Келісілді Бекітемінжүктеу 324.31 Kb.

бет1/4
Дата28.03.2017
өлшемі324.31 Kb.
  1   2   3   4

Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым министрлігі      

Қарағанды облысының білім басқармасы                             

Көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледж                     

 

    Келісілді

                                                                                                                                                                       Бекітемін  

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                                                                                                             Колледж директоры  

___________________  Казкенова Б.М.                                                                                                                       _________________Волкова Л.В. 

«__ » ________________ 2014ж.                                                                                                                                 «___» ________________ 2014ж. 

 

 

Оқу

 жұмыс бағдарламасы             

 

Оқытушы     Оразғалиева Гүлден Зайкенқызы 

Пəн               Педагогика 

Техникалық жəне кəсіптік білім бойынша үлгілік бағдарлама негізінде жасалған.   Тіркеу № «24»   09.10.2002ж. 

Мамандығы  :        0103000 «Дене тəрбиесі жəне спорт» 

Біліктілігі               0103023 

«Дене тəрбиесі жəне спорт мұғалімі»

 

Оқу жұмыс жоспары негізінде _____________ж.  

 Кесте №. Оқу уақытын үлестіру        

курс

 

Барлық

 

сағаттар

 

 

Теор

.сағ 

 

Зертханалық

 

жұмыстары

 

 

Тəжірибелік

 

жұмыстары

 

 

Курстық

 

жұмыстары

 

 

Бақылау

 

жұмысы

 

Сынақ

 

Емтихандар

 

 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

42  

 

  

 

  

 

  

 

 34 


10 

10 


 

 

 12 

 

  

 

 

 

 

 

64    

18 


 

  

 

140 18 

10 


 

 12 

 

18  

 

  

 

 

  

                                                   Кесте  №.          Оқу жұмыс бағдарламасының қолданылуы  

 

Оқу жылы 

Топтар

 

          2014-2015 

4ФК-1к

 

  

 

  

 

  

                                                                

                        «Экономикалық-құқықтық жəне гуманитарлық» бөлім отырысында қабылданды 

                                                        Бөлім меңгерушісі__________________ Садық Ж.Т. 

                                                         Хаттама №  ____________________ 

                                                           «___» ________________    20_____  ж. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                     МАЗМҰНЫ 

1.

 Түсіндірме жазба 

2.

 Оқу пəнінің жоспарланған нəтижесі 

3.

 Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пəннің тақырыптық жоспары 

     3.2.Пəннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

4.

 Оқытудың жоспарланған нəтижесін бақылау 

5.

 Əдебиеттер жəне оқу құралдары тізімі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

                                                    1.Түсіндірме жазба 

    Оқу  жұмыс  оқу  бағдарламасы  Қазақстан  Республикасының  орта  арнаулы  кəсіби  оқу  орындарына  арналған  мемлекеттік 

стандартқа сəйкес құрылған. 

    Жалпы  көлемі-76сағат,  соның  ішінде:  теориялық  сабақ-26  сағат,  тəжірибелік  сабақ-32  сағат,  курстық  жұмыс-18сағат.  Осы 

жұмыс  оқу  бағдарламасын  іске  асыру  барысында  0103000    «Дене  тəрбиесі  жəне  спорт»  мамандығы    бойынша  Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті орта кəсіптік білім стандартына сəйкес өткізілу қаралған: емтихан   

    Осы  жұмыс  оқу  бағдарламасы  педагогиканың  даму  тарихын  жəне  оның  ғылыми  зерттеу  əдістерін,  теориялық  педагогика, 

теориялық дидактика, теориялық тəрбие теориясы жұмысын басқару мəселелері, Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі, 

оқыту  принциптері  мен  оқыту  түрлерін,  сабақ  жəне  оған  қойылатын  талаптар,  мұғалімге  қойылатын  талаптар  жүйесі  жайлы 

қарастырады. 

 

1.

 

Оқу

 пəнінің жоспарланған нəтижесі 

 

Стандарт жəне білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нəтижесі 

Жұмыс оқу бағдарламасында жоспарланған оқу нəтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

-Базалық: 

БҚ1. Мұғалім, жаттықтырушы, нұсқаушы мамандығының 

мəні мен əлеуметтік маңыздылығын түсіну. 

БҚ.4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Дене 

тəрбиесі жəне спорт туралы» заңын, балалар құқықтары 

туралы Конвенцияны білу. 

Пəнді оқу нəтижесінде білім алушылар: 

Біледі: 

    Оқулық жəне оқу құралдары, оқу жоспары мен 

бағдарламаларының құрылымын білу; 

Меңгереді: 

    Педагогикалық құбылыстардың ғылымилық бағалары жəне 

сыншылдық талдау дағдысын меңгеруі; 

Дағдыланады: 

   Сабақ жəне сабақ түрлерін, құрылымдық компоненттерін, 

мұғалімнің сабаққа дайындық жүйелерін білуге; 

Құзыретті: 

    Қазіргі таңдағы педагогика міндеттері, методология жөнінде 


түсінігінің болуы; 

-Кəсіби: 

КҚ.2. Мақсат пен міндеттерді анықтай, оқушылардың іс-

əрекетін жобалай, ұйымдастырушылық дағдыларын дамыта 

білу. 

КҚ.3. Өзін-өзі бақылау, тиімді əдістер мен құралдарды таңдау, жоспарлау əдістерін меңгеру. 

КҚ.4. Топ жетекшісінің қызметін, жұмыс мазмұнын, 

оқушылар ұжымын диагностикалау əдісін білу. 

КҚ.7. Оқу-бағдарламалық құжаттарын жасақтау негіздерін 

меңгеру, нұсқаушының əдістемелік деңгейін көтеруге 

арналған оқулықтар мен оқу-əдістемелік құралдардың 

мазмұнын талдай білу. 

Біледі: 


   Педагогиканың теориялық əдістемелік негіздерін; 

Меңгереді: 

   Жеке адам дамуына əсер етуші қозғаушы күштер жөнінде 

түсінігінің болуы; 

Дағдыланды: 

    Күнтізбелік тақырыптық сабақ жоспарын құрастыра алуға; 

Құзыретті: 

    Мектептегі оқу процестерін ұйымдастыру формалары, 

сабақтың типтері, құрылымы жайлы білу. 

-Арнайы: 

АҚ.4. Мұғалім мен оқушының портфолиосының мазмұнын 

жинақтау əдістерін меңгеру. 

АҚ.8. Оқу сапасының мониторингін жүргізе білу. 

Біледі: 


   Қазақстан Республикасы білім беру жүйесін; 

Меңгереді: 

   Қазақстан Республикасының мектеп жөніндегі құжаттарын; 

Дағдыланды: 

    Балалардың танымын басқарудың педагогикалық негіздерін; 

Құзыретті: 

   Оқытудың негізгі əдістерін білуі. 

 

 

 

 

 


 

 

3.Пəннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1.Пəннің тақырыптық жоспары  

Модуль

 мен тақырып атауы 

Сағат

 саны 

Жоспар 


ланған 

 деңгей 


Жоғары  

дейгей 


Орта  

буын 


маманы 

 

 

 

 

І

 Бөлім. Педагогикалық теория негізі. 

20 

 

 

Тақырып №1.1.  Педагогика пəні жəне оның дамуы.  

 Тақырып №1.2  Ғылыми педагогикалық əдістемелер 

 

 Тақырып №1.3.  Мұғалімнің педагогикалық кəсіби шеберлігі. 

 

  Тақырып №1.4.  Мұғалімге қойылатын  талаптар жүйесі. 

 

 Тақырып №1.5.  Тəрбие жəне жеке даярлау. 

 

 Тақырып № 1.6. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. 

 

 Тақырып № 1.7. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. 

 

 Тақырып № 1.8. Тəжірибелік сабақ  №1  

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. 

  

Тақырып №1.9.  Орта білім беру жүйесі.  

 10 

Тақырып № 1.10. Тəжірибелік сабақ  №2  

Білім беру жүйесінің құрылымы. 

  

 

ІІ Бөлім. Тəрбие теориясы 

22 

 

11 Тақырып № 2.1. Тəрбие теориясының негізі 

  

12 


Тақырып № 2.2. Тəжірибелік сабақ №3. 

Тəрбие үрдісінің мəні мен мазмұны 

 

 13 

Тақырып №2.3.  Тəрбие əдістері. 

 

 14 

Тақырып № 2.4. Тəжірибелік сабақ №4. 

 Тəрбие əдістерінің жіктелуі 

  

15 


Тақырып №2.5.  Адамгершілік тəрбиесі. 

  

16 

Тақырып №2.6.  Тəжірибелік сабақ №5. Адамгершілік тəрбиесінің негізі. 

 

 17 

Тақырып №2.7.  Ақыл-ой тəрбиесі. 

 

 18 

Тақырып №2.8.  Тəжірибелік сабақ №6. 

 Ақыл-ой тəрбиесінің бағыттары. 

  

19 


Тақырып № 2.9. Еңбек тəрбиесі. 

  

20 


Тақырып №2.10.  Экономикалық тəрбие. 

  

21 


Тақырып №2.11.  Тəжірибелік сабақ №7. Экономикалық тəрбие əдістері. 

  

22 


Тақырып №2.12.  Эстетикалық тəрбие. Экологиялық тəрбие. 

  

23 


Тақырып №2.13.  Дене тəрбиесі. 

  

 

Тақырып №2.14. Сынып жетекшісінің жұмыс мазмұны.  

 24 

ІІІ

. Бөлім. Дидактика- оқыту теориясы. 

 

28  

25 


Тақырып №3.1. Негізгі дидактикалық ұғымдар. 

  

26 


Тақырып №3.2. Дидактика- оқытудың теориялық жəне əдістемелік негізі. 

  

27 


Тақырып № 3.3.Оқыту принциптері. 

  

28 


Тақырып № 3.4.  Тəжірибелік сабақ № 8. 

Оқыту принциптерінің жүйесі. 

  29 

Тақырып № 3.5. Білім беру мазмұны. 

  30 

Тақырып № 3.6.  Тəжірибелік сабақ № 9. 

Білім беру түрлері. 

  

31 


Тақырып № 3.7.Оқытудың əдістерітуралы түсінік. 

  

32 


Тақырып № 3.8.  Тəжірибелік сабақ №10. 

Оқыту əдістерін топтастыру. 

  33 

Тақырып № 3.9.Оқытудың əдістері мен тəсілдері. 

  34 

Тақырып № 3.10.  Тəжірибелік сабақ № 11. 

Оқыту əдістерін топтастыру. 

  

35 


Тақырып №3.11. Оқытуды ұйымдастырудың əртүрлі формалары. 

  

36 


Тақырып  №  3.12.  Тəжірибелік  сабақ  №  12.  Сабақтың  типтері  мен 

құрылымы.  

  37 

Тақырып №3.13. Оқушылардың танымдық іс-əрекетінің нəтижесін бақылау, 

бағалау. 

  

38 

Тақырып  №  3.14.  Тəжірибелік  сабақ  №  13.  Бақылаудың  түрлері  жəне 

нəтижелері.  

  

 

ІV.Бөлім.Мектептану.  Педагогикалық  менеджмент.  Оқытушының 

педагогикалық

 шеберлігі. 

 

 34 

39 


Тақырып №5.1. Мектептану-педагогиканың маңызды саласы.  

 

 40 


Тақырып №5.2. Тəжірибелік сабақ №14.  Мектептанудың негізгі мəселелері. 

 

 41 


Тақырып №5.3. Мектеп жұмысын жоспарлау. 

 

 42 


Тақырып №5.4.Тəжірибелік сабақ № 15.  

Оқу  жылына  арналған  мектептің  оқу-тəрбие  жұмыстарын  басқару, 

жетекшілік. 

 

 43 


Тақырып №5.5. Мектептегі педагогикалық кеңес құрамы. 

 

 44 


Тақырып  №5.6.  Тəжірибелік  сабақ  №16.  Мектептегі  педагогикалық  кеңес 

құрамы. 


 

 45 

Тақырып №5.7. Мектептегі педагогикалық кеңес жұмысы. 

 

 46 

Тақырып  №5.8.  Тəжірибелік  сабақ  №17.Педагогикалық  кеңес  жұмысының 

мазмұны. 

 

 47 


Тақырып №5.9. Мектептегі əдістемелік жұмыстар. 

 

 48 


Тақырып №5.10. Тəжірибелік сабақ №18. Əдістемелік жұмыстың мазмұны. 

 

 49 


Тақырып №5.11. Мектептегі əдістемелік жұмыс түрлері. 

 

 50 


Тақырып  №5.12.  Тəжірибелік  сабақ  №19.  Мектептегі  əдістемелік  жұмыс 

түрлері. 

 

 51 

Тақырып №5.13. Педагогикалық технология түсінігі. 

 

 52 

Тақырып  №5.14.  Тəжірибелік  сабақ  №20.  Педагогикалық  технологияның 

мақсаты мен салалары. 

 

 53 


Тақырып №5.15. Жаңа педагогикалық технологиялар түрлері.  

 

 54 


Тақырып №5.16. Педагогикалық шеберлік түсінігі. 

 

 55 


Тақырып  №5.17.  Тəжірибелік  сабақ  №21.  Педагогикалық  əдеп  жəне 

шеберлік. 

 

  

Курстық

 жобалау 

 

 30 

56 


Курстық жұмыс тақырыптары жəне əдебиеттер. 

 

 

57 

Курстық жобалау жоспары жəне пайдаланатын əдебиеттер 

 

 58 

Кіріспе бөлім мазмұны 

 

 59 

І бөлім жəне сұрақтар тізімі 

 

 60 

І бөлім бойынша сұрақтар жəне жинақталған мəліметтер 

 

 61 

ІІ бөлім жəне сұрақтар тізімі 

 

 62 

ІІ бөлім бойынша сұрақтар жəне жинақталған мəліметтер 

 

 63 

ІІІ бөлім жəне сұрақтар тізімі 

 

 64 

ІІІ бөлім бойынша сұрақтар жəне жинақталған мəліметтер 

 

 65 

Қорытынды бөлім жəне жобалау бойынша қорытынды 

 

  

Барлығы

  140 

42 

34 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.2.Пəннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны 

І

 Бөлім. Педагогикалық теория негізі. 

Тақырып

  №1.1.    Педагогика  пəні  жəне  оның  дамуы.  Педагогиканың  ғылым  негізінде  дамуы.  Педагогика  негізін  салуға  жəне 

дамытуға  үлес  қосқан  ұлы  педагогтар.  Қазақстанда  педагогика  мен  əдістеменің  негізін  салушылар:  Ы.Алтынсарин, 

А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев т.б. Педагогика ғылымының салалары мен басқа ғылымдармен байланысы. 

Тақырып

 №1.2  Ғылыми педагогикалық əдістемелер. Педагогиканың методологяилық негізі. Педагогиканың ғылыми зерттеу 

əдістері. Педагогикалық бақылау əдістері, оның түрлері. Педагогикалық эксперимент əдісі. Əңгіме əдісі. Тақырып

  №1.3.    Мұғалімнің  педагогикалық  кəсіби  шеберлігі.  Мұғалімнің  жеке  басы.  Мұғалімдік  мамандыққа  даярлау 

жүйесі.  Педагогикалық  əдеп,  ұстаздық  шеберлік.  Мұғалімнің  дидактикалық,  академиялық,  перцептивті,  экспрессивті  (сөйлеу), 

ұйымдастырушылық, коммуникативті қабілеті.  

Тақырып

  №1.4.    Мұғалімге  қойылатын    талаптар  жүйесі.  Мұғалімнің  мамандық  деңгейін  көтеруге  қойылатын  талаптар. 

Қоғамдағы  мұғалімнің  қызметі.  Мұғалімге  қойылатын  талаптар,  педагогикалық  мамандықтың  ерекшеліктері.  Қазіргі  мектеп, 

мұғалімнің қызметі. Бастауыш мектеп мұғалімі қызметінің ерекшелігі. 

Тақырып

  №1.5.    Тəрбие  жəне  жеке  даярлау.  Даму  жəне  тəрбие.  Оқушы  дамуын  жас  кезеңдерге  бөлу  жəне  жеке  басты 

дамытудың педагогикалық ерекшеліктері. Белсенділік, оның түрлері. Тəрбие жəне балалардың дербес ерекшеліктері. Тақырып

  №  1.6.  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жүйесі.  Білім  беру  жүйесіне  анықтама.    Білім  беру  жүйесінің 

құрылымы, принциптері. Халыққа білім беру туралы Заң.  Тақырып

  №  1.7.  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жүйесі.  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңының 

баптары,  оның  маңызы.  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңы  бойынша  басшылыққа  алынатын  мемлекеттік 

принциптер.  

Тақырып

  №  1.8.  Тəжірибелік  сабақ    №1.  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жүйесі.  Білім  беру  жүйесіне  анықтама.  

Білім  беру  жүйесінің  құрылымы,  принциптері.  Халыққа  білім  беру  туралы  Заң.  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы» 

Заңының баптары, оның маңызы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы бойынша басшылыққа алынатын мемлекеттік 

принциптер.  Тақырып

 №1.9.  Орта білім беру жүйесі. Жалпы жəне орта білім беру жүйесі, сатылары. Кəсіптік бастауыш білім беру. Кəсіптік 

орта білім беру. Кəсіптік жоғары білім беру жүйесі. Тақырып

 № 1.10. Тəжірибелік сабақ  №2.Білім беру жүйесінің құрылымы. .  Білім беру жүйесінің құрылымы, принциптері. 

Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңы  бойынша  басшылыққа  алынатын  мемлекеттік  принциптер.  Жалпы  жəне  орта 

білім беру жүйесі, сатылары. Кəсіптік бастауыш білім беру. Кəсіптік орта білім беру. 

ІІ

 Бөлім. Тəрбие теориясы. 

Тақырып

  №  2.1.  Тəрбие  теориясының  негізі.  Тəрбие  –əлеуметтік  құбылыс.  Тəрбиенің  мақсат-міндеттері.  Балалардың  жан-

жақты үйлесімді дамуы (ақыл-ой, адамгершілік, дене, еңбек, рухани) Тақырып

  №  2.2.  Тəжірибелік  сабақ  №3.Тəрбие  үрдісінің  мəні  мен  мазмұны.  Тəрбие  үрдісінің  ерекшеліктері  мен  мазмұны. 

Тəрбиенің  негізгі  заңдылықтары:  халықтық,  əлеуметтік  сипаты.  Тəрбиенің  негізгі  принциптері:  тəрбиенің  өмірмен,  еңбекпен 

байланысы. Балаға орынды талап қоюмен оның жеке басына құрметпен қарау. Тəрбиелеу жəне өзін-өзі тəрбиелеу. 

Тақырып

  №2.3.    Тəрбие  əдістері.  Тəрбие  əдістері  туралы  ұғым.  Тəрбие  əдістерінің  маңызы.  Тəрбие  əдістерін  жіктеу,  оған  əр 

түрлі көзқарас тұрғысынан қарау. Тəрбие əдістерін топтастыру. Жеке адамның санасын қалыптастыру əдістері. Тақырып

  №  2.4.  Тəжірибелік  сабақ  №4.  Тəрбие  əдістерінің  жіктелуі.  Тəрбие  əдістерінің  жіктелуі.  Тұлғаның  ақыл-ойын,  іс-

əрекетті  ұйымдастыру,  ынталандыру  əдістері.  Қоғамдық  міне-құлықты  қалыптастыру  əдістері  (педагогикалық  талап,  қоғамдық 

пікір, тапсырма, жаттықтыру)   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал