Келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№2988-ж 2008 жылдың 25 наурызыжүктеу 1.38 Mb.
Pdf просмотр
бет5/11
Дата15.09.2017
өлшемі1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Бес ғасыр жырлайды. ҚазССР ҒА М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин-ты / 
Құраст. М. Мағауин, М. Байділдаев. – Алматы: Жазушы, 1985. – 348 б. 
2.
 
Қысқаша  философия  тарихы  /  құраст.  Ә.  Нысанбаев,  Т.  Әбжанов.  –  Алматы:  Қазақ 
энциклопедия баспасы, 1999. – 271 б. 
3.
 
Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. – Алматы: Мектеп, 1973. – 213 б. 
4.
 
Сынның сырын білесіз бе? // Қазақ әдебиеті. – 2003. – 31 қараша. 
5.
 
Жұмалиев Қ. Егеулі найза. – Алматы: Жазушы, 1979. – 188 б. 
6.
 
Абай: Энциклопедиясы / Бас ред. Р. Нұрғалиев; Ред. Алқасы:  
7.
 
Абай: Өлеңдер мен аудармалар. – Алматы: Жазушы, 2002. – Т.1. – 296 б. 
8.
 
Кенжебаев Б. Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері. – Алматы: Ғылым, 1973. – 170 б. 
9.
 
Кенжеахметұлы С. Жеті қазына. – Алматы: Ана тілі, 2003. – Т.2. – 136 б. 
 
 
Нурканова Ж.Т. 
КӨПТІК МӘНДІ ТІРКЕСТІ КҮРДЕЛІ СЫН ЕСІМДЕРДІҢ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ 
nurkanova54@mail.ru 
 
Аңдатпа 
Мақалада  қазақ  тілінде  көптік  біріккен  күрделі  сын  есімдердің  сынның 
жоғарғы  дәрежесінің  әртүрлі  сатысын  білдірудің  бір  тәсілі  екендігі  туралы  сөз 
болады.  Қазақ  тілінде  біріккен  күрделі  сын  есімдер  сан  жағынан  көп  емес, 
дегенмен тіркесті күрделі сын есімдердің тілден кең орын алатыны мысалдармен 
дәлелденеді.  
Тірек сөздер: біріккен күрделі сын есімдер, мағына, морфология. 

 
 
44 
Аннотация 
Статья  посвящена  актуальным  вопросам  функционирования  в  казахском 
языке  сложных  прилагательных.  Несмотря  на  относительно  малое  количество 
подобных прилагательных в языке, значение их велико.  
Ключевые слова: сложные прилагательные, значение, морфология. 
 
Abstract 
The  given  paper  is  dedicated  to  present  questions  of  functioning  of  compound 
adjectives  in  the  Kazakh  language.  Notwithstanding  the  reletively  small  amount  of 
such  adjectives  in  language  their  significant  meaning  is  proved  with  a  big  bulk  of 
examples found in the research.  
Key words: compound adjectives, meaning, morphology  
 
Көптік  және  аздық  мәнді  тіркесті  күрделі  сын  есімдер  көптеп 
қолданылады.  Е.Жанпейісов  күрделі  сын  есімдердің  «тіркесті  күрделі 
сындардың  тілден  кең  орын»  алатынын  айтады.  Ғалымның  пайымдауынша, 
мұндай сын есімдер күрделі сынның мағынасын білдіреді. Осы ауқымды күрделі 
сын  есімдердің  ішінде  сынның  жоғарғы  дәрежесін  көрсететіндері  де  жиі 
қолданыста болады, мысалы, ұлан байтақ (ұлан – асырға ұқсас) тәрізді тіркесті 
күрделі сын есімдермен қатар, «тірек сыңар қызметінде – дай жұрнақы туынды 
сындар өте жиі қолданылады »: түпсіз терең, жардай семіз, еңгезердей үлкен, 
қаңбақтай жеңіл, абажадай үлкен т.б. «тірек сыңарының мағынасын күшейтіп 
тұрады, ... сапа сынының мәні күшейтіледі »,  
1.
 
Орналасқан  күннің  ертеңіне  есік  алдында  абажадай  күбі  шелектің 
жанында үріп ауызға салғандай бір бойжеткен тұр (Қ. Исабаев). 
2.
 
Кішкене  түймедей  көздерін  нағашымның  қызара  бөрткен  ұлан  байтақ 
жүзіне  әлденеше  мәрте  көз  жүгіртіп,  әлденеше  мәрте  аударып  әкетті 
(Ә.Кекілбаев).  3.  Ал  Барақ  сұлтан  болса,  Әбілқайыр  айтқандай,  хан  ордасынан 
әжептәуір  ұзап  барып,  ымырт  үйіріле  Церен-  Доржи  тобынан  өзінің  сенімді 
еңгезердей үлкен жігіттерін бөліп алып, кейін қайтқан (І. Есенберлин).  
Жоғарыда  Е.  Жанпейісов  келтірген  «  –  дай  жұрнақты  туынды  қатыстық 
сын  есімдер  »  басқа  қырынан  қарағанда  салыстырмалы  –  компаративтік 
фразеологизмдер деп те қарастырылады. Т. Қоңыров  – дай жұрнағымен келген 
құрылымдарды  «устойчивые  компаративные  конструкции  »  деп  атап 
осындайлардың  бес  типінің  алғашқы  екеуіне  жатқызады.  Ғ.  Мұсабаев  бұл 
жұрнақтың  зат  есімдерге,  т.б.  сөздерге  жалғана  отырып,  сындық  мағына 
туғызып,  анықтауыштық  қызметте  ұқсату  мағынасын  білдіретінін  баса  айтады. 
А.Ысқақов,  С.  Исаев  –дай  жұрнағынесімдерден  сын  есім  тудыратын  өнімді 
сөзжасамдық  қосымша  деп  таниды.  Ол  көбіне-  көп  белгілі  бір  сын  есіммен 
тіркесе келіп, сол сынның сипатын, дәрежесін, атап айтқанда, жоғарғы сатысын 
айқындайды ( үп –үлкен-1, қаңбақтай жеңіл- 2, оттай ыстық -3, удай қымбат -
4.) Алғашқы екі қолданыстағы - дай жұрнақты сын есімнің күшейтпелі буынды 
сын  есіммен  (үп  –үлкен,  жеп  –жеңіл)  тіркесуі  жоғарғы  дәрежедегі  толымды 
сынды  одан  да  үдете,  образды  метафорлы  түрде  бейнелейді,  ол  Т.Қоңыровтың 
тұжырымдауынша  «дүниедегі  заттар  мен  құбылыстардың  ұқсастығының 
конкретті  суретін  жасайды  ».  Удай  ащы  тіркесті  сын  дәмнің  ащылығы  умен 

 
 
45 
теңдестіріліп,  өте  ащы  мағынасын  ішкі  семантикалық  байланыстан  нақтылап 
ашып көрсетсе,  удай қымбат сынында удың бастапқы мағынасы ауыс түрінде, 
яғни өте жоғарғы көптік және аздық сын дәрежесін білдіреді, оның үстінде оның 
коннотативтік  мағынасы  бұл  форманы  функционалды  күшейткіш  дәрежесіне 
жеткізеді,  сол  арқылы  осы  тілдің  иесінің  бейнелі  дүниетанымдық  ерекшелігін, 
жанымен  түйсінер  түйсігін  аса  сенімді  деңгейде  айшықтайды.  Сонысымен  де 
осындай  тілдік  қолданыстар  түйсінген  дүниенің  анық-  айқын  бейнесін  беруге 
құзырлы.  –  дай  жұрнақты  сын  есімнің  сөз  таптық  статусын  оның  жеке-  дара 
анықталатын зат есіммен тіркесе алу мүмкіншілігі ашып көрсетсе керек: абажа-
дай  күбі,  еңгезердей  үлкен  жігіттері  тіркестерінде  сын  есімдер:абажадай 
(кебеженің  үлкен  түрі  -  өте  үлкен  көптік  түймедей  кішкене  аздық  мәнінде 
қолданылады.  
Қазақ  тілінде  Е.Жанпейісовтың  пайымдауынша,  біріккен  күрделі  сын 
есімдер  сан  жағынан  онша  көп  емес.  Алайда  тілдегі  көптік  мәнді  сының 
қолданысында  күшейткіштік  мәнде  қолданылатын  сын  есімдер  қазақ  тілінде 
бар. Мысалы, зіл батпан, зілмауыр, қара- құрым, тақыр кедей, , қара тер, қас 
қағым,  қу  кедей,  сіріңке  қара,  қу  дала,  қу  медиен  т.б.  Бұл  сөздер  негізінен 
біртұтастықтағы  мағынаны  білдіреді,  олардың  алдыңғы  компоненттері  соңғы 
компоненттердің  мағынасына  күшейткіштік  үстеме  мағына  қосып  тұр, 
сондықтан да олар біртұтас сөз, біріккен сөз ретінде біріктіріліп жазылуы тиіс. 
Мысалы  көркем  әдебиетте  осындай  сөздерді  бірде  бірге,  бірде  бөлек  жазып 
жүрген  жағдайлар  кездеседі.  Бұл  күшейткіш  компоненттер  неміс  және  басқа 
тілдерде жиі қолданылатын аса жоғарғы сын дәрежесін білдіретін, кейінгі кезде 
қазақ  тілінде  де  қолданыла  бастаған  суперкүшейткішіндей  бірге  жазылуы 
керекті.  
3.
 
Қарақұрым  қол  әп  –сәтте  қоғадай  жапырылып  жоқ  болды  да,  келесі 
мезетте ат үстіне өрттей қаулап қайта көтеріледі (Д.Досжан). 2. Қудалада өзіңді 
еш  серіксіз,  жалғыз  сезінген  қиын-  ақ.  (Д.Досжан).  3.  Сондай  халде  келген 
орыстың  тақыркедейлері  тұрмыс  жасауға  қаншалық  азаптанғанын,  үйді  қалай 
салғанын,  егінді  қалай  сеуіп,  астықты  қалай  жинағанын  Нұрмағанбет  көзімен 
көрді (С. Мұқанов). 
Тұжырымдай келе, қазақ тілінде көптік мәнді күрделі сын есімдер сынның 
жоғарғы дәрежесінің әр түрлі сатысын білдірудің бір тәсілі деп тануымыз керек.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1.
 
Жанпейісов  Е.  Сын  есімдер  сөзжасамы  \\  Қазақ  грамматикасы.  –  Астана,  2002.  -
784б. 
2.
 
Сыздықова  Р.  Алғы  сөз  \\  Қазақ  лексикасындағы  жаңа  қолданыстар.  –  Алматы: 
Ғылым, 1990. -134б. 
3.
 
Коныров Т.К. Структурно- семантическая природа сравнения в казахском языке.  – 
Алматы: Мектеп, 1985. – с.151б. 
4.
 
Мұсабаев Ғ. Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары. Алматы, 1951. 182б. 
5.
 
Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. –Алматы: Мектеп, 1978. -256б. 
6.
 
Жанпейісов  Е.  Сын  есімдер  сөзжасамы\\  Қазақ  грамматикасы.  –  Астана,  2002.  - 
780б. 
7.
 
Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. –Алматы: Санат, 1994. -174б. 
8.
 
Сыздықова Г.О. Қазіргі қазақ тіліндегі қатыстық сын есімдердің сематикалық және 
стильдік сипаты. Филолог. Ғыл. Канд..дисс. – Астана, 2000. 278б. 

 
 
46 
Оспанова Д.С. 
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ АНГЛИЙСКИХ, РУССКИХ,  
И КАЗАХСКИХ МЕЖДОМЕТИЙ 
dinadelinquency@gmail.com 
 
Аңдатпа 
Мақалада ағылшын, орыс және қазақ тілдеріндегі одағай лексикасы мен 
фразеологизмдерін  морфологиялық  және  семантикалық  белгілері  тұрғысынан 
жіктеудің  қазіргі  заманғы  жүйелері  қарастырылады,  одағайларды  жіктеуге 
қатысты  бұрынғы көзқарастарды  қайта қараудың негіздемесі  түсіндіріледі.  Бұл 
жіктемені  үш  тілдік  жүйедегі  одағайлардың  ұлттық-мәдени  ерекшеліктерін 
лингвомәдени зерттеу кезінде қолдануға болады.  
Тірек  сөздер:  жай  және  күрделі  одағайлар,  одағайлардың  құрылымдық 
түрлері,  алғашқы  және  екінші  одағайлар,  одағайлардың  семантикасы, 
эмоционалды және императивті одғайлар.  
 
Аннотация 
В  статье  рассматриваются  современные  системы  классификации 
междометной лексики и фразеологии в английском, русском и казахском языках 
по морфологическому и семантическому признаку; объясняются основания для 
пересмотра  ранних  классификаций  междометий.  Используемая  классификация 
может 
быть 
применена 
в 
лингво-культурологическом 
исследовании 
национально-культурных особенностей междометий в трех языковых системах. 
Ключевые  слова:  простые  и  составные  междометия,  структурные  типы 
междометий,  первичные  и  вторичные  междометия,  семантика  междометий, 
эмоциональные и императивные междометия. 
 
Abstract 
The  research  examines  the  modern  taxonomy  of  interjections  in  English, 
Russian  and  Kazakh  languages  in  terms  of  morphology  and  semantics;  explains  the 
rationale for revision of the earlier taxonomies. The used classifications can be applied 
in the linguistic and cultural studies of the national-cultural specificity of interjections 
in the three language systems.  
Key  words:  simple  and  compound  interjections,  structural  types  of 
interjections, primary and secondary interjections, semantics of interjections, motional 
and imperative interjections. 
 
Классификация  междометий  являлась  предметом  исследования,  как  в 
зарубежной, так и в отечественной лингвистике. Ранние классификации носили 
смешанный,  разнородный  характер  в  силу  того,  что  лингвисты  вкладывали 
различный 
смысл 
в 
понятие 
«междометие». 
Междометия 
можно 
классифицировать  по  разным  признакам,  но  целью  данной  работы  является 
рассмотрение  классификации  междометий  трех  языков  по  структурному  и 
семантическому  признаку.  Основой  для  написания  данной  работы  послужили 
работа Туебековой З.Д. [1] по английским междометиям, труд Сарыбаева Ш.Ш. 

 
 
47 
[2]  по  казахскому  языкознанию,  и  очерк  по  междометиям  русского  языка 
Германовича А.И. [3].  
Термин  «междометие»  в  настоящее  время  обобщает  ряд  различных 
категорий,  что  является  основанием  для  пересмотра  их  классификации.  Для 
начала,  необходимо  осознание  того,  что  междометия  относятся  только  к 
эмоциональной  функции  языка.  Как  пишет  Туебекова,  «эмоциональная 
окрашенность 
присуща 
существительным,  прилагательным, 
наречиям, 
имеющим  понятийную  отнесенность,  в  то  время  как  эмоциональное  значение 
составляет  основу  смысловой  структуры  междометий».  Необходимо  различать 
между  экспрессивной  и  эмоциональной  функцией  языка,  в  силу  того,  что 
функциональные  задачи  у  них  разные.  «Экспрессивность»  выступает  как 
средство  усиления  выразительности  и  изобразительности  не  только  при 
выражении  эмоций,  но  и  мысли,  тогда  как  «эмоциональность»  выражает 
исключительно  чувства  человека.  Недостаточно  изученной  остается 
эмоциональная функция зыка, поскольку изучению интеллектуальной функции 
всегда уделялось больше внимания.  
В  связи  с  этим,  невозможно  согласиться  с  классификацией  некоторых 
ученых, которые подходили к этому вопросу с точки зрения отношения к языку 
как  к  развитой  и  разнообразно  выраженной  системе  звуковых  рефлексов. 
Исходя  из  этой  теории,  американский  лингвист  Блумфилд  Л.  [4]  включает  в 
разряд  междометий  любые  знаменательные  слова  и  целые  выражения, 
произнесенные  с  сильной  экспрессией.  Этой  точки  зрения  придерживались 
такие крупные  исследователи  русского  синтаксиса,  как  Овсянико-Куликовский 
Д.Н. [5], Пешковский А.М. [6].  
Одним из обязательных условий трансформации слов различных частей 
речи в разряд междометий (интеръективации) является утеря их номинативного 
значения,  т.е.  деноминализация  знаменательтности.  Поэтому  не  каждое  слово, 
произнесенное  с  эмоцией  или  сильной  экспрессией  можно  считать 
междометием.  Такое  пополнение  категории  междометий  за  счет  языковых 
единиц, не утративших лексического значения не допустимо. 
Отсутствие единой, общепринятой основы классификации междометий в 
английском  языке  объясняется  тем,  что  не  выявлены  общие  принципы  и 
критерии их выделения. Разный автор по-разному подходит к вопросу классифи-
кации  междометий,  что  значительно  затрудняет  их  систематическое  описание. 
Однако,  Туебекова  дает  исчерпывающую  информацию  к  вопросу  о  месте 
междометий  в  системе  частей  речи  современного  английского  языка  и  их 
классификации.  
Как  известно,  по  своему  образованию  все  междометия  делятся  на 
первичные  (непроизводные)  и  вторичные  (производные).  Первичные 
(непроизводные)  междометия  по  своему  происхождению  не  связаны  с  какими-
либо знаменательными частями речи. К ним относятся: ah!, eh!, ha!, ho!, humph!, 
hum!, hurrah! и т.д. В структурном отношении эти междометия обычно бывают 
односложными,  неразложимыми  на  морфемы,  внутренне  нерасчисленными, 
грамматически  неоформленными,  и  употребляются  как  условные  выразители 
эмоций. Возможны редуплицированные варианты. Например: tut!, tut-tut!, tut-tut-

 
 
48 
tut!,  pooh!,  pooh-pooh!  Редуплицированные  формы  имеют  более  экспрессивную 
окраску и употребляются в тех же формах, что и единичные. 
В  отличие  от  непроизводных  междометий,  производные  сохраняют 
внешние  грамматические  свойства  тех  слов,  от  которых  они  образовались.  По 
своей  морфологической  структуре  производные  междометия  могут  быть 
простыми  и  составными.  Простые  возникли  из  отдельных  слов.  Составные 
междометия  имеют  своим  источником  разного  типа  словосочетания  и 
предложения.  В  своем  исследовании  Туебекова  исходила  из  классификации 
данной  Гутнером  М.Д.  [7;  8].  Производные  междометия  могут  быть 
подразделены  на  следующие  подгруппы:  1)  Производные  междометия  от 
существительных:  Fiddle!,  Rats!,  Hell!,  Devil!,  вокативы  Lord!,  God!,  Christ!, 
Jesus!,  Goodness!  (культовые  обращения,  превратившиеся  в  выразителей 
широкого  круга  эмоций).  Часто  вокативные  производные  междометия 
сочетаются  с  первичным  междометием  oh!  для  усиления  эмоциональности. 
Например: Oh my God!. 2) Производные междометия от прилагательных: dear и 
gracious  часто  употребляются  в  сочетании  с  первичным  междометием  oh  и  с 
другими словами, а также редуплицированно, отчего все сочетание приобретает 
большую  выразительность.  Oh,dear!,  Dear  me!,  Dear,  oh  dear!,  Good  gracious! 
Gracious  Heavens!  3)  Междометие,  производное  от  местоимения  my.  4) 
Производные междометия от наречий: why, well. 
Более  многочисленную  группу  образуют  составные  междометия, 
производные  от  различных  словосочетаний  и  целых  предложений.  В  этой 
группе могут быть выделены следующие структурные типы: 1) Притяжательное 
местоимение my + существительное: my God, my Lord, my goodness, my gosh, my 
hat, my foot и т.д. 2) Прилагательное + существительное: Good Lord!, Good God!, 
Christ  Almighty!,  Holy  Jesus!,  Jumping  Jesus!  и  т.д.  3)  Предлог  + 
существительное:  By  God!,  By  gosh!,  By  Jove!,  By  the  Lord!,  By  George!.  В 
подгруппу  междометий,  производных  от  предложно-именных  словосочетаний, 
входят  также:  in  God’s  name!,  in  the  name  of  Heaven!,  for  God’s  sake!,  God  of 
Heaven!  и  т.д.  4)  Глагольные  сочетания.  Эту  группу  составляют  междометия, 
производные  из  сочетаний,  в  которых  стержневым  компонентом  является 
глагол. Эта группа в свою очередь может быть разделена на субкатегории.  4.1) 
глагол  +  существительное:  thank  God!,  thank  Heaven!,  thank  Goodness!.  4.2) 
глагол + наречие. К этой подгруппе следует отнести междометия, производные 
от  адвербиально-категориального  значения.  Например,  here  goes!,  которым 
выражается  решимость  сделать  что-либо  рискованное.  4.3)  глагол  + 
местоимение.  В  эту  подгруппу  входят  значительное  количество  междометий, 
производных  от  ругательств:  confound  it!,  damn  it!,  damn  me  (damme),  и 
культовые  выражения  типа  bless  me  (you,  us)  и  т.д.  4.4)  наречие  +  наречие. 
Междометия,  производные  от  адвербиальных  сочетаний,  составляют  весьма 
небольшую  в  численном  отношении  подгруппу,  в  которую  входят  следующие 
выражения: now really!, well really!, why really! 
Что  касается  семантического  анализа,  то  он  во  многом  труден  и 
субъективен.  Семантика  междометий  в  корне  отличается  от  семантики 
знаменательных  слов  тем,  что  различные  значения  раскрываются  только  в 
конкретных  условиях  речевого  общения.  Поэтому  раскрытие  семантики 

 
 
49 
междометий  невозможно  без  обращения  к  экстралингвистической  реальности. 
Поскольку  эмоции  весьма  разнообразны  и  их  интенсивность  варьируется,  то 
справедливо  заключить,  что  нет  единогласного  подхода  к  их  классификации. 
Как первичные, так и производные междометия манифестируют неоднородность 
выражаемых  ими  значений.  И  те,  и  другие  могут  быть  однозначными  и 
многозначными.  В  своей  семантической  классификации  междометий  Гутнер 
выделяет  две  большие  группы:  а  именно  –  эмоциональные  и  императивные 
междометия.  По  Гутнеру  в  группу  эмоциональных  междометий  входят:  1) 
междометия,  выражающие  общую  эмоциональную  реакцию  говорящего 
(положительную 
или 
отрицательную), 
вызванную 
непосредственно 
окружающей  действительностью.  К  ним  он  относит  многозначные  первичные 
междометия типа ah, oh и производные типа Jesus; 2) эмоционально-оценочные 
междометия.  Их  отличает  то,  что  выражаемые  ими  эмоции  связаны  с 
определенным  отношением  к  действительности,  ее  оценкой.  Обычно  они  – 
однозначные. К таким относятся междометия bravo!, hear,hear! (одобрение); fie! 
(осуждение);  pooh!,  bah!,  bosh!,  fiddlesticks!  (пренебрежение);  why!,  come! 
(выражающие протест) и др.  
К  императивным  междометиям  Гутнер  относит  несколько  видов 
междометий: 1) междометия, выражающие побуждение к выполнению (прекра-
щению) действий. К ним относятся междометия типа: come! , now! (побуждение 
к  действию);  hush!  (призыв  к  молчанию);  well!  (побуждение  к  ответу);  2) 
междометия,  служащие  окликом,  призывом,  обращением  к  людям  типа  hey!  , 
here!; 3) междометие, выражающее увещевание, например: there!, come! и др. к 
группе волеизъявительных автор относит слова призыва и отгона животных. 
Однако Туебекова не ссылается на классификацию данную Гутнером как 
основную, т.к. она не дает четкого основания для семантической классификации 
эмоциональных  междометий.  К  тому  же,  хотя  существует  взаимосвязь  между 
повелительным  наклонением  глагола  и  междометием,  все  же  императивные 
слова  не  могут  быть  обращены  к  ним.  Как  писал  Виноградов  В.В., 
«повелительное  наклонение  находится  на  периферии  глагольной  системы. Оно 
стремится отпасть от нее, так как его притягивают междометия» [9,  c. 365]. Из 
этого  можно  сделать  вывод,  что  семантически  все  междометия  могут  быть 
подразделены  на  две  большие  группы:  однозначные  и  многозначные.  Как  мы 
упомянули ранее, к каждой из них могут относиться как производные, так и не 
производные  междометия.  Определение  значения  многих  междометий  можно 
получить из конкретной ситуации по контексту, если описывается ситуативный 
образ, если же нет, то путем субъективного анализа исследователя. 
Труд Германовича о междометия русского языка, основанный на учении 
акад. Павлова И.П. о второй сигнальной системе, дает исчерпывающий материал 
для  анализа  морфологической  и  семантической  особенностей  междометий 
русского языка. Поэтому при классификации русской междометной лексики мы 
обратимся именно к его работе. 
Классификация  русских  междометий  Германовича  основана  на 
прогрессивном  течении  в  языкознании,  истоки  которого  ведут  к  Ломоносову 
М.В.,  высказавшему  первые  передовые  материалистические  взгляды  на 

 
 
50 
междометие,  считая  их  категорией,  выражающей  эмоционально-волевые 
реакции субъекта на действительность. 
По морфологическому признаку Германович также делит междометия на 
первичные  и  производные.  К  первообразным  междометиям  отнесены  те,  не 
имеющие связей ни с одной другой частью речи, к которым отнесены: А, О, У, 
Э,  И,  Ай,  Ой,  Уй,  Ах,  Ох,  Ух,  Их  и  т.д.  Некоторым  из  них  также  как  в 
английском  языке  свойственна  редупликация.  Как  на  пример,  Ха-ха-ха!  Ба-ба! 
Фи-фи!.  Группа  производных  междометий  сформировалась  с  помощью 
переходности 
слов 
(интеръективации) 
из 
других 
частей 
речи 
– 
существительных, глаголов, наречий, местоимений, а также фразеологизмов. 1) 
К  междометиям,  производных  от  существительных  отнесены:  Беда!  Глупости! 
Черт! Дьявольщина! Матушки! Батюшки! и т.д. 2) Междометия, производные от 
глагола:  Поди!  Помилуй!  Подумаешь!  Скажите!  и  т.д.  3)  Междометия, 
производные  от  наречия:  Полно!  Куда!  и  т.д.  4)  Междометия,  производные  от 
местоимения:  Да  что!  Да  чего!  То-то!  и  т.д.  5)  Междометные  идиоматические 
сочетания: Ни боже мой! Черта с два! Кой черт! Мать честная!  
По  лексическому  значению,  Германович  разделяет  все  междометия 
русского языка на две основных категории: эмоциональные и императивные. В 
группу  эмоциональных  междометий  отнесены  как  непроизводные,  так  и 
производные  междометия.  Основной  задачей  таких  междометий  является 
выражение  эмоционально-оценочного  отношения  субъекта  в  речи  посредством 
осмысленных  сигналов.  Среди  междометий,  выражающих  чувства,  можно 
выделить  следующие  группы:  1)  Междометия,  служащие  для  выражения 
удовлетворения,  восхищения,  радости,  веселья,  восторга  и  одобрения  и  т.д.: 
Ура! То-то! Браво! Ах! 2) Междометия, выражающие тоску, горечь, сожаление, 
печаль:  Увы!  Ах!  Эх!  3)  Междометия,  выражающие  недоумение,  недоверие, 
удивление, изумление, испуг: Ба! А! О! Ну и ну! М-да! Ох! Батюшки! Матушки! 
4)  Междометия,  выражающие  протест,  неудовольствие,  порицание,  досаду, 
злость:  Ах  ты,  господи!  Черт  возьми!  Черта  с  два!  Э-эх!  5)  Междометия, 
выражающие иронию, злорадство, сарказм, презрение, отвращение: Но! Фи! Фу! 
Тьфу!  6)  Междометия,  выражающие  эмоциональную  характеристику,  оценку 
обстановки,  отношения  к  речи  говорящего:  Право!  Ей-богу!  Вот  еще!  Баста! 
Дудки!  и  т.д.  7)  Междометия,  произошедшие  из  благодарствий  и  приветствий: 
Здравствуйте! Спасибо! Извините!  
Если  междометия  эмоциональные  служат  для  выявления  отношений 
человека  к  действительности,  то  междометия  императивные  выступают  как 
средство волеизъявления: это команды, приказы, запрещения. Их часто путают с 
повелительным наклонением глагола. Но необходимо иметь в виду смысловое и 
структурное  отличие  междометий  этого  рода  от  императива  и  других  слов  с 
лексическим  значением.  Германович  делит  императивные  междометия  по 
значению и по функции в речи на ряд групп: 1) Междометия призыва: Эй!  Ау! 
Алло!  Караул!  2)  Междометия,  выражающие  требование  соблюдать  тишину, 
покориться:  С!  Ссс!  Ш-ш!  Ш-ш-ш!  Т-ссс!  Чш!  Чшшш!  Цссс!  3)  Команды 
профессиональных диалектов: Майна! Вира! (в морском деле); Полундра! Есть! 
(военные);  4)  Производственные  междометия,  используемые  при  выполнении 
коллективных  работ:  Ух,  да  ух!  Ой  раз!  Еще  раз!  О-ух!  5)  Цирковые, 

 
 
51 
акробатические  междометия:  Allez!  6)  Успокаивающие,  убаюкивающие 
междометия: Агу! Баю! 7) Слова-команды различных профессий: Марш! Стоп! 
Шабаш! Айда! Баста! 8) Междометия, иногда выступающие в роли частиц: Ну! 
На! 9) Междометия воздействия на животных: Брысь! Апорт! Тпру! Тррр! Но! 
Цып-Цып!  Кис-кис!.  Как  заметно  выше,  междометия-приказы  по  своему 
значению  тоже  подразделяются  на  различные  группы.  Эмоциональным 
междометиям  в  русском  языке  также  свойственна  многозначность  и 
однозначность выражения. 
Походя к классификации междометий казахского языка, мы обратимся к 
труду  отечественного  лингвиста  академика  Сарыбаева,  которому  мы  обязаны 
созданием  первой  научной  системы  классификации  междометий  казахского 
языка.  Казахские  междометия  по  структуре  своей  также  являются  как 
первичными,  так  и  производными.  К  первичным  (односложным)  отнесены  все 
междометия,  которые  восходят  к  рефлекторным  выкрикам,  и  состоят  из 
единичных звуков. Из гласных звуков междометиями могут выступать: а, о, е, ә, 
я  и  редко  ы.  остальные  гласные  у,  ұ,  ү,  ө  неспособны  передавать  чувства 
человека и потому в качестве междометий не выступают.  
Многосложные  производные  междометия  отличаются  тем,  что  в  своей 
структуре содержат глагол в промежуточном положении между междометием и 
эмоционально-экспрессивными  частицами  междометного  происхождения.  К 
примеру,  междометие  Әттеген-ай!,  где  между  междометием  Ә  и  частицей  -ай 
помещен глагол деген, является доказательством того, как формируются многие 
производные междометия в казахском языке.  
Многочисленна  группа  производных  интеръективизированных  междо-
метий  типа  Алла!  Құдай!,  которые  употребляются  в  вокативных  форме.  В 
составе  данной  категории  есть  не  только  интеръективизированные  слова,  но  и 
целые  словосочетания-сращения:  Атаӊныӊ  басы!  Айналып  кетейін!  Құдай 
атсын! и другие застывшие формы. 
Аффиксальные  частицы  –ау  и  –ай,  генетически  восходящие  к 
междометиям,  несут  в  себе  яркую  эмоциональную  окраску  и  служат  для 
усиления  значения  основного  междометия:  Ойбай-ай!  Алақай-ай!  Шіркін-ай! 
Ойбай-ау! и т.д. Они считаются междометными частицами. 
В  классификации  Сарыбаева  междометия  по  значению  разделены  на 
следующие группы: 1) эмоциональные; 2) императивные; 3) бытового обихода. 
Последняя  группа  не  рассматривается  из-за  того,  что  этикетные  лексемы,  по 
нашему  мнению,  относятся  к  другой  области  лингвистических  исследований. 
Особый интерес представляют эмоциональные и императивные междометия. 
По  разнообразности  выражаемых  эмоций  группа  эмоциональных 
междометий  может  быть  поделена  на  ряд  подгрупп:  1)  Междометия, 
выражающие  положительные  эмоции:  Алақай!  (радость,  ликование),  Бәсе! 
(удовлетворение),  Бәрекелде!  (восхищение),  Субханнала!  (удивление)  и  др.  2) 
Междометия,  выражающие  отрицательные  чувства:  Әттеген-ай!  (сожаление), 
Тьфу!  (досада,  отвращение),  Бай-бай!  (недовольство),  Тәйірі!  (недовольство  с 
оттенком  пренебрежения)  и  др.  3)  Междометия,  выражающие  как 
положительные,  так  и  отрицательные  чувства:  О!  (боль,  восхищение, 
негодование,  удивление  и  др.),  Алла!  (недовольство,  ласковость,  жалость, 

 
 
52 
сочувствие  и  др.),  Ту!  (недовольство,  восхищение),  Ой!  (изумление,  неожи-
данное  болезненное  ощущение,  гнев,  восхищение  и  др.),  Е!  (сочувствие,  удив-
ление,  недовольство  и  др.),  Ойбай!  (страх,  изумление,  удивление,  недоумение, 
боль, горе и др.), Ойпырмай! (боязнь, недовольство, беспокойство, усталость и 
т.д.). Как заметно, к последней группе относятся многозначные междометия. 
Императивные  междометия,  как  нам  уже  известно,  выражают  волевые 
изъявления  и  побуждения.  В  зависимости  от  того,  к  кому  обращается  речь 
говорящего,  они  подразделяются  на  две  большие  категории:  1)  обращение  к 
людям;  2)  обращение к животным.  Последняя  внутри  себя  подразделяется  еще 
на множество разных субкатегорий. 
Классификация 
междометий 
в 
силу 
многозначного 
значения 
междометий значительно усложняется. Соответственно, деление междометий на 
эмоциональные  и  императивные  условно.  Среди  междометий  имеется 
определенная  группа,  которая  в  одних  своих  значениях  выражает 
волеизъявление,  а  в  других  –  чувства,  т.е.  одно  и  то  же  междометие  выглядит 
как эмоциональное и императивное. Такие междометия как Мә! Әй! Ау! Ей! Уа! 
относятся  к  данной  группе.  Как  мы  уже  отмечали,  одни  междометия  могут 
выступать  в  речи  только  в  одном  значении,  другие  –  в  нескольких  значениях. 
Все  это  позволяет  автору  разбить  все  междометия  казахского  языка  на  две 
большие группы: 1) однозначные; 2) многозначные. 
Общий  анализ  показал,  что  все  междометия  по  своему  образованию 
делятся на первичные (первообразные) и вторичные (производные). Первичные 
восходят к рефлекторным звукам и выкрикам, выражающим различные эмоции, 
и  вторичные,  образующиеся  за  счет  знаменательных  частей  речи  с  потерей 
номинативной  функции.  Последние  образуются  путем  интеръективации, 
переходности  из  других  частей  речи.  По  структуре  междометия  делятся  на 
простые  и  составные.  Первичные  междометия  всегда  являются  простыми;  они 
не имеют аналогов среди других частей речи. Производные делятся на простые 
и составные. Простые состоят из одного слова, составные – из словосочетаний и 
предложений. 
Анализ  особенностей  междометий  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
основной  признак  междометия  как  части  речи  в  том,  что  оно  выражает 
человеческие  эмоции.  Поэтому  слова,  не  выражающие  чувств  человека,  не 
являются междометиями. В связи с этим неправомерно считать междометиями: 
1)  слова  ономатопоэтического  характера,  передающие  звуковую  и  зрительную 
сторону; 2) формулы вежливости, не служащие средством передачи эмоций; 3) 
знаменательные слова и целые предложения, а также вокативы, произнесенные с 
сильной  экспрессией,  так  как  подобные  единицы  не  утрачивают  своей 
номинативной  функции.  Часто  подобное  недоразумение  объясняется 
неразграничением понятий “экспрессивность” и “эмоциональность”.  
Комплексный анализ междометий, эксперпцированных из литературных 
текстов,  по  их  морфологии  и  семантике  может  послужить  основой  для 
выявления  национально-культурной  специфики  междометной  лексики  и 
фразеологии рассматриваемых языков. 

жүктеу 1.38 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет