Келісілді Бекітемінжүктеу 124.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі124.26 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі      

Қарағанды облысының білім басқармасы                             

Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж                     

 

    Келісілді                                                                                                                                                                       Бекітемін  

Директордың оқу ісі жӛніндегі орынбасары                                                                                                             Колледж директоры  

___________________  Казкенова Б.М.                                                                                                                       _________________Волкова Л.В. 

«__ » ________________ 2014ж.                                                                                                                                 «___» ________________ 2014ж. 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы             

 

Оқытушы     Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы 

Пән               Психология және спорт психологиясы 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған.   Тіркеу № «24»   09.10.2002ж. 

Мамандығы  :        0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 

Біліктілігі               0103023 «Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі» 

Оқу жұмыс жоспары негізінде _____________ж. 

 

 Кесте №. Оқу уақытын үлестіру        

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыстары 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

Емтихандар 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

42 14 

14 


 

 14 

 

  

 

 з 

56 14 

16 


 

 

12 14 

 

  

з  

98 28 

30 


 

 

12 28 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                   Кесте  №.          Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы  

 

Оқу жылы Топтар 

          2014-2015 

3ФК-1к

 

  

 

  

 

  

                                                                

                        «Экономикалық-құқықтық және гуманитарлық» бӛлім отырысында қабылданды 

                                                        Бӛлім меңгерушісі__________________ Садық Ж.Т. 

                                                         Хаттама №  ____________________ 

                                                           «___» ________________    20_____  ж. 

 

 

  

 

  

 

 

                                      МАЗМҰНЫ 1.

 

Түсіндірме жазба 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                    1.Түсіндірме жазба 

 

   Оқу  жұмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  орта  арнаулы  кәсіби  оқу  орындарына  арналған  мемлекеттік 

стандартқа сәйкес құрылған. 

    Жалпы кӛлемі-98сағат, соның ішінде: теориялық сабақ-58 сағат, тәжірибелік сабақ-40сағат. Осы жұмыс оқу бағдарламасын іске 

асыру барысында 0103000  «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы  бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға 

міндетті орта кәсіптік білім стандартына сәйкес ӛткізілу қаралған. 

    Осы жұмыс оқу бағдарламасы психологияның даму тарихын және оның ғылыми зерттеу әдістерін, ми және психика, жеке адам 

және іс-әрекет психологиясы мәселелерін, адамның психикалық таным процестерін, жеке адамның эмоциясы және сезім сферасы, 

адамның психологиялық ӛзгешеліктерін, жас ерекшелігі және педагогикалық психология мәселелерін, әлеуметтік психологияның 

жалпы мәселелерін оқытуды қарастырады. 

   Курстың  мақсаты  студенттерге  жеке  тұлғаның,  адам  ағзасының  даму  заңдылықтарының  қалыптасуы,  спорт  қызметі 

жағдайындағы  психикалық  үрдістердің  қызмет  етуі  жағдайлары  туралы,  мақсаттар,  міндеттер,  педагогикалық  үрдістің 

заңдылықтары туралы кӛзқарастарды қалыптастыру, сонымен қатар студенттерді қазіргі заманғы адам мен келешектегі маманның 

жалпы мәдениетін құраушысы ретінде психологиялық және педагогикалық мәдениеттің элементтеріне еліктіру болып табылады. 

 

1.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

-Базалық: 

БҚ.2. Ортақ нәтижеге жету үшін, топтағы кӛзқарасты әртүрлі 

адамдармен этикет нормаларына сәйкес ынтымақтастық 

байланыс орната білу; 

БҚ.6. Оқуға, ӛзінше оқуға қабілеттілік-үздіксіз ӛзінше білім 

алуға және кәсіптік біліктілікті жетілдіруге дайындық; 

БҚ.10. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

білу, Балалар құқығы туралы Конвенцияны, мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандартын білу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 


    Психологияны ғылым ретінде түсінуі, оның құрылымы мен 

принципін білуі; 

Меңгереді: 

    Психология пәні бойынша оқу әдебиеттері мен ӛз бетінше 

жұмыс жүргізу дағдысын; 

Дағдыланады: 

   Таным процестерінің ерекшеліктерін білуі

Құзыретті:     Жеке адамның әр түрлі жас ерекшелік кезеңдеріндегі 

дамуын білуі; 

-Кәсіби: 

КҚ.1. Білім алушылардың психологиялық даму 

ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін, оқу тәрбие процесінің 

мәнін, дидактика заңдылықтарын білу; 

КҚ.3. Мақсат пен міндеттерді анықтай, білім алушылардың 

іс-әрекетін жобалай, ұйымдастырушылық дағдыларын 

дамыта білу; 

 

Біледі:    Жеке тұлғаның дамуының психологиялық ерекшеліктерін

Меңгереді: 

 Психикалық құбылыстардың пайда болуы және дамуы, 

қалыптасу заңдылықтарын; 

Дағдыланды: 

    Бақылау дағдыларын, баланың психикалық ерекшеліктеріне 

талдау жасауды білуге; 

Құзыретті: 

Психология ғылымының әдіснамалық негізін игереді. 

-Арнайы: 

АҚ.2. Негізгі ұғымдар мен терминдерді, әртүрлі нысандар 

мен нақты құбылыстар арасындағы қатынастар мен 

байланыстарды ашатын заңдарын білу

АҚ.4. Мұғалім мен оқушының портфолиосының мазмұнын 

жинақтау әдістерін меңгеру. 

АҚ.5. Оқу-ақпараттық құралдармен жұмыс жасаудың әдіс-

тәсілдерін және оларды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын меңгеру. 

Біледі: 

   Жан мен тәннің байланыстылығы туралы тарихи ілімді; 

Меңгереді: 

   Қарым-қатынастың қызметін және түрлерін жіктеуді; 

Дағдыланды: 

  Ӛзінің коммуникативтік қасиеттерін қалыптастыруды және 

оларды жетілдіру үшін бағдарлама жасауға; 

Құзыретті: 

Жеке адамның жас ерекшелік кезеңдеріндегі дамуын, жеке 

адамның психикалық бағыттағы компоненттерін білу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоғары  

дейгей 


Орта  

буын 


маманы 

 

 

 

 

І Бөлім. Жалпы психология. 

 

 

 

Тақырып №1.Жалпы психология туралы түсінік.        2 

 

 Тақырып №2. Психология ғылымының зерттеу әдістері. 

      2 

 

 Тақырып №3.Жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасы. 

      2 

 

 Тақырып №4. Топтар және ұжымдар психологиясы. 

      2 

 

 Тақырып №5.Іс-әрекет психологиясы.     

      2 

 

 Тақырып №6.Қарым-қатынас пен сӛйлеудің психологиялық сипаттамасы. 

      2 

 

 Тақырып №7. Психологиялық процестер. Түйсік туралы түсінік.  

      2 

 

 Тақырып № 8. Тәжірибелік сабақ № 1. Түйсіктің жалпы заңдылықтары. 

      2 

 

 Тақырып №9.Қабылдау туралы түсінік. 

      2 

 

 10 

Тақырып № 10. Тәжірибелік сабақ № 2. Қабылдаудағы ерекшеліктер. 

      2 

 

 11 

Тақырып №11. Ес туралы жалпы түсінік. 

      2 

 

 12 

Тақырып № 12. Тәжірибелік сабақ № 3.Ес процестерінің ерекшеліктері. 

      2 

 

 13 

Тақырып № 13. Қиял және оның ӛзге психикалық процестермен байланысы. 

      2 

 

 14 

Тақырып № 14. Тәжірибелік сабақ № 4 .Қиял түрлері. 

      2 

 

 15 

 

Тақырып № 15. Ойлау туралы түсінік.       2 

 

 16 

Тақырып № 16.Тәжірибелік сабақ № 5.Ой тәсілдері мен формалары. 

      2 

 

 17 

Тақырып № 17.Эмоция және сезім. 

      2 

 

 18 

Тақырып № 18. Тәжірибелік сабақ № 6.Сезім және эмоция күйлерінің 

ерекшеліктері. 

      2 


 

 

19 Тақырып № 19. Зейін туралы жалпы ұғым. 

      2 


 

 

20 Тақырып № 20.Тәжірибелік сабақ № 7.Зейіннің негізгі қасиеттері. 

      2 


 

 


21 

Тақырып № 21. Еріктің физиологиялық негіздері. 

      2 

 

 22 

Тақырып № 22. Жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. Темперамент. 

 

        2  

23 


Тақырып № 23.Тәжірибелік сабақ № 8.Темперамент типтерінің ерекшеліктері. 

  

24 


Тақырып №24.Мінез туралы жалпы түсінік. 

  

25 


Тақырып № 25.Тәжірибелік сабақ № 9.Міне бітістері. 

  

26 


Тақырып №26. Қабілет және нышан. 

  

27 


Тақырып № 27.Тәжірибелік сабақ № 10.Қабілеттің дарлық сипаттары. 

  

 

ІІ Бөлім. Спорт психологиясы. 

 

 

 28 

Тақырып №28. Спорт психологиясы пәні және оның міндеттері. 

  29 

Тақырып № 29.Тәжірибелік сабақ № 11. Спорт психологиясы пәні және оның 

міндеттері. 

  

30 


Тақырып №30. Спорт және дене шынықтыру қызметіне психологиялық сипаттама. 

  

31 


Тақырып № 31.Тәжірибелік сабақ № 12. Спорт және дене шынықтыру қызметіне 

психологиялық сипаттама. 

  32 

Тақырып №32.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі мұғалімдері қызметінің 

психологиялық сипаттамасы. 

  

33 


Тақырып № 33.Тәжірибелік сабақ № 13. Жаттықтырушы, дене тәрбиесі 

мұғалімдері қызметінің психологиялық сипаттамасы. 

  34 

Тақырып №34. Спорттық топтар мен ұжымдардың психологиясы. 

  35 

Тақырып №35.Қимыл дағдыларының қалыптасу үрдісінің психологиялық 

ерекшеліктері. 

  

36 


Тақырып № 36.Тәжірибелік сабақ № 14. Спорттық топтар мен ұжымдардың 

психологиясы. 

  37 

Тақырып №37.Жаттығу процесі кезіндегі психологиялық ерекшеліктер. 

  38 

Тақырып № 38.Тәжірибелік сабақ № 15. Жаттығу процесі кезіндегі психологиялық 

ерекшеліктер. 

  

39 


Тақырып №39. Спорттық жарыстардың психологиялық ерекшеліктері. 

  

40 


Тақырып № 40.Тәжірибелік сабақ № 16. Спорттық жарыстардың психологиялық 

ерекшеліктері. 

  41 

Тақырып №41. Жас ерекшелік психологиясы негіздері. 

  42 

Тақырып № 42.Тәжірибелік сабақ № 17. Жас ерекшелік психологиясы негіздері. 

  43 

Тақырып №43. Бастауыш сынып оқушылары психологиясы. 

  44 

Тақырып № 44.Тәжірибелік сабақ № 18.Бастауыш сынып оқушыларының 

психологиялық ерекшеліктері. 

  

45 


Тақырып №45. Жеткіншектер психологиясы. 

  

46 


Тақырып № 46.Тәжірибелік сабақ № 19. Жеткіншектердің психологиялық 

ерекшеліктері. 

  47 

Тақырып №47. Жасӛспірімдік кезең психологиясы. 

  48 

Тақырып № 48.Тәжірибелік сабақ № 20.Жоғары сынып оқушыларының 

психологиялық ерекшеліктері. 

  

49 


Тақырып №49. Оқыту психологиясының негіздері. Мұғалім психологиясы. 

  

 

Пән бойынша барлығы : 98 сағат.  42 

56 


 

 

 

     3.2.Пәннің негізгі мазмұны. 

Тақырып  №1.Жалпы  психология  туралы  түсінік.  Психология  туралы  жалпы  түсінік.  Психологияның  даму  тарихы. 

Психология ғылымының салалары. Тақырып №2. Психология ғылымының зерттеу әдістері. Психология ғылымының зерттеу әдістері. Негізгі әдістердің жіктелуі. 

Бақылау және эксперимент әдістері. Қосалқы әдістер түрлері. Тақырып №3.Жеке тұлғаның психологиялық сипаттамасы. Жеке тұлғаның психикасы туралы түсінікті қалыптастыру. Жеке 

тұлға психикасы қалыптасуының негізгі жағдайы: ӛздігінен танып-білу. Тақырып  №4.  Топтар  және  ұжымдар  психологиясы.  Әлеуметтік  топтар  туралы  түсінік.  Шағын  ұйымдасқан  топтардың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. Топтардың даму деңгейлері. Ұжымның психологиялық жағдайы. Тақырып №5.Іс-әрекет психологиясы. Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекет түрлері. Ойын, оқу, еңбек. Дағды, икем, әдет. 

Дағдыны қалыптастырудағы жаттығудың ролі. Тақырып  №6.Қарым-қатынас  пен  сөйлеудің  психологиялық  сипаттамасы.  Сӛйлеу  туралы  жалпы  түсінік.  Сӛйлеу  түрлері. 

Сӛйлеу мәдениеті.Сыртқы және ішкі сӛйлеу түрлері. Тақырып  №7.  Психологиялық  процестер.  Түйсік  туралы  түсінік.  Түйсік  туралы  жалпы  түсінік.  Түйсік  түрлері, 

заңдылықтары. Адаптация, синестезия ұғымдары. Бала түйсіктерінің даму жолдары. Тақырып  №  8.  Тәжірибелік  сабақ  №  1.  Түйсіктің  жалпы  заңдылықтары.  Түйсік  дегеніміз  не?  Түйсіктің  физиологиялық 

негіздері. Түйсік түрлері, заңдылықтары. Адаптация, синестезия түсініктері. Тақырып  №9.Қабылдау  туралы  түсінік.  Қабылдау  ерекшеліктері.  Апперцепция  түсінігі,  оның  түрлері.  Қабылдаудың 

мағыналылығы мен таңдамалығы. Қабылдаудағы иллюзия. Апперцепция түсінігі, оның түрлері. Тақырып № 10. Тәжірибелік сабақ № 2. Қабылдаудағы ерекшеліктер. Қабылдау ерекшеліктері. Апперцепция түсінігі, оның 

түрлері. Қабылдаудың мағыналылығы мен таңдамалығы. Қабылдаудағы иллюзия. Апперцепция түсінігі, оның түрлері. Тақырып  №11.  Ес  туралы  жалпы  түсінік.  Ес  туралы  жалпы  түсінік.  Ес  түрлері.  Ес  процестері.  Елестету  және  оның 

ерекшеліктері. Ұмыту және оның түрлері. Тақырып № 12. Тәжірибелік сабақ № 3.Ес процестерінің ерекшеліктері. Ес туралы жалпы түсінік. Ес түрлері. Ес процестері. 

Елестету және оның ерекшеліктері. Ұмыту және оның түрлері. Тақырып  №  13.  Қиял  және  оның  өзге  психикалық  процестермен  байланысы.  Қиял  туралы  жалпы  түсінік.  Қиял  түрлері. 

Қиялдың жасалу жолдары. Қиялдағы дара айырмашылықтар. Қиялды дамыту жолдары. Тақырып № 14. Тәжірибелік сабақ № 4 .Қиял түрлері. Қиял туралы жалпы түсінік. Қиял түрлері. Қиялдың жасалу жолдары. 

Қиялдағы дара айырмашылықтар. Қиялды дамыту жолдары. Тақырып № 15. Ойлау туралы түсінік. Ойлау туралы жалпы түсінік. Ойлау саласындағы дара айырмашылықтар. Ой тәсілдері. 

Ой формалары.  Тақырып  №  16.Тәжірибелік  сабақ  №  5.Ой  тәсілдері  мен  формалары.  Ойлау  саласындағы  дара  айырмашылықтар.  Ой 

тәсілдері, ой формалары. Тақырып  №  17.Эмоция  және  сезім.  Эмоция  мен  сезім  туралы  түсінік.    Күрделі  эмоциялар.  Жоғары  сезімдер.Эмоциялар  мен 

сезімдердің дамуы мен қалыптасуы. Тақырып  №  18.  Тәжірибелік  сабақ  №  6.Сезім  және  эмоция  күйлерінің  ерекшеліктері.  Эмоция  мен  сезім  туралы  түсінік.  

Күрделі эмоциялар. Жоғары сезімдер.Эмоциялар мен сезімдердің дамуы мен қалыптасуы. Тақырып № 19. Зейін туралы жалпы ұғым. Зейін туралы  түсінік. Зейін түрлері, зейіннің негізгі қасиеттері. Зейінді тәрбиелеу 

жолдары. Тақырып  №  20.Тәжірибелік  сабақ  №  7.Зейіннің  негізгі  қасиеттері.  Зейін  туралы    түсінік.  Зейін  түрлері,  зейіннің  негізгі 

қасиеттері. Зейінді тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  21.  Еріктің  физиологиялық  негіздері.  Ерік  туралы  жалпы  ұғым.    Ерік  амалдарының  кезеңдері.  Ерік  сапалары. 

Ерікті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  22.  Жеке  тұлғаның  психологиялық  ерекшеліктері.  Темперамент.  Темперамент  туралы  жалпы  ұғым. 

Темпераменттің психологиялық сипаттамасы. Темперамент типтерінің жіктелуі. Темпераментті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  23.Тәжірибелік  сабақ  №  8.Темперамент  типтерінің  ерекшеліктері.  Темперамент  туралы  жалпы  ұғым. 

Темпераменттің психологиялық сипаттамасы. Темперамент типтерінің жіктелуі. Темпераментті тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №24.Мінез  туралы  жалпы  түсінік.  Мінез  туралы  жалпы  түсінік.  Мінез  бітістері.  Типтік  мінез  бітістері.  Мінезді 

тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №  25.Тәжірибелік  сабақ  №  9.Міне  бітістері.  Мінез  туралы  жалпы  түсінік.  Мінез  бітістері.  Типтік  мінез  бітістері. 

Мінезді тәрбиелеу жолдары. Тақырып  №26.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  саласындағы  дара  айырмашылықтар  және  оларды 

қалыптастыру. Тақырып  №  27.Тәжірибелік  сабақ  №  10.Қабілеттің  дарлық  сипаттары.  Қабілет  және  нышан.  Қабілет  саласындағы  дара 

айырмашылықтар және оларды қалыптастыру. ІІ Бөлім. Спорт психологиясы. 

Тақырып  №28.  Спорт  психологиясы  пәні  және  оның  міндеттері.  Спорт  және  дене  тәрбиесі  психологиясы  пәнінің  қызметі, 

жарыс,  спорт  атрибуты,  дене  шынықтыру  және  психикалық  кернеу  ерекшелігі,  қызмет  жетістігі.  Спорт  және  дене  тәрбиесі 

психологиясының әдістері 

Тақырып  №  29.Тәжірибелік  сабақ  №  11.  Спорт  психологиясы  пәні  және  оның  міндеттері.  Спорт  және  дене  тәрбиесі 

психологиясы пәнінің қызметі, жарыс, спорт атрибуты, дене шынықтыру және психикалық кернеу ерекшелігі, қызмет жетістігі. 

Спорт және дене тәрбиесі психологиясының әдістері 

Тақырып №30. Спорт және дене шынықтыру қызметіне психологиялық сипаттама. Оқытушы қызметінің құрылымы және 

психологиялық  ерекшеліктері.  Ұйымдастырушылық,  конструктивтік,  жобалық,  танымдық,  коммуникативтік  қызметінің 

ерекшеліктері.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі оқытушысының оқушылармен қарым-қатынасы.  

Тақырып  №  31.Тәжірибелік  сабақ  №  12.  Спорт  және  дене  шынықтыру  қызметіне  психологиялық  сипаттама.  Оқытушы 

қызметінің  құрылымы  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Ұйымдастырушылық,  конструктивтік,  жобалық,  танымдық, 

коммуникативтік қызметінің ерекшеліктері.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі оқытушысының оқушылармен қарым-қатынасы.  

Тақырып №32.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі мұғалімдері қызметінің психологиялық сипаттамасы. Оқытушы қызметінің 

құрылымы  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Ұйымдастырушылық,  конструктивтік,  жобалық,  танымдық,  коммуникативтік 

қызметінің ерекшеліктері.Жаттықтырушы, дене тәрбиесі оқытушысының оқушылармен қарым-қатынасы.  

Тақырып  №  33.Тәжірибелік  сабақ  №  13.  Жаттықтырушы,  дене  тәрбиесі  мұғалімдері  қызметінің  психологиялық 

сипаттамасы.  Оқытушы  қызметінің  құрылымы  және  психологиялық  ерекшеліктері.  Ұйымдастырушылық,  конструктивтік, 

жобалық,  танымдық,  коммуникативтік  қызметінің  ерекшеліктері.Жаттықтырушы,  дене  тәрбиесі  оқытушысының  оқушылармен 

қарым-қатынасы.  


Тақырып  №34.  Спорттық  топтар  мен  ұжымдардың  психологиясы.  Топ,  ұжым  туралы  түсінік.  Ұжымның  психологиялық 

жағдайы. Спорт ұжымы оның ерекшеліктері мен мәні. Топтар түрлері. Тақырып  №35.Қимыл  дағдыларының  қалыптасу  үрдісінің  психологиялық  ерекшеліктері.  Қимылды  сезу  және  арнайы 

қабылдау,  олардың  қимыл  әрекеттерін  қадағалауда  тигізер  әсері.  Қимыл  дағдыларының  қалыптасуының  психологиялық 

сипаттамасы. 

Тақырып  №  36.Тәжірибелік  сабақ  №  14.  Спорттық  топтар  мен  ұжымдардың  психологиясы.  Ұжымның  психологиялық 

жағдайы. Спорт ұжымы оның ерекшеліктері мен мәні. Топтар түрлері. Тақырып  №37.Жаттығу  процесі  кезіндегі  психологиялық  ерекшеліктер.  Жаттықтыру  үрдісінде  мотивацияны  білу.  Спорт 

тәртібі мен жаттықтыру жүктемесін дұрыс қалыптастыру. Тақырып № 38.Тәжірибелік  сабақ № 15. Жаттығу процесі  кезіндегі  психологиялық ерекшеліктер.  Жаттықтыру үрдісінде 

мотивацияны білу. Спорт тәртібі мен жаттықтыру жүктемесін дұрыс қалыптастыру. Тақырып №39. Спорттық жарыстардың психологиялық ерекшеліктері. Спортшылардың тактикалық қимылдарын анықтау. 

Спорттағы  тактикалық  ойлау,  оның  ерекшеліктері.  Жаттықтыру  үрдісінде  мотивацияны  білу.  Спорт  тәртібі  мен  жаттықтыру 

жүктемесін дұрыс қалыптастыру. 

Тақырып  №  40.Тәжірибелік  сабақ  №  16.  Спорттық  жарыстардың  психологиялық  ерекшеліктері.  Спортшылардың 

тактикалық қимылдарын анықтау. Спорттағы тактикалық ойлау, оның ерекшеліктері. Жаттықтыру үрдісінде мотивацияны білу. 

Спорт тәртібі мен жаттықтыру жүктемесін дұрыс қалыптастыру. 

Тақырып  №41.  Жас  ерекшелік  психологиясы  негіздері.  Жас  ерекшелік  психологиясына  кіріспе.  Балалық  шақтың 

психологиялық  дамуындағы  жалпы  заңдылықтар.  Баланың  дамуындағы  қозғаушы  күш  туралы  ұғым.  Жетекші  әрекет  туралы 

түсінік. Жас дамуы мен жас ерекшеліктері психологиясы туралы. Дара және жас ерекшеліктері. Бала денесі мен психикасының 

акселерациясы.  Тақырып  №  42.Тәжірибелік  сабақ  №  17.  Жас  ерекшелік  психологиясы  негіздері.  Жас  ерекшелік  психологиясына  кіріспе. 

Балалық шақтың психологиялық дамуындағы жалпы заңдылықтар. Баланың дамуындағы қозғаушы күш туралы ұғым. Жетекші 

әрекет туралы түсінік. Жас дамуы мен  жас  ерекшеліктері психологиясы туралы. Дара  және  жас  ерекшеліктері. Бала  денесі мен 

психикасының акселерациясы.  Тақырып  №43.  Бастауыш  сынып  оқушылары  психологиясы.  Бастауыш  сынып  оқушыларының  жалпы  сипаты.  Олардың 

денелік  және  оған  баланың  кӛзқарасы.  Балаға  мұғалімнің,  балалар  тобының,  отбасының  әсері.  Балалардың  оқу  әрекетінің 

орындалуы. Оның бала психикасына әсерін, ақыл-ойын, тілін дамытуға байланысты жұмыстар, талдау. 

Тақырып  №  44.Тәжірибелік  сабақ  №  18.Бастауыш  сынып  оқушыларының  психологиялық  ерекшеліктері.  Бастауыш 

сынып  оқушыларының  жалпы  сипаты.  Олардың  денелік  және  оған  баланың  кӛзқарасы.  Балаға  мұғалімнің,  балалар  тобының, отбасының әсері. Балалардың оқу әрекетінің орындалуы. Оның бала психикасына әсерін, ақыл-ойын, тілін дамытуға байланысты 

жұмыстар, талдау. Тақырып  №45.  Жеткіншектер  психологиясы.  Жеткіншектер  дамуындағы  басты  белгілер.  Олардың  организміндегі 

анатомиялық, физиологиялық ӛзгерістер.  Жеткіншек  кезеңдегі  «дағдарыс» проблемасына  теориялық кӛзқарастар. Жеткіншектік 

кезеңнің баланың дамуындағы алатын орны мен маңызы.Ересектік сезім. Әлеуметтік белсенділік. 

Тақырып № 46.Тәжірибелік сабақ № 19. Жеткіншектердің психологиялық ерекшеліктері. Жеткіншектер дамуындағы басты 

белгілер.  Олардың  организміндегі  анатомиялық,  физиологиялық  ӛзгерістер.  Жеткіншек  кезеңдегі  «дағдарыс»  проблемасына 

теориялық  кӛзқарастар.  Жеткіншектік  кезеңнің  баланың  дамуындағы  алатын  орны  мен  маңызы.Ересектік  сезім.  Әлеуметтік 

белсенділік. Тақырып №47. Жасөспірімдік кезең психологиясы. Жоғары сынып оқушыларының жалпы сипаты. Олардың денелік және оған 

баланың  кӛзқарасы.  Балаға  мұғалімнің,  балалар  тобының,  отбасының  әсері.  Балалардың  оқу  әрекетінің  орындалуы.  Оның  бала 

психикасына әсерін, ақыл-ойын, тілін дамытуға байланысты жұмыстар, талдау. 

Тақырып  №  48.Тәжірибелік  сабақ  №  20.Жоғары  сынып  оқушыларының  психологиялық  ерекшеліктері.  Жоғары  сынып 

оқушыларының жалпы сипаты. Олардың денелік және оған баланың кӛзқарасы. Балаға мұғалімнің, балалар тобының, отбасының 

әсері. Балалардың оқу әрекетінің орындалуы. Оның бала психикасына әсерін, ақыл-ойын, тілін дамытуға байланысты жұмыстар, 

талдау. 


Тақырып  №49.  Оқыту  психологиясының  негіздері.  Мұғалім  психологиясы.  Оқытуды  даралап  жүргізу  мен  шәкірттердің 

қабілеттерін арттырудың тиімді тәсілдерін психологиялық ерекшеліктерге сай таңдау. Ұстаздық қызметтің психологиясы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау-6-семестрде бақылау жұмысы,  6- семестрде –емтихан қарастырылған. 

 

 

  

     5.Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі 

     5.1. Оқу құралдарының тізімі: 

«Психология» пәні бойынша дәрістер жинағы

әр сабақ бойынша тест сұрақтары; 

- кестелер, суреттер; 

- «Психология» пәні бойынша тест жинағы; 

-  «Мектеп психологіне кӛмекші құрал» Ш.Манашбаева, Н.Байтелиева. Астана   

    2008ж; 

- таным процестерін анықтауға арналған әдістемелер. 

 

5.2.

 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Психология негіздері. Қ.Б.Жарықбаев. Алматы2005ж. 

2.

 Психология. Ә.Алдамұратов. Алматы 1996ж. 

3.

 Жалпы психология. Сәбет БАП-БАБА. Алматы 2005ж. 

4.

 Қызықты психология. Ә.Алдамұратов . Алматы 1981ж. 

5.

 Жас және педагогикалық психология. М.Мұқанов. Алматы1982ж. 

 

  

Қосымша әдебиеттер: 

1.

 Ақылдың кені. Қ.Б.Жарықбаев. Алматы 1991 ж. 

2.

 Психология пәнінен лабораториялық-практикалық жұмыстар М.Мұқанов, Ә.Алдамұратов. Алматы. 1978ж. 

3.

 Балалар психологиясы. В.С.Мухина. Москва,1985ж. 

 


 

 

 

Каталог: dist zaoch -> 3kurs -> 3fk-1kz -> psiholog
3fk-1kz -> Дене тәрбиесі туралы жалпы түсінік 1-тапсырма
3fk-1kz -> Қарағанды облысының білім басқармасы
psiholog -> Оқытушының күнтізбелік – тақырыптық жоспары
3fk-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
3fk-1kz -> Лекция №1 Тақырыбы: Әлеуметтік басқарудың теориялық негіздері Жоспары
3fk-1kz -> А. С.Құлмағамбетова С. С
psiholog -> «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығына арналған Психология пәнінен

жүктеу 124.26 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет