүстембекұлы ...........................................................................................188
Жұмабаев Давранбек Мамарасулұлы ......................................................................................188
Құдайбергенов Рысбай.............................................................................................................189
Отарбеков Бибасар ...................................................................................................................190
Сандыбаев Ақдəулет Тажмағамбетұлы ...................................................................................190
Шералиев Тайыр Нақыпжанұлы..............................................................................................191
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ...................................................192
Бижанов Асылбек Базарбайұлы...............................................................................................192
Дəулетов Мейрам Тілекұлы .....................................................................................................193
Қақабаев Фарид Хамитұлы ......................................................................................................195
Нұржанов Ерлан Қалқаманұлы ...............................................................................................197
Сармантаев Қанат Болатұлы ....................................................................................................198
Сембаев Ербол Қабыкешұлы ...................................................................................................199
Тезекбаев Ахметқали Жұмабекұлы .........................................................................................200
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН ҚАЖ КОМИТЕТІ 
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ....202
Қанжығалин Ермек Қабдоллаұлы .......................................................................................202
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ........................204
Ақылтаев Қанат Ғаббасұлы .....................................................................................................204
Васильченко Сергей Анатольевич ...........................................................................................205
Гордеев Александр Владимирович ..........................................................................................206
Добрынин Анатолий Николаевич ............................................................................................207
Есмағзамов Жəнібек Сапарбекұлы ..........................................................................................209

Книга памяти
 269 
Жиентаев Мұңайтпас Қалиұлы ...............................................................................................210
Қасқырбаев Жанат Иманғалиұлы ............................................................................................ 211
Оспанов Ерік Жасланұлы ........................................................................................................212
Слесарев Николай Денисович .................................................................................................213
Тастеміров Асхат Рамазанұлы .................................................................................................214
Шəріпов Еркен Батырханұлы ..................................................................................................215
Щербаков Алексей Константинович .......................................................................................216
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚАЖ КОМИТЕТІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .....................................................................218
Омаров Серік Қозкенұлы .........................................................................................................218
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ІІД ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ...............................220
Ақтанов Қайырғазы Сабырбекұлы ..........................................................................................220
Алексеева Татьяна Викторовна ...............................................................................................221
Əбілқасымов Далелхан Тоқтарханұлы ....................................................................................222
Бабенов Жанар Хамидуллаұлы ................................................................................................223
Баженов Мейірхан Тоқтарұлы .................................................................................................224
Жақыпов Шəріпхан Қахарманұлы ...........................................................................................225
Жүсіпов Дəурен Оралбекұлы ..................................................................................................226
Жұмаділов Ержан Слямқанұлы ...............................................................................................227
Исаев Ринат Баяшқанұлы.........................................................................................................228
Қабышев Ғалым Нұриденұлы ..................................................................................................229
Кітаппаев Талғат Шаяхметұлы ................................................................................................230
Көшімбаев Ерболат Рахимұлы ................................................................................................231
Қуандықов Асқар Еребекұлы ..................................................................................................233
Лебедев Анатолий Владимирович ...........................................................................................234
Малюская Наталья Игоревна ...................................................................................................235
Мұқажанов Мақсат Жанатұлы .................................................................................................236
Мұрымбаев Жалелхан Слямханұлы ........................................................................................237
Нұрбаев Əлібай Қинаятұлы .....................................................................................................239
Ошақбаев Айтмұқаш ................................................................................................................240
Рамазанов Жайық Рамазанұлы ................................................................................................241
Рахметов Жақсылық Маутханұлы ...........................................................................................242
Самиев Марат Құмаркенұлы ...................................................................................................243
Сидоров Александр Дмитриевич ............................................................................................244
Сүбебаев Ерболат Тұрсынханұлы ...........................................................................................245
Сүйіндіков Марат Əлиұлы .......................................................................................................247
Тікебаев Бағыбек Қаныбекұлы ................................................................................................248
Шаяхметов Əзімбек Төлеуғалиұлы .........................................................................................249
Ширинов Сахиб Муслум-оғлы ................................................................................................250

Естелік кітабы
 270 
Қ Ы З М Е Т Т І К   М І Н Д Е Т Т Е Р І Н   О Р Ы Н Д АУ   К Е З І Н Д Е   Қ АЗ А   БОЛ Ғ А Н   Қ А Ж 
КОМИТЕТІ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .............................................................................................................251
Мамырханов Олжас Талғатұлы ...............................................................................................251
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КҮЗЕТ 
ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ..................................................253
Климов Николай Викторович ..................................................................................................253
Өмірғалин Серік Құралұлы .....................................................................................................254
Сүлейменов Аймұрат Төлеуханұлы ........................................................................................255
Темірғалиев Ереналы Қазизбекұлы .........................................................................................256
Түсіпов Серік Тұрсынұлы .......................................................................................................257
КӨЛІКТЕГІ ІШКІ ІСТЕР ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН 
ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА ТАПҚАН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ .........................................258
Амантаев Рахат Сегізбайұлы ...................................................................................................258
Жанəділов Жеңіс Үмбетұлы ....................................................................................................259
Өмірбеков Мұратбек Əмзеұлы ................................................................................................260
ҚЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН 
ҚР ІІМ «СҰНҚАР» АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН
ЖАСАҒЫН ТАҒАЙЫНДАУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
Иманбаев Айболат Серікұлы ...................................................................................................262

Document Outline

  • 1-199
  • 185-271
  • книга памяти 120-184


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал