«кітап. УақЫТ. ҚОҒАМ»


Әдістемелік орталық жұмысының негізгі көрсеткіштеріжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет16/23
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Әдістемелік орталық жұмысының негізгі көрсеткіштері 
 
 
Әдістемелік 
кеңестер саны 
Дайындалған 
әдістемелік 
материалдар 
Біліктілікті 
арттыру іс-
шараларының 
саны 
Қатысушы-
лардың 
жалпы саны  
Жарияланған 
мақалалар 
2005 жыл 
25 


106 

2006 жыл 
31 

12 
281 

2007 жыл 
48 

13 
363 

2008 жыл 
37 

12 
279 

2009 жыл 
50 


217 

2010 жыл 
42 


187 

Барлығы  
233 
16 
56 
1433 
35 
 
Қоғамдық  орталықтың  бес  жылдық  қызметінде  біліктілікті 
арттырудың  ондаған  іс-шаралары  өткізілді,  мектеп  кітапханаларына 
арналған  әдістемелік  және  библиографиялық  құралдар  басылды, 
мектеп  кітапханаларымен  ақпараттық  өзара  әрекеттесу  жүйесі 

 
 
195 
қалыптасты. 
«Жоо–мектеп» 
жүйесінде 
кітапханааралық 
ынтымақтастық нығайтылды. Педагогика институтының кітапханасын 
облыстың  мектеп  кітапханашылары  өзінің  көмекшісі  ретінде 
қабылдады  деп  айтуға  болады,  мұнда  мектеп  оқушыларын 
экскурсияға  әкеледі,  кеңес  алуға  келеді.  ПМПИ-дің  ғылыми 
кітапханасында  облыстың  педагогика  кадрларының  біліктілігін 
арттыру  институтының  кітапханасымен  іскерлік  өнімді  қатынастар 
қалыптасты. 
Мамандар кәсіби ақпаратпен алмасады, семинарлар мен ғылыми 
конференцияларды  бірлесіп  өткізеді,  облыстық  конкурстарды 
ұйымдастырады, 
ПМПИ 
ҒК 
қызметкерлері 
мектеп 
кітапханашыларының  курстарында  сабақ  өткізуге  қатысады.  ПМПИ 
ҒК мен ПК БАИ кітапханаларының бірлескен жұмысы бұдан әрі қарай 
ынтымақтастық жасаудың болашағы бар екенін көрсетті. 
Жобаның 
маңызды 
нәтижесі 
жоо 
кітапханашылары 
кәсіпқойлығының    өсуі  болып  табылады.  Әдістемелік  қызметке 
қатысу  әр  маманның  жеке  кәсіби  дамуын  ынталандырды,  кәсіби 
лидерге  тән  жаңа  қасиеттердің  қалыптасуына  және  дамуына  ықпал 
етті. [4]. 
Сөйтіп,  мектеп  кітапханаларын  әдістемелік  қолдау  қоғамдық 
орталығын  құру  жобасын  сәтті  жүзеге  асыру  туралы  қорытынды 
жасауға болады.  
Әдістемелік орталық облыстың мектеп кітапханаларымен бұдан 
әрі  қарым-қатынас  жасауын  теңқұқылы  серіктестік,  еріктілік  және 
үйлесімді өзара әрекеттесу режімінде құруды көздеуде. 
Сыртқы  және  ішкі  ортаның  әсерін,  институт  дамуының 
өзгерістерін  ескере  отырып,  ПМПИ  ғылыми  кітапханасын  облыстық 
ғылыми-педагогикалық  кітапханаға  қайта  құрылуы  мүмкіндігі  мен 
мақсатқа сәйкестігі, ол үшін ішкі және сыртқы алғы шарттардың бар 
болуы туралы қорытынды жасауға, сонымен қатар қызметтің барлық 
бағыттары  бойынша  2011-2013  жылдарға  ПМПИ  кітапханасының 
жаһандандырылған  дамуының  мақсатты  нұсқаулары    мен  негізгі 
мақсатын анықтауға болады. 
Осыған  байланысты  кітапхананың  бас  мамандары  жоо  ғылыми 
кітапханасын ПМПИ облыстық ғылыми-педагогикалық кітапханасына 
(ПМПИ  ОҒПК)  қайта  құру  тұжырымдамасын  әзірледі.  Бұл  құжат 
қысқа  мерзімді  перспективаға  ПМПИ  ҒК  дамуының  негізгі 
бағыттарын,  міндеттері  мен  мақсатын  анықтайтын  стратегиялық 
құжат болып табылады. 
ПМПИ ғылыми кітапханасын облыстық ғылыми-педагогикалық 
кітапханаға  қайта  құрудың  соңғы  нәтижесі:  Қазақстанда  және 

 
 
196 
Павлодар  облысындағы  мектеп  және  педагогикалық  білім  беру 
жүйесін  тұрақты  дамытуға  ықпал  жасайтын  ашық,  динамикалық, 
мақсатты,  кәсіби  кітапхана,  аймақтағы  кәсіби  кітапханалық 
қоғамдастықтың беделді лидері болады. 
 
Әдебиет 
1.  Колодина  Н.  Проект  «Модельная  библиотека  сельской  школы»  /  Н. 
Колодина  //  Открытое  обсуждение  модели  обеспечения  образовательного 
процесса  библиотечно-информационными  ресурсами  [Электронный  ресурс]  – 
Режим доступа: http://bibl-systema.narod.ru/  (12.09.08) 
2.  Колодина,  Н.  Модель  школьной  библиотеки  для  устойчивого  развития / 
Н.А.Колодина  //  Материалы  международной  научно-практической  конференции 
«Иртышский бассейн: современное состояние и проблемы устойчивого развития» 
(11 дек. 2009) — Павлодар: ПГПИ, 2009.- С. 126-130.  
3. Колодина, Н. Методическая неделя как форма повышения квалификации 
школьных библиотекарей Павлодарской области / Н.А.Колодина // Кітапхана әлемі 
= Мир библиотеки.- 2009.- № 4.- С. 25-30. 
4.  Колодина,  Н.  Профессиональное  развитие  сотрудников  вузовской 
библиотеки  в  процессе  методической  работы  /  Н.А.Колодина  //  Материалы 
республиканской научно-практической конференции «1 Шаяхметовские чтения» – 
Павлодар: ПГПИ, 2009.- С. 207-212. 
 
 
 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ: ИЗ ОПЫТА БИБЛИОТЕЧНОЙ 
РАБОТЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
КУИС ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В.Н. Жамулдинов, А.М. Амирова 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, 
г. Павлодар 
 
Решение  проблемы  исправимости  является  альтернативой 
теориям  о  врожденной  преступности,  об  обеззараживании,  о  мерах 
социальной  защиты.  В  этой  связи  уместно  высказывание  известного 
ученого  В.И.  Мясищева:  «Необходимо  развенчать  миф  о 
закономерной  неисправимости  или  стойкости  дефектов  характера,  в 
ряде  случаев  возрождающихся  при  педагогических  трудностях». 
Авторы, затрагивая тему организации библиотечной работы в местах 
лишения  свободы,  считают  тему  актуальной  на  сегодняшний  день. 
Поскольку,  в  исправительных  учреждениях  остро  стоит  проблема 
исправления  осужденных  имеющимися  средствами,  такими  как 

 
 
197 
режим, 
воспитательная 
работа, 
труд, 
общее 
образование, 
профессиональная подготовка и общественное воздействие.  
Следует  заметить,  что  перечисленные  основные  средства 
исправления  в  полном  объеме  не  используются  в  силу  объективных 
причин:  например  трудовое  устройство  осужденных,  в  нынешних 
условиях  безработицы,  а  в  местах  лишения  свободы  полное 
отсутствие 
какой-либо 
работы 
приводит 
к 
массовому 
«ничегонеделанию»,  вследствие  чего  остро  встал  вопрос  о 
рациональном использовании свободного времени осужденных. 
Так,  в  начале  2002  года  в  исправительных  учреждениях 
практически деятельность библиотек была прекращена. Как выход из 
данного  положения  администрация  исправительных  учреждений 
возобновила деятельность библиотек [1]. 
В целях оказания методической помощи управлением КУИС по 
Павлодарской  области  и  департаментом  культуры  Павлодарской 
области был составлен договор о сотрудничестве, а также отдельный 
график  посещения  библиотек  колоний  сотрудниками  департамента 
культуры, специалистами библиотек и других учреждений культуры.    
Анализ  работы  воспитательных  отделов  показал,  что  фонды 
библиотек требуют пополнения, так в расчете на одного осужденного 
оказалось  не  более  двух  изданий,  что  конечно  не  давало  своего 
эффекта. Практика и наблюдения показали, что основными условиями 
формирования активного читателя среди осужденных являются:  
-  доведение  фонда  библиотек  до  такого  количества,  когда  на 
одного осужденного приходилось бы не менее пяти изданий; 
- обучение осужденных умению библиографической работе; 
- создание передвижных библиотек и назначение ответственных 
«книгонош»; 
-  организация  подписок  на  газеты-журналы,  покупка  книг  на 
средства осужденных и их родственников; 
- проведение различных конкурсов по результатам прочитанной 
литературы:  на  лучшего  чтеца,  на  лучшее  сочинение,  на  лучшее 
изложение и т.д.; 

пополнение  фонда  библиотеки  путем  общественных 
инициатив. 
Говоря  о  доступе  к  книгам,  газетам,  телевидению  и  радио, 
необходимо  отметить  и  то,  что  говорят  об  этом  международные 
документы:  
Минимальные 
стандартные 
правила 
обращения 
с 
заключенными, Правило 39: 

 
 
198 
До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее 
важные  новости,  за  счет  чтения  газет,  журналов  и  специальных 
тюремных  изданий,  прослушивания  радиопередач  и  посещения  
лекций,  или  же  получение  информации  при  помощи  других  средств, 
допускаемых и контролируемых органами администрации. 
Помимо  контактов  с  семьей  и  друзьями,  заключенные  должны 
иметь  возможность  быть  в  курсе  последних  событий  в  мире.  Для 
этого  необходим  регулярный  доступ  к  периодическим  изданиям, 
радио и телевидению. За исключением каких-то особых обстоятельств 
и  при  отсутствии  каких-либо  причин,  по  которым  следовало  бы 
подвергать цензуре доступ к средствам массовой информации. Равно 
как не должно быть какой-либо нравственной цензуры, выходящей за 
рамки той, которая применяется в данной стране [2].  
Следует  заметить,  что  тюремная  администрация  должна  очень 
внимательно подойти к вопросу о разрешении доступа к Интернет. Он 
может оказаться важным источником информации о событиях в мире, 
но также и представить возможность для неуместных поступков.    
По  состоянию  на  01.01.2010  года  в  исправительных 
учреждениях  Павлодарской  области  насчитывалось  18  библиотек,  54 
переносных  библиотек,  6  методических  кабинетов,  2  компьютерных 
зала  с  доступом  к  Интернет,  а  фонд  книг  достиг  свыше  60  тысяч 
экземпляров [3]. 
Данная работа, направленная на исправление осужденных, дает 
свои  ощутимые  результаты,  особенно  в  создании  психолого-
педагогической  обстановки  в  колониях,  наметилась  тенденция  к 
снижению нарушений порядка отбывания наказания [3]. 
Практика  свидетельствует,  что  одним  из  основополагающих 
принципов  деятельности  исправительных  учреждений  является 
максимальное 
использование 
времени 
отбытия 
наказания 
осужденными  для  повышения  их  культурного  уровня.  При  этом 
следует  помнить,  что  содержание  работы  с  осужденными  должно 
обеспечивать  гибкое  реагирование  на  меняющиеся  потребности 
общества, на выработку способности решать задачи в нестандартных 
ситуациях,  разрешать  конфликты  ненасильственным  путем  (в 
противоположность 
тому, 
к 
чему 
привыкло 
большинство 
отбывающих  наказание)  и  общаться  с  представителями  различных 
социальных,  культурных,  этнических  групп.  При  этом  особое 
внимание  должно  быть  уделено  формированию  культуры, 
нравственности,  гуманизма,  умению  учитывать  мнение  других, 
уважения  прав  и  свобод  граждан,  а  также  воспитанию  чувства 

 
 
199 
собственного  достоинства,  способности  к  саморазвитию  и 
самосовершенствованию. 
Для  решения  этой  задачи  необходимо  понимать,  что 
осужденный в реальной жизни принимает свои решения не в вакууме. 
На  совершаемые  им  поступки  большое  влияние  оказывают  факторы 
культурного, социального,  личностного и психологического порядка. 
Культура – основная первопричина, определяющая потребности 
в  поведении  человека.  Любая  культура  включает  в  себя  мелкие 
составляющие,  или  субкультуры,  которые  представляют  своим 
членам  возможность  конкретного  отождествления  и  общения  с  себе 
подобными.  
«Воспитывать по книгам невозможно, поскольку каждый из нас 
неповторимо  индивидуален;  воспитывать  без  книг  неразумно:  никто 
не в силах превзойти мудрость народов, мудрость тысячелетий». 
«Воспитывать  с  помощью  книг,  с  опорой  на  книги,  с  учетом 
мирового  опыта  –  значит  не  повторить  типичных  и  подчас  опасных 
ошибок, значит экономить время и силы, значит расти и развиваться 
как воспитателю» [4]. 
Таким  образом,  мы  считаем,  что  использование  возможностей 
библиотечной  работы  как  составной  части  процесса  исправления 
осужденных может быть использована в пенитенциарной педагогике.  
Завершая  нашу  статью,  хотим  сказать,  что  затронутая  нами 
проблема исправления осужденных, весьма актуальна: предложенные 
нами  методы  и  подходы  заслуживают  пристального  внимания  и 
дальнейшего исследования.  
 
Литература 
1. Архив управления КУИС по Павлодарской области (2001-2005 гг.)  
2.Эндрю  Койл  Пособие  для  тюремного  персонала:  подход  к  управлению 
тюрьмой с позиций прав человека.- Лондон, 2002. – 156 с. 
3. Отчет (форма-15) за 2009 год УКУИС по Павлодарской области. 
4. Мудрость воспитания / Сост. Б.М. Бим-Бад, Э.Д. Днепров, Г.Б. Корнетов 
– 2 изд., доп. – М.: Педагогика, 1999. – 304 с.    
 
 
 

 
 
200 
КІТАП ОҚУ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ КІТАПХАНАШЫЛАР 
БІЛІКТІЛІГІ 
 
А.Ф. Зейнулина 
С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қаласы  
 
Оқу  үрдісінде  әдебиетті  оқыту-көркем  бейне  арқылы  көрінетін 
шындықты,  реалистік  мотивті  көздейді.  Көркем  ойдың  адамгершілік 
эстетикалық байлықтарын игеру оқырманнан дамыған көңіл-күй, қиял 
қабілетін,  таным  мен  шығармашылықты  көркем  шығармаларды 
талдау  және  бағалаудың  белгілі  бір  күрделі  жолдары  болудың,  тіл 
мәдениеті мен сөз өнері құралының шарттылық ерекшеліктерін білуді 
талап етеді. 
Көркем  әдебиетті  оқытуға  дағдыландыру  көркем  бейне 
жасаудағы  суреткер  шеберліктерін  танытады  және  оқырманның 
бойында  атамекенге,  Отанға,  ұлттық  тарих,  қазақи  салт-дәстүрге, 
мінез-құлыққа, өнер мен тілге құрмет сезімін дарытады. Ең бастысы, 
оқырман  өзін  танып-білуге,  өзгені  түсінуге,  ұлтын  үлгі  етуге,  оның 
барымен мақтануға тәрбиелейді. 
Мектеп  пен  жоғары  оқу  орындарындағы  оқытылатын  әдеби 
шығармалар  мәтіндік,  үзінділік  түрден  монографиялық  сатыға  дейін 
жалғас  тауып,  классикалық  оқу  үрдісіне  жеткізілген  дұрыс.  Осы 
орайда көркем әдебиетті оқытуды терең қарастырып, білім алушының 
шығарма жазуға бейімділігін дамытқан дұрыс. 
Тіл  байлығы-рухани  байлық.  Тіл  байлығын  дамытудың  басты 
құралы көркем шығарманы оқу, мәнеріне жеткізе әңгімелей білу және 
өз  пайымымен  мазмұндап  шығарма  жазу.  Оқушының  логикалық 
ойлау  қабілеті  сапалы  болу  үшін  шығарма  жазудың  қажетті  алғы 
шарттары  үйретілген  дұрыс.  Бүгінгі  таңда  мектептерде,  жоғары  оқу 
орындарында  шығарма  жазбақ  түгіл,  көркем  шығарма  оқисың  ба?  – 
деген сауалды қоюдан қалып барамыз. 
Әр уақытта қазақ әдебиеті мұғалімі шығарманы байыптап оқуға 
үйретіп,  тақырып  пен  идеяны  айқындауға,  басты  кейіпкерлердің 
қарым-қатынастық 
тартыстарын 
ажыратуға, 
сюжеттік, 
композициялық құрылым жүйесін дұрыс тауып алуды үйреткен ләзім. 
Бәрімізге  белгілі  шығарма  жұмыстарының  түрлері  өте  көп. 
Оқушы  бағдарламалық  материалдар  мазмұнын  шығармада  бере  алу 
үшін ең алдымен еркін тақырыптағы шығарма жұмыстарына баулыған 
дұрыс.  Еркін  шығарма  тақырыбында  оқушы  ойы  мен  қиялында 
қандай  мотив  бар  екенін  біліп,  тіл  байлығының  құрылымына,  сөздік 
қорына баға бере аламыз. 

 
 
201 
Қазақ  ұлтының  ғасырлар  бойы  жинаған  асыл  қазынасы  оның 
көркем әдебиетінде жазып,көрініс табатыны белгілі. 
Оқырман қауымына көркемдік әлеміндегі тұтастықты,қоршаған 
ортадағы сұлулық пен жақсылықты және адам баласының бойына тән 
игі 
қасиеттерді 
ұялата 
отырып,зұлымдық 
пен 
қастықтан 
жиіркендіретін  әсерге  тәрбиелеу  үшін  кітап  оқу  мәдениетінің  орны 
ерекше.  Жалпы  кітап  оқу  отбасынан  басталған  дұрыс.  Ата-  ана  ай 
сайын балаларына қандай кітап оқу  керектігін айтып, жоспарлы түрде 
бақылауға  алып,одан  кейін  сол  көркем  шығарма  мазмұны  жөнінде 
әңгіме  –  сұхбат  жүргізсе,баланың  тіл  ұстарымының  биік  болатыны 
сөзсіз.  Ал  сол  көркем  шығарманы  таңдау,  кітап  оқу  мәдениетін 
меңгеру- кітапханашы құзіретінде жатыр. 
Кітапханашы-қоғамды  сауықтырушы  тұлға.  Ал  кітапхана 
ғасырдан  ғасырға  келе  жатқан  адамзат  тарихының  керуенін 
сүріндірмей келе жатқан шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің
байлық  пен  біліктіліктің  киелі  ортасы.  Заманымыздың  әр  кезеңінде 
кітапханашы қызметі туралы  ұғым жоғары болуы тиіс. Кітапханашы 
кітапханада  тек  кітап  қана  береді  деген  тар  ұғымда  қалып  қоймауы 
керек.  Ол  үшін  арнайы  орта  білімді,  я  жоғары  білімді  
кітапханашыларды даярлауды ұйымдастыру жүйесі бір-бірімен тығыз 
байланыста  болуы  қажет.  Ең  бастысы,  кітапханашы  мамандығы 
туралы  түсінік,  жарнама  терең  мәнді,  мазмұны  түсінікті,  қажеттілігі 
жоғары  болуына  көңіл  бөлгеніміз  дұрыс.  Осы  орайда  болашақ 
кітапханашыларды даярлау шарасы мектептен  басталған дұрыс. Неге 
деген сұрақ туындауы да заңды. Себебі, бүгінгі күнде кітапхана ісіне 
кездейсоқ  келе  салып,  оның  қыр-сырына  немқұрайлы  қараса,  білікті 
де  білімді  маман  даярлау  сәтсіз  болар  еді.  Сондықтан  айта  кетер 
ұсынысымыз - лицей, гимназия, орта мектепте «Кітапханашы» немесе 
«Кітапхана  қызметі»  я  болмаса  «Кітапхана  әлемі»  атты  пәндер 
кіргізіліп  жатса,  ЖОО-на  келетін  талапкерлердің  көбі    болмаса  да 
бірсыпырасында  осы  мамандыққа  келу  мүмкіндігі,  себебі  болар  еді. 
Неге десеңіз, бүгінгі таңда, бұл мамандыққа аз грант беріліп жатқанда, 
оған  қоса  бұл  мамандық  мазмұны  туралы  ақпарат  тапшылық  болып 
тұрғанда жоғарыда айтып кеткен ұсынысымыздың пайдасы тиер еді. 
Екіншіден, кітапхана мамандығын әзірлеуге талап жоғары болу 
керек.  Сөз  жоқ,  бұл  орайда  кітапханашыларды  даярлаудың  білім 
жүйесінің  мазмұнын  анықтап,  әр  жыл  сайын  оқу  жоспарын  өзгерте 
бермей,  қайта  сол  жүйеде  жаңа  ақпараттық  оқыту  жүйесімен 
жетілдіру, тереңдету, толықтыру блоктарын енгізгеніміз дұрыс. 
Мәселен,  бірінші,  екінші  курстарда  жалпы  қоғамдық  пәндер, 
мамандандыру  пәндерін  жүргізіп  үшінші,  төртінші  курстарда  екі 

 
 
202 
бағытта,  яғни  арнайы  пәндер  курсы  мен  мамандандыруға  бағыт 
жасайтын пәндерін жүргізілуіне қажеттілік туғызу керек. 
Үшіншіден,  қоғамды  кітап  оқу  мәдениетінен  шеттетіліп, 
аластатылып қалу қаупінен сақтауымыз керек. Мысалы, Ресейде, атап 
айтсақ,  Барнаул,  Москва,  Ленинград  т.б.  қалаларында  аталмыш 
мамандықты даярлау ісінде ұлттық кітапхана әдебиетін енгізеді. Біз де 
осы  игілікті  істен  тысқары  болмауымыз  керек.  Осы  тұрғыда  жоғары 
білімді  кітапханашылар  даярлаудың  оқу  жоспарына  міндетті  түрде 
«Ұлттық кітапхана тарихы», «Өлкелік кітапхана» атты арнайы пәндер 
немесе  арнайы  курстар  енгізілгені  дұрыс.  Бұдан  ұтатынымыз 
кітапханашы  дипломын  алып  шыққан  жас  маман  ұлтымыздың  кітап 
қоры мен кітапхана тарихынан білімдар болып шығады. Осы жөнінде, 
заманымыздың  заңғар  жазушысы,  сөз  зергері  Ғ.  Мүсірепов:  «Кітап 
адам көзі түспейтін, бара бермейтін жерде емес, күнделікті қажеттілігі 
бар  нан,  сүт,  қант  сататын  дүкенде  оқырманға  мәдениетті  түрде 
қолына  түсуге  тиіс,  қазақ  халқын  кітапты  қызығушылықпен  оқуға, 
ілтипатпен алуға тәрбиелеуіміз керек»,-деген екен. 
Бұдан  өрістейтін  ой  кітап  ісінде  жүрген  кітапханашылар  мен 
оқырмандар  арасында  байланыс  болған  дұрыс.  Осыдан  бір  ой 
туындайды.  ЖОО-да  осы  мамандық  үшін  «Кітап  және  кітапханашы» 
атты  түсіндірме  сөздік,  анықтағыш  шығарса  және  оны  оқу  үрдісінде 
пайдаланса, кітапхана мамандығы туралы білім тиянақты да түсінікті 
болар еді. Бұл да бір кезек күттірмейтін мәселелердің бірі. 
Келесі  бір  ой  түйініміз  мына  бір  жайға  жалғасады. 
Ктіпаханашылар мамандығына баулу мен даярлау ісінде кешенді және 
жеке арнайы оқулықтар тапшы. Бар болса көбі орыс тілінде. Ендеше 
бүгінгі  таңда  кітапханашы  даярлау  ісінде  мемлекеттік  тілде  оқулық, 
оқу  құралын  жазу-ауадай  қажет.  Олай  болса,  басты  бағыт  ретінде 
Ресей,  шетел  кітапхана  мамандығына  даярлау  ісіне  арналған  теория-
практикалық  әдебиеттерді  аударып,  оған  қоса  өзіміздің  төл 
қызметімізде  кездесіп  жүрген  іргелі  тәжірибемізді  жинақтап, 
сараптап,  неге  оқулық  ретінде  ұсынбасқа.  Осы  жерде  аймақтық, 
республикалық  кеңістікте  бірігіп  кітап,  оқулық  жазу  ісін  қолға  алу 
керек. 
Адамзат  бүгінгі  таңда  желісті  ақпарат,  компьютерлік 
технологияға  көшу  сапында  үздіксіз  хабар  алу  сәтінде  өмір  сүріп 
жатыр. Оқырманның кітап оқу ниеті де, мәдениеті де төмендеп кетті. 
Оның тіпті кітапты оқуға уақыты да жоқ. Олай болса, кітапханашылар 
даярлау  үрдісінде  бүгінгі  заман  талабына  сай  «Телевизиялық 
кітапхана»,  «радиокітапхана»  атты  пәндер,  арнайы  курстар  енгізіп, 
оның  қыр-сырын  үйретудің  жүйесін  жасауымыз  керек.  Бұл  мақсатта 

 
 
203 
радио, теледидар арқылы, кітапханашы ролі, кітаппен қамтамасыз ету, 
кітап қоры, ұлттық кітапхана жадығаты туралы мамандық ерекшелігін 
тереңдете түсеміз. 
Соңғы  бір  түйін-кітапханашыларды  даярлау  ісінде  «Шеберлік 
сыныбы»  жұмысының  мәні  қалай  десек  те  ерекше,  Қазақстанда 
кітапханашы  мамандығын  даялау  ортасы  да,  орталығы  да  бар. 
Мәселен,  Алматыда  Ұлттық  кітапхана,  Қазақ  Мемлекеттік  Қыздар 
педагогикалық  институты,  Шымкент,  Батыс  Қазақстан,  Павлодар, 
Астанадағы  ұлттық  академиялық  кітапхана  қызметкерлері  бір-
бірлерімен кадр даярлау  ісінде  тәжірибе  алмасып, жылжымалы дәріс 
оқытылып, кітапхана мамандығына баулудың шеберлік негізін қаласа, 
бұл  да  бір  жақсы  нәтиже  берер  ілтипатты  іс  болар  еді.  Оқу  мен 
тәжірибе  тұтастығында  ЖОО-ның  бірінші  курсында-ақ  аудандық, 
облыстық,  тіпті  республикалық  кітапханаларда  студент-кітапханашы 
тәжірибеден  өтіп,  ысылып  дайындалса,  кітапхана-бакалавр  білімімен 
шыққан  жас  маман  өз  ісіне  қауіпсіздікпен  емес,  біліктілікпен, 
білімділікпен кірісер еді. 
Олай  болса,  жоғарыдағы  ойларымызды  түйіндей  келе,  көп 
жылғы  тәжірибесі  бар  кітапханашыларымыздың  білімін  жетілдіре, 
тереңдете түсу өз ісінде өз бетінше білімін жетілдіру, кәсіби сараптан 
өткізу,  кәсіби  шеберлігі  жөніндегі  байқау-слеттер  өткізуге 
методикалық  көмек  жасалынса,  ал  жас  кітапханашы  даярлау  ісінде 
заман талабына сай мамандыққа баулудың ғылыми негізі жасалынуы 
қажет. Сонда ғана білгірлер мен ұлылардың өзі аңсап келетін білімнің 
қасиетті ордасы «Кітапхана» мәңгі өмір сүреді. 
Жаңа  ғасырда  ұлттық  әдебиетті  оқытудың  жаңа  жолдарын 
ойластыра  отырып,  үлкен  екі  бағытта  басты  нысана  етіп  алған  жөн: 
бірінші,  жаппай  көркем  әдебиетті  оқыту  саясаты  мен  идеологиясы, 
екіншісі,  көркем  әдебиетті  оқығаннан  кейінгі  шешендік  ойлау 
қабілеті,  өзіндік  пікір  пайымын  еркін  айту  мәдениетіне  тәрбиелеу. 
Кітап  оқу  мәдениеті  арқылы  қоғамның  ұлттық  –  рухани  ортасын 
қалыптастырып,  оған  қоса  кітапханашылар  қызметінің  мәртебелі 
әлеуетін көтеретініміз сөзсіз. 
Әдебиет-өмір ажары, көңіл айнасы. Оқырманның өмірі бұлдыр, 
көңілі  кірбің  болмау  үшін  шәкірттерімізді  әдебиет  әлемінде 
тәрбиелеп,  әдебиет  сұлулығымен    ұлттық  санамыз  бен  рухымызды 
сақтай білейік. 
 
Әдебиет 
1.  Ванеев  А.  Методическое  обеспечение  библиотечной  деятельности.  М.: 
Профиздат, 2000.  

 
 
204 
2.  Шрайберг  Я.  Новый  уровень  межбиблиотечного  взаимодействия, 
кооперации и интеграции. Кітапхана әлемі, 2003 
3. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. Алматы «Мектеп», 2003. 
 
 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 
С.Ш. Исаканова  
ПГПИ, г. Павлодар 
 
В  21  веке  перед  библиотечными  учреждениями  остро  встал 
вопрос  определения  своей  миссии.  Как  известно,  ответ  на  данный 
вопрос  связан  с  имеющими  место  изменениями  в  функциях 
социальных  институтов.  В  настоящее  время  в  развитых  странах 
библиотеки 
рассматриваются 
как 
инструмент 
увеличения 
общественного  капитала  благодаря  их  вкладу  в  распространение 
общественно-полезной  информации,  обслуживанию  разных  групп 
населения и расширению их взаимодействия и интеграции.  
Результаты  эконометрического  исследования  чтения  как 
элемента  неформального  знания  на  рост  производительности  труда, 
проведенные в Италии в 2007 году продемонстрировали соответствие 
вклада  региона  в  ВНП  распределению  активности  чтения  и 
приобретения книг. В то же время, по мнению Земскова А.И. эффект 
от  чтения  будет  проявляться  в  отдаленной  перспективе  [1].  Сегодня 
эти  выводы  используют  постсоветские  государства,  которые  стали 
строить  библиотеки  и  уделять  большое  внимание  читательским 
интересам своих граждан.  
Поставленная  Президентом  страны  стратегическая  задача  по 
вхождению в число 50 развитых государств мира заставила обратить 
самое пристальное внимание на проблему качества обучения. Переход 
к  индустриализации  страны,  экономическая  интеграция  требуют 
подготовки  высококвалифицированных  специалистов,  способных 
работать с наукоемкими технологиями, сотрудничать с зарубежными 
партнерами. И основными инструментами для развития человеческих 
ресурсов  являются  сегодня  образование  и  самообразование    через 
чтение, книгу.  
В  нашей  стране  государственная  культурная  политика 
реализуется  через  широкую  сеть  библиотек  (более  11  тыс.), 
относящихся  к  различным  ведомствам.  В  2003  году  Национальная 
библиотека 
Республики 
Казахстан 
впервые 
опубликовала 

 
 
205 
национальный  отчет,  в  котором  было  заявлено,  что  «глобальный 
контекст  библиотечного  измерения  есть  социально-культурный 
индикатор  развития  социума  на  современном  этапе»  [2].  Авторы 
отчета  рассматривают  «библиотечное  измерение»  как  «уровень 
просвещенности  и  информированности  общества  независимо  от 
уровня материальной обеспеченности отдельных его членов».   
По  мнению  составителей  отчета  «  основу  просвещенности 
составляет  полноценная  инфрастуктура  библиотек,  отвечающая 
запросам  и  притязаниям  максимальному  количеству  читательской 
аудитории».  В  культурологическом  смысле  библиотечное  измерение 
характеризовалось  «динамическим  состоянием  информационной 
просвещенности  нации,  посредством  которой  отдельные  индивиды 
общества  могут  создавать,  преумножать  и  транслировать  духовные 
ценности,  отраженные  в  книгах».  В  этой  связи  совершенно 
справедливо  утверждение  российского  социолога  И.В.Плотникова  о 
том,  что  «чтение  выполняет  важнейшую  «жизнехранящую  функцию 
культуры,  технологию  интеллектуального  воспроизводства  в 
обществе». 
Руководство  Павлодарского  государственного  педагогического 
института 
и 
специалисты 
научной 
библиотеки 
сегодня 
пересматривают  свою  политику  по  организации  обслуживания, 
ориентируясь  на принципы  доступности,  открытости.  Разработанный 
проект  Концепции  трансформации  библиотеки  в  областную  научно-
педагогическую  библиотеку  отвечает  государственной  политике  по 
обеспечению  доступа  населения  к  источникам  информации  для 
реализации  возможности  обучения  на  протяжении  всей  жизни.  В  то 
же время эта идея остается пока не осуществленной в силу различных 
факторов  –  недостатка  площадей,  кадров,    других  ресурсов.  Но  она 
имеет право на существование. В этом убеждает опять же зарубежный 
опыт.  В  большинстве  стран  вузовские  библиотеки  открыты  для  всех 
слоев населения. Эта мысль должна занимать в первую очередь  умы  
руководителей  всех  уровней  законодательной  и  исполнительной 
власти, общественности. 
Привлечение  новых  пользователей  в  вузовскую  библиотеку 
будет 
способствовать 
интеграции 
общества, 
эффективному 
использованию  информационных  ресурсов.  Библиотека,  сохраняя 
профиль  комплектования,  будет  ориентироваться  на  удовлетворение 
универсальных  информационных  потребностей  читателей.  При  этом 
все ее ресурсы будут доступны в виртуальной среде. Особое внимание 
она  будет  уделять  социализации  молодежи.  Отсутствие  в  регионе  

 
 
206 
юношеской  библиотеки  может  быть  восполнено  созданием  при 
вузовской библиотеке информационного Центра для молодежи.  
Социальными  функциями  всех  современных  библиотек, 
являются  мемориальная,  коммуникационная,  информационная, 
образовательная,  социализирующая  и  культурная.  Моделируемой 
инновационной  областной  научно-педагогической  библиотеке  ПГПИ  
присущи  мемориальная  и  кумулятивная,  коммуникационная  и 
информационная, образовательная и социализирующая, культурная и 
когнитивная функции. Все они носят равнозначный характер.   
В
есьма  актуально  звучат  сегодня  слова  великого  французского 
писателя  Андре  Моруа,  который  писал,  что  «молодое  государство, 
начинающее  свое  независимое  существование,  должно  обладать 
национальным  самосознанием».  Он  же  отмечал,  что  «нередко 
граждане  новой  страны  прежде  жили  разобщенно,  в  условиях  иной 
политической  системы  и  не  могли  иметь  глубокого,  подлинного 
самосознания,  которое  дается  знанием  прошлого  и  анализом 
настоящего  своей  страны.  Откуда  же  они  могут  почерпнуть  его? 
Только из книг, в которых собраны воедино все разрозненные прежде 
традиции.  Библиотека  не  только  полезное  орудие,  используемое 
нацией;  она  сама  способствует  формированию  самой  нации»  [3].
 
Таким  образом,  роль  библиотеки  в  патриотическом  воспитании 
молодого  поколения    трудно  переоценить.
  И  сегодня  необходимо 
пропагандировать  книгу  среди  детей  и  молодежи  как  средство 
воспитания,  формирования  духовного  мира  и  самосознания  нового 
поколения, его адаптации к окружающей действительности. 
В плане социального становления будущего учителя многое уже 
сегодня  делается  библиотеками  вузов.  В  частности,  в  библиотеке 
ПГПИ  успешно  реализуется  программа  «Читающий  студент  - 
успешный педагог» 
[4].
  Вклад  библиотеки  в формирование  культуры 
волонтерства  —  нового  социального  поведения,  наглядно  показала 
акция  «Студенты  читают  детям».  Наряду  с  профессиональными 
знаниями,  проверяемыми  на  практике,  студенты  осваивают  науку 
милосердия.    В  настоящее  время    акция  переросла  в  движение  по 
поддержке  чтения.  Данный  метод  работы  поддержало  областное 
управление  по  защите  прав  детей,  активисты  молодежного    крыла  
партии «Нур Отан».  
В  контексте  вышесказанного,  особо  стоит  остановиться  на 
миссии  вузовской  библиотеки.  При  подготовке  стратегии  развития 
библиотеки,  мы  особое  внимание  уделили  разработке  своей  миссии. 
Она  заключается  в  том,  чтобы  быть  современным  информационно-
библиотечным  центром,  предоставить  каждому  пользователю 

 
 
207 
библиотеки  вне  зависимости  от  социального  статуса  равные 
возможности  доступа  к  любым  информационным  ресурсам, 
обеспечивая  эффективный  рост  их  научной,  профессиональной  и 
образовательной  деятельности,  содействовать  развитию  личности 
пользователей 
и 
укреплению 
в 
общественном 
сознании 
демократических  и  гуманистических  ценностей  Общества  Знания. 
Сформировано  новое  видение  развития  библиотеки:  открытая, 
динамичная, 
целеустремлённая 
профессиональная 
библиотека, 
содействующая 
высокому 
уровню 
образования, 
лидер 
профессионального библиотечного сообщества в регионе. 
Цель  стратегического  развития  -  создание  областной  научно-
педагогической  библиотеки  ПГПИ,  обеспечивающей  современное 
информационно-библиотечное  сопровождение  деятельности  вуза  и 
региональной  системы  школьного  и  педагогического  образования, 
достижение  уровня  библиотечной  деятельности  сопоставимого  с 
уровнем  библиотек  ведущих  вузов  страны,  завоевание  прочных 
позиций в библиотечном сообществе Казахстана. 
Сегодня  обозначены  основные  стратегические  направления 
деятельности  Научной  библиотеки  Павлодарского  педагогического 
института на 2012 – 2015 годы:  

 
Развитие  информационных  ресурсов,  обеспечивающих  
научный и образовательный процессы ПГПИ на основе традиционных 
и информационно-коммуникативных технологий 

 
Совершенствование 
технологии 
информационно-
библиотечного  обслуживания  пользователей,  повышение  качества 
предоставляемых библиотечных услуг 

 
Обеспечение 
сохранности 
научного 
и 
культурного 
потенциала  ПГПИ,  зафиксированного  в  документах  на  различных 
носителях,  а  также  интегрирования  уникального  информационного 
ресурса  института  в  национальное  и  мировое  информационное 
пространство 

 
Содействие  социализации  студенческой  молодежи  в 
поликультурной  среде  казахстанского  и  мирового  сообщества 
средствами 
книжной 
культуры, 
ф
ормирование 
и 
развитие 
информационной 
культуры 
пользователей 
библиотеки, 
содействующей их профессиональной и личностной самореализации и 
саморазвития 
Методическая  поддержка  школьных  библиотек  региона, 
межбиблиотечное  сотрудничество  и  активное  взаимодействие  с 
общественными  профессиональными  объединениями  в  организации 
научных 
исследований, 
внедрении 
корпоративных 
форм 

 
 
208 
деятельности,  повышении  квалификации  персонала  в  целях 
устойчивого развития библиотеки ПГПИ. 
Сегодня  много делается для развития культуры, строительства 
новых  школ,  выпуска  социально-значимой  литературы.  Но  в  то  же 
время  нельзя  не  признать,  что  переходный  этап  к  рыночным 
отношениям  привел  к  закрытию  библиотек,  особенно  в  сельской 
местности и в настоящее время есть граждане, не познавшие радость 
чтения  в  детстве.  Был  нарушен  один  из  основных  принципов    - 
доступности  к  книгам,  библиотечным  ресурсам,  который  повлек  за 
собой  и  низкую  усвояемость  знаний,    исключение  чтения  из  жизни 
детей  и  подростков.  Как  отмечают  исследователи  чтения, 
неразвитость  социокультурной  среды  (недостаток,  ущербность 
ресурсов), необходимых для  развития личности, ведет к социальной 
депривации личности [5].  
В  планах  строительства  наряду  с  другими    объектами 
соцкультбыта  в  первую  очередь  должны  быть  библиотеки  самых 
разных типов и видов. Примером в этом отношении являются многие 
западные  страны.  На  родине  А.Моруа  построено  множество 
библиотек  и  медиатек,  названных  в  честь  писателей,  героев 
литературных произведений. Давая советы молодым о том, что читать 
и  как  читать  А.Моруа  оставил  ценные  советы  о  том,  какой  должна 
быть  библиотека:  «современная  публичная  библиотека  представляет 
собой  активное,  динамичное  учреждение.  Она  опережает  своего 
читателя, стремится предупредить его запросы, хочет привлечь к себе 
людей,  предлагая  им  разнообразные  средства  для  расширения 
кругозора,  повышения  общей  культуры,  наконец,  просто  для 
развлечения».  Таким  образом,  оценка  состояния  общества  с  позиций 
библиотечного  измерения,  должна  быть  дополнена  осознанием 
особого социального предназначения библиотек в новом веке.  
Инструментом  поддержки  образования,  науки,  культуры  и 
других  сфер  человеческой  жизни  является  информатизация. 
Подготовка  квалифицированных  педагогических  кадров  требует 
адекватного 
информационно-библиотечного 
обеспечения, 
соответствующего  образовательным  программам  вуза.  К  числу 
приоритетных  задач  библиотеки  относится  обеспечение  научного  и 
образовательного  процессов  традиционными  и  электронными 
информационными ресурсами.  
В  Павлодарском  педагогическом  институте  для  автоматизации 
библиотечных  процессов  используется  современное  программное 
обеспечение  «ИРБИС  64».  Создается  собственная  электронная 
библиотека,  включающая  труды  ученых  вуза.  В  декабре  2010  года 

 
 
209 
электронный  каталог  библиотеки  был  представлен  на  сайте  вуза. 
Организован  доступ    к  полнотекстовым  базам  данных  по  профилю 
вуза, к отечественным и зарубежным электронным информационным 
ресурсам.  С
  апреля  2009  года  руководство  ПГПИ  заключило 
Соглашение с Национальной академической библиотекой Республики 
Казахстан  (НАБРК)  и  является  официальным  партнёром  проекта 
ЭГБФ  -  КАЗНЭБ.  Библиотека  участвует  в  создании  и  развитии 
Республиканской  межвузовской  электронной  библиотеки  (РМЭБ)
.  
Сегодня  нами  взят  курс  на  оформление  договорных  отношений  с 
держателями ресурсов, которые осуществляют политику открытости. 
В частности, в 2010 году было оформлено лицензионное соглашение с 
научной электронной библиотекой России eLIBRARY.RU.   
Необходимость  увеличения  объема  и  репертуара  электронных 
документов  вуза  требует  участия  в  совместных  казахстанских  и 
международных  проектах,  направленных  на  формирование  и 
предоставление доступа к научно-образовательным информационным 
ресурсам. 
  Как  было  сказано  выше,  все  функции  библиотеки 
равнозначны.  Однако,  функция  библиотеки  по  распространению 
информации  и  обеспечению  доступа  к  знаниям  выходит  на  первый 
план. И уже информационное измерение, как показатель доступности 
информации  из  Интернет,  отвечает  на  потребности  молодых 
пользователей. 
Отвечая на вызовы века и стараясь не только выжить, но и быть 
полезными  обществу,  библиотеки  учебных  заведений  США,  Европы 
пересматривают  свой  облик,  изменяют  пространство  для  чтения. 
Университетская  библиотека,  учитывая  настроение  читателя 
предоставляет  возможность  уединиться,  но  и  поддерживают 
тенденцию  к  групповому  общению.  Библиотекари  отмечают,  что 
благодаря таким переменам происходит культурный сдвиг в методике 
работы  студентов.  «Молчаливый  одиночка,  корпящий  над  книгами  в 
отдельной  кабинке,  ушел  со  сцены.  Студенты  создают  спонтанные 
группы 
обучения 
вокруг 
компьютеров, 
так 
называемую 
саморегулирующую  культуру  обучения.  А  самоорганизация  всегда 
дает  наилучшие  результаты»  [6].  С  такими  выводами,  трудно  не 
согласиться.  В  стенах  нашей  библиотеки  мы  также  наблюдаем  такие 
явления  и  тенденции,  и  нам  следует  сегодня  быстрее  реагировать  на 
потребности и социальные ожидания молодого поколения.  
В  современных  условиях    наиболее  конкурентными  нациями 
будут  те,  кто  внедряет  новейшие  технологии,  стимулирует  развитие 
человеческого  потенциала.  В  связи  с  этим  рассмотрение  оценки  
общества  с  позиций  библиотечного  и  информационного  измерения 

 
 
210 
общества  будет  способствовать  реализации  миссии  библиотек. 
Наиболее  общими  словами  можно  выразить  и  пути  реализации: 
расширение  территорий  для  чтения  детей  и  взрослых,  строительство 
новых  библиотек,  внедрение  новых  технологий  обслуживания  и 
сервисов  для  всех  категорий  граждан,  подготовка  библиотечных 
кадров.  Только  при  выполнении  этих  условий  полноценно 
реализуются стремления человека к самосовершенствованию. 
 
Литература 
1.  Земсков  А.И.  Роль  библиотек.  Чтение  (Статья2)  //  Библиотековедение.  - 
2008.- №3.- С.80-85. 
2.  ХХI  ғасыр.  Қазақстан  қогамының  «кітапхана  өлшемі»  (ұлттық  есеп  ҚР 
Ұлттық  кітапханасының  іс-тәжірибесінен)  ХХШ  век.  Библиотечное  измерение 
казахстанского  общества  (национальный  отчет:  библиотечное  измерение 
казахстанского  общества  (национальный  отчет:  опыт  Национальной  библиотеки 
РК)  /  Министерство  культуры  и  информации  и  общественного  согласия, 
Национальная библиотека Республики Казахстан.- Алматы, 2003.-72с. 
3.  Человек  читающий.  HOMO  LEGENS.  Писатели  ХХ  в.  О  роли  книги  в 
жизни человека и общества / Сост.С.И.Бэлза. – М.: Прогресс, 1983.-С.179. 
4.  Исаканова  С.  Пропаганда  чтения  в  библиотеке  педагогического  вуза  // 
Чтение  на  евразийском  перекрестке.  Международный  интеллектуальный  форум: 
сб.  материалов  форума  (Челябинск,  27-28  мая    2010г.  /  сост.:  В.Я.Аскарова, 
В.Ю.Гушул;  М-во  культуры  Челяб.обл.,  Челяб.гос.акад.  культуры  и  искусств.- 
Челябинск,  2010.- С.116-119. 
5.  Чудинова  В.П.  Детское  чтение  в  переходный  период:  социодинамика 
процессов  трансформации  //  HOMO  LEGENS.  Человек  читающий:  Сб.статей: 
Памяти  Алексея  Алексеевича  Леонтьева  (1936-2004);  Ред.Б.В.Бирюков.  –  М.: 
Школьная библиотека, 2006.- С.186-208. 
6. Равинский Д.К. Библиотека и вызовы ХХI века: монография / Российская 
национальная  библиотека.  -  С-Пб.:  изд-во  Российская  национальная  библиотека, 
2011.- С.57. 
 
 
 
ДОРОГА, КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ 
 
И.Б. Каланчина 
ВКГУ им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
 
«Библиотеки  в  своей  многовековой  истории  пережили 
различные  фазы  развития.  Долгое  время  главной  их  целью  было 
накопление книжных богатств. Впоследствии к процессу накопления 
присоединилось  предоставление  книг  для  пользования  желающим. 
Теперь  уже  и  это  считается  недостаточным.  Передовая  библиотека 

 
 
211 
должна  не  только  отвечать  существующему  спросу,  но  вызывать  и 
повышать спрос…».  
Так  100  лет  назад  обозначила  одну  из  задач  библиотек  Л. 
Хавкина-Гамбургер.  Статья,  опубликованная  в  1910  г.  в  журнале 
«Вестник воспитания», оказалась удивительно созвучна современной 
постановке вопроса. Очевидна актуальность пробуждения интереса к 
чтению в наши дни. 
Еще  совсем  недавно  ценность  книги  и  чтения  у  нас  была 
неоспорима.  70-80-е  годы  XX  века  –  это  бум  книгособирательства. 
Престиж  чтения  в  обществе  и  особенно  чтения  «серьезной» 
литературы  в  те  годы  был  очень  велик.  Сейчас  же,  наблюдая  за 
молодежью,  посещающей  библиотеку,  и  анализируя  статистические 
данные,  мы  задумались  над  правомочностью  «победы»  книги  над 
информационными технологиями.  
Компьютер, составивший книге серьезную конкуренцию, занял 
авторитетное  место  в  жизни  многих  людей,  все  меньше  оставляя 
времени для общения с уникальным книжным наследием. Поэтому в 
настоящее  время  все  чаще  отмечаются  факты  невежественности  и 
безнравственности  современной  молодежи.  Проблема  усугубляется 
возросшим  влиянием  массовой  культуры,  подменяющей  истинные 
ценности  на  мнимые.  А  библиотеки,  увлекшись  информатизацией, 
упустили из вида необходимость пропаганды в первую очередь книги.  
Обозначив  эту  проблему,  необходимо  искать  пути  выхода  из 
сложившейся ситуации. В этой связи чтение, а именно – обращение к 
классической  литературе  имеет  большое  значение  в  возрождении 
духовности.  И  здесь  большая  роль  должна  быть  отведена 
библиотекам.  «Чтение  –  вот  лучшее  учение»,  напутствовал  своего 
брата  А.С.  Пушкин.  Откуда,  если  не  из  книг,  юношество  сможет 
впитать  опыт  поколений?  Чтение  классической  литературы 
организует  мировосприятие  и  предопределяет  поведение  человека. 
Что  касается  речевой  культуры  и  грамотности,  то  в  данном  вопросе 
чтение приобретает особенную значимость.  
Сейчас,  как  никогда,  актуально  проведение  в  библиотеках 
работы по возрождению интереса к культурному наследию, к книге, к 
чтению. 
Библиотекарь,  как  рыцарь  на  распутье,  должен  определить: 
какую дорогу выбрать, к чему стремиться. Следуя западному образцу 
чтения,  который  ориентирован  в  основном  на  понимание  текста,  мы 
рискуем опуститься до примитивизма, упустив из вида одну из самых 
главных  составляющих  человека  –  духовность.  Без  сомнения, 
современные  ритмы  диктуют  необходимость  экономии  времени; 

 
 
212 
введение  в  повседневность  информационных  технологий,  позволяет 
находить нужную информацию в кратчайшие сроки. Но порой умение 
человека  «бегать»  по  клавишам  клавиатуры  заменяет  его 
мыслительные способности. 
Без  сомнения,  чтение  было  и  остается  самым  важным 
источником 
получения 
знаний. 
Это 
показали 
результаты 
анкетирования  в  Научной  библиотеке  Восточно-Казахстанского 
государственного университета им. С. Аманжолова на тему «Любите 
ли  Вы  читать?».  Данный  опрос  был  направлен  на  изучение 
потребности  в  чтении  и  на  определение  читательских  предпочтений. 
В анкетировании приняли участие 95 человек, из них 74 студента и 21 
преподаватель. Большинство респондентов от 18 до 34 лет.  
На  вопрос  «Любите  ли  Вы  читать?» 
98  %  ответили 
утвердительно,
  лишь  2%  респондентов 
честно  признались  в  своей 
нелюбви к чтению.  
Способен  ли  компьютер  вытеснить  книгу?  Предпочтение  в 
студенческой  среде  отдается  книге,  и  это  радует.  Абсолютное 
большинство  –  71  %  опрошенных  склоняется  к  мнению,  что 
компьютер  «Не  способен»  или  «Скорее,  не  способен»  вытеснить 
книгу. Хотя 29 % ответили «Да, способен» и «Скорее да, чем нет».  
Вы  сейчас  читаете  больше  или  меньше,  чем  раньше?  С 
небольшим  перевесом  голосов  планка  склонилась  в  сторону 
читателей,  которые  все-таки  читают  больше,  чем  раньше  –  37  %, 
меньше – 35  %,  затруднились  ответить  15  %, остальные 8  %  читают 
столько же. 
Отвечая  на  вопрос  «Что  вы  предпочитаете  читать?»,  
респонденты  явное  предпочтение  отдали  книгам,  но  многие  в  своих 
анкетах отметили, что читают также и периодические издания. 
Интересными  оказались  ответы  на  вопрос  о  жанровых 
пристрастиях. 
Классическая 
литература 
привлекает 
47 

опрошенных,  и  это  является  обнадеживающим  фактором.  Весьма 
популярны  любовные  романы,  детективы.  Вызывают  интерес  книги 
фантастического  жанра.  И  студенты,  и  преподаватели  добавили  в 
список  привлекательных  книг  научные,  исторические.  Прозвучали 
также книги учебные, приключенческие, познавательные. 
Можно  много  спорить  о  литературных  пристрастиях,  говоря  о 
«гигиене  души»  и  приводя  в  пример  Гете,  который  перечитывал 
Мольера,  чтобы  оттачивать  вкус.  Но  нам  кажется,  что  литературно-
вкусовые принципы не должны быть дискриминированы. Не следует 
забывать,  что  мир не  стоит  на  месте  –  все  меняется, и  литературные 
вкусы тоже.  

 
 
213 
Результаты  анкетирования  доказывают,  что  наши  респонденты 
не  перестали  читать,  и  читают  не  только  бульварную  прессу  и 
развлекательные  романы.  К  счастью,  еще  не  забывается  известный 
постулат о том, что «фактор чтения – фактор развития».  
Много  литературы,  в  том  числе  и  классической,  в  любом 
формате можно найти в Интернете. Поэтому вряд ли, мы станем перед 
выбором: книги или современные технологии. Необходимо разумное 
соединение  важнейших  достижений,  которые  оказали  влияние  на 
развитие  человечества  и  явились  решающими  для  него.  Изобретение  
печатного  станка  Иоганом  Гутенбергом  способствовало  развитию  и 
распространению  образования,  культуры,  книги  как  основы  знаний. 
Не менее важным является изобретение персонального компьютера и 
появление новых  информационных технологий, позволяющих найти 
нужную информацию без задержек и независимо от места жительства.  
Библиотеки  не  должны  «выпадать»  из  времени.  Необходимо 
увязывание  между  собой  традиционных  ценностей,  без  которых 
общество  перестанет  существовать,  с  ценностями  информационного 
мышления, без которого общество не сможет развиваться. 
 
Литература 
1.  Каланчина  И.  Б.  Любите  ли  вы  читать?  /  И.  Б.  Каланчина  //  Имидж 
ВКГУ.– Усть-Каменогорск, 2009. - № 7. – С. 13. 
2.  Хавкина-Гамбургер  Л.  Детские  библиотеки  /  Л.  Хавкина-Гамбургер  // 
Вестник воспитания. – 1910. – №4. – С. 149-161. 
 
 
 
«ЧИТАЮЩИЙ СТУДЕНТ- УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ»: 
 ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Н.А. Колодина 
ПГПИ, г. Павлодар  
 
Студентов 
педагогических 
специальностей 
традиционно 
отличает  высокая  читательская  активность.  Не  исключение  и 
Павлодарский  государственный  педагогический  институт.  Все 
студенты  ПГПИ  являются  активными  читателями  научной 
библиотеки  вуза.  Ежедневно  в  читальных  залах  и  на  абонементе 
бывает  свыше    тысячи  читателей,  При  этом,  студенты  института 
активно  пользуются  городскими  публичными  библиотеками.  По 

 
 
214 
содержанию  в  структуре  чтения  студентов  доминируют  учебные  и 
научные  издания,  педагогическая  пресса,  массовые  журналы.  Для 
продвижения  книги  к  читателю,  формирования  устойчивого 
читательского  интереса  библиотекари  ПГПИ,  как  и  все,  используют 
весь арсенал форм и методов библиотечной рекомендации книг.  
Вместе  с  тем,  наблюдения  педагогов  и  библиотекарей  вуза 
свидетельствуют  о  снижении  роли  чтения  в  духовной  жизни 
студентов,  утрате  интереса  к  художественной  литературе.  На 
профессиональных  встречах  специалистов  ПГПИ  высказывалась 
озабоченность 
незнанием 
первокурсников 
истории 
мировой 
литературы  и  искусства,  неразвитостью  художественного  вкуса 
студентов. Недостаточный уровень читательской культуры студентов 
особенно  тревожен  в  связи  с  тем,  что  студентам  в  будущей 
педагогической  деятельности  предстоит  быть  руководителями 
детского  чтения,    консультантами  родителей  по  руководству 
читательским развитием детей..  
Коллектив  НБ  ПГПИ  пришёл  к  убеждению  о  необходимости 
перехода  от  разрозненного  набора  просветительных  мероприятий  по 
пропаганде  книги  к  целенаправленной  работе  по  поддержке  чтения 
студентов.    По  инициативе  директора  С.Ш. Исакановой  была 
разработана  вузовская  программа  поддержки  чтения  студентов, 
которая получила название «Читающий студент – успешный педагог». 
При  разработке  программы  коллектив  опирался  на  концепцию 
национальной программы поддержки чтения «Читающий Казахстан», 
разработанная  НАБРК  и  международный  опыт  библиотек.  Главной 
целью  программы  стало  формирование  устойчивого  читательского 
поведения  студентов  на  основе  культурных,    духовных  и 
нравственных 
ценностей 
казахстанского 
общества. 
Методологическую 
основу 
программы 
составили 
принципы 
системности  и  комплексности.  Буквально  все  направления 
деятельности  вузовской  библиотеки  от  процессов  комплектования  и 
библиографирования  до  организации  фонда  и  обслуживания 
координируются с задачами программы. Программа предусматривала 
согласованность  деятельности  всех  подразделений,  факультетов  и 
кафедр  института  на  принципах  партнёрства,  открытости, 
согласованности, и гибкости. 
В  2009  году  библиотечный  коллектив  приступил  к  реализации 
комплексной 
программы. 
На 
первом 
(подготовительно-
моделирующем)  этапе  специалисты  библиотеки  изучали  опыт 
библиотек  Казахстана и зарубежных стран, проводили консультаций 
с  кафедрами,  методические  семинары  в  коллективе,  презентацию 

 
 
215 
программы  на  Библиотечном  совете  ПГПИ. 
У  программы  появился 
узнаваемый  логотип,  что  позволило  все  мероприятия,  рекламные 
плакаты, 
библиографические 
списки, 
рекламные 
буклеты 
сопровождать визуальным образом программы. 
Второй  этап  (практически-экспериментальный)охватил  два 
учебных 
года. 
За 
этот 
период 
прошли 
разнообразные 
культурологические  акции  и  читательские  конференции,  состоялись 
многочисленные  творческие  встречи  с  писателями,    работали 
литературные  лектории,  студенты  принимали  участие  в  Праздниках 
чтения  и  презентациях  новых  книг.  В  практике  библиотеки  были 
опробованы такие формы работы как стендовый диспут в поддержку 
чтения  (2009),  конкурс  плакатов  «С  книгой  по  жизни»  (2009), 
студенческий  брейн-ринг  рекламных  лозунгов  и  слоганов  (2010), 
марафон  чтения  (2010),  заочная  читательская  конференция  «Давайте 
знакомые  книги  откроем»  (2011),  фотовыставка  «Читать  всегда, 
читать везде» (2011) и др.  
В  библиотеке  появилась  традиция  начинать  учебный  год 
республиканской  акцией  «Одна  страна  —  одна  книга»,  а  весну 
встречать  декадой  книги  и  чтения.  Ежегодно  проводятся  праздники 
тюркской  культуры  и  славянской  письменности,  акции  в  поддержку 
книги и чтения.
 
Мероприятия культурных акций позволяют молодежи 
обратиться  к  нравственным  урокам  национальных  просветителей, 
духовному  богатству  мировой  культуры.  Литературная  классика, 
культурное  наследие  народов  Казахстана  стали  доминантой 
культурно-просветительной работы научной библиотеки.  
В  рамках  программы    «Читающий  студент...»  за  три  года 
проведены  десятки  разнообразных  мероприятий.  Предпочтение 
отдавалось диалоговым и состязательным формам. Для визуализации 
информации  активно  использовались  современные  технические 
средства. Важнейшей особенность всех мероприятий программы было 
и то, что студенты ПГПИ и учащиеся колледжа не были пассивными 
«получателями  информации»,  нет,  они  активно  включались  в 
обсуждение,  участвовали  в  разработке  сценариев,  проявляли 
многообразие своих способностей.  
Вокруг  библиотеки  сформировался  читательский  актив 
студентов и преподавателей. Это позволило выйти на новый уровень 
продвижения  идеи  чтения.  В  рамках  студенческих  научных 
конференций  появилась  межфакультетская  секция  «Книга  и 
библиотека  в  современном  мире».  В  2011  г.  родилось  волонтерское 
движение «Студенты ПГПИ читают детям». 

 
 
216 
Тему книги и чтения библиотекари ПГПИ активно продвигают 
и  в  профессиональной  среде.  Для  специалистов  школьного 
образования  издан  указатель  «Учителю  и  библиотекарю  о  детском 
чтении».  Проблематика  детского  чтения  включается  в  программу 
ежегодных 
методических 
недель 
школьных 
библиотекарей. 
Совместно  с  библиотекой  института  повышения  квалификации 
педагогических  кадров  в  2010  г.  был  проведен  областной  конкурс 
плакатов  школьных  библиотек  «Мир  книги  в  мире  детства». 
Специалисты  вузовской  библиотеки  обеспечили  организационно-
методическую 
поддержку 
областных 
конкурсов 
чтения, 
организованных  ОО  «Славянский  культурный  центр»[1].  В  ноябре 
2009 г.  по  инициативе  научной  библиотеки  ПГПИ  прошла 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Книга. Время. Общество».  В  ней  приняли  участие  учёные 
павлодарских 
вузов, 
специалисты 
школьного 
образования, 
библиотекари,  журналисты  —  более  150  человек.  Опыт  работы  НБ 
ПГПИ  по  реализации  программы  поддержки  чтения  освещался  в 
газетах  и  журналах,  на  методических  семинарах  и  научных 
конференциях [2,3]. 
Завершилась  программа    «Читающий  студент  —  успешный 
педагог».  Итоги  работы  коллектива  НБ  по  её  реализации  можно 
расценить  как  удовлетворительные.  Возросло  число  проводимых 
массовых мероприятий.  
В  целом,  именно  просветительская  работа  библиотеки  в 
программе  стала  наиболее  результативной.  Расширилась  сфера 
библиотечного влияния в студенческой среде, повысились показатели 
читательской  активности  студентов  (табл  1).  Библиотечные 
наблюдения  и  опросы  показали  рост  интереса  к  чтению 
художественной и развивающей литературы.   
 
Таблица 1 
Учебный год 
Средняя 
посещаемость 
Средняя 
читаемость 
Количество 
мероприятий 
Количество 
участников 
мероприятий 
2007-08 
41 
107 
36 
3542 
2008-09 
46 
112 
35 
2600 
2009-10 
45 
113 
31 
2588 
2010-11 
59 
151 
34 
3672 
 

 
 
217 
Усовершенствовался  процесс  воспитательной  работы  со 
студентами в вузе, новый импульс получили профессиональные связи 
библиотеки и подразделений вуза в читательском развитии студентов. 
Повысилась  востребованность  научной  библиотеки  как  консультанта 
и  информационного  ресурса  интеллектуального  развития  молодёжи, 
центра культуры и досуга в вузе. 
Работа  в  программе  объединила  библиотечный  коллектив.  В 
арсенале  пропаганды  книги  и  чтения  появились  новые  формы 
библиотечной  работы,  повысилось  профессиональное  мастерство 
библиотекарей, тема чтения стала доминантой в работе коллектива. 
Общий вывод, который сделали для себя библиотекари: кризис 
чтения  в  обществе  носит  объективный  характер,  но  его  можно 
преодолеть  через  целенаправленную  поддержку  книги  и  чтения.   
Наша  страна нуждается  в  единении  всех  здоровых  сил  общества  для 
возрождения  традиций  книжности.  Без  читателя,  без  востребованной 
книги, без библиотек не может развиваться национальная культура. 
 
Литература 
1.  Колодина,  Н.  Конкурсы  чтения  славянского  культурного  центра  /  Н.А. 
Колодина. 
// 
Чтение 
на 
Евразийском 
перекрестке: 
международный 
интеллектуальный форум. Челябинск, 27-28 мая 2010. – Челябинск, 2010.- С.139-
142. 
2.  Исаканова,  С.  Пропаганда  чтения  в  библиотеке  педагогического  вуза  / 
С.Ш.Исканова.  //  Чтение  на  Евразийском  перекрестке:  международный 
интеллектуальный форум. Челябинск, 27-28 мая 2010. – Челябинск, 2010.- С.116-
119. 
3.  Исаканова,  С.  Опыт  вузовской  библиотеки  по  реализации  программы 
поддержки  свободного  чтения  студентов  педагогического  вуза  /  С.Ш.Исаканова, 
Н.А.  Колодина. //  Книга  и  мировая культура  :  материалы V  междунар науч-практ 
конф. - Омск, 2010.- С. 58-62. 
 
 
 
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ЭТО МЕСТО ГДЕ  
НЕ СТАВЯТ ОТМЕТОК... 
 
Н.И. Канзюба  
методист, отдел образования Успенского района, с. Успенка 
  
Стиль  жизни  современного  человека  сильно  повлиял  на  его 
возможности  в  получении  информации.  Современная  жизнь 
характеризуется  резким  увеличением  потока  информации.  Доступ  к 
различным 
информационным 
ресурсам 
открывает 
большие 
возможности для расширения знаний в той или иной области. 

 
 
218 
Но,  к  сожалению  не  всегда  учащиеся  могут  воспользоваться 
необходимой  информацией,  проанализировать  ее,  сделать  выводы, 
сформировать  собственное  отношение  к  проблеме.  Поэтому 
информационная грамотность учеников, сегодня становится одной из 
главных  задач  школы.  Не  менее  зримо  увеличивается  количество 
информации,  относящейся  непосредственно  к  деятельности  педагога 
(информационно-методические  материалы,  разнообразные  учебные 
ресурсы и т.д.)  
Школьная  библиотека  –  часть  структуры  школы  как 
образовательного  института,  главной  функцией  ее  является 
библиотечное  обслуживание  читателей  (пользователей),  основная 
цель  решение  учебно-педагогических  задач,  а  так  же  социализация 
ребенка, подростка. С другой стороны, школьная библиотека призвана 
осуществлять  информационную  помощь  учителю,  директору  и  т.п. 
Одна  из  основных  задач  стоящих  перед  школьной  библиотекой  как 
такое пространство может быть организовано; какие информационно-
методические ресурсы могут привлекаться для решения тех или иных 
образовательных  задач  ;  какие  могут  быть  использованы  технологии 
целевого  поиска  и  отбора  материала,  необходимого  для  решения 
возникающих  проблем  в  образовательном  процессе  (дидактических, 
методических, воспитательных и т.д.)  
Школьная 
библиотека 
выполняет 
три 
функции 
образовательную, информационную и культурно-воспитательную. 
Образовательная функция помогает учащимся осваивать знания, 
используя  все  доступные  средства  информации.  Обращаясь 
поочередно к различным источникам ребенок, прежде всего, получает 
определенный  уровень  знаний.  Часть  их  он  закрепляет  на  уроках, 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет