Кез келген саладағы ұлттық идеология жұмысыжүктеу 0.66 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата29.04.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

ОЙТҮР


ТКІ

Кез келген саладағы ұлттық идеология жұмысы 

бізде бір ізге түспей отырғаны – соқырға таяқ ұстат-

қандай анық жайт. Әсіресе соның ішінде әскери салада 

да қазақ батырларының ерлігі мен үлгі-өнегелерін 

наси хат тауда кемшілік бары жасырын емес. Қол 

бастаған батыр лардың соғыс жүргізу айла-тәсілдері 

де ауыз әде биеті мен жыр-дастандарда тұнып тұр. 

Қазақ жыр ларында кездесетін әскери шен-шекпендер 

мен қару-жарақ атауларын, тарихи ұғым-түсініктерді 

қайта жаңғыртып, бүгінгі өмірге қайта оралту – басты 

мәселе. Шетелдің қаңсығын таңсық көргенше өз төл 

сөз тіркестеріміз бен тарихи атауларымызды тірілту 

үшін ендігі кезекте жүйелі оқулықтар жазылып, арнайы 

пән бағдарламаға енгізілуі керек. Қазіргі жас буынның 

қабылдауына жеңіл болу үшін аудио-видео, суреттік 

слайд-шоу, сұрақ-жауап және тағы басқа оқыту меха-

низм дері пайдаланылғаны абзал. Ұлттық таным-түсі-

нігі қалыптасқан білікті де білімді оқытушыларға ба-

рын ша жағдай жасай отырып, сапалы мамандар 

қатарын арттыру жолында сүбелі жұмыс жасалғаны 

жөн.


Жауынгерлерге 

жорық жырларын 

неге оқытпаймыз?

ОЙ-КӨКПАРҚазақстанның кәсіби әскери жүйесі артықшылығын көрсете алды ма?

Семей полигоны аймағын әскери жаттығу 

алаңына айналдырған дұрыс па?

Ұлттық ядролық орталықтың Ядро-

лық физика институтының ғылыми 

істер жөніндегі директорының орын ба-

сары Насурлла Бөртебаевтың айтуынша, 

Семей полигоны аймағын әскери жат-

ты ғулар өткізетін алаң ретінде пай да-

лануға толықтай мүмкіндік бар екен. 

Онда сол кездегі әскери инфра құ ры-

лымдар бүтіндей болмаса-дағы, сақ-

талып қалғандары баршылық көрінеді. 

Бір жағынан, еліміздің жас ұландары 

кеше әлем әскерін аяғынан тік тұрғызып, 

ядролық шабуыл қорғанысына жан та-

ласа дайындалуына ықпал еткен осы 

орасан қарудың орналасқан ныса-

нымен де танысып, ұлттық рухын ас-

қақ тата  алады. Тағы бір жағынан, біздің еліміз 

атом электр стансысын тұрғызуды 

ойлас тырып жатқаны белгілі. Бұл ретте 

қоғамның пікірі сан-саққа жүгіргенімен, 

оның өмірлік қажеттілік екені түбінде 

айқындалып шығады. Сондықтан атал-

ған мәселеден айналып өте ал май ты-

ны мыз анық. Демек, атом электр стан-

сы 

сын салатын болсақ, оның 

қауіп   сіздігіне  дайын  болуымыз  шарт. 

Осы жағынан Қазақстан әскері мұндай 

қатерге дайын болуы керек. Ал радио-

ак тивті сәулелердің зияндығы, ондай 

қалдықтарды қалай сақтап, жою 

керектігін Семей полигоны мұра жайы-

нан толықтай ақпарат алуға болады. 

Сол секілді соңғы кездері аталған тер-

ри тория атомдық комплекстер өндірісін 

орналастыруға қолайлы деп те айтылып 

жүр. Яғни бізге салалық өндіріс ошақ-

тары қауіпсіздігіне маманданған әскер-

ді даярлау жағын да ойластыру керек 

секілді, – дейді маман.

Жалпы, бүгіндері Семей полигоны 

немесе СИЯП туралы насихат аз секілді. 

Өйткені тарихта «бейбіт жарылыстар» 

деп айдар тағылған қасіреттерді еске 

түсіргенде әлем халқы ең алдымен 

жапон трагедиясын ауызға алады, тіпті 

халық аралық бұқаралық ақпарат бетте-

рін де бұл ретте Чернобыль апатының 

зар дабы мен салдары да көп тал қы ла-

на ды. Біріккен Ұлттар Ұйымы 1986 

жыл ғы 26 сәуірдегі Чернобыль атом 

электр стансысындағы апат болған 

күнді «Радиациялық апаттар мен жары-

лыстар құрбандары» күні деп те 

атады. Шынтуайтында, ғылыми нақты 

деректерге сүйенсек, Семей поли го-

нын да жасалған ядролық жары лыс тар-

дың жиынтығы 1945 жылы аме ри ка-

лық тардың  Жапонияның Хиросима 

қала сына тастаған бомбасының қуаты-

нан 2,5 мың есе күшті. Ал Семей поли-

го нында жасалған 456 жарылыс 116 

Чернобыль апатына тең келеді. Демек, 

адамзат басына түскен ең ауыр қайғы-

қасірет еліміздің осы өңірінде орын 

алды. 

Демек, өрлеуді бастан өткеріп жатқан Қазақстан армиясына жеңісті жалауларын желбіретуге себі тиер 

әскери ғылымның ауадай қажеттігі даусыз. Өйткені 

қазіргі заманғы сарбазды құр намыспен жауға 

аттандыра алмайсыз, заманауи қару-жарақсыз күнің 

қараң. Айта кету керек, Қазақстанның Қорғаныс 

министрлігі әскери ғылымды дамытудың 2020 жылға 

дейінгі стратегия жобасын әзірлеп жатыр. Әскери 

ғылымға енді көңіл бөлініп келеді. Десек те, бізде әлі 

күнге дейін Әскери ғылымдар академиясы, әскери 

теле арна жоқ. Қазақстандағы әскери жоғары оқу орын-

дарын, колледждерін және әскери мектептерінің жалпы 

санын жисақ, небары 26 ғана. ІІМ, ҰҚҚ секілді күштік 

құрылым үшін кадрлар даярлайтын оқу орындары да 

осы санаттың ішіне енеді. Ал жоғары оқу орындары 

жанынан 23 әскери кафедра жұмыс істеп тұр. Бұған 

2008 жылы ашылып, жұмыс істеп жатқан әскери-

стратегиялық зерттеулер орталығын қосыңыз. Алайда 

бұл отандық әскери ғылымның дамуы үшін мүлде 

жеткіліксіз. Көрші Ресейде кешегі кеңестік құдіретті 

мектептің дәстүрі сақталған. Ресей әскери ғылымдар 

академиясының 642 мүшесі, 399 кор респондент-

мүшесі, 31 құрметті мүшесі, 1740 про фес соры бар.

ТА

ЛҚЫ


Жалғасы 4-бетте 

Жалғасы 3-бетте 

ИƏ

АҢДАТПА

ЖОҚ

– Мен Қазақстанның кәсіби әскери 

жүйесі артықшылығын көрсете алды, алда-

ғы уақытта де көрсете береді деп сеніммен 

айта аламын. Оған өзім көріп жүрген жайт-

тар куә. Қазақстанның кәсіби әскери жүйесі 

қалыптасқалы талай рет еліміздің айбынын 

асқақтатты. Халықаралық әскери оқу-жат-

тығу ойындары кезінде артық шы лы ғымен, 

айбындылығымен бірнеше рет көзге түсті. 

Біреулер «қазір бейбіт заман, кәсіби әскери 

жүйенің қажеті жоқ» деген пікір айтып жүр. 

Ала йда тәуелсіз ел ретінде біз кез келген 

жағ дайға әзір болуымыз керек. Сондай ке-

зең де жоғары дайындықтағы кәсіби әскер 

елін қорғар шын қорған болары сөзсіз.

Осы уақытқа дейін Қытай, Әзірбайжан, 

Ресей әскерлерімен өткізілген жат ты-

ғуларда кәсіби әскерилеріміз жерге қарат-

қан жоқ. 

– Мен әлі де болса еліміздің кәсіби әс-

ке ри жүйесі артықшылықтарымен көзге 

түс ті деп айта алмаймын. Шын мәнінде 

кәсі би әскери жүйеден гөрі, жаппай Қарулы 

Күштер сапындағы сарбаздарды жоғары 

дең гейде дайындауға күш салуымыз керек. 

Басқа елдермен салыстырмалы түрде ал-

ған да, біздің әскерилеріміздің саны аз. Сон-

дық тан әскерилеріміз аз болса да, сапалы 

бол ғаны жөн. Онсыз да аз сарбаздарды 

бөле-жарудың да қажеті жоқ. 

Айта кетер жайт: қазір сарбаздар әскери 

міндетін бір-ақ жыл өтейді. Негізі, сарбаздар 

үшін бір жылдық мерзім аз. Өз басым олар-

дың әскери борышын үш жыл өтеуін қол-

дай мын. Кеңес Одағы кезінде үш жылдық 

мерзім бекерден бекер болған жоқ. Сарбаз 

үш жылда нағыз шыңдалған сарбаз болып 

шы ғады.   

Батырлар 

институтына 

толыққанды 

зерттеу қажет

Әскерге 


әйелдердің де 

бар таласы...

Қазақтың 

батырлығы 

шекарамен 

шектелмейді-бетте

-бетте

-бетте

4

77

ДАТ!

Отанының ұлы 

болған басқа 

елдің құлы 

болмайды

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

147,95

194,29

23,46

12206,59

1234,74

1634,80

5,00

1,31

1520,93

115,11

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

Астана уақытымен 18.00 бойынша

Талғат ТӘЖІКБАЕВ, №53975 

әскери бөлім командирінің тәрбие 

және құқық жөніндегі орынбасары:

Тілеу КӨЛБАЕВ,

әскери жазушы:

-бетте

3

Қарулы Күштер саласын жаңа сапалық деңгейге көтеру мақсатында елімізде кәсіби әскер жүйесі 

қалыптасқан болатын. Осыған орай, соңғы 

кездері «жаппай кәсіби әскери жүйеге 

көшкен дұрыс» деген де пікір айтылып жүр. 

Әйтсе де кәсіби әскери жүйеге қатысты 

көпшіліктің пікірі әралуан. Тіпті «кәсіби 

әскери жүйе – артық ақша шығындау, 

сондықтан ол бізге қажет емес» деген 

де пікірлер айтылуда. Мереке 

қарсаңында кәсіби әскери жүйеге 

қатысты көпшіліктің пікірін «ой-

көкпар» айдарында тоғыстырып 

көрген едік... 

бетте

6

Әскери мекемелер мен оқу орындарында орыс тілінің үстемдікке ие болып отырғаны жасырын 

емес. «Отан – оттан да ыстық» деп, туған елі үшін 

жанын беруі тиіс ер-азаматтардың қазақша тіл 

сындыруға қиналатыны өкінішті-ақ. Бұл – әскери 

мекемелерде ұлттық тәрбиенің, отаншылдық 

сезімнің әлі де болса ақсап тұрғандығының айғағы. 

Жауынгерлік рухты сіңіретін Күлтегін, Тоныкөк 

жырларынан бастап ерен ерлікті көксейтін 

батырлар жырына дейін оқыту болашақ әскерилер 

мен Отан алдындағы борышын өтеушілерге 

арнайы пән ретінде жүргізілмей, осы тараптағы 

қордаланған мәселенің беті бері қарай қоймасы 

белгілі.

№76 (758) 

5 мамыр, сенбі

2012 жыл


Бақытжан ЕРТАЕВ:

Биыл Семей ядролық полигонының 

жабылғанына 21 жыл толады. 

Өкінішке қарай, сынақтан бас тарттық 

дегенімізбен, бертінге дейін бұл қауіпті 

аймақ ашық-шашық жатты. Тек 

2008 жылы Үкіметтің бастамасымен 

полигонның аса ластанған жер 

телімдерін қоршауға алу бойынша 

инженерлік құрылымдар салына 

бастады. Бірақ соған қарамастан, бұл 

өңірді жергілікті халық мал жайылымы 

ретінде пайдаланып келеді. Баз бір 

мамандар бұл жер телімін әскери 

жаттығу өткізетін алаңға айналдырып, 

«мал жайылымына шектеу қойсақ 

қайтеді» деген пікір айтып жүр...

Кез келген мемлекет 

қаһарлы әскерімен айбынды. 

Әскерге қайсар рухпен 

қоса, жауынгерлік даярлық, 

стратегиялық және тактикалық 

амал-айла, техникалық 

артықшылық әбден керек. 

Дегенмен әскери ғылымсыз 

әскердің құдіреті болмайды. 

Сондықтан жасанып келген 

жауға тойтарыс беру үшін 

білекпен бірге әскери ілімнің де 

болмағы керек. 

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Жалғасы 5-бетте 

Марал СҰЛТАНҚЫЗЫ

Әскери ғылымды дамытпайынша, 

әскери жүйені реформалай аламыз ба?

Аб

ай ОМАРОВ (колла

ж)


№76 (758) 

5.05.2012 жыл, 

сенбі             www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

Әуе қорғаныс күштері әлсіз емесЕрлер күні – екеу

ЫНТЫМАҚТ


АС

ТЫҚ


ШАР

А

Орбан мәдени байланысқа мән береді

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Венгрия Премьер-

министрі Виктор Орбанды қабылдады. Бұл туралы ҚР Президенті 

Баспасөз қызметі хабарлады. 

Тараптар екі елдің екіжақты ынты мақ тас-

тығының ауқымды мәселелерін талқы ла ды. 

Нұрсұлтан Назарбаев тарихта қазақ тар мен 

венгрлер әр кезде тату қа рым-қатынаста 

болғандығын ерекше атап өтті.

«Біз сіздердің екі елдің өзара қарым-

қатынастарын жаңа деңгейге көтеру туралы 

ниеттеріңізді қолдаймыз. Венгрия Қазақ-

станның бастамасына қолдау көрсетіп 

келеді, президенттеріңіз Астанада өткен 

ЕҚЫҰ-ның саммитіне қатысты. Бүгін сіз 

Қазақ стан Премьер-министрімен кездесіп, 

үкіметаралық кеңеске қатыстыңыз. Онда 

екі елдің өзара қарым-қатынастары туралы 

нақты уағдаластыққа қол жеткіздіңіздер 

деп сенемін. Өз тарапымнан бұл процесті 

қол дайтын боламын», – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев.

Өз кезегінде В.Орбан Қазақстанда өзіне 

көрсетілген жылы шырайлы қабылдауға 

ризашылығын білдірді.

«Біз халықтарымызды біріктіретін тари-

хи және мәдени байланыстарға үлкен мән 

береміз. Қазақстан астанасы мені қайран 

қал дырды. Бұл қала адамзаттың дамудың 

жаңа кезеңіне қадам басқанының символы 

болып табылады. Әлемнің басым бөлігінде 

дағ дарыс болып жатқанда, сіздің еліңіз 

алға қадам басуды жалғастыруда», – деп 

атап өтті Венгрия Премьер-министрі.

Қазақстан мен 

Эстония сыртқы саясат 

басшылары кездесті

Алматыда әскери шеру өтеді

Кеше сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов Эстонияның сыртқы 

істер министрі Урмас Паэтпен кездесті. Ержан Хозеұлының айтуынша, 

екіжақты келіссөздер өте жемісті өткен. Ол Эстония мемлекетімен достық 

қарым-қатынас орнатуға мүдделі екенімізді айтты. Естеріңізде болса, 

2011 жылы сәуір айында Елбасының Эстония астанасы Таллинге жасаған 

сапары екі ел арасындағы жан-жақты ынтымақтастықты кеңейтуге зор 

үлес қосқан болатын. Бұл кездесу сол ынтымақтастықты одан әрі 

дамытып, мемлекет басшыларының уағдаластықтарын жүзеге асыру 

жайын талқылау бағытында болды. 

2012 жылдың 7 мамыры күні сағат 10.00-да Отан қорғаушы күні мен 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 20 жылдығына арналған 

Республика алаңындағы Тәуелсіздік монументіне гүл шоқтарын қою 

рәсімі өтеді.

Биыл Эстониямен дипломатиялық қа-

рым-қатынас орнатқанымызға 20 жыл 

болады. Біздің министрдің айтуынша, осы 

уақытқа дейін ортақ мақсат-мұрат та ры-

мыз ды жемісті жүзеге асырып келеміз. 

Министр екі ел арасындағы көлік және 

тран зит, электронды үкімет пен жаңа техно-

ло гиялар саласындағы ынтымақтастықтың 

да әлеуеті мол, болашағы зор екенін атап 

өтті. Яғни бұл салалар бойынша эстон дық-

тар дың тәжірибелерінен аларымыз көп 

екенін де жасырмады. Бұдан басқа, мәсе-

лен, машина жасау, ауыл шаруашылығы, 

мал шаруашылығы, азық-түлік секілді са-

ла ларды бірлесіп тиімді дамыту көз де лу-

де. 

Әңгіме Еуропалық одақ пен өңірлік мәсе лелер төңірегінде де өрбіді. «Біз қазір 

Еуропалық одақпен стратегиялық серік тес-

тік жөнінде жаңа кеңейтілген келісімге қол 

қою бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ал 

Эстония Еуропалық одақтың белсенді мү-

ше сі екенін білесіздер. Сондықтан да, біз 

дос тығымызды нығайту жолында белсенді 

жұмыстар атқармақпыз», – дейді сыртқы 

істер министрі. 

Эстония сыртқы істер министрі Урмас 

Пает қазақстандық туристер мен студент-

тер ді өз еліне шақырып кетті. Эстониядағы 

университеттер қазақ студенттерін құшақ 

жая қарсы алатынын да айтып, ағынан жа-

рылды. «Қызығушылық танытсаңыздар» 

де ген ниетін білдірді. Министр екі ел ара-

сында мәдени байланыстың орнағанын да 

қалап отыр. «Қазақ киносы Эстония кино-

театр ларында көрсетіліп, кинофес тиваль-

де ріне қатысса», – дейді Урмас Пает. 

Эстондық қонақ Эстония мен Қазақстан 

арасындағы үкіметаралық комиссияның да 

жемісті жұмыс істеп жатқанын жеткізді. 

«Қыркүйек айында комиссияның сессиясы 

өтеді. Сол кезде талқыланған мәселелер оң 

шешімін табады деп ойлаймын», – дейді 

Эстония сыртқы істер министрі. 

Урмас Пает Қазақстан мен Еуропалық 

одақ арасындағы келісімдерге қол қоюын 

және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруін 

қолдайтынын айтты. Айтпақшы, Урмас 

Паеттің айтуынша, Эстония мен Қазақстан 

арасындағы тура тартатын әуе рейсін ашу 

мәселесі де талқыланған. Министрлер көп 

ұзамай ондай рейс те ашылып қалады 

деген үмітте. 

Бұл кездесуден кейін екі ел сыртқы істер 

министрі Эстонияның Астанадағы елшілігін 

ашуға бармақ. «Елшіліктің ашылуы барлық 

бағыттарымыздың жемісті дамуының жар-

қын айғағы деп санаймын», – деді Ержан 

Қазыханов. Салтан СӘКЕН,

Астана

 Аталған шараға Алматы қаласының 

әкімі Ахметжан Есімов, Алматының өңірлік 

гарнизоны, Қазақстан Республикасының 

гене ралдар Кеңесі, Ауған соғысының арда-

гер лері, саяси партиялар мен ҮЕҰ-дар 

және жастар ұйымдарының өкілдері қа ты-

са ды. 


 Гүл шоқтарын қою рәсімі аяқталған соң 

Ал маты өңірлік гарнизоны әскери бөлім-

дерінің плац-шеруі мен түрлі әскери 

бөлімдер өкілдерінің салтанатты шеруі 

болады.

Сәкен КӨКЕНОВ

АҚОРДА


Еліміздің Әуе қорғаныс күштері Орталық Азиядағы ең қуатты 

құрылым екені жиі айтылады. Бізде қанша әскери ұшақ бар?

 Нұржан, Астана

Төбеден төнгіш жаулардан қор-

ғау шы әскеріміз осал емес. Қазақ-

станның Әуе қорғаныс күштерінің 

құрамы мынадай: жауынгерлік құра-

мы – 19 мың адам. Атышулы МиГ-

29 истребителінен – 40, СУ-25 жой-

ғыш ұшағынан – 14, бомбалаушы 

СУ-24 ұшақтан – 25, СУ-27 истре би-

телінен – 14, МиГ-31 ұшағынан – 

43, МиГ-25-тен 16 ұшақ кез келген 

сәтте көкке көтерілуге сақадай-сай 

отыр. Сондай-ақ 18 әскери жүк 

тасымал ұшағы және 125 тікұшақ 

(МИ-24, МИ-8, МИ-6, МИ-26) және 

бар. Әуе қорғаныс күш терінің құра-

мына енетін 100 зениттік қондырғы 

орнатылған. ТМД-ның төрт елінде 

ғана бар әлемдегі тең дессіз С-300 

мар калы зениттік-ракеталық диви-

зионы 40 шақырым биіктен кез кел-

ген нысананы атып түсіреді. Ұшақ-

тарды құлатушы танк тер дің әрбірінен 

атылған он оқтың шамамен жетеуі 

мүлт кетпейді.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Әлқисса, түркілік бірліктің бастауы 

миуалы мәдениетіміздің түркі ұрпағына 

ортақ қайнар көздерін зерделеп, бүгінгі 

рухани мұраларымызбен сабақтастырудан 

басталары хақ. Үш күндік конференцияның 

кешегі пленарлық отырысында сөз алған 

мәдениеттанушы Мұрат Мұхтарұлы Әуезов 

мәслихатқа қатысушы ғалымдардың наза-

рын бірден осы арнаға бұрды. «Мен мына 

мәселеге басымдық ретінде назар аударт-

қым келеді. Түркі халықтарының тарихында 

шартты түрде ино-болмыстан (инобытия) 

шығу, яғни өз қалпын табу кезеңдері бол-

ды. Біздің бәрімізге осы кезеңдерге назар 

аударған жөн», – деген Мұрат Әуезов бұл 

үдеріс қытай тілі, қытай мәдениеті басым-

дық та болған VI-VII ғасырларда өткенін 

айта ды. Сол кезеңдегі хань мен түркінің 

күрделі әрекеттестігі аясында түркілер 

мық ты ерік-жігер көрсетіп, қытай мәде-

ние тінің ықпалынан, қытай саяси басым-

дығынан арыла алған болатын. 

«Сәл кейінірек, қарахандық дәуірде, 

X-XI ғасырларда бүгінгі түркі жұртына, Ор-Түркі ұрпағы түпкі тарихына көбірек үңілгені жөн

талық Азия халықтарына ортақ рухани 

тұлғалар дүниеге келді. Оларды атқарған 

қызметтері мен еңбектеріне қарап әлемдік 

деңгейдегі тұлғалар қатарына да жатқызуға 

болады. Менің айтып отырғаным, «Диуани 

Лұғат-ат Түрікті» жазған Махмұд Қашқари, 

ол түркі халықтары мекендеген барлық 

жерлерді аралап, түркі сөздерін жинады. 

Бірақ ол араб тілінің басымдық құрған 

зама ны болатын. Сондықтан ол түркі 

халық т арының  әдет-ғұрпын,  салт-санасын, 

мақал-мәтелін жинаған осы еңбегін араб 

тілінде жазды. Және сол арқылы арабтілді 

әлемге түркі тілінің ұлылығын танытуды 

мақ сат етті», – дейді ойын әрі қарай сабақ-

та ған ғалым. Исламды далалық жағдайға 

бейімдеген Ахмет Ясауи, түркі жұрты 

туралы айтып қана қоймай, түркі тілінде 

ғажайып шығарма жазуға болатынын 

(«Құт ты білік» дастаны) паш еткен Жүсіп 

Бала сағұни осы кезеңдерде өмір сүрді. 

Мұрат Мұхтарұлының сөзімен айтсақ, бұл 

да түркі халықтарының ино-болмыстан, 

яғни арабтілділік болмыстан, араб тілінің 

басымдығынан шығып, түркі халқының өз 

болмысын таныту кезеңі. 

«XV ғасырда да осындай құбылыс бол-

ды. Бұл уақытта әйгілі тұлға Әлішер Науаи 

түркі халқының болмысын, мәдениетін 

пар сы тілінің басымдығынан арылтты. 

Міне, біздер, түркі халықтары, өз тарихы-

мыз дың осындай кезеңдеріне баса мән 

беруі міз керек деп ойлаймын. Өйткені 

бізді біріктіретін, біздерді туыстастыратын 

түркі сөзі осы кезеңдерде әлемге дүркін-

дүркін танылып, өз болмысын паш етті», 

– дей ді мәдениеттанушы ғалым Мұрат 

Әуезов. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 

Түркі академиясының мұрындық болуымен 

ұйымдастырылған бұл конференцияға 

Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Ресей, 

Австрия, Ұлыбритания мен АҚШ-тан түр-

ко логия, тіл білімі және әдебиеттану, этно-

гра фия, мәдениеттану саласында еңбек 

етіп жүрген ғалымдар шақырылған екен. 

Олар «Түркі рухы төрімде шалқып...» тақы-

ры бымен құрылған көрмені тамашалап, 

түрктілдес халықтарға ортақ рухани тұлға-

лар дың шығармашылығы мен түркі мәде-

ниетін үндестірудегі атқарған қызметтері 

турасында пікір алмасты. Атап айтсақ, осы 

конференция аясында бір туған қазақ-

қырғыз халқының заңғар тұлғалары Мұх-

тар Әуезов пен Шыңғыс Айтматовтың, 

жазу шы Оралхан Бөкейдің қалдырған 

мұра ларына арналған, сондай-ақ «Қала 

мәдениеті және мәдениетті қала», «Түркі 

тілдері және әдебиеттің өзекті мәселелері» 

секілді тақырыптық сессиялар ұйым дас ты-

рыл ды. 


Астана

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.66 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет