Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігіPdf просмотр
Дата19.04.2017
өлшемі84 Kb.
7383

КАЗАХСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТР ЛІГІ 

ҒЫЛЫМ  КОМИТЕТІШҢ «МЕМЛЕКЕТ  ТАРИХЫ  ИНСТИТУТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІ

Ресгіубликалық ғылыми-вдістемелік 

жене  педәгогикалық  басылымМ азмүны:

Отаи тарихының  өзекті  мәселелері

Қ.ҚҮСАЙЬШҮЛЫ

Шокан  Шыңғысұлынын  «Абылай»  атты  еңбегі.............................................3

Н.АЯҒАН 

щё

 

| ; Щ Й«Өдді  деуге  бола  ма,  артынан  өшпес  іс  қалса»................................................9

Б.АЙМАНОВ

Гитлердің бел  омырткасын  какыраткан  женіс.................................................... 13А.САТАНОВ

Кдзақстан  тарихы  пәні  бойынша  ҮБТ-ға  дайындықты  ұйымдастырудың

ерекш еліктері.......................................... *................................................................19

Ж.МҮҚЫШЕВА 

^

Тірек-сызба  технологиясымен  жүмыс.......................................... :.*Г............ 25Д.АЙНАҚҮЛОВ

Қазакстан  тарихынан  оқытылған  материалдарды  қайталау  әдістемесі....28Көкейкесті

Х.ЕРМҮХАНОВА

Окулыктар  бойынша  қүрастырылған  тестік

тапсырмаларда  кездесетін  қиындықтар  жайында......................................... 37

Ж еке  түлғаны  ңалыптастыру 

Ж.ИСАБАЕВА

Лидер.  Стратегия.  Ж етістік..................................................................................41Г.ШЕГЕБАЕВА

Бүгінгі  оқушы  -   елдің  ертеңі.......................................................................... 46Әдістемелік  жоспарлар 

А.ҮСЕНОВА

Орта  ғасырларда  Қазақ  жерінде  рухани  мәдениеттің  дамуы..................... 51Л .АХМЕТОВА

XX  ғ.  20-30  ж.ж  Қазақстанның  қоғамдық  саяси  өміріндегі  өзгерістер.....59Р.АЛМАТОВА

Біртүтас  қазақ  мемлекетінің  күрылуы........................................................... 63Сыныптан  ты с  ж үмыста р

Р.БАТТАЛОВА

Қазіргі  заман  мектептері  белсенді  азамат  тәрбиелейді................................. 67Мугалімге  көмек

Қазақетан  тарихы  пәні  бойынша  тест  тапсырмалары 11-сынып

................ 77Өлкетану

Б.МАДИРОВА

«Өлке  тарихы  -   үрпаққа  мүра»қолданбалы  курс  бағдарламасы

..................................................................... 83---------------—

ТЦ1

_______________Ә с п с т е м е л ік   ж о с п с ю л а п Г ' 

"

8 И И |И И Щ|Д ||Я р И ^

||р р {Д


Р Д И И И И » г^  Г Р | П В И  

іі

"і

 ■
А. ҮСЕНОВЛ,Ш  46 мектеп -лицейдің  тар их пәні мугаяімі.

Алма ты қаласы.

 

,Орта ғасырларда Қазақ жерінде

рухани мәдениеттің  дамуы

Саоактың мақсаты: Білімділік: ҮІ-ХІІ ғасырларда казак жеріндегі руха-

ғылым мен әдебиетті н

дамуына өз үлестерін коскан ғалымдар, әдебиет өкілдері туралы мәлімеггер 

бере отырып білімлерін тереңдетуге жетелеу;

Дамытушылық:  Оқушыларды шығармашылыкқа баулу және ой-өрісін

дамытуға, өз пікірін еркін біддіре отырып корытынды жасауына жағымды 

жағдай туғызу;

Тәрбиелік: Білімді, кайырымды, іскер үрпактың калыптасуына әрі тәрби- 

елеуге мүмкіндік жасау.

Сабақтың түрі: Алты ойлау такиясы

(Эдвард де Боно «Алты ойлау шляпасы» технологиясы)

Сабақтьщ  әдісі:  Топпен  жұмыс,  пікір  алысу,  интерактивті  тактамен 

жұмыс.


Қөрнекіліктер және  колданылатын  материалдар:  ҚР  Конституциясы, 

оқулық, канатгы сөз, слайдтар, кесте мен тірек-сызбалар.

Пәнаралық байланыс:  Қазактілі мен әдебиеті, орыс тілі, ағылшын тілі, 

құқық негіздері, география, математика.

Қанатты сөз:

«Арабша жазуым -ой сулулыгы үшін,

Парсыша жазуым -тіл шешендігі үшін,

Турікше 

жазуым-түрмыс шындыгын 

айқын 

суреттеу үшін».

Хусам ад-Дин өл Баршынлыгы.I. Үйымдастыру бөлімі.

Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу, назарын сабаккз аудару.I

II. Жаңа тақырыпты меңгертуге дайыңдық.  Мұғалім сабақтың мақсаты-

мен таныстырып, оқушыларды топқа бөліп, атқаратын міндетгерімен таны- 

стырады.


1. Ақ (ақша бұлттар) - ақпараттар, фактілер, мәліметтер.

2. Қызыл (жалын) - ішкі сезім, эмоция, сезіну.

3.Қара (тұман)  - логикалық, негативті ойлау.

4.Сары (күн)- оптимизмді, логикалық позитивті ойлау.

5.Жасыл (дала) - жаңа идеялар, шығармашыльік. ойлау.

6.Көк (аспан) - ойлау үрдісін басқару, қорытындылау.

III. Жаңа  білімді меқгерту кезеңі.

Жаңа сабақ жоспары:

І.Орга ғасырлардың ерте және орта кезіндегі рухани мәдениетгің даму 

бағыттары. 

?"■ V..


2. Ежелгі жазбаескерткіштері.

3. Ғылым мен әдебиеттің дамуы.

4. Сайрам, Түркістан жәнет Сыр бойыныңданалары.

Мұғалімнің кіріспе сөзінен соңтоптарға кезек беріледі.

I. Ақ (ақша бұлттар)- ақпараттар, фактілер, мәліметтер.

1-оқушы. (Ақпараттар беру, портреттерімен таныстыру): Көшпелілердің

рухани мәдениеті, казақ даласының даналары жайлы айтсақ, орта ғасыр- 

лардың ерте және орта кезіндегі мәдениетгің даму бағытгарына ықпалын 

ти гізген   қалалы к  м әдениет-оты ры қш ы лы қты ң  дамуы ,  ж артылай 

көшпелілердің отырықшылықка ауыса бастауы дейміз. 960 ж. ислам дінінің 

енуіне байланысты сәулет өнерінде қоғамдық құрылыс орындары мен сал- 

танат сарайларын әшекейлеп, түрлі ою-әрнектермен безендіру үрдісі да- 

мьщы.  Мысалы, түркі дәуірінде тас  мүсіндер немесе балбал тастар пайда 

болды. Ежелгі жазба ескерткіштері жайлы да ауыз толтырып айтуға бола- 

ды.  Зерттеулер  нәтижесінде  «Есік»  жазуы  (ҮІ-ҮІІғ.ғ.)  ежелден  сақтар 

кезеңінен бастау алса, көне түркі жазуы «Күлтегін» жазуы және Тоныкөк 

жазуы  (бүдан  1300 ж.  бұрын) жазылған.  Ел аузында алғашында ауызша, 

кейін IX ғ. шамасында жазылған «К,орқыт Ата кітабының» да тарихи маңы- 

зы зор. Мұнда ел бірлігі жайлы айтылған. Тағы біртарихи шығарма ел ара- 

сында алғаш ауызша таралып, XIII  ғ.  жазу  үлгісіне түскен  «Оғызнама»  - 

көркем әрі тарихи шығарма. Мұнда да елді ауызбіршілікке, ерлікке шақы-


Колжазба готикалық көне жазумен 

ү іу


  к 

сеш і" НІҢ*  непз‘  каланды.

қылшақтар  арасында  жазылған.  Ж ерім ізде^ртдаі д ү н и ^ ж ү э Ы к ^ е р

(  им   1075 ж ж ). Кожа Ахмет Иассауи.МакмутКашкари  Эли ел-Испил

^ б и  сынды көрнект. ғалымдар өмір сүрді. Егемендік алғаннан кейін  зерг- 

теу нәтижесінде бурын белпсіз болып келген даналар- Сайрам каласынан 3

Г  д  “ ’  үр^ тан каласынан 8 ғалым шыкханы мәлім бо/шы  Соның біоі

Әбу-л-Хасан эл-Испиджаби, Түркісгандык Ж а * 1  в д Д ш < 2

ж !нп  ,  к Ш 

РбоЙЫНЫНданалары Ж енткаласынан Ғиасад-Дин

Баршынкент каласынан әдебиетші, ғалым Хусам ад-Дин өл-Бао

ганаК ,саласы«ан көрнекті акын Шайкы Баба шыккан. Түрк кағаңдығының оргалығы болған Баласағүн каласынан Әбу Абд әл-Баласағ-

ұни, Таразцан Махмұд бин Әли ат-Тарази, Таһир Мүхаммад эт-Тарази  Шамс

Тарази  сьщды  гал ы ш ар   ш ы « а „ ы  ла  белгілі  б о Г ы Т л а р д Г б а р л ы г ы  

ғылым-білімнщ дамуында мол мүра калдырған тұлғалар

2-оқушы.  (Фактілврмен толықтыру,  сызба қалдану):  Мәдениетгің даму

Ме"  " УСІН өнеРінін™ ь '® *  аймакгары, ежелгі жазба

ескерпаштер, олардын мазмұны мен маныздылығы жайлы және ’Улы Дала 

даналарының туған жер., білім алуы, ізденісгері, ғылыми еңбектерінінөрке-

ҮЛеСТер' ЖайЛЫ ретімен сы зба бойынша баяндап түсі ноіреді 

П ^ р  


рта  ғась,рдың  еРте  жөне  орта  кезі.  М әдениеттін  даму

іғыттаоы 

««пп/

бағьптарыМәдениет түрлері 

Сеулет өнері

Кай жерлердедамыды?

Мүсін өнері

Жетісу аймағы және Онтүстік 

Қазакстандағы Сайрам, 

Түркістан, Тараэ, Огырар 

калалары

Орталык,  Шығыс 

Қазакетан

Мәдени ёскерткіштер

Айша  Бибі, Бабаджа хатын, 

Қарахан кесенесі 

і

Тас мүсіндер немесе балбал тастар

Сызба 2.  Ежелгі жазба ескерткіштері«Есік» жазуы 

(ҮІ-ҮІІғ.)

ескертхіштері

«Үлкен Күлтегін*, 

•Кіші Күлтегін* 

жене Тоныкөк жазуы 

(ҮШ ғ. 2 жартысы)

•Коркыт Ата 

кітабы* (шамамен 

IX ғ. жаэылган)

«Оғызнама» 

(шамамен XIИ г 

жазу үлгісіне 

түскен)

«Кодекс 


ЩШЩЩ 

Куманикуо» немесе 

«Қыггшақ сөздігі*

(ХІҰ ғ. басында)


Сызба 3. Ғыдым мен әдебиетгі дамыткан ғүламала 

Аты-жөні Еңбектерімазмүны, идеясы

XII ғ. галымнын 

математика ғылымы 

саласындағы енбеп 

Еуропа елдерінін тіліне 

аударылган.

Түркі тілдес

халыктардын тарихы мен 

саяси өмірі жайлы 

мағлүмат

Әділдік, мейірімділік, 

тазалык, такуалык 

секілді игі  істерге

шакырды.

Әбунасыр  әл-Фараби 

(870-950 ж.ж.)

«даналыктын жауъарлары», «Кайырымды 

кала түрғынларынын көзкарастары 

туралы», «Музыка туралы үлкен кітап

Жүсіп Баласағүни 

(1021-1075 ж.ж.)

«Қүдатғу білік*

Қожа Ахмет Йассауи

«да налы к сөздер*Ахмет Иүгінеки

«Акикатсыйы»

дін и  әдет-ғүрып, 

адамшгершілікке 

арналды.

Адамгершілікті,

имандылыкты

уағыздады.Әли эл-Испиджаби

Сызба 4. Сайрам мен Т 

Аты-жөні

1. 

Әбу-л-Хасан 

әл-Испиджаби

2. Жамал ад-Дин 

Саид

кістаннан  шыккан данала 

I Кызметі

Жстаз, ғалым

Жалпы саны 

Сайрамнан 3 ғалым

Тіл, әдебиет, философия, дін тарихы; «Жогары 

математика кітабына түсініктеме»

Туркістаннан 8 ғалым

З-оқушы. ( слайдтар көрсету)  Сәулетөнері ескерткіштері Айша Бибі, Ба-

баджа хатын, Қарахан кесенелерінің өзіндік ерекшеліктеріне, көркемдік 

безендірулеріне тоқталады.

II. Қызыл (жалын) -ішкі сезім, эмоция, сезіну.

1-окуиіы.  ...С әулет  өнерінің  бүгінгі  күнге  жеткен  тарихи-мәдени 

ескерткіштеріне тоқталады. Олар жайлы өз сезімін, ойларын ортаға салып 

мақтан түтты. Осы тұста рухани тәрбиелеуге көңіл бөлінеді.

2-оқушы. ...Даналардың бірін-бірі іздеп баруы, танысуы, одан білім, ілім 

үйренуі жөне оң бағасьш беруі, олар жөніңде жақсы пікір калдыруы- Ғұла- 

малардың даналық, адамгершілікдеңгейін көрсетіп-ақтүр. Жамал Қарши 

Хусам ад-Дин әл-Баршынлығыны іздеп барып кездеседі. Шайхы Бабамен де 

осылай  кездеседі.  Танысады,  бір-бірінен  үйренеді,  бірін-бірі  бағалайды. 

Ғұлама ғалымдардың, акындардың сонымен катар, білім іздеп өзге қалаға, 

алыс өркениетгі елдерге сапар шегуі оң нэрсе деп білеміз. Балкім адамзат 

болашагының ілім,  білімде  екенін  жан  жүректерімен,  бар  болмысымен, 

ақыл-санасымен түсіне білгендігінде болар...  Даналарымызға бой түзеп[


болашағы білімді

ғаламдасу

і-олушы.(интерактивті тактамен жұмыс) Алғашкы ғалымдарымызды ң бірі

-  математик, ірі философ Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Йассауи, 

Махмұд  Кашқари,  Жүсіп  Баласағұнид.б.  туып-өскен  қалалары  жайлы 

қызыкты мағлұмат беріп, картадан көрсетеді:Отырар (Фараб), Испиджаб(- 

Сайрам), Жент, Сығанак, Баршынкент, Баласагұн, Тараз.

Ш. Қара (тұман) -логикалык, негативті ойлау.

1 -окушы. ...?¥лы даламьша сол заманнан капған сәулет өнерінің көрінісі 

жоктыш, бар болса да өте аздығы жөне реставрациядан өткенде өз боя 

ү ы н

болуы себептісәулетін жоғалтуы кынжылтады...

ардан калған «Күлтеген» жазуы жат жерде Монгол 

)ік жазуы екендігі айкын болса ла. кетегі і?\тп> 

прі


Күлтегін

■  


^  

■ -------------------------------- 4  

****** 

ш д ч о и ід а и о і /Лч*танада Л.Гумилев атындағы  Университет фойесінен  өз орнын  алды.  Ен

екінішпсі'  

- ---------- ^ 

д а м ш  і ы л м а и   ар аО

әліпбиіне көшіп кетуіміз. Мүмкін одан әрі колданыста болса бүгінгі күні 

кай алфавитов көшеміз деп «бас ауыртпас» едік. Латын алфавиті де, кирил­

лица да біздікі емес, бәрібір емес пе деген көңілсіз ой туады кейде... Түріктін 

руна жазуын  үмытып, араб әліпбиіне (Х-ХІІ ғ),.  одан (1929 ж.) латынға, 

кейін (1940 ж.) кириллицаға көшкенде рухани жүгандыққа үшырадық. Ба- 

балар өсиеті аяккатапталды, арманы орындалмады, үрпактар сабактастығы 

жалғаспады. Сол себепті, арабәліпбиінде жазылған ғүламалар енбегі келесі 

үрпакка жетпеді. Өкінішке орай, біз оларды Еуропалық «сүзгіден» еткен

соң кешелі-бүгін таньш біліп отырмыз. Шығармаларын (оригинал) оқи ал-МЯИМЫІ

Қорытындылай келгенде, біздін жазу тарихымызда жүйелілік, бірізділік

жоқдеп ойлаймын, бұл өте өкінішті...

З-окушы. Үлы даламызда дүниеге келіп ғылым мен өдебиетке зор үлес 

коскан даналарымыадын да өмір сүрген уакыты, ғылыми енбектер мен шы- 

гармалардын жазылған уакыты да казак үлтының калыптасуынан ілгерірек 

болганшюан, бүл мөдени мүралар бүкіл түркі халқына ортақ, тек біздікі 

деп иеленуге, ауыз толтырып айтуға келе бермейді.

_________________   _

ортак түлға

жерде калуы оңда білім

сондыктан да араға мынжылдықтар салып кайта оралғаны

оптимизмді, логикалық позитивтіщ у ш . (слайдгар колдану) Бүгінгі күні өз халкымыэдын да, шегеддіктер

үшін де Айша Бибінін,  Бабаджа хатынның, Қараханның кесенесі арнайы 

барып көретін қасиетті орындарға айналып отыр. Тарихи- мәдени ескерткіш 

ретіңде мактанышпен айтып, көрсете алатын маңызы бар.

Діни наным-сенімге байланысты дамыған мүсін өнері түркі дәуіріндегі 

балбал тастарға карай отырып, кандай деректер алуға болады, кандай сыр 

шертіп тұрғандай осы тас мүсіндер, сол жайлы ой-толғаныстар айтылады.

2-0ф'Шб/.(интерактивті такта колдану):  «Мың өліп, мың тірілген» казак 

үшін үлкен бакыт-қанша кырғын болса да туған Отанымыз жер жаннаты 

Жетісуда,  Алматы манындағы  Есік  қорғанынан «Алтын адаммен»  катар, 

соңдағы  күміс тосгағаннан «Есік  жазуы» табылды.  Қазақтар  Коркыт ата 

деп, өзгелер Коркыт дада, т.б. деп барша түрік баласы иеленгенмен, біздің 

бакытымызға Коркыт кесенесі казак жерінде Сырдың бойында қобыздың 

коңыр үні дала әуенімен астасып күй тербеп түр. «Күлтегін» жазуын оқыған 

ғалымдар оның түрік жазуы екенін дәлелдеген. Монгол жерінде түрғанмен 

жазу түркілердікі болғаны, қайта біздің бұрынғы аумағымызды кенейтіп, 

Үлы Түрік империясы болғанымызды айғақтайды.

XIҮ ғ. «Кодекс куманикус» сездік ретінде Кара теңіз кыпшактары ара-

сында жазылғаны белгілі. «Батыс Еуропалыктардың Шығыс елдеріне аңса-

ры ауып тұрды» деген сөйлемнің астарына үңілсек мүнда үлкен мән бар...

Орта  ғасырларда  Қыпшак тілінің  сөздігі  болғаны,  Кыпшақтардың тілін

Еуропалыктардың үйренуінінөзі негетұрады! Бүл көп нәрсені анғартады.

Осы жерде бүгінгі күні  Казақстанда тұратын барлык ұлттарға казак тілін

үйрету біздің міндетіміз дер едім. Казак тілін үйренушілер жылдан-жылға

көбеюде! Анадолыныңтүріктеріде, Мадияр кьіпшактарының ұрпактары да

осы күні Атамекеніміз деп Казақ жеріне ансап келеді. Бүкіл түрік баласы

Түркістанды тәу етеді. Ол ардың уакыт жетегінде жоғалткан, түрік баласы-

натән үлттық құндылыктарын казак жерінен іздегені бізді куантады, яғни,

сабақтастык жоғалған жок. Ал атамекенде туып өскен біздер- бүгінгі тәуелсіз

Казақстаның патриот жастары оларға кандай үлгі көрсетеміз. Мені осы жағы 

толғандырады...3-окушы. (Казіргі күнмен байланыстырып сөйлеу). Бүгінгі күні неге дала- 

мыздан әл-Фарабидей даналар шыкпайды? Әлде, байкалмай жүр ме? Неме- 

се  бағалай  алмай  жүрміз  бе?  Бүгінгі  күн  білімдінің,  біліктінің  заманы

екенінде дау жоқ. «Казакстан-2050» Стратегиясы: калыптаскан мемлекеггің 

жаңа саяси  бағыты»  Жолдауы  осы  мақсатгы  көздеп  отыр.  4.  Білім  және 

кәсіби машык-заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлаумен кайта даяр- 

лаудың негізгі бағдары:  «Бәсекеге қабілетгі дамыған мемлекет болу үшін 

біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Казіргі әлемде жай ғана 

жаппай сауатгылығы жеткіліксіз болып қалғалы кашан.  Біздің азаматты- 

рымыз үнемі ең озык жабдыктармен және ең заманауи өндірістерді жүмысжасау машығын меңгеруге дайын болугатиіс. Сондай-ақ балаларымыздың, 

жалпы барлық жеткіншек ұрпактың функционаддық сауаттылығына да зор 

көңіл бөлу қажет.  Балаларымыз казіргі  заманға бейімделген болуы үшін

бұл аса маңызды. Біздің мақсатымыз-жаһандықтехнологиялықтөңкерістің

бөлшегіне  айналу.  Мен  сіздерге-жаңа  буын  Қазақстандықтарға  сенім

артамын.Сіздер жаңа бағыттың козғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Мем-

лекет сіздердің алдарыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылуы үшін барлығын 

жасауда.


Естеріңізде болсын: сіздердін, табыстарыңыз- ата-аналарыңыздыңтабы-

сы, туғандарыңыз мен туыстарыңыздың табысы,  отбасыларыңыздың та- 

бысы, барлық отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табысы. 

2050 жылға кдрай біз Казакстанның кез келген азаматы болашакха өте сенімді 

болатындай саяси жүйе күруымыз керек» -делінген.

Бі зш н атқаратын жүгіміз осылар болмақ деп ойлаймын.

V .Жасыл (дала) -жаңа идеялар, шыгармашылық ойлау.

1-окушы. 

(Қ Р  


Конституциясы пайдаланылады). Қазактыңсәулетөнерін 

өзіндік ұлттық келбетпен дамыту керек. ҚР Конституциясы 37 бап. Казак- 

стан республикасының азаматтары тарихи және мәдени мұралардың сақта-

луына  камқорлық жасауға, тарих пен  мәдениет ескерткіштерш  қорғауға 

міңдетгі.

2-оқушы. Сак-түрік-кыпшақ-араб-латын-кириллица-? Болашакта не күтіп

тұр?


Менің  ойым  қазақтың  тел  жазуын  түріктің  руналық  жазуы  негізінде 

калыптастыру керек.

КР Конституциясы  19 бап.2.Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайда- 

лануға, карым-қатынас, тәрбие, оку және шығармашылық тілін еркін таң- 

дап алуға құқығы бар.

3-оқушы. XXI ғасырдағы білім бәсекесінде калыс қалмау, пайдалы білімге

ұмтылысты  күшейту  керек.КР  Конституциясы  30  бап.  1.  Азаматтардың 

мемлекеттік  оқу орындарында тегін орта біілм алуына  кепілдік беріледі. 

Орта білім  алу  м ін д елі  X  Азаматтын мемлекеттік  жоғары  оқу орнында 

конкурстык негізде тегін жоғары білім алуға күқығы бар.  Бұдан шығатын 

қорытынды, өз қүкыктарымызды пайдалануымыз керек, яғни,

- өэідігінен білім алуға үмтылысты дамыту;

- білім іздеу, жақсыдан үйрену, жаманнан жирену;

- тіл үйре нуден жалыкпау;

- озық ғылыми білімдер мен шығармаларды оқып үйрену.

Ең бастысы,өл-Фарабидей  дананың білімге  қүштарлығы  мен  ізденісін

үлгі тугу.әл-Фараби

Пифагор


а. Шығармаларын оқыды

Архимед


ә.талдау жасады

Аристотель

б. жетістіктерін меңгерді

Евклид


в.сын көзбен карады.

Птолемей


г .өзінің шығармашылығын дамытгы

VI. Көк (аспан)-ойлау үрдісін басқару. «Үш тұғырлы тіл» үрдісімен байла- 

ныстыру СӘТІ.

1-окушы. Әр топтың сөйлеу және ойлау қабілеттерін тыңдап, саралайды. 

Содан кейін үш тілде (казақ, орыс, ағылшын) өз ойымен қорытындылайды.2-оқушы. Әр топтың сөйлеу және ойлау қабілетгерін тындап, саралайды,- 

Содан кейін үш тілде (казақ, орыс, ағылшын) өз ойымен қорытьщдылайды.3-оқушы. Тест жүмыстарын тексереді, (казак, орыс, ағылшын) бағалайды.

IV. 


Бекіту кезеңі: Мұғалім оқушыларды канатгы сөздің мағынасын ашуға 

жұмылдырады. ««Арабша жазуым-ой сұлулығы үшін,  Парсыша жазуым-

тіл шешендігі үшін, Түрікше жазуым-тұрмыс шыңдығын айқын суретгеу 

үшін». Усам ад-Дин Баршынлығы.Проблемалық  сүрақ: Ал, сендер, мына тілдерді бүгінгі күні қалай  не үшін 

пайдаланған болар едіңдер?

Қазақтілі-... 

Орыстілі-... Ағылшын  тілі-...

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген ҚалилахановПоделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет