KbshTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»жүктеу 129.04 Kb.

Дата11.05.2017
өлшемі129.04 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті Жылуэнергетика факультеті 

 «Шетел тілдері» кафедрасы 

 

 

«Бекітемін»                                                                   ЖЭФ деканы__________М. У. Зияханов 

  ____________2016____ж. 

 

 

  

KBShTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»  

   SYLLABUS 

5В074600 –Ғарыштық техника және технологиялар

  

                                                           мамандығы  

 

  

 

 Курс -  3 

Семестр -  6 

Барлық кредит саны -  2 

ECTS кредит саны - 3 

Жалпы сағаттар саны –90 сағ. 

-практикалық сабақтар – 30 сағ. 

СӨЖ – 60 сағ. 

оның 15 сағаты – ОСӨЖ 

Семестрлік жұмыс -2 

Емтихан 


 

  

  

 

Алматы 2016  

 


Syllabus 5В074600 –Ғарыштық техника және технологиялар

  

мамандығы  бойынша,  оқу  жұмыс  бағдарламасының  негізіне  сай  аға  оқытушы Сергеева Л.Д. құрастырған. 

 

 Syllabus «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында «20» маусым 2016 жылы 

қаралды,  №9 хаттама.                                                 

 

 

«Шетел тілдері» каф. меңгерушісі                         Козлов В.С..   

 

  

 

Syllabus  ЖЭФ-ң  ОӘК  отырысында  «22»  маусым  2016  ж.  қаралған  және бекітілген, хаттама № 4.                                 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1. Оқытушылар:  

Сергеева Л.Д.   – «Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы,  тел. 292-54-

77, 

fl@aipet.kz 

 

2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны    курстың  оқу 

кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б 227) деканатының 

және ШТ (А312) кафедрасының хабарландыру тақталарында берілген. 

 

3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

Пәннің негізгі мақсаты  мен міндеті  –  кәсіби бағытталған шетел тілінің 

барлық  формаларын  жетілдіру  және  аспап  жасау    мамандығының  болашақ 

мамандарының  коммуникативті  және  мәденет  аралық  құзіреттілігін 

қалыптастыру  болып табылады. 

 

3.2  Пәннің мәселесі 

Бұл оқу бағдарламасының басты міндеті  тілдік әдістер мен дағдыларды 

меңгеру  болып  табылады.  Шет  тілінде  түпнұсқада  берілген  ғылыми 

техникалық мәтіндерді оқу дағдыларын меңгеру,  немесе жеткізе білу мен оны 

өңдеу  ,  кәсіби  қызметін  ойдағыдай  атқаруға  қажетті  негізгі  коммуникативтік 

ептілік пен дағдыны одан әрі дамыту да осы аталмыш курстың мақсаты болып 

табылады.Сонымен  қоса  мамандыққа  байланысты  екжақты  аударманы  жасай 

алу,  ақпаратты  жүйелеу,критикалық  тұрғыдан  түсіну,сараптау  және  түйін 

жасау және реферат құрастыру дағдыларын қалыптастыру 

 

3.3 Пәнді сипаттау 

       Ұсынылып  отырған  курс  кәсіби  іс  әрекетті  сәтті  жүргізу  мақсатында 

коммуникативтік  әдет  дағдыларды  меңгеру  үшін,  ағылшын  тіліндегі 

ақпаратты іздеу,өңдеу және жеткізудің негізін қалайды. Оның ішінде: 

-ғылым  және  техника  реалияларын  түсіну,мамандыққа  байланысты  ғылыми 

техникалық терминдерді сауатты пайдалану; 

-ғылыми техникалық мәтіндерді екі жақты аудару 

-кәсіптік бағытталған мақсатқа сүйене отырып ағылшын тіліндегі техникалық 

ақпаратты түсініп,өңдеу; 

-кәсіби  бағытталған  мәтіндерге  байланысты  реферат,  түйін  жасау,  мәтінге 

сараптама жасап, бағалау. 

         

 Мақсат міндеттеріне, құрылымына және мазмұныныа байланысты оқу курсы 

5В074600  –Ғарыштық  техника  және  технологиялар

 

мамандығының студенттерін кәсіптік даярлау екрекшеліктеріне сәйкес келеді 

 

 

Студент оқу курсы аяқталғаннан кейін  Мәтіндермен  жұмыс  атқарудың  негізгі  стратегияларынан  хабардар 

болуы керек, сонымен қоса әр түрлі бағыттағы сөздіктерді қолдану 

 

   білетіні: 


-мамандыққа 

сай 


оқу 

курсы 


бойынша 

негізгі 


техникалық 

терминологияларды; 

-материалдардың мазмұнын түсініп, анықтай білуге;  

-техникалық 

мәтіндерді 

аудару 


барысында 

қажетті 


шет 

тілі 


грамматикасының негізгі ережелерін білуге. 

 

қолынан келетіні: 

-сөйлеу барысында негізгі терминдерді дұрыс контексте қолдану 

-тақырып негізінде пікірталас жүргізе білу,тілін үйреніп жатқан елдің  тілдік 

этикет нормаларын сақтай отырып арнайы терминологияны қолдану 

-ғылыми  техникалық  бағыттағы  дереккөдерінен  және  журналдардан  ,оқу 

құралдарынан ақпаратты алу  

 

Практикалық шеберлікті қалыптастыру

-мамандыққа сай ғылыми техникалық әдебиетке түйін құрастыру 

-баспа мәтіндерінің мазмұнын жеткізу 

негізгі ақпаратты анықтау арқылы мәтінді қысқарту 

 -ана тілін бұрмаламай ғылыми техникалық мәтінді негізгі         мағынасына 

барабар  ана тілінен шет тіліне, шет тілінен ана тіліне аудара білу.  

3.4 Пәннің қайта деректемелері: 

 Кәсіпті бағытталған шетел тілі (ағылшын) пәні  2 ші курста өткізіледі және 

міндетті  болып  табылатын    жоғарғы  оқу  курсы  «Шетел  тілі      (ағылшын)» 

курсын аяқтаған студенттерге арналған. 

 

 3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: 

      Меңгерілген  білім  шет  тілін  арнайы  мақсаттарда  қолдану  барысында 

шетел  тілін  неғұрлым  тереңірек  қолдануға,  магистратурада  (FLSP)  және  

шетел тілін өз бетінше оқып үйренуге мүмкіндік береді 

 

 4. Пән мазмұны және құрылымы 4.1. Практикалық даярлық 

4.1.1

 

Тақырыптық оқу-жұмыс жоспары 

 

№ 

                    Тақырыбы     

Пайдаланған 

әдебиет 

нөмірі 

 

Module 1 

 Theme 1. What is Astronomy

  

Reading:  Text 1A Pioneers of Astronomy 

                Text 1B Branches of Astronomy 

Listening: What is Astronomy? 

Speaking: Work in pairs. Ask and answer the questions 

about astronomy and branches of astronomy 2(h) 

 

Дәрістер, Д.  б. 2-7 Theme 2.  

Galaxies and Stars 

Дәрістер,Д . 7-14 

Reading:  Text 2A Galaxies     

                 Text 2B The Milky Way 

Listening: 

“How did the Milky Way get its name?”  

Speaking: 

discussion: Galaxies and Stars

 

Self-study  Assignment:    reading:  “Stars”  (read  the  text, complete the gaps) 2(h) 

 Theme 3.  Solar System

 

Reading: Text 3 A Soaring Through Our Solar System 

               Text 3B  Our Solar System  

Listening: 

“Why Do the Planets Orbit the Sun?”

 

Self-study  Assignment:    reading:  “Solar  System”  (read  the 

text, complete the gaps) 2(h) 

. Дәрістер, 

Д. б. 14-21 

 

 

 

 

 Theme 4: Constellations  

Reading: Text 4A The Mighty Hunter in the Winter Sky 

                Text 4 B Locating the Circumpolar Constellations 

Listening “It's a Zoo Up There in Space. Make That a 

Galaxy Zoo” 

Self-study Assignment:  reading: Text 4C Pictures in the 

Stars(read the text, answer the questions) 2(h) 

Дәрістер, 

Д. 1Б 21 - 28 

 

 

 

 

 

 Theme 5: Planets and the Sun 

Reading: Text 5A Planets 

               Text 5B The Sun 

Listening “A Direct Look at Five Planets Far From Our 

Solar System” 

Writing:  Write a story about your journey into space.  

Self-study Assignment: crossword “Solar System” 2(h) 

Дәрістер, 

Д.Бет.. 28 - 37 

 

  

 

  Theme 6: Asteroids and Comets 

Reading: Text 6A Asteroids 

               Text 6B Comets 

Listening: “

What powers a comet?” 

Speaking


Quiz: Space and the Universe 

Self-study Assignment:  reading: “Asteroids” (read the text, 

complete the gaps) 2(h)

 

 

Дәрістер, 

Д. Бет  37 - 46 

 

 

  

 

 

Midterm test 2 hours 

 

 Module 2 Theme 7: The atmosphere 

Reading: Text 7A The atmosphere 

Listening: 

“Why does Earth rotate?” 

Speaking: solve the problem 2 (h) 

Дәрістер, 

Д.Бет . 47-52 Theme 8: Telescopes 

Reading: Text 8A Telescope 

 Дәрістер, 

Д.Б 52-64 


               Text 8B Hubble 

Listening 1 Edwin Hubble  

               2 Kepler Telescope 

Speaking: quiz: The Hubble Space Telescope 

Self-study Assignment:  reading: Text 8C Hubble Space 

Telescope Configuration (read the text and choose the 

correct answer) (2h)  

 

 Theme 9:  Space vehicles  

Reading: Text 9A Rockets 

              Text 9B Rockets for satellite communication 

Listening “What goes up must come down” 

Speaking: Quiz: Space Shuttle  

Self-study Assignment:  reading: Space Shuttle (read the text 

and compete the table with definitions) (2 h) 

 

 Дәрістер, Д.Б 64-74 Theme 10:   NASA 

Reading: Text 10A NASA 

             Text 10B Aerospace engineering 

Listening “America's Space Agency Turns 50” 

Speaking: Quiz: NASA Turns Fifty 

Self-study Assignment:  prepare the presentation about 

Kazakhstan Space Agency (2 h) 

 

Дәрістер, 

Д.Б.. 74 -81 Theme 11:   Technologies in Space  

Reading: Text 11A Life on Mars? 

               Text 11B The Apollo Hardware 

Listening “The Evolution of Spacesuits” 

Self-study Assignment:  reading: Text 11C Shuttle and ISS 

garb ( read the text and answer the questions) (2h)  

Дәрістер, 

Д.Бет 81 - 91 

10 

Theme 12:   People and Space 

Reading: Text 12 A Sally Ride  

               Text 12B Neil Armstrong 

Listening “Alan Shepard, 1923-1998: The First American to 

Travel into Space” (2h) 

Speaking: Quiz: Astronaut  

Self-study Assignment:  reading: Text 12C John Glenn ( 

read the text and  choose the correct answer) (4h)  

Дәрістер, 

Д.Бет  91- 102 

11 

Final test 2 hours  

 

Total  30 (h) 

 

 

4.2.  Білімгердің семестрлік  жұмысы 

4.2.1 Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ) 

№ 

Тақырып 

Пайдаланға

н әдебиет 

нөмірі 

What is Astronomy 4(h) Д.   1 б 2012 

б. 2-7  


Galaxies and Stars, Type of Galaxies and stars 4 (h) 

  Д 1 б.7-14 

Solar System,  Soaring Through Our Solar System  4(h)  Д. 1 б. 14-21 

 Constellations,  The Mighty Hunter in the Winter SkyLocating the Circumpolar ConstellationsIt's a Zoo Up 

There in Space. Make That a Galaxy Zoo, Pictures in the 

Stars 4 (h) 

Д.1 б. 21-28   

Planets and the Sun,   a Direct Look at Five Planets Far From Our Solar System 4(h) 

Д.1 б.  28 - 

37   Asteroids and Comets, What powers a comet?

 Space and the 

Universe 4(h) 

Д.1 б. 1 б 37 

- 46    


The atmosphere, 

Why does Earth rotate?

 2(h) 

Д.1 б. 47-52   

Telescopes, TelescopeHubbleEdwin Hubble  3(h) Д.1 б. 52-64 

Space vehicles,  RocketsRockets for satellite communicationWhat goes up must come down,  Space 

Shuttle 4(h) 

 Д.1 б. Л. 

Book 1 p. 

64-74  

   


10 

NASA,  America's Space Agency Turns 50  4(h) 

Д.1 б. 74-81 

11 


Technologies in Space,  Life on Mars? The Apollo 

Hardware, The Evolution of Spacesuits 4(h) 

Д.1 б..81- 91 

12 


People  and  Space,  Sally  Ride,  Neil  Armstrong,  Alan 

Shepard,  1923-1998:  The  First  American  to  Travel  into 

Space, Astronaut (4h) 

Д.1 б..91- 

102 

 

Барлығы:  45(h)  

 

 

4.2.2     

Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысының 

тақырыптары (СОӨЖ) 

 

 Сабақ тақырыбы, мазмұны 

Пайдаланған 

әдебиеттер 

нөмірі 

 Pioneers of Astronomy, Branches of Astronomy 2(h) Д.1 б. 2012 p. 

2-7 

 The  Milky  WayHow  did  the  Milky  Way  get  its  name? 

2(h) 

Д.1 б..7-14 

Why Do the Planets Orbit the Sun? 2(h) 

Д.1 б.. 14-21 

Space and the Universe 2(h) Д.1 б. 14-21 

Kepler Telescope 3(h) Д.1 б. 52-64 

 Aerospace engineering  2(h) Д.1 б. 74-81 

People in space: Talgat Mycabaev, Toktar Aubakirov 2(h) Д.1 б. 91- 102 

 

Барлығы: 15(h)  

 

 

5- ші семестрлік жұмыс тақырыбы* 

1-  ші  семестрлік  жұмыс  ғылыми  техникалық  бағыттағы,кәсіби  бағыттағы  

аутентикалық мәтіндерді қамтиды.  

1.Ағылшын тілінен орыс тіліне мәтінді аудару (көлемі 3 мың баспа белгі ) 

2.Терминологиялық сөздік құрау (20  дан кеме емес) 

3.Мәтіннің мазмұныныа байланысты тапсырмалар орындау (10 сұрақ) 

4.Лексико грамматикалық тапсырмалар орындау 

5.Ағылшын және орыс тілдерінде  2 ші мәтінге түйін жазу   

 

5.1  2- ші семестрлік жұмыс тақырыбы* 

2-ші семестрлік жұмыс орындау үшін студент портфолио даярлауы тиіс 

Интернен көзін пайдаланып тақырыпқа байланысты ақпарат жинауы тиіс 

Дерек көздерін көрсете отырып ақпаратты мақала тұрінде шығаруы тиіс. 

Мәтінді оқи отырып , маңызды деген ақпарататты түрлі түсті маркермен 

көрсетіп (to highlight the text), мәтінге талдау жасау 

Дайын ақпаратты жоспар ретінде ұсыну. 

Жоспар негізінде семестрлік жұмыс тақырыбы бойынша ағылшын тілінде 

хабарлама жазу, көлеміекі, үш  бет 

Терминдерге түсініктеме бере отырып терминологиялық сөздік жасау.  

5.2   СӨЖ тақырыптары 

1.

 Вернан фон Браун және Королев 

2.

 Спутниктердің даму тарихы  

3.

 Заманауи  спутниктер  түрі  Олардың  жер  орбитасында  орналасуы 

4.Тікұшақ жұмысының негізгі приципі  

5.Тікұшақ құрастыру тарихы  

6.Тікұшақ жанармайының түрлері 

7.Болашақтағы тікұшақтар  

    8.Болашақтағы спутниктер . 

9.Телескоптардың даму тарихы  

10.Хабл телескопы. 

11.Джеймс Веб Спейс телескопы. 

   12.Телескоптардың жұмыс атқару принциптері  13. Шатлдар – даму тарихы,артықшылықтары,кемшіліктері  (Челленджер). 

14.Космодром  құрылысы,негізгі  блоктары  және  олардың  функциялары 

15.Байкоңыр: тарихы, болашағы  

16.Ғарыштық станция МИР – тарихы, артықшылықтары,кемшіліктері  

17.Халықаралық  ғарыштық  станциялар  .  Жобадан  іске  асуына  дейінгі 

кезеңдері.   

18.Тоқтар Аубакіров.  

19.Талғат Мұсабаев.   

20.Болашақтағы  ғарыш:  Марсты  меңгеру  және  күн  жүйесінің  басқада 

денелерін меңгеру.  

 

 

5.2 Аралық және  қортынды бақылау тақырыптары  

 1.  What is Astronomy. Pioneers of Astronomy, Branches of Astronomy 

  2. Galaxies and Stars, Type of Galaxies and stars 

  3. Constellations,  The Mighty Hunter in the Winter SkyLocating the 

Circumpolar Constellations 

  4. Planets and the Sun,   a Direct Look at Five Planets Far From Our Solar 

System 


  5. Asteroids and Comets, 

What powers a comet? Space and the Universe 

  6. Asteroids and Comets, 

What powers a comet?

 Space and the Universe 

  7. The atmosphere, 

Why does Earth rotate?

 

  8. Telescopes, TelescopeHubbleEdwin Hubble     9. Space vehicles,  RocketsRockets for satellite communicationWhat goes up 

must come down,  Space Shuttle  

  10. NASA 

6.

 

Студенттердің баға деңгейі жөніндегі ақпараттар 

6.1

 

  Бағалау жүйесі 

 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған 

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1

– ші кесте) 

Баға


 

Балдың сандық

 

Пайыздық


 

Бағаның бұрынғы түрі

 

 

эквиваленті 

Мазмұны


 

 

  

 

 А

 

4,0 

95-100


 

Үздік


 

 

А- 

3,67


 

90-94


 

 

 В+

 

3,33 

85-89


 

Жақсы


 

 

В 

3,0


 

80-84


 

 

 В-

 

2,67 

75-79


 

 

 С+

 

2,33 

70-74


 

Қанағаттанарлық

 

 

С 

2,0


 

65-69


 

 

 С-

 

1,67 

60-64


 

 

  

 

  

 

D+ 

1,33


 

55-59


 

 

 D

 

1,0 

50-54


 

 

 F

 

0 

0-49


 

Қанағаттанарлықсыз

 

 


 

 

  

           Рұқсат 

рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес коэфиициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына 

қосылады.

 

 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 

Курстық жұмыс 0,5 

Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі

 

 

Бор

=(Б


1

2)/2 және 0,2 

салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады:

 

 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0

,4Е,


 

 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

      6.2 Баллдың қойылу саясаты

 

       Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады.

 

 

6.3 Білім алушылардың академиялық мобильдығын  ұйымдастырудағы  

оқу орындарының баға аударымдары

 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік  жүйесіне  ECTS  (кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады.

 

 3-ші  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру  

 

ECTS Бойынша 

Бағалар   

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

Сандық 

Эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

 

Бағаның бұрынғы түрі 

 

 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 

4 – ші кесте - Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар

 

 Әріптік 

системадағы 

Баға 

 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мазмұны 

 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

 

ECTS 

бойынша баға 

 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

 7.  Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау

-  оқытушы  ұсынған  сабақ  қойылымдарын  жіті  қадағалап,  оған  белсенді  түрде 

қатысу; 


- белгілі бір себептермен жіберіп алған (деканаттың рұқсаты) сабақтарды қайта 

тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

 

8.  Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ ішінде келіспеушілік туындаған жағдайда оқу топтарында 

оқытушының, эдвайзерлердің қатысуымен ашық талқыға салынуы керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.  

 

9. Әдебиет тізімі  

Негізгі: 

 


1.  Нурходжаева  Х.А.,  Сергеева  Л.Д.Учебное  пособие  «Астрономия. 

Космическая техника и технологии», - Алматы 2012   

2. 2.Радовель В.А. Учебное пособие “Английский язык для технических вузов” 

Москва, «Дашков и К», 2012. 

3.  Ержанова  Ж.Б.  Методические  указания  для  улучшения  навыков  чтения 

научно  –  технических  текстов  (для  студентов  специальности  5В074600  – 

«Космическая техника и технологии», - Алматы 2012 

 

Қосымша: 

1 А.К.Муртазов. Англо-русский астрономический словарь. Pязань, Pязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, 2010 

2  Joanna  Turnbull,  Diana  Lea,  Dilys  Parkinson  “Oxford  Advanced  Learner’s 

Dictionary of Current English.” Oxford University Press, 2011 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/ 

http://www.sciencemaster.com/space/space.php 

www.nasa.gov/ 

www.astrogorizont.com/ 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал