Казакстан республикасыжүктеу 334.43 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата11.06.2017
өлшемі334.43 Kb.
  1   2   3   4

КАЗ 

5

КАЗАКСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ  МИНИСТРЛ1Г1

К.И.СЭТБАЕВ АТЫНДАГЫ  КАЗАК УЛТТЫК ТЕХНИКАЛЫК 

ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТ!

3-деь\гейл1  СМЖ к;ужаты

2015 жылгы  « 

Н

  »N° 

{

 басылым

ЭУ 029-02.24-02.6.02- 

2015

ЕНБЕКТ1  КОРГАУ ЖЭНЕ  ТЕХНИКА  КАУ1ПС13Д1Г1  ТУРАЛЫ ЭД1СТЕМЕЛ1К УСЫНЫМДАР

ЭУ  029-02.24-02.6.02-2015

Алматы  2015


2015  жылғы  « - ^ » — е^-9—  

басылым


І2 

4

-

Ә¥  029-02.24-02.6.01-2015

- №


26  беттің  3-  беті

а л ғ ы

 

еөз


Әлеуметтік жұмыстар  басқармасының еңбекті  қорғау бөлімінде ӘЗІРЛЕНДІ

Еңбекті  қорғау бөлімінің бастығы {{Рл^

 

______   С.Омарғалиев« 

» 

2015 ж.2  КЕЛІСІЛДІ

Оқу-әдістемелік жұмыс және халықаралы 

байланыс жөніндегі  проректор 

«____ »______________   2015 ж

Әлеуметтік жұмыс женіндегі  проректор 

«____ »______________   2015 ж

Ішкі  аудит департаментінің директоры 

«____ »______________   2015 ж

Әлеуметтік жұмыс басқармасының 

бастығы


«____ »______________   2015 ж.

Мемлекеттік тілді дамыту басқармасының 

бастығы

«____ » ______________ 2015 жСМК үйлестіру бөлімінің бастығы 

«____ »______________   2015 ж.

Заң және  құжаттамалық 

қамтамасыз ету бөлімінің  бастығы 

« 

» 

2015  ж.С.  Жүсіпбеков 

Қ.  Мұқанов 

Б.  Кәленова

Б.  Нағасбекова

М.  Мұнара 

А.  Сауранбаева

Б.Туткина

3  2015  жылғы  « ІЯ 

» 

іу 9Бірінші  рет ЕНПЗІЛДІ

№ 

Һ І

 

бұйрықпен БЕКІТІЛДІ

2015  жылғы 

/■  ;

бүйры қпен  бекітілдіӘзірлеген

қолы


Келісілді

қолы


Ә¥  029-02.24-02.6.01-2015

2 0 1 5 ж ы л ғы  « -$ ■ »- У & -

- № ■

басылым


26  беттің  4-  беті

МАЗМ¥НЫ

1.  Жалпы  ережелер 

4

2.  Еңбекті  қорғау жөніндегі  қызметкерлердің  қүқықтарымен  кепілдемелері 

5

3.  Еңбек үжымының еңбекті  қорғау саласындағы  өкілеттігі 5

4.  Еңбекті  қорғауға  қоғамдық бақылау

5.  Еңбекті  қорғау талаптарын  сақтау жөніндегі жумыс берушінің  міндеттері 

7

6. Ауыр жүмыс,  зиянды және  қауіпті  еңбек жағдайы  үшін  берілетін  жеңілдіктер 

етемақы,  оларды  беру тәртібі 

8

7.  Әйелдердің және  басқа  да  отбасы  бар  адамдардыңеңбегін  қорғау ерекшеліктері 

8

8.  Қ.И.Сәтбаев  ат.Қаз ¥ТЗУ- де еңбекті  қорғау женіндегі жүмысты үйымдастырудың жалпы  принциптері 

9

9.  Еңбекті  қорғау және өрт қауіпсіздігі туралы  нүсқаулық.жүргізу тәртібі және қүжаттарды  рәсімдеу 

9

10. Қызметкерлерді  санитариялық - түрмыстық қамтамасыз  ету.санитариялық - түрмыстық бөлмелерді  жабдықтау,  оларды  орналастыру 

11

11. Еңбекті  қорғау жөнінде  оқуды  үйымдастыру,  нүсқаулықтанөткізу және  білімдерін  тексеру 

11

12.  Жүмыс орындарын  аттестациялау 12

13.  ЖОО  қолданыстағы  еңбекті  қорғау талаптарын  сақтау 

жөніндегі 

қызметкерлердің  міндеттері

14.Жазатайым  оқиға және  кәсіби  ауру туралы  түсінік.  Жазатайым  оқиғаны 

рәсімдеу және  есепке  алу тәртібі 

13 

15.Электр  қондырғыларды  қауіпсіз  пайдалануды  ұйымдастыруға  қойылатын талаптар 

14

16.  Жазатайым  оқиғаны  тексеру тәртібі.  Жазатайым  оқиғаны  тексеру және рәсімдеу 

15

17.  Қызметтік міндеттерін  орындауға  байланысты  қызметкердің денсаулығына келтірілген  зиянды,  кәсіби  ауруды  немесе  басқа да  ақауларды  жүмыс берушінің 

қалпына  келтіру тәртібі 

16

18.  Университет ғимаратындағы  бөлмелерді  тексеру тәртібі  және жиілігі 16

19.  Қызметкерлерді  арнайы  киіммен  қамтамасыз  ету тәртібі 

17

20.  Жөндеу жүмыстары  кезінде  қауіпсіздік талаптары.  Жүмыс орнындағы  қауіпті және зиянды  факторлар,  олардан  қорғану  шаралары 

17

21.  Жаңа  объектіні,  зертхананы  пайдалануға  қабылдау тәртібі 18

22.  Электр тогы  соққан  кезде  алғашқы  көмек көрсету 

19

23.  Реанимациялық  шаралар  әдістері 19

24.  Күю  кезіндегі  дәрігерге дейінгі  көмек  көрсету 

20

25.  Жарақаттану кезіндегі  дәрігерге дейінгі  кемек керсету 

20

26.  Үсу  кезіндегі дәрігерге дейінгі  көмек  көрсету 21

27.  Соғылу  кезіндегі дәрігерге дейінгі  кемек  көрсету 

21

28.  Улану  кезіндегі дәрігерге дейінгі  көмек көрсету 22

29.  Химиялық  күю  кезіндегі дәрігерге дейінгі  көмек көрсету 

22

30.  Сүйек сыну  кезіндегі дәрігерге дейінгі  көмек керсету 23

31.  Өрт  кезіндегі  басшылардың іс-әрекеті 

23 

32  Жазатайым  оқиға  кезіндегі  басшылардың  іс-әрекеті 24 

33.  Өзгертулердің тіркес  парағы 

25


Ә ¥  029-02.24-02.6.01-2015

2015  жылғы  «+$•»—0 У -------

-  


-№  

І~ ~

26  беттің  5-  беті

басылым

1  Жалпы  ережелер

1.1  Осы  әдістемелік  ұсыныста  еңбекті  қорғау,  білім  беру  процессінің 

қауіпсіздігін  ұйымдастыру  және  қамтамасыз  ету,  құралдар  мен  техникада  әртүрлі 

жұмыс  түрлерін  жүргізу  және 

дайындау  жөніндегі  жетекші  құжаттардың  негізгі 

талаптары  көрсетілген.

1.2Әдістемелік 

ұсыныс 


құрылымдық 

бөлімшелер 

мен 

қызметтер басшыларына, 

университет  оқытушылары 

мен 

қызметкерлеріне Қазақстан 

Республикасы  Еңбек  Кодексінің  306  бабының  талаптарына  сәйкес  еңбекті  қорғау 

женіндегі  білімдерін  тексеруге дайындалу  кезінде  пайдалануға  арналған.

І.ЗӘ дістем елік  ұсынысты 

Қ.И.Сәтбаев  ат.Қаз  ¥ТЗУ  еңбекті  қорғау  бөлімі 

дайындаған.

1.4Еңбекті 

қорғау 


жөніндегі 

негізгі 


заңды 

актілерге 

Қазақстан 

Республикасының  Конституциясы, 

Қазақстан  Республикасы  Еңбек  Кодексінің, 

Қазақстан  Республикасындағы  еңбек  қауіпсіздігі  және  еңбекті  қорғау  Заңының 

сәйкес  нормалары  жатады.

1.5Қазақстан  Республикасы  Еңбек  Кодексі  қызметкерлердің  еңбекті  қорғау 

құқығын  іске  асыруға  кепілдік  береді  және  жұмыс  беруші  мен  қызметкер 

арасындағы  еңбекті  қорғау саласын  реттейтін  бірыңғай  тәртіпті  анықтайды.

1.6 Қ.И.Сәтбаев 

ат.Қаз  ¥ТЗУ 

қызметкері 

мен 


университет  басшысы 

арасындағы  еңбек  қатынасы  және ұжымдық шартта  қарастырылған.

1.7Еңбек  келісім  шарты  -   жұмыс  беруші  мен  қызметкер  арасындағы 

жазбаша  келісім,  қызметкер  белгілі  бір  жұмысты  атқаруды,  ішкі  тәртіп  ережелерін 

сақтауды  өз  міндетіне  алады,  ал  жұмыс  беруші  қызметкерге  шартты  еңбек  қызметі 

бойынша  жұмыс  беруге,  Қазақстан  Республикасы  заңнамасында  қарастырылған 

еңбек  жағдайын  қамтамасыз  етуге,  уақытында  және  толық  мөлшерде  жалақы 

төлеуге  міндеттенеді.

1.8¥жымдық  келісім  шарт  -   мекемедегі  әлеуметтік-қызметтік  қатынасты 

реттейтін  жұмыс  беруші  мен  ұжым  қызметкерлері  арасындағы  жазбаша  келісім 

түріндегі  құқықтық акт.

1.9Еңбекті  қорғау  басқармасының  жетекші  және  негізгі  қызметі  еңбекті 

қорғау 

жөніндегі ұйымдастыру-техникалық 

шараларды 

жоспарлау 

болып 


табылады.  Еңбекті  қорғау  жөніндегі  жұмысты  жоспарлау  ағымдық  (жылдық)  және 

оперативті  (тоқсандық,  айлық,  онкүндік)  болып  бөлінеді.

1.10  Бұл  жоспарларды  іске  асыру  еңбекті  қорғау  жөніндегі  келісімге 

қосылған,  ұжымдық  келісімнің  бөлінбейтін  белімі  болып  табылатын  еңбекті  қорғау 

жөніндегі  номенклатуралық жылдық жоспар  арқылы  жүргізіледі.

1.11 


Ағымдық 

жоспар 


еңбек 

жағдайы 


бойынша 

жұмыс 


орнын 

аттестациялау  нәтижесін  есепке  ала  отырып,  өндірістік  жарақаттану,  жалпы  және 

кәсіптік  аурулар  себептеріне  талдау  жасау,  кәсіпорын  (мекеме)  қызметкерлерінің 

ұсыныстарын,  Мемлекеттік бақылау органы  мен  кәсіподақ  комитетінің ұсыныстары 

негізінде жасалады.

1.12 


Еңбекті 

қорғау 


жұмысының 

оперативті 

жоспары 

мемлекеттік, 

ведомстволық  және  қоғамдық  бақылау  кезінде  анықталған  кемшіліктерді  жылдам 

жою үшін дайындалады.

Қызметкерлердің  еңбекті  қорғау  жөніндегі  құқытарь!  мен 

кепілдемелері

2 0 1 5 ж ы л ғы  4   %

бұйры қпен  бекітілдіӘ¥  029-02.24-02.6.01-2015

2015 жылғы  «

- №

26  беттің  6-  бетібасылым

2.1.  Еңбекті  қорғау  және  еңбек  қауіпсіздігі  саласын  мемлекеттік  басқару, 

қадағалау  және  бақылауды  Қазақстан  Республикасы  Үкіметі,  еңбек  женіндегі 

екілетті  мемлекеттік орган  және  ез  қузыретіне  қарай  басқа  да  мемлекеттік өкліетті 

орган  жүзеге асырады.

2.2.  Қазақстан  Республикасы  Еңбек  Кодексінің  314  бабына  сәйкес  әр 

қызметкер  құқылы:

- еңбекті  қорғау талаптарына  сай  жұмыс орнына,

-  еңбекті  қорғау  және  еңбек  қауіпсіздігі  талаптарына,  сондай-ақ  еңбек, 

ұжымдық  келісім  шарт  талаптарына  сәйкес  санитариялық-тұрмыстық  бөлмемен, 

жеке және ұжымдық  қорғаныс  құралдарымен  қамтамасыз етуге,

-  жұмыс  берушіден  немесе  мемлекеттік  жөне  қоғамдық  органдардан  жұмыс 

орнындағы  еңбек  жағдайы  және  еңбекті  қорғау,  денсаулыққа  зиян  келтіретін  қатер 

туралы,  сондай-ақ  зиянды  және  (немесе)  қауіпті  өндірістік  факторлардын  қорғану 

шаралары туралы  дәлелді  мәліметтер  алуға,

-  өз  өмірі  мен  денсаулығына  қауіп  тендіретін  жағдайда  осы  қауіп  толық 

жойылғанша  жұмыс атқарудан  бас тартуға,

- жұмыс берушінің есебінен  қауіпсіз  еңбек әдістері  мен  тәсілдерін уйренуге,

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасымен 

тағайындалған 

тәртіппен 

қызметтік  міндеттерін 

қауіпсіз  атқаруға  қажетті  білім  алуға  және  кәсіптік 

дайындықтан  өтуге,

-  мемлекеттік  қадағалау  және  бақылау  органдарына  өз  жұмыс  орнында 

еңбекті  қорғау және  еңбек жағдайын,  еңбек туралы  заң талаптарының  сақталуына 

тексеру жургізу туралы  сұраныс беруге,

-  мемлекеттік  биліктің  сәйкес  органдарына,  кәсіподаққа  еңбекті  қорғау 

мәселесі  бойынша  сұрақтар  беруге,

-  өзімен  болған  жазатайым  оқиға  немесе  кәсіптік  ауруларды  тексеруге 

қатысуға,

-  жұмыс  орнын  және  орташа  жалақысын  сақтай  отырып  медициналық 

кеңестерге  сәйкес  кезектен  тыс  медициналық тексеруден  өтуге,

-  егер  ол  ауыр  және  зиянды,  және  (немесе)  қауіпті  еңбек жағдайында  жұмыс 

істесе  заңмен,  ұжымдық келісім  шартпен  тағайындалған  етемақы  алуға  құқылы.

2.3.Мемлекет  жұмыс  берушімен  еңбек  шарты  бойынша  еңбек  процессіне 

қатысатын  қызметкердің еңбекті  қорғау  құқығына  кепілдік береді.

2.4.Қызметкердің  еңбек  шартында  көрсетілмеген  жұмысты  атқарудан  бас 

тартуы  қандай да  бір  негізсіз  зардаптарға әкелмейді.

2.5.Белгіленген  тәртіп  бойынша  еңбекті  қорғау  нормасы,  инструктаждан, 

білімін  тексеруден  және  оқудан  өтпеген  адамдарды  жұмысқа  жіберуге  тыйым 

салынады.

3  Еңбекті  қорғау саласындағы  еңбек ұжымының өкілеттігі.

3.1  ¥жымдық  келісім  шарт  жасаушылар  қызметкерлер  мен  жұмыс  беруші. 

Қызметкерлердің  мүддесін  мекеменің  бастапқы  кәсіподақ ұйымы  қорғайды  (еңбек 

ұжымының екілетті  екілі  ретінде),  жұмыс беруші  -  университет басшысы.

Кәсіподақ  ұйымы  ұжымдық  келісім  шартты  қызметкерлердің  кепілдіктері 

мен  әлеуметтік-еңбек  құқықтары  деңгейін  кетеретін  құрал  ретінде  пайдаланады 

және  заң  мүмкіндіктері  аясында  кәсіподақ  мүшелерінің  еңбек  ету  кезеңінде  өмірі 

мен  денсаулығын  сақтауды  қамтамасыз  ететін  еңбек  жағдайына  құқығы  мен 

мүддесін  қорғауды  жүзеге  асырады.

қолы


қолы

Келісілді

бұйры қпен  бекітілді

2015  жылғыӘ ¥  029-02.24-02.6.01-2015

2015  жылғы  « -$-»—

-------  

-№  


4 —

басылым


26  беттің  7-  беті

3.2.  ¥жымдық  келісім  шартта  екі  жақ  нормативтік  актіге  сүйенеді,  актіні 

қабылдау  кезінде  жұмыс  беруші  кәсіподақ  ұйымының  пікрімен  санасады  немесе 

онымен  келісіп  шешім  қабылдайды.

3.3.Бірлескен жұмыстың  маңызды  бағыттары  болып  табылады:

- еңбекті  қорғау жөніндегі  бірлескен  комиссия  ұйымдастырып,  жүргізеді,

-  әкімшілік-қоғамдық бақылауды  ұйымдастыру және жүргізу,

- жұмыс орнын  аттестациялауды  ұйымдастыру және жүргізу,

-  әкімшілік  пен  кәсіподақ  ұйымының  бірлескен  мәжілісінде  еңбекті  қорғау 

жөніндегі  атқарылған  шаралардың  нәтижесін  талқылау.4

  Еңбекті  қорғауға  қоғамдық бақылау

4.1.Еңбекті  қорғау  басқармасы  жүйесіндегі  қоғамдық  бақылау  жұмыс 

орнындағы  еңбек жағдайы  мен  қауіпсіздігін  кәсіподақ ұйымы  бақылауының  бір  түрі 

болып  табылады,  сондай-ақ  барлық  лауазымды  адамдар  мен  қызметкерлердің 

еңбек  заңнамасы  талаптарын,  еңбекті  қорғау  женіндегі  нұсқаулар  мен  басқа  да 

нормативтік  құжаттардың  талаптарын  сақтауын  бақылау. 

Қоғамдық  бақылау 

лауазымдық  міндеттеріне  сәйкес  басшылар  мен  университеттің  инженерлік- 

техникалық  қызметкерлерінің әкімшілік бақылау жасауын  жоққа  шығармайды.

4.2.Кәсіподақ құқылы:

-  жұмыс  берушінің  еңбекті  қорғау  туралы  заңнаманы  және  басқа  да 

нормативтік актілерді  сақтауына  бақылау жасауға,

еңбек 


жағдайына 

тәуелсіз 

сараптама 

жасауға 


жөне 

кәсіпорын 

қызметкерлерінің  қауіпсіздігін  қамтамасыз етуге,

- өндірістегі  жазатайым  оқиғаны  және  кэсіптік ауруларды  тексеруге  қатысуға,

-  басшылықтан  еңбек  жағдайы  және  еңбекті  қорғау,  сондай-ақ  өндірісте 

тіркеуге жататын  барлық жазатайым  оқиғалар  туралы  мәлімет алуға,

-  қызметкердің  өмірі  мен  денсаулығына  тікелей  қауіп  төнген  жағдайда 

жұмысты  тоқтатуды  талап  етуге,

-  Үжымдық  келісім  шарт  немесе  келісімде  қарастырылған  еңбекті  қорғау 

жағдайына тексеру жүргізуге,

-  еңбекті  қорғау туралы  заңнама  талаптары  бұзылғаны  анықталса,  оны  жою 

туралы  жұмыс  берушіге  ұсыныс жасауға,

-  өндірістік  объектілерді  пайдалануға  қабылдайтын  және  сынақтан  өткізетін 

комиссия  жұмысына  қатысуға,

-  еңбекті  қорғау  туралы  нормативтік  актілер  дайындауға  және  келісімдер 

жасауға  қатысуға,

-  еңбекті  қорғау  жөніндегі  нормативтік  талаптарды  бұзған,  өндірісте  болған 

жазатайым 

оқиға 

фактісін жасырған 

кінәлы 


лауазымды 

адамдарды 

жауапкершілікке  тарту туралы  сәйкес органдарға талап  қоюға,

-  еңбекті  қорғау  туралы  заң  талаптары  бұзылуы,  ұжымдық  келісім  шарт 

немесе  еңбекті  қорғау  жөніндегі  келісіммен  тағайындалған  еңбек  жағдайы 

өзгеруіне  байланысты  туындаған  еңбек дауын  қарауға  қатысуға  құқылы.

Еңбекті  қорғау  талаптарын  сақтау  бойынша  жұмыс  берушінің 

міндеттері.

5.1  Жұмыс беруші  қамтамасыз  етуге  міндетті:

-  өндірістік  ғимараттарды,  бөлмелерді,  құралдарды  пайдалану  кезінде 

қауіпсіздікті,  технологиялық  процесстер  және  өндірісте  қолданылатын  шикізат  пен

2 0 1 5 ж ы л ғы  

« 0 - » - £ ‘§ - ~ №

 

бұйры қпен  бекітілдіӘ¥  029-02.24-02.6.01-2015

2015 жылғы  «•■^Һу>-Щг

............... № I —

26  беттің  8-  беті

материалдар  қауіпсіздігін, 

сонымен 


қатар  ұжымдық  және  жеке  қорғаныш 

құралдарын  тиімді  пайдалануды  қамтамасыз  етуге,

- еңбекті  қорғау туралы  заң талаптарына  сәйкес әрбір  жұмыс  орнында  еңбек 

жағдайын  қамтамасыз етуге,

-  қызметкерге  емдеу-профилактикалық  және  санитариялық-тұрмыстық 

қызмет көрсетуді  ез дәрежесінде ұйымдастыруды  қамтамасыз  етуге,

- заңнамада  бекітілген  еңбек және демалыс тәртібін  қамтамасыз  етуге,

-  зиянды  немесе  қауіпті  еңбек жағдайында,  сондай-ақ ластану  мумкіндігі  бар 

жерде  жұмыс  істейтін  қызметкерлерге  бекітілген  нормаға  сәйкес  жуу  және 

зарарсыздандыру  заттарын,  арнайы  киім,  аяқ  киім  және  басқа  да  жеке  қорғаныш 

заттарын  беруді,

қызметкердің 

денсаулығына 

зиянды 


немесе 

қауіпті 


өндірістік 

факторлардың әсер  ету деңгейіне тиімді  бақылауды  қамтамасыз  етуге,

-  қызметтік  міндеттерін  орындау  барысында  қызметкердің  денсаулығына 

тигізген  зиянды,  зақымдануды,  кәсіптік  ауруларды  немесе  басқа  да  залалдардың 

орнын  толтыруды  қамтамасыз  етуге,

-  қызметкерлерді  оқытуды,  нұсқаулықпен  таныстыруды  және  еңбекті  қорғау 

жөніндегі  норма,  ереже  және  нұсқаулық  бойынша  білімін  тексеруді  қамтамасыз 

етуге,


-  белгіленген  тәртіппен  еңбекті  қорғау жөніндегі  оқудан  және  инструктаждан, 

тәжірибеден  өтпеген,  еңбекті  қорғау  талаптары  бойынша  білімі  тексерілмеген, 

сондай-ақ  міндетті  алдын  ала  (жұмысқа  кірген  кезде)  және  кезеңдік  (қызмет 

барысында)  медициналық тексеруден  өтпеген  адамдарды  жұмысқа жібермеуге,

-  қызметкерлерге  жұмыс  орнындағы  еңбек  жағдайы  туралы,  денсаулыққа 

зиян  тигізетін  қатер  туралы  және  қызметкерге  берілуі  тиіс  жеке  қорғаыш  заттары, 

өтемақы,  жеңілдіктер туралы  мәлімет беруді  қамтамасыз  етуге,

-  мемлекеттік  қадағалау  және  бақылау  органдары  мен  қоғамдық  бақылау 

өкілдерін  өндірістегі  еңбекті  қорғау және  еңбек жағдайына,  еңбекті  қорғау женіндегі 

заңнама  талаптарының  сақталуына  тексеру  жүргізу  ұшін,  сондай-ақ  өндірістегі 

жазатайым  оқиғалар  мен  кәсіптік  ауруларды  тексеру  үшін  кедергісіз  жіберуді 

қамтамасыз  етуге,

-  еңбекті  қорғау туралы  заңнаманы,  еңбек гигиенасы  және  қауіпсіздігі туралы 

нормативтік  актілерді  бұзғаны  үшін  мемлекеттік  қадағалау  және  бақылау  органы 

салған  айыппұлды  дер  кезінде төлеуді  қамтамасыз  етуге,

-  апатты  жағдай  туындаған  кезде  қызметкердің  өмірі  мен  денсаулығын 

сақтауға  қажетті  шараларды,  оның  ішінде  зардап  шеккендерге  алғашқы  көмек 

көрсету  шараларын  қамтамасыз етуге,

-  қадағалау  және  бақылау  органына  кәсіпорындағы  (мекеме)  еңбекті  қорғау 

және  еңбек  жағдайы  туралы  қажетті  мәліметті  беруді,  олардың  ұйғарымдарын 

орындауға, 

сондай-ақ  тіркеуге  жататын  барлық  жазатайым  оқиғалар  мен 

қызметкердің денсаулық бұзылыстары туралы  мәлімет беруді  қамтамасыз  етуге,

-  аурудың  әсерінен,  уақытша  еңбекке  жарамсыздықтан,  сонымен  қатар 

ендірістегі  жазатайым  оқиғадан  және  және  кәсіптік  аурудан  қызметкерлерді 

міндетті  сақтандыруды  қамтамасыз  етуге  міндетті.6  Ауыр,  зиянды  жөне  қауіпті  еңбек  жағдайы  үшін  берілетін  өтемақы 

мен  жеңілдіктер,  оларды  беру тіәртібі.

6.1  Ауыр,  зиянды  және  қауіпті  еңбекжағдайы   үшін  қосымша  жеңілдіктер  мен 

етемақы  берілуі  тиіс.

қолы


Келіоіплі

2 0 1 5 ж ы л ғы   « 

бұйры қпен  бекітілді


Ө¥  029-02.24-02.6.01-2015

2015  жылғы «0-»—Ө§

..................№ 4—

басылым


26  беттің  9-  беті

6.2  ҚР  ЕК  19  тарауына  сәйкес  ауыр  жұмыс  атқаратын  қызметкерлер  үшін 

мемлекеттік  бюджет  қаржысы  есебінен  көтермелеу,  қосымша  және  үстеме  ақы 

тағайындалған  (ҚР Үкіметінің 29.12.2007 ж.  №1400  Қаулысына  19  қосымша).

6.3  ҚР  ЕК  202  және  203  бабына  сәйкес  ҚР  халықты  әлеуметтік  қорғау  және 

еңбек Министрінің  мін.атқарушының бұйрықтары  шыққан:

.г-  31.07.2007  ж.  №182-п  «Жүмысы  қысқартылған  жүмыс  уақыты  мен  жыл 

сайын  ақы  төленетін  қосымша  еңбек  демалысына  құқық  беретін  ауыр,  зиянды 

және  қауіпті  еңбек  жағдайы  тізбесін,  өндірістер,  цехтар,  кәсіптер  мен  лауазымдар 

тізімін  бекіту туралы»

-  31.07.2007  ж.  №184-п  «Жұмыс  берушінің  есебінен  қызметкерлерге  сүт 

және  емдеу-профилактикалық  тағамдар  беру  нормасы  мен  ережесін,  жұмыс 

берушінің  есебінен  қызметкерді  арнайы  киіммен,  аяқ  киіммен  және  басқа  да  жеке 

қорғаныш  құралдарымен,  санитариялық-тұрмыстық  бөлме  және  қүралдармен 

қамтамасыз ету ережесін  бекіту туралы»

6.4  Жеңілдіктер  мен  етемақы  қызметкерлерге  жұмыс  орнын  аттестациядан 

өткізу  нәтижесі  бойынша  ғана  беріледі  (аттестация  нәтижесі  бойынша  анықталған 

еңбек  жағдайына  байланысты),  аттестация  нәтижесі  комиссия  мен  қаралып, 

университет  басшысының  бұйрығымен  бекіттілуі  тиіс.  Бұйрық  бойынша  келесі 

жеңілдіктер  мен  өтемақы  қарастырылған:

-  қысқартылған  жұмыс аптасы  (аптасына  36  сағаттан  аспайтын)

- жыл  сайын  ақы төленетін  қосымша демалыстың ең төменгі  үзақтығы

- еңбек ақы  төлеудің ең төменгі  мелшеріӘйелдер  мен  отбасы  міндеттемелері  бар  басқа  да  адамдардың 

еңбегін  қорғау ерекшеліктері.

7.1  Әйелдердің  еңбегін  ауыр,  зиянды  (аса  зиянды)  және  қауіпті  еңбек 

жағдайында  пайдалануға  тыйым  салынады.  Әйелдердің 

еңбегін  пайдалануға 

тыйым  салынған  ауыр  және  зиянды  еңбек  жағдайымен  жүмыс  тізімі  заңнамада 

тағайындалған  тәртіппен  бекітіледі.

7.2  ЕК  біраз  баптарына  әйелдердің  еңбегін  түнгі  мезгілде  жұмыста  шектеу 

қарастырылған,  әйелдерді  мерзімнен  тыс жұмысқа және демалыс  күндері жұмысқа 

шақыру  шектелген,  3  жасқа  дейін  баласы  бар  әйелдер  мен  жүкті  әйелдерді  іс- 

сапарға  жіберуге  рұқсат  етілмейді.  3  жастан  14  жасқа  дейін  баласы  бар  әйелдер 

мерзімнен  тыс  жұмысқа  немесе  іс-сапарға  өздерінің  келісімінсіз  жіберілмейді. 

Жүкті  әйелдер  медициналық  қорытындыға  сәйкес  бүрынғы  жұмысында  орташа 

жалақысы  сақталып  өндірістің  қолайсыз  факторлары  әсер  етпейтін  жеңіл  жүмысқа 

ауыса  алады.

7.3  Жұмысқа  16  жасқа  толмаған  адамдарды  алуға  жол  берілмейді.  Кей 

жағдайларда  кәсіподақ  үйымының  келісімімен  15  жасқа  толған  адамдарды 

жүмысқа  алуға  болады.

7.4  18  жастан  кіші  барлық  адамдар  жұмсқа  тек  алдын  ала  медициналық 

тексеруден  өткен  соң ғана  қабылданады,  ары  қарай  (18  жасқа  дейін)  олар  атқарып 

жүрген  жүмысына  жарамды  екенін  растау  мақсатында  жыл  сайын  медициалық 

тексеруден  әтуі  тиіс,  ал  қолайсыз  еңбек  жағдайында  жұмыс  атқарып  жүрсе  жыл 

сайынғы  медициналық тексеруден  21  жасқа дейін  етеді.Каталог: download -> document
download -> Бәйдібек Баба Алып Бәйтерек Ұрпақтар шежіресі
download -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
download -> Республики казахстан
download -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> Литература абишева К. М. Основы теории и практики перевода. Астана, 2008
document -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. И. СӘтбаев атындағЫ

жүктеу 334.43 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет