Келісілді Бекітемінжүктеу 219.83 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.04.2017
өлшемі219.83 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі      

Қарағанды облысының білім басқармасы                             

Кӛпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж                     

 

    Келісілді                                                                                                                                                                       Бекітемін  

Директордың оқу ісі жӛніндегі орынбасары                                                                                                             Колледж директоры  

___________________  Казкенова Б.М.                                                                                                                       _________________Волкова Л.В. 

«__ » ________________ 2014ж.                                                                                                                                 «___» ________________ 2014ж. 

 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы             

 

Оқытушы     Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы 

Пән             Педагогика 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған.   Тіркеу № «24»   09.10.2002ж. 

Мамандығы :    0111000 «Негізгі орта білім» 

Біліктілігі          0111013  «Қазақ тілі және әдебиеті мұғалімі» 

Оқу жұмыс жоспары негізінде  ________________ж. 

 

Кесте №. Оқу уақытын үлестіру                    

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

Теор.сағ 

 

Зертханалық 

жұмыстары 

 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

 

Курстық 

жұмыстары 

 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

Емтихандар 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

  

28 


 

14 


 

 

  

14 


 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

  

 


 

 

   

 

                                                     Кесте  №.          Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

Оқу жылы 

Топтар 

          2014-2015 

         4ҚТӘ-1к 

 

  

 

  

 

  

                                                                

                            «Экономикалық-құқықтық және гуманитарлық» бӛлім отырысында қабылданды 

                                                        Бӛлім меңгерушісі__________________ Садық Ж.Т. 

                                                         Хаттама №  ____________________ 

                                                           «___» ________________    20_____  ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                     МАЗМҰНЫ 

1.

 

Түсіндірме жазба 2.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 3.

 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 5.

 

Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                    1.Түсіндірме жазба 

    Оқу  жұмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  орта  арнаулы  кәсіби  оқу  орындарына  арналған  мемлекеттік 

стандартқа сәйкес құрылған. 

    Жалпы кӛлемі-28сағат, соның ішінде: теориялық сабақ-14 сағат, тәжірибелік сабақ-14сағат. Осы жұмыс оқу бағдарламасын іске 

асыру барысында 0111000  «Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығы  бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға 

міндетті орта кәсіптік білім стандартына сәйкес ӛткізілу қаралған: емтихан   

    Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасы  педагогиканың  даму  тарихын  және  оның  ғылыми  зерттеу  әдістерін,  теориялық  педагогика, 

теориялық дидактика, теориялық тәрбие теориясы жұмысын басқару мәселелері, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі, 

оқыту  принциптері  мен  оқыту  түрлерін,  сабақ  және  оған  қойылатын  талаптар,  мұғалімге  қойылатын  талаптар  жүйесі  жайлы 

қарастырады. 

 

1.

 

Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

-Базалық: 

БҚ1. Мұғалім мамандығының мәні мен әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну; 

БҚ.2. Ортақ нәтижеге жету үшін, топтағы кӛзқарасты әртүрлі 

адамдармен этикет нормаларына сәйкес ынтымақтастық 

байланыс орната білу; 

БҚ.3. Ақпаратты жинау, ӛңдеу және сақтаудың компьютерлік 

әдістерін, интернеттен ақпараттарды іздеу әдістерін, 

электронды поштаны, АКТ меңгеру, логикалық 

операцияларды қолдану арқылы ақпараттарды ӛңдеу білу; 

БҚ.6. Оқуға, ӛзінше оқуға қабілеттілік-үздіксіз ӛзінше білім 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 


    Оқулық және оқу құралдары, оқу жоспары мен 

бағдарламаларының құрылымын білу; 

Меңгереді: 

    Педагогикалық құбылыстардың ғылымилық бағалары және 

сыншылдық талдау дағдысын меңгеруі; 

Дағдыланады: 

   Сабақ және сабақ түрлерін, құрылымдық компоненттерін, 

мұғалімнің сабаққа дайындық жүйелерін білуге; 

Құзыретті: 

    Қазіргі таңдағы педагогика міндеттері, методология алуға және кәсіптік біліктілікті жетілдіруге дайындық; 

БҚ.7. Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани 

құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану; 

БҚ.10. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

білу, Балалар құқығы туралы Конвенцияны, мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандартын білу. 

жӛнінде түсінігінің болуы; 

-Кәсіби: 

КҚ.1. Білім алушылардың психологиялық даму 

ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін, оқу тәрбие процесінің 

мәнін, дидактика заңдылықтарын білу; 

КҚ.3. Ӛзін-ӛзі бақылау, тиімді әдістер мен құралдарды таңдау, 

жоспарлау әдістерін меңгеру; 

КҚ.4. Топ жетекшісінің қызметін, жұмыс мазмұнын, 

оқушылар ұжымын диагностикалау әдісін білу; 

КҚ.5. Сабақты жобалау және құрастыру, педагогикалық 

мақсатқа жету үшін алған білімін саралауға, талдап және 

жинақтауға қабілетті ойлауды дамыту тәсілдерін меңгеру; 

КҚ.6. Балалармен, жасӛспірімдермен, ата-аналармен  мәдени-

кӛпшілік, ағартушылық жұмыстар жүргізу; 

КҚ.7. Оқу-бағдарламалық құжаттарын жасақтау негіздерін 

меңгеру, нұсқаушының әдістемелік деңгейін кӛтеруге 

арналған оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың 

мазмұнын талдай білу. 

Біледі: 

   Педагогиканың теориялық әдістемелік негіздерін; 

Меңгереді: 

   Жеке адам дамуына әсер етуші қозғаушы күштер жӛнінде 

түсінігінің болуы; 

Дағдыланды: 

    Күнтізбелік тақырыптық сабақ жоспарын құрастыра алуға; 

Құзыретті: 

    Мектептегі оқу процестерін ұйымдастыру формалары, 

сабақтың типтері, құрылымы жайлы білу. 

-Арнайы: 

АҚ.1. Арнайы-кәсіптік білімді, қазақ тілі мен әдебиетін оқыту 

формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы әдіс-тәсілдерді, 

инновациялық педагогикалық технологияларды, пәннің оқу-

Біледі: 

   Қазақстан Республикасы білім беру жүйесін; 

Меңгереді: 

   Қазақстан Республикасының мектеп жӛніндегі құжаттарын; әдістемелік кешенін қолдана білу; 

АҚ.2. Негізгі ұғымдар мен терминдерді, әртүрлі нысандар мен 

нақты құбылыстар арасындағы қатынастар мен 

байланыстарды ашатын заңдарын білу; 

АҚ.4. Мұғалім мен оқушының портфолиосының мазмұнын 

жинақтау әдістерін меңгеру. 

АҚ.5. Оқу-ақпараттық құралдармен жұмыс жасаудың әдіс-

тәсілдерін және оларды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын меңгеру. 

Дағдыланды: 

    Балалардың танымын басқарудың педагогикалық 

негіздерін; 

Құзыретті: 

   Оқытудың негізгі әдістерін білуі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоғары  

дейгей 


Орта  

буын 


маманы 

 

 

 

 

ІV.Бӛлім.Мектептану.Педагогикалық менеджмент. 

Оқытушының 

педагогикалық шеберлігі. 

 

  

Тақырып №4.1. Мектептану-педагогиканың маңызды саласы.   

 Тақырып №4.2. Тәжірибелік сабақ №1.  Мектептанудың негізгі мәселелері. 

 

 Тақырып №4.3. Мектеп басшысының басқару стилі. 

 

 

 Тақырып №4.4. Тәжірибелік сабақ №2.  Мектеп басшысының басқару стилі. 

 

 

 Тақырып №4.5. Мектеп жұмысын жоспарлау. 

 

 Тақырып №4.6.Тәжірибелік сабақ № 3.  

Оқу  жылына  арналған  мектептің  оқу-тәрбие  жұмыстарын  басқару, 

жетекшілік. 

 

 Тақырып №4.7. Мектептегі педагогикалық кеңес жұмысы. 

 

 Тақырып  №4.8.  Тәжірибелік  сабақ  №4.  Педагогикалық  кеңес  жұмысының 

мазмұны. 

 

 Тақырып №4.9. Мектептегі әдістемелік жұмыстар.  

 10 

Тақырып №4.10. Тәжірибелік сабақ №5. Әдістемелік жұмыстың мазмұны. 

 

 11 

Тақырып №4.11. Мектептегі әдістемелік жұмыс түрлері. 

 

 

 12 

Тақырып  №4.12.  Тәжірибелік  сабақ  №6.  Мектептегі  әдістемелік  жұмыс 

түрлері. 

 

  

13 


Тақырып №4.13. Педагогикалық технология түсінігі. 

 

 14 


Тақырып  №4.14.  Тәжірибелік  сабақ  №7.  Педагогикалық  технологияның 

мақсаты мен салалары. 

 

  

Барлығы  28 

 

 

28 

 

     3.2.Пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

Тақырып  №4.1.  Мектептану-педагогиканың  маңызды  саласы.  Мектептанудың  негізгі  мәселелері.  Білім  беру  ісін  басқару. 

Мектеп басшыларының қызметі. Мектеп басшыларына қойылатын талаптар. Тақырып №4.2. Тәжірибелік сабақ №1.  Мектептанудың негізгі мәселелері. Білім беру ісін басқару. Мектеп басшыларының 

қызметі. Мектеп басшыларына қойылатын талаптар. Педагогикалық менеджмент. Тақырып  №4.3.  Мектеп  басшысының  басқару  стилі.  Мектеп  басшыларының  қызметі.  Мектеп  басшыларына  қойылатын 

талаптар. Тақырып  №4.4.  Тәжірибелік  сабақ  №2.    Мектеп  басшысының  басқару  стилі.  Мектеп  басшыларының  қызметі.  Мектеп 

басшыларына қойылатын талаптар. Тақырып №4.5. Мектеп жұмысын жоспарлау. Жоспарлау туралы ұғым. Жоспарлардың түрлері.  

Тақырып  №4.6.Тәжірибелік  сабақ  №  3.  Оқу  жылына  арналған  мектептің  оқу-тәрбие  жұмыстарын  басқару,  жетекшілік. 

Оқу жылына арналған мектептің  оқу-тәрбие жұмысының жоспарының үлгісі. Жоспар түрлері. Жылдық жоспар, перспективалық 

жоспар мазмұны. 

Тақырып  №4.7.  Мектептегі  педагогикалық  кеңес  жұмысы.  Мектептегі  педагогикалық  кеңес.  Педагогикалық  кеңес  құрамы. 

Педагогикалық кеңеске әзірлену және ӛткізу кезеңдері. Педагогикалық кеңесті жоспарлау. Педагогикалық кеңесті ӛткізу. Тақырып  №4.8.  Тәжірибелік  сабақ  №4.  Педагогикалық  кеңес  жұмысының  мазмұны.  Мектептегі  педагогикалық  кеңес. 

Педагогикалық  кеңес  құрамы.  Педагогикалық  кеңеске  әзірлену  және  ӛткізу  кезеңдері.  Педагогикалық  кеңесті  жоспарлау. 

Педагогикалық кеңесті ӛткізу. 

Тақырып  №4.9.  Мектептегі  әдістемелік  жұмыстар.  Мектептегі  әдістемелік  жұмыстар.  Әдістемелік  жұмыстың  мазмұны  мен 

құрылымы. Әдістемелік жұмыстың мазмұнын анықтайтын құжаттар.  Тақырып  №4.10.  Тәжірибелік  сабақ  №5.  Әдістемелік  жұмыстың  мазмұны.  Мектептегі  әдістемелік  жұмыстар.  Әдістемелік 

жұмыстың мазмұны мен құрылымы. Әдістемелік жұмыстың мазмұнын анықтайтын құжаттар.  Тақырып №4.11. Мектептегі әдістемелік жұмыс түрлері. Мектептегі әдістемелік жұмыстар. Әдістемелік жұмыстың мазмұны 

мен құрылымы. Әдістемелік жұмыстың мазмұнын анықтайтын құжаттар.  Тақырып  №4.12.  Тәжірибелік  сабақ  №6.  Мектептегі  әдістемелік  жұмыс  түрлері.  Әдістемелік  жұмыстың  мазмұны  мен 

құрылымы. Әдістемелік жұмыстың түрлері. Әдістемелік жұмысқа басшылық. Әдістемелік бірлестіктің жұмысын талдау. Тақырып  №4.13.  Педагогикалық  технология  түсінігі.  Технология  туралы  ұғым,  артықшылықтары.  Педагогикалық 

технологияның мақсаттары мен міндеттері. Педагогикалық технология түрлері. Оқыту процесіндегі технологиялық процесс. Тақырып  №4.14.  Тәжірибелік  сабақ  №7.  Педагогикалық  технологияның  мақсаты  мен  салалары.  Педагогикалық 

технология түрлері. Педагогикалық әдеп,  

Педагогикалық шеберлік. Ұстаздық талант. Құзыреттілік ұғымы. 


     4.Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

Емтихан 8-семестрде қарастырылған:  

1.Педагогика пәні және зерттейтін негізгі проблемалары. 

2.Оқытудағы сӛздік әдістер. 

3.Мектеп басшысының басқару мәдениеті. 

4.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. 

5.Тәрбие жұмысын ұйымдастырушыларға қойылатын талаптар. 

6.Қазіргі мектептегі балалар ұйымының түрлері,құрылымы. 

7.Педагогиканың зерттеу әдістері. 

8.Педагогиканың ғылыми салаларына жіктелуі. 

9.Сынып жетекшісінің негізгі қызметі және ӛзін-ӛзі басқаруы. 

10. Педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік. 

11. Педагогикадағы әңгімелесу әдісі. 

12.Мектеп жұмысын жоспарлау. 

13.Білім беру мазмұны. 

14.Ынталандыру әдістері. 

15.Мұғалімнің сабаққа әзірленуі , оны жоспарлауы. 

16.Тәрбие және тәрбие туралы жалпы ұғым. 

17.Оқытудың кӛрнекілік принципі. 

18.Сынып жетекшісі жұмысының негізгі міндеттері. 

19. Мектептегі педагогикалық кеңес және оның жұмысы. 

20.Оқытудағы сӛздік әдістер. 

21.Сынып жетекшісінің қосымша жүргізілетін жұмыстары. 

22. Мектеп басшыларының қызметі. 

23.Тәрбие әдістері. 

24.Тәрбие сағатын ұйымдастырудың жолдары мен талаптары. 

25.Тәрбие процесінің жалпы заңдылықтары. 

26. Оқытудағы кӛрнекілік әдісі. 

27. Мұғалімнің міндеті, қызметінің ерекшеліктері. 

28. Оқушылардың білімін бақылау түрлері. 

29.Тәрбие принциптері. 30. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысы. 

31. Оқу жоспары, оқулықтар туралы түсінік. 

32. Педагогикалық бақылау әдістері. 

33.Баланың дамуына әсер ететін факторлар және оның мәні. 

34. Директордың оқу-ісі жӛніндегі орынбасары жұмысының мазмұны. 

35. Тәрбиедегі тұлғаның ақыл-ойын қалыптастыру әдістері. 

36. Тәрбие жұмысын ұйымдастырушыларға қойылатын талаптар. 

37.Ұжымға педагогикалық жетекшілік. 

38.Тәрбие әдістерінің жіктелуі. 

39. Сыныптан тыс жұмыстың мазмұны мен түрлері 

40. Дидактика пәні және категориялары. 

41.Іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері. 

42.Мектептің жылдық оқу-тәрбие жұмыстары. 

43.Тәрбиедегі ынталандыру әдістері. 

44.Этикалық тәрбие істері. 

45.Тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы мектеп директорының міндеттері. 

46.Мұғалімнің педагогикалық әдебі мен шеберлігі. 

47. Оқытудағы тәжірибелік әдістер. 

48.Мектеп директорының тәрбие жұмысын ұйымдастыру жӛніндегі орынбасарының  қызметі. 

49. Оқытудың түрлері. 

50. Дене шынықтыру тәрбие істері 

51. Тәрбиедегі халық педагогикасының алатын орны мен ролі. 

52. Мектеп басшысына қойылатын талаптар. 

53.Экологиялық тәрбие істері. 

54.Мектептің, ата-ананың, қоғамдық ұйымдардың байланысы. 

55.Отбасы тәрбиесі. 

56.Сабаққа қойылатын психологиялық талаптар. 

57.Акселерация оның әлеуметтік және педагогикалық мәні. 

58.Қ.Р. «Білім туралы заңы» туралы. 

59. Педагогикалық эксперимент әдісі. 

60.Мектеп жұмысы жоспарының түрлері және оған қойылатын негізгі талаптар. 


61.Оқыту принциптері мен ережелері. 

62.Аралас сабақтың құрылымы. 

63.Мектепішілік бақылау және басқаруды реттеу. 

64.Оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі формалары. 

65. Оқушылардың білімін бағалау түрлері. 

66. Педагогикалық кеңесті ӛткізу. 

 67. Мұғалім –тәрбиеші, сынып жетекшісі. 

68. Әдістемелік жұмыстың құрылымы. 

69. Педагогикалық ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық климат. 

70. Оқыту әдістерін жетілдіру және мұғалімнің сабақтар жүйесінде оларды таңдай  білуі. 

71.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері, құралдары. 

72.Педагогикалық ұжымдағы келіспеушілік. 

73.Ғылыми дүниетаным туралы ұғым. 

74.Мектептің педагогикалық ұжымы. 

75.Балалар және жасӛспірімдер бірлестіктері. 

76.Әдістемелік жұмыстың түрлері. 

77.Жаңа білімді хабарлау сабағы. 

78.Мұғалімдік мамандық қасиеттері. 

79.Педагог қызметкерлерді аттестациялау. 

80. Кіріспе сабағының құрылымы. 

81.Тәрбие жұмысын ұйымдастырушылардың міндеттері. 

82.Мектеп педагогикалық жүйесін басқару принциптері. 

83.Сабаққа қойылатын тәрбиелік талаптар. 

84.Кәсіптік орта білім беру жүйесі. 

85.Басқару қызметінің түрлері. 

86.Мектепішілік бақылау құрылымы, түрлері, әдістері. 

87. Әдістемелік жұмыс түрлері. 

88. Педагог кадрлармен жұмыс бӛлімі. 

89.Мұғалім біліктілігін кӛтеру және мектеп қызметкерлерін сараптау. 

90.Аралас сабақ және оның құрылымы. 

 


1-нұсқа 

1. Педагогиканың негізгі ұғымдары... 

А.Жеке тұлғаның дамуы қалыптасуы 

В.Тұқым қуалаушылық ,орта тәрбие С.Тәрбие ,оқыту,білім беру 

Д.Мектеп ,мұғалім,оқушы 

Е.Білім іскрлік дағды 

2....-Жастарға қоғамдық тәжрибені  үйретіп ,ӛмірге ,еңбекке даярлау. 

А.Тәрбие  

В. Әлеуметтендіру 

С. Қалыптастыру 

Д. Білім беру  

Е.Оқыту 

3...- Табиғаи пен қоғам  жайындағы білімді меңгеру ,ӛмірде қолдана білу. 

А. Оқыту 

В. Тәрбие 

С. Қалыптастыру 

Д.Әлеуметтендіру 

Е.Білім беру 

4.-....... ғылыми педагогиканың негізін қалаған 

А. А. С Макаренко В. Я.А. Каменский 

С. К.Д. Ушинский 

Д. И.Г. Песталоций    

Е.В.А Сухамлинский 5-.... Педагогиканың ғылымының мүмкүндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелерімен айналысатын 

арнаулы саласы. 

А. Корекциялық педагогика 

В.Әлеуметтік педагогика 

С. Жас ерекшелік педагогика Д. Дефекталогия  

Е.Жас педагогикасы 

6.Білім берудің негізгі жолы А.Средний  

В.тәрбие  

С.Білім алу 

Д.Оқыту 


Е.Үйрену 

7. Ы.Алтынсарин ,Ш. Уалиханов ,А. Құнанбаев кӛз қарастарына тән ортақ белгі 

А.Қыздар мен ұлдардың тен құқығы ,мектептер ашу В. Ағартшылық .идеялар,оқыту мектеп ісін европалық үлгіде құру 

С. Халықты қараңғылықтан  мұсылмандық тәрбие құтқару 

Д.Ана тілінде білім беру 

Е. Кәсіптік білімді жолға қою ӛркениетті елдермен тығыз байланысты болу. 8.-....... Бастауыш мектеп шағындағы  балалардың негізгі іс әрекеті

А. Кӛркем ӛнер 

В. Енбек 

С.Спорт 


Д.Ойын 

Е. Оқу 

9. Білім саласын басқарудың мемлекеттік принцптерінің  ішінен қате жауапты табыңыз  

А. Білім беру жүйесін ақпараттандыру В.Дінің мемлекет ісіне араласуы 

С.Меншік  нысандары  

Д. Жеке адамның дарындылығын дамыту  

Е.Білім беру құқықтарының теңдігі 10.Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары 

А.Сайыстар 

В.Оқу пәндері 

С. Тәрбиелік іс-шаралар Д. Ӛнер. Әдебиет 

Е. Үйірмелер . байқаулар 11.Сынып жетекшісінің – жұмысының  бағыттары  

А.Ұйымдастыру –үйлестіру  жұмыстары  

В.Ұйымдастырушылық ,тәрбиелік  комуникативтік  

С. Үйлестіру , түзету, экологиялық Д.зерттеу тәрбие  міндеттерін қою. Жоспарлау. Ұйымдастыру 

Е. Комуникативтік ұйымдастырушылық , тәрбиелік 12.Оқытудың түрлері  

А. Интерациялық панарамалық жеке тұлғаның бағдарланған  

В.Дәстүрлі педоцентристік ,қазіргі  

С. Когитивтік  педоценстристік қазіргі 

Д. Педоценстристік. Модулдік ,дәстүрлі 

Е. Түсіндірмелі проблемалық, бағдарламалық. 

13.Педагогикалық  процесті реттеп отыратын қағидалар 

А. Оқыту құралдары 

В. Оқыту талаптары 

С. Оқыту негіздері 

Д. Оқыту заңдылықтары 

Е.Оқыту принцптері 

14. Франциядағы  бастауыш мектепте кен қолданылатын  оқыту әдістері  

А. Сӛздік әдістер 

В. Индкуция ,дедукция  

С. Қайталау , жаттау Д. Бақылау , қарапайым эксперимент, техникалық оқыту құралдары 

Е. Проблемалық зерттеу  15. Мектептерде  жиі қолданылатын сабақ типалогиясы  

А. Дәстүрлі емес сабақтар 

В.Пән мазмұны бойынша топтастырылған  сабақтар  

С.Оқыту әдістері  бойынша  топтастырылған сабақтар  

Д.Дәстүрлі сабақтар 

Е. Дидактикалық макетқа сай топтастырылған сабақтар  

16. Әдістемелік кеңестің мәжілісі ... ӛткізіледі 


А. Екі айда бір рет 

В.Жарты жылда бір рет 

С. Әр тоқсанда  

Д. Жылына үш рет 

Е. Ай сайын бір рет 

17.Ӛзін-ӛзі  тәрбиелеудің  ӛзіндік ережесін ұсынған педагог 

А.Н.К. Крупская 

В. А.С . Макаренко 

С. В.А Сухамлинский 

Д. Н. И.Пирагов  

Е. К.Д. Ушинский 

18 Үйрету ,жаттықтыру  әдістерінің тәсілдері  

А. Әнгіме , әнімелесу 

В. Қоғамдық ,пікір талап  

С. Нұсқау кӛрсету , машықтандыру , тапсырма 

Д. Лекция ӛнеге 

Е. Мадақтау жазалау 

19. баланың жағымды мінез-құлқын ынталандыру әдісі:  

А. Лекция 

В. Ӛнеге 

С: жазалау 

Д. Жарыс 

Е. Мадақтау 

20. Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары: 

А. Музыка  

В. Сынптан тыс жұмыстар 

С. Үйірмелер 

Д. Әдебиет және ӛнер 

Е. Оқу пәндері 21. Отбасында ата-аналармен , мектепте оқушылар және мұғалімдермен , басқа адамдармен қатынас жасау: 

А. Үй жағдай  эстетикасы  В. Манера 

С. Дене қимылы  

Д. Киім кешек  

Е. Қатынас  эстетикасы  

22.Мектептің міндеттерін анықтау , іс әрекеттерін  негізгі бағытарын белгілеу  

А. Оқу тәрбиесін процесін жоспарлау  

В. Мектеп құжаттарын зерттеу  

С. Мектепшілік бақылау  

Д. Озат тәжірибені  жинақтау  

Е. Тұтас педагогикалық процесті ұйымдастыру 

23.Инстикті ,дағды, интеллект, бұл 

А.Жануарлар психикасының  кезендері 

В.Жануарлар психикасының кезендері 

С.  Жануарлар психикасының дыбыстауы  

Д. Жануарлар психикасының кескіндері  

Е. Жануар мен психиканың түрлері 

24.Ми қабығының бӛлімдері 

А. Мищық үлкен ми сынарлары  

В. Жұлын , рефлекс 

С. Ақ зат , сұр зат ,нейрон 

Д.Аксон дендрит 

Е. Мандай , тӛбе , самай ,желке  

25. Динамиикалық стеотип дегеніміз бұл  

А. Тітіркенгіштердің адам санасында бейнелеуі  В. Үнемі қайталанып отыратын тітіркенгіштер ге органимнің тӛселуін . соның  нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежеу 

жұмысының жасалауы 

С.тітіркенгіштердің адам организіміне әсер етуі 

Д. Тітіркенгіштерге  адамның жауап беруі  

Е. Тітіркенгіштердің ең жоғарғы  деңгейге кӛтерлуі  26. есту ӛлшеу аспабы бұл- 

А. Тахистаскоп  В.Пнеймограф  

 С. Эстизометр 

Д.Микраскоп 

Е. Мнемометр 

27.Мектептегі оқу процесінде ерекше жедел қалыптасатын психикалық процесс түрі : 

А. Ойын 


В. Оқу іс-әркеті 

С. Ұйқы 


Д. Бақылау  

Е. Еңбек 28. Сыныпта оқу процесін ұйымдастырушы , басқарушы  

А. Үйренуші  

В. Оқушылар 

С. Директор Д. Педагог 

Е. Ата-ана   

 

II- нұсқа 1.Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы 

А. Әлеуметтену 

В. Тәрбие процесі 

С. Оқыту 

Д. Білім беру  

Е. Педагогикалық процесс 

2.Тұтас педагогикалық үрдістің негізгі ,жетекші , мазмұндық формасы 

А.Жоспарлау 

В. Қоғамадық-пайдалы еңбек 

С.Ӛнімді еңбек 

Д. Мұғалімдердің мүмкүндіктері 

Е. Балалар ұжымы 


3. Мұғалімнің басты функциясы оқыту . тәрбиелеу ,дамыту,  қалыптастыру процесін... 

А. Жаңарту 

В.Ӛзгерту 

С.Дамыту 

Д. Жетілдіру 

Е. Басқару  

4. Мұғалімнің жетекші ..... : педагогикалық кӛргенділік ,дидактикалық , ұйымдастырушылық ,эксперссивтік 

А.Іскерліктері 

В.Дағдылары 

С.Сапалары 

Д.Қасиеттері 

Е.Қабілеттері 

5. «Мұғалімнің балалармен істес болады . егер  олар бір нәрсені түсінбесе, онда мұғалім шәкірттерді кіналамай ,олардың 

кӛкейіне қондыра алмағаны үшін ӛзін-ӛзі кіналауға тиіс» деп жазған. 

А.Ж.Аймауытов В. Ы.Алтынсарин 

С. Ш.Уалиханов 

Д. А.Құнанбаев 

Е. А.Байтұрсынов 6. Мұғалімнің аса бағалы  педагогтық қасиеті ,ӛзара жақсы қарым-қатнас жасауға негіз болатын адамдар ара 

қатыныасының түрі 

А. Ұстаздық техника 

В. Ұстаздық акмеология 

С. Ұстаздық талант 

Д. Ұстаздық шеберлік 

Е. Ұстаздық әдеп 

7. Педагогтық -.... пәнді ,әдістемесін тәрбие ӛнерін жетік білу ,адамгершілігі . 

А. Іскерлік 

В.Біліктілік 

С.Құзреттілік 

Д. Дағды 


Е. Шеберлік 

8.Педагогикалық қабілеттің түрлеріне жатпайды. 

А.Экспрессивтік 

В.Академиялық 

С. Ұйымдастырушылық Д. Әдептілік , адамгершілік 

Е. Дидактикалық 9. .... адамдардың интеллектуалдық дамуын. Кәсіби біліктілігін қамтамасыз  етуге бағыталған оқу тәрбие процесі. 

А.Дұрыс жауабы жоқ 

В.Әлеуметтену 

С. Педагогикалық процес 

Д. Тұтас педагогикалық процесс 

Е. Білім беру. 

10. Дүниетаным құрлымы 

А.Әрекет,сенім, қатынас 

В. Мінез,ерік-жігер 

С. Сенім ,әрекет, қатынас 

Д. Мінез, кӛзқарас,пікір Е. Кӛзқарас, сенім, қайраттылық, теориялық ой 

11. Отбасы тәрбиесінің ... : сендіру, жеке ӛнеге , мадақтау ,жазалау,тәрбие беретін жағдаяттар 

А. Міндеттер В. Әдістері 

С. Мазмұны 

Д. Құралдары 

Е. Тәсілдері  12.Оқушыны шығармашылыққа , ӛз бетімен мәселелерді шешуге үйрететін оқыту түрі 

А. Бағдарламалық В. Проблемалық 

С. Дәстүрлі 

Д. Колективтік 

Е. Түсіндірмелі 13. Қазақ  тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы , балаларды оқыту ана тілінде жүргізілсін  деген талаптарды 

бастаушы. 

А. Ж.Аймауытов 

В. М. Жұмабаев 

С. А. Құнанбаев 

Д. Ш. Уалиханов  

Е. А. Байтұрсынов 

14. .... «Оқытудың ең басты принцпі- табиғатқа сай болу принцпі» деген.  

А. К.Д. Ушинский 

В. А.Дистервег 

С. А.П. Пикевич 

Д. И.Г. песталоции 

Е. Я.А. Каменсцкий 

15. Дидактикалық міндеттерді орындау барысындағы оқытушы мен оқушының бірлескен  іс- әрекетінің тәсілдері 

А. Оқыту құралдары 

В. Оқыту мазмұны 

С. Оқыту мақсаты 

Д. Оқыту компоненттері 

Е. Оқыту әдістері  

16. Оқушылар тобымен, сынып деп аталатын тұрақты құрамымен. Мұғалім басшылығымен  жүргізілетін оқу жұмысы  

А. Сабақ 

В. Топтық оқыту 

С. Лекция 

Д. Экскурсия 

Е. Ӛзара оқыту  

17. Мұғалімдер үшін жаксы әдістемелік кӛмек  

А. Лекциялар 

В. Семинар 

С. Конференция 

Д. Сабақтарды талдау  

Е. Үлгі сабақтар 


18. Білім беру ұйымдары басшыларының паралель сыныптардағы оқу-тәрбие жұмысын тексеру. 

А. Кешенді 

В. Жекелеп тексеру 

С. Фронталальдық 

Д. Тақырыптық 

Е. Пәндік 

19.Мектеп басшыларының  кең қолданатын басқару әдісі. 

А. Педагогикалық-психологиялық  әдістер  

В. Жазалау 

С. Ескерту 

Д. Талап қою 

Е. Бұйрық беру 

20. Мектеп әкімшілігінің мұғалімдер жұмысын жүйелі , мақсатты түрде тексеру.... деп аталады. 

А. Әкімшілік жиналысы В. Мектепшілік бақылау 

С. Әкімшілік тексеру 

Д. Білімді қызметті тексеру 

Е. Мектепшілік тексеру 21. ..... Іс әрекеттің негізгі түрлері мен тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды анықтау 

А. Диагностикалау 

В. Оқу-тәрбие жұмыстары 

С. Басқару 

Д. Бақылау 

Е. Жоспарлау 

22. Мінез-құлық нормасын сәйкес оқушыларды қажетті дағдыға тӛселдіру: 

А.Пікірталас 

В.Әңгімелесу 

С. Әңгіме Д. Үйрету, жаттықтыру 

Е. Нұсқау, кӛрсету, машықтандыру 23. Ұжымда жеке адамды тәрбиелеудің бірізді теориясын жасаған педагог: 

А. А.В. Луначарский 

В. В.А. Сухамлинский 

С. И.И. Блонский 

Д. Н.К.Крупская Е. А.С. Макаренко 

24. ............. адам миы қызметінің нәтижесі. 

А. Елестету 

В. Таным 

С. Қабылдау 

Д. Түйісу  

Е. Ойлау 

25. Жастардың белгілі бір мамандыққа жарамдылығын немесе жарамсыздығын анықтау : 

А. Кәсіптік ірктеу  

В. Кәсіптік білім беру  

С. Кәсіптік консультатция 

Д. Кәсіптік адаптатция  

Е. Кәсіптік  диагностика 

26. Алғаш рет «Педагогика » кітабын жазған  қазқа ағартушысы: 

А. И. Құлжанова  

В. Ы. Алтынсарин 

С. Ж. Аймауытов 

Д. А. Байтұрсынов 

Е. М.Жұмабаев 

27. Озат педагогикалық тәжрибені насихаттаудың формалары: 

А. Жинақтау. Талдау 

В. Топтық, дербес 

С. Жеке, ұжымдық 

Д. Негізгі , қосымша 

Е. Ауызша, баспасӛз 

28.Қайта жасау қиялы , шығармашылық қиял және арман, бұл  

А. Қиялдың жасалу жолдары В. Қиялға тән ерекшеліктер 

С. Актив киял түрлері  

Д. Пассив қиял түрлері  

Е. Ырықсыз киял түрлері 

 

III -нұсқа 1.... бастауыш метепте оқыту әдістемесін , дамыта оқытудың негізін қалаған  педагог. 

А. В.А. Сухамлинский 

В. Ж.Ж. Руссо 

С. А.С Макаренко 

Д. К.Д. ушинский 

Е. И. Песталоций 

2. .... « Еркін тәрбие» теориясын алғаш рет негізделген философ 

А. Ж.Ж .Руссо 

В. К.Д. Ушинский 

С. И. Песталоций 

Д. А.С. Макаренко 

Е. В.А. Сухамлинский 

3. Оқушының жан дүниесін тану қабілеті . 

А. Коммуникативті 

В. Ұйымдастырушылық 

С. Академиялық Д. Перцептивті 

Е. Дидактикалық  4.ХҮІІІ,ХІХ ғасырдағы  қазақ  жерінде ашылған Ресей үлгісіндегі мектептер  

А.Қолӛнер 

В. Қыздар мектебі, жетім балаларға арналған мектептер 

С. Шаруа балаларына  арналған мектептер ,заң мектептері 

Д. Діни мектептер, гимназиялар 

Е. Жұмысшы мектептері. «азиялық мектептер», кадет корпустары. Қазақ –орыс  мектептері 

5. Ресейдегі жалпы білім беру жүйесі 


А. Бастауыш, негізгі ,аяқталмаған орта кәсіптік мектеп 

В. Бастауыш, негізгі кәсіптік білім 

С. Бастауыш ,пәндері тереңдетіп  оқытатын мектептер, бейінді оқыту 

Д. Бастауыш, негізгі , бейінді Е. Бастауыш ,негізгі ,жалпы орта білім. Толық орта білім 

6.Тәрбиенің негізгі мақсаты 

А. Сананы қалыптастыру 

В. Бақытты тұлғаны тәрбиелеу 

С.Ӛнегелі тұлғаны тәрбиелеу 

Д. Азаматы тәрбиелеу 

Е.Жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу  

7.Тәрбиені тиімді жүргізудің басты шарты 

А. Тәрбие мақсатын анықтау 

В. Тәрбиелік әдіс тәсілдерді  таңдау 

С.Тәрбиелік міндеттерді шешу 

Д. Тәрбиелік шараны ұйымдастыру 

Е. Қоғамдық мінез құлықты тәрбиелеу 

8. «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек,онсыз берілген білім- адамзаттың қас жауы »,- деген орта ғасырлық 

қазақ ойшылы 

А. Әл-фараби 

В.Ж.Баласұғын 

С. Қ.А . Иассауи 

Д. М. Қашқари 

Е. С. Бақырғани 

9. Тәрбие үрдісінде бала.. дамуы... пен .... тәуелді 

А. Іс –әрекет пен қарым қатынасқа 

В. Ақыл-ой мен еске 

С. Тәрбие мен оқытуға 

Д. Қабілет пен мативке 

Е. Түйсік пен сезімге 


10. Қазақстан Республикасының «мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалардын тәрбие тұжрымдамасы» ..... 

жалпы қабылданжы. 

А.2004 


В.2007 

С.2000 


Д.1995 

Е.1993 


11. Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастырып , іс әрекетті ұйымдастыратын әдістер. 

А. Педагогикалық бақылау , анкета ,еңбек нәтижелерін талдау  

В. Жарыс, мадақтау.жазалау 

С.Бақылау, ӛзін-ӛзі бақылау Д. Педагогикалық талап ,қоғамдық пікір,тапсырма,үрету, жаттықтыру,тәрбиелеуші жағдаяттар 

Е. Саяси,этикалық әнгіме. Әңгімелесу .Пікірталас,лекциялар, ӛнеге 12. ..... Ортақ қоғамға пайдалы мақсат кӛздейтін адамдар тобы. 

А.Бірлестік 

В. Қоғамдық ұйымдар 

С. Топ  


Д. Ұжым  

Е. Адамдар қауымдастығы 13.Оқушылардың  ғылыми дүнитанымын қалыптастыратын білім түрі  

А.Политехникалық білім 

В. Жалпы білім 

С. Тұрмыстық білім 

Д. Пәндік білім  

Е. Ғылыми білім 

14.Еңбек  тәрбиесі үшін ӛте маңызды  пән 

А. Техналогия 

В. Дүниетану 

С.География 

Д.Физика 

Е. Биология 


15.Экономикалық тәрбие жүйесінде үлкен маңызы бар сыныптан тыс жұмыстар 

А. Газет,журнал мақалалар талдау 

В. Сынып сағаттары конференциялар 

С.Пікірсайыстар, пәндік олимпиадалар, жобалар 

Д. Тәрбиелік іс шаралар 

Е.Ӛндірістік экскуциялар ,үлгілі шаруашылық ӛкілдермен кездесулер 

16.Оқу жоспарының негізінде мектепте құрастырылатын құжат 

А.Тәрбие жұмысының жоспары 

В.Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

С. Сабақ кестесі 

Д. Жылдық жұмыс жоспары 

Е. Перспективлық жоспар. 

17.АҚШ .Англияда оқыту әдістерін таңдауда ескерілетін жағдай 

А. Мектептің таңдап алған бағыты  

В.Оқыту принцптері 

С.Білім мазмұны  

Д.Оқушылардың деңгейі 

Е. Мектептің  матириалдық-техникалық жағдайы 

18.Оқушылардың білім, іскерлік,дағдылардың тексергенде басшылыққа алынатын құжат 

А. Оқу құралдары 

В. Оқулық  

С. Әдістемелік нұсқау 

Д. Оқу жоспары 

Е. Оқу бағдарламалары 

19.Педагогиканың негізгі ұғымдары : 

А. Білім беру, үйрету ,жаттықтыру 

В. Даму ,қалыптасу,жетілу 

С. Білім беру ,еңбек оқыту 

Д.Оқу жоспары 

Е. Тәрбие ,білім беру,оқыту 

20.Педагогика ғылымымен тығыз байланысты ғылым саласы : 


А. Зоология 

В.психалогия 

С. Биология 

Д. Химия 

Е.Экология 21. Дүниетанымның құрамды бӛліктеріне .............. жатады  

А. Ғылыми білім ,дүнитаным, сенім,,адам мұраты 

В. Таным, іс әрекет принцптері 

С. Сенім ,адам мұраты,ӛмірлік позиция 

Д. Білім, тәрбие оқыту 

Е. Дүгиеге кӛз қарас , құндылық бағдарлар 

22 Эстетикалық білімнің негізі: 

А. Тәрбие жұмыстары 

В. Саяхат 

С. Үйірмелер Д. Оқу пәндері 

Е. Сыныптан тыс жұмыстар 23 Жеке адамның қабілетінің даму. Танымдық қажеттілігінің қалыптасуы: 

А. Компютерлік оқыту В. Проблемалық оқыту 

С. Түсіндірмелі –иллюстративті оқыту 

Д. Бағдарламалап оқыту 

Е. Дамыта оқыту 24.Оқыту процесінде Н.Краудер ұсынған принцп: 

А. Мақсаттылық 

В. Ғылымилық  

С.Тармақты 

Д. Салалы  

Е.Бірізділік  

25.Оқытуда оқушылардың дайындық дейгейіне сай ұйымдастыруды талап ететін принцп: 

А. Саналық пен белсенділік В. Жүйелік пен бірізділік 

С. Ғылымилық 

Д. Кӛрнекілік 

Е. Түсніктілік 

26. сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін элементтер жиынтығы 

А.Сабақ құрлымы 

В. Оқыту әдістері 

С.Сабақ жоспары 

Д. Оқыту процесі 

Е. Оқыту тәсілдері 

27. Т.М. куриленко ұсынған мектептің басқару әдістері 

А.Сендіру, тсіндіру 

В. Стратегиялық, тактикалық, оперативтік 

С. Кадрлармен дербес жұмыс 

Д. Демократияландыру, жариядық 

Е. Педагогикалық-психологиялық ұйымдастыру, әлеуметтік психалогиялық 

28. Мұғалім шеберлігін жоғары деңгейі . нәтиже беретін оқыту мен тәрбие тәжірибесі 

А.Озат педагогикалық тәжрибе 

В. Педагогикалық ғылыми тәжірибе 

С. Тұтас педагогикалық процесс 

Д. Педагогикалық тәжірибе  

Е. Тәрбие процесі. 

 

 

                                   IV-нұсқа 1.Педаггогика ғылымының зерттейтін  нысаны..... 

А.Педагог қызметінің формалары 

В. Мұғалім мен оқушының ӛзара әрекеті 

С. Тұтас педагогикалық процесс 

Д. Адамды дамытатын факторлар 

Е. Тәрбиеге ықпал ететін жағдайлар 


2. Бастауыш мектеп балаларының есінің басым түрі 

А. Механикалық  

В.Эмоциялық 

С.Қозғалыс 

Д. Сӛз –логикалық 

Е.Бейнелік  

3. «Акселерация» сӛзінің қазақша баламасы 

А.Жеделдеу 

В. Даму 


С. Жетілу 

Д. Әлеуметтену 

Е. Қалыптасу  

4. .... білім техникалық ,қызмет кӛрсету еңбегінің мамандарын даярлайды. 

А. Орта кәсіптік 

В. Техникалық  

С.Техникалық және кәсіптік   

Д. Бастауыш кәсіптік 

Е. Кәсіптік жоғары 

5. Меншік түрлері әртүрлі білім беру мекемелері (мемлекеттік,жеке меншік ,аралас) заңдастырылған «Білім туралы» 

Заңның қабылданған жылы 

А.1991 


В.1992 

С.2005 


Д.1999 

Е.2007 


6.Шет елдерде бастауыш және негізгі толық емес орта білім алғанан кейін оқушыларды білім түрлері бойынша 3 негізгі 

топқа бӛледі: 

А.Жеке меншік оқу орындарына әзірлейтін мектептер,кәсіптік мектептер 

В. Университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп,қосымша білім беретін мектептер, факультативтік сабақтар 

С.Техикалық оқуға бағдарлайтын оқу орны,жалпы білім беретін мектептер;бейінді оқыту 

Д. Гимназия,лицей, кешенді мектептер 


Е. Университетке әзірлейтін толық жалпы орта білім беретін мектеп;техникалық оқуға бағдарлайтын оқу орны;кәсіптік 

оқу орындары 

7. Жеке адамның  санасын қалыптастыратын әдіс. 

А.Тәрббиелейтін жағдаят,педаогикалық талап 

В. Педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау 

С. Жарыс, мадақтау,жазалау Д. Әңгіме, лекция, пікірталас, ӛнеге 

Е. Талап ,қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру 8. Ұжымның гүлдену кезеңі 

А. Барлығында 

В. Тӛртінші 

С. Бірінші Д. Үшінші 

Е. Екінші 9. ....- дамыған ұжым, ӛзін-ӛзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал ету. 

А. Әдет 


В. Перспектива 

С. Қоғамдық пікір 

Д. Дәстүр 

Е. Параллельді (қосарлы ықпал) 

10. Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті-..... 

А. Білім беру, тәрбие 

В. Қалыптастыру ,дамыту 

С. Дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту 

Д. Тӛзімділікті дамыту 

Е. Білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру 

11. Оқытудың кӛрнекілік принцпін  логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп санаған пеагог 

А. А.Дистервег 

В. Я.А.Каменский 

С. А.П.Пикевич 

Д. И.Г. Песталоцци 


Е. К.Д.Ушинский 

12. ....- Оқу жоспарының негізінде жасалады. 

А. Оқулықтар  В. Оқу бағдарламалары 

С. Оқу құралдары 

Д. Стандарт 

Е. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 13. Оқушылардың іскерлігі мен дағдысын қалыптастыратын сабақтың түрі 

А. Білімді дамыту 

В. Бақылау 

С. Аралас Д. Бекіту 

Е. Жинақтау 14.Мұғалімнің түзету және бақылау жұмыстары айқын кӛрінетін сабақтың түрі 

А.Білімді дамыту В. Бекіту 

С. Жаңа білімді хабарлау 

Д. Кіріспе 

Е. Аралас  15.Тест әдісі .... оқыту негізінде пайда болған

А. Копьютерлік 

В. Догматикалық 

С. Түсіндірмелі  

Д. Мәселелі 

Е. Бағдарламалық 

16. Тұлғалық оң қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған аламның саналы іс-әрекеті: 

А. Ӛзін-ӛзі тежеу 

В. Қайта тәпбиелеу 

С. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу 

Д. Тәрбие 

Е. Білім беру 


17. Ұжымды  қалыптастыруда таңдап алынатын перспективалар 

А.Жеке дара 

В. Таяу, кашық 

С. Контактылы,негізігі 

Д. Жақын контактылы 

Е. Жакын, орта, қашық 

18. Жастардың кәсіби еңбек ету жағдайында бейімделу жүйесі: 

А.Кәсіптік диагностика 

В. Кәсіптік іріктеу 

С. Кәсіптік білім беру 

Д. Кәсіптік консультатция 

Е. Кәсіптік адаптация 

19.Оқыту прцесінің құрлымы: 

А. Білім беру,оқыту, сабақ 

В. Мазмұн,форма, нәтиже 

С. Білім беру мазмұны, сабақ беру,оқыту әдісі,құралы, нәтиже 

Д. Білім,іскерлік ,дағды 

Е. Әдіс, тәсіл, құрал 

20.Заттар мен құблыстар ,табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі: 

А. Білім 

В. Таным 

С. Дағды 

Д. Нәтиже 

Е. Іскерлік 

21.Оқу –тәрбие процесін бақылаудың түрлері : 

А. Тұрақты, жылжымалы В. Жаппай,тақырыптық, дербес, ұжымдық 

С. Ұжымдық, жеке 

Д. Кіріспе .кезекті 

Е. Топтық, дербес 22.Инновациялық процестін кезеңдері: 

А. Мақсат, жобалау, нәтиже 

В. Себеп, әдіс, нәтиже С. Себеп, жобалау, жүзеге асыру 

Д. Мақсат, әдіс, нәтиже 

Е. Мазмұн ,форма 

23.Психология ғылымының дүниеге келген жері. 

А. Ежелге грекия 

В. Пәкістан 

С. Ирак 

Д. Индия 

Е. Израиль 

24. Психолг Г.М. Анреева бойынша қарым-қатынас құрлымы , бұл- 

А. Жеке тұлғалық, моральдық 

В. Ӛндірістік , қоғамдық 

С. Адамгершілік, ақпараттық 

Д. Әлеуметтік ,саяси, идеологиялық 

Е. Коммуникативтік , интерактивтілік, перцентивтік 

25. Холерик,сангвиник,флегматик, меланхолик,бұл- 

А.Қозу мен тежелудің белгілері 

В. Қозу мен тежелеудің қасиеттері 

С. Темперамент сипаттамасы 

Д. Әлсіз тип варианттары 

Е. Темперамент типтері 

26. Этникалық психологияның зерттейтін пәні – 

А. Жеке адам дамуының бірқалыпты даму жоынан ауытқуын , ми ауруына ұшырағандарды зерттейді 

В. Психика дамуының жалпы заңдылықтарын , ны зерттеу әдістерін теориялық  принцптерін және оның ғылыми ұғымдарының 

қалыптасу жлдарын зерттейді. С. Әрбір ұлт пен ұлысқа , этнос пен тайпа тән қасиеттердің жай-жапсары  

Д. Жеке адамның еңбек іс-әрекетінің психологиясын , ұйымдастыру мәселесін қарастырады 

Е. Әр қилы процестердің табиғи негізі мен үнемі дамып отыратын азаматтық қасиеттерін зерттейтін сала.. 

27. Адам мінезінің даралық ерекшелік екендігін  ғылым тарихында тұңғыш рет сипаттап жазған философ 


А. П.Ф. Леегафт 

В. И. Кант 

С.Гален  

Д.  Гиппократ Е. Теофраст 

28.  Бірінші сынып оқушысының ырықты зейінінің тұрақты болмайтын себебі: 

А. Іс-әрекетті жақсы ұйымдастырмағандықтан  

В. Жазу құралдарын үнемі кӛрсетіп отыратындықтан  

С. Ӛзін-ӛзі алып жүрудің ішкі құралдарын игергендіктен  

Д. Іс-әрекетті жақсы ұйымдастырғандықтан 

Е. Ӛзін-ӛзі алып жүрудің ішкі құралдарын игермегендіктен. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Курстық жұмыс тақырыптары: 

1.

 Мұғалім-тәрбиеші, оның педагогикалық үрдісті ұйымдастырудың функциялары. 

2.

 Мұғалімнің қоғамдық-әлеуметтік функциялары туралы. 

3.

 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі (Заң 1999 ж. бойынша). 

4.

 Жеке тұлғаны қалыптастыру мәселелері. 

5.

 Ұжымдық қалыптастыру туралы педагогикалық мәселелері. 

6.

 Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру жолдары. 

7.

 Жанұя, мектеп, жұртшылықтардың тәрбие процесіндегі ынтымақтастықтары. 

8.

 Оқушыларды еңбекке тәрбиелеу процесінде қолданылатын әдістер мен формалар. 

9.

 Оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде сыныптан тыс ұйымдастырыл-тын жұмыстарды ролі. 

10.


 

Оқыту процесіндегі педагогикалық инновациялардың атқаратын функциялары. 

11.

 

Оқушыларға экологиялық білім және тәрбие беру. 12.

 

Оқушылардың белсенділігін қалыптастыру мәселелері. 13.

 

Мектепте «Қиын балалармен» жүргізілетін тәрбие жұмысы. 14.

 

Оқыту процесіндегі пәнаралық байланыс туралы. 15.

 

Мектептегі ғылыми-әдістемелік жұмыстардың бағыттары. 16.

 

Он екі жылдық мектеп туралы ой-пікірлер (ғылыми журналдыр, қоғамдық баспалар бойынша). 17.

 

А. Құнанбаевтың педагогикалық ой-пікірлері. 18.

 

Ы. Алтынсарин-қазақтың тұңғыш педагогі. 19.

 

Тәрбие туралы жаңа ілімдер. 20.

 

Ян Амос Коменский-Европа педагогикасының негізін салушы. 21.

 

Н.К. Крупскаяның педагогикалық теориясы. 22.

 

А.С. Макаренконың қызметі мен еңбектері. 23.

 

Г.Уманов-Қазақстан педагогикасын дамытушы ғылым. 24.

 

Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы. 25.

 

Әл-Фараби-дүние жүзі мәдениеті мен ғылымының негізін салушы. 26.

 

Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының тәрбиелік маңызы мен мәні. 27.

 

Отбасы-ерекше педагогикалық жүйе. 28.

 

Мектепішілік бақылау және басқаруды реттеу. 29.

 

Бастауыш сынып мұғалімдерінің даярлығын жетілдіруде инновациялық педагогикалық технологияларды пайдаланудың мүмкіндіктері мен жолдары. 

30.

 

Оқушы отбасымен байланыс орнатудың психологиялық-педагогикалық негіздері. 31.

 

Тәрбиедегі отбасы функциясының әлеуметтік мәні.      32.Тәрбие жеке тұлғаны қалыптастырудың ең маңызды факторы ретінде. 

     33. М.Жұмабаевтың педагогикалық кӛзқарастары. 

     34. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысы. 

     35. Ӛзін-ӛзі тәрбиелеудің және қайта тәрбиелеудің тәрбие процесіндегі рӛлі (Қиын балалар тәрбиесінің ерекшелігі). 

     36. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: педагогикалық бақылау,педагогикалық эксперимент, т.б. 

     37. Тәрбиедегі ынталандыру әдістерінің қолданылуы (жарыс, мадақтау, жазалау). 

     38. Адамгершілік тәрбиесінің маңызы мен міндеттері (Абай, Ыбырай, әл-Фараби, т.б. ұлы тұлғалардың адамгершілік тәрбиесі  

           туралы пікірлері). 

     39. Бала тәрбиесіндегі ұжымның рӛлі (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко., В.А.Сухомлинскийлердің ұжым туралы ойлары). 

     40. Бала дамуы мен қалыптасуына әсер ететін факторлар.  

     41.Тұлғаның жекелеген ерекшеліктері және оны педагогикалық процесте ескеру. 

     42. Тәрбиелеу процесінде тұлғаның қалыптасуы (патриоттық,адамгершілік, экологиялық). 

     43. Оқытуда қазіргі заманғы технологияларды пайдалану. 

          

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

      5.Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі 

     5.1. Оқу құралдарының тізімі: 

«Педагогика» пәні бойынша дәрістер жинағы; 

әр сабақ бойынша тест сұрақтары; 

- кестелер; 

- «Педагогика» пәні бойынша тест жинағы; 

- таратпа құралдар; 

- ситуациялық жағдаяттар. 

 

5.2. 

Әдебиеттер тізімі: 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Педагогика. Ш.Х.Құрманалина, Б.Ж.Мұқанова. Астана 2007ж. 

2.

 Педагогика. Ж.Әбиев, С.Бабаев. Алматы 2004ж. 

3.

 Жалпы педагогика. С.Б.Бабаев, Ж.К.Оналбек. Алматы 2006ж. 

4.

 Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс. М.Т.Баймұқанова. Астана 2005ж. 

5.

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Астана 2007ж. 

 

  

     Қосымша әдебиеттер: 

1.

 

Ж.Қоянбаев. Отбасы және балалар мен жеткіншектерді тәрбиелеу. Алматы 1990ж. 2.

 

Р.Қоянбаев. Білім беру және оқыту теориясы. Алматы. 1991ж. 3.

 

В.В.Белорусова. Педагогика. М.,1983 ж. 4.

 

И.Ривкина. Педагогика пәнінің хрестоматиясы. М., 1976ж. 5.

 

Н.И.Болдырев. Мектептің тәрбие жұмысының әдісі. М., 1981ж. 6.

 

М.А.Скаткин. Орта мектеп дидактикасы. М., 1981ж.  

 

  

 

Каталог: dist zaoch -> 4kurs -> 4kta-1z -> 4kta-1pedagog
4kta-1z -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Алдыңнан терезеңнің жүріп өттім
4kta-1z -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Қазіргі оқыту технологияларының негіздері
4kta-1pedagog -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1pedagog -> Педагогика қосымша мамандық әдістемесі пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
4kta-1pedagog -> Мектептегі әдістемелік жұмыс 1-тапсырма
4kta-1pedagog -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
4kta-1pedagog -> В интервью с мектеп құжаттарын зерттеу
4kta-1pedagog -> Бӛлім меңгерушісі Сухорукова Е. Ю

жүктеу 219.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет