Келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№2988-ж 2008 жылдың 25 наурызыжүктеу 1.38 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата15.09.2017
өлшемі1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.
 
Дүсіпбаева  Қарлығыш  Советханқызы  –  старший  преподаватель  кафедры 
общего языкознания и переводческого дела Казахского гуманитарно-юридического 
университета 
5.
 
Жолшибекова  Күләндам  Жумагүлқызы  -  старший  преподаватель  кафедры 
общего языкознания и переводческого дела Казахского гуманитарно-юридического 
университета  
6.
 
Қайыпбаева  Мира  Мухаммедқызы  -  преподаватель  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
7.
 
Мукушева Алмагуль Наурызбаевна - старший преподаватель кафедры общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета  
8.
 
Нурканова  Жамал  Талкановна  -  старший  преподаватель  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
9.
 
Оспанова  Динара  Салаватовна  –  преподаватель  кафедры  английского  языка 
Казахского гуманитарно-юридического университета  
10.
 
Примбетова  Маржан  Бектурсыновна  -  старший  преподаватель  кафедры 
общего языкознания и переводческого дела Казахского гуманитарно-юридического 
университета 
11.
 
Сейтхадырова Әсем Сайлаукуловна – старший преподаватель кафедры общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
12.
 
Усманбаева  Ақерке  Әмешқызы  -  магистрант  2  курса  Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева 
13.
 
 
14.
 
Утанова  Айзада  Кудайкуловна  –  старший  преподаватель  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
15.
 
Утеғалиева  Бақытгүл  Төреханқызы  -  магистрант  2  курса  Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева 
16.
 
Шоқанова Гаухартас Жеңісбековна – преподаватель начальных классов школы 
№51  
17.
 
Кучумова  Гульфия  Жасулановна  –  старший  преподаватель  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 
18.
 
Динаева  Бекзат  Бегалықызы  -  старший  преподаватель  кафедры  общего 
языкознания  и  переводческого  дела  Казахского  гуманитарно-юридического 
университета 

 
 
102 
АВТОРЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА 
 
Мақалаларды жариялауға қойылатын талаптар 
Хабаршыға  жариялау  үшін  dinara_baigozinova@mail.ru  электронды 
мекенжайға төмендегілерді жіберу керек: 
-  мақала  мәтіні  (файл  атауы  бірінші  автормен  аталуы  керек  – 
иванов_мақала); 
- мақала авторы туралы ақпарат (файл атауы бірінші автормен аталуы 
керек  –  иванов_тапсырыс):  ТАӘ,  ғылыми  дәрежесі,  атағы,  жұмыс  орны, 
қызметі, ғылыми қызығушылық саласы
-  «Хабаршыға  мақала»  белгісі  бар  сканерден  өткен  мақаланың 
түбіртегі. Біздің реквизиттер: 
""КазГЮУ Consulting""ЖШС  
РНН: 620300314318 
БИН 081240009314 
 «Цеснабанк» АҚ 
 
ИИК KZ98998BTB0000134898 
БИК TSESKZKA 
Директор Маратов Д.М. 
 
Мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар: 
1.
 
Жариялауға  4-12  беттік  көлемдегі  мәтіндер  А4  форматындағы 
баяндама  тезистері  мен  мақалалар  қабылданады.  Қолжазбалар 
электронды түрде Word e-mail форматында қабылданады. Мәтін, формула 
және  кесте  теру  мақсатында  Windows  қа  арналған  редакторын  қолдану 
қажет.  Мәтін  термес  бұрын  төменде  көрсетілген  мәтін  редакторының 
параметрінде реттеу керек: шектеу сызығы 2 см; қаріп Times New Roman, 
кегіл – 14; жоларалығы – 1,5; ені бойынша теңестіру; азат жол бос орны – 
0,8 см; парақ бағдары – кітаби.  
2.
 
Мақаланың  үш  тілде  (қазақ,  орыс,  ағылшын)  аңдатпасы  болу 
керек,  аңдатпа  көлемі  5-6  жолдан  кем  болмау  тиіс  (  Times  New  Roman 
қаріп, 10 кегіл). 
3.
 
Кілт сөздерінің тізімі (7-10 сөз, сондай-ақ үш тілде). 
4.
 
Әдебиеттер  тізімі  талаптарға  сәйкес  ресімделеді  және  10 
дереккөзін  қамтуға  тиіс.  Электронды  ресурстарға  сілтеме  міндетті.  Тура 
нөмірлеу. Жарияланбаған жұмыстарға сілтеме қабылданбайды.  
Мақала тақырыбының рәсімделуі: ортасында – автордың ТАӘ(Times New 
Roman,  кегіл  –  12,  курсив;  теңестіру  жол  ортасы  бойынша,  бос  азат 
жолсыз)  Мақала  атауы  жаңа  жолдан  (жартылай  қою  бас  әріптері 
қаріптерін, теңестіру  ортасы  бойынша,  сонымен  қатар  байланыс  үшін  е-
mail; бір жолдан кейін, мысалы: 
 
 

 
 
103 
Иванов И.И., Сидров П.И. 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАРНАМА МЕН PR: МӘСЕЛЕРІ МЕН 
БОЛАШАҒЫ 
smilemail@mail.ru 
remail@mail.ru 
 
Аңдатпа 
Кілт сөздер: мәтін, мәтін бірлігі, жарнама, байланыс жолдары
 
Мәтін мәтін
 
мәтін мәтін мәтін 
 
Пайдаланылған 
әдебиеттер 
тізімі 
(толық 
библиографиялық 
сипаттамасымен) 
 
Әдебиеттер  тізімін  рәсімдеуге  арналған  талаптар:  мәтінде 
әдебиеттерге  сілтемені  тік  жақшада,  үтір  арқылы  бет  санын  көрсете 
отырып  рәсімдеу  керек.  Мысалы:  Дегенмен,  Ю.Н.  Караулов  өзінің 
«Русский  язык  и  языковая  личность»  [25],  кітабында  тілдік  тұлғаға 
анықтама  бере  отырып  «біздің  қазіргі  тіл  білімінде  тым  болмаса  бір 
идиолектінің  шынайы  тіл  қолданушылардың  толық  сипаттамасы  жоқ» 
[25, 237б.].  
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1
 
Березовин  Н.А.  Основы  рекламы:  учеб.  пособие  [Мәтін]  / 
Н.А. Березовин. – Мн.: Новое знание, 2004. – 336 с. 
2
 
Мижериков  В.А.,  Юзефавичус  Т.А.  Введение  в  управление 
предприятием 

учеб. 
пособие 
[Текст] 

В.А. Мижериков, 
Т.А. Юзефавичус. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 352с. 
3
 
 Аханов К. Тіл білімі: оқу құралы / К.Аханов
 
– Алматы.: Рауан, 
2004. – 336 б. 
4
 
 http://www.manag.ru/article.php?no=317 
 
Жарияланымның құны мен жеткізілуі  
 1 жарияланымның жинақтағы құны автор үшін (Қазақстан бойынша 
пошталық  жіберілуді  қосқанда)  –  3000  теңгені  құрайды,  автор  санына 
тәуелсіз.  
 
Байланыс ақпараты 
Мекенжайы: Корғалжын, 8 Астана 010000 Қазақстан Республикасы 
Телефондар: 8 (7172) 703047 (ішкі1093) 
Жауапты хатшы – Байгозинова Динара Ермекқызы 
dinara_baigozinova@mail.ru. 
 
 
 

 
 
104 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
Требования к публикации статьи  
Для  публикации  в  вестнике  необходимо  отправить  на  электронный 
адрес dinara_baigozinova@mail.ru: 
-  текст  статьи  (название  файла  по  фамилии  первого  автора  – 
иванов_статья); 
-  сведения  об  авторе  статьи  (название  файла  по  фамилии  первого 
автора  –  иванов_заявка):  ФИО,  ученая  степень,  звание,  место  работы, 
должность, сфера научных интересов
-  отсканированную  квитанцию  об  оплате  публикации  с  пометкой 
«Публикация в вестнике». Наши реквизиты: 
ТОО""КазГЮУ Consulting""  
РНН: 620300314318 
БИН 081240009314 
АО «Цеснабанк» 
 
ИИК KZ98998BTB0000134898 
БИК TSESKZKA 
Директор Маратов Д.М. 
Требования к оформлению статьи: 
1.
 
К публикации принимаются тезисы докладов и статьи объемом не 
менее  4  и  не  более  12  страниц  текста  в  формате  А4.  Рукописи 
принимаются  в  электронном  виде  в  формате  Word  e-mail.  Для  набора 
текста,  формул  и  таблиц  необходимо  использовать  редактор  Microsoft 
Word  для  Windows.  Перед  набором  текста  настройте  указанные  ниже 
параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 
кегль  –  14;  межстрочный  интервал  –  1,5;  выравнивание  по  ширине; 
абзацный отступ – 0,8 см; ориентация листа – книжная.  
2
 
Статья  должна  сопровождаться  аннотациями  на  трех  языках 
(русский,  казахский,  английский),  объем  аннотации  –  не  менее  5-6-ти 
строк (шрифт Times New Roman, кегль 10). 
3
 
Список ключевых слов (7-10 слов, также на трех языках). 
4
 
Список  литературы  оформляется  согласно  требованиям,  и  должен 
включать  не  менее  10-ти  источников.  Ссылка  на  электронные  ресурсы 
обязательна.  Нумерация  сквозная.  Ссылки  на  неопубликованные  работы 
не принимаются. 
Оформление  заголовка  статьи:  по  центру  –  ФИО  автора  (Times 
New  Roman,  кегль  –  12,  курсив;  выравнивание  по  центру  строки,  без 
абзацного  отступа).  Название  статьи  с  новой  строки  (шрифт 
полужирный заглавными буквами, выравнивание по центру, а также  
е-mail для контактовчерез 1 строку, например: 
 
 

 
 
105 
Иванов И.И, Сидоров П.И. 
РЕКЛАМА И PR В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
smilemail@mail.ru 
remail@mail.ru 
Аннотация 
 
Ключевые слова: текст, единицы текста, реклама, способы связи 
 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
 
Список  использованной  литературы  (с  полным  библиографическим 
описанием) 
Требования  к  оформлению  списка  литературы.  Оформлять 
ссылки  на  литературу  в  тексте  следует  в  квадратных  скобках,  через 
запятую  указывать  страницу  (с.  237).  Например:  Однако,  как  отметил 
Ю.Н.  Караулов  в  книге  «Русский  язык  и  языковая  личность»  [25],  «в 
нашем 
современном 
языкознании 
до 
сих 
пор 
отсутствует 
удовлетворительное  описание  хотя  бы  одного  идиолекта  реального 
носителя языка» [25, с.237].  
 
Список использованной литературы 
1.
 
Березовин  Н.А.  Основы  рекламы:  учеб.  пособие  [Текст]  / 
Н.А. Березовин. – Мн.: Новое знание, 2004. – 336 с. 
2.
 
Мижериков  В.А.,  Юзефавичус  Т.А.  Введение  в  управление 
предприятием 

учеб. 
пособие 
[Текст] 

В.А. Мижериков, 
Т.А. Юзефавичус. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 352с. 
3.
 
Сабиров  В.Ш.  Предмет  маркетингового  исследования  // 
Менеджмент  в  Сибири.  –  2004.-№  6.  [электронный  ресурс]  –  Режим 
доступа. - URL: http://www.manag.ru/article.php?no=317 
 
Стоимость публикации и доставки 
Стоимость 1 публикации в сборнике для авторов (с учетом почтовой 
пересылки по Казахстану) составляет  –  3000  тенге, независимо от  числа 
соавторов.  
 
Контактная информация 
Адрес: Корғалжын, 8 Астана 010000 Республика Казахстан 
Телефоны: 8 (7172) 703047 (вн.1093) 
Ответственный секретарь – Байгозинова Динара Ермековна 
dinara_baigozinova@mail.ru. 
Тел. 87016112234 
 

 
 
106 
Requirements for publication: 
For the publication of the manuscript in the journal the following materials 
must be sent to e-mail dinara_baigozinova@mail.ru: 
  
-
 
Manuscript (file is to be entitled by the family name of the author – 
Ivanov_title of the article) 
-
 
Information about the author (s) (file to be entitled by the family name 
of the author – Ivanov_application form): Family name, First name, scientific 
degree, academic title, affiliation, position, scientific interests. 
-
 
Scanned payment receipt with the note ‘Publication in Vestnik’ 
Our requisites: 
LLP. ‘KazGUU Consulting’ 
TIN: 620300314318 
BIN: 081240009314 
Ltd. Tsesna Bank  
IIC KZ98998BTB0000134898 
BIK (sort code) TSESKZKA 
Director Maratov D.M. 
Requirements for manuscript/article elements: 
1)
 
Manuscripts must be submitted in electronic form WORD by e-mail
The length – 4-12 pages in format 4A; 
For typing texts, formulas, tables use Microsoft Word for Windows. 
Margins – 2 cm; 
Font – Times New Roman; 
Point size – 14; 
Line spacing – 1,5; 
Full justification; 
Paragraph indention – 0,8 cm. 
Page orientation – portrait. 
2)
 
The manuscript must be submitted with annotation in 3 languages 
(Kazakh, Russian, English), volume – not less than 5-6 sentences (font – Times 
New Roman, point size - 14); 
3)
 
Keywords List (7-10 words in 3 languages mentioned above) 
4)
 
List of Reference must meet requirements and consist of not less than 
10 resources. Reference to Internet resources is obligatory. Consecutive 
numbering.  
Requirements for the title of the article:  
Family name, First Name, Patronymic – breadthwise (Times New Roman, 
point size -12, italics). 
Title of the article (in bold, capital letters, e-mail)  
Example: 
 
 

 
 
107 
Ivanov I.I., Sidorov P.I. 
ADVERTISEMENT AND PR IN KAZAKHSTAN: PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES 
smilemail@mail.ru  
 
Annotation 
 
Keywords:  
Text text text text  
 
List of Reference: 
 
Requirements for the List of Reference: 
 
Reference to resources must be presented in square brackets, after 
‘comma’ must go page number [p.237]. Example: Как отметил Караулов в 
книге «Русский язык и языковая личность» [25], «в нашем современном 
языкознании до сих пор отсутствует удовлетворительное описание хотя 
бы одного идиолекта реального носителя языка» [25, p.237] 
 
List of Reference 
1.
 
Березовин Н.А. Основы рекламы: textbook [Текст] / Н.А. Березовин. 
– Мн.:Новое знание, 2004. – 336p. 
2.
 
Сабиров В.Ш. Предмет маркетингового исследования // 
Менеджмен в Сибири. – 2004. – 243р. 
3.
 
[Internet resource] – URL: http://www.manag.ru/article.php?no=317 
 
Payment and delivery terms 
 
Payment per 1 published article in the journal (delivery within Kazakhstan 
is included) – 3,000 tenge 
For others – 4,000 tenge.  
For more information contact: 
Korgalzhyn 8, Astana, 010000, Kazakhstan 
Telephone: 8 (7172) 703047 (internal number 1093) 
Executive secretary – Baigozinova Dinara Ermekovna - 
dinara_baigozinova@mail.ru  
 
We will be glad to see you among authors of our journal! 
 
 

 
 
108 
 
 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 20. 10. 2013 г. 
Гарнитура KZTimes. Формат 64х92/8 
Усл.печ.л. 13,75. Тираж 300 экз. 
 
Отпечатано в ТОО «КазГЮУ Консалтинг» 
010000, г. Астана 
шоссе Коргалжын, 8 
Журнал  Қазақстан  Республи-
касының  Мәдениет  және  ақпарат 
министрлігінде  тіркелген.  Куәлік 
№ 9087-Ж 25 наурыз, 2008 жыл. 
 
 
 
Журналдың  құрылтайшысы 
мен 
меншік 
иесі 
«Қазақ 
Гуманитарлық  Заң  Университеті» 
АҚ (Астана қаласы) 
 
 
 
Журнал 
зарегистрирован 
в 
Министерстве культуры и информации 
Республики  Казахстан.  Свидетельство 
№ 9087-Ж от 25 марта 2008 года. 
 
 
 
Учредитель 
и 
собственник 
журнала
АО 
«Казахский 
Гуманитарно-Юридический 
Университет» (г. Астана) 
 
Редакцияның мекенжайы: 
010000 
Қазахстан 
Республикасы 
Астана қаласы, Қорғалжын тас 
жолы, 8, 312 б.  
 
 
 
Адрес редакции:  
010000 Республика Казахстан, 
г.  Астана,  Коргалжинское  шоссе, 
8, к. 312 
 
 
Авторлардың  пікірі  редакция-
ның көзқарасымен барлық уақытта 
сәйкес  келе  бермейді.  Журналда 
жарияланатын  материалдар  тек 
редакцияның  жазбаша  рұқсаты 
арқылы  жарияланады.  Журналға 
міндетті  түрде  сілтеме  жасалуы 
керек. 
Мнение 
авторов 
не 
всегда 
отражает  точку  зрения  редакции. 
Перепечатка 
материалов, 
опубликованных 
в 
журнале, 
допускается  в  журнале  только  с 
письменного  разрешения  редакции. 
Ссылка на журнал обязательна 


жүктеу 1.38 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет