Келісілді Бекітемінжүктеу 113.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.04.2017
өлшемі113.45 Kb.

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі      

Қарағанды облысының білім басқармасы                             

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж                     

 

 Келісілді

                                                                                                                                                                       Бекітемін  

Директордың оқу ісіжөніндегі орынбасарыКолледж директоры  

___________________  Казкенова Б.М.                                                                                                                       _________________Волкова Л.В. 

«__ » ________________ 2014ж.                                                                                                                                 «___» ________________ 2014ж. 

 

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы             

 

Оқытушы     Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы 

Пəн               Тəрбие теориясы, əдістемесі 

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған.   Тіркеу № «24»   09.10.2002ж. 

Мамандығы :    0111000 «Негізгі орта білім» 

Біліктілігі          0111013  «Қазақ тілі жəне əдебиеті мұғалімі» 

Оқу жұмыс жоспары негізінде  ________________ж. 

 

 Кесте

 №. Оқу уақытын үлестіру       

 

курс

 

Барлық

 

сағаттар

 

 

Теор

.сағ 

 

Зертханалық

 

жұмыстары

 

 

Тəжірибелік

 

жұмыстары

 

 

Курстық

 

жұмыстары

 

 

Бақылау

 

жұмысы

 

Сынақ

 

Емтихандар

 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

34 14 

 

  

20 


 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 


 

 

  

 

Кесте  №.          Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы 

 

Оқу жылы 

Топтар

 

          2014-2015 

2ҚТƏ-1

 

  

 

  

 

  

 

                               «Экономикалық-құқықтық жəне гуманитарлық» бөлім отырысында қабылданды                                                         Бөлім меңгерушісі__________________ Садық Ж.Т. 

                                                         Хаттама №  ____________________ 

                                                           «___» ________________    20_____  ж. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

                                      МАЗМҰНЫ 

1.

 

Түсіндірме жазба 2.

 

Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 3.

 

Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 3.1.Пəннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пəннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

4.

 

Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 5.

 

Əдебиеттер жəне оқу құралдары тізімі  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                    1.Түсіндірме жазба 

    Оқу  жұмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  орта  арнаулы  кəсіби  оқу  орындарына  арналған  мемлекеттік 

стандартқа сəйкес құрылған. 

    Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасы  тəрбие  теориясы,  əдістемесі  пəні  мазмұнының  міндетті  минимумына  жəне  даярлық  деңгейіне 

қойлатын  мемлекеттік  талаптарды  іске  асыруға  арналған  жəне  орта  кəсіптік  білім  беретін  оқу  орындарының  жұмыс  оқу 

бағдарламаларын əзірлеуге негіз болып табылады. 

    Жалпы көлемі-34сағат, соның ішінде: теориялық сабақ-14 сағат, тəжірибелік сабақ-20сағат. Осы жұмыс оқу бағдарламасын іске 

асыру барысында 0111000  «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығы  бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға 

міндетті орта кəсіптік білім стандартына сəйкес өткізілу қаралған: сынақ 

    Осы жұмыс оқу бағдарламасы  бойынша болашақ маман, тəрбие теориясы, əдістемесін оқытудың өзіндік ерекшеліктеріне жетік 

болып, озық əдістемелік шеберлікті игеруі, оқыту тəсілдеріндегі жаңа бағыттар жөнінде білімін үнемі толықтырып отыруы жəне 

озат тəжірибені насихаттап, тарата білуі қажет. 

 

 

1. 

Оқу

 пəнінің жоспарланған нəтижесі 

 

Стандарт жəне білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нəтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нəтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

-Базалық: 

БҚ1. Мұғалім мамандығының мəні мен əлеуметтік 

маңыздылығын түсіну; 

БҚ.2. Ортақ нəтижеге жету үшін, топтағы көзқарасты əртүрлі 

адамдармен этикет нормаларына сəйкес ынтымақтастық 

байланыс орната білу; 

БҚ.3. Ақпаратты жинау, өңдеу жəне сақтаудың компьютерлік 

əдістерін, интернеттен ақпараттарды іздеу əдістерін, 

электронды поштаны, АКТ меңгеру, логикалық 

операцияларды қолдану арқылы ақпараттарды өңдеу білу; 

БҚ.6. Оқуға, өзінше оқуға қабілеттілік-үздіксіз өзінше білім 

алуға жəне кəсіптік біліктілікті жетілдіруге дайындық; 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

   Мектептегі балалардың демократиялық, қоғамдық ұйымдары 

жұмысының мазмұны жайлы білу; 

Меңгереді: 

    Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстардың 

мазмұны, формалары жайлы; 

Дағдыланады: 

   əр оқушының өзіндік «менін» іс-əрекетте көрсете білуге 

дағдыландыру; 

Құзыретті: 

    Тəрбие жұмысын жоспарлап, жеке оқушылардың тəртібін 

бақылап, талдай біледі; БҚ.7. Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани 

құндылықтар мен нормаларды түсіну жəне қолдану; 

БҚ.10. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын 

білу, Балалар құқығы туралы Конвенцияны, мемлекеттік 

жалпыға білім беру стандартын білу. 

-Кəсіби: 

КҚ.1. Білім алушылардың психологиялық даму 

ерекшеліктерін, жас ерекшеліктерін, оқу тəрбие процесінің 

мəнін, дидактика заңдылықтарын білу; 

КҚ.3. Өзін-өзі бақылау, тиімді əдістер мен құралдарды таңдау, 

жоспарлау əдістерін меңгеру; 

КҚ.4. Топ жетекшісінің қызметін, жұмыс мазмұнын, 

оқушылар ұжымын диагностикалау əдісін білу; 

КҚ.6. Балалармен, жасөспірімдермен, ата-аналармен  мəдени-

көпшілік, ағартушылық жұмыстар жүргізу; 

мазмұнын талдай білу. 

Біледі: 

   Мектептегі тəрбие əдістері жөніндегі түсінік, балалар 

ұжымының белгілері, функциясы, құрылымы, қалыптасу 

кезеңдері, ұжымға педагогикалық басшылық жасау жайлы; 

Меңгереді: 

   Тəрбие жұмысын жоспарлай білу, жеке оқушылардың тəртібін 

бақылап, талдай білу; 

Дағдыланды: 

    əр түрлі тəрбиелік іс-шараларды ұйымдастыруға; 

Құзыретті: 

    Сыныпта жəне топта балалардың бір-біріне деген қарым-

қатынасын қалыптастыра біледі. 

-Арнайы: 

АҚ.1. Арнайы-кəсіптік білімді, қазақ тілі мен əдебиетін оқыту 

формалары мен құралдарын, қазіргі заманғы əдіс-тəсілдерді, 

инновациялық педагогикалық технологияларды, пəннің оқу-

əдістемелік кешенін қолдана білу; 

АҚ.2. Негізгі ұғымдар мен терминдерді, əртүрлі нысандар мен 

нақты құбылыстар арасындағы қатынастар мен 

байланыстарды ашатын заңдарын білу; 

АҚ.4. Мұғалім мен оқушының портфолиосының мазмұнын 

жинақтау əдістерін меңгеру. 

АҚ.5. Оқу-ақпараттық құралдармен жұмыс жасаудың əдіс-

тəсілдерін жəне оларды қолдану кезіндегі қауіпсіздік 

техникасын меңгеру. 

Біледі: 


   Тəрбие технологияларын, оқушыларды сыныптан тыс тəрбиелеу 

жолдарын; 

Меңгереді: 

   Мұғалімдермен, сынып жетекшілермен ұйымдастырылатын 

жұмыстар түрлерін; 

Дағдыланды: 

    Педагогикалық шеберлік дағдыларды қалыптастыруға; 

Құзыретті: 

    Ата-аналармен жұмыс түрлерімен танысып, ата-аналар 

жиналысы құрылымын жасай біледі.  

 

3.Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пəннің тақырыптық жоспары  

Модуль

 мен тақырып атауы 

Сағат

 саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоғары  

дейгей 


Орта  

буын маманы  

 

 

 

І

 Бөлім. Сыныптан жəне мектептен тыс жұмыстар. 

24 

 

 

Тақырып  №1.1.    Сыныптан  жəне  мектептен  тыс  жұмыстардың  тəрбиелеудегі ролі. 

  

Тақырып №1.2.  Тəжірибелік сабақ №1.  Сыныптан тыс тəрбие жұмысының мазмұны. 

  

Тақырып  №1.3.  Сабақтан  тыс  ұйымдастырылатын  жұмыстардың  мазмұны  мен түрлері. «Атамекен» бағдарламасы, онымен жұмыс жасаудың жолдары. 

  

Тақырып №1.4. Тəжірибелік сабақ №2.  Тəрбие жұмысының бағдарламалары. 

  

Тақырып №1.5. Сынып жетекшісі жəне мектептің өзін-өзі басқаруы.   

 Тақырып №1.6. Тəжірибелік сабақ №3. Сынып жетекшісінің ролі. 

 

 Тақырып №1.7. Тəжірибелік сабақ №4. Мектептегі өзін-өзі басқару жұмыстары. 

 

 Тақырып  №1.8.  Мектептің  тəрбие  жүйесі,  мазмұны,  тəрбие  жұмысының 

бағыттары. 

  

Тақырып №1.9. Тəжірибелік сабақ №5. Тəрбие жұмысының ұйымдастырушылық құрылымы. 

  

10 


Тақырып  №  1.10.  Тəжірибелік  сабақ    №6  Мектептегі  тəрбие  жұмыстарының 

бағыттары. 

 

 11 

Тақырып №1.11. Оқушыларды тəрбиелеудегі халықтық тəрбие, отбасы тəрбиесі. 

 

 

 12 

Тақырып №1.12. Тəжірибелік сабақ №7. Отбасымен жүргізілетін жұмыстар. 

 

 

  

ІІ

 Бөлім. Педагогикалық ықпал жасау əдістері. 

10 

 

 

13 Тақырып № 2.1. Педагогикалық талап (мəні, түрлері). 

  

14 

Тақырып № 2.2. Тəжірибелік сабақ №8. 

Педагогикалық талаптың мəні мен түрлері. 

  

15 


Тақырып №2.3.  Педагогикалық ықпал-қайта тəрбиелеу əдістері. 

  

16 


Тақырып № 2.4. Тəжірибелік сабақ №9. 

 Педагогикалық əдепті игеру жолдары. 

      2 

 

 17 

Тақырып №2.6.Тəжірибелік сабақ №10. Өзін-өзі тəрбиелеу əдістері. 

 

  

Барлығы

   

34 

 

 

 

     3.2.Пəннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

І

 Бөлім. Сыныптан жəне мектептен тыс жұмыстар. 

Тақырып

 №1.1.  Сыныптан жəне мектептен тыс жұмыстардың тəрбиелеудегі ролі. Тəрбие жұмыстарының жүйесі, түрлері. 

Оқушылардың  сабақтан  тыс  жұмыстары.  Оның  тəрбиелеудегі  ролі.  Балаларды  тəрбиелеудегі  талаптардың  бірлігі.  Оқушыларға 

арналған  ереже  жəне  бірыңғай  педагогикалық  талаптар,  мектептің  нақты  қызмет  жағдайын  есепке  алу.  Мектеп,  отбасы, 

жұртшылықтың тəрбие жұмыстарындағы бірлестігі. Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының мінез-құлқын, оқуға, қоғамдық 

пайдалы еңбекке ықыласын бағалау туралы нұсқаулар. Тəлім-тəрбие тұжырымдамасы. 

Тақырып

  №1.2.  Тəжірибелік  сабақ  №1.  Сыныптан  тыс  тəрбие  жұмысының  мазмұны  мен  түрлері.  Сыныптан  жəне 

мектептен тыс тəрбие жұмыстары. Тəрбиенің түрлері. Тəрбие құралдары жəне əдістері. Мектептен тыс тəрбие орындары. Тақырып

  №1.3.  Сабақтан  тыс  ұйымдастырылатын  жұмыстардың  мазмұны  мен  түрлері.  «Атамекен»  бағдарламасы, 

онымен

 жұмыс жасаудың жолдары. Сабақтан жəне мектептен тыс тəрбие жұмысының жан-жақтылығы. Жұмыс түрлері: ойын, 

үйірме,  дене  шынықтыру,  сауықтыру  жұмыстары,  кітап  оқу,  үйірмелер.  Ұлттық  салт-дəстүрлерді  жаңғырту  жұмыстары. 

Мектептен тыс мекемелер, жұртшылықпен байланыс, көпшілік еңбекке тəрбиелеу. 

Тақырып

  №1.4.  Тəжірибелік  сабақ  №2.  Тəрбие  жұмысының  бағдарламалары.  «Атамекен,  Кəусар  бұлақ,  Жұлдыз» 

бағдарламалары мазмұнымен таныстыру. Тəрбие жұмыстарын жоспарлау. Бағдарламаларды салыстыру. Сынып жетекшісі тəрбие 

жұмыстарының жоспарына талдау жасау. 

Тақырып

  №1.5.    Сынып  жетекшісі  жəне  мектептің  өзін-өзі  басқаруы.  Сынып  жетекшісінің  қызметі.  Сынып  жетекшісінің 

жұмыс жоспары. Сынып жетекшісінің қосымша атқаратын жұмыстары. Тақырып

  №1.6.    Тəжірибелік  сабақ  №3.  Сынып  жетекшісінің  ролі.  Сынып  оқушыларын  ұйымдастыру  жəне  тəрбие 

жұмыстарын  жоспарлау.  Өзін-өзі  басқару  жұмыстары,  оған  басшылық  жасау.  Оқу-тəрбие  жұмыстарына  жетекшілік.  Ата-

аналармен жүргізілетін жұмыстар түрлері. 


Тақырып

 №1.7.  Тəжірибелік сабақ №4. Мектептегі өзін-өзі басқару жұмыстары.  Өзіне-өзі қызмет етудің мəні-оқушылардың 

өздерінің  оқу,  еңбек,  демалуына  қажетті,  қолайлы  жағдайлар  жасау  жолындағы  іс-əрекеті.  Педагогикалық  жəне  санитарлық-

гигиеналық талаптар бірлігі, өзін-өзі басқарумен байланысы, жан-жақты тəрбие бірлігі. Сынып жетекшісінің қызмет ерекшелігі. 

Тақырып

  №1.8.    Мектептің  тəрбие  жүйесі,  мазмұны,  тəрбие  жұмыстарының  бағыттары.  Тəрбие  жұмысы  жүйесінің 

компоненттері.  Тəрбиелік  жүйе.  Тəрбие  жүйесінің  мəні,  мазмұны.  Тəрбие  жүйесінің  ұйымдастырушылық  құрылымы: 

материалдық, процессуалдық, идеалистік. Ұлттық тəрбие жүйесіне қойылатын талаптар. 

Тақырып

  №1.9.    Тəжірибелік  сабақ  №5.  Тəрбие  жұмысының  ұйымдастырушылық  құрылымы.  Тəрбие  жүйесінің 

ұйымдастырушылық  құрылымы:  материалдық,  процессуалдық,  идеалистік.  Ұлттық  тəрбие  жүйесіне  қойылатын  талаптар. 

Мұғалім-тəрбиеші шығармашылығы. 

Тақырып

  №1.10.    Тəжірибелік  сабақ  №6.    Мектептегі  тəрбие  жұмыстарының  бағыттары.  Мектептегі  тəрбие  жұмысы. 

Тəрбие жұмысының бағыттары. Тақырып

  №  1.11.  Оқушыларды  тəрбиелеудегі  халықтық  тəрбие,  отбасы  тəрбиесі.  Оқушыларды  тəрбиелеудегі  халықтық 

тəрбиенің  мəні.  Отбасының  бала  тəрбиесіндегі  ролі.  Отбасымен  жүргізілетін  жұмыстар.  Ертегілер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар, 

мысалдар оқу. Қазақ ақын-жазушыларының шығармаларымен танысу. 

Тақырып

  №1.12.  Тəжірибелік  сабақ  №7.  Отбасымен  жүргізілетін  жұмыстар.  Отбасымен  жүргізілетін  жұмыс  түрлері.  Ата-

аналар жиналысы. Ата-аналар алқасы, оның жұмысы. ІІ

 Бөлім. Педагогикалық ықпал жасау əдістері. 

Тақырып

  №  2.1.  Педагогикалық  талап  (мəні,  түрлері).  Талаптың  міндеті  мен  мəні,  түрлері,  жанама,  тікелей.  Талаптың 

мазмұны  мен  сипаты.  Талап  түрлерінің  топқа  жіктелуі:  өтініш,  сенім  білдіру,  кеңес,  айыптау,  сенімсіздік  көрсету.  Тəрбиешінің 

талап қоюы, беделі. Бала тəрбиесіндегі ата-ана өнегесі. Мұғалім-тəрбиеші өнегесі. 

Тақырып

  №  2.2.  Тəжірибелік  сабақ  №8.Педагогикалық  талаптың  мəні  мен  түрлері.  Талаптың  мазмұны  мен  сипаты. 

Тəрбиенің берілу жолдары. Талаптың топтарға жіктелуі. Тəрбиешінің талап қоюы, беделі. Тақырып

 №2.3.  Педагогикалық ықпал-қайта тəрбиелеу əдістері. Педагогикалық ықпал, оның балаға əсері. Ықпал жасаудың 

қайта тəрбиелеудегі ролі. Мақтау, жазалау, сенім көрсету, көз жеткізу, өзін тануға жетелеу. Тақырып

  №  2.4.  Педагогикалық  əдепті  игеру  жолдары  .  Педагогикалық  əдеп.  Педагогикалық  шеберлік,  оның 

негіздері.Педагогикалық техника, оны игеруі. Дауыс ырғағы, үзіліс, жест, ым-ишара. Тақырып

  №  2.5.  Тəжірибелік  сабақ  №10.  Өзін-өзі  тəрбиелеу  əдістері.  Педагогикалық  ықпал.  Ықпал  жасаудың  қайта 

тəрбиелеудегі ролі. Мақтау, жазалау əдістері.  

 

 

     4.Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

Сынақ

 4-семестрде қарастырылған. 

Ұсынылатын

 сұрақатар тізімі: 

1. Мектеп-тəрбие жұмысының орталығы. 

2.Адам құқығын қорғау жөніндегі Конвенциясы. 

3.Отбасы-бала тəрбиесінің алғашқы ұжымы. 

4.  Тəрбие жұмысын жоспарлау. 

5. Сынып жəне сыныптан тыс тəрбие жұмысын ұйымдастыру. 

6. «Атамекен», «Жұлдыз» бағдарламаларының маңызы мен мазмұны. 

7. Сыныптан тыс тəрбие жұмысының мазмұны мен түрлері. 

8. Оқушылардың өзін-өзі басқаруы жəне қоғамдық ұйымдар. 

9.Сынып жетекшісі-сыныптағы тəрбие жұмысын ұйымдастырушы. 

10.   Мектептің тəрбие жүйесінің мəні жəне тəрбие жұмысын ұйымдастырушыларғы қойылатын талаптар. 

11. Сынып жетекшісі жұмысының бағыттары. 

12. Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы.  

13.Сынып жетекшісінің негізгі қызметі жəне өзін-өзі басқаруы.  

14.  Тəрбие жұмысын ұйымдастырудағы мектеп басшыларының міндеттері. 

15. Отбасының бала тəрбиесіндегі ролі. 

16. Тəрбиедегі халық педагогикасының алатын орны мен ролі. 

17. Сынып жетекшісінің қызметі мен міндеттері. 

18. Мектептің, ата-ананың, қоғамдық ұйымдардың байланысы. 

19.Сынып жетекшісінің қосымша атқаратын жұмыстары. 

20.  Ата-ананың педагогикалық мəдениетін арттыру. 

 21. Тəрбие жұмысын ұйымдастырушылардың міндеттері. 

22. Мектеп жəне сынып ата-аналар комитеттері қызметінің үлгісі. 

23. Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы. 

24. Оқушылардың мінез-құлқына бақылау жасау, талап қою əдісі. 

25.Тəрбие жұмысын ұйымдастырудағы мектеп директорының міндеттері. 

26. Тəрбие əдістері туралы түсінік. 

27. Тəрбие процесі туралы түсінік жəне оның құрылымы. 

28. Сыныптан тыс тəрбие жұмысының  мазмұны мен түрлері. 


29.  Тəрбие процесінің заңдылықтары. 

30. Мектеп жəне сынып ата-аналар комитеттері қызметінің үлгісі. 

31. Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы. 

32. Отбасымен жүргізілетін жұмыс түрлері. 

33. Тəрбие жұмысын ұйымдастырушының қызметі. 

34. Ата-аналар жиналысы. 

35. Сыныптан тыс тəрбие жұмысы жəне оны жоспарлау. 

36. Ата-аналар алқасының жұмысы. 

37. Мектептің, ата-ананың, қоғамдық ұйымдардың байланысы. 

38.Тəрбие əдістері туралы түсінік. 

39.  Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы. 

40. Оқушылардың мінез-құлқына бақылау жасау, талап қою əдісі. 

41. Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы. 

42. Ата-ананың педагогикалық мəдениетін арттыру. 

43. Мектептің жылдық оқу-тəрбие жұмысы. 

44. Оқушылардың мінез-құлқына бақылау жасау, талап қою əдісі. 

45.Тəрбие жұмысын ұйымдастырудағы мектеп директорының міндеттері. 

46. Тəрбие əдістері туралы түсінік. 

47. Тəрбие процесі туралы түсінік жəне оның құрылымы. 

48. Сыныптан тыс тəрбие жұмысының  мазмұны мен түрлері. 

49. Тəрбие процесінің заңдылықтары. 

50. Мектеп жəне сынып ата-аналар комитеттері қызметінің үлгісі. 

 

 

  

 

  

 

 Рефераттар

, баяндамалар тақырыптары. 

1.

 Педагогика ғылымының əдіснамалық негізі. 

2.

 Жеке адамның дамуына əсер ететін факторлар. 

3.

 Педагогикалық үрдісті басқару іс-əрекетінің түрлері. 

4.

 Қоғамдағы мұғалімнің қызметі. 

5.

 Тəрбие-əлеуметтік құбылыс. 

6.

 Қазіргі мектептегі балалардың ұйымдары, міндеттері. 

7.

 Оқушылардың экономикалық ойлауын дамыту. 

8.

 Сынып жетекшісінің міндеті мен қызметі. 

9.

 Қазіргі мектептегі білімнің мазмұны. 

10.


 

Білім жүйесіне басшылық. 

11.

 

Ы.Алтынсарин, Ш.Уəлиханов, А.Құнанбаевтардың педагогикалық көзқарастары мен қызметтері. 12.

 

Қазіргі кездегі қоғамдағы мұғалімнің ролі. 13.

 

Тəрбиеге байланысты мəселелер шешіп, тəрбие əдəстерін қолдануға жоспарлар жасау. 14.

 

Топтасқан сыныптың белгілерін, сипатын, түрлерін жəне топтағы қарым-қатынасқа талдау жасау. 15.

 

Отбасындағы эстетикалық тəрбие. 16.

 

К.Д Ушинскийдің дидактикалық принциптерінің оқыту мен білім берудегі алатын орны жəне оның мектеп тəжірибесіндегі тарихи мəні. 

17.


 

Ы.Алтынсарин, Шəкəрімнің əлеуметтік-педагогикалық ой-пікірлері. 

18.

 

Əл-Фараби еңбек тəрбиесі туралы. 19.

 

Шəкəрімнің ұлттық тəліми көзқарастары. 20.

 

Ж.Аймауытов – жантанушы. 21.

 

Сухомлинский мен Шаталовтың өмірі мен қызметі  

 

  

 

  

 


 

     5.Əдебиеттер жəне оқу құралдары тізімі 

     5.1. Оқу құралдарының тізімі: 

«Тəрбие теориясы, əдістемесі» пəні бойынша дəрістер жинағы; 

- кестелер; 

- таратпа құралдар; 

- ситуациялық жағдаяттар. 

 

5.2.

 

Əдебиеттер

 тізімі: 

Негізгі

 əдебиеттер: 

1.

 Сынып жетекшісі. Қ.Қожахметова. Астана 2000ж. 

2.

 Мектеп директорының оқу тəрбие ісі жөніндегі орынбасары. Қ.Қожахметова Алматы 2000ж. 

3.

 Оқушы оның дамуы жəне тəрбиесі. Ж.Асанов. Қызылорда, 1993ж. 

4.

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Астана 2007ж. 

 

  

Қосымша

 əдебиеттер: 

1.

 Ж.Қоянбаев. Отбасы жəне балалар мен жеткіншектерді тəрбиелеу. Алматы 1990ж. 

2.

 Р.Қоянбаев. Білім беру жəне оқыту теориясы. Алматы. 1991ж. 

3.

 В.В.Белорусова. Педагогика. М.,1983 ж. 

4.

 И.Ривкина. Педагогика пəнінің хрестоматиясы. М., 1976ж. 

5.

 Н.И.Болдырев. Мектептің тəрбие жұмысының əдісі. М., 1981ж. 

6.

 М.А.Скаткин. Орта мектеп дидактикасы. М., 1981ж. 

 

  

 

 Каталог: dist zaoch -> 2kurs -> 2KTA-1kz -> tarbie teor
2KTA-1kz -> Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі Көпсалалы
2KTA-1kz -> Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет əдебиеті. Алматы, 1987
2KTA-1kz -> Семинар тапсырмалары А. Тоқмағанбетов өмірі, шығармашылығы Жаттауға «Түрксиб түйіскенде»
2KTA-1kz -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
tarbie teor -> «Қазақ тілі жəне əдебиеті» мамандығына арналған
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту əдістері
2KTA-1kz -> 1-нұсқа Тақырыпты меңгеруге бағытталған мақсаттардың саны нешеу?
2KTA-1kz -> Республикасының білім жəне ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
2KTA-1kz -> Қазақ тілін оқыту құралдары

жүктеу 113.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет