КӘдірұлы облыс әкімі Архимед Мұхамбетовжүктеу 0.97 Mb.

бет4/9
Дата04.02.2017
өлшемі0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

С±хбаттасќан Айбек КЄДІР¦ЛЫ

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Аќпан айында Е.¤мірзаќов атындаѓы

облыстыќ филармонияныњ концерт залында

ќазаќ ±лт-аспаптары оркестрініњ  концерті μтті.

Оны еліміздіњ ењбек сіњірген єртісі, Ш.Ќажыѓалиев

атындаѓы  бірінші республикалыќ дирижерлер

байќауыныњ лауреаты, профессор, белгілі

дирижер Жалѓасбек Бегендіков бастап шыќты.

Ќостанайѓа келген ќ±рметті мейманмен біз де

аз-кем єњгімелескен едік.

Белгілі дирижер, профессор

Жалѓасбек Бегендіковпен єњгіме

3 наурыз

3 наурыз


3 наурыз

3 наурыз


3 наурыз,,,,,

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


бейсенбі

бейсенбі


7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын

±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.

12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге

тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел

баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".

17.30 Жањалыќтар. 17.55 "Асыл ана".

18.15 Жан жылуы. 18.35 "Ж‰регім

сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.

20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Алтын

±я". 22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі сту-

дияда Н.Ќоянбаев. 23.35 "‡й болу

ќиын..." 0.05 Жањалыќтар. 0.55

"Єпке".

7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".

11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.

11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25

"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.

13.15 "Семейные мелодрамы". 14.10

"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10

"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.

9

26 аќпан 2016 жыл  аќпанныњ  29-нан

наурыздыњ 6-на дейін

Апталыќ телебаѓдарлама

29 аќпан,

29 аќпан,

29 аќпан,

29 аќпан,

29 аќпан,

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

д ‰ й с е н б і

7.00 Тањшолпан. 10.00 Апта kz.

11.05 Дара жол. 12.30 Аќсауыт. 13.00

Бірге тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00

Єйел баќыты. 16.05 "Ж‰регім сізге

аманат". 17.00 Меніњ Ќазаќстаным.

17.30 Жањалыќтар. 18.05 Сурет

сыры. 18.15 М.ф. 18.35 "Ж‰регім

сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.

20.20 Серпіліс. 21.05 Т.х. "Алтын ±я".

22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі студияда

Н. Ќоянбаев. 23.35 "‡й болу ќиын..."

0.05 Жањалыќтар. 0.50 Спорт.

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања

к‰н. 10.00 Жеті к‰н. 11.10 Магия кух-

ни. 11.40 М.ф. 12.25 "Сотќа жеткіз-

бей". 13.00 Жањалыќтар. 13.15 "Се-

мейные мелодрамы". 14.05 "Гречан-

ка". 15.00 Новости. 15.15 Бармысыњ,

бауырым? 16.00 Жањалыќтар. 16.15

"¤мір сабаќтары". 17.00 Жањалыќ-

тар. 17.15 Т.с. "След". 17.55 Орта-

лыќ Хабар. 19.00 ТВ Бинго. 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Арнайы Хабар.

1 наурыз

1 наурыз


1 наурыз

1 наурыз


1 наурыз,,,,,

се

сесе

се

сейсенбійсенбі

йсенбі


йсенбі

йсенбі


7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын

±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.

12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге

тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел

баќыты. 16.25 "Ж‰регім сізге аманат".

17.15 М.ф. 17.30 Жањалыќтар. 18.15

Ќылмыс пен жаза. 18.35 "Ж‰регім

сізге аманат". 19.30 Жањалыќтар.

20.20 Айтуѓа оњай... 21.05 "Алтын

±я". 22.00 "Келін". 23.00 Т‰нгі сту-

дияда Н.Ќоянбаев. 23.30 "‡й болу

ќиын..." 0.00 Жањалыќтар. 0.50

"Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жањак‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-

колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия

кухни. 11.45 М.ф. 11.55 "Сотќа жет-

кізбей". 12.25 Т.х. "С‰рбойдаќ". 13.00

Жањалыќтар. 13.15 "Семейные ме-

лодрамы". 14.05 "Гречанка". 15.00

Новости. 15.10 "С‰йген жарым".

16.00 Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й.

21.00 Итоги дня. 21.30 Т.с. "Оскол-

ки". 22.30 Бетпе-бет. 23.00 Церемо-

ния награждения кинопремией "Ос-

кар". 0.35 Жањалыќтар. 1.10 Итоги

дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Арќа-аќпарат. 9.30 Келбет. 10.00 Арќа-

аќпарат. 10.35 Т.с. "Галина". 11.20,

12.25, 13.55, 15.05, 17.25, 18.25,

22.30, 23.55 Телемаркет. 11.30 Пер-

вая студия. 12.00 Вызов. 12.30 Ин-

декс. 13.00 Жањалыќтар. 13.50 М.ф.

14.00 Т.х. "Сырѓалым". 15.00 Жар-

ќын бейне. 15.25 М.с. 16.00 Т.х. "Таѓ-

дыр". 16.50 АВС+. 17.10 Д.ф. "В по-

исках последнего хана". 17.50 Жа-

њалыќтар. 18.10 Даму діњгектері.

18.30 Новости. 19.00 "Ќазаќстан-

Ќостанай" арнасы алтын ќорынан.

19.30 Бірінші студия. 20.00 Сап т‰зе!

20.30 Жањалыќтар. 21.30 Новости.

22.15 "Галина". 23.05 "Таѓдыр". 0.00

Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.

17.00 Новости. 17.10 Церемония

награждения кинопремией "Оскар".

18.35 Т.х. "Алдар Кμсе". 19.00 Т.х.

"Пєленшеевтер". 19.25 "С‰рбойдаќ".

20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бюро рас-

следований. 21.00 Итоги дня. 21.30

"Осколки". 22.30 "След". 23.15 Бет-

пе-бет. 23.45 Арнайы Хабар. 0.20

Жањалыќтар.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 Алдаспан. 10.00 Новости.

10.40 "Галина". 11.30 Бірінші студия.

12.00 Третий тайм. 12.30 Ажар. 12.55,

13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,

23.55 Телемаркет. 13.00 Жањалыќ-

тар. 13.50 М.ф. 14.00 "Сырѓалым".

15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.с.

16.00 "Таѓдыр". 16.50 АВС+. 17.10

"В поисках последнего хана". 17.50

Жањалыќтар. 18.10 Регион/10. 18.30

Новости. 19.00 Волшебный фонарь.

19.30 Первая студия. 20.00 Ќазына.

20.30 Жањалыќтар. 21.20 "1001 ис-

тория успеха". 21.30 Новости. 22.20

"Галина". 23.10 "Таѓдыр" 0.00 Жања-

лыќтар.


7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.

8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие руки".

10.00 "Украденная жизнь". 11.10 "Жетім

ж‰рек". 13.10 "Єлия". 14.10 Такси. 15.10

Ел аузында. 15.40 "Ханшайым". 17.00

"¦рланѓан таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек".

20.00 Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия". 22.50

"Хорошие руки". 23.50 "20:30". 0.20 Жа-

њалыќтар.

7.00  Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-

гими глазами. 8.55 Неизвестный Ка-

захстан. 9.30 ¤мір жолы. 10.00 Ќай-

ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-

тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ

идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н. 14.25

Золотая середина. 15.00 "Ѓылыми

ізденістер". 16.00 TED: Идеи, достой-

ные распространения. 17.00 "Жара-

тылыс ж±мбаќтары". 18.00 ¦лы дала

елі. 19.20 Ученый совет. 21.15 Боль-

ше, чем любовь. 22.00 Культпоход.

22.10 "Сахна сырлары". 22.35 "Ќ±лан-

саз". 0.00 "Ѓылыми ізденістер".

7.05 К.ф. "Ќыздарѓа ќауіп тμніп

т±р". 8.40 Екі езу. 9.00 Ревю. 9.25

"Зайцев + 1". 10.00 "Универ". 10.30

"Интерны". 11.00 "Физрук 2". 11.35

"Реальные пацаны". 12.00 Однажды в

России. 13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ.

16.20 Екі езу. 17.00 "Метод "Орыс-

тар". 17.40 "Жігіттіњ сабаздары". 19.00

"Сашатаня". 19.55 Comedy woman.

20.25 "Универ". 21.00 "Интерны". 21.30

"Реальные пацаны". 22.10 Ревю. 22.35

"Метод "Орыстар". 23.15 Екі езу. 0.00

Х.ф. "Соседка по комнате".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".

9.00 С новым домом. 10.00 О самом

главном. 11.00 Смеяться разрешает-

ся. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Ке-

лењсіз кездесу. 12.45 Ќыздар арасын-

да. 13.15 "‡зілген жапыраќтар". 15.00

История одного отката. 16.00 "Моя

большая семья". 17.00 Караоке - жи-

вой звук. 18.30 "Побег из аула". 19.15

"‡зілген жапыраќтар". 20.40 "Ќараг‰л".

22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-

ретные материалы". 0.00 Т.с. "Рас-

путин".


ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ХАБАР

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

АСТАНА

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

НТК

7 АРНА

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЕВРАЗИЯ

КТК

31 АРНА

16.15 Біздіњ ‰й. 17.00 Новости. 17.15

"След". 18.00 Таѓдыр жолы. 18.30

"Зєуре". 19.20 "С‰рбойдаќ". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 Бетпе-бет. 21.00

Итоги дня. 21.30 "Осколки". 22.30

"След". 23.25 Жањалыќтар. 0.00 Итоги

дня.


7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 Регион/10. 10.00 Новости.

10.40 "Галина". 11.30 Первая сту-

дия. 12.00 М.с. 12.30 Полиглот: Тіл

т±ѓыр! 13.00 Жањалыќтар. 13.20,

15.05, 17.25, 18.25, 22.30, 23.55

Телемаркет. 13.30 Новости. 14.00

"Сырѓалым". 15.00 Жарќын бейне.

15.30 М.ф. 16.00 "Таѓдыр". 17.00

АВС+. 17.20 Д.ф. "Комендант Неве-

ля". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Тре-

тий тайм. 18.30 Новости. 19.00

"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын

ќорынан. 19.30 Бірінші студия. 20.00

Интонация. 20.30 Жањалыќтар. 21.30

Новости. 22.20 "Галина". 23.05 "Таѓ-

дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Бауыржан шоу.

8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие

руки". 10.00 "Украденная жизнь".

11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".

14.10 Такси. 15.10 Отбасы. 15.40

"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-

дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".

22.50 Т.с. "Долгий путь домой". 23.50

"20:30". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-

гими глазами. 8.10 Байтерек. 9.25

¦лы дала батырлары. 10.00 Ќайыр-

лы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-

тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-

лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.

14.40 Секреты музеев. 15.00 "¤нер

ырѓаѓы". 16.00 TED: Идеи, достой-

ные распространения. 17.00 "Жара-

тылыс ж±мбаќтары". 19.05 Егіз

ж‰рек. 22.00 Культпоход. 22.10 Тай-

ны и судьбы великих казахов. 0.00

"¤нер ырѓаѓы".

НТК

8.10 Біздіњ уаќыт. 9.00 Т.с. "Хоро-

шие руки". 10.00 Т.с. "Украденная

жизнь". 11.10 Т.х. "Жетім ж‰рек".

13.00 Т.х. "Єлия". 14.00 Избранное

за неделю. 14.40 Такси. 15.40 Т.х.

"Ханшайым". 17.00 Т.х. "¦рланѓан

таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".

22.50 "Хорошие руки". 23.50 "20:30".

0.20 Жањалыќтар.

7.00 Ѓасырлар пернесі. 7.30 Дру-

гими глазами. 8.55 Ќазаќстан би

єлемі. 9.30 Больше, чем любовь.

10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05 "Жараты-

лыс ж±мбаќтары". 12.10 ТЕD: Тара-

туѓа т±рарлыќ идеялар. 13.00 Ќай-

ырлы к‰н. 14.25 Золотая середина.

15.00 "Ѓылыми ізденістер". 16.00

TED: Идеи, достойные распростра-

нения. 17.00 Д.с. "Жаратылыс

ж±мбаќтары". 18.00 ¤мір. Театр.

Кино. 19.25 Ученый совет. 21.00 Наш

Казахстан. 22.00 Культпоход. 22.10

¦лы дала елі. 22.50 "Портреты заго-

ворили". 0.00 "Тарих тылсымы".

7.30 Ќызыќты жануарлар. 8.40 Екі

езу. 9.00 Ревю. 9.25 "Зайцев + 1".

10.00 "Универ". 10.30 "Интерны".

11.00 "Физрук 2". 11.35 "Реальные

пацаны". 12.00 Однажды в России.

13.10 М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.00

Ревю. 16.20 Екі езу. 16.40 "Айжан".

17.40 Т.х. "Жігіттіњ сабаздары". 19.00

"Зайцев + 1". 19.30 Однажды в Рос-

сии. 20.40 "Универ". 21.10 "Интер-

ны". 21.40 "Реальные пацаны". 22.30

Ревю. 22.50 "Метод "Орыстар". 23.30

Екі езу. 0.00 Х.ф. "Адский бункер:

Черное солнце".

7.30 К‰нбастар. 8.00 Т.х.

"Ќараг‰л". 9.00 С новым домом. 10.00

О самом главном. 11.00 Смеяться

разрешается. 12.00 Айна онлайн.

12.20 Келењсіз кездесу. 12.45 Ќыз-

дар арасында. 13.15 "‡зілген жапы-

раќтар". 15.00 История одного отка-

та. 16.00 Т.с. "Моя большая семья".

16.50 Х.ф. "Васаби". 18.30 "Побег из

аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".

20.40 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-

видимка. 23.00 Т.с. "Секретные ма-

териалы". 0.00 Х.ф. "Бумер".КТК

ЕВРАЗИЯ

2 наурыз


2 наурыз

2 наурыз


2 наурыз

2 наурыз, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

, сєрсенбі

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын

±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.

12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге

тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел

баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".

17.30 Жањалыќтар. 18.05 Келбет.

18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30

Жањалыќтар. 20.20 Айтуѓа оњай...

21.05 "Алтын ±я". 22.00 "Келін". 23.00

Т‰нгі студияда Н. Ќоянбаев. 23.30

"‡й болу ќиын..." 0.00 Жањалыќтар.

0.50 "Єпке".

7.00 Білгенге маржан. 8.00 Жања

к‰н. 10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Ос-

колки". 11.00 Новости. 11.10 Магия

кухни. 11.45 М.ф. 11.55 "Сотќа жет-

кізбей". 12.15 "С‰рбойдаќ". 13.00 Жа-

њалыќтар. 13.15 "Семейные мело-

драмы". 14.05 "Гречанка". 15.00 Но-

вости. 15.10 "С‰йген жарым". 16.00

Жањалыќтар. 16.15 Біздіњ ‰й. 17.00

Новости. 17.15 "След". 18.00 Ќай-

сар жандар. 18.30 "Алдар Кμсе".

19.00 "Пєленшеевтер". 19.25

"С‰рбойдаќ". 20.00 Жањалыќтар.

20.30 Бетпе-бет. 21.00 Итоги дня.

21.30 "Осколки". 22.30 "След". 23.35

Жањалыќтар. 0.10 Итоги дня.

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 Даму діњгектері. 10.00 Но-

вости. 10.40 "Галина". 11.30 Бірінші

студия. 12.00 Высота воли. 12.25,

13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,

23.55 Телемаркет. 12.30 "530:630".

13.00 Жањалыќтар. 13.30 Новости.

14.00 "Сырѓалым". 15.00 Жарќын бей-

не. 15.30 М.с. 16.00 "Таѓдыр". 16.50

АВС+. 17.10 "В поисках последнего

хана". 17.50 Жањалыќтар. 18.10 Ин-

тонация. 18.30 Новости. 19.00

"Ќазаќстан-Ќостанай" арнасы алтын

ќорынан. 19.30 Первая студия. 20.00

Асар. 20.30 Жањалыќтар. 21.30 Но-

вости. 22.10 "Галина". 23.10 "Таѓ-

дыр". 0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Терісќаќпай.

8.00 Жањалыќтар. 9.00 "Хорошие

руки". 10.00 "Украденная жизнь".

11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".

14.10 Такси. 15.10 Ел аузында. 15.40

"Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан таѓ-

дыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".

22.50 "Хорошие руки". 23.50 "20:30".

0.20 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими

глазами. 9.20 Т±њѓыштар. 10.00 Ќай-

ырлы к‰н. 11.05 "Жаратылыс ж±мбаќ-

тары". 12.10 ТЕD: Таратуѓа т±рар-

лыќ идеялар. 13.00 Ќайырлы к‰н.

14.30 Летопись степи. 15.00 "¤нер

ырѓаѓы". 16.00 TED: Идеи, достой-

ные распространения. 17.00 "Жара-

тылыс ж±мбаќтары". 18.00 Больше,

чем любовь. 19.25 ¤мір. Театр.

Кино. 22.00 Культпоход. 22.10 "Пор-

треты заговорили". 22.35 Телеспек-

такль "Аккомпаниаторша". 0.30 "¦лы

дала батырлары".

7.05 К.ф. "Пыраќ пен Химераныњ

шайќасы". 8.40 Екі езу. 9.00 Ревю.

9.25 "Сашатаня". 10.00 "Универ".

10.30 "Интерны". 11.00 "Физрук 2".

11.35 "Реальные пацаны". 12.00

Однажды в России. 13.10 М.ф. 15.10

К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу. 17.00 "Ме-

тод "Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаз-

дары". 19.00 "Сашатаня". 19.55

Comedy woman. 20.25 "Универ".

21.00 "Интерны". 21.30 "Реальные

пацаны". 22.10 Ревю. 22.35 "Метод

"Орыстар". 23.15 Екі езу. 0.00 Х.ф.

"12 раундов".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".

9.00 С новым домом. 10.00 О самом

главном. 11.00 Смеяться разреша-

ется. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Ке-

лењсіз кездесу. 12.45 Ќыздар ара-

сында. 13.15 "‡зілген жапыраќтар".

15.00 История одного отката. 16.00

"Моя большая семья". 17.00 Карао-

ке - живой звук. 18.30 "Побег из

аула". 19.15 "‡зілген жапыраќтар".

20.40 "Ќараг‰л". 22.00 Человек-не-

видимка. 23.00 "Секретные матери-

алы". 0.00 "Распутин".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеуЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

бала". 9.00 "Айна". 10.00 "Базарба-

евтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".

13.00 Информбюро. 14.00 Алдарас-

пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00

"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50

"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-

ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу

бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-

донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Иде-

альное убийство". 3.00 Х.ф. "Контакт".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 "Емшан" - шопинг с комфортом.

10.00 Жањалыќтар. 10.30 Кμкейтесті

с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы. 13.00

"Блудные дети". 14.00 Винтаж. 14.30

Baby Гид. 15.00 "Госпожа горнич-

ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф.

17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф.

18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќ-

тар. 19.30 Ќылмыстыќ іс №. 20.00

РТН. 20.30 "7 передача". 21.00 "Блуд-

ные дети". 22.00 РТН. 22.30 В ладу

с природой. 23.00 ¤мір аѓымы. 0.00

Территория происшествий. 0.10 Па-

норама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-

ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00

Доброе утро. 11.00 "Белые волки".

11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-

ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.

13.55 П@утina. 14.20 "Любовь в боль-

шом городе 3". 15.15 Новости. 15.40

"Судебные истории". 16.40 Давай

поженимся. 17.50 Пусть говорят.

18.55 "Ключи от прошлого". 20.00

Новости. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00

Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне

Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.

0.35 "Расплата".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-

тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".

10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00

Новости. 12.40 Диагноз. 13.20 "Прак-

тика". 15.10 "Барышня-крестьянка".

16.10 "След на воде". 17.00 "Таѓдыр-

мен тартыс". 18.00 "Махаббат м±њы".

19.00 "Махаббатта шек бар ма?"

20.30 Жањалыќтар. 21.00 Новости.

21.40 Черный квадрат. 22.10 "Уйти,

чтобы вернуться". 0.00 "Груз".

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

НТК

7.05 К.ф. "Баки Ларсон: ж±лдыз

болуѓа лайыќ". 8.40 Екі езу. 9.00

Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00 "Уни-

вер". 10.30 "Интерны". 11.00 "Физрук

2". 11.35 "Реальные пацаны". 12.00

Однажды в России. 13.10 М.ф. 15.10

К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу. 17.00 "Ме-

тод "Орыстар". 17.40 "Жігіттіњ сабаз-

дары". 19.00 "Сашатаня". 19.55

Comedy woman. 20.25 "Универ". 21.00

"Интерны". 21.30 "Реальные пацаны".

22.10 Ревю. 22.35 "Метод "Орыстар".

23.15 Екі езу. 0.00 Х.ф. "12 раундов:

перезагрузка".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".

9.00 С новым домом. 10.00 О самом

главном. 11.00 Смеяться разрешает-

ся. 12.00 Айна онлайн. 12.20 Келењсіз

кездесу. 12.45 Ќыздар арасында.

13.15 "‡зілген жапыраќтар". 15.00 "Мои

прекрасные". 17.00 Караоке - живой

звук. 18.30 "Побег из аула". 19.15

"‡зілген жапыраќтар". 20.40 "Ќараг‰л".

22.00 Человек-невидимка. 23.00 "Сек-

ретные материалы". 0.00 "Распутин".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".

9.00 "Айна". 10.00 "Базарбаевтар".

11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00

Информбюро. 14.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00

"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50

"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-

ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу

бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-

донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Пе-

релом". 3.00 Х.ф. "Пристрели их".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30

Винтаж. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.

13.00 "Блудные дети". 14.00 Baby Гид.

14.20 Ќылмыстыќ іс №. 14.30 Леген-

ды эфира. 15.00 "Госпожа горничная".

16.00 Жањалыќтар. 16.30 М.ф. 17.00

Кμкейтесті с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00

¤мір аѓымы. 19.00 Жањалыќтар. 19.30

Маленькие путешествия по большо-

му краю. 20.00 РТН 20.30 ПроАгро.

21.00 "Блудные дети". 22.00 РТН.

22.30 Легенды эфира. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.00 Территория происше-

ствий. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-

ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00

Доброе утро. 11.00 "Белые волки".

11.55 Басты патруль. 12.05 "Ѓажай-

ып жан". 13.00 Ашыѓын айтќанда.

13.55 П@утina. 14.20 "Любовь в боль-

шом городе 3". 15.15 Новости. 15.40

"Судебные истории". 16.40 Давай по-

женимся. 17.50 Пусть говорят. 18.55

"Ключи от прошлого". 20.00  Ново-

сти. 21.00 "Ѓажайып жан". 22.00

Жањалыќтар. 22.45 "Джодха жєне

Акбар". 23.35 П@утina. 0.00 Время.

0.35 "Расплата".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-

тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".

10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00

Новости. 12.40 Черный квадрат.

13.10 "Практика". 15.10 "Барышня-

крестьянка". 16.10 "След на воде".

17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-

хаббат м±њы". 18.30 "Єйел ќырыќ

шыраќты". 20.30 Жањалыќтар. 21.00

Новости. 21.40 Наша правда. 23.00

"Уйти, чтобы вернуться". 1.00 "Груз".

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

КТК

ЕВРАЗИЯ

31 АРНА

АЛАУ

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеу бала".

9.00 "Айна". 10.00 "Базарбаевтар".

11.00 М.с. 12.00 "Ералаш". 13.00

Информбюро. 14.00 Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі. 15.00

"Айна". 16.00 "Папины дочки". 17.50

"Кухня 5". 19.00 Уральские пельме-

ни. 20.00 Информбюро. 21.00 "К‰йеу

бала". 23.00 "Киелi неке". 00.00 "Лон-

донград. Знай наших". 1.00 Х.ф. "Из-

гой". 3.00 Х.ф. "Как громом поражен-

ный".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН. 9.30Baby Гид. 10.00 Жањалыќтар. 10.30

Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір аѓымы.

13.00 Т.с. "Блудные дети". 14.00 Дело

№. 14.10 Солнечная кухня. 14.30 По

следам музейных невидимок. 15.00

"Госпожа горничная". 16.00 Жањалыќ-

тар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Маленькие

путешествия по большому краю.

20.00 РТН. 20.30 Винтаж. 21.10 "Блуд-

ные дети". 22.00 РТН. 22.30 "Емшан"

- шопинг с комфортом. 23.00 ¤мір

7 АРНА

аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-

ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00

Доброе утро. 11.00 Т.с. "Белые вол-

ки". 11.55 Басты патруль. 12.05

"Ѓажайып жан". 13.00 Ашыѓын айт-

ќанда. 13.55 П@утina. 14.20 Т.с. "Лю-

бовь в большом городе 3". 15.15 Но-

вости. 15.40 "Судебные истории".

16.40 Давай поженимся. 17.50 Пусть

говорят. 18.55 "Ключи от прошлого".

20.00  Новости. 21.00 "Ѓажайып жан".

22.00 Жањалыќтар. 22.45 "Джодха

жєне Акбар". 23.35 П@утina. 0.00

Время. 0.35 "Расплата".

7.40 "Ќарадайы". 8.40 Жањалыќ-

тар. 9.10 "Махаббат пен μшпенділік".

10.10 "Уйти, чтобы вернуться". 12.00

Новости. 12.40 Главная редакция.

13.20 Т.с. "Практика". 15.10 "Барыш-

ня-крестьянка". 16.10 "След на воде".

17.00 "Таѓдырмен тартыс". 18.00 "Ма-

хаббат м±њы". 19.00 "Махаббатта шек

бар ма?" 20.30 Жањалыќтар. 21.00

Новости. 21.40 Диагноз. 22.10 "Уйти,

чтобы вернуться". 0.00 "Груз".

6.00 "Ризамын". 7.00 Т.с. "К‰йеу

бала". 9.00 Т.с. "Бєйбіше-тоќал".

10.00 Готовим с Адель. 10.30 Т.с.

"Базарбаевтар". 11.00 М.с. 12.00

"Ералаш". 14.00 Алдараспан, Шан-

шар, Нысана к‰нделігі. 15.00 Т.с.

"Айна". 16.00 Т.с. "Папины дочки".

17.50 Т.с. "Кухня 5". 19.00 Уральс-

кие пельмени. 20.00 Информбюро.

21.00 "К‰йеу бала". 23.00 Т.с. "Киелi

неке". 00.00 Т.с. "Лондонград. Знай

наших". 1.00 Х.ф. "Бэтмен возвра-

щается". 3.00 Х.ф. "Взрослые дети

развода".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН

Подробности. 9.40 По следам музей-

ных невидимок. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір

аѓымы. 13.00 SoloWay. 15.00 ПроАг-

ро. 15.30 "7 передача". 16.00 Жања-

лыќтар. 16.30 М.ф. 17.00 Кμкейтесті

с±хбат. 17.30 М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы.

19.00 Жањалыќтар. 19.30 Маленькие

путешествия по большому краю.

20.00 РТН. 20.30 Дело №. 21.10 В

ладу с природой. 21.30 Легенды эфи-

ра. 22.00 РТН. 22.30 Baby Гид. 23.00

¤мір аѓымы. 0.10 Панорама дня.

8.00 Жањалыќтар. 8.15 "Сапа ба-

ќылауда". 8.55 Жањалыќтар. 9.00

Доброе утро. 11.00 Жди меня. 11.55

Басты патруль. 12.05 Т.х. "Ѓажайып

жан". 13.00 "Єйел сыры...". 13.55

П@утina. 14.20 Т.с. "Станица". 15.15

Новости. 15.40 "Судебные истории".

16.40 Давай поженимся. 17.50 Пусть

говорят. 18.55 Т.с. "Ключи от про-

шлого". 20.00  Новости. 21.00 "Ѓажай-

ып жан". 22.00 Жањалыќтар. 22.45 Т.с.

"Джодха жєне Акбар". 23.35 П@утina.

0.00 Время. 0.35 "Расплата".

7.50 Мєссаѓан kz. 9.00 "Махаб-

бат пен μшпенділік". 10.00 Сверхъес-

тественные. 11.00 Портрет недели.

12.10 Х.ф. "Спешите любить". 14.10

Другая правда. 15.10 Т.с. "След на

воде". 16.10 "Таѓдырмен тартыс".

18.00 "Махаббат м±њы". 19.00 "Ма-

хаббатта шек бар ма?" 20.30 Жања-

лыќтар. 21.00 Новости. 21.40 Глав-

ная редакция. 22.25 Т.с. "Уйти, что-

бы вернуться". 0.10 Т.с. "Груз".


4 наурыз

4 наурыз


4 наурыз

4 наурыз


4 наурыз, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

, ж±ма


, ж±ма

7.00 Тањшолпан. 10.00 "Алтын

±я". 10.50 "Єпке". 11.45 Айтуѓа оњай.

12.30 "‡й болу ќиын..." 13.00 Бірге

тањдаймыз. 14.10 "Келін". 15.00 Єйел

баќыты. 16.40 "Ж‰регім сізге аманат".

17.30 Жањалыќтар. 17.55 Иман ай-

насы. 18.15 Баламен бетпе-бет.

18.35 "Ж‰регім сізге аманат". 19.30

Жањалыќтар. 20.15 Айтуѓа оњай...

21.00 ¦лттыќ шоу: Роза шаќырады.

22.10 "Келін". 23.10 "Асыл ана". 23.30

Сіз не дейсіз? 0.00 Жањалыќтар. 0.45

"Єпке".


7.00 Б±йымтай. 8.00 Жања к‰н.

10.00 Жањалыќтар. 10.10 "Осколки".

11.00 Новости. 11.10 Магия кухни.

11.55 "Сотќа жеткізбей". 12.25

"С‰рбойдаќ". 13.00 Жањалыќтар.

13.15 "Семейные мелодрамы". 14.05

"Гречанка". 15.00 Новости. 15.10

"С‰йген жарым". 16.00 Жањалыќтар.

16.15 "¤мір сабаќтары". 17.00 Ново-

сти. 17.15 "След". 18.05 Арман ќана-

10

тында. 18.35 "Зєуре". 19.25 "С‰рбой-даќ". 20.00 Жањалыќтар. 20.30 Бет-

пе-бет. 21.00 Итоги дня. 21.30 "Кμктем

шуаѓы". 22.30 М. Беспаевтыњ кон-

церті. 0.30 Бокс. "Баку Файерс" -

"Астана Арланс".

7.00 Тобыл тањы. 9.00 Жањалыќ-

тар. 9.40 Єуендер єлемі. 9.55, 12.20,

13.55, 15.05, 17.25, 18.25, 22.30,

23.55 Телемаркет. 10.00 Новости.

10.40 "Галина". 11.30 Бірінші студия.

12.00 М.с. 12.30 Ж±лдыз-Ай. 13.00

Жањалыќтар. 14.00 "Сырѓалым".

15.00 Жарќын бейне. 15.30 М.ф.

16.00 "Таѓдыр". 17.00 АВС+. 17.20

Д.ф. "Комендант Невеля". 17.50

Жањалыќтар. 18.10 Аманат. 18.30

Новости. 19.00 "Ќазаќстан-Ќоста-

най" арнасы алтын ќорынан. 19.30

Первая студия. 20.00 Индекс. 20.30

Жањалыќтар. 21.30 Новости. 22.10

"Галина". 23.00 Телетриптих "00.00".

0.00 Жањалыќтар.

7.00 Кaznet. 7.30 Тамаша. 8.00

Жањалыќтар. 9.00 "Долгий путь до-

мой". 10.00 "Украденная жизнь".

11.10 "Жетім ж‰рек". 13.10 "Єлия".

14.10 Такси. 15.10 Арнайы жоба.

15.40 "Ханшайым". 17.00 "¦рланѓан

таѓдыр". 18.00 "Жетім ж‰рек". 20.00

Жањалыќтар. 20.30 "20:30". 21.00

"¦рланѓан таѓдыр". 22.00 "Єлия".

22.50 "Долгий путь домой". 23.50

"20:30". 0.20 Жањалыќтар.

7.00 Дала єуені. 7.30 Другими

глазами. 8.10 Байтерек. 9.20 Наш

Казахстан. 10.00 Ќайырлы к‰н. 11.05

"Жаратылыс ж±мбаќтары". 12.10

ТЕD: Таратуѓа т±рарлыќ идеялар.

13.00 Ќайырлы к‰н. 14.20 Музей ќ±-

пиялары. 15.00 "¤нер ырѓаѓы". 16.00

TED: Идеи, достойные распростра-

нения. 17.00 "Жаратылыс ж±мбаќ-

тары". 18.00 Егіз ж‰рек. 19.30 Сахна

сырлары. 22.00 Балет "Чаплин".

23.30 "Тарих тылсымы".

7.05 К.ф. "Крест". 8.40 Екі езу.

9.00 Ревю. 9.25 "Сашатаня". 10.00

"Универ". 10.30 "Интерны". 11.00

"Физрук 2". 11.35 "Реальные паца-

ны". 12.00 Однажды в России. 13.10

М.ф. 15.10 К‰лкі ойнаќ. 16.20 Екі езу.

17.00 "Метод "Орыстар". 17.40

"Жігіттіњ сабаздары". 19.00 "Сашата-

ня". 19.55 Comedy woman. 20.25 "Уни-

вер". 21.00 "Интерны". 21.30 "Реаль-

ные пацаны". 22.10 Ревю. 22.35 "Ме-

тод "Орыстар". 23.15 Екі езу. 0.00

Х.ф. "Прогулка среди могил".

7.30 К‰нбастар. 8.00 "Ќараг‰л".

9.00 С новым домом. 10.00 О самом

главном. 11.00 Смеяться разреша-

ется. 12.00 Айна онлайн. 12.30 Ке-

лењсіз кездесу. 13.30 "‡зілген жапы-

раќтар". 15.00 Х.ф. "Миллионер".

17.00 Измайловский парк. 19.15

"‡зілген жапыраќтар". 20.45

"Ќараг‰л". 22.00 Вечерний Киев.

23.00 Stand Up. 23.50 Х.ф. "Бандит-

ки".

6.00 "Ризамын". 7.00 "К‰йеубала". 9.00 "Айна". 10.00 "Базарба-

ЌАЗАЌСТАН

ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН-

ЌОСТАНАЙ

АСТАНА

БІЛІМ ЖЄНЕ

МЄДЕНИЕТ

НТК

7 АРНА

31 АРНА

АЛАУ

ЕВРАЗИЯ

КТК

евтар". 11.00 М.с. 12.00 "Ералаш".

13.00 Информбюро. 14.00 Алдарас-

пан, Шаншар, Нысана к‰нделігі.

15.00 "Айна". 16.00 "Папины доч-

ки". 17.50 "Кухня 5". 19.00 Уральс-

кие пельмени. 20.00 Информбюро.

21.00 "К‰йеу бала". 23.00 "Киелi

неке". 00.00 "Лондонград. Знай на-

ших". 1.00 Х.ф. "Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси Джеймса".

3.00 Х.ф. "Части тела".

7.00 Разбудильник. 9.00 РТН.

9.30 ПроАгро. 10.00 Жањалыќтар.

10.30 Кμкейтесті с±хбат. 11.00 ¤мір

аѓымы. 13.00 "Блудные дети". 14.00

В ладу с природой. 14.20 Торговый

дом. 14.30 По следам музейных не-

видимок. 15.00 "Госпожа горнич-

ная". 16.00 Жањалыќтар. 16.30

М.ф. 17.00 Кμкейтесті с±хбат. 17.30

М.ф. 18.00 ¤мір аѓымы. 19.00 Жа-

њалыќтар. 19.30 Маленькие путе-

шествия по большому краю. 20.00

РТН. 20.30 "7 передача". 21.00

"Блудные дети". 22.00 РТН. 22.30

Солнечная кухня. 23.00 ¤мір

аѓымы. 0.00 Территория происше-

ствий. 0.10 Панорама дня.1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал