Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет3/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

МИРОШНИЧЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
МИРОШНИЧЕНКО ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мирошниченко Игорь Алекс еевич 
1 9 6 5   ж ы л ы   1 4   н ау р ы зд а   К ө к ш е т ау 
облысы, Володар ауданының, Анто-
новка ауылында дүниеге келген. 1980 
жылы орта мектепті бітіргеннен кейін, 
Көкшетау автомеханикалық техникумы-
на оқуға түсті, оны 1984 жылы тəмəмдап, 
қ ұ р ы л ы с ш ы - т е х н и к   м а м а н д ы ғ ы н 
а л д ы .   1 9 8 4   ж ы л ы   ə с ке р и   қ ы зм е т ке 
ш а қ ы р ы л д ы ,   а з а м а т т ы қ   б о р ы ш ы н 
Қарағанды қаласындағы 5451-əскери 
бөлімінде өтеді. 1986 ж. демобилиза-
циядан кейін, мамандығы бойынша 
Көкшетау қаласындағы № 45 бағытты-
эксплуатациялық жол басқармасына 
жұмысқа орналасқан. 1989 жылы ішкі 
істер органдары қызметіне орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Көкшетау 
о б л ы с т ы қ т   а т қ а р у   к о м и т е т і н і ң 
қаңғыбастығы үшін ұсталған адамдарға 
арналған қабылдау-т арату орнының 
милиционері ретінде баст ады. 1995 
ж. маусым айында осы құрылымның 
к е з е к ш і   и н с п е к т о р ы   л ау а з ы м ы н а 
тағайындалды. Қызмет атқару кезінде 
Мирошниченко Игорь Алексеевич өзін 
сауатты, талапшыл қызметкер ретінде 
көрсете білді. Əріптестерінің арасында 
сый мен құрметке ие болған.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
а т қ а р ғ а н   к е з і н д е   б і р н е ш е   р е т 
марапатталған. 
 1999ж. 2 шілдеде Игорь Алексеевич 
тəуліктік кезекшілігіне түскен уақытта 
қабылдау-тарату орнынан қашпақшы 
болған азаматтың жолын кесу кезінде 
қаза тапты. 
Игорь Алексеевичтің артында жұбайы 
Е л е н а   А н то н о в н а   м е н   қ ы з ы   И р и н а 
қалды. Игорь Алексеевичтің аты по-
лиция қызметкерлерінің жадында жəне 
Ақмола облысы ІІД ескерткіш мемориа-
лында мəңгілікке жазылды. 
требовал у молодых людей прекратить 
распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте. Данное замечание вы-
звало у молодых людей возмущение, они 
набросились на Куптенова Ж. и избили 
его. Лейтенант полиции Куптенов Женис 
Жангабылович от полученных телесных 
повреждений, не приходя в сознание, 
скончался в НИИ г. Астаны 4.09.2007 г.
Благодаря умелым действиям сотруд-
ников Целиноградского РОВД данное 
преступление было раскрыто по горячим 
следам. 
Имя Жениса Жангабыловича осталось 
в памяти сотрудников полиции и увеко-
вечено в мемориале памяти ДВД Акмо-
линской области. 
Указом Президента Республики Казах-
стан № 485 от 7.12.2007 г. Куптенов Же-
нис Жангабылович награжден медалью 
«Ерлігі үшін» посмертно.
Акмолинская область

Естелік кітабы
 18 
Мўхамеджанов
Серік 
Иманєалиўлы
(1974-2004 жж.)
Мухамеджанов
Серик 
Имангалиевич
(1974-2004 гг.)
Серик Имангалиевич Мухамеджанов 
родился в 1974 г. в г. Атбасаре в семье ра-
бочих. В 1992 г. был призван в ряды Во-
оруженных сил Республики Казахстан. 
Службу проходил в войсках ПВО Семи-
палатинского гарнизона. По завершении 
службы работал водителем с-за Самар-
ский Атбасарского района. В 1999 году 
поступил в экономико-юридический кол-
ледж г. Астаны, в 2002 г. получил диплом 
юриста-правоведа. В 2002 г. поступил 
на службу в ОВД, начав свою трудовую 
деятельность в должности специалиста-
инспектора патрульного участка ГПП 
Атбасарского РОВД, за короткое время 
службы заслужил авторитет и уважение 
среди коллег и в 2003 г.был  назначен 
на должность помощника участкового 
инспектора полиции ООБ Атбасарского 
РОВД ГУВД Акмолинской области. За 
время работы в органах внутренних дел 
зарекомендовал себя добросовестным и 
требовательным сотрудником. В работе 
проявлял настойчиво сть, в решении 
служебных вопросов - деловую иници-
ативу. При выполнении поставленных 
служебных задач не считался с личным 
временем. 
02 ноября 2004 г. помощник УИП ООБ 
Атбасарского РОВД лейтенант полиции 
Мухамеджанов Серик Имангалиевич 
получил телефонное сообщение о том, 
что возле своего дома в с. Сочинское, 
отец и сын Гурляк С.М. и Гурляк В.С., 
находясь в нетрезвом состоянии, нару-
шают общественный порядок. Прибыв 
МУХАМЕДЖАНОВ СЕРИК ИМАНГАЛИЕВИЧ
МҰХАМЕДЖАНОВ СЕРІК ИМАНҒАЛИҰЛЫ
Серік Иманғалиұлы Мұхамеджанов 
1 9 7 4   ж ы л ы   А т б а с а р   қ а л а с ы н д а 
жұмысшылар отбасында дүниеге келген. 
1991 жылы Атбасар ауданының Ново-Са-
марская орта мектебін бітіргеннен кейін,  
1992 жылы Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштер қатарына шақырылды. 
Қызметін Семей гарнизонының ауа-
қорғаныс əскерлерінде өтеді. Қызметін 
аяқтағаннан кейін, Атбасар ауданының 
Самарский совхозында жүргізуші бо-
лып жұмыс істеді. 1999 жылы Аста-
на қа ласындағы Экономика лық-заң 
колледжіне оқуға түсіп, 2002 жылы оны 
тəмамдап, заңгер-құқықтанушы дипло-
мын алды. 2002 жылы ІІО-ға жұмысқа 
орналасып, өзінің қызметтік жолын 
Атбасар АІІБ ППТ патрульдік учаскелік 
инспектор маманы ретінде бастады, 
қызметінің аз уақытында əріптестері ара-
сында сый мен құрметке ие болып, 2003 
ж. Ақмола облысы ІІББ Атбасар АІІБ 
ҚҚБ учаскелік полиция инспекторының 
көмекшісі лауазымына тағайындалды. 
ІІО-да қызмет атқару кезінде өзін адал 
ж ə н е   т а л ап ш ы л   қ ы зм е т ке р   р е т і н д е 
көрсете білді. Жұмыста табандылық, 
қызметтік мəселелерді шешу кезінде 
іскерлік бастама көрсетті. Қызметтік 
м і н д е т т е рд і   о р ы н д а ғ а н   ке зд е   же ке 
уақытымен санаспаған. 
2004 жылы 02 қарашада Атбасар АІІБ 
ҚҚБ УПИ көмекшісі полиция лейтенан-
ты Мұхамеджанов Серік Иманғалиұлы 
Сочинский ауылында өз үйінің қасында 
əкесі мен ұлы С. Гурляк жəне В. Гур-
ляк мас күйінде қоғамдық тəртіпті 
бұзғандары туралы телефондық хабарла-
ма алды. Шақыру орнына келген соң, Ат-
басар АІІБ ҚҚБ УПИ көмекшісі полиция 
лейтенанты С. Мұхамеджанов С. Гур-
лякпен профилактикалық əңгіме өткізіп, 
оны үйіне жіберді, ұлы В. Гурлякты 
əкімшілік хаттама жасау үшін учаскелік 
полиция пунктінің ғимаратына жеткізді. 
Біраз уақыттан кейін учаскелік полиция 
пунктінің ғамаратының қасына, қолында 
аңшылық мылтығы бар азамат С.Гурляк 
келіп, С.Мұхамеджановты көріп оған 
оқ атқан. Алған жарақаттардан Серік 
Иманғалиұлы оқиға болған жерде қаза 
тапты. 
Серік Иманғалиұлы Мұхамеджановтың 
а р т ы н д а   ж ұ б а й ы   Е л е н а   П е т р о в н а , 
қызы Əсия жəне ұлы Тимур қа лды. 
Мұхамеджанов Серік Иманғалиұлының 
ат ы   А қ м ол а   о бл ы с ы   І І Д   қ ы зм е т т і к 
міндеттерін атқару барысында қаза 
тапқан қызметкерлерге арналған мемо-
риалында мəңгілікке жазылды. 
Мұхамеджанов Серік Иманғалиұлы 
қаза тапқаннан кейін Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 2004 жылғы 7 
желтоқсандағы № 1487 Жарлығымен ІІ 
дəрежелі «Айбын» орденімен наград-
талды.
Аќмола облысы 

Книга памяти
 19 
Тілеуханов
Нўрболєан 
Ќасымханўлы
(1969-2002 жж.) 
Тилеуханов
Нурболган 
Касымханович
(1969-2002 гг.)
Нурболган Касымханович Тлеуханов 
родился 25 июня 1969 г. в колхозе Джам-
бул Луговского района Джамбулской 
области. В 1986 г., после окончания сред-
ней школы поступил на учебу в СПТУ-20 
на станции Акыр-Тобе. В 1987 г. призван 
в ряды Советской армии, службу прохо-
дил в Чехословакии в в/ч 35064. После 
демобилизации устроился на работу в 
РСУ г. Кокшетау. В 1995 г. после окон-
чания Кокшетауского педагогического 
университета, получив специальность 
учителя казахского языка, устроился 
на работу в Талапскую среднюю школу 
Келлеровского района СКО. В 2001 году 
поступает на службу в ОВД. 
Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности инспектора дорожной 
полиции 4-го взвода ОБДП УДП УВД 
Акмолинской области. 
За период работы Нурболган Касымха-
нович зарекомендовал себя как грамот-
ный и исполнительный сотрудник. 
31.05.2002 г. на 1224 км трассы Тер-
меа-Ташкент-Алматы младший сержант 
полиции Тлеуханов Н.К. в результате 
ДТП погиб на месте происшествия. 
Младший сержант полиции Тлеуханов 
Нурболган Касымханович инспектор 
дорожной полиции ОБДП УВД Акмо-
линской области находился в служебной 
командировке в Кордайском районе 
Джамбулской области. 
Имя Нурболгана Касымхановича оста-
лось в памяти сотрудников полиции и 
увековечено в мемориале памяти ДВД 
Акмолинской области.
ТИЛЕУХАНОВ НУРБОЛГАН КАСЫМХАНОВИЧ
ТІЛЕУХАНОВ НҰРБОЛҒАН ҚАСЫМХАНҰЛЫ
Тілеуханов Нұрболған Қасымханұлы 
1969 жылы 25 маусымда Жамбыл облы-
сы, Луговской ауданы, Жамбыл колхо-
зында дүниеге келген. 1986 жылы орта 
мектепті бітіргеннен кейін, Ақыр-төбе 
ст анс а АКТУ-20 оқуға түс еді. 1987 
жылы əскери қызметке шақырылды, 
азаматтық борышын Чехословакияда 
35064-əскери бөлімі өтеді. Демобили-
зациядан кейін, Көкшетау қаласындағы 
ЖҚБ жұмысқа орналасқан. 1995 жылы 
К ө к ш е т ау   п ед а го г и ка л ы қ   и н с т и ту -
тын тəмəмдағаннан кейін, қазақ тілі 
мұғалімі мамандығын алып, СҚО Кел-
леров ауданының, Талап орта мектебінде 
жұмыс істеді. 2001 жылы ішкі істер 
органдары  қызметіне орналасты. Өзінің 
қызметтік жолын Ақмола облысы ІІБ 
ЖПБ ЖПЖБ 4-ші взводының жол по-
лиция инспекторы лауазымынан  баста-
ды. Қызмет атқару кезінде Нұрболған 
Қасымханұлы өзін сауатты, орындаушы 
қызметкер ретінде көрсете білді. 
Н.Тілеуханов 2002 жылы 31 мамыр-
да Термеа-Ташкент-Алматы жолының 
1224-ші шақырымында болған жол-көлік 
оқиғасы салдарынан қаза тапты.
Ақмола облысы ІІБ ЖПЖБ жол поли-
ция инспекторы полиция кіші сержанты 
Тілеуханов Нұрболған Қасымханұлы 
Жамбыл облысы, Қордай ауданында 
іссапарда болған.
Нұрболған Қасымханұлының артында 
жұбайы Гүлбақыт Маманқызы, ұлы Ардақ 
қалды. Нұрболған Қасымханұлының аты 
полиция қызметкерлерінің жадында 
жəне де Ақмола облысы ІІД ескерткіш 
мемориалында мəңгілікке жазылды.
на место вызова, помощник УИП ООБ 
Атбасарского РОВД лейтенант полиции 
Мухамеджанов С.И. провел профилакти-
ческую беседу с Гурляк С.М. и отправив 
его домой, доставил сына Гурляк В.С. в 
помещение участкового пункта полиции 
для со ставления административного 
протокола. Через некоторое время к зда-
нию участкового пункта полиции с охот-
ничьим ружьем в руках подошел гр. Гур-
ляк С.М., увидев на крыльце стоящего 
Мухамеджанова С.И., выстрелил в него. 
От полученных ран Серик Имангалиевич 
скончался на месте происшествия. 
Имя Мухамеджанова Серика Иман-
галиевича увековечено в мемориале 
памяти сотрудникам погибшим при ис-
полнении служебных обязанностей ДВД 
Акмолинской области. 
7 декабря 2004 г. Указом Президента 
Республики Казахстан № 1487 Мухамед-
жанов Серик Имангалиевич награжден 
орденом «Айбын» 2 степени посмертно.
Акмолинская область

Естелік кітабы
 20 
Тґлегенов 
Смаєўл 
Тґлегенўлы 
(1959-1995 жж.) 
Тулегенов
Смагул
 Тулегенович
 (1959-1995 гг.) 
Смагул Тулегенович Тулегенов родил-
ся 15 февраля 1953 г. в селе Большой 
Куст Оконешниковского района Омской 
области. После окончания средней шко-
лы поступил в Целиноградский зоовете-
ринарный техникум. По окончанию уче-
бы в 1973 г. призван в ряды Советской 
армии. После демобилизации работал по 
профессии. В 1982 году принят на служ-
бу в ОВД, свою трудовую деятельность 
в ОВД начал с должности милиционера 
отдела внутренних дел Селетинского 
райисполкома Целиноградской обла-
сти. В 1983 году Смагул Тулегенович 
назначается на должность начальника 
кабинета профилактики медицинско-
го вытрезвителя Селетинского РОВД 
Целиноградской области. В 1990 году, 
учитывая опыт работы и его личные 
качества, Смагула Тулегеновича назна-
чают начальником Бестюбинского ПОП 
Селетинского РОВД. За продолжитель-
ный период службы Смагул Тулегенович 
показал себя как грамотный, исполни-
тельный сотрудник, требовательный 
руководитель
Пользовался большим уважением и 
авторитетом среди коллег, неоднократно 
поощрялся руководством ОВД.
23 сентября 1995 года при пресечении 
хулиганских действий Тулегенов Смагул 
Тулегенович погиб.
Имя Смагула Тулегеновича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
ТУЛЕГЕНОВ СМАГУЛ ТУЛЕГЕНОВИЧ 
ТӨЛЕГЕНОВ СМАҒҰЛ ТӨЛЕГЕНҰЛЫ
Төлегенов Смағұл Төлегенұлы 1953 
жылы 15 ақпанда, Омбы облысы, Око-
нешниковский ауданының, Большой 
Куст ауылында дүниеге келген. Орта 
мектепті бітіргеннен кейін Целиноград 
зооветеринарлық техникумына оқуға 
түседі. 1973 жылы оқуды бітіргеннен 
к е й і н   К е ң е с   А р м и я с ы   қ а т а р ы н а 
шақырылады. Демобилизациядан кейін
мамандығы бойынша жұмыс істеді. 1982 
жылы ішкі істер органдары қызметіне 
орналасты. 
Өзінің қызметтік жолын Целиноград 
облысы Сілеті аудандық атқару комитеті, 
ішкі істер бөлімінің милиционері лауа-
зымынан бастады. 1983 жылы Смағұл 
Төлегенұлы Целиноград облысы, Сілеті 
АІІБ медициналық айықтырғышы про-
филактика кабинетінің бастығы лауазы-
мына тағайындалады. 1990 жылы Смағұл 
Төлегенұлының жұмыс тəжірибе сін, 
оның жеке қасиеттері ескеріліп, Сілеті 
АІІБ Бе стөбе АПБ бастығы лауазы-
мына тағайындалды. Қызмет атқару 
кезінде Смағұл Төлегенұлы өзін сауатты, 
ұқыпты қызметкер, талапшыл басшы 
ретінде көрсете білді. 
Əріпте стерінің арасында құрметті 
жəне беделді болған. Ішкі істер органда-
рында қызмет атқарған кезінде бірнеше 
рет облыс ІІБ басшылығы тарапынан 
марапатталған. 
1995 жылы 23 қыркүйекте бұзақылық 
əрекеттің жолын кесу кезінде Смағұл 
Төлегенұлы атыс жарақатынан қаза 
тапты. 
С м а ғ ұ л   Т ө л е г е н ұ л ы н ы ң   а р т ы н д а 
жұбайы Балдан Райымқызы, қыздары 
Гүлден, Гүлмира, Сандуғаш қа лды. 
Смағұл Төлегенұлының аты полиция 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
Аќмола облысы 

Книга памяти
 21 
Череповский 
Сергей 
Андреевич
(1979-2003 жж.)
Череповский 
Сергей 
Андреевич 
(1979-2003 гг.)
Сергей Андреевич Череповский ро-
дился 30 января 1979 г. в п. Аксу Мой-
ынкумского р-на  Джамбулской области. 
По окончании средней школы в 1986 
году поступил в СПТУ-24 п. Вишневка 
Акмолинской области. Окончив его, по-
лучил специальность мастера сельскохо-
зяйственного производства. В 1997 году 
поступил в Акмолинский филиал Коста-
найской высшей школы МВД РК. После 
окончания учебы назначен на должность 
дознавателя ОД Аршалынского РОВД 
ГУВД Акмолинской области. В декабре 
2002 г. назначается на должность на-
чальника отделения дознания этого же 
подразделения. 
За время службы Сергей Андреевич 
характеризовался как грамотный, тре-
бовательный специалист. Пользовался 
уважением и авторитетом среди коллег. 
За время службы в органах внутренних 
дел неоднократно поощрялся руковод-
ством. 
14 июня 2003 г. на место ДТП, про-
изошедшего на 1312 км трассы Екате-
ринбург-Алматы, выехала СОГ Арша-
лынского РОВД, в составе которой был 
Сергей Андреевич. В ходе проведения 
о смот ра ме ст а происше ствия води-
т е л ь   а втом а ш и н ы   « Н и с а н - П ат р ол » 
Мындру А.Г., нарушая ПДД, не реаги-
руя на проблесковый маяк специальной 
автомашины, совершил столкновение 
с автомашиной «Газель», в результате 
чего данная автомашина перевернулась 
на стоявших рядом Череповского С.А. и 
двух гражданских лиц. В результате ДТП 
старший лейтенант полиции Черепов-
ский С.А. не приходя в сознание скон-
чался в центральной районной больнице. 
Имя Сергея Александровича осталось 
в памяти сотрудников полиции и навеки 
увековечено на мемориале памяти ДВД 
Акмолинской области.
ЧЕРЕПОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ЧЕРЕПОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Череповский Сергей Андреевич 1979 
жылы 30 қаңт арда Жамбыл облысы 
Мойынқұм ауданының Ақсу мекенінде 
дүниеге келген. 1986 жылы орта мектепті 
бітіргеннен кейін,  Ақмола облысы 
Вишневка ауылындағы АПТУ-ға оқуға 
түсті, оны тəмəмдап, ауылшаруашылық 
өндірісінің шебері мамандығын алды. 
1997 жылы ҚР ІІМ Қостанай жоғары 
мектебінің Ақмола филиалына оқуға 
түседі, оны аяқтағаннан кейін Ақмола 
облысы ІІББ Арша лы АІІБ анықт ау 
б ө л і м ш е с і н і ң   а н ы қ т ау ш ы с ы   л ау а -
зымына тағайындалады. 2002 жылы 
желтоқсан айында о сы құрылымның 
анықтау бөлімшесінің бастығы лауа-
зымына тағайындалды. Қызмет атқару 
кезінде Сергей Андреевич өзін сауат-
ты, талапшыл маман ретінде көрсетті. 
Əріптестерінің арасында сыйлы жəне 
беделді болған.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
а т қ а р ғ а н   к е з і н д е   б і р н е ш е   р е т 
марапатталған. 
 2003 жылы 14 шілдесінде Екатерин-
бург-Алматы тас жолының 1312-інші 
шақырымында болған ЖКО орнына 
Аршалы АІІБ жедел-тергеу тобы барды, 
топтың құрамында Сергей Андреевич 
болған. Оқиға болған жерді қарау кезінде 
«Ниссан-Патрол» маркілі автокөлігінің 
ж ү р г і з у ш і с і   А . М ы н д р у,   жо л   ж ү р у 
ережесін бұзып, арнайы көліктің ша-
мына мəн бермей, жанында тұрған «Га-
зель» автокөлігімен қақтығысты, соның 
салдарынан осы көлік оның жанында 
тұрған С.Череповскийдің жəне басқа екі 
азаматтың үстіне құлады. Жол-көлік апа-
ты салдарынан полициия аға лейтенанты 
С. Череповский аудандық емханада есін 
жимай қайтыс болды. 
Сергей Андреевичтің артында жұбайы 
Светлана Васильевна мен ұлы Сергей 
қалды. Сергей Андреевичтің аты по-
лиция қызметкерлерінің жадында жəне 
Ақмола облысы ІІД ескерткіш мемориа-
лында мəңгілікке жазылды. 
Акмолинская область

Естелік кітабы
 22 
Василевская 
Ольга 
Валерьевна 
(1987-2008 жж.)
Василевская 
Ольга 
Валерьевна
(1987-2008 гг.)
Ел їшін еѕбек етсеѕ халќыѕ сїймек,
Біз їшін отќа, суєа тїсіп жїр деп.
Ер ґлсе де, еѕбегін ел ґлтірмес
Неше мыѕ жыл ґтсе де тарих білмек.
  
 
Сўлтанмахмўт 
Торайєыров
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЌАЗА БОЛЄАН 
ЌАЖ КОМИТЕТІ АЌМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 
ДЕПАРТАМЕНТІНІЅ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
ВАСИЛЕВСКАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Василевская Ольга Валерьевна роди-
лась 29.06.1987 года в с. Целинное Ти-
мирязевского района Северо-Казахстан-
ской области в семье рабочих. В 2005 
году окончила среднюю школу № 4 
г. Кокшетау. После окончания средней 
школы поступила в Павлодарский юри-
дический колледж Комитета уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан. 
За время учебы в Павлодарском юри-
дическом колледже написала следующие 
научные работы: «Уголовно-правовые 
аспекты неоднократности преступле-
ний», «Принцип справедливости как уго-
ловно-правовой аспект», Павлодарским 
гуманитарно-юридическим институтом 
Василевской О.В. был вручен сертифи-
кат об участии в международной науч-
но-практической конференции «Этапы 
модернизации государственно-правовых 
систем стран СНГ (опыт, реалии, пер-
спективы)». 
После окончания колледжа в 2007 году 
была назначена на должность началь-
ника отряда отдела по воспитательной 
работе среди осужденных учреждения 
ЕЦ-166/24 Департамента Комитета УИС 
по Акмолинской области. 
За время службы Василевская Ольга 
Валерьевна характеризовалась как ис-
полнительный, ответственный, честный, 
инициативный сотрудник. Принимала 
активное участие в спортивных меро-
приятиях, была награждена грамотами 
за активное участие в турнирах по во-
лейболу.
5 декабря 2008 года жизнь молодой 
девушки оборвалась на территории ко-
Ольга Валерьевна Василевская 1987 
ж ы л д ы ң   2 9   мау с ы м ы н д а   С ол т ү с т і к 
Қазақстан облысы, Тимирязов ауданы, 
Целинное село сында дүниеге келді. 
2 0 0 5   ж ы л ы   К ө к ш е т ау   қ а л а с ы н д а ғ ы 
№ 4 орта мектепті бітіргеннен кейін 
Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы   Ə д і л е т 
министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі 
комитетінің Павлодар заң колледжіне 
оқуға түсті.
2007 жылы колледжді бітіргеннен 
кейін ҚАЖ комитетінің Ақмола облысы 
бойынша департаментінің ЕЦ-166/24 
мекемесінің сотталғандар арасындағы 
т ə р б и е   ж ұ м ы с ы   б ө л і м і н і ң   ж а с а қ 
бастығы лауазымына тағайындалып, 
2008 жылға дейін қызмет атқарды.
Қ ы з м е т   б а р ы с ы н д а   О л ь г а   В а л е -
р ь е в н а   В а с и л е в с ка я   ө з і н   т и я н а қ т ы 
о р ы н д ау ш ы ,   ж ауап т ы   д а   ш ы н ш ы л , 
ада л қызметкер   ретінде көрс етті. 
С п о р т т ы қ   ш а р а л а р   м е н   м е ке м е н і ң 
ұ ж ы м д ы қ   ж ұ м ы с т а р ы н а   б е л с е н е 
қатысатын. Көкшетау қаласының № 
14 орт а мектебінің, «Динамо» дене 
ш ы н ы қ т ы р у - с п о р т т ы қ   қ о ғ а м ы н ы ң 
вол е й б ол д а н   ө т к і з ге н   ту р н и рл а р ы -
на белсенді қатысқаны үшін мақтау 
қағаздарымен марапатталған.
2008 жылдың 5 желтоқсанында жас 
қыздың өмірі қоныс-колониясының 
аумағында өзі басқарған жас ақт ағы 
сотталушының қолынан үзілді. 
Ақмола облысы ҚАЖ департаменті 
Е Ц - 1 6 6 / 2 4   м е к е м е с і н д е   О л ь г а 
Василевскаяға арналған мұражай бар.
Əр жылдың желтоқсан айында ҚАЖ 
қызметкерлері арасында Ольга Васи-
левскаяны еске алуға арналған волей-
бол  турнирі өтіп тұрады.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал