Келісілді Бекітемінжүктеу 230.8 Kb.
Pdf просмотр
Дата19.03.2017
өлшемі230.8 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды облысының білім басқармасы 

Білім ұйымының атауы 

  

    Келісілді                                                                                                                                                        Бекітемін  

Директордың

 

оқу ісі жӛніндегі орынбасары                                                                                                                                                Колледж директоры/директор колледжа  ___________________ Б.М.Казкенова                                                                                                                              _________________

Л.В.Волкова

 

«__ » ________________ 20___ж.                                                                                                                        «___» ________________ 20___ж.         

          Оқу жұмыс бағдарламасы 

Пән 


«Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі»

 

Оқытушы Мухамеджанова А.К. Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде         жасалынған 

БМ РК №530 19 11 2009ж. Тіркеу № 424 «19» 11 2009ж. 

Мамандық   0103000  «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі 

0103023 «

Дене тәрбие  және спорт  мамандығының оқытушысы» 

№________ «____»______________20___ж. оқу жоспарына сәйкес 

 

                                                                                                                                    Оқу уақытын үлестіру курс 

Барлық сағаттар 

Теор.сағ 

Зертханалық 

жұмыстары 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

Курстық 

жұмыстар

ы 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

Емтиха

ндар 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

 18  

 

  

  

 

 ия 

 

ия 

 

  

 


 

                                                                                                                         Оқу –жұмыс бағдарламасын қолдану 

Оқу жылы 

Топтар 

2014-2015ж. 3ФК 1кз 

 

 

Дене тәрбиесі және спорт бӛлім отырысында қабылданды. 

Дене тәрбиесі және спорт бӛлім тӛрайымы__________________ Константинова Н.В. 

Хаттама    № 1. ________________2014  ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. 


Түсіндірме жазба 

2. 


Пәнді оқутудың жоспарланған нәтижелері 

3. 


Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 

3.1 


Пәннің тақырыптық жоспары 

3.2 


Пәннің оқуту бағдарламасының мазмұны  

4. 


Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

5. 


Әдебиеттер және оқу құралдар 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түсіндірме жазба 

     Осы жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес 0103000 «Дене тәрбиесі және 

спорт» мамандығы бойынша әзірленген. 

     Осы жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» пәнінің мазмұны мен дайындық деңгейде талаптарды жүзеге асыруға арналған 

техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарына оқу жұмыс бағдарламасын жасау үшін негіз болып табылады. 

     Пәннің мақсаты – оқушыларға дене тәрбиесі мамандықтарына қажетті білім, білік, шеберлік пен дағдыны, оқу материалдарын игертуге қол жеткізу. 

     Пәннің міндеті – оқу сабақтары мен сыныптан тыс шараларда жинақталған дене тәрбиесі дағдыларын жетілдіруді жалғастыру. Әр түрлі спорттық-

сауықтыру шараларын, жарыстарды пайдалана отырып, спорттық секциялар мен үйірмелер жұмысын жетілдіре түсіп, салауатты ӛмір салтын енгізу. 

     Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, оқушыларға дене тәрбиесі мамандарына қажетті білім- білік шеберлік пен дағдыны қалыптастыра отырып, 

оқу материалдарын игеруге қол жеткізу. Мектептегі спорттық ойындар мен жаттығуларға және оларға қойылатын қауіпсіздік ережелерге назар 

аударылады. Жұмыс бағдарламаның мазмұны мен тақырыптары құзыретті маман даярлауда септігі тиетін жан – жақты дені сау жастарды 

қалыптастыратын оқу құралы болып табылады. 

     «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасын іске асыру үшін, оқытуды ұйымдастырудың келесі түрлері беріледі: 

лекция, семинар, экскурсия, тәжірибелік сабақтар және басқалар. 

          Оқу материалы мазмұнының ерекшелігі мен күрделілігіне байланысты келесі оқыту әдістерін қолданамыз: әңгіме, пікірсайыс, жағдайлы 

мәселелерді шешу, ӛндірістік жағдайларды талдау, рӛлдік және іскерлік ойындар, ақыл-ой шабуылы, материалды рәсімдеу, шағын топтардағы жұмыс және 

басқалар.  

     Жұмыс бағдарламасы келесі пәндер бойынша білім алушылардың білімдеріне, іскерліктері мен дағдыларына негізделеді: 

-

 

гимнастика; -

 

жеңіл атлетика; -

 

спорт ойындары; -

 

қимыл-қозғалыс ойындары; -

 

шаңғы; -

 

коньки; -

 

жүзу.      Пәнді келесі пәндермен байланыстырып оқыту ұсынылады: 

-

 педагогика; 

-

 психология; 

-

 адам анатомиясы мен физиологиясы; 

-

 спорт медицинасы; 

-

 емдік дене шынықтыру және массаж; 

-

 ӛзін-ӛзі тану; 

-

 гигиена; 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

2.Пәнді оқытуда жоспарланған нәтижелер

Стандартта және білім бағдарламасында жоспарланған оқыту 

нәтижелері 

Жұмыс бағдарламасында жоспарланған нәтижелер 

Білім алушылар төмендегідей құзыреттерді меңгеруі қажет. 

Кәсіптік 

Топ жетекшісінің қызметін, жұмыс мазмұнын, оқушылар ұжымын 

диагностикалау әдісін білу. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар біледі: 

-

 балалардың ӛмірлік қажетті дене сапалары мен қозғалыс 

дағдысын қалыптастыратын тәрбиелік жұмыс мазмұнын; меңгереді: 

-

 Түрлі жас контингентімен дене  шынықтыру – сауықтыру, 

спорт - кӛпшілік жұмыстарды жоспарлау және ӛткізуді; дағдысын қалыптастырады: 

-

 дене жаттығулары және спортпен айналысуды күнделікті 

әдетке айналдыру; құзыретті: 

-

 жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, спортшыларды 

даярлауды ұйымдастырудан. 

Сабақты жаттығу түрлерін жобалау және құрастыру, педагогикалық 

мақсатқа жету алған білімін саралауға, талдап және жинақтауға 

қабілетті ойлауды дамыту тәсілдерін меңгеру. 

     біледі: 

-

 дене тәрбиесінің құрылымы, принциптері, әдістері мен 

формалары туралы негізгі түсінікті; 

-

 

қозғалыс білігі мен дағдыларын қалыптастыру үрдісінің ерекшеліктерін; 

меңгереді: 

-

 дене тәрбиесі және спорт сабақтарында педагогикалық және 

дәрігерлік бақылауды жүргізуді; сабақ - кесте, сабақ 

жоспарын, күнтізбелік – тақырыптық жоспар жасақтауды; 

дағдысын қалыптастырады: 

-

 сабақтарда жаңа жаттығулармен технологияларды қолдану; 

құзыретті: 

-

  дене тәрбиесі және спорт саласында білімді меңгерту үрдісін 

басқарудан. Арнайы 

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі бойынша арнайы – кәсіптік 

білімді, оқытудың жаңаша формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы 

әдістерді, тәсілдерді ,оқу әдістемелік кешенді қолдана білу.      біледі: 

-

 әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі топтармен сабақ жүргізу 

және жаттығуларды; меңгереді: 

-

 дене тәрбиесі процесін зерттеу нәтижелері базасында жаңаша 

формалары мен құралдарын қазіргі  ақпараттық 

технологияларды; 

дағдысын қалыптастырады: 

-

 оқытудың жаңаша формалары мен құралдарын қазіргі 

заманғы әдістерді, тәсілдерді технологияларды қолдану;  құзыретті: 

-

 салауатты ӛмір салты, тұрақты дене жаттығуларымен 

шұғылдану қажеттілігіне тәрбиелеуден; 

-

 

қазіргі заманғы әдістерді, тәсілдерді, оқу – әдістемелік кешенді қолданудан. 

Негізгі ұғымдар мен терминдерді, әртүрлі объектілер мен нақты 

құбылыстар арасындағы қатынастар мен байланыстарды ашатын ғылым 

заңдарын білу. 

     біледі: 

-

 дене дамуы, дене әзірлігі, дене жетілуі, дене тәрбиесі, спорт, 

дене мәдениеті т.б. және дене тәрбиесі терминдерінің 

ғылыми заңдылықтарын; 

меңгереді: 

-

 мектепке дейінгі, мектеп жасындағы, мектептегі 

оқушылардың анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктерін ескеріп, спорттық жаттығулар әдістерін; 

дағдысын қалыптастырады:  

-

 әртүрлі күрделі жағдайларда дене жаттығуларын ағзаның 

жұмыс істеу қабілетін арттыруға жаттығуды орындауда күшпен уақытты аз жұмсау; 

құзыретті: 

-

 дене тәрбиесі атауларымен негізгі ұғымдарын тиімді 

қолданудан. 

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесін меңгеру. 

     біледі: 

-

 дене шынықтыру тәрбиесіндегі оқу әдістемелік тәсілдерді, 

дене тәрбиесі принциптерін; меңгереді: 

-

 әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі топтармен сабақ жүргізу  

және жаттығуларды таңдауды; дағдысын қалыптастырады: 

-

 қимыл ептілігімен және дене тәрбиесі кӛлеміндегі арнайы 

білімдерінен; құзыретті: 

-

 оқушыларға қажетті теориялық, практикалық 

дайындықтарын дене тәрбиесі сабағын ӛткізуді, бақылауды, 

талдауды, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыра алудан. 

Мұғалім мен оқушының портфолиосының мазмұнын жинақтау (жинау) 

әдістерін меңгеру. 

     біледі: 

-

 портфолио жинақтауда мамандығына сәйкес ақпарат 

кӛздерін қолдана; меңгереді: 

-

 пән бойынша электрондық портфолио жинақтауды; 

дағдысын қалыптастырады: 

-

 ақпарат кӛздерін пайдалану арқылы портфолио жинақтау; 

құзыретті: 

-

 ақпарат түрлендіру әдістер мен тәсілдерін зерттей алудан;  

Нақты физикалық жүктемелердің адам ағзасына әсерін білу. 

     біледі: 

-

 сабақ хронометражын, қан тамыры соғысы хаттамаларын 

құрып, талдауды; 

-

 

арнайы дәрігерлік топпен жұмысты; меңгереді: 

-

 дене жаттығуларының адам ағзасына пайдасымен жүктемені 

жоспарлауды; дағдысын қалыптастырады: 

-

 ӛз еріктерімен дене жаттығуларын орындауға спорттық 

үйірмелерге қызығушылығы; құзыретті: 

-

 дене тәрбиесі білімі мен дағдыларын ӛмірде қолданудан; 

Спорттық және қозғалмалы ойындардың, жеңіл атлетикалық және 

гимнастикалық жаттығулардың, жүзу стилінің негізгі түрлерін, 

шаңымен конькимен және т.б. жылжу әдістерін білу.      біледі: 

-

 спорттық және қозғалмалы ойындар мен спорт түрлерінің 

ережелерін ӛмірге қажеттілігін; меңгереді: 

-

 спорт түрлерінің техника, тактика тәсілдерін қолдануды; 

дағдысын қалыптастырады: 

-

 ойындар мен спортпен шұғылдануды бос уақыттарында 

айналысу; құзыретті: 

-

 бұқаралық дене шынықтыру спорт ойындарын 

ұйымдастырудан. 

Тӛрешілікті жүзеге асыру, спорттық секцияларды, сыныптан тыс 

сабақтарды, жарыстарды, сабақты жоспарлай және ӛткізе білу.      біледі: 

-

 спорттық ойындар, жарыстар, сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыруды; меңгереді: 

-

 жарыстар мен спорттық ойындар ережелерін үйреніп, 

тӛрешілікті жүзеге асыруды; дағдысын қалыптастырады: 

-

 оқушыларға спорттық ойындар ережелерін меңгеріп, ӛз 

беттерінше тӛрешілік етуде; құзыретті: 

-

 спорттық секцияларды, сыныптан тыс жұмыстарды, 

жарыстарды жоспарлап ӛткізуден; 

-

 

әр түрлі спорттық жарыстарға тӛрешілік жүргізуден.  

3.Тақырыптық жоспар 

 

№ Тақырыптар мен бөлімдер атауы 

Күндізгі оқыту нысаны кезендегі оқ 

уақытысының кӛлемі (сағ) 

Бекітілген 

деңгей  

Жоғарғы 


деңгей 

Орта 


буын 

маманы 


 

 1 бөлім. Дене шынықтыру мәдениетінің әлеуметтік-педагогикалық негіздері. 

 

10 

 

1. 


Жастарға дене тәрбиесін беру, қоғамның әлеуметтік қажеттілігі 

 

  

2. 


Дене тәрбиесінің негізгі ұғымдары 

 

  

3. 


Дене тәрбиесі жүйесінің мақсаты мен міндеттері. Дене тәрбиесі жүйесінің қағидасы 

 

  

4. 


Дене тәрбиесі жаттығуларын талдау 

 

  

5. 


Метеорологиялық факторлар, азимутты анықтау. 

 

  

6. 


Дене тәрбиесі жаттығуларының қоры 

 

  

7. 


Мектепте бағдарламасындағы  гимнастикалық жаттығуларды талдау. 

 

  

8. 

Ойындар жинағын құрастыру 

 

 

 9. 

Дене тәрбиесінің  принциптері 

 

 

 10. 

Қимыл-әрекетке үйрету 

 

 

 11. 

Дене қуатының қасиеті 

 

 

 12. 

Күш қабілетін дамыту 

 

 

 13. 

Күш қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

 14. 

Жылдамдық қабілетін дамыту 

 

 

 15. 

Жылдамдық қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

 16. 

Тӛзімділік қабілетін дамыту 

 

 

 17. 

Тӛзімділік қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

 18. 

Ептілікке тәрбиелеу 

 

 

 19. 

Ептілікке тәрбиелеу үшін кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

 20. 

Икемділікке тәрбиелеу 

 

 

 21. 

Икемділікке тәрбиелеу  үшін кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

 22. 

Мүсіннің қалыптасуы 

 

 

 23. 

Сымбаттылықты қалыптастыру кешендік жаттығулар құрастыру 

 

 

  

2 бөлім   Дене тәрбиесі мен шұғылданудың негізгі түрі - сабақ 

  

24. 


Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі - сабақ 

 

  

25. 


Мектеп бағдарламасын талдау (1-4 сынып) 

 

  

26. 

Мектеп бағдарламасын талдау (5-9 сынып) 

 

 

 27. 

Мектепте дене тәрбиесі жӛніндегі жұмыстарды жоспарлау мен есепке алу 

 

 

 28. 

Бағдарлама сәйкес жылдық жоспар құру 

 

 

 29. 

Тоқсандық –күнтізбелік жоспар құру 

 

 

 30. 

Есеп беру құжаттарын  талдау және даярлау 

 

 

 31. 

Дене тәрбиесі сабағының құрылымы 

 

 

 32. 

Жеңіл атлетика сабағы бойынша құзіреттілікке бағытталған сабақ жоспарын құру 

 

 

 33. 

Гимнастика  сабағы бойынша құзіреттілікке бағытталған сабақ жоспарын құру 

 

 

 34. 

Спорттық ойындар  сабағы бойынша құзіреттілікке бағытталған сабақ жоспарын құру 

 

 

 35.  Дене тәрбиесіндегі дәрігерлік және педагогикалық бақылау 

 

  

36.  Ӛзін –ӛзі бақылау күнделігін құрастыру  

 

 

 37.  Әр түрлі ауруларға күнтізбелік – тақырыптық жоспарлар құру 

 

  

38.  Дене тәрбиесі сабағының түрлері 

 

 

 39.  Әр түрлі спорт бойынша сабақ жоспарын құрастыру 

 

  

40. 


Сабақты ӛткізу әдіс-тәсілдері 

 

  

41. 


Ӛткізудің әртүрлі әдістерін қолданып машықтық сабақ ӛткізу 

 

  

42. 


Дене жаттығуларын үйрету 

 

  

43. 


Оқыту әдістері 

 

  

44. 


Сабақта жіберілетін қателіктер, оны түзету жолдары 

 

  

45. 

Сабақ мезгілінде қателіктерді кӛріп  түзетіп, талдау 

 

 

 46. 

Мұғалімнің сабаққа дайындығы 

 

 

 47. 

Сабақта денеге түсетін күш және оны реттеу 

 

 

 48. 

Дене тәрбиесі сабағының тығыздығы 

 

 

 49. 

Хронометраж хаттамасын құру 

 

 

 50. 

Қан тамырын соғуы кестесін құру 

 

 

 51. 

Дене тәрбиесін сабағын талдау 

 

 

 52. 

Хронометраж, қан тамырын соғуы хаттамаларын жүргізу арқылы сабақтың сапасын 

анықтау 

 

  

54. 


Жалпы дамыту жаттығуларын ӛз беттерінше құрастырып,орындай білу 

 

  

55. 


Сынақтарға дайындық және ұйымдастыру. Оқушылардың дене тәрбиесі қасиеттерін 

тестілеу әдістемесі және ұйымдастыру 

 

 

 56. 

Шапшандық  пен ептілік қасиеттерін анықтау 

 

 

 57. 

Тӛзімділік қасиетін анықтау 

 

 

 58. 

Бұлшық ет күшін, икемділік қасиетін анықтау  

 

 

  

 Мектептегі бұқаралық дене шынықтыру және спорттық шаралар

 

  

 

67. 


Дене тәрбиесінен сыныптан тыс жұмыстар 

 

  

68. 


Денсаулық күндері бағдарламаларын құру 

 

  

 69. 


Туристық жорық бағдарламасын құру 

 

  

70. 


Спорт мейрамдарын ұйымдастыру бағдарламасын  құру 

 

  

71. 

Әр түрлі спорт түрінен үйімелер, жарыстар құжаттарын құру 

 

 

 72. 

Дене тәрбиесінен мектептен тыс жұмыстар 

 

 

 73. 

Демалыс күні мен демалыс орындарында сауқтыру бағдарламасын мен жоспарын құру   

 

 

74. Жазғы демалыс лагерлерінде дене шынықтыру сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

 

  

75. 


Жазғы лагердің ашылу және жабылу мерекесіне бағдарлама құрастыру 

 

  

76. 


Жазғы лагердің гигиеналық гимнастика кешенін құру және ұйымдастыру 

 

  

77. 


Жарыстарды жүргізу ережесін құру 

 

  

78. 


Балалар мен жасӛспірімдер спорт мектебінде оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру 

 

  

79. 


Спортшылардың даярлығына қарай оқу – жаттығу жоспарын  құру 

 

  

80. 


Әртүрлі спорт түрінен жарыс құжаттарын даярлау 

 

  

81. 


Мәдени, мектептен тыс спорт жұмыстарын ұйымдастыру орындарында спорттық 

шараларды ӛткізу 

 

 

 82. 

Тұрғылықты жер бойынша  дене шынықтыру-сауықтыру іс –шараларының жоспарын  

құру 

 

  

83. 


Спорттың түрінен бір айға арналған оқу –жаттығу жоспарын  құру 

 

  

84. 


Салауатты ӛмір салтын қалыптастыру 

 

  

85.  Отбасы үшін демалыс күні 

бағдарламасын құру

 

  

 

86.  Жас ерекшеліктерін  ескере отырып,ӛздігінен жүргізілетін жаттығулар кешені  

 

 87. 

Кәсіптік –қолданбалы дене шынықтыру даярлығы 

 

 

 88. 

Ӛт сӛндіруші, әскери қолданбалы дене шынықтыру жаттығулар кешенін құру 

 

 

 89. 

Жас және егде жастағы адамдармен дене шынықтыру мәдениетінің міндеті мен 

маңызы 

 

  

90. 


Егде қартайған  адамдар үшін  тыныс алу гимнастика жаттығулар кешенін құру 

 

  

91. 


Мүгедектермен дене шынықтыру сауықтыру жұмыстары 

 

  

92.  Науқастар үшін жаттығулар  кешенін құру 

 

 

 93.  Қан тамыры соғысы, қан қысымын ӛлшеу арқылы ағзаға түсетін күшті реттеу 

 

  

 

Барлығы  

 

18 


 

 

3.1Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 

     1 бөлім. Дене шынықтыру мәдениетінің әлеуметтік-педагогикалық егіздері 

Жастарға дене тәрбиесін беру, қоғамның әлеуметтік қажеттілігі 

     Қазақстан Республикасының Дене шынықтыру мәдениетінің дамуы мен оның жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы». Дене 

шынықтыру мәдениеті бойынша білімнің негізгі мазмұны. «Дене шынықтыру мәдениеті және Қазақстан Республикасының Спорт туралы Заңы». Қоғам 

ӛміріндегі дене шынықтыру мәдениетінің орны. Дене тәрбиесінің негізгі ұғымдары 

     Дене тәрбиесінің негізгі кӛздері. Дене дамуы. Дене әзірлігі. Дене жетілуі. Дене тәрбиесі. Дене жаттығулары. Спорт. Дене мәдениеті. Дене қуаты 

дайындығы. 

Дене тәрбиесі жүйесінің мақсаты мен міндеттері 

     Дене тәрбиесі жүйесі қызметінің негізгі бағыттары мен шарттары. Дене тәрбиесі жүйесінің негіздері. Әлеуметтік - экономикалық негіз. Дене тәрбиесі 

жүйесінің қағидасы. 

     Дене тәрбиесінің басқа тәрбие түрлерімен байланысы. Дене тәрбиесінің әртүрлілігі. Дене тәрбиесінің денсаулықты нығайту қағидасы.      Дене тәрбиесі жаттығуларын талдау 

     Дене тәрбиесі жаттығуларының әсер етуін анықтайтын факторлар. Әдістемелік факторлар. Ғылыми факторлар. Санитарлық-гигиеналық факторлар. 

Метеорологиялық факторлар. Табиғи күштер. Гигиеналық факторлар. 1 тәжірибелік сабақ 

     Метеорологиялық факторлар, азимутты нықтау. Ауаның температурасы, ылғалдылығы, жел күші т.б. Жергілікті жер бедері арқылы бағыт айыру.  Дене тәрбиесі жаттығуларының қоры 

     Дене тәрбиесі құралдары. Гимнастика түрлері. Негізгі, гигиеналық, спортты, кӛркем, ӛндірістік, емдік гимнастика, спорт, акробатика. Гимнастикамен 

шұғылданудың негізгі бағыттары. Қимыл-қозғалыс ойындары, спорттық ойындар, ұлттық ойындар түрлері. Жорық. Жаратылыстың күштері, гигиеналық 

шарттары. 

     2 тәжірибелік сабақ 

     Мектепте бағдарламасындағы гимнастикалық жаттығуларды талдау. Дене тәрбиесі жүйесінде гимнастикалық жаттығуларды топтау. Қауіпсіздік 

ережелері. 

     3 тәжірибелік сабақ 

     Ойындар жинағын құрастыру. Қимыл-қозғалыс ойындары, спорттық ойындар, ұлттық ойындар ережелері, жарыс хаттамалары. Дене тәрбиесінің принциптері 

     Дене тәрбиесі принциптерінің маңызы. Сапалық – белсенділік принципі. Кӛрнекілік принципі. Жүйелік принципі. Реттілік принципі. Біртіндеушілік 

принципі. Даралық принципі. 

Қимыл-әрекетке үйрету 

    Қимыл-әрекетке үйрету кезеңдері: таныстыру, үйрету, жетілдіру. Қимыл ептілігінің жетілуі. Қимыл дағдысы. Дағды дамуының ақырындауы. 

    Жеке адамның дене қабілетін дамыту. 

Дене қуатының қасиеті 

    Адамның қозғалыс әрекетінде дененің сапалық қасиеттері – күш, жылдамдық, тӛзімділік, икемділік, ептіліктің маңызы. Дене қасиеттеріне тәрбиелеудің 

әдістері мен қоры. Дене қасиеттерін дамытудың әдістері. 

Күш қабілетін дамыту 

     Күш және оны дамыту әдістері. Күш – қуат қабілетін жетілдіру. Балалар мен жасӛспірімдер ӛсу қарқыны ерекшеліктері.      4 тәжірибелік сабақ 

     Күш қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру. Күшті дамыту жаттығу түрлері. Жылдамдық қабілетін дамыту 

     Жылдамдық және оны дамыту әдістері. Жылдамдық қабілетін жетілдіру. Жылдамдықты дамытудың кең тараған әдістері. 

     5 тәжірибелік сабақ 

     Жылдамдық қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру. Жылдамдықты дамыту жаттығу түрлері. Төзімділік қабілетін дамыту 

     Тӛзімділік және оны дамыту әдістері. Тӛзімділік қабілетін жетілдіру. Жалпы тӛзімділік. Арнайы тӛзімділік. Тӛзімділікті сақтаудың әдісі.      6 тәжірибелік сабақ 

     Тӛзімділік қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру. Тӛзімділікті дамыту жаттығу түрлері. Ептілікке тәрбиелеу 

     Ептілік және оны дамыту әдістері. Ептілік қабілетін жетілдіру. Ептілікті дамыту міндеттері. Ептілікке тәрбиелеудің негізгі амалдары.      7 тәжірибелік сабақ 

     Ептілік қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру. Ептілікті дамыту жаттығу түрлері. Икемділікке тәрбиелеу 

     Икемділік және оны дамыту әдістері. Икемділік қабілетін жетілдіру. Икемділікті дамытқанда жас ерекшеліктерінің атқаратын рӛлі.      8 тәжірибелік сабақ 

Икемділік қабілетін дамыту үшін кешендік жаттығулар құрастыру. Икемділікті дамыту жаттығу түрлері. Икемділікті дамытудағы қайталау мӛлшері. Мүсіннің қалыптасуы 

Сымбат – мүсіннің сыртық кӛрінісі, күнделікті дағдыға айналған қозғалысы, жүріс мәнері. Мүсіннің бұзылу себебі. Оның алдын алу және түзеу. Дене 

шынықтыру жаттығуларын жасағанда мүсінді дұрыс ұстау, бақылау жүргізу. 

     9 тәжірибелік сабақ 


     Сымбаттылықты қалыптастыру кешендік жаттығулар құрастыру. Сымбаттылықты  қалыптастырудың негізгі бағыттары. Сымбаттылықты дамытуға 

қойылатын кеңестер. 2 бөлім. Дене тәрбиесімен шұғылданудың негізгі түрі – сабақ 

Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі –сабақ 

     Сабақтың сипаттамалық ерекшеліктері. Оқушылардың дене тәрбиесін арнайы ұйымдастыру жолдары. Сабақтың жоғарғы тиімділігін қамтамасыз ету 

шарттары. Сабақ кезінде қолданылатын құралдар мен тәсілдер. 

     10 тәжірибелік сабақ 

     Мектеп бағдарламасын талдау (1-4 сынып). Саптық жаттығулар, гимнастика, жеңіл атлетика, шаңғы, ойындар, шанамен сырғанау.      11 тәжірибелік сабақ 

     Мектеп бағдарламасын талдау (5-9 сынып). Саптық жаттығулар, гимнастика, жеңіл атлетика, шаңғы дайындығы, спорттық ойындар, қимылды 

ойындар, жекпе-жек спорт түрлері. 

Мектепте дене тәрбиесі жөніндегі жұмыстарды жоспарлау мен есепке алу 

     Жылдық жоспар. Тоқсандық күнтізбелік – тақырыптық жоспар. Күнделікті сабақ жоспары. Дене тәрбиесі сабағын бағалау кӛрсеткіштері. Есеп беру 

түрлері: алдын-ала, жыл бойы, қорытынды. 

     12 тәжірибелік сабақ 

     Бағдарламаға сәйкес жылдық жоспар құру. Мектеп бағдарламасын 102 сағатқа бӛлу. Базалық 77 сағат және ӛзгермелі 25 сағат.      13 тәжірибелік сабақ 

     Тоқсандық - күнтізбелік жоспар құру. Жылдық сағат санын 1 тоқсан – 27сағат, 2 тоқсан – 21сағат, 3 тоқсан – 30сағат, 4 тоқсан – 24 сағат.      14 тәжірибелік сабақ 

     Есеп беру құжаттарын талдау және даярлау. Жалпы және жылдық жоспар, оқу жұмыс жоспарларын құрастыру, сыныптан тыс жұмыс жоспар. Дене тәрбиесі сабағының құрылымы 

     Дайындық бӛлімі. Негізгі бӛлім. Қорытынды бӛлім. Құзыреттілікке бағытталған сабақтың мақсаты мен міндеттері.      15 тәжірибелік сабақ 

     Жеңіл атлетика сабағы бойынша құзыреттілікке бағытталған сабақ жоспарын құру. Мұғалімнің сабаққа дайындығы, сабақтың бӛлімдері, сабақтың 

мақсаты мен міндеттері. Сабақтың негізгі бӛлімін құрыстыру ерекшеліктері.      16 тәжірибелік сабақ 

     Гимнастика сабағы бойынша құзыреттілікке бағытталған сабақ жоспарын құру. Қауіпсіздік ережесін сақтау. Мұғалімнің сабаққа дайындығы, сабақтың 

бӛлімдері, сабақтың мақсаты мен міндеттері. Сабақтың негізгі бӛлімін құрастыру ерекшеліктері. 

     17 тәжірибелік сабақ 

     Спорттық ойындар сабағы бойынша құзыреттілікке бағытталған сабқа жоспарын құру. Мұғалімнің сабаққа дайындығы, сабақтың бӛлімдері, сабақтың 

мақсаты мен міндеттері. Сабақтың негізгі бӛлімін құрастыру ерекшеліктері. Спорт ойындары сабақтарында эстафеталық ойындардың маңызы. 

Дене тәрбиесіндегі дәрігерлік және педагогикалық бақылау 

     Дәрігерлік және педагогикалық бақылаудың түрлері. Дене шынықтыру және спортпен шұғылданушылардың денсаулығын бақылау. Негізгі топ. 

Дәрігерлік дайындық тобы. Арнайы дәрігерлік топ. 

     18 тәжірибелік сабақ 

     Ӛзін-ӛзі бақылау күнделігін құрастыру. Күнделікті денсаулықты бақылау түрлері. Оқу жылы бойындағы дене қабілеттерін бақылау жаттығулары.      19 тәжірибелік сабақ 

     Әртүрлі ауруларға күнтізбелік - тақырыптық жоспарлар құру. Арнайы дәрігерлік топ құру. Сабақ кестесін, уақытын, сабақ орынын дайындау. Дене тәрбиесі сабағының түрлері 

     Мектептегі оқу жұмысының негізгі түрі сабақ. Кіріспе сабақ. Жаңа материалмен таныстыру сабағы. Ӛтілген материалды жетілдіру сабағы. Аралас 

сабақ. Қорытынды есеп сабағы. 

     20 тәжірибелік сабақ 

     Әр түрлі спорт бойынша сабақ жоспарын құрастыру. Гимнастика, спорттық ойындар, жеңіл атлетика, шаңғы, қимыл-қозғалыс ойындары. Сабақты өткізу әдіс-тәсілдері 

     Жаппай әдіс. Кезекпен орындау әдісі. Толассыз әдіс. Топтық әдіс. Айналмалы әдіс. Дара әдіс. Сабақты ұйымдастыру әдістері.      21 тәжірибелік сабақ 

      Ӛткізудің әртүрлі әдістерін қолданып машықтық сабақ ӛткізу. Спорт залда, спорт алаңдарында, қыста ашық ауада сабақ ӛткізу. 

Дене жаттығуларын үйрету 

     Оқытудың тәрбиелік сипаты. Үйрету қағидалары. Дене тәрбиесі жаттығуларын үйретудің негізгі бағыттары мен шарттары. Дене тәрбиесінің 

әртүрлілігі. 

Оқыту әдістері 

     Дене тәрбиесі пәнін оқыту әдіс – тәсілдері. Сӛздік әдіс. Кӛрнекілік әдіс. Практикалық әдіс. Оқушыларға қозғалысты орындай білу іскерлілігі мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Сабақта жіберілетін қателіктер, оны түзету жолдары 

     Жалпы қателіктер. Дара қателіктер. Негізгі  және дайындық тобы оқушыларымен жұмыс ерекшеліктері.      22 тәжірибелік сабақ 

     Сабақ мезгілінде қателіктерді кӛріп түзетіп талдау. Жалпы және дара қателіктердің пайда болуы және оның түзету жолдары. Мұғалімнің сабаққа дайындығы 

     Мұғалімнің сабаққа дайындық кезіндегі жаттығуды іріктеп алу әдіс-тәсілдері. Мұғалімнің сабақ кезіндегі орны. Оқушыларды эстетикалық тәрбиеге 

баулу. Дене тәрбиесі сабағының сабақ кестесіне орналастырудың маңызы. 

Сабақта денеге түсетін күш және оны реттеу 

     Организмге күш түсіру мӛлшері. Күш түсіру кӛлемі. Күш түсіру қарқыны. Күш түсіруді реттеу. Күштің организмге әсер етуін анықтау түрлері. Дене тәрбиесі сабағының тығыздығы 

     Сабақтың жалпы тығыздығы. Сабақтың қозғалтушы тығыздығы. Хронометраждау мәжіліс хаты. Қан қысымын ӛлшеу. Қан тамыры соғуын ӛлшеу 

мәліметтері. 

    23 тәжірибелік сабақ 

    Хронометраж хаттамасын құру және негізін талдау, сабақтың тығыздығын анықтау. Сабақтың қозғалтушы тығыздығын кӛбейту факторлары.      24 тәжірибелік сабақ 

    Қан тамыры соғуы кестесін құру және хаттама енгізін талдау, жүктеме мӛлшерін анықтау. Қисық сызықта пайда болған сабақ бӛлімдеріндегі дене 

қуаты күш түсу нәтижесін кӛру және ӛзгеріс енгізу. Дене тәрбиесі сабағын талдау 

     Жалпы мәлімет. Сабаққа дайындық. Сабақтағы оқу-тәрбие жұмыстары. Сабақты ұйымдастыру. Ой-пікір қорытындысы.      25 тәжірибелік сабақ 

    Хронометраж, қан тамыры соғуы хаттамаларын жүргізу арқылы сабақтың сапасын анықтау. Сабақтың тығыздығын анықтау формалары. Үйге берілетін тапсырма 

    Үйге берілетін тапсырмаларың ағзаның дамуына әсері. Ӛз бетінше жасауға ұсынылатын жаттығу түрлері. Үйге берілген тапсырмаларды орындау 

тәртібі. 

    26 тәжірибелік сабақ 

     Жалпы дамыту жаттығуларын ӛз беттерінше құрастырып, орындай білу. Жаттығуды құрастыру ерекшеліктері, саны, мӛлшері, қарқыны. 3 бөлім. Сынақтар 

Сынақтарға дайындық және ұйымдастыру. Оқушылардың дене тәрбиесі қасиеттерін тестілеу әдістемесі және ұйымдастыру 

     Сабақта дене дамуы деңгейін анықтайтын оқу кӛрсеткіштері.      27 тәжірибелік сабақ 

     Шапшаңдық пен ептілік қасиеттерін анықтау. 10 метрге 3 рет жүгіру техникасы. Жаттығу орынын әзірлеу.      28 тәжірибелік сабақ 

     Тӛзімділік қасиетін анықтау. 1000м, 2000м, 3000м жүгіру, 6 минуттық жүгіру.      29 тәжірибелік сабақ 

     Бұлшық ет күшін, икемділік қасиетін анықтау. Кермеге тартылу, шалқадан жатып денені кӛтеріп түсіру, бір орыннан ұзындыққа секіру. 

Гимнастикалық орындықтың үстінен алға иілу, гимнастикалық тӛсенішінің үстінде отырып алға иілу. 

Президенттік сынамаларды тапсыру анықтамалары 

     Президенттік сынамалар ұғымы. Мақсат пен міндеттері. Президенттік сынамалар бойынша сынақтарды ӛткізудің тәртібі мен шарттары.       30 тәжірибелік сабақ 

     Президенттік кӛпсайыс бойынша сабақты жүргізу жоспарын құрастыру, есеп құжаттарын дайындау. Президенттік сынамалардың құрылымы, 

сынақтар кӛрсеткіштерінің түрлері президенттік сынамалар бойынша сынақтарды ӛткізудің тәртібі мен шарттары. 

4 бөлім. Күн кестесінде дене тәрбиесі жөнінен ұйымдастырылатын іс-шаралар. 

Ұзартылған күн тобындағы дене шынықтыру және сауықтыру шаралары 

     Сабаққа дейінгі гимнастика. Сергіту сәті. Қозғалмалы үзіліс.      31 тәжірибелік сабақ 

     Гигиеналық гимнастика жаттығулар кешенін құрастыру (құралмен және құралсыз). Гимнастикалық таяқша, доп, секіргіш, гантель т.б. құралдармен 

жаттығу. Үйде ертеңгілік жаттығу орындау тәртібі. 

     32 тәжірибелік сабақ 

     Сергіту сәті жаттығулар кешенін құрастыру. Отырып, парта жанында тұрып, саусақтарына. Жаттығулардың ағзаға тигізетін әсері.      33 тәжірибелік сабақ 

     Қозғалмалы үзілісті ұйымдастыру, жаттығулар кешенін құру. Үзіліс мезгілінде тӛменгі, орта, жоғарғы сыныптармен ойындарды ұйымдастыру 

ерекшеліктері. Дене тәрбиесі белсенділерінің, сынып жетекшілерінің міндеті. 

Ұзартылған күн топтарында күнделікті дене шынықтыру сабағын өткізу 

     Оқушылардың денсаулығына және шынығу дайындығына байланысты жүктемені реттеу. 

     34 тәжірибелік сабақ 

     Ұзартылған күн топтарына дене шынықтыру сабағы жоспарын құрастыру. Дене жаттығуларының ағзаға тигізетін әсері. Ертеңгілік гимнастика, 

ойындар. 

5 бөлім. Мектептегі бұқаралық дене шынықтыру және спорттық шаралар 

Дене тәрбиесінен сыныптан тыс жұмыстар 

     Дене жаттығуларына ӛз еркімен дайындалуға арналған сабақтарды ұйымдастыру жолдары. Денсаулық және спорт күндері. Спорттық үйірмелер, 

жарыстар. Туристік жорық. Спорт мейрамдары. Серуен.      35 тәжірибелік сабақ 

     Денсаулық күндері бағдарламаларын құру. Денсаулық күні мақсаты, ӛтетін күні, орны, жауапты адамдарды анықтау, ережесін құру. Мектеп 

директорының бұйрығы. Жас ерекшеліктеріне байланысты оқушыларды бӛлу. 

     36 тәжірибелік сабақ 

     Туристік жорық бағдарламасын құру, жол жүру құжаттарын даярлау. Туризм түрлері. Саяхатты ӛткізу кезеңдері, дайынды, орындалуы, қорытынды. 

Туристік құрал-жабдықтар, қауіпсіздік ережелері. 

     37 тәжірибелік сабақ 

     Спорт мейрамдарын ұйымдастыру бағдарламасын құру. Атақты спортшылармен кездесу. Жігіт сұлтаны. Қыз сыны.      38 тәжірибелік сабақ 

     Әр түрлі спорт түрінен үйірмелер, жарыстар құжаттарын құру. Спортқа қабілетті топ жинақтау, үйірме кестесі, үйірме журналы, жарыс ережесі, жарыс 

хаттамалары, марапаттау. 

Дене тәрбиесінен мектептен тыс жұмыстар 

     Мектептен тыс дене тәрбиесі жӛнінен ұйымдастырылатын жұмыс түрлері. 

     Балалар мен жасӛспірімдер мектептері, аудандық, қалалық оқу бӛлімдері, мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру орталықтары, туристік ұйымдар, 

мәдениет үйлері ұйымдастыратын жұмыстар.      39 тәжірибелік сабақ 

    Демалыс күні мен демалыс орындарында сауықтыру бағдарламасы мен жоспарын құру. Жазғы лагерлер, балалардың денсаулығын нығайту мекемелері 

ұйымдастыратын жұмыс түрлері. 

Жазғы демалыс лагерлерінде дене шынықтыру сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру 

     Ертеңгілік гимнастика. Қимылды ойындар мен спорттық жарыстарды ӛткізу. Табиғи дене шынықтыру факторларын қолдану.      40 тәжірибелік сабақ 

     Жазғы лагердің ашылу және жабылу мерекесіне бағдарлама құрастыру. Мерекенің мақсат, міндеттері, күні, ӛтетін орны, уақыты, жауапты адамдар, 

мереке мазмұны, марапаттау. 

     41 тәжірибелік сабақ 


     Жазғы лагерлерде гигиеналық гимнастика кешенін құру және ұйымдастыру. Ашық ауада кӛпшілікпен гимнастика ұйымдастыру, әнмен сүйемелдеу. 

     42 тәжірибелік сабақ 

    Жарыстарды жүргізу ережесін құру, жарыстарды ӛткізу есебі. Жарыстардың мақсаты мен міндеттері, құрамы, ӛткізу әдісі, марапаттау. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру 

     Оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру. Оқу-жаттығу сабақтарында тәрбиелік жұмыстар.      43 тәжірибелік сабақ 

     Спортшылардың даярлығына қарай спорттың бір түрі бойынша оқу-жаттығу жоспарын құру. Жаттығушының спорттық кӛрсеткіші, жаттығу 

орынының гигиеналық талаптары, жаттығу кестесі, жас ерекшеліктері. 

     44 тәжірибелік сабақ 

     Әр түрлі спорт түрінен жарыс құжаттарын даярлау. Спортшылар құрамын анықтау, олардың спорттық деңгейі, жас ерекшеліктері, спорт түрі.  Мәдени, мектептен тыс спорт жұмыстарын ұйымдастыру орындарында спорттық шараларды өткізу 

     Спорт үйірмелерінде, спорт клубтарында, тұрғын үй ауласында. 

     45 тәжірибелік сабақ 

     Тұрғылықты жер бойынша, дене шынықтыру - сауықтыру іс-шараларының жоспарын құру. Бос уақыттарында аула клубтарында спорт алаңдарында 

спорт ғимараттарындағы сауықтыру жұмыстары.      46 тәжірибелік сабақ 

     Спорттың түрінен бір айға арналған оқу-жаттығу жоспарын құру. Спортшының жалпы, арнайы дайындығы. Жан-жақты дене бұлшық еттеріне 

жаттығулар. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру. 

     Салауатты ӛмір сүрудің негізгі принциптері. Отбасындағы дене тәрбиесі. Бұқаралық спорттық шаралар.      47 тәжірибелік сабақ 

     Отбасы үшін демалыс күні бағдарламасын құру. Серуен, жорық, шаңғы, конькимен сырғанау, суға шомылу.      48 тәжірибелік сабақ 

     Жас ерекшеліктерін ескере отырып, ӛздігінен жүргізілетін жаттығулар кешені. 1-4 сыныптармен,    5-9, 10-11 сыныптармен жүргізілетін 

жаттығулармен ойындар ерекшеліктері. Ұйымдастыру әдістері. 

     Кәсіптік - қолданбалы дене шынықтыру даярлығы 

     Кәсіптік - қолданбалы даярлықтың бағыты. Кәсіптік қызмет ерекшеліктеріне байланысты арнайы сабақтардың әдіс-тәсілдері. 

     49 тәжірибелік сабақ 

     От сӛндіруші, әскери қолданбалы дене шынықтыру жаттығулар кешенін құру. Батылдыққа, мергендікке, күштілікке, тӛзімділікке, ептілікке 

қалыптастыратын жаттығу түрлері. 

Жас және егде жастағы адамдармен дене шынықтыру мәдениетінің міндеті мен маңызы 

     Егде қартайған шақтағы дене шынықтыру қызметінің міндеттері. Сабақтың түрі және әдістемелік ерекшеліктері. 

     50 тәжірибелік сабақ 

     Егде қартайған адамдар үшін тыныс алу гимнастика жаттығулар кешенін құру. Отырып, жүріп орындалатын тыныс алу жаттығулары. Мүгедектермен дене шынықтыру сауықтыру жұмыстары 

    Жұмыстың әдіс-тәсілдері. Айналысушыларға дәрігерлік бақылау жасау.      51 тәжірибелік сабақ 

     Науқастар үшін жаттығулар кешенін құру. Әртүрлі ауруларға арналған жаттығулар ұйымдастыру және ӛткізу.      52 тәжірибелік сабақ 

     Қан тамыры соғысы, қан қысымын ӛлшеу арқылы ағзаға түсетін күшті реттеу. Пульсометрия арқылы кӛрсетілген қисық сызық арқылы ағзаға түскен 

күшті кӛріп анықтай алу. 

    

  Курстық жұмыстардың үлгі тақырыптары: 1.

 

Оқушылардың жанұядағы тәрбиесі. 2.

 

Дәстүрлі қазақтың ұлттық ойындарын мектептегі дене тәрбиесі жүйесінде қолдану. 3.

 

Жергілікті жағдайды негізге ала отырып, қозғалмалы ойындар арқылы мектеп оқушыларының дене тәрбиесі тиімділігін арттыру жолдары. 4.

 

Ӛмірге қажетті қимыл іскерлік дағдыларын қалыптастыру. 5.

 

Дене тәрбиесі сабағында дене қасиеттерін дамыту. 6.

 

Оқушылардың кәсіптік - қолданбалы дене дайындығын дамытудың маңызы. 7.

 

Шаңғы дайындығынан, оқу сабақтарын жоспарлау және ұйымдастыру. 8.

 

Арнайы дәрігерлік топ оқушыларымен жұмыс жүргізу іс-тәжірибелері. 9.

 

Дене тәрбиесіндегі дәрігерлік және педагогикалық бақылау. 10.

 

Дене тәрбиесі сабағында дене кӛрсеткіштері дайындығын анықтау. 11.

 

Дене шынықтыру сабақтарында қауіпсіздік ережелерін сақтау. 12.

 

Ойын – дене қозғалысын дамытудың құралы.  13.

 

Сабақта ұлттық ойындарды қолданудың маңызы. 14.

 

Қазақтың ұлттық ойындарының дене тәрбиесі мәдениетіндегі орны. 15.

 

Ұлттық спорт түрлерімен ойындардың тәрбиелік маңызы. 16.

 

Бастауыш сыныптарындағы дене шынықтыру сабақтарының ерекшеліктері. 17.

 

Мұғалімнің педагогикалық шеберлік үлгісі – сабақ.  18.

 

Мектепке арналған жаңа оқулық буындарының маңызы. 19.

 

Жазғы демалыс лагерінде бұқаралық дене шынықтыру спорт жұмыстарын ұйымдастыру. 20.

 

Туристік жорық – дене шынықтыру құралы. 21.

 

Дене шынықтыруға табиғат күшін пайдалану. 22.

 

Мектептегі дене тәрбиесі жұмысының түрі – президенттік сынақ. 23.

 

Жастарға дене тәрбиесін беру – қоғамның әлеуметтік қажеттігі. 24.

 

Дене тәрбиесінің оқу-тәрбие жұмыстарымен ӛзара байланысы. 25.

 

Дене тәрбиесінің пәнаралық байланыстары. 26.

 

Мектепте спорт алаңын жабдықтау. 27.

 

Мектепте бұқаралық дене шынықтыру спорт жұмыстарын жүргізу. 28.

 

Дене шынықтыру сабақтарында баскетбол ойыны тәсілдерін үйрету. 29.

 

Денені шынықтыру – ауруды тұншықтыру. 30.

 

Футбол ойыны әдістерін үйрету. 31.

 

Сабақта дене тәрбиесін оқыту әдістері. 32.

 

Дене тәрбиесін оқыту мәселелері. 33.

 

Жүгіруді бастау және аяқтау. 34.

 

Бастауыш сыныптарда спорттық жаттығуларды үйрету. 35.

 

Жеңіл атлетика жаттығуларын дене шынықтыру сабақтарында үйрету. 36.

 

Дене шынықтыру сабақтарында спорттық ойындарды ұйымдастыру және ӛткізу. 37.

 

Мектепте жекпе-жек ӛнерін оқыту ерекшеліктері (самбо, дзю-до, қазақша күрес, бокс, таэквондо). 38.

 

Волейбол ойыны әдістерін дене шынықтыру сабақтарында үйрету. 39.

 

Дені саудың – жаны сау. 40.

 

Дене тәрбиесі – болашақ салауатты ӛмірдің негізі. 41.

 

Дене шынықтыру сабақтарында қимыл-қозғалыс ойындарын үйрету. 42.

 

Ұлттық ойын түрлері және тарихы. 43.

 

Дене шынықтыру сабағының тәрбиелік маңызы. 44.

 

Мектептегі дене тәрбиесі сабағының бала тәрбиесіндегі рӛлі. 45.

 

Дене шынықтыру сабақтары кезіндегі қауіпсіздік ережелері. 46.

 

Ойындардың дене тәрбиесі құралы және әдісі ретіндегі рӛлі. 47.

 

Мектепте дене тәрбиесі жӛніндегі жұмыстарды жоспарлау және есепке алу. 48.

 

Акробатикалық жаттығуларды үйрету. 49.

 

Шаңғы дайындығы сабақтарының ерекшелігі. 50.

 

Жеңіл атлетика сабақтарында әдейі дайындық жаттығуларын  қолдану. 51.

 

Ауыр атлетика. 52.

 

Коньки дайындығынан оқу сабағын жоспарлау және ұйымдастыру. 53.

 

Қазақстан гимнасшыларының халықаралық спорт алаңына шығуы. 54.

 

Акробатика және кӛркем гимнастика. 55.

 

Гимнастикалық арыс жаттығулары. 56.

 

Ағаш аттан секіру жаттығуларын жетілдіру. 57.

 

Гимнастика сабағындағы қауіпсіздік ережелері. 58.

 

Кӛлденең кӛрме жаттығулары. 59.

 

Шығыршықта орындалатын жаттығулар, бір орында және тербелісте. 60.

 

Бӛрене жаттығулары. 61.

 

Еркін акробатикалық жаттығулар. 62.

 

Гимнастикалық жаттығулардың техникалық негіздері, ұғымы. 63.

 

Қазақстандағы шаңғы спортының даму тарихы, шығуы, пайда болуы. 64.

 

Шаңғы спортының қауіпсіздік ережелері. 65.

 

Шаңғы спортының қажетті инвентарлары. 66.

 

Шаңғы спортының жеке түрлеріне сипаттама. 67.

 

Алма-кезек адымдап жүру әдісінің анализі. 68.

 

Бір мезгілді бір адымдап, бір мезгілді екі адымдап, бір мезгілде адымдап  жүру әдістерінің анализі. 69.

 

Еңістікке кӛтерілу тәсілдері. 70.

 

Еңістіктен түсу тәсілдері. 71.

 

Қозғалыс кезіндегі және бір орындағы бұрылулар. 72.

 

Саптағы және шаңы үстіндегі жаттығулар. 73.

 

Классикалық шаңғы жүрісінің анализі. 74.

 

Шаңғыны конькише тебу жүрісінің анализі. 75.

 

Судың физикалық қасиеттер. 76.

 

Жүзу түрлерін жіктеу және жүзуде аталатын терминдер. 77.

 

Жүзуші денесінің ілгері жылжуға кедергі жылжуға кедергі келтіретін күштерді талдау. 78.

 

Жүзу техникасына қабылданатын жалпы талаптар. 79.

 

Кроль әдісімен жүзу техникасы. 80.

 

Брасс әдісімен жүзу техникасы. 81.

 

Баттерфляй әдісімен жүзу техникасы. 82.

 

Жүзуші дайындаудың негізгі түрлері. 83.

 

Жүзушілердің машықтану әдістері. 84.

 

Жарысты саралау, дайындау және ұйымдастыру. 85.

 

Жалпы негізгі жеңіл атлетика. 86.

 

Қазақстандағы жеңіл атлетиканың дамуы. 87.

 

Жеңіл атлетиканың шығу тарихы. 88.

 

Спорттық жүріс және жүгіру. 89.

 

Қазіргі уақыттағы жеңіл атлетиканың шығу тарихы. 90.

 

Жүгіру түрлері:  a)

 

қысқа қашықтық b)

 

орта қашықтық c)

 

ұзақ қашықтық 91.

 

Секіру туралы түсінік. 92.

 

Лақтыру туралы түсінік. 93.

 

Кросс. Марафондық жүгіріс. 94.

 

Кӛп сайыс туралы түсінік, түрлері. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау. 

     Пән бойынша бақылау аралық аттестация: бақылау жұмысы, сынақ, тестілеу, емтихан болып табылады. 

     Пән бойынша бақылау жұмыстарының түрін және ӛткізу уақытын білім ұйымдары анықтайды. 

-

 

бақылау жұмысы –2  семестрде ӛтеді; -

 

сынақ –  4 семестрде ӛтеді; -

 

емтихан –  8 семестрде ӛтеді. Білім ұйымдары жұмыстық оқу бағдарламасында құзыретті – бағытталған тәжірибелік жұмыстар мен тесттік түрде тапсырмалар құрастырылада. 

Кәсіби біліктіліктің деңгейіне сәйкес тест тапсырмаларының күрделілігі негізгі үш деңгейде (ең тӛмен, орта және күрделі) тұрады. 

     Тестіде келесі бӛлімдер бойынша сұрақтар қамтылуы қажет: 

1 бӛлім. Дене шынықтыру мәдениетінің әлеуметтік-педагогикалық негіздері                   22% 

2 бӛлім. Дене тәрбиесімен шұғылданудың негізгі түрі –сабақ                                              35% 

3 бӛлім. Сынақтар                                                                                                                         7% 

4 бӛлім Күн кестесінде дене тәрбиесі жӛнінен ұйымдастырылатын іс-шаралар                 7% 

5 бӛлім Мектептегі бұқаралық дене шынықтыру және спорттық шаралар                           29% 

 

Әдебиеттер тізімі 

1.

 Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқына жолдауы». – Астана: 2009. 

2.

 Қазақстан Республикасының «Спорт және дене шынықтыру мәдениеті туралы Заңы». 

3.

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңнама». – Алматы: 2009. 

4.

 Дене шынықтыру институтына арналған оқулық. –Москва: 1987. 

5.

 Дене шынықтыру бағдармалары 1-4 сыныптар. Жалпы білім беретін мектептің 1-4 сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: 

РОНД, 2003. 

6.

 

Дене шынықтыру бағдармалары 5-7 сыныптар. Жалпы білім беретін мектептің 5-7 сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: РОНД, 2003. 

7.

 Дене шынықтыру бағдармалары 8-9 сыныптар. Жалпы білім беретін мектептің 8-9 сыныптарына арналған бағдарламалар. –Алматы: 

РОНД, 2003. 

8.

 

Дене шынықтыру – сауықтыру топтары үшін ұйымдастыру – әдістемелік нұсқаулар мен бағдарламалар. 9.

 

Качашкин В.М. Дене тәрбиесі әдістемесі. –Москва: Ағарту, 1980. 10.

 

Қазақстан Республикасындағы халықтың дене тәрбиесі даярлығының президенттік сынамалары туралы қаулысы. 24 маусым 1996жыл. №774 

11.


 

Матвеева Л.П. Дене шынықтыру тәрбиесінің әдісі мен теориясы. Арнаулы орта оқуларына арналған оқулық. –Москва: Ағарту, 1980. 

12.

 

Мұхамеджанова У.Ж. Дене шынықтыру оқыту әдістемесі. – Астана: Фолиант, 2007. 13.

 

Тӛтенай Базарбек. Дене тәрбиесі оқулығы. Педагогикалық колледж студенттеріне арналған. – Астана: Фолиант, 2008. 14.

 

Шиян Б.М. Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі, педагогикалық институт, училище оқу құралы. – Москва: Ағарту, 1988.  

 

 Каталог: dist zaoch -> 3kurs -> 3fk-1kz -> dismuh
3fk-1kz -> Дене тәрбиесі туралы жалпы түсінік 1-тапсырма
dismuh -> Қарағанды облысының білім басқармасы
3fk-1kz -> Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
3fk-1kz -> Келісілді Бекітемін
3fk-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
3fk-1kz -> Лекция №1 Тақырыбы: Әлеуметтік басқарудың теориялық негіздері Жоспары
3fk-1kz -> А. С.Құлмағамбетова С. С
3fk-1kz -> «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығына арналған Психология пәнінен

жүктеу 230.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет