Келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№2988-ж 2008 жылдың 25 наурызыжүктеу 1.38 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата15.09.2017
өлшемі1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
№ 7 (21) /2014 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2014 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ  
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет,  ақпарат  және  қоғамдық 
келісім министрлігінде тіркелген. Куәлік№ 2988-Ж 2008 жылдың 25 наурызы. 
 
 
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  культуры,  информации  и 
общественного согласия Республики Казахстан. Свидетельство № 2988-Ж от 25 
марта 2008 года. 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
ҚазГЗУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы». №  7 (21). 
– Астана, 2014 – 108 б. 
 
Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки».  №  7  (21).  – 
Астана, 2014 – 108 с. 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  журналында 
оқырмандарға  маңызды  ғылыми  жаңалықтар,  дайындалып  жатқан  және  өтетін 
конференциялар туралы ақпарат беріледі. Филологияның, аударма теориясы мен 
практикасының  өзекті  мәселелеріне  арналған  зерттеулер  мен  орта  мектеп 
мұғалімдері  мен  жас  зерттеушілердің  әдістемелік  мақалалары  жарияланады. 
Қазақстанның  барлық  аумағының  және  шетел  мемлекеттерінің  ғалымдары 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  мақалаларының 
авторлары болып табылады.  
Журнал Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки» информирует 
своих читателей о важнейших научных событиях, готовящихся и состоявшихся 
конференциях.  Публикуются  исследования  по  актуальным  проблемам 
филологии, теории и практике перевода, методические статьи учителей средних 
школ  и  работы  молодых  исследователей.  Авторами  статей  Вестника  КазГЮУ 
являются  ученые  из  разных  регионов  Казахстана,  а  также  из  стран  ближнего 
зарубежья.  
 
 
ISBN 9965-513-84-8 УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
© Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, 2014 
© Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2014 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бас редактор:  
 
 
Бейсенова Ж.С. 
жалпы тіл білімі және аударма ісі  
кафедрасының менгерушісі профессор, филол.ғ.д. 
 
 
Бас редактордың 
орынбасарлары: 
 
Егорова О.Г. 
профессор, филол.ғ.д. (Ресей, АМУ). 
 
 
Жауапты редакторлар: 
 
Сапина С.М. 
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
Байгозинова Д.Е. 
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының оқытушысы 
филол. магистрі 
 
 
Редакция алқасы:  
 
Дюсупбаева К.С. филол.ғ.к. 
Ибраева А.Б. филол.ғ.к. доцент  
Исенова Ф.К. филол.ғ.к. доцент 
Канафиева К.К. п.ғ.к. доцент 
Утанова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 
Юзупанова И.Н. филол. магистрі 
Кучумова Г.Ф.  гуманитарлық ғылымдар магистрі  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Главный редактор: 
 
Бейсенова Ж.С. 
заведующий кафедрой общего 
языкознания и переводческого дела 
д.филол.н. профессор  
 
 
Заместитель главного 
редактора: 
 
Егорова О.Г. 
д.ф.н. профессор (Россия, АГУ) 
 
 
Ответственные редакторы:
 
Сапина С.М.  
доцент кафедры общего языкознания 
и переводческого дела к.филол.н. 
Байгозинова Д.Е. 
преподаватель кафедры общего языкознания 
и переводческого дела, магистр филологии 
 
 
Редакционная коллегия:  
 
Дюсупбаева  
 
 
 
К.С. к.ф.н. 
Ибраева А.Б. к.ф.н. доцент  
Исенова Ф.К. к.ф.н. доцент 
Канафиева К.К. к.п.н. доцент 
Утанова А.К. к.ф.н. доцент 
Юзупанова И.Н. магистр филологии 
Кучумова Г.Ф. магистр гуманитарных наук 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
 ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  ғылыми 
басылымы  құрылтайшылардың,  редакция  алқасының  жоспарына  сәйкес 
қазақстандық  ғалымдардың,  сондай-ақ  жақын  және  алыс  шетел  тілшілерінің 
тіл білімі, аударматану, тілдер мен әдебиетті оқыту әдістемесі мәселелеріне 
арналған мақалаларын жинақтайды.  
«ҚазГЗУ  Хабаршысының»  тұрақты  айдарларында  жарияланатын 
материалдар  Қазақстандағы  қазіргі  заманғы  әлеуметтік-мәдени  кеңістікте 
және басқа елдерде ерекше маңызға ие болып отырған теориялық мәселелердің 
кең  ауқымын  қамти  отырып,  осы  өзекті  мәселелердің  шешімін  де  көрсетуге 
бағытталған  
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Научное  издание  Вестник  КазГЮУ.  Серия  «Филологические  науки»  по 
замыслу учредителей, редакционного совета собрало под свою обложку статьи 
казахстанских  ученых,  а  также  филологов  ближнего  и  дальнего  зарубежья, 
посвященные  актуальным  вопросам  лингвистики,  переводоведения,  методики 
преподавания языков и литературы. 
Постоянные  рубрики  «Вестника  КазГЮУ»  охватывают  широкий  круг 
теоретических  проблем  и  одновременно  нацеливают  на  решение  актуальных 
вопросов, которые обретают особое звучание в современном социокультурном 
контексте Казахстана и других стран.  
 
 
Редакционная коллегия  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ФИЛОЛОГИЯНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 
Аренова М.Ж. 
О  критериях  установления  паралингвистических 
средств 
коммуникации 
и 
их 
структурно-
семантический анализ 
 
 

Аренова М.Ж. 
Взаимодействия  семантического,  прагматического 
и  стилистического  аспектов  реализации  категории 
оценочной эмотивности 
 
 
15 
Байжанова А.Х. 
Утегенова А.Т. 
Etymologische analyse von phraseologischen einheiten 
in der deutschen und englischen sprachen 
 
19 
Дүсіпбаева Қ.С. 
БАҚ және лингвоэкология 
23 
Жолшибекова К.Ж. 
Етістіктің 
рaйлары: 
сипaттамасы, 
мәнi, 
қoлданылуы 
 
27 
Қайыпбаева М.М. 
Диалог және оның көркем шығармадағы қызметі 
31 
Мұқышева А.Н. 
Ғасырлар  сабақтастығында  суреттелген  тұлпарлар 
бейнесі 
 
37 
Нурканова Ж.Т. 
 
Көптік  мәнді  тіркесті  күрделі  сын  есімдердің 
қолданылуы 
 
44 
Оспанова Д.С. 
К вопросу о классификации английских, русских, и 
казахских междометий 
 
46 
Примбетова М.Б. 
Қазақ тіліндегі көптік мәнді көлем, салмақ 
өлшеулерің сипаті 
 
53 
Сейтхадырова А.С. 
Роль билингвизма в переводческой деятельности 
59 
Усманбаева А. Ә. 
Авторлық бағдарлама жасау ерекшеліктері 
65 
Утанова А.К. 
Функционалды  стилистиканың  құрылымы  мен 
зерттелуі 
 
70 
Утеғалиева Б.Т. 
Тікелей эфирдегі интерактивтілік ерекшелігі 
76 
 
ӘДІСТЕМЕНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 
 
Кучумова Г.Ж. 
Reflection  on  Facilitating  Critical  Thinking  of 
Language Students 
 
82 
Шоқанова Г.Ж. 
 
Тәрбие  үрдісінің  мақсаты-оқушының  бос  уақытын 
ұйымдастыруы 
 
87 
 
ҒАЛЫМДАР ГАЛЕРЕЯСЫ 
ГАЛЕРЕЯ УЧЕНЫХ 
 
Динаева Б.Б. 
Мәңгілік жыр иесі (Ф. Оңғарсынованы еске алу) 
91 
 
 

 
 

ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Курс повышения квалификации  
«Методика  интерактивного  обучения 
и публичного выступления» 
 
94 
Международная 
научно-
практическая конференция  
«Развитие  научной  мысли  в  21  веке: 
проблемы и перспективы» 
 
95 
 
 
 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР…………...…………...…………...…………...…………...  100 
НАШИ АВТОРЫ…………...…………...…………...…………...…………...… 
101 
ҚОЛЖАЗБА МАҚАЛАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР…………. 
102 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ…………...…………...………... 
104 
 
 
 
 

 
 

ФИЛОЛОГИЯНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ 
 
Аренова М.Ж. 
О КРИТЕРИЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 
И ИХ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
marzhana2@mail.ru 
Аңдатпа 
Мақалада  сөйлеу  әрекетімен  ілесе  жүретін  қатысымның  кинетикалық 
(бейвербал)  құралдарына  сипаттама  беріледі.  Автор  осындай  құралдардың 
айтылым  семантикасына  тигізетін  әсерін  қарастырады.  Тілдің  паралингвисти-
калық  құралдардың,  атап  айтқанда,  фонацияның  артикуляциялық-акустикалық 
түрлері, сондай-ақ ым және ишарат туралы сөз болады.  
Тірек  сөздер:  қатысымның  кинетикалық  құралдары,  тілдің  паралингвисти-
калық  құралдары,  фонация,  модальдік-бағалауыштық  қарым-қатынас,  супер-
сегментті ишараттар. 
 
Aннотация 
В  статье  дается  характеристика  кинетических  (невербальных)  средств 
общения,  сопровождающихся  речевым  высказыванием.  Автор  рассматривает 
влияние  подобных  средств  на  семантику  высказывания.  Речь  идет  о 
паралингвистических  средствах  языка,  сопровождающих  речевое  общение 
человека, а именно артикуляционно-акустические типы фонации, а также жесты 
и мимику. 
Основное  внимание  уделяется  проблемам  взаимодействия  системы 
высказывания с невербальными системами.  
Ключевые  слова:  кинетические  средства  общения,  паралингвистические 
средства  языка,  фонация,  модально-оценочный  контакт,  суперсегментные 
жесты. 
 
Annotation 
The Kinetic Means Characteristic Description of Communications (unverbal) is 
given in the article, attended with speech expression and their different influences on 
semantics of expression.  
The question is about Paralinguistic Means of Language, accompanying speech 
communication  of  a  person,  namely  articulatory-acoustic  types  of  backgroubd,  and 
also gestures and mimicry. 
Basic  attention  is  spared  to  the  problems  of  Expression  &  Unverbal  Systems 
Cooperation.  
Keywords: kinetic means of intercourse, paralinguistic means of language, acoustic 
background, modal-evaluation contact, supersegmented gestures. 
 
В  настоящее  время  паралингвистика  значительно  расширяет  свой  объект 
исследования:  к  ней  относятся  многочисленные  средства,  сопровождающие 

 
 
10 
речевое  общение  человека,  а  именно  артикуляционно-акустические  типы 
фонации или просто «фонация», а также человеческие жесты и мимика, обычно 
называемые термином «кинесика». 
Необходимость  исследования  паралингвистических  средств  диктуется 
тем,  что  в  естественной  речевой  коммуникации  человек  не  всегда  использует 
чисто  языковые  средства,  а  часть  этих  средств  экономит  и  вместо  них 
пользуется другими средствами, чтобы "компенсировать недостающий минимум 
вербальной  структуры  высказывания"  [1,  с.134].  Справедливо  отмечает 
Г.В. Колшанский:  «Если  обычно  общение  реализуется  с  полной  гарантией 
однозначного  восприятия  при  использовании  всех  "подстраховывающих» 
языковых  средств,  то  в  паралингвистической  ситуации  эта  страховка  вызвана 
необходимостью  подкрепить  снятую  ниже  допустимого  уровня  языковую 
структурную избыточность» [6, с.18]. 
Паралингвистические  средства  языка  представляют  собой  древнейшие 
формы  общения  людей.  Большинство  ученых  считали,  что  жесты,  т.е. 
кинесические  движения  и  мимика  были  первичными  в  отношении  звуковой 
коммуникации, последняя будто бы была вторичной. Однако «ошибкой было бы 
думать, что общение с помощью жестов составляло какую-то особую стадию в 
развитии  речи.  Общение  при  помощи  жестов  составляло  не  стадию,  а  было 
включено необходимым составным компонентом в звуковое общение» [7, с.21]. 
В  настоящее  время  при  высоком  развитии  речевой  и  познавательной 
деятельности  стали  различать  вербальные  и  невербальные  формы  общения, 
лингвистические  и  паралингвистические  средства,  дифференцируя  отдельные 
или смежные области их исследования. 
Кинесика  как  один  из  объектов  изучения  паралингвистики,  а  также 
семиотики  является  невербальным  визуальным  психофизическим  явлением. 
Жест и мимика могут использоваться отдельно в невербальной коммуникации.  
Невербальные средства коммуникации - жестовый и мимический язык, "а 
также язык повседневного поведения, который дает знать о культуре, о способах 
жизни  и  быта  данного  народа,  стал  объектом  изучения  методистов  в  так 
называемом "лингвострановедческом аспекте" [1, с.98].  
Паралингвистические  средства  непосредственно  связывают  звуковую 
материю  с  семантикой  высказывания.  Если  все  артикуляционно-акустические 
признаки  относятся  к  так  называемому  "центральному  узлу"  языковой 
структуры,  то  остальные  свойства  (например,  шепот,  молчание,  напряжение 
органов  речи,  а  также  различные  признаки  человеческого  голоса)  находятся  в 
периферийной зоне этой структуры. 
Мы  попробуем  сосредоточить  основное  внимание  на  проблемах 
взаимодействия системы высказывания с невербальными системами. 
Отношение жестов к речи мы непосредственно наблюдаем как их связь во 
времени: жест либо приходится на молчание, разрыв в речи, либо накладывается 
на течение речи.  
Эксперименты психологов показали, что жест, который мы воспринимаем 
как  накладывающийся  на  слово,  синхронизированный  в  начальной  точке  с 
началом  слова,  обычно  немного  опережает  его  [8,  с.67-68].  Жест  по  времени 
исполнения  может  быть  длиннее  или  короче  того  речевого  фрагмента,  с 

 
 
11 
которым он соотносится по смыслу. Например, жест может требовать времени 
на  подготовительный  выход  рук  в  позицию,  из  которой  он  уже  совершается. 
Говорящий стремится синхронизировать со словом центральный элемент жеста: 
“What?” I cried, uncertain whether to regard him as a worldly visitor, and I raised 
my hands in amazement” (E. Bronte. Wuthering Heights); “But say whether I should 
have done so-do!” she exclaimed in an irritated tone, chafing her hands together and 
frowning” (E. Bronte. Wuthering Heights). 
Разные  типы  жестов,  разные  функции  жестов  по-разному  сопрягаются  с 
речью. Ритмические жесты не локальны по своей природе, т.е. суперсегментны: 
они  накладываются  на  определенные  фрагменты  текста  и  подчиняются  ритму 
речи.  Локальными,  точечными  по  своей  прикрепленности,  могут  быть 
указательные,  изобразительные,  символические,  эмоциональные  жесты.  Жест, 
налагающийся на слово, чаще всего перекликается с ним по смыслу, но причину 
введения  жеста  обычно  нужно  искать  в  структуре  целого  текста  или 
высказывания. Например, жест может говорить о раздражении и эмоциональном 
возбуждении говорящего, тогда жест помогает снять речевую неопределенность: 
“You always waiting for the magic hour. You put them books away and hop out here 
like  some  little  old  bunny  rabbit,  your  bushy  tail  all  quivery.”  To  demonstrate,  she 
[Dyshett]  bent  her  knees  and  wiggled  her  behind”  (J.  Hamilton.  A  Map  of  the 
World)
Используемый изобразительный жест вносит дополнительные сведения о 
реальном предмете и экспрессивно передает внутреннюю форму слова.  
В  работе  А.В.  Бондарко  отмечается,  что  постоянно  совпадают  со  словом 
во  времени  -  кинетические  различители  силы  ударения  (речь  идет  о  движении 
глаз,  отражающих  различие  в  силе  ударения;  жесты,  сопровождающие 
междометия  и  др.),  например:  “Miss  Matfield  looked  across  the  table  in  time  to 
catch  a  disgusted  glance  from  Morrison,  whose  grey  eyes  had  also  the  gift  of 
expression  and  announced  quite  clearly  that  Snaresbrook  was  revolting.”  (J.B. 
Priestley.  Angel  Pavement);  “The  premature  lines  on  Tripp’s  face  grew  deeper.  He 
frowned seriously from his tangle of hair. He separated his hands and emphasized 
his answer with one shaking forefinger. “Can’t you see,” he said, “what a rattling 
fine  story  it  would  make?”  (O’Henry.  No  Story);  “Miss  Verever  and  Major  Trape 
exchanged glances, which removed Mr. Golspie once and for all from decent society 
and  handed  him  over  to  the  social  worker  and  the  anthropologist.”  (J.B.  Priestley. 
Angel Pavement). 
В нашей картотеке часты примеры того, когда жестовый способ позволяет 
обратиться к новому собеседнику в момент, когда производится словесная речь, 
обращенная к прежнему собеседнику (например, жест «подождите» или быстрее 
уходите» при беседе с другим, во время разговора двух может быть установлен 
безмолвный этикетный контакт с третьим лицом). 
Часты  в  нашей  картотеке  примеры  на  использование  жестов  для 
поддержания  необходимых  контактов:  а)  контакт  физический  -  сохранение 
определенного расположения собеседников в пространстве, удобного для слуха 
и  зрения;  б)  контакт  внимания,  контакт  этический  -  соблюдение  норм 
взаимоуважения и этикета ведения разговора; в) контакт понимания, модально-
оценочный, эмоциональный. Особый тип контакта - установление тона личных 

 
 
12 
отношений  -  мы  видим  в  следующем  примере:  “I  understand  that,  I  understand 
that,”  and  he  reached  over  and  patted  her  lightly  on  the  shoulder.”  (J.B.  Priestly. 
Angel Pavement). 
Приведем примеры: а) “Hello, you’re not starting again?” he [Mr. Golspie] 
said, humorous but concerned too, and he took hold of her arm and drew her closer 
to his side.” (J.B. Priestley. Angel Pavement); “Come in,” said I, taking Cathy by the 
arm and half forcing her to re-enter.” (E. Bronte. Wuthering Heights); 
б)  “With  an  effort  Goath  stood  erect,  and  then  held  out  his  hand  to  Mr. 
Smeeth.  “No,  no,  I’ve  finished.  Shake  hands,  old  man.”  (J.B.  Priestley.  Angel 
Pavement);  “I’m  Henry  Dell,”  he  said,  lifting  his  hat.”  (F.S.  Fitzgerald.  News  of 
Paris – Fifteen years ago). 
При  исследовании  речевого  общения  важнейшее  значение  придается 
рассмотрению  взаимодействия  вербальных  (языковых)  и  невербальных 
(неязыковых)  средств,  которые,  органично  сочетаясь  между  собой  и  дополняя 
друг друга, образуют единое целое.  
Из  известных  паралингвистических  средств  на  первое  место  выступают 
выразительные  телодвижения  (кинесика)  и  пространственные  параметры 
поведения (проксемика), так как они способны сопровождать, дополнять и даже 
заменять в речи языковые средства. 
Невербальные  компоненты  могут  выступать  в  роли  различных  членов 
предложений. 
1).  Невербальные  компоненты  могут  выступать  в  роли  сказуемого:  "Got 
some woman?” I repeated blankly. 
Miss Baker nodded.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby). 
2).  Невербальный  компонент  может  быть  прямым  дополнением:  "I  was 
about  to  speak  when  she  sat  up  alertly  and  said  ‘Sh!’  in  a  warning  voice.”  (F.S. 
Fitzgerald. The Great Gatsby); “what are you preparing to do,Helene?” he demanded 
kindly/ “What profession do the nuns teach you?” She shrugged her shoulders.” (F.S. 
Fitzgerald. News of Paris – Fifteen Years Ago). 
3). Может являться косвенным дополнением: 
“I can’t stand them.” 
“Whom?” She looked at Myrtle and then at Tom.” (F.S. Fitzgerald. The Great 
Gatsby) 
4). В качестве обстоятельства образа действия: 
“Does  she  sing  well?”  he  asked.  Tom  nodded.”  (F.S.  Fitzgerald.  The  Great 
Gatsby) 
5) Невербальный компонент в качестве обстоятельства места: 
Where do you live?” I waved my hand at the invisible hedge in the distance.” 
(F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby) 
6) В качестве обстоятельства времени: 
“When?”  Anson  looked  out  of  the  window  as  if  saying:  tomorrow”  (F.S. 
Fitzgerald. Babylon Revisited). 
7) Невербальный компонент в качестве подлежащего: 
“There’re real.” 
“The books?” 
He nodded.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby). 

 
 
13 
“You mean, I’ve got to decide?” 
She nodded.” (D. Keyes. Flowers for Algernon). 
Особую  актуальность  представляет  тот  факт,  что  кинетические  средства 
сопровождают  речевое  высказывание  и  могут  по-разному  влиять  на  семантику 
высказывания. Они могут:  
1)  подтверждать  смысл  произносимого,  например:  “He  was  only  a  young 
man, but he had a lot of brain power here.” He touched his head impressively, and I 
nodded.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby); “I would have liked to pound Emma!” 
lifted my hand and brought it down on my own thigh and then I picked up Claire 
and  started  through  the  house.”  (J.  Hamilton.  A  Map  of  the  world);  “Fight!  Fight! 
They’re  beating  up  Charlie!”  Some  of  the  other  kids  in  the  yard  come  running 
screaming  and  clapping  hands.”  (D.  Keyes.  Flowers  for  Algernon);  “We  were  so 
thick  like  that  in  everything,”  he  held  up  two  bulbous  fingers,  “always  together.” 
(F.S.  Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “Madam  expects  you  in  the  salon!”  he  cried, 
needlessly  indicating  the  direction.’  (F.S.  Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “You  are 
crazy!” Tom exploded. “Daisy loved me when she married me and she loves me now.” 
“No,” said Gatsby, shaking his head.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby); 
2)  отвергать,  например:  “Why  candles?”  objected  Daisy,  frowning.”  (F.S. 
Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “Tom’s  getting  very  profound,”  said  Daisy,  with  an 
expression  of  unthoughtful  sadness.”  (F.S.  Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “He 
raised his hand to stop my words, looked at me with an unforgettable reproach, and, 
opening  the  door  cautiously,  went  back  into  the  other  room.”  (F.S.  Fitzgerald.  The 
Great Gatsby); “The dance?” He dismissed all the dances he had given with a snap 
of his fingers.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby). 
3) дополнять, например: “Lizzy, don’t do this.” I put my hands to my face.’ 
(J. Hamilton. A Map of the World); “I never was any more crazy about him than I was 
about  that  man  there.”  She  pointed  suddenly  at  me,  and  every  one  looked  at  me 
accusingly.” (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby); “Be patient.” She slipped her arm 
through  mine  and  pulled  me  close  to  restrain  me.”  (D.  Keyes.  Flowers  for 
Algernon);  “Give  me  that  file,  boy,”  he  said,  thickly,  holding  out  his  hand.” 
(O’Henry.  Bexar  Scrip  No.  2692);  “Look!”  Half  a  dozen  fingers  pointed  at  the 
amputated  wheel…”  (F.S.  Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “You’re  beginning  to  see 
and  understand  things.”  She  waved  her  hand to take  in  all of  the  neon  and  glitter 
around us as we crossed over to Seventh Avenue.” (D. Keyes. Flowers for Algernon); 
“Look  in  the  drawer  there,”  he  said,  pointing  at  the  desk.”  (F.S.  Fitzgerald.  The 
Great Gatsby); “ I’ve neither taken any nor found any,” she [Cathy] said, as I toiled 
to  them,  expanding  her  hands  in  corroboration  of  the  statement.”  (E.Bronte. 
Wuthering Heights). 
Чаще  всего  кинемы,  сопровождающие  речевую  реплику,  употребляются 
для  достижения  однозначности,  подтверждая  смысл  высказывания,  например: 
“It’s  more  that  he  was  a  German  spy  during  the  war.”  –  “Yes,”  he  nodded  in 
confirmation.”  (F.S.  Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “Ah!  I  don’t  know  how  they 
live!” James shook his head.” (J. Galsworthy. The Forsyte Saga); “Thank you,” he 
exclaimed,  grasping  my  hand.”  (G.B.  Shaw.  The  Serenade);  “By  heaven  -  !”  He 
raised his finger. “Pardon me: I was wrong to swear.” (G.B. Shaw. The Miraculous 

 
 
14 
Revenge);  “The  impulse  was  one  of  love,  of  purity.  It  was  a  rare  sort  of  intimacy. 
Rare.” She nodded, agreeing with herself.” (J. Hamilton. A Map of the World). 
Психологами  установлено,  что  семантическая  информация,  переданная 
невербальными знаками, вступает в противоречие с информацией, передаваемой 
вербальными  средствами.  Если  имеется  противоречие  между  вербальными 
компонентами  высказывания,  и  информацией,  переданной  сопровождающим 
кинетическим  элементом,  то  именно  кинетические  средства  определяют 
содержание высказывания. Например: “Soames smiled a sneering smile, and said: 
“I wish you luck!” (J. Galsworthy. The Forsyte Saga); ”Oh dear,” she gasped, a few 
minutes later, trying to wipe her eyes. She  was both laughing and crying now. “Oh 
dear, dear, dear, dear!” (J.B. Priestley. Angel Pavement). 
В тех случаях, когда необходимо уточнить параметры или описать форму 
определенных предметов, включенных в коммуникативную ситуацию, характер 
движения,  кинетическое  сопровождение  речевых  реплик  выступает  в  роли 
дополнительного  описания  изобразительного  элемента:  “PATSY  (throwing 
himself  on  his  knees  in  an  ecstasy  of  adoration).  Sure  it’s  your  blessin  I  want, 
Fadher Keegan” (G. Bernard Shaw. John Bull’s Other Island); “THE MAN (lowering 
the  stick).  I  accept  your  apology;  but  don’t  do  it  again.”  (G.  Bernard  Shaw.  John 
Bull’s Other Island); “’Tisn’t,” replied Stanley, balancing himself on one leg for no 
particular reason that we can discover.” (J. B. Priestley. Angel Pavement). 
Кинетические  средства  могут  не  только  сопровождать  речевое 
высказывание,  но  и  заменять  его  отдельные  элементы.  Это,  например, 
символические жесты: “Down in the hollow, where no wind blew, it was both warm 
and  still,:  and  Matcham,  laying  one  hand  upon  Dick’s  arm,  held  up  a  warning 
finger.  “Hist!”  he  said.”  (R.L.Stevenson.  The  Black  Arrow);  “Gatsby  sprang  to  his 
feet,  vivid  with  excitement.  “She  never  loved  you,  do  you  hear?”  he  cried.”  (F.S. 
Fitzgerald.  The  Great  Gatsby);  “Yet,  for  my  sake,  you  must  be  friends  now.”  She 
sprang  forward,  took  both  his  hands,  and  led  him  to  Linton;  and  then  she  seized 
Linton’s  reluctant  fingers  and  crushed  them  into  his.’  (E.  Bronte.  Wuthering 
Heights); “The young man  sprang to his feet. “Hello, Bink, old boy!” he shouted.” 
(O’Henry. Extradited from Bohemia)”; “What do you intend to do during your stay 
here?” I had no plans; and instead of answering I shrugged my shoulders and looked 
around the apartment.” (G.B. Shaw. Miraculous Revenge). 


жүктеу 1.38 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет