Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет2/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

ДОСПОЛОВ АРМАН ҚАНАТҰЛЫ
ЖАНТАСОВ ҚҰРМАШ ЖАПАРҰЛЫ 
Досполов Арман Канатович родился 
17 марта 1972 года в г. Целинограде. 
После окончания средней школы в 1987 
году поступил в Целиноградский техни-
кум автомобильного транспорта, после 
окончания которого устроился на работу 
в качестве водителя 3 класса АТП г. Це-
линограда. В 1997 г. принят на службу 
в ОВД. Свою трудовую деятельность 
в ОВД начал с должности инспектора 
5-го мотовзвода отдельного батальона 
дорожной милиции Управления госавто-
инспекции УВД Акмолинской области. 
Зарекомендовав себя как грамотный 
и исполнительный сотрудник, Арман 
Канатович назначается на должность 
старшего инспектора дорожной полиции 
специальной группы сопровождения от-
дельной роты дорожной полиции УДП 
ГУВД Акмолинской области. 
Арман Канатович пользовался боль-
шим уважением и авторитетом среди 
коллег. Неоднократно поощрялся руко-
водством ОВД. 
13 декабря 2002 года, осуществляя 
патрулирование на автодороге Екатерин-
бург-Алматы, старший лейтенант поли-
ции Досполов Арман Канатович погиб в 
результате ДТП.
Имя Армана Канатовича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
Досполов Арман Қанатұлы 1972 жылы 
17 наурызда Целиноград қаласында 
д ү н и е г е   к е л г е н .   1 9 8 7   ж ы л ы   о р т а 
мектепті бітіргеннен кейін, Целиноград 
автокөлік техникумына оқуға түседі. 
Оны бітіргеннен кейін, Целиноград 
а вто к ө л і к   к ə с і п о р н ы н а   3   с ы н ы п т ы 
жүргізуші ретінде жұмысқа орналаса-
ды. 1997 жылы ішкі істер органдары 
қызметіне орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Ақмола облы-
сы ІІББ мемлекеттік көлік инспекциясы 
басқармасының жол полициясы жеке 
бат альонының 5-ші мотовзводының 
инспекторы лауазымынан бастады. Өзін 
сауатты, орындаушы қызметкер ретінде 
к ө р с е т і п ,   А рма н   Қ а н ат ұ л ы   А қ м ол а 
о бл ы с ы   І І Б Б   Ж П Б   жол   п ол и ц и я с ы 
жеке батальонының арнайы іздестіру 
тобының аға инспекторы лауазымына 
тағайындалады. 
Арман Қанатұлы əріптестерінің ара-
сында құрметті жəне беделді болған. 
Бірнеше рет облыс ІІБ басшылары тара-
пынан марапатталған. 
2002 жылы 13 желтоқсанда Екатерин-
бург-Алматы тас жолында патрульде 
жүрген кезінде жол-көлік оқиғасы сал-
дарынан полиция аға лейтенанты Доспо-
лов Арман Қанатұлы қаза тапты. 
Арман Қанатұлының артында жұбайы 
Жанар Ғабитқызы, ұлы Саят қалды. 
А р м а н   Қ а н ат ұ л ы н ы ң   ат ы   п о л и ц и я 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
Жантасов Құрмаш Жапарұлы 1969 
жылы 12 мамырда Ақмола облысы, Астра-
хан ауданының, Петровка ауылында 
дүниеге келген. 1987 жылы орта мектепті 
бітіргеннен кейін, əскери қызметке 
шақырылды. Шығармашылыққа таланты 
болғандықтан демобилизациядан кейін, 
ауылдық мəдиниет үйіне көркемдік 
жетекші ретінде жұмысқа орналасты. 
1997 жылы еңбек ұжымының жолдама-
сымен ішкі істер органдары қызметіне 
орналасты. 
Өзінің қызметтік жолын Ақмола облы-
сы ІІББ мемлекеттік көлік инспекциясы 
басқармасының жол полициясы жеке 
батальонының 1-ші мотовзводының ин-
спекторы ретінде бастады. 2002 жылы 
заңгер білімін алып, өзін сауатты, та-
лапшыл қызметкер ретінде көрсетіп, 
б а с ш ы л ы қ т ы ң   ш е ш і м і м е н   Қ ұ рм а ш 
Жапарұлы Ақмола облысы ІІББ ЖПБ 
Жол полициясы жеке батальонының ар-
найы іслестіру тобының аға инспекторы 
лауазымына тағайындалады. 
ДОСПОЛОВ АРМАН КАНАТОВИЧ
Акмолинская область

Естелік кітабы
 12 
Құрмаш Жапарұлы əріпте стерінің 
арасында құрметті жəне беделді болған. 
Бірнеше рет облыс ІІББ басшылығымен 
марапатталған. 
2002 жылы 13 желтоқсанда Екатерин-
бург-Алматы күре жолында патрульде 
жүрген кезінде жол-көлік оқиғасы салда-
рынан полиция кіші лейтенанты Жанта-
сов Құрмаш Жапарұлы қаза тапты. 
Қ ұ р м а ш   Ж а п а р ұ л ы н ы ң   а р т ы н д а 
жұбайы Гүлжихан Олжабайқызы, қызы 
Гүлнар, ұлдары Диас, Ерлан қалды. 
Құрмаш Жапарұлының аты полиция 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
Жантасов 
Ќўрмаш 
Жапарўлы 
(1969-2002 жж.)
Жантасов
 Курмаш 
Жапарович 
(1969-2002 гг.)
Зызников 
Иван
 Иванович
(1971-2002 жж.)
Зызников
 Иван
 Иванович
(1971-2002 гг.)
Курмаш Жапарович Жантасов родился 
12 мая 1969 года в селе Петровка Астра-
ханского района Акмолинской области. 
После окончания средней школы в 1987 
году призвался на воинскую службу. 
После демобилизации устроился на ра-
боту художественным руководителем в 
сельский дом культуры. По направлению 
трудового коллектива Курмаш Жапаро-
вич в 1997 года пришел на работу в ОВД. 
Свою трудовую деятельность в ОВД на-
чал с должности инспектора 1-го мото-
взвода отдельного батальона дорожной 
милиции Управления госавтоинспекции 
УВД Акмолинской области. Получив в 
2002 году юридическое образование и 
зарекомендовав себя как грамотный и 
исполнительный сотрудник, решением 
руководства Курмаш Жапарович назна-
чается на должность старшего инспек-
тора дорожной полиции специальной 
группы сопровождения отдельной роты 
дорожной полиции УДП ГУВД Акмо-
линской области. 
Курмаш Жапарович пользовался боль-
шим уважением и авторитетом среди 
коллег. 
Неоднократно поощрялся руковод-
ством ОВД. 
13 декабря 2002 года, осуществляя 
патрулирование на автодороге Екате-
ринбург-Алматы, младший лейтенант 
полиции Жантасов Курмаш Жапарович 
погиб в результате ДТП.
Имя Курмаша Жапаровича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
ЖАНТАСОВ КУРМАШ ЖАПАРОВИЧ 
ЗЫЗНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Зызников Иван Иванович 1971 жылы 
30 қаңтарда Целиноград облысы Виш-
невка ауылында дүниеге келген. 1986 ж. 
орта мектепті бітіргеннен кейін,  Ақмола 
облысы Вишневка ауылында АПТУ-24 
оқуға түсті, оны тəмамдап тракторист- 
машинист мамандығын алды. 
1 9 8 9   ж ы л ы   ə с к е р и   қ ы з м е т к е 
шақырылды, азаматтық борышын 55786- 
əскери бөлімінде Балқаш қаласында 
өтеді. 1991 ж. демобилизация-дан кейін, 
Вишневское АКК жүргізуші ретінде 
жұмысқа орналасқан. 1993 жылы ішкі 
істер органдарына қызметке орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Вишневский 
АІІБ күзет бөлімінің патрульді-бекеттік 
қызметінің милиционері ретінде баста-
ды.
Қызмет атқару кезінде Иван Ивано-
вич өзін орындаушы қызметкер ретінде 
көрсете білді.
Ə р і п т е с т е р і н і ң   а р а с ы н д а   с ы й л ы 
болған, облыс ІІБ басшылары тарапынан 
бірнеше рет марапатталған. 
 2002 жылы 22 қаңтарда Екатеринбург-
Алматы тас жолында ЖКО салдарынан, 
қызметтік іссапарда болған Ақмола об-
лысы ІІББ Аршалы АІІБ УҰИ полицей 
жүргізушісі полиция аға сержанты Зыз-
ников Иван Иванович қаза тапты. 
Иван Ивановичтің артында жұбайы 
Елена Аркадьевна мен қызы Полина 
қалды. Иван Ивановичтің аты полиция 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
Аќмола облысы 

Книга памяти
 13 
Ыдырысов 
Зияда 
Ахатўлы
(1956-2001 жж.)
Идрисов
 Зияда 
Ахатович
(1956-2001 гг.)
Зызников Иван Иванович родился 
30 января 1971 г. в п. Вишневка Це-
линоградской области. По окончании 
средней школы в 1986 году поступил 
в СПТУ-24 п. Вишневка Акмолинской 
области. Окончив его получил специаль-
ность тракторист-машинист. В 1989 году 
призвался на воинскую службу, службу 
проходил в в/ч 55786 г. Балхаша. После 
демобилизации в 1991 г. устроился на ра-
боту в качестве водителя в Вишневское 
АТП. В 1993 году принят на службу в 
органы внутренних дел. Свою трудовую 
деятельность в ОВД начал с должно-
сти милиционера патрульно-постовой 
службы отдела охраны при Вишневском 
РОВД. В августе 1999 г. назначается на 
должность полицейского водителя ИВС 
Аршалынского РОВД УВД Акмолинской 
области.
За время службы Иван Иванович по-
казал себя как добросовестный и ис-
полнительный сотрудник. Пользовался 
уважением среди коллег, неоднократно 
поощрялся руководством областного 
УВД. 
22 января 2002 г. в результате ДТП, 
произошедшего на автодороге Екатерин-
бург - Алматы погиб старший сержант 
полиции Иван Иванович Зызников поли-
цейский-водитель ИВС Аршалынского 
РОВД УВД Акмолинской области, на-
ходившийся в служебной командировке. 
Имя Ивана Ивановича о ст а ло сь в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
Зияда Ахатович Идрисов родился 21 
мая 1956 г. в с. Жантеке Коргалжинско-
го района Целиноградской области. По 
окончании средней школы в 1972 году 
поступил в Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт, по окончанию 
которого в 1977 г. устроился на работу 
в качестве экономиста совхоза Путь Ле-
нина. В 1982 году поступил на службу в 
органы внутренних дел. 
 Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности инспектора отделе-
ния БХСС ОВД Советского района Це-
линоградской области. В январе 2001 г. 
назначается на должность заместителя 
начальника Девятого управления УВД 
Акмолинской области. За время службы 
Зияда Ахатович зарекомендовал себя как 
ЗЫЗНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ИДРИСОВ ЗИЯДА АХАТОВИЧ
ЫДРЫСОВ ЗИЯДА АХАТҰЛЫ
Зияда Ахатұлы Ыдрысов 1956 жылы 
2 1   м а м ы р д а   Ц е л и н о г р а д   о б л ы с ы 
Қорғалжын ауданы Жантеке ауылын-
да дүниеге келген. 1972 жылы орт а 
мектебін бітіргеннен кейін, Целиноград 
ауыл шаруашылық институтына оқуға 
түсті, 1977 жылы оны тəмамдағаннан 
кейін, «Путь Ленина» совхозында эко-
номист болып жұмыс істеді. 1982 жылы 
ішкі істер органдарына қызметке орна-
ласты. 
Өзінің қызметтік жолын Целиноград 
облысы Совет ауданының ІІББ əлеуметтік 
меншікті ұрлаумен күрес бөлімшесінің 
инспекторы болып бастады. 2001 жылы 
қаңтар айында Ақмола облысы ІІБ 9-шы 
басқармасының бастығының орынбаса-
ры лауазымына тағайындалды. Қызмет 
атқару кезінде Зияда Ахатұлы өзін сау-
атты, талапшыл басшы ретінде көрсетті. 
Əріптестерінің арасында құрметке жəне 
беделге ие болған.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
атқарған кезінде бірнеше рет облыс ІІББ 
басшылығы тарапынан марапатталған. 
2001 жылы 21 мамырында «Астана-
Петропавл» жолында жол-көлік оқиғасы 
салдарынан, қызметтік іссапарда болған 
А қ м о л а   о бл ы с ы   І І Б   9 - б а с қ а р м а с ы 
б а с т ы ғ ы н ы ң   о р ы н б а с а р ы   п о л и ц и я 
подполковнигі Ыдрысов Зияда Ахатұлы 
қаза тапты. 
Зияда Ахатұлының артында жұбайы 
Гүлбаршын Əбілқадырқызы мен ұлдары 
Асхат, Азамат қалды. Зияда Ахатұлының 
аты полиция қызметкерлерінің жадында 
жəне Ақмола облысы ІІД ескерткіш ме-
мориалында мəңгілікке жазылды. 
Акмолинская область

Естелік кітабы
 14 
грамотный, требовательный руководи-
тель. Пользовался уважением и автори-
тетом среди коллег. 
За время службы в органах внутренних 
дел неоднократно поощрялся руковод-
ством УВД области. 
21 мая 2001 г. в результате ДТП, про-
изошедшего на трассе Астана – Петро-
павловск, погиб подполковник полиции 
Зияда Ахатович Идрисов заместитель 
начальника Девятого управления УВД 
Акмолинской области, находившийся в 
служебной командировке. 
Имя Зияды Ахатовича о ст а ло сь в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 
Ќажымов 
Болат
 Ермекўлы
(1981-2009 жж.)
Кажимов 
Болат 
Ермекович
(1981-2009 гг.)
Кажимов Болат Ермекович родился 
18 сентября 1981 года в селе Актуесай
Валихановского района Северо-Казах-
станской области. В 1998 году после 
окончания средней школы поступил в 
Чаглинский колледж агробизнеса. Полу-
чив специальность техника-технолога, в 
2001 г. призван в ряды ВС Республики 
Казахстан. Службу проходил в воинской 
части  2027. После демобилизации в 
2003 г. принят в ОВД. 
Службу в ОВД начал с должно сти 
полицейского 1-го взвода батальона 
патрульной полиции УВД г. Кокшетау 
ГУВД Акмолинской области. В том же 
году переводится на должность водителя 
автохозяйства отделения тылового обе-
спечения УВД г. Кокшетау. 
За период работы Болат Ермекович за-
рекомендовал себя как грамотный и ис-
полнительный сотрудник. Пользовался 
уважением среди коллег.
29.11.2009 г. следственно-оперативная 
группа УВД г. Кокшетау на служебной 
автомашине УАЗ-39099, г/н С 504 КР, 
водителем которой был старший сер-
жант полиции Кажимов Б.Е., выехала 
на вызов.
В то время, пока СОГ проводила след-
ственные действия, к старшему сержан-
ту полиции Кажимову Болату Ермекови-
чу подошел гражданин Бажапаев А.Ж. и 
сообщил, что трое парней беспричинно 
избили человека и направляются в неиз-
вестном направлении. При задержании 
данных лиц Болат Ермекович умер от 
сердечной-сосудистой недостаточности.
Имя Болата Ермековича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области.
КАЖИМОВ БОЛАТ ЕРМЕКОВИЧ
ҚАЖЫМОВ БОЛАТ ЕРМЕКҰЛЫ
Қажымов Болат Ермекұлы 1981 жылы 
18 қыркүйекте Солтүстік Қазақстан об-
лысы, Уəлиханов ауданы, Ақтүйесай 
ауылында дүниеге келген. 1998 жылы 
орта мектепті бітіргеннен кейін, Чаглин-
ка агротехникалық колледжіне оқуға 
түсті. 2001 жылы колледжді бітіріп, 
техник-технолог мамандығын алып, 
əскери қызметке шақырылды, азаматтық 
борышын 2027-əскери бөлімінде өтеді. 
2003 жылы демобилизациядан кейін ішкі 
істер органдары қызметіне орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Ақмола об-
лысы ІІББ Көкшетау ҚІІБ патрульдік по-
лиция батальонындағы 1-ші взводының 
полицейі ретінде бастады. Сол жылы 
Көкшетау ҚІІБ ТҚеБ АКШ-ның поли-
цей жүргізушісі лауазымына ауысады. 
Қызмет атқару кезінде Болат Ермекұлы 
ө з і н   с ауат т ы ,   т а л ап ш ы л   қ ы зм е т ке р 
ретінде көрсете білді. Əріптестерінің 
арасында құрметке ие болған.
2009 жылы 29 қарашада Көкшетау 
ҚІІБ жедел тергеу тобы м/н С 504 КР 
«УАЗ-39099» қызметтік көлігімен оқиға 
орнына барды, көліктің жүргізушісі 
полиция аға сержанты Б.Е. Қажымов 
болған.
ЖТТ тергеу амалдарын жүргізген кез-
де, полиция аға сержанты Б. Қажымовқа 
азамат А. Бажапаев келіп, үш жігіт 
с ебепсіз бір адамды ұрып, белгісіз 
жаққа кетіп бара жатқанын хабарлады. 
Осы адамдарды ұстау кезінде Болат 
Ермекұлы жүрек-қан тамырларының 
жеткіліксіздігінен қайтыс болды. 
Б о л а т   Е р м е к ұ л ы н ы ң   а р т ы н д а 
жұбайы Гүлзана, қызы Айзат қалды. 
Б о л ат   Е р м е к ұ л ы н ы ң   ат ы   п о л и ц и я 
қызметкерлерінің жадында жəне Ақмола 
облысы ІІД ескерткіш мемориалында 
мəңгілікке жазылды. 
Аќмола облысы 

Книга памяти
 15 
Ќозєанбаев
Болат
 Кґктайўлы 
(1961-2001 жж.)
Козганбаев
Булат 
Коктаевич 
(1961-2001 гг.)
Булат Коктаевич Козганбаев родился 
31 октября 1961 г. в п. Балкашино Бал-
кашинского района Целиногорадской 
области в семье рабочих. В 1978 г. после 
окончания Балкашинской средней шко-
лы работал рабочим райбыткомбината. В 
1980 г. был призван в ряды Вооруженных 
сил. Службу проходил в пограничных во-
йсках Карельской АССР. По завершении 
службы и демобилизации работал во-
дителем Балкашинской районной боль-
ницы. В 1985 г. поступил на службу в 
ОВД, свою трудовую деятельность начал 
в должности милиционера медицинско-
го вытрезвителя Балкашинского РОВД 
УВД Целиноградской области. В 2000 г. 
назначен на должность полицейского-во-
дителя конвойного подразделения ИВС 
Сандыктауского РОВД УВД Акмолин-
ской области. 
За время службы Булат Коктаевич 
характеризовался как добросовестный 
и исполнительный сотрудник. За время 
службы в органах внутренних дел не-
однократно поощрялся руководством 
РОВД.
Приказом начальника Сандыктауского 
РОВД № 107 от 28.05.2001 г. полицей-
ский-водитель конвойного подразде-
ления ИВС Р ОВД ст арший с ержант 
полиции Козганбаев Б.К. для охраны 
общественного порядка в период про-
ведения посевных работ был откоманди-
рован в Максимовский сельский округ. 
02.06.2001 г. Козганбаев Б.К. при охране 
общественного порядка на территории 
Максимовского сельского округа погиб.
Имя Козганбаева Булата Коктаевича 
увековечено в мемориале памяти со-
трудникам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей ДВД Акмолин-
ской области.
КОЗГАНБАЕВ БУЛАТ КОКТАЕВИЧ
ҚОЗҒАНБАЕВ БОЛАТ КӨКТАЙҰЛЫ 
Болат Көктайұлы Қозғанбаев 1961 
жылы 31 қазанда Целиноград облысы, 
Балкашин ауданының, Балкашин ауы-
лында жұмысшылар отбасында дүниеге 
келген. 1978 жылы Балкашино орта 
мектебін бітіргеннен кейін, аудандық 
тұрмыс комбинатында жұмысшы ретінде 
жұмыс атқарған. 1980 жылы Қарулы 
Күштер қатарына шақырылды. Қызметті 
Карелия АССР шекара əскерлерінде 
өтеді. Қызметті аяқт ағаннан кейін, 
Балкашино аудандық ауруханасында 
жүргізуші ретінде жұмыс атқарған. 
1985 жылы ІІО жұмысқа орналасып, 
өзінің қызметтік жолын Целиноград 
облысы Балкашин АІІБ медициналық 
айықтырғышының жүргізушісі лауа-
зымынан бастады. 2000 жылы Ақмола 
облысы ІІББ Сандықтау АІІБ УҰИ айда-
уыл бөлімшесінің полицей жүргізушісі 
лауазымына тағайындалды. Қызметті 
атқарған кезінде өзін адал жəне ұқыпты 
орындаушы қызметкер ретінде көрсете 
білді. 
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
ат қ а р ғ а н   ке з і н д е   б і р н е ш е   р е т   А І І Б 
басшылығы тарапынан марапатталған. 
2 0 0 1 . 2 8 . 0 5   С а н д ы қ т а у   А І І Б 
бастығының № 107 бұйрығына сəйкес 
АІІБ УҰИ айдауыл бөлімшесінің по-
лицей жүргізушісі полиция аға сержан-
ты Б. Қозғанбаев егіс науқаны кезінде 
қоғамдық тəртіпті сақтау үшін Максимов 
ауылдық округіне іссапарға жіберілген. 
02.06 2001 жылы Б.Қозғанбаев Мак-
симов ауылдық округының аймағында 
қоғамдық тəртіпті сақтау кезінде алған 
атыс жарақатынан қайтыс болды. 
Болат Көктайұлы Қозғанбаевтың ар-
тында жұбайы Қүлжанат Өтегенқызы, 
қ ы зд а р ы   Ə с е л   ж ə н е   С а л т а н ат,   ұ л ы 
Əсет қалды. Қызы Əсел əкесінің ісіне 
жалғастыруда, бүгінгі күні ол Ақмола 
облысы ІІД Сандықтау АІІБ ҚҚБ УПИ 
көмекшісі ретінде жұмыс атқарып жүр, 
полиция аға лейтенанты. Қозғанбаев 
Болат Көктайұлының аты Ақмола об-
лысы ІІД қызметтік міндеттерін атқару 
барысында қаза тапқан қызметкерлерге 
арналған мемориалында мəңгілікке жа-
зылды. 
Акмолинская область

Естелік кітабы
 16 
Куптенов
 Жеѕіс
 Жанєабылўлы
(1978-2007 жж.)
Куптенов
 Женис 
Жангабылович
(1978-2007 гг.)
Женис Жангабылович Куптенов родил-
ся в 1978 г. в поселке городского типа 
Тас-Бугет Кызылординской области, в 
семье рабочих. По окончании средней 
школы в 1995 году поступил в Кызыл-
ординский политехнический колледж. В 
1996 году призвался на воинскую служ-
бу, которую проходил в в/ч 54984 г. Се-
мипалатинска. После демобилизации в 
1998 г. устроился на работу слесарем ст. 
Акмола. В 2000 году поступил на службу 
в органы внутренних дел. 
 Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности полицейского 2-го 
взвода отдельной специализированной 
роты отдельного батальона патрульной 
полиции УВД г. Астаны. В июле 2007 
г. назначается на должность оперупол-
н ом оч е н н о го   отд е л а   к р и м и н а л ь н о й 
полиции Целиноградского РОВД ДВД 
Акмолинской области. За время службы 
Женис Жангабылович Куптенов характе-
ризовался как грамотный, требователь-
ный специалист. Пользовался уважением 
и авторитетом среди коллег. За время 
службы в органах внутренних дел не-
однократно поощрялся. 
 В ночь на 04.08.2007 г. около 03.00 в с. 
Акмол Целиноградского района по улице 
Космонавтов возле своей автомашины в 
бессознательном положении был обна-
ружен Куптенов Ж.Ж. В ходе оперативно 
розыскных мероприятий установлено, 
что возвращаясь домой после работы 
Женис Куптенов увидел на автобусной 
остановке группу лиц, употребляющих 
спиртные напитки и нарушающих обще-
ственный порядок. Для пресечения хули-
ганских действий, остановившись рядом 
с остановкой, Женис Жангабылович по-
КУПТЕНОВ ЖЕНИС ЖАНГАБЫЛОВИЧ
КУПТЕНОВ ЖЕҢІС ЖАНҒАБЫЛҰЛЫ
Куптенов Жеңіс Жанғабылұлы 1978 
жылы Қызылорда облысы Тас-Бөгет 
қала типтес кентінде, жұмысшылар от-
басында дүниеге келген. 1995 жылы орта 
мектепті бітіргеннен кейін, Қызылорда 
политехникалық колледжіне оқуға түсті. 
1996 жылы əскери қызметке шақырылды, 
азаматтық борышын Семей қаласындағы 
54984-əскери бөлімінде өтеді. 1998 
жылы демобилизациядан кейін, Ақмола 
ст. слесарь ретінде жұмысқа орналасқан. 
2000 жылы ішкі істер органдарына 
қызметке орналасты. 
 Өзінің қызметтік жолын Астана ҚІІБ 
арнайы мамандандырылған патрульдік 
полиция батальоны 2-ші взводының 
полицейі ретінде бастады. 2007 жылы 
шілде айында Ақмола облысы ІІД Це-
линоград АІІБ криминалдық полиция 
бөлімшесінің жедел уəкілі лауазымына 
тағайындалды. Қызмет атқару кезінде 
Куптенов Жеңіс Жанғабылұлы өзін 
сауатты, талапшыл қызметкер ретінде 
көрсете білді. Əріптестерінің арасында 
сый мен құрметке ие болған.
І ш к і   і с т е р   о р г а н д а р ы н д а   қ ы зм е т 
а т қ а р ғ а н   к е з і н д е   б і р н е ш е   р е т 
марапатталған. 
Ж.Куптенов 04.08.2007 жылы түнде 
Ц е л и н о г р а д   а уд а н ы   А қ м о л   а у ы -
лы Ко смонавтар көше сінің бойында 
өзінің автокөлігінің қасында ес-түссіз 
жағдайда табылды. Жедел-ізде стіру 
іс-шараларын өткізу барысында, Жеңіс 
Куптенов жұмыстан оралған кезде ав-
тобус аялдамасының қасында ішімдік 
ішіп, қоғамдық тəртіпті бұзған бір 
топ адамдарды көргені анықт а лды. 
Бұзақылық əрекеттерін тоқтату үшін 
Жеңіс Жанғабылұлы аялдаманың қасына 
тоқтап, жас адамдарға қоғамдық орында 
спирттік ішімдік ішуді тоқтатуды талап 
етті. Бұл ескерту жас адамдарды ашулан-
дырып, олар Ж. Куптеновке бас салып, 
оны ұрып тастады. Полиция лейтенанты 
Куптенов Жеңіс Жанғабылұлы алған 
жарақаттардан есін жимай 09.04.2007  
ж ы л ы   Ас т а н а   қ а л а с ы н д а ғ ы   Ғ З И - д е 
қайтыс болды.
Целиноград АІІБ қызметкерлерінің 
білікті əрекеттері нəтиже сінде бұл 
қылмыс тез арада ашылды. 
Же ң і с   Жа н ғ а б ы л ұ л ы н ы ң   а рт ы н д а 
жұбайы Нұргүл мен бір жасар қызы 
Қарақат қалды. Жеңіс Жанғабылұлының 
аты полиция қызметкерлерінің жадында 
жəне Ақмола облысы ІІД ескерткіш ме-
мориалында мəңгілікке жазылды. 
Куптенов Жеңіс Жанғабылұлы қаза 
тапқаннан кейін,  Қазақстан Респуб л и -
к а с ы   П р е з и д е н т і н і ң   2 0 0 7   ж ы л ғ ы 
7 желтоқсандағы № 485 Жарлығымен 
«Ерлігі үшін» медалімен марапатталды. 
Аќмола облысы 

Книга памяти
 17 
Мирошниченко
 Игорь 
Алексеевич 
(1965-1999 жж.)
Мирошниченко
 Игорь 
Алексеевич 
(1965-1999 гг.)
Игорь Алексеевич Мирошниченко ро-
дился 14 марта 1965 г. в селе Антоновка 
Володаровского района Кокчетавской 
области. По окончании средней школы в 
1980 году поступил в Кокчетавский ав-
томеханический техникум, окончив его 
в 1984 г., получил специальность техни-
ка-строителя. В 1984 году призвался на 
воинскую службу, службу проходил в в/ч 
5451 г. Караганде. После демобилизации 
в 1986 г. устроился на работу по своей 
специальности в линейно-эксп л у а т а -
ц и о н н о е   у п р а в л е н и е   д о р о г   №   4 5 
г. Кокшетау. В 1989 году принят на служ-
бу в органы внутренних дел. 
 Свою трудовую деятельность в ОВД 
начал с должности милиционера прием-
ника-распределителя для лиц, задержан-
ных за бродяжничество и попрошайни-
чество Кокчетавского облисполкома. В 
июне 1995 г. назначается на должность 
инспектора дежурного данного подраз-
деления.
За время службы Игорь Алексеевич 
характеризовался как грамотный, тре-
бовательный специалист. Пользовался 
уважением и авторитетом среди коллег. 
Неоднократно поощрялся руковод-
ством.
2 июля 1999 г. Игорь Алексеевич за-
ступил на суточное дежурство, погиб 
при пресечении побега помещенного в 
приемник-распределитель.
Имя Игоря Алексеевича осталось в 
памяти сотрудников полиции и увекове-
чено в мемориале памяти ДВД Акмолин-
ской области. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал