Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1жүктеу 51.44 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата25.01.2017
өлшемі51.44 Kb.
#1364
  1   2   3   4   5

т 
О
Т
Л
Т
Т
Т
Г
О
Т
Л
Т
 
л
т
х
т
т
с
т
^
т

т

ч
у


у
п
т
т
т
г
с
п
я
а
п
г
я
а
 
У
т
т
г
г
т
т
т
г
т
'S .  <3\ ( 5 'V-ч]
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
Б1Л1М ЖЭНЕ РЫЛЫМ МИНИСТРШГ1
С.ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАГЫ 
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К УНИВЕРСТИТЕТ1
Ермукан
Бекмаханулы
БЕКМАХАНОВ

z 9/гт 
S i
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ  / / / f  о  
МИНИСТРШП
С. ТОРАЙГЫРОВ АТЫНДАГЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К 
УНИВЕРСИТЕТ1
Казакстан галымдарыньщ биобиблиографиясына мэл1метгер
EPMYKAH
БЕКМ АХАН¥ЛЫ
БЕКМАХАНОВ
•  с   г л > 4 Й ^ г о »   *  I « « i U f v   П Ц Я О Д Н  M I H I U i m i   W V IIM C IITITI  *
С.  БСЙСЕМБАЕВ  АТЫНДАГЫ 
ГЫЛЫМИ  К1ТА/1ХАНАНЫН,  6АК.Ы/1АУ  ДАНАСЫ
КОНТРОЛЬНЫЙ  ЭКЗЕМПЛЯР 
НАУЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  ИМ  С. БЕЙС СМ БАЕВ А
к и м в а л » *   iob »a»pc'utM “ ufl  n i i i t c K i i ’   « а   с   r o o i r w a i t   •
ПАВЛОДАР
2005

Главный редактор 
Доктор экономических наук, профессор 
Е.М. Лрын
Ответсвенный редактор 
Доктор исторических наук, профессор 
Ж.О. Артьпсбаев
Составители:
Кандидат исторических наук, профессор Кадысова Р.Ж. 
Жиембаева М.А., Ельмуратова А.Ф., Каримова Г.Т., Кузембаев Н.Е., 
Ну рахметова А. О.
БЕКМАХАНОВ Е.Б.
Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана.
Павлодар, НПФ «ЭКО», 2005 -102 с.
ISBN-9965-635-17-8

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN
PAVLODAR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER 
S. TORAIGYROV
Materials to bio-bibliography of Kazakhstan scholars
YERMUKHAN
BEKMAKHANOVITCH
BEKMAKHANOV
PAVLODAR
2005

E d i to r - in - c h ie f  
Doctor of economic sciences, Professor 
Ye.M.Aryn
Executive editor 
Doctor of historical sciences, Professor 
Zh.O.Artykbayev
Compilers:
Candidate of historical sciences, Associate professor Kadysova RJ. 
Zhiyembayeva M.A., Yelmuratova A.F., Karimova G.T., Kuzembayev N.Ye., 
Nurakhmetova A.O.
BEKMAKHANOV YE.B.
Materials to bio-bibliography of Kazakhstan scholars. -  
Pavlodar: Scientific production company “EKO”, 2005. -  102 p.
ISBN-9965-635-17-8

О К Ы РМ А Н Д А Р E C IH E
Усынылган  керсеткпн  Казак;  КСР  FA  корреспондент-мушес1, 
тарих гылымдарыньщ докторы, профессор Ермукан Бекмаханулы 
Бекмахановка арналган.
Биобиблиографияга  галымньщ  ewipi  мен  кызметш  сипаттай- 
тын  мэл1меттер,  онын  жарияланган  ецбектер1  жэне  ол  туралы 
эдебиеттер енпзшген.
Корсетюш  материалы  хронологиялык  тэртшпен  орналаскан. 
Эр  жылдын  келемшде  -  элшби  рет1мен:  ал дымен  казакша,  одан 
кешн орыс тийнде жарияланган ецбектер1 камтылган.
Ецбектердщ  элшбишк  жэне  б1рлесш  жазган  авторлардын 
eciM 
керссткшггсршдс  с1лтемелер  хронологиялык  керсеткшггеп 
ецбектердщ рет саны бойынша бершген.
7

К ЧИТАТЕЛЯМ
Предлагаемый указатель посвящен член-корр. АН КазССР, до­
ктору  исторических  наук,  профессору  Ермухану  Бекмахановичу 
Бекмаханову.
Биобиблиография  включает  материалы,  характеризующие 
жизнь и деятельность ученого, его труды и литературы о нем.
Материал в указателе расположен в хронологическом порядке, 
в пределах каждого года -  по алфавиту: сначала идут работы, опуб­
ликованные на казахском, затем на русском языке.
В алфавитном указателе трудов и именном указателе соавторов 
ссылки даются на порядковые номера работ, помещенных в хроно­
логическом указателе трудов.

TO RESPECTABLE READERS
The presented directory is dedicated to the Kazakh SSR Academy 
of  Sciences  Corresponding  Member,  Doctor  of  historical  sciences, 
Professor Yermukhan Bekmakhanovitch Bekmakhanov.
The bibliography  includes  the data characterizing the  life and the 
activity  of the  scientist,  his  publications  and  the  reference  literature 
concerning his work.
The data in the directory are placed in the chronological order in the 
limits of every year according to the alphabet: at first the publications in 
the Kazakh language are mentioned, then -  in Russian.
In the alphabetic data directory and co-authors names directory the 
references are given to the publication ordinal  numbers, placed in the 
chronological directory of publications.
9

ГАЛЫМ -  ТАРИХШЫ Е. БЕКМАХАНОВТЬЩ 0 M IP I МЕН 
КЫЗМЕТ1НЩ НЕГ13Г1 КЕЗЕНДЕР1
Ермукан Бекмаханов  1915 жылы каз1рп Павлодар облысы, Ба- 
янауыл ауданында дуниеге келген.
1922-25 жж. Бастауыш мектепте окиды.
1926-1932 жж. Баянауылдагы комсомол жастарыньщ мектебш- 
де окиды.
1932-1933  жж.  Семейдеп  6ip  жылдык  дайындык  курсында 
окыды.
1933-1935  жж.  Тамбов  педагогикалык  институтыньщ  тарих 
фaкyльтeтiнiн студент!.
1935-1937 жж. Воронеж педагогикалык институтыньщ студент!.
1937-1940 жж. Алматыдагы № 28 орта мектептщ MyraniMi, Каз 
КСР агарту халкомынын курамындагы педагогика гылыми-зертгеу 
институтыньщ гылыми кызметкер1, кейшнен директоры.
1939-1942 жж. Абай атындагы педагогикалык институттьщ ас­
пиранты.
1940-41 жж  Москвадагы БКП ОК жанындагы  Жогаргы партия 
мектебшде окыды.
1941-1942  жж. Казак КСР Оку халык коммиссариатында мек- 
тептер баскармасыныц бастыгы.
1942-1944 жж. Казак КП Орталык Комитетшщ лекторы.
1943-1948  жж.  КазаК Гылым  академиясыныц  тарих,  археоло­
гия жэне этнография институтында ага гылыми кызметкер, инсти­
тут директорыньщ орынбасары.
10

1943  ж.  Тарих  гылымдарынын  кандидаты  гылыми  дэрежесш 
any  упнн  «Хан  Кенесары  бастаган  казактардын  кетсршсЬ>  деген 
такырыпта кандидаттык диссертация коргады.
1946  ж.  Тарих  гылымыныц  докторы  гылыми  дэрежесш  алу 
у и и н  
«XIX  гасырдьщ  20-40  жж.  Казакстан»  деген  такырыпта 
докторлык диссертация коргады.
1947 ж. «XIX гасырдьщ 20-40 жж. Казахстан» атты монограф и- 
ясы жарыкка шыкгы.
1951-1952  жж.  Алматы  облысы,  Нарынк;ол  ауданында,  кешн- 
нен  Жамбыл  облысы,  Шу ауданыныц Новотроицк ауылында мек­
теп м^гашмь
1952 ж. 5 кыркуйекте камауга алынды.
1954 ж. акталды.
1955 ж. Казак мемлекетпк университетшщ ок,ытушысы.
1957 ж. тарих гылымыныц докторы гылыми дэрежесш еюнып 
рет алу 
y m iH  
«Казакстанныц  Ресейге  косылуы»  деген такырыпта 
докторлык диссертациясын коргады.
1958  ж.  Казак;  мемлекетпк университетшщ «Казак КСР тари- 
хы» кафедрасыныц Menrepymici
1962 ж. Каз КСР FA — 
к о р р е сп о н д е н т  M ym eci б о л ы п  сай л ан ды .
1966 ж. 6 мамырда Алматы капасында кайтыс болды.
11

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНОГО Е. БЕКМАХАНОВА
Е. Бекмаханов родился 1915 года на территории нынешнего Ба- 
янаульского района Павлодарской области.
1922-25 гг. учился в начальной школе.
1926-1932 гг. Учился в школе комсомольской молодежи (ШКМ) 
в п. Баянаул.
1932-1933 гг. Учился на годичном подготовительном курсе в г. 
Семипалатинске.
1933-1935  гг.  Студент исторического  факультета Тамбовского 
педагогического института.
1935-1937  гг.  Студент Воронежского  педагогического  инсти­
тута.
1937  -  40  гг.  Учитель  истории  в  средней  школе №28  г.  Алма- 
Аты,  научный  сотрудник,  позже  директор  научно-исследователь­
ского  института  педагогики  при  Наркомате  просвещения  Казахс­
кой ССР.
1939-1942  гг.  аспирант Алма-Атинского  педагогического  инс­
титута им. Абая.
1940-1941  гг. Учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП 
(б) в Москве.
1941-1942  гг.  Начальник  управления  образования  народного 
коммисариата КазССР.
1942-1944  гг.  Лектор  Центрального комитета коммунистичес­
кой партии КазССР.
1943-1948 гг. Старший научный сотрудник, заместитель дирек­
тора Института истории, археологии и этнографии АН КазССР.
12

1943  г.  Защитил  диссертацию  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  исторических  наук  на  тему:  «Восстание  казахов  под 
предводительством хана Кенесары»
1946 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени до­
ктора исторических наук на тему: «Казахстан в 20-40-с годы XIX в.»
1947 г. Выход в свет монографии «Казахстан в 20 - 40 годы XIX
в.».
1951-1952  гг. Учитель школы в Нарынкольском районе Алма- 
Атинской области, затем в с. Новотроицкое Чуйского р-на, Джам- 
бульской области.
1952 г. 5 сентября. Е.Бекмаханов был арестован.
1954 г. Реабилитирован.
1955 г. преподаватель Казахского государственного универси­
тета.
1957  г.  вторично  защитил  диссертацию  на  соискание ученой 
степени доктора исторических наук на тему: «Присоединение Ка­
захстана к России».
1958 г. зав. кафедрой Истории Казахской ССР Казахского госу­
дарственного университета.
1962 г. избран член-корреспондентом АН КазССР.
1966 г. 6 мая. Умер в г. Алматы.
13

CARDINAL DATES OF LIFE AND WORK OF THE SCHOLAR 
YE. BEKMAKHANOV
Ye.  Bekmakhanov  was  bom  in  1915  on  the  territory  o f today’s 
Bayanaul region o f Pavlodar oblast.
1922-25 гг. Studied at primary school.
1926-1932  гг.  Studied  at  the  school  o f  Komsomol  youth  in 
Bayanaul.
1932-1933 гг. Studied at the preparatory course in Semipalatinsk
1933-1935  гг.  Student  o f history  faculty  at  Tambov  pedagogical 
institute.
1935-1937 гг. Student o f Voronezh pedagogical institute.
1937 - 40  гг. History teacher at Alma-Ata №28  secondary school, 
research  worker,  then  director  o f  scicntific-research  institute  o f 
pedagogics under Narkomat o f  education o f Kazakh SSR.
1939-1942  гг.  Post-graduate  student  at  Alma-Ata  pedagogical 
institute named after Abay.
1940-1941  гг.  Studied  at  Higher  Party  School  under  Central 
Committee  o f  All-Union  Communist  Party  (o f  Bolsheviks)  in 
Moscow.
1941-1942 Head o f the office o f education o f People’s Commissariat 
o f Kazakh SSR
1942-1944  Lecturer  o f  Kazakh  SSR  Commuynist  Party  Central 
Committee
1943-1948  Senior  research  fellow  o f  Kazakh  SSR  Academy  o f 
Sciences Institute o f History, Archaeology and Ethnography
1943  r.  Defended  the  thesis  for a Candidate’s  degree  in  historical 
sciences on the subject: “Khan Kenessary rebellion”
14

1946 г. Defended the thesis for a Doctor’s degree in historical sciences 
on the subject: “Kazakhstan in the 20-40th years of the 
XIX 
c.”
1947 r. Issue of the monograph “Kazakstan in the 20-40th years of 
the XIX c.”
1951-1952  гг.  School  teacher  in  Narynkol  region  of Alma-Ata 
oblast, then in Troitskoye village of Dzhambul oblast Chu region.
1952 r. 5 сентября. Ye. Bekmakhanov was arrested.
1954 r. Rehabilitated.
1955 r. Kazakh state university teacher.
1957  r.  Defended  the  thesis  for  a  Doctor’s  degree  in  historical 
sciences a second time on the subject:  “Annexation  of Kazakhstan to 
Russia”
1958 r. Head of the department “Kazakh SSR history” at Kazakh 
state university
1962  r.  Was  elected  Corresponding  Member  of  Kazakh  SSR 
Academy of Sciences.
1966 r. 6 мая. Died in Alma-Ata.
15

Е. БЕКМАХАНОВТЬЩ  ГЫ ЛЫ М И  Ж Э Н Е K O FАМ ДЬЩ  
КЫЗМЕТ1
Ермукан Бекмаханулы Бекмаханов -  кернекп галым, казактан 
шыккан  алгаш  тарих  гылымыньщ  докторы,  ел1м1зде  «Казакстан 
тарихы»  кафедрасыньщ  непзш  калаушы,  профессор,  Казак;  ССР 
гылым академиясыныц корреспондент-мушес1, тарих гылымыньщ 
дамуьша оз улесш коскан галым.
¥лтымыздьщ аяулы opi суйнсп перзенп, халык тарихьшыц жа- 
нашыры, улы тулга Е. Бекмаханов 1915 жылы Баянауыл ауданыньщ 
Жасыбай атгы шурайлы жершдс дуние eciriH ашты. Кецес дэу1ршде 
Бекмахановтар  эулетшщ  Абылайхан  урпагы  екеш  ашык  айтыл- 
мады..  Тек  бугшп  куш  гана  олардьщ  ултымыздьщ  мактанышы 
Абылайдьщ тжелей  урпактары  ек ен д тн  журт жакын  бше  баста- 
ды.  Осы  такырыпты  казак  баспасез1нде  алгашкы  кетерген  Шота 
Уэлиханов былай деп жазады:  «...Абылай ханньщ баласы Уэлидщ 
юндшнен он тор ул узаганы белгшi. Соныц 6ipeyi—Тэуке. Тэукеден 
Жанпейю,  одан Жанбабек  тараган.  Жанбабек уш ул  керген:  Беге- 
дай,  Беген, Жошы.  Бегеннен Бекмахан  мен  Жармухамед тарайды. 
Бекмаханнан Токаш , Дшше жэне Ермукан туады».
Бекмахан  Бегенулыныц  орта  шаруасы  бар  шацырагында 
дуниеге  келген  Ермухан — Абылайханныц  жетнпш  буын  урпагы. 
Ермухан  1921  жылы  экесшен  айырылады.  Экес1з  калган  3  бала- 
сына  бас  -  кез  болып,  шанырактьщ  барлык  ауырпалыгын  анала- 
ры  Бэшш  6ip  03i  кетерген.  Эюшшке  карай,  Ермуханньщ  анасы 
мен карындасы  зобапац ашты к нэубетшде  ажал тауып,  мурделср1 
кай  жерде  калганы  6enrici3  куйде.  Эке  мен  анадан,  карындастан 
айрылган  Ермухан  агасы  Дшшенщ  карамагы  мен  камкорлыгы 
аркасында мектепте окып,  бш м  а лады.
16

1932  жылы  Баянауылдагы  ж еп  жылдык  мектегт  тэмэмдаган 
сон,  Ермухан  Семей  каласына жол тартады.  Баян  ещршщ оку  i3- 
деген азаматтары уппн Семей касиетп Мекке мен Мединеден кем 
емес. Б:ул жолмен агайынды Сэтбаевтар, Аймауытов пен Маргулан 
т.б.  суйшдш-каржастьщ  окимын  деген,  OKy-6iniM  жолына  тускен 
талантты жастары еткен. Семей талабы бар ерен жастардан ултка 
калткысыз  кызмет ютейтщ зиялы кауымды ecipreH кала.
Семейде Ермуканга дейш оныц туган атасы Д нш е окыды. Бул 
6ip eHepni жас ед
1
. Ол казактын белгип жазушысы Дихан Эбшевпен 
катар  окиды.  Замандастарынын  6opi  де  Дшпгенщ  керемет  енерл! 
болганын гармон, мандолин, домбыра аспаптарында Баянный сулу 
эндерш бабына келгйрш айтатын енерпаз болганын айтады.
Е.  Бекмаханов  Семейде  6ip  жылдык  дайындык  курсын  б т р -  
генен  кейш  1933  жылы  оку  -  агарту  халык  комиссариатыньщ 
жолдамасымен  Воронеж  каласына  сапар  шегед1.  Мунда  ол  мем­
лекетпк педагогика  институтыныц тарих факультетше 
T y cin , 
оны 
1937  жылы  аяктайды.  Е.  Бекмахановтын  Тамбов  пен  Воронежде 
окып  журген  GMip  кезецшен  деректер  аз.  Ермуканмен  Воронеж 
кезещнде  катар  журген  азамаггардыц  6ipi  (В.Сурат)  жас  ж Я гтщ  
оку га тыцгылыкты,  гылымга  ьштык,  енерге  жакын  болганын,  ез 
жора-жолдастарыныц арасында сый-курмстке беленгешн жазады: 
«Учился он без особых усилий, отличная память и способность 
быстро усваивать в лекциях и прочитанном основное, главное поз­
воляли ему иметь достаточно свободного времени.  Это  время Ер- 
мухан использовал полностью, насколько позволял наш студенчес­
кий  бюджет,  на  посещение  Воронежского  драматического  театра 
и гастролей московских артистов, что лишний раз говорило bi ши­
роте его интересов.  Зритель он был отличный.  Хорошую игру й!ли
Ю Т /   Р У Д  UA 
I #

хорошее вокальное исполнение он мог смотреть и слушать часами, 
не  отрываясь,  а  после  бурно  выражать  свой  восторг  увиденным 
или услышанным. Очевидно, это в значительной степени объясня­
лось его собственной музыкальностью. Ермухан без особого труда 
подбирал  вещи  и  играл  на незнакомых  инструментах — пианино, 
мандолине, балалайке.
Мне лично особенно нравились в Ермухане его любовь и непод­
дельный интерес к истории. Помню, как не раз во время поездки на 
каникулы (поезд тогда шел от Москвы до Алма-Аты более пяти су­
ток) мы многие часы коротали в разговорах об истории Казахстана, 
походах Чингиза, Римской империи, Искандере Двурогом, гречес­
кой мифологии, чем часто вызывали недовольство наших молодых 
попутчиц, так как пунические войны явно не оставляли места для 
внимания  к  ним.  Уже  тогда Ермухан  обнаруживал  широкий диа­
пазон  и  глубину знаний,  далеко  выходящих за пределы  курса пе­
дагогического  института».Воронеждщ  тарихи  кала  болгандыгын 
жэне «Казактыц Герадоты» аталган А. И. Левшиннщ отаны екенш 
айтсак артык болмас. Е. Бекмахановтьщ тарих гылымына терецнен 
YHUiyi 
осы  жылдары  калыптасты.  Ол 
халык  тарихы  жешнде 
езшдж тужырымдамалар жасау кабшетше ие болды. Унем1 тын 
i3- 
дешс, ыждаьатты даярльщ, коп оку оныц бойындагы дарындылык 
пен  зерекпктщ  отын  маздата  туседь 
O c ip e c e , 
ол  тарихты  шы- 
найы турде зерттеу идеясьш ез 
KO KiperiHe 
ньщ орната алган. 
M iH e, 
Е. Бекмахановка  осы  касиет1  улкен  абырой  -  бедел  эперд1,  елдщ 
есшде, журттыц аузьшда журпзд1, бшк тургыга кетершдь
Е.  Бекмаханов  — гулам а  галымдыгымен  катар  тэл1мгер  у стаз, 
агартушы-педагог.  Оныц педагогикалык жолдагы кызмеп Алматы 
каласындагы №28 мекгептен бастау алады. Мектепте мугал1м болу-
18

мен 6ipre ол 1937 жылы Алматыдагы педагогикалык гылыми-зерт- 
теу  институтында  (Ka3ipri  Ы.  Алтынсарин  атындагы  Казак  бш м  
академиясы)  сцбск 
e iT i. 
0з1нщ  уйымдастырушылык  кабшет1мен 
кезге тусе ж у р т,  халыктыц оку-бш м медгеруше айрыкша улеегн 
Косты. Е. Бекмаханов 1939-1940 жылдары аталмыш педагогикалык 
гылыми-зерттеу  институтынын директоры  кызметш  де  аткарады. 
Уакытпен 
санаспай, 
аткарып 
журген  кызмстше  карамай, 
гылыммен  де  щугылдануды  ешкашан  босансытпаган.  Инсти­
тут  директорлыгымен  коса  Казак  педагогикалык  институтынын 
(Ka3ipri 
Абай  атындагы  Алматы  университет!)  аспирантурасында 
окып,  тубегеиш  гылымга  ден  койган.  Аспирантурада  ол  Дикан 
Эбшев,  Мэлж  Габдулин,  Эли  Есмаганбетов,  Дуйсенбек  Ерммбе- 
ков сиякты белгип азаматгармен окыды.
Аспиранту раны  ойдагыдай тэмэмдаган ол  1940-1941  жылдары 
БКП(б)  Орталык Комитет!  жанындагы  жогары  партия  мектебшде 
окиды. Е. Бекмаханов езшщ гылыми Ь д еш ст еш токгатпай, жетш- 
даре тусуге умтылган. ¥л ы  Отан согысы жылдарында эртурлг оку 
орындарында  тарих  пэншен  дэрютер  окиды.  Оныц  бул  кызмет1 
OMipiHiu сонына дешн жалгасты. Е. Бекмахановтын OMip тарихына 
;  шола карасак, ол  1941-1942 жылдары Казак КСР Оку халык комис­
с а р и а т а  да мектептер баскармасыны ц бастыгы,  1942-1944 жылда­
ры  Казак КП  Орталык Комитетшщ лекторы,  1943-1948  жылдары 
Казак Гылым академиясыныц тарих, археология жэне этнография 
институтында  ага  гылыми  кызметкер,  институт  дирекгорынын 
орынбасары  болып  кызмет  аткарады.  Онын  гылым  жолындагы 
алгашкы 
is A e m c re p i 
педагогика  саласымен  тыгыз  байланыс- 
•  ты.  Fалым  Е. Бекмаханов  казак  мектептер1  ушш  тунгыш  ежелп 
дуние тарихы мен КСРО халыкгары тарихы  бойынша эд1стемелш
19

куралдар жасауга белсенда катысады.  Аталмыш гылыми ецбектер
1938-1939  жылдары  «Хальщ  мутшпмЬ>  (каз1рп  «Казахстан  мек- 
T e 6 i» ) 
журналында жарияланып, устаздардьщ гана емес, сондай-ак 
былайгы журттыц да кызыгушылыгын тудырды. Е. Бекмахановтьщ 
тарих гылымына басы бутш ден  коюы  согыс кезещмен туспа-тус 
кедщ.  Оныц  тарих  гылымындагы  алгашкы  кадамдарына,  кешн 
улкен арнага ушасуыиа камкорлык жасап, жетекшшж еткен КСРО 
Гылым академиясыньщ  академии,  белгш  тарихшы  Анна Михай­
ловна  Панкратова  болтан  ед1.  Академик-тарихшы  жас  галымга 
багыт-багдар 
6 e p in , 
гылыми 1здешсшщ жет1луше кеп ыкпал етп.
Деректерге коз жупртсек, 1941 жылдьщ куз!нде Мэскеу тубшдеп 
Kayirrri жагдайга байланысты Ресейдщ 
ip i 
тарихшы-галымдарыньщ 
6 ip  
тобы Алматыга ж1бершген.  Орталыктан келген тарихшьшардьщ 
шш де  А.М.  Панкратовадан  баска  М. П. Вяткин,  Н. М. Дружинин, 
Я. Я. Зутис,  А. П.  Кучкин  сиякты  тамаша  мамандар  болды.  1скер 
галым  А.  Панкратова олардьщ  бэрш  шогырландырып,  согыс тала- 
бына  сай  гылыми  жумыска  пайдалануды  усынады.  Бул  идеяньщ 
басы-касында сол кезде Оку халык комиссариатында кызмет ютейтш 
Е. Бекмахановта журеда. Сейтш, Ресей мен Казакстан галымдарыньщ 
улкен  тобы  алдымен  мектеп  м^гатмдер!  ушш  согыс  жагдайында 
тарих  пэншщ  окыту  эдастемесш  аз  уакьпта  жасап 
шыгарады. 
Аталмыш  эд1стемел1к  курал  тез  арада  баспага  ж1бершп,  титл 
Озбекстанда да жарьщ кередц. Будан сон, ресешик тарихшы л ар мен 
жергшкп галымдар тобы б1рлесе отырып, ерте дуниеден бастап сол 
кезге дешнп казак тарихьшьщ 
6 ip  
томдыгьш жазуга юрюедь  Орыс 
галымдарыньщ  Komiiiniri  казак  тарихын  толыкканды  бтмейтш. 
Олар  Алматы  мурагаттарынан,  ¥лттык  кггапханадан  маглуматтар 
жинауга мумкшдк алады. Осы жумыстарга араласкан галымдардьщ
20

шпнде ец жасы fpi кезге тусер, кецшден шыгар ic аткарганы Е: Бе­
кмаханов болтан. «Казак КСР тарихын» дайындау бармсында улкен 
дау тугызган мэселе 1837-1847 жылдардагы Кенесары Кдсымулыньщ 
кетершюше  байланысты  -  ербидо.  Авторлар  ужымынъщ  езара 
тапкысынан  соц,  Е.  Бекмахановтьщ кезкарасы кеппшшс колдауына 
ие болып,  ютаптьщ сол тарауын  жазу  оган  жукгеледй.  «Казак КСР 
тарихыныц»  6ip  томдыгы  1943  жылы  Алматыды  басылып  шыкты. 
Бул енбек Кецеспк республикалардыц тарихын зерттеудеп алгашкы 
жумыс бол умен ерекшеленедь  Сондай -ак, оны жасауга бедел1 зор, 
бш М   мол  галымдардьщ  катысуы  -   ютаптьщ  мацызын  артгырды. 
Ол - ол ма, «Казак КСР тарихы» сталиндок сыйлыкка да усынылды. 
Бул усыныс сарапшьшардьщ сынынан суршбей еткетмен, авторлар 
куанышы  узакка  созылмады.  Ютаптьщ  мазмундык  мэселеа  улкен 
дауга уласып, Е.  Бекмаханов  ушш бул  м ос еле трагедияга айналды. 
Сталиндйс  сыйлык  женшдеп  комитеттщ  соцгы  мэжшсшде  КСРО 
Гылым академиясыньщ корреспондент Mynieci Яковлев «Казак КСР 
тарихы» орыстарга карсы жазылган, саяси жагынан зиянды ютап де­
ген орынсыз пшрлер  айтьш,  сарапшылардьщ ойьш  сан-сакка ауда- 
рады. Нэтижесщцс сыйлык бершмейтш болып шешшедь Яковлевтщ 
айтуынша «Отан тарихы — б!ртутас КСРО тарихы, ягни «орыс улты 
тургысынан» жазылган тарих болуы керек, эр республиканьщ жеке 
ултгык  тарихын  жасау  зиянды,  интернационализм  niidpiHe  сай 
келмейдьмыс».  Эрине,  оньщ  кезкарасы  — шовинистш  тургыдагы 
шатиаю ар екеш сезЫз.
Кггап  твщрепндеп 
T opic 
пнарлердщ  ауыртпалыгы  алдымен 
Е.  Бекмахановка  туседц.  Е.  Бекмаханов  1943  жылы  Мэскеуде 
«Казактардьщ  Кенесары  Касымулы  баскаргаи  азаттык,  Kypeci» 
такырыбы  бойынша  журпзген  3epireynepi  непзшде  кандидаттык
21

диссертациясын  коргайды.  Ал,  1946  жылы  He6opi  31  жасында 
«К,азакстан  XIX  гасырдьщ  20-40  жылдарында»  такырыбындагы 
докторлык жумысын коргап, оны  1947 жылы жарыкка шыгарады.
Галымныд ею диссертациясына да катысты мэлшеттерДО де 6i3 
Н.М. Дружинин естел1ктершен ал у ы мыз га болады:
«Бул  уакытта  Б. 
Бекмахановтьщ  6ipHenie  жыл  бойы 
айналыскан  Кенесары  Касымов  бастаган  козгалыс  туралы  тарау 
жеке  монографияга  айн альт,  тарих  гылымдырыныц  кандидаты 
дэрежесш коргауга усынылды. Е. Бекмахановтьщ ез сипаттамалары 
мен корытындыларьшда бул коп жылгы  куресп патша уюметшщ 
отаршылдык  саясатына  карсы  багытталган  улт-азаттьщ  курес 
ретшде дэстурл1  баяндау желгсш устанды.  Автор  орыс уюметшщ 
озбьфлыгы мен куш кереетуш жасырмай,  кетершстщ тйкслсй  се- 
бептер1н  туещщрш,  козгалыстыц  букаралык  сипатын  керсетш, 
оган  пргрессивт1  бага  бердк  Оппоненттер  ецбек туралы  оц  niKip 
айтып,  ешкандай  eneyni  тайталас  тудырмады,  диссертанттыц 
кездеген дэрежеге лайык е к е н д т  мойындалды.
Алайда дэл осы кезде Кецес Одагы халыктарынын  феодалдык 
дэу1рдеп  ж ергш кп  кетершстерш  сипаттауда  баска  агым 


жүктеу 51.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет