Книга памяти о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностейжүктеу 55.26 Kb.

бет14/37
Дата13.01.2017
өлшемі55.26 Kb.
түріКнига
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

КУНАЕВ МАРГУЛАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ
КРЕТА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Евгений Владимирович Крета 1974 
ж ы л ы   1 6   же л то қ с а н д а   Ц е л и н о г р а д 
қа ласында жұмыскерлер отбасында 
дүниеге келген.
1982 жылы № 11 мектепке 1-сыныпқа 
барған, содан № 7 орта мектепке көшіп, 
онда 1990 жылы   8 сыныпты тəмамдаған. 
Спортпен шұғылданған, жүгірумен, ба-
скетболмен айналысқан. Білімі – орта 
техникалық.
1 9 9 0   ж ы л ы   Ц е л и н о г р а д   қ ұ р ы л ы с 
техникумына түсіп, оны 1994 жылы 
т ə м а м д а ғ а н .   О с ы   ж ы л ы   ə с к е р г е 
шақырылған. Целиноград қаласында 
əскери комиссариатта қызмет атқарған. 
Ст аршина ат ағын алды. 1995 жылы 
күзде əскери қызметін аяқтады.
1996 жылғы 3 қаңтарда ҚР ІІМ Цели-
ноград қаласы бойынша Мемлекеттік 
тергеу комитетіне Ақмола қаласы бой-
ынша МТКБ жалпы қылмыстық тер-
геу бөлімі пəтер ұрлықтарын тергеу 
бөлімшесінің жедел уəкілі лауазымына 
қызметке тағайындалып, милиция кіші 
лейтенанты атағы берілді.
Қызмет атқару кезеңінде өзін берілген 
қ ы з м е т т і   а д а л   а т қ а р а т ы н ,   б а с т а -
машыл, с ауатты қызметкер ретінде 
жақсы жақтарынан көрсетті. Күрделі 
мəселелерді шешуде қажетті жан-жақты 
жəне терең білімі мен қабілеттерін 
кеңінен қолдана білді.
1997 жылдың 19 сəуірінде Павлов Есіл 
өзенінде суға батып бара жатқан           2 
баланы құтқаруға əрекет жасады. Алайда 
алай-дүлей болған мұзды апат қайғылы 
оқиғаны болдырмауға мүмкіндік бермей, 
алты адамның өмірін өзімен бірге ала 
кетті.
Отбасы жағдайы – үйленбеген.

Естелік кітабы
 104 
ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
КРЕТА ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Павлов 
Сергей
 Павлович
(1973-1997 жж.)
Павлов
 Сергей 
Павлович 
(1973-1997 гг.)
Сергей Павлович Павлов 1973 жылы 
27 наурызда Целиноград облысы, Мак-
симовка селосында жұмыскерлер от-
басында дүниеге келген. 1990 жылы 
Максимовка орта мектебін тəмамдаған.   
1991 жылы Кеңес əскері қатарына 
шақырылады. Солтүстік флот-
та, Северодвинск пен Архангельск 
қалаларында əскери қызмет атқарған. 
1994 жылы əскерден келгеннен кейін 
Целиноград облысының ІІБ-ге ведом-
стводан тыс күзетке қызметке орна-
ласады, кейін Целиноград облысы 
бойынша Мемлекеттік тергеу комитеті 
басқармасына жедел уəкіл лауазымы 
бойынша қызметке тағайындалады. 
1996 жылы үйленген. Соңғы атқарған 
лауазымы  Ақмола қаласы бойынша 
МТКБ жалпы қылмыстық тергеу бөлімі 
пəтер ұрлықтарын тергеу бөлімшесінің 
кіші жедел уəкілі. Орта білімді.
Қызмет атқару барысында өзін баста-
машыл, сауатты, қызметте өзінің жеке 
уақытымен санаспайтын, еңбексүйгіш 
қызметкер ретінде көрсетті. Қызметтік 
міндеттерді атқаруда жауапкершілігімен 
ерекшеленді.
 Қызмет атқару кездерінде 3 марапатқа 
ие болған.
1997 жылдың 19 сəуірінде Крета Ев-
гениймен бірге Есіл өзенінде суға ба-
тып бара жатқан 2 баланы құтқаруға 
əрекет жасады. Флотта қызмет атқарған 
жылдарында алған тəжірибесімен 
суда тұншығып жатқан балаларға 
басқалардан бұрын бірінші болып жетіп, 
екі рет жағаға шығаруға көмектесті. 
Алайда алай-дүлей болған мұзды 
апат қайғылы оқиғаны болдырмауға 
мүмкіндік бермей, алты адамның өмірін 
өзімен бірге ала кетті.
Отбасы жағдайы - үйленген.
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 1998 жылғы 6 мамырдағы № 
429 Жарлығымен Павлов Сергей Пав-
лович қайтыс болғаннан кейін «Ерлігі 
үшін» («За отвагу») медалімен марапат-
талды.
Крета Е.В. родился 16 декабря 1974 г. 
в г. Целинограде в семье рабочих. Окон-
чил 8 классов в 1989 г. Занимался спор-
том: лыжи, бег, баскетбол. Образование  
среднетехническое. 
В 1990 г. поступил в Целиноградский 
строительный техникум, который окон-
чил в 1992 г. В этом же году был призван 
в армию. Служил в г. Целинограде при 
военкомате. Получил звание старшины. 
Окончил службу осенью 1995 г. 
3 января 1996 г. поступил на службу 
в Государственный следственный ко-
митет по г. Целинограду на должность 
опер-уполномоченного отделения рас-
следований квартирных краж отдела 
общеуголовных расследований УГСК 
по г.  Акмола, получил звание младшего 
лейтенанта. 
За период прохождения службы за-
рекомендовал себя с положительной 
стороны как грамотный, инициативный 
и исполнительный работник, выполняю-
щий большой объем работы. Постоянно 
повышал свой профессиональный уро-
вень. Обладал необходимыми знаниями 
и способностями решать неординарные 
вопросы.
19 апреля 1997 года Евгений без ко-
лебаний бросился в реку Ишим, чтобы 
спасти 4 тонущих детей. Обретенная за 
годы службы сноровка помогла Евгению 
быстрее всех приблизиться к барахтав-
шимся в воде мальчикам и дважды вы-
талкивать их на берег. Но ледяная стихия 
не позволила предотвратить трагедию, 
унося с собой шесть человеческих жиз-
ней.
Семейное положение - холост.
Указом Пезидента РК № 425 от 06 мая 
1998 г. Крета Е.В. награжден медалью 
«Ерлігі үшін» («За отвагу») посмертно.
Қазақстан Республикасы Президентінің 
1 9 9 8   ж ы л ғ ы   0 6   м а м ы рд а ғ ы   №   4 2 5 
Жарлығымен Крета Евгений Владими-
рович қайтыс болғаннан кейін «Ерлігі 
үшін» («За отвагу») медалімен марапат-
талды.
Астана ќаласы

Книга памяти
 105 
город Астана
ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Павлов С.П. родился 27 марта 1973 г. 
в с. Максимовка Целиноградской обла-
сти в семье рабочих. В 1990 г. окончил 
Максимовскую среднюю школу. В 1991 г. 
был призван на службу в ряды Совет-
ской армии. Служил на Северном фло-
те в  Северодвинске и Архангельске. В 
1994 г., после демобилизации, поступил 
на службу в УВД Целиноградской обл. 
во вневедомственную охрану, затем был 
переведен на должность оперуполномо-
ченного в Управление государственного 
следственного комитета по Целиноград-
ской области. В 1996 г. женился. По-
следняя занимаемая должность - млад-
ший оперуполномоченный отделения 
расследований квартирных краж отдела 
общеуголовных расследований УГСК по 
г. Акмола. Образование среднее. 
За период службы зарекомендовал 
себя с положительной стороны, гра-
мотным и инициативным сотрудником. 
В работе не считался со своим личным 
временем, был трудолюбив. Отличался 
ответственным подходом к исполнению 
служебных обязанностей и высокой ра-
ботоспособностью.
За период службы имел 3 поощрения.
19 апреля 1997 года Павлов Сергей без 
колебаний бросился в реку Ишим, что-
бы спасти 4 тонущих детей. Обретенная 
за годы службы на флоте сноровка по-
могла Сергею быстрее всех приблизить-
ся к барахтавшимся в воде мальчикам 
и дважды выталкивать их на берег. Но 
разбушевавшаяся ледяная стихия не по-
зволила предотвратить трагедию, унося 
с собой шесть человеческих жизней.
Семейное положение - женат.
Указом Пезидента РК № 429 от 06 мая 
1998 г. Павлов С.П. награжден медалью 
«Ерлігі үшін» («За отвагу») посмертно.

Естелік кітабы
 106 
Бисекенов Аскар Тусупович родился 
в 1955 году в Гурьеве (ныне - Атырау). 
После окончания среднеобразователь-
ной школы имени Калинина поступил 
на физико-математический факультет 
педагогического института г. Гурьева. 
Трудовую деятельность начал в качестве 
педагога в 1977 году. В этом же году был 
призван в Советскую армию, в 1979 году 
вернулся на родину. Работал в УВД г. 
Гурьева с 06.1979 по 12.1980 гг. инспек-
тором в отделе уголовного розыска. С 
12.1980 по 08.1991 г. - оперуполномо-
ченным, старшим оперуполномоченным, 
заместителем начальника отдела.
С 08.1991 по 04.1993 г. - оперупол-
номоченный, старший оперуполномо-
ченный в отделе уголовного розыска 
областного УВД. 
За период работы Аскар добросовест-
но относился к исполнению служебных 
обязанностей, за что был поощрен По-
четной грамотой МВД РК, ценными 
подарками руководства областного УВД.
В 1993 г. 18 апреля при исполнении 
служебных обязанностей был смертель-
но ранен преступниками и скоропостиж-
но скончался.
В 2003 году в г. Атырау именем героя 
была названа улица. 
В честь погибших во время несения 
воинской службы сотрудников ОВД 
Атырауской области сооружены мемо-
риалы и обелиски, в которые вписаны 
их имена.
БИСЕКЕНОВ АСКАР ТУСУПОВИЧ
А. Т. Бисекенов 1955 жылы Гурьев 
( қ а з і р г і   Ат ы р ау )   қ а л а с ы н д а   ту ғ а н . 
К а л и н и н   а т ы н д а ғ ы   о р т а   м е к т е п т і 
бітіргеннен кейін Гурьев қаласындағы 
педагогикалық институттың физика-
математика факультетіне оқуға түскен. 
Еңбек жолын 1977 жылы мұғалім бо-
лып бастаған. Осы жылы Кеңес əскері 
қатарына шақырылып 1979 жылға дейін 
азаматтық борышын өтеген. Əскерден 
кейін Гурьев қалалық ІІБ-на қызметке 
орналасып, 1980 жылдың желтоқсанына 
дейін қылмыстық іздестіру бөлімінің 
инспекторы болған. 1980-1991 жылда-
ры жедел уəкіл, аға жедел уəкіл, бөлім 
бастығының орынбасары, аға жедел 
уəкіл қызметтерін атқарған.
1991 жылдың тамызынан 1993 жылдың 
сəуіріне дейін облыстық ішкі істер 
басқармасының қылмысты ізде стіру 
бөлімінде жедел уəкіл, аға жедел уəкіл 
қызметтерін атқарған. 
О с ы   ж ы л д а р д а   Ас қ а р   Б и с е ке н о в 
қызметтік міндеттерін атқаруға адал 
ниетпен қарап, сол үшін Қазақстан Ре-
спубликасы ІІМ Құрмет грамотасымен, 
облыстық ІІБ басшылығының бағалы 
сыйлықтарымен марапатталған.
1993 жылғы 18 сəуірде қызметтік 
міндетін атқару ке зінде қылмыскер 
қолынан ауыр жарақаттанып, содан қаза 
болған.
2 0 0 3   ж ы л ы   Ат ы р ау   қ а л а с ы н д а ғ ы 
к ө ш е л е р д і ң   б і р і   А .   Б и с е к е н о в т і ң 
есімімен аталды 
О н ы ң   е с і м і   А т ы р а у   о б л ы с ы 
ішкі істер органдарында қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан 
қызметкерлердің құрметіне орнатылған 
мемориалдық ескерткішке енгізілген.
Адамзат борыш, ат їшін
Барша адамзат ќамы їшін,
Серт бергем еѕбек етем деп,
Алдаєы атар таѕ їшін.
  
Шəкəрім 
Ќўдайбердиев
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ 
ЌАЗА БОЛЄАН АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ІІД ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
БИСЕКЕНОВ АСҚАР ТҮСІПҰЛЫ 
Бисекенов 
Асќар 
Тїсіпўлы 
(1955-1993 жж.)
Бисекенов 
Аскар 
Тусупович 
(1955-1993 гг.)
Атырау облысы

Книга памяти
 107 
Атырауская область 
Утемисов Нурберген Сисембаевич 
родился 12 мая 1988 г. в г. Атырау. Млад-
ший сержант полиции. Окончил сред-
нюю школу. С 2008 по 2010 гг. служил 
в рядах Вооруженных сил РК. С января 
2009 г. начал трудовую деятельность 
и н с п е к т о р ом   п ат р ул ь н о й   п о л и ц и и 
1 взвода отдельного батальона в ДВД 
дорожной полиции Атырауской области.
31.10.2010 г. в 05.00 по рации передали 
сообщение о том, что водитель автома-
шины с госномером Е 142 FҮМ марки 
«Мерседес-Бенц», нарушив требования 
дорожной полиции, направился в центр 
города. Водитель, находясь в нетрезвом 
состоянии, не отреагировал на знак и 
свист инспектора дорожной полиции и 
на пешеходном переходе по улице Кур-
мангазы сбил сотрудника ОВД Н. Утеми-
сова, который скончался на месте. 
30.04.2010 г. Указом № 87 Президента 
РК Н. Утемисов был награжден медалью 
«Айбын» III-й степени.
В честь погибших во время несения 
воинской службы сотрудников ОВД 
Атырауской области сооружены мемо-
риалы и обелиски, в которые вписаны 
их имена.
ӨТЕМІСОВ НҰРБЕРГЕН СИСЕМБАЙҰЛЫ 
Ґтемісов 
Нўрберген 
Сисембайўлы 
(1988-2010 жж.)
Утемисов 
Нурберген 
Сисембаевич 
(1988-2010 гг.)
Н. С. Өтемісоов 1988 жылдың 12 ма-
мырында Атырау қаласында туған. 2008 
жылы орта мектепті бітірген. 2008-2010 
жылдар аралығында Қазақстан Респу-
бликасы Қарулы Күштері қатарында 
азаматтық борышын өтеген. Еңбек жо-
лын 2010 жылы Атырау облысының ІІД 
Жол полициясының жеке батальоны 1 
взводының патрульдік полиция инспек-
торы қызметінен бастаған.
2010 жылдың 31 қазаны күні таңғы 
5 . 0 0 - д е   р а ц и я   а р қ ы л ы   Е   1 4 2   F Ү М 
мемлекеттік нөмірлі «Мерседес-Бенц» 
ма р к і л і   а вто к ө л і к   ж ү р г і зу ш і с і   жол 
полициясының талаптарына бағынбастан 
қаланың орталығына қарай бет алып 
бара жатқандығы жайында хабар түседі. 
Ал жүргізушісі мас күйде болғандықтан 
жол полициясы инспекторының «тоқта» 
деген белгісі мен ысқырығын елеместен 
Құрманғазы көшесіндегі жүргіншілер 
өткеліндегі көліктер мен жүргіншілер 
қозғалысын реттеп тұрған полиция кіші 
сержанты Н. Өтемісовті қағып өтеді, 
қатты соққыдан тəртіп сақшысы сол 
жерде қаза болады. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
30.04.2010 жылғы № 87 Жарлығымен 
полиция кіші сержанты Н. Өтемісов ІІІ 
дəрежелі «Айбын» медалімен марапат-
талады.
О н ы ң   е с і м і   А т ы р а у   о б ы л ы с ы 
ішкі істер органдарында қызметтік 
міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан 
қызметкерлердің құрметіне орнатылған 
мемориалдық ескерткішке енгізілген.
УТЕМИСОВ НУРБЕРГЕН СИСЕМБАЕВИЧ

Естелік кітабы
 108 
Н. С. Əлібеков1973 жылы 23 сəуірде 
Бөрлі ауданының Ақс ай қа ласында 
дүниеге келген. 1990 жылы Зеленов 
ауд а н ы н ы ң   Ро с то ш а   о рт а   м е кт е б і н 
бітіргеннен кейін Ростоша совхозында 
құрылыс бөлімінде жұмысшы болып 
қызмет атқарады. 1991 жылы Кеңе с 
ə с к е р і н і ң   қ а т а р ы н а   ш а қ ы р ы л а д ы . 
Əскердегі борышын өтеп келгеннен 
кейін 1993 жылы «Шалқар» акционерлік 
қоғамында жүк тиеуші болып істейді. 
1995 жылы Зеленов РАПО Ро стоша 
совхозы еңбек ұжымының жолдама-
сымен ішкі істер органдарына Батыс 
Қ а з а қ с т а н   о бл ы с ы   І І Б   п ат рул ь д і к -
күзет қызметі жеке ротасына милици-
онер лауазымына қабылданады. 1999 
жылы Орал қаласының ІІБ патрульдік 
қызметінің взвод командирі лауазымына 
тағайындалады. 2003 жылы патрульдік 
полиция 1-ротасының командирі, 2005 
жылдан бастап Батыс Қазақстан облысы 
ІІБ жанындағы патрульдік полиция жеке 
батальоны командирінің орынбасары əрі 
Штаб бастығы болды.
Білімі жоғары, 2000 жылы ҚР ІІМ 
Шымкент заң колледжін жəне 2006 
жылы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
университетін заңтану мамандығы бой-
ынша тəмамдайды.
Н. С. Əлібеков қызмет еткен жылдары 
өзін жауапты, адал, қызметтік міндетін 
о р ы н д ау   б а р ы с ы н д а   же ке   б а с ы н ы ң 
мүдде сімен санаспайтын қызметкер 
ретінде көрсете білді.
Қоғамдық тəртіпті қорғауға белсенді 
араласқаны үшін Н.С. Əлібеков 2006 
жылы «ІІМ-дегі үздік қызметі үшін» 
ом ы р ау   бе л г і с і м е н ,   с о н ы м е н   қ ат а р 
алғыстармен жəне ақшалай сыйақымен 
м а р а п а т т а л д ы .   2 0 0 5   ж ы л ы   Н . С . 
Əлібековке полиция капитаны арнаулы 
атағы берілді.
2007 жылы 22 қаңтарда патрульдік 
п о л и ц и я   б а т а л ь о н ы   ко м а н д и р і н і ң 
о р ы н б а с а р ы ,   п ол и ц и я   кап и т а н ы   Н . 
С. Əлібеков ППБ қарамағында, 2006 
жылдың қорытындысы бойынша кеңеске 
мат е р и а л д а р   д а й ы н д аум е н   а й н а л ы -
сты. Сағат 21.00 шамасында өзінің ав-
томашинасымен дайында лған мате-
риа лдарды Ішкі істер департ аменті 
Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының 
бастығымен сəйкестендіру үшін Ішкі 
істер департ аментіне қарай шығып 
кетеді. Орал-Атырау тас жолындағы 
көктайғақтың салдарынан «Тойота-Кам-
ри» маркілі көлігімен соқтығысып, жол-
көлік оқиғасы салдарынан Н.С. Əлібеков 
оқиға орнында қаза табады.
Н. С. Əлібековтің есімі Батыс Қазақстан 
облысы Ішкі істер департ аментінің 
м ұ р а ж а й ы н д а   о р н а л а с қ а н   е с т е л і к 
тізіміне енгізілген.
Алибеков Н.С. родился 23 апреля 1973 
года в г. Аксае Бурлинского района. По-
сле окончания учебы в 1990 году Росто-
шинской средней школы Зеленовского 
района работал рабочим стройчасти в 
Ростошинском совхозе. В 1991 году был 
призван в ряды Советской армии. Отслу-
жив в Вооруженных силах, с 1993 года 
работал грузчиком в Акционерном обще-
стве «Шалкар». В 1995 году по направле-
нию трудового коллектива Ростошинско-
го свинсовхоза Зеленовского РАПО был 
принят на службу в органы внутренних 
дел на должность милиционера отдель-
ной роты патрульно-постовой службы 
УВД Западно-Казахстанской области. 
С 1999 года был назначен на должность 
командира взвода патрульной службы 
отдела внутренних дел г. Уральска. С 
2003 года работал командиром первой 
Ќызмет ќылсаѕ халќыѕа,
Игі ат ќалар артыѕа.
Пайдалы басќа еѕбектен,
Бас кетсе де тартынба!
  
Сəбит 
Дґнентаев
ЌЫЗМЕТТІК МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЌАЗА БОЛЄАН 
БАТЫС ЌАЗАЌСТАН ОБЛЫСЫНЫЅ ІІД ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
ƏЛІБЕКОВ НҰРЫМ СƏЛІМҰЛЫ 
АЛИБЕКОВ НУРЫМ САЛИМОВИЧ 
Əлібеков 
Нўрым
 Сəлімўлы 
(1973-2007 жж.)
Алибеков 
Нурым 
Салимович
(1973-2007 гг.)
Батыс Ќазаќстан облысы

Книга памяти
 109 
Западно-Казахстанская область
БАЛЫҚОВ ТАЛҒАТ ЖƏРДЕМҒАЛИҰЛЫ 
Балыќов 
Талєат 
Жəрдемєалиўлы
(1976-2008 жж.)
Балыков 
Талгат  
Жардемгалиевич
(1976-2008 гг.)
Т. Ж. Балықов 1976 жылы 26 сəуірде 
Орал облысы, Каменка аулында дүниеге 
келген. 1993 жылы Каменка орта мектебін 
тəмамдайды. Сол жылы Шымкенттегі ми-
лиция арнайы орта мектебіне түсіп, 1995 
жылы құқық қорғау қызметі мамандығы 
бойынша толық курсын бітіріп шығады. 
Сол жылы Орал қаласының Ішкі істер 
бөлімі қалалық бөлімшесіне тергеуші лауа-
зымына тағайындалады. 1996 жылдан Орал 
қаласы бойынша МТК-да (мемлекеттік 
тергеу комитеті) тергеуші, 1997 жылдан 
бастап Батыс Қазақстан облысы ІІБ Тер-
геу басқармасының лауазымдық жəне аса 
қауіпті қылмыстарды тексеру бойынша 
тергеуші, аға тергеуші болып қызмет етті.
1997 жылы ҚР ҰҚК Қарағанды жоғарғы 
мектебіне құқықтану мамандығы бойынша 
түсіп,  1999 жылы аяқтайды.
Т. Ж. Балықов қызмет еткен жылдары өзін 
жауапты, адал, қызметтік міндетін орын-
дау барысында жеке басының мүддесімен 
санаспайтын қызметкер ретінде көрсете 
білді.
Қызметтік міндетін атқаруда адалдық 
танытқаны, басқарманың қоғамдық 
өміріне белсенді түрде араласқаны үшін Т. 
Ж. Балықов 1997 жылы бағалы сыйлықпен, 
сонымен қатар, алғыстармен жəне ақшалай 
сыйақымен марапатталған. 2003 жылы 
Т.Ж. Балықовқа полиция майоры арнаулы 
атағы берілді.
2008 жылы 24 мамырда сағат 19.00-
де полиция майоры Т.Ж. Балықов 
басшылықтың нұсқауы бойынша жеке 
автокөлігімен Теректі ауданы Жаңа өмір 
аулына қылмыстық іс бойынша іссапарға 
шығады. Сағат 20.00 шамасында «Са-
мара-Шымкент» тас жолының бойында 
шаңды боран тұрып, 15 м/с жылдамдықта 
соққан желдің қолайсыз жағдайынан Т. Ж. 
Балықовтың «Мазда» маркілі автокөлігі 
жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, «Мер-
седес» маркілі автокөлікпен соқтығысады. 
Жол-көлік оқиғасы салдарынан полиция 
майоры Т. Ж. Балықов оқиға болған жерде 
қайтыс болады.
Т. Ж. Балықовтың есімі Батыс Қазақстан 
облысы Ішкі істер департаментінің 
мұражайында орналасқан естелік тізіміне 
енгізілген.
роты патрульной полиции, а в 2005 году 
был назначен на должность заместителя 
командира батальона (начальник штаба 
отдельного батальона патрульной поли-
ции) при Департаменте внутренних дел 
Западно-Казахстанской области.
В 2000 году окончил Шимкентский 
юридический колледж МВД РК и в 2006 
году окончил Западно-Казахстанский 
государственный университет по специ-
альности «Юриспруденция».
За время работы Алибеков Нурым 
Салимович характеризовался как ответ-
ственный, добросовестный сотрудник.
За активное участие в охране обще-
ственного порядка в 2006 году был по-
ощрен нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД», а также благодарностя-
ми. В 2005 году Алибекову Н.С. было 
присвоено специальное звание капитан 
полиции.
22 января 2007 года заместитель коман-
дира батальона патрульной полиции ка-
питан полиции Алибеков Н.С. находился 
в расположении БПП, где готовил мате-
риалы на рабочее совещание по итогам 
работы за 2006 год. После подготовки 
материалов около 21.00 Алибеков Н.С. 
на своей автомашине выехал в Департа-
мент внутренних дел для согласования 
материалов с руководством Управления 
обще ственной безопасно сти. В пути 
следования на трассе Уральск-Атырау в 
условиях заснеженной дороги и гололеда 
Алибеков Н.С. допустил столкновение 
с   а втома ш и н о й   « Та й от а - Ка м р и » .   В 
р е зул ьт ат е   д о р ож н о - т р а н с п о рт н о го 
происшествия Алибеков Н.С. скончался 
на месте. 
Имя Алибекова Нурыма Салимовича 
внесено в списки памяти, которые на-
ходятся в музее ДВД Западно-Казахстан-
ской области, где представлены материа-
лы о его жизни.

Естелік кітабы
 110 
1965 жылы 26 қыркүйекте Орал облы-
сы Приурал ауданы Чебатарево аулында 
дүниеге келген. 1972 жылы Красноар-
мейск орта мектебіне барып, оны 1982 
жылы бітіріп, Красноармейск ауылына 
жұмысшы болып орналасады. 1983 жылы 
Қарулы Қүштер қатарына шақырылады. 
Кеңес əскерінің қатарынан келгеннен 
кейін ішкі істер органдарына Орал облы-
сы Теректі АІІБ жанындағы ведомство-
дан тыс күзет бөліміне милиционерлік 
қызметке қабылданады. 1988-1990 жыл-
дары КСРО ІІМ Алматыдағы арнайы 
орта милиция мектебінде оқиды. 1990 
жылы Орал облысы, Приурал аудандық 
атқару комитеті ішкі істер бөлімінде 
милиция учаскелік инспекторы, 1992 
жылдан бастап қылмыстық іздестіру же-
дел уəкілі, кейін осы бөлімнің тергеушісі 
болады. 1995 жылы мемлекеттік тергеу 
комитетінің өкімімен тергеуге қызметке 
жіберілді. 1997-1999 жылдары При-
урал полиция бөлімінің тергеушісі, аға 
тергеушісі қызметін атқарады. 1999 
жылдан Батыс Қазақстан облысы Приу-
рал полиция бөлімі тергеу бөлімшесінің 
бастығы болады. 
Е.Қ. Бегеев қызмет еткен жылдары 
өзін жауапты, адал, қызметтік міндетін 
о р ы н д ау   б а р ы с ы н д а   же ке   б а с ы н ы ң 
мүдде сімен санаспайтын қызметкер 
ретінде көрсете білді.
Қызметтік міндетін атқаруда адалдық 
танытқаны үшін Е.Қ. Бегеев 1989 жылы 
Құрмет грамотасымен марапатталып, 
алғыстармен жəне ақшалай сыйақымен 
көтермеленді. 1998 жылы Е.Қ. Бегеевке 
полиция майоры арнаулы атағы берілді.
2001 жылы 2 шілдеде полиция май-
о р ы   Е . Қ .   Б е ге е в   П р и у р а л   п ол и ц и я 
бөліміндегі жұмыс кабинетінде отырған 
кезде өзін жайсыз сезінеді. Ертеңіне 
Батыс Қазақстан облыстық клиникалық 
ауруханасына қаралады, оған «Өткір 
жүрек-қантамыр əлсіздігі, кардиогендік 
шогына асқынған миокард инфаркті» де-
ген диагноз қойылады. Кардиологиялық 
бөлімшенің меңгерушісі Г.С. Сарбалино-
ва Е.Қ. Бегеевті палатаға орналастырып, 
оған емдік шараларды белгілейді. 2001 
жылдың 3-5 шілде сінде Е.Қ. Бегеев 
өзін жақсы сезінеді, 6 шілде күні сағат 
түнгі 02.00 шамасында Е.Қ. Бегеев өзін 
жайсыз сезініп тұрғандығын медбикеге 

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал