КазГосЖенпу – один из старейших вузов Республики Казахстан, первое высшее учеб ное заведение для деву­ шек, осуществляет подготовку вы со ко квалифицированных кад ров по всем отраслям об­ щест венной жизни страныжүктеу 16.94 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата14.09.2017
өлшемі16.94 Mb.
#15507
  1   2   3   4   5

КазГосЖенПУ – один из 

старейших ВУЗов Республики 

Казахстан, первое высшее 

учеб   ное  заведение  для  деву­

шек, осуществляет подготовку 

вы со ко квалифицированных 

кад ров по всем отраслям об­

щест венной жизни страны.

На сегодняшний день в универ-

ситете осуществляется двудиплом-

ная учебная программа совместно с 

университетом LAMS ( Великобри-

тания) с Честерским университетом 

и университетом Миссисипии. У нас 

обучаются по 41 специальностям на 

6 факультетах. Занятия ведутся на 

казахском, русском и английском 

языках. Так же впервые введено дис-

танционное обучение по некоторым 

специальностям. Прием абитуриен-

тов прошедших единое националь-

ное тестирование (ЕНТ) проводится 

с 23-31 июля.

Участники и призеры олимпиады 

«Ы.Алтынсарина» имеют следующие 

льготы. При проведении конкурса на 

получение образовательных гран-

тов при поступлении в Казгосженпу 

преимущественное право имеют по-

бедители и призеры Олимпиады при 

условиях соответствия выбранной им 

специальности предмету Олимпиады. 

Победители Олимпиады, занявшие 1, 

2, 3 место – принимаются на гранты 

Ректора КазГосЖенПУ. Участникам 

занявшим 4 и 5 место (100 баллов – 

80 баллов) предоставляются скидки. 

Также ведется прием документов 

по сокращенной образовательной 

программе для абитуриентов после 

профессионального и среднего спе-

циального образования как очной так 

и заочной формой обучения. Срок 

обучения – 3 года. Прием докумен-

тов ведется с 20 июня по 9 июля. На 

базе высшего образования ведется 

прием документов на второе высшее 

образования с 28 июля до 20 августа. 

Студенты, обучающиеся на оч-

ном отделении, обеспечиваются 

общежитием, а так же  студентам

обучающиеся на государственных 

грантах, обеспечиваются 3-х разо-

вым питанием. 

КазГосЖенПУ

приглашает

Мария өз 

таңдауына 

сенімді

Тарих 

кітапханада 

сақталады

4-бетте


5-бет

11-бетте


Ұшқан ұяда 

қауышу

ҚЫЗДАР УНИВЕРСИТЕТІ 

ШАҚЫРАДЫ!

Елімізде сан алуан 

мамандыққа даярлайтын, 

түрлі салада білім беретін 

жоғары оқу орындары 

жұмыс атқаруда. Сол 

көптеген университет­

тер дің қатарында Қазақ 

мем лекеттік қыздар педа­

гогикалық университеті – 

бірегей әрі дара!

Алғашқы құттықтау сөзді 

алған университет ректоры 

Д.Нөкетаева: «Әр түлек – 

университет мақтанышы, ел 

сенімі. Біз кемел келешек үшін 

еңбек ету жолында Мәңгілік 

Қазақстанның тұтқасына ие бо-

лар білімді, саналы, ұлтжанды 

ұрпақтың болғанын қалаймыз. 

Ал сол ұрпақтың білімді бо-

луына бірден-бір себепкер 

әрі жауапты тұлға – мұғалім. 

Ұлт болашағы үшін ұстаздар 

тәрбиелеп отырған білім орда-

сы осы жауаптылықты барша 

болмысымен сезінеді. Бүгінгі 

магистр біліктілігін алған 

жеңісті күндеріңіз жемісті бол-

сын», – деп туған ұясынан 

түлеп ұшқан түлектерге сәт-

сапар тіледі. Сондай-ақ, Ди-

нар Жүсіпәліқызы Қыздар 

университеті ұлттық аккре-

диттеу агенттігі бойынша 

Қазақстандағы жоғарғы оқу 

орындарының арасындағы 

р е й т и н г   т о п т а м а с ы н д а   7 

орынға ие болғанын сү йін-

шілеп, зор мақтанышпен 

жеткізді.

(Жалғасы 12-бетте)

8-бет 


Ғылымға берілген жолдама

23 маусым күні Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

негізінде магистранттарға салтанатты диплом тапсыру 

рәсімі өтті. 

мол. Университет қабырғасындағы 

әр күн, әр сағатты оқумен, ізденіспен 

өткізіп, заман талабына сай, әлемдік 

бәсекеге қабілетті маман болып 

шығуды ойлаған жөн. Себебі, 

еліміздің кемел келешегі сіздердің 

қолдарыңызда» деп шамшырақтай 

бағыт-бағдар бергені белгілі. Бұл 

қара шаңырақтың ұлт тәрбиешілерін 

даярлаудағы орнын көрсетсе керек. 

(Жалғасы 12-бетте)

шысы уни верситет шәкірттеріне 

«Мемлекет  жас та рымыздың  білім 

деңгейін көтеру үшін аянып жатқан 

жоқ.  Бүгінде талапты, талантты 

жастардың өз елімізде де, шет елдер-

де де сапалы білім алуына мүмкіндік 

www.kazmkpu.kzРеспубликалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

№9 (132)


30 маусым

2015 жыл


«Бір қызды тәрбиелеу – бір 

ұлтты тәрбиелеу» деп Елбасы 

айтқандай болашақта тәрбие беретін 

ұстаздарды-аналарды Қыздар 

университеті даярлауда. Әрбір ару 

қазақ елінің еңселі ертеңі үшін, 

өз болашағы үшін жаңылыспай өз 

таңдауын жасауы керек. Қыздар 

университетінің табалдырығын 

аттаған әр қыз баласы білім мен 

біліктілікті, инабаттылық пен иба-

лылықты бойына сіңіріп, заман 

талабына сай бәсекеге қабілетті 

маман болып шығары сөзсіз. Маман 

даярлауда тарихы мен тағылымы 

мол оқу орнында дарынды ғалымдар 

мен білікті педагогтар дәріс береді. 

Яғни, ұлт тәрбиешісін заманауи 

тұрғыда даярлауға барынша күш са-

лып отырған университет.

ТМД елдері арасында тек ару -

ларға арналған бірден-бір жо-

ғ а  р ы   б і л і м   о р д а с ы н а   Е л б а с ы 

Н.Ә.Назарбаевтың қолдауымен Қа-

зақстан Республикасы Үкіметінің 

2 0 0 8   ж ы л ғ ы   1 1   қ ы р  к ү  й е к т е г і 

№847  Қау лысымен  Уни верситет 

мәрте бе  сі  берілді.  Мемлекет  бас-Ұлыларды 

жолықтырған 

түн

2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№9 (132)

30 маусым

2015 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 5Бүгінде мұнда студенттердің сапалы білім алып, 

ғылыммен, өнермен, спортпен айналысуы 

үшін, олардың бойында халқымыздың ұлттық 

құндылықтарын дарыту орайында көп жұмыстар 

жасалып жатқаны, университтеттің еліміздің 

жоғары оқу орындары арасында үлкен беделге 

ие болып отырғаны көңілге қуаныш ұялатады.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,

ҚР Президенті

Әлеуметтік-гуманитарлық факультет

Социально-гуманитарный факультет

Социально-гуманитарный факультет 

Казахского государственного женского 

педагогического института является од-

ним из первых открывшихся факультетов 

1944 года. В составе факультета функцио-

нируют такие кафедры как «Права и осно-

ва управления», «История», «Экономики 

и бизнеса», «Общественно-гуманитарных 

дисциплин», «Истории Казахстана», и 

«Профессиональное обучение».

Факультет занимается подготовкой 

бакалавров по следующим направлениям 

высшего профессионального образования:

5В011400 – История;5В011500 – Основы права и эконо-

мики;5В020300 – История;5В050100 – Социология;

5В050600 – Экономика;5В050800 – Учет и аудит;

5В051000 – Государственное и местное управление;

5В012000 – Профессиональное об-учение;

5В010700 – Изобразительное ис-скуство и черчения;

5В090500 – Социальная работа.Магистратура:

6М020300 – История;6М050100 – Социология;

6М012000 – Профессиональное обучение;

6М090500 – Социальная работа.Әлеуметтік-гуманитарлық факуль-

теті – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогтік 

институты ашылғаннан-ақ жұмыс істеп 

келе жатқан факультеттердің бірі. Фа-

культет құрамында: «Құқық және басқару 

негіздері», «Тарих», «Экономика және 

бизнес», «Қазақстан тарихы», «Қоғамдық-

гуманитарлық пәндер», «Кәсіптік білім» ка-

федралары бар. 

Факультетте 5В011400 – Тарих, 

5В011500 – Құқық және экономика негіздері, 

5В020300 – Тарих, 5В050100 – Әлеуметтану, 

5В050600 – Экономика, 5В050800 – Есеп 

және аудит, 5В051000 – Мемлекеттік және 

жергілікті басқару, 5В012000 – Кәсіптік 

оқыту, 5В010700 – Бейнелеу өнері және 

сызу, 5В090500 – Әлеуметтік жұмыс 

мамандықтары бойынша жоғары кәсіби 

бiлiм негізіндегі бакалавр мамандарын 

әзiрлейдi. 

С о н ы м е н   қ а т а р   м а г и с т р а т у -

ра бөлімінде 6М020300 – Тарих, 

6М050100 – Әлеуметтану, 6М012000 – 

Кәсіптік оқыту, 6М090500 – Әлеуметтік 

жұмыс мамандықтары бойынша білім алуға 

болады. 


Факультетте 13 ғылым докторы мен 

профессорлары және 1-PhD докторы, 40 

ғылым кандидаты мен доценттері, 40 – аға 

оқытушы, 14-оқытушы қызмет жасайды. 

Олардың ішінде ҚР еңбегі сіңген қайраткері, 

«ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік 

грантының иегерлері, Ы.Алтынсарин, «ҚР-

ның білім беру ісінің құрметті қызметкері» 

төс белгілерінің иегерлері және универси-

тет көлемінде тағайындалған Т.Рысқұлов, 

К.Нұрпейісов атындағы сыйақы иегерлері 

бар.


Қазіргі таңда факультет білікті 

маман, профессор-оқытушылармен 

қамтамасыз етілген. Факультет ұжы-

мының мақсаты жоғары білікті, алдыңғы 

қатарлы білімдерді жинақтай білетін, 

жаңаша ойлау қабілеті бар кадр ларды 

дайындау үшін жұмыс істеу, еліміздің 

инновациялық экономикасы үшін 

үнемі өзін-өзі жетілдіру және интеллек-

туалды капиталды жинақтап көбейту, 

оқыту жүйесін модернизациялау арқылы 

қойылатын мүдде – жоғары кәсіби және 

интеллектуалды деңгейдегі мамандарды 

дайын дау. 

Факультетте мамандарды дайындау 

академиялық білім беру сатысы арқылы 

жүзеге асырылады (бакалавриат, магистра-

тура, доктор PhD). Алдағы уақытта PhD док-

торантура бағдарламасы бойынша мамандар 

даярлау факультеттің стратегиялық даму 

жоспарында назарға алынған.

Факультеттің ұйымдастыруымен 

жыл сайын «Нұрпейіс оқулары» аясында 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфе-

ренция өтеді. Университеттің «Хабаршы» 

ғылыми журналында факультет бойынша 

тарих және экономика сериясы 2006 жыл-

дан бастап шығарылады. 

Факультет бірқатар шетелдік жоғары оқу 

орындарымен тығыз қарым-қатынас жасай-

ды. Халықаралық байланыстың нәтижесінде 

студенттер мен магистранттар  академиялық 

ұтқырлық бойынша тағылымдамадан өтеді.

Факультетке қарасты мамандықтар 

бойынша үздік оқитын студенттер-

ге президенттік шәкіртақы, университет 

бекіткен Б.Момышұлы атындағы бірнеше 

арнаулы шәкіртақы тағайындалған. 

Жас ғалымдар даярлау мақсатында 

ғылым мен айналысқысы келетін студент-

тер үшін «Экономист», «Жас тарихшы», 

«Заң және экономика», «Әлеуметтанушы», 

«Менің отаным – Қазақстан», «Шебердің 

қолы ортақ» үйірмелері жұмыс жасайды.

Факультет студенттері республика көле-

міндегі түрлі байқаулар мен олимпиадаларға 

қатысып жүлделі орындарға ие болып жүр. 

Факультетте студенттердің білім 

алуына, өз бетінше ғылыми бағытта 

жұмыс жасауына жан-жақты жағдай 

жасалынған. Мәселен, ҚР ҰҒА академигі 

К.Н.Нұрпейісұлы атындағы дәрісхана, 7 

интерактивті тақтамен жабдықталған ка-

бинет, қашықтықтан білім алуға мүмкін-

дік жасалған мультимедиалық кабинеттер 

және т.б. бар. Студенттер тәжірибе ал-

масу мақсатында академиялық ұтқыр-

лық бойынша Қазақстанның басқа да 

университеттері мен ағылшын тілін жетік 

меңгерген студенттерге шетелге барып 

оқуға мүмкіндіктер жасалынған. 

2014–2015 оқу жылында 5В090500 – 

Әлеуметтік жұмыс мамандығының 4-курс 

студенті Несібелі Оспан АҚШ-тың Мис-

сиссипи мемлекеттік университетінде 

қосдипломдық бағдарламасы бойын-

ша білім алып, оқу аяқтады. Қыздар 

университетінің қосдипломдық бағ-

дар  ламасын  оңтайлы  пайдаланып, 

нәтижесінде халықаралық және отандық 

дипломдардың иегері атанып отыр.

Студенттердің мәдени танымын 

жетілдіруде, салауатты өмір салтын на-

сихаттауда факультет бойынша түрлі іс-

шаралар, кездесулер, Студенттердің өзін-

өзі басқару жұмыстары жүргізіледі. 

Факультет жұмысы студенттердің 

кәсіби және құзыретті маман болып шығуы  

үшін бағытталған. Жайлы жатақханада 

тұрып, кітап қоры мол ғылыми 

кітапхананың мүмкіншілігін пайдалана 

отырып, сапалы білім алуға мүмкіндік зор.

На факультете работают 14 докторов 

наук и профессоров, 1 PhD доктор, 40 кан-

дидатов наук и доцентов, 40 старших, 14 пре-

подавателей. Среди которых заслуженный 

деятель РК, обладатели государственных 

грантов «Лучший преподаватель ВУЗа», об-

ладатели нагрудных знаков «Почетный ра-

ботник образования РК», И.Алтынсарина, а 

также обладатели внутривузовских премий 

имени Т.Рыскулова, К.Нурпеисова.

В настоящее время факультет уком-

плектован высококвалифицированными 

специа листами  профессорско-преподава-

тельского состава. 

Целью факультета является подготовка 

высококвалифицированных кадров, умею-

щих современно мыслить и аккумулировать 

передовые знания, а также накопление ин-

теллектуального капитала, постоянное са-

мосовершенствование, модернизация сис-

темы образования.

Подготовка специалистов осуществля-

ется по академическим стадиям (бакалаври-

ат, магистратура, PhD докторантура).

Силами факультета ежегодно прово-

дится международная научно-практическая 

конференция «Нурпеисовские чтения». С 

2006 года в «Вестнике» университета вы-

ходит серия истории и экономики. Препо-

даватели факультета тесно сотрудничают с 

несколькими иностранными вузами. 

Отличникам по специальностям входя-

щих в состав факультета назначаются Пре-

зидентская стипендия, именные стипендии 

А.Асанбаева, Б.Момышулы, Д.Конаева. 

Для привития студентам навыков на-

учно-исследовательской работы студен-

там на факультете организованы и рабо-

тают следующие кружки: «Экономист», 

«Жас тарихшы», «Заң және экономика», 

«Әлеуметтанушы», «Шебердің қолы ортақ», 

«Менің отаным – Қазақстан». 

Студенты факультета участвуют и за-

нимают призовые места на различных кон-

курсах и олимпиадах на республиканском 

уровне. Для студентов на факультете соз-

даны все условия для получения знаний, 

самостоятельной работы в научном на-

правлении. Имеются лекционный кабинет 

имени академика НАН Республики Казах-

стан К.Н.Нурпеисова, 7 кабинетов осна-

щенных интерактивными досками, муль-

тимедийные кабинеты с возможностями 

для дистанционного обучения и др. В целях 

обмена опытом в рамках академической 

мобильнос ти студентам созданы условия 

обучения в других вузах Казахстана, а сту-

дентам владеющих английским языком – в 

зарубежных вузах. 

На факультете действует студенческое 

самоуправление. На факультете работают 

студенческий декан, председатель студенче-

ского совета, члены ученого совета факуль-

тета, которые вносят свою лепту в повыше-

ние активного участия студентов в учебном 

процессе, воспитательной и научной работе.

Тәуелсіз рейтинг көрсеткіші бойын-

ша Қыздар университетінде оқытылатын 

«5В012200 – Орыс тілін оқытпайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті», 

«6М010100 – Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу», «6М010500 –Дефектология», 

«6М011200 – Химия» мамандықтары 1-орын-

ды иеленді. 

А л   « 5 В 0 1 0 2 0 0 – Б а с т а у ы ш т а   о қ ы -

тудың педагогикасы мен әдістемесі», 

«5В010300 – Педагогика және психология», 

«5В011100 –Информатика», «5В011200 –Хи-

мия», «5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», 

«5В090600 – Мәдени-тынығу жұмысы» 

«5В091000 – Кітапхана ісі», «6М010600 – 

Музыкалық білім», «6М011300 – Биология», 

«6М012000 – Кәсіптік оқыту», «6М090500 – 

Әлеуметтік жұмыс»  маман дықтары – 2-орын-

д ы ,   « 5 В 0 1 0 6 0 0   – М у з ы к а л ы қ   б і л і м » , 

« 5 В 0 1 0 8 0 0   –   Д е н е ш ы н ы қ т ы р у   ж ә н е 

спорт», «5В011500 – Құқық және эконо-

мика негіздері», «5В020500 – Филология», 

«6М011000 – Физика», «6М050300 – Психоло-

гия», «6М060200 – Информатика», «6М060600 – Химия», 

«6D020500 – Филология» мамандықтары 

3-орынды алды. 

Еліміздегі 40 ЖОО арасында Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, 

Е.Бөкетова атындағы ҚарМУ, М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ, С.Сейфуллин атындағы 

Қ а з А Т У ,   Қ а р М Т У - д а н   к е й і н   Қ ы з д а р 

у н и в е р с и т е т і   2 4   ж ү л д е м е н   7 - о р ы н ғ а 

тұрақтады. 

Тәуелсіз рейтинг агенттігі 4 индика-

тор: «Дарынды студенттер, мұғалімдер мен 

зерттеушілердің жоғары шоғырлануы», 

«Академиялық мобильділік», «Түлектердің 

бәсекеге қабілеттілігі» және «Мұғалімдер, ма-

гистранттар мен докторанттардың мамандық 

бойынша ғылыми мақалалардың бәсекеге 

қабілеттілігі» бойынша сараптама жүргізген.

ҚазМемҚызПУ Ғылыми кеңесінде уни-

верситет ректоры Д.Ж.Нөкетаева ғылыми-

педагогикалық құрамды құттықтап, бұл 

жетістікпен тоқтап қалмай, талай биіктерге 

шығару жолында атқарылатын жұмыстар өз 

жалғасын табатындығын айтты.

Тәуелсіз агенттіктің 2013, 2014 жыл-

дары жүргізген «Топ–20» рейтингісінде 6 

орынды иеленген Қыздар университеті 2015 

жылы «Топ–40» рейтингісінде 7 орынға қол 

жеткізді. Саралап қарасақ, соңғы  3 жылдың 

қорытындысында педагогикалық бағытта 

білім беретін оқу орындарының арасында көш 

бастап тұрғандығын байқаймыз. 

ҚазМемҚызПУ-да еліміздегі педа го-

гикалық оқу орындарынан оқ бойы озық 

тұруға серпін бере тін қыруар жұмыстар 

атқарылып жатыр. АҚШ, Англия, Қытай, 

Түркия мемлекеттерінің университеттерімен 

жасалған келісім-шарт негізінде Қыздар 

университетінің студенттері қос дипломға ие 

болуға мүмкіндіктері зор.Қарлыға ТЕЛМАН

Маман дайындаудың бағыттары 

мен деңгейлері бойынша Қазақстан 

Республикасы жоғары оқу орында­

ры арасындағы жүргізілген тәуелсіз 

рейтингтің қорытындысы бойынша 

ТОП­40 2015 жылғы мамандарды даяр­

лау  деңгейі мен бағыты бойынша Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті 7­орынды иеленді. Бұл 

саралау Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіз аккредитация мен рейтинг 

Агенттігімен жүргізілген және 2015 

жылдың 2 маусымында «Казахстанская 

правда» газетінде жарияланды.

Қыздар 

университеті 

үздіктер 

қатарында

3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№9 (132)

30 маусым

2015 жыл

Т А Л А П К Е Р   –   2 0 1 5Университет түлектері еліміздің түкпір-

түкпірін де ұстаздық қызметтерін абыроймен 

атқаруда. Халықаралық деңгейдегі білім беру 

бағдарламалары мен қарым-қатынасы күн 

санап даму үстінде. Мерейлі мерекелеріңіздің 

қарсаңында барлық игі істеріңізге табыс 

тілеймін. 

Аслан СӘРІНЖІПОВ, 

ҚР Білім және ғылым министрі

История факультета естествознания 

тесно связана с историей Казахского го-

сударственного женского педагогиче-

ского института, который был основан в 

1944 году в переломный период Великой 

Отечес твенной войны. В структуре факуль-

тета функционирует 4 достаточно хорошо 

оснащенных кафедр:

1.Кафедра биологии; 

2. Кафедра химии;

3.Кафедра географии;

4. Кафедра экологии.

Миссия факультета: Создание условий 

для реализации прав граждан на непрерыв-

ное образование в сфере высоких техно-

логий, экономики и образования. Подго-

товка мобильного, конкурентоспособного 

выпускника, готового к инновационной 

творческой самореализации, обладающего 

чувством ответственности. 

Учебные планы факультета естествоз-

нания предусматривают качественную 

подготовку специалистов в области био-

логии, экологии, географии и химии. В 

настоящее время обучение студентов на 

факультете естествознания происходит 

специальностям бакалавриата: 5В011200-

Химия, 5В060600-Химия, 5В060800-

Экология, 5В011300-Биология, 5В060700-

Биология, 5В011600-География, 5В060900-

География, 5В090200-Туризм. 

Бакалавр может продолжить образова-

ние в рамках специальностей в магистра-

туре: 6М060600-Химия, 6М011200-Химия, 

6М011300-биология, 6М060900-география. 

Также ведется подготовка специалистов 

по специальности PhD-докторантуры 

6D011300-Биология, 6D060600-Химия. 

С 2012 года деканом факультета явля-

ется к.х.н. К.О.Кишибаев. Профессорско-

преподавательский состав факультета от-

личает высокая степенность кадров и их 

профессионализм. О трудолюбии и энту-

зиазме преподавателей факультета свиде-

тельствует огромное количество изданных 

ими работ.

Лабораторные и лекционные аудито-

рии факультета оснащены передовыми 

оборудованиями в отрасли науки и образо-

вания. Для учебно-полевых занятий созда-

ны прекрасные условия в агробиостанций 

и биологическом стационаре, которые на-

ходятся в живописных районах Алматин-

ской области. Здесь же студенты закрепля-

ют теоретические знания, овладевают ме-

тодикой полевых исследований природных 

систем, развивают навыки исследователь-

ской работы и научного творчества. 

Жизнь студентов на факультете не 

ограничивается учебной и научно-ис-

следовательской деятельностью. Каждый 

студент имеет возможность раскрыть свои 


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2015
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
2015 -> Қазақ тарихының тамыры тереңде Мемлекеттік тілге жастар құрметі 2-бетте 6-бетте 7-бетте Асқақ
2015 -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
2015 -> Арынбаев ән арнаған әсем кеш
2015 -> Шәкіртақы иегерлері «Экспо –2017» жастар назарында
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Халық маркасына» дауыс береміз G38 – жастар жиыны
2015 -> Бағдарламасы 2-бетте 4-5-беттерде 8-бетте Көзілдірік тарихына көз жүгіртейік Қазақтың ұлтжандылығы
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады АҚШ-тан жеткен сүйінші Түркі әлемінің ғалымдары Алматыда бас
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ғалым жолы – жастарға үлгі «Бекежан» «Қыз Жібектер» ортасында
2015 -> Ұлы дала қыздары Ұлттық

жүктеу 16.94 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет