Казахской национальной консерватории им. Курмангазыжүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата12.01.2017
өлшемі5.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

I SSN 2310-3337 
 
ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  
ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ 
 
Х А Б А Р Ш Ы С Ы 
 
ВЕСТНИК 
 
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. КУРМАНГАЗЫ 
 
THE BULLETIN
 
OF THE KAZAKH NATIONAL 
СONSERVATORY OF THE NAME OF 
KURMANGAZY 
 
 
 
 
2013 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ 
ИЗДАЕТСЯ С 2013 ГОДА 
PUBLISHED SINCE 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ                                                                                                                                               НАУРЫЗ 
АЛМАТЫ                                                                      
2014                                            
МАРТ 
ALMATY                                                                                                                                                MARCH 

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                       № 1(2). 2014 
 
 
   
2  
 
 
 
Құрылтайшысы: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория 
ISSN 2310-3337 
Редакция алқасы: 
Əубəкірова Жəния Яхияқызы 
бас редактор, ҚР Халық əртісі,  
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің - Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік жəне 
прогресс» сыйлығының лауреаты, 
профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК ректоры 
 
А. Р. Райымқұлова 
бас редактордың орынбасары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
DBA, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК ғылыми-шығармашылық 
істері жөніндегі проректоры 
Ғ. З. Бегембетова  
жауапты  хатшы, өнертану кандидаты, доцент, Құрманғазы атындағы ҚҰК 
тəрбие ісі жөніндегі проректоры 
Б. М. Аташ  
философия ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ (Қазақстан) 
М. Х. Əбусейітова 
шығыстану докторы, профессор (Қазақстан) 
Н. Н. Гилярова 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясы (Ресей) 
К. В. Зенкин 
 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясының ғылым істері жөніндегі проректоры (Ресей)  
Ə. Ғ. Қайырбекова 
 
философия ғылымдарының  докторы, профессор, Құрманғазы атындағы 
ҚҰК, Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер кафедрасының меңгерушісі 
(Қазақстан) 
Б. И. Қарақұлов 
өнертану докторы, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
Д. К. Кирнарская  
 
өнертану докторы, профессор, Гнесин атындағы Ресей Музыка 
академиясы, Инновация жəне шығармашылық істері жөніндегі проректоры 
(Ресей) 
С. Ə. Күзембай 
өнертану докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор, 
Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
И. В. Мациевский  
өнертану докторы, профессор, Ресейдің өнер тарихы институты (Ресей) 
А. Б. Наурызбаева  
философия ғылымдарының  докторы, профессор, Құрманғазы атындағы 
ҚҰК (Қазақстан) 
С. Е. Нұрмұратов  
 
философия ғылымдарының  докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты директорының орынбасары 
(Қазақстан) 
И. А. Рау  
философия ғылымдарының  докторы, профессор (Алмания) 
М. Сəбит 
философия ғылымдарының  докторы, профессор, АЭБУ (Қазақстан) 
Б. М. Сатершинов 
 
философия ғылымдарының  докторы, доцент, ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты, Дінтану бөлімінің меңгерушісі 
М. Сато 
Философия докторы, Нихон Университетінің профессоры (Жапония) 
Я. Сипош 
PhD, Ғылым Академиясының Музыкатану институтының ғылыми аға 
қызметкері (Венгрия) 
С. Ы. Өтеғалиева  
өнертану кандидаты, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
В. Н. Юнусова 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясы 
Р.К. Абдуллин  
профессор, Н. Г. Жиганов атындағы Қазан мемлекеттік 
консерваториясының ректоры, Татарстан Республикасы жəне Ресей 
Федерациясының Халық əртісі, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген 
өнер қайраткері, М. Джалил атындағы əдебиет жəне өнер саласындағы 
Республикалық сыйлықтың Лауреаты, Ресей Федерациясының 
Мемлекеттік сыйлығының иегері, Халықаралық музыка қайраткерлері 
Одағының мүшесі (Татарстан Республикасы) 
Е.К.Алияров  
саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, Саясаттану зерттеулерінің 
ассоциациясының Президенті (Қазақстан) 
Н.Ю.Альмеева  
өнертану кандидаты, Ресей өнер тарихы институты (Ресей) 
Клебе Дорит 
PhD, ICTM Германия Ұлттық комитетінің төрайымы, ICTM «Түркітілдес 
елдердің музыкасы» зерттеу тобының қосалқа төрайымы (Алмания). 
М.Г.Кондратьев  
өнертану докторы, музыкатанушы, академик, профессор, Чуваш 
Республикасы жəне Ресей Федерациясының еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, Чуваш мемлекеттік гуманитарлық ғылымдар институты, 
өнертану бөлімінің меңгерушісі (Ресей) 
В.Ю.Сузукей  
Тува гуманитарлық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері, 
өнертану кандидаты, мəдениеттану докторы (Ресей) 
Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық 
консерватория  
ХАБАРШЫСЫ 
 
1(2) 2014 
 
Шығарылуы:  
жылына 4 рет 
 
Журнал Қазақстан 
Республикасының 
Мəдениет жəне ақпарат 
министрлігінде тіркелген 
 
Тіркеу туралы куəлік 
№13880-Ж 2013 жылдың 
19 қыркүйегінде берілген 
 
Жауапты редакторлар: 
В. Е. Недлина 
Ə.Д. Шорабек 
 
Беттеген: 
С. Досаева 
 
Мұқаба дизайны: 
В. Е. Недлина 
 
Редакцияның мекен-
жайы: 
050000, Қазақстан 
Республикасы, Алматы 
қ., Абылай хан даңғылы, 
86 
Тел.: +7 (727) 261-5748 
 
© Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық 
консерваториясы 
 
 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ            № 1(2). 2014 
 
 

 
Учредитель: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 
ISSN 2310-3337 
Редакционная коллегия: 
Жания Яхияевна Аубакирова – главный редактор,  
Народная артистка Казахстана,  
Лауреат государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан, 
профессор, ректор КНК им. Курмангазы 
 
А. Р. Раимкулова 
заместитель главного редактора, Заслуженный деятель РК, DBA, профессор, 
проректор по научно-творческой работе  
КНК им. Курмангазы 
Г. З. Бегембетова  
ответственный секретарь, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по 
воспитательной работе КНК им. Курмангазы 
Б. М. Аташ  
доктор философских наук,  
профессор КазНПУ им. Абая (Казахстан) 
М. Х. Абусеитова 
доктор востоковедения, профессор (Казахстан) 
Н. Н. Гилярова 
доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского (Россия) 
К. В. Зенкин 
 
доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Россия) 
А. Г. Каирбекова  
доктор философских наук, профессор, КНК им. Курмангазы, заведующая 
кафедрой Социально-гуманитарных наук (Казахстан) 
Б. И. Каракулов 
доктор искусствоведения, профессор КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
Д. К. Кирнарская  
 
доктор искусствоведения, профессор, проректор по инновациям и творческой 
работе Российской академии музыки им. Гнесиных (Россия) 
С. А. Кузембай 
доктор искусствоведения, Заслуженный деятель РК, профессор КНК 
им. Курмангазы (Казахстан) 
И. В. Мациевский  
доктор искусствоведения, профессор, Российский институт истории искусств 
(Россия) 
А. Б. Наурызбаева  
доктор философских наук, профессор КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
С. Е. Нурмуратов  
доктор философских наук, профессор,  
заместитель директора Института философии, политологии и 
религиоведения Комитета науки МОН РК (Казахстан) 
И. А. Рау  
доктор философских наук, профессор, Научный форум по международной 
безопасности при Академии ведущих кадров Бундесвера (Германия) 
М. Сабит 
доктор философских наук, профессор,  АУЭС (Казахстан) 
Б. М. Сатершинов 
 
доктор философских наук, доцент, заведующий отделом религиоведения 
Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН 
РК (Казахстан) 
М. Сато 
доктор философии, профессор Университета Нихон (Япония) 
Я. Сипош 
PhD, старший научный сотрудник института музыковедения Академии наук 
Венгрии 
С. И. Утегалиева 
кандидат искусствоведения, доцент КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
В. Н. Юнусова 
доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 
консерватории им. Чайковского 
Р.К. Абдуллин  
профессор, 
ректор 
Казанской 
государственной 
консерватории 
им. Н. Г. Жиганова,  Народный  артист  Республики  Татарстан  и  Российской 
Федерации,  Заслуженный  деятель  искусств  Российской  Федерации,  Лауреат 
Республиканской премии им. М. Джалиля в области литературы и искусства, 
Лауреат 
Государственной 
премии 
Российской 
Федерации, 
Член 
Международного Союза музыкальных деятелей (Республика Татарстан) 
Е.К.Алияров  
доктор политологии, профессор, Президент ассоциации Политических 
исследований (Казахстан) 
Н.Ю.Альмеева  
кандидат искусствоведения, Российский институт истории искусств (Россия) 
Клебе Дорит 
PhD, Председатель Национального комитета Германии при ICTM, со-
председатель исследовательской группы ICTM «Музыка тюркоязычного 
мира» (Германия) 
М.Г.Кондратьев  
доктор искусствоведения, музыковед, академик, профессор, Заслуженный 
деятель искусств Республики Чувашия и Российской Федерации, 
заведующий отдела искусствоведения Чувашского государственного 
института гуманитарных наук (Россия) 
ВЕСТНИК 
Казахской 
национальной 
консерватории 
им. Курмангазы 
 
1(2) 2014 
 
выходит 4 раза в год 
 
Журнал 
зарегистрирован в 
Министерстве 
культуры и 
информации РК 
 
Свидетельство о 
постановке на учёт 
№13880-Ж от 19 
сентября 2013 года 
 
Ответственные 
редакторы: 
В. Е. Недлина 
А. Д. Шорабек 
 
Вёрстка: 
С. Досаева 
 
Дизайн обложки: 
В. Е. Недлина 
 
Адрес редакции: 
050000, Республика 
Казахстан, г.Алматы, 
пр. Абылай-хана, 86 
Тел.: +7 (727) 261-5748 
 
© Казахская 
национальная 
консерватория 
им. Курмангазы 
 
В.Ю.Сузукей  
главный научный сотрудник Тувинского института гуманитарных 
исследований, кандидат искусствоведения, доктор культурологии (Россия) 
 
 

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                       № 1(2). 2014 
 
 
   
4  
 
 
Founder: Kurmangazy Kazakh National Conservatory 
ISSN 2310-3337 
Editorial board: 
Janiya Aubakirova – Chief Editor, People's Artist of Kazakhstan,  
the Laureate of Peace and Progress State Prize of the First President of the Republic of Kazakhstan, 
Professor, Rector of Kurmangazy KNC 
 
A. Raimkulova 
Deputy Editor, Honored worker of Kazakhstan,  
DBA, professor, vice-rector for scientific and creative work of Kurmangazy KNC 
G. Begembetova 
executive secretary, PhD, Associate Professor, Vice-Rector for Educational Work 
of Kurmangazy KNC 
B. Atash 
Doctor of Philosophy, 
Professor of Abay KazNPU (Kazakhstan) 
M. Abuseyitova 
Doctor of Oriental Studies, Professor (Kazakhstan) 
N. Gilyarova 
Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Russia) 
K. Zenkin  
Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector on scientific work of the Tchaikovsky 
Moscow State Conservatory (Russia) 
A. Kairbekova 
Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
B. Karakulov 
Doctor of Arts, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
D. Kirnarskaya 
Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector for Innovation and creative work of the 
Gnesins Russian Academy of Music (Russia) 
S. Kuzembay 
Doctor of Arts, Honored worker of Kazakhstan, Professor of Kurmangazy KNC 
(Kazakhstan) 
I. Matzievsky 
Doctor of Arts, Professor, Russian Institute of Art History (Russia) 
A. Nauryzbayeva 
Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
S. Nurmuratov  
Doctor of Philosophy, Professor, 
Deputy Director of the Institute of Philosophy, Political Science and Religion 
Studies of Science Committee of MES of Kazakhstan (Kazakhstan) 
J. Rau 
Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Forum on International Security at the 
Academy of the leading personnel of Bundeswehr (Germany) 
M. Sabit 
Doctor of Philosophy, Professor, AUPET (Kazakhstan) 
B. Satershinov  
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Religious 
Studies of the Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies of 
Science Committee of MES of Kazakhstan 
M. Sato 
Doctor of Philosophy, Professor, Nihon University (Japan) 
J. Šipoš 
PhD, Senior Fellow of the Institute of Musicology at Hungarian Academy of 
Sciences 
S. Utegaliyeva 
PhD, Associate Professor оf Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
V. Yunussova 
Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Russia) 
R. Abdullin  
Professor, Rector of N. Zhiganov Kazan State Conservatory, People's Artist of the 
Republic of Tatarstan and the Russian Federation, Honored Artist of Russia, 
laureate of the M. Jalil Republican Prize in art and literature, winner of the State 
Prize of the Russian Federation, Member of the International Union of Musicians 
(Republic of Tatarstan) 
E.Aliyarov  
Doctor of Political Sciences, Professor, President of the Association of Political 
Studies (Kazakhstan) 
N.Almeeva  
Ph.D., Russian Institute of Art History (Russia) 
Klebe Dorit 
PhD, Chair of the Germany National Committee within the ICTM, Co-Chair of the 
ICTM Study Group «Music of the Turkic-Speaking World» 
M.Kondratyev  
Doctor of Arts, musicologist, Academician, Professor, Honored Artist of the 
Republic of Chuvashia and the Russian Federation, Head of the Department of Art 
History of the Chuvash State Institute of the Humanities 
V.Suzukei  
Chief Scientist of Tuvan Institute of Humanitarian Studies, Ph.D. in Art, Doctor of 
Culturology (Russia) 
BULLETIN of 
Kurmangazy Kazakh 
National Conservatory 
 
1(2)2014 
 
Published 4 times a 
year 
 
Magazine registered 
with the Ministry of 
Culture and Information 
 
Certificate of 
registration # 13880-Ж 
from September 19, 
2013 
 
Managing editors: 
V.E. Nedlin 
A.D. Shorabek 
 
Page Makeup: 
S. Dosayeva 
 
Cover design: 
V.E. Nedlin 
 
Editorial address: 
050000, Kazakhstan, 
Almaty Abylai Khan 
ave, 86 
Tel.: +7 (727) 261-5748 
 
© Kurmangazy Kazakh 
National Conservatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Вестник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы 
 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ            № 1(2). 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ТАРИХЫ ЖƏНЕ ТЕОРИЯСЫ 
 
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 
HISTORY AND THEORY OF MUSICAL ARTS

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                       № 1(2). 2014 
 
 
   
6  
 
История и теория музыкального искусства
 
 
 
 
 
UDC 398, 78.03 
 
JÁNOS SIPOS 
Senior researcher in Institute for Musicology, Hungarian Academy of Sciences, PhD 
 
A FEW THOUGHTS ON THE STRUCTURAL  
ANALIZYS OF THE TERME TYPES 
 
The typology of vocal-poetic epic terme genre of Kazakh traditional music is considered in this article. It is 
based on structural analyses of different terme collected and notated by author. 
 
Keywords: terme, kazakh music, dombra, epic genres. 
Ключевые слова: терме, казахская музыка, домбра, эпические жанры. 
Тірек сөздер: терме, қазақ музыкасы, домбыра, эпикалық жанрлар. 
 
My comparative and analitical researches bear relation almost exclusively to the vocal folk music of  
different Turkic peoples. I do not consider myself an expert of the Kazakh instrumental music at all. 
However In Mangistaw men often accompany themselves on the two-stringed plucked dombra found in 
many homes which they often handle masterfully, and during my field work there in 1997 I had the 
several opportunities to collect instrumental pieces (küy).  
The Kazakh dombra has two strings, truned to a fourth (or, less frequently, to a fifth) and tied-on 
frets. It may be the forerunner of the Russian balalaika. Its western form is pearl-shaped and has 14 frets, 
while the eastern model has a spade-shaped or triangular body and seven or eight frets. The dombra is 
often played with a strum, striking both strings simulatenously. The scale of the dombra varies regionally 
in Kazakhstan. In the next figure we show the scales of the dombras. Fretless play can extend this scale 
somewhat.
1
 
 
Figure 1. The scale of the dombra 
 
Let me say a few words about a possible strucural analizis of the so-called terme tunes. 
 
Kazakh epic songs, the 'terme' types 
 
The akins are professional singers who have the gift of versification and poetic improvisation and also 
master the dombra as an accompanying instrument. They normally do not compose new tunes, nor are 
they expected to do so, and would probably be turned down if they did, but they vary and embellish the 
old tunes as best as their talents allow.  More recently, some singers have taken to gathering in a bunch 
some songs performed one by one at long length in days of yore. The basic genres of the Kazakh akins are 
maktaw 'panegyric songs' and tolgaw 'didactic and denunciatory songs', which were usually cast in the 
                                          
1
 See Žanuzakova, Z. (1963) [1], also in: Grove, p.415. 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ            № 1(2). 2014 
 
 

recitative forms (terme and jeldirme). The akin also sings songs in different genres (lyric, historic), using 
developed strophic forms. Kazakhs call the epic tale jir and storyteller jirsi
The musical basis of  Kazakh epic narrative is a steady declamation of seven- (4|3), eight- (3|2|3) or 
eleven-syllable (3|4|4) highly variable motifs of a small tonal range, sometimes with prolongations of the 
last syllable of the line. The performance of sections of tales usually begins with introductory 
exclamations in a high or middle register, after which text is declaimed with gradual descent to the lower 
register and the tonic. This descent is not even, usually taking place gradually as will be seen. All excerpts 
usually conclude in a slower tempo, sometimes based on the broad singing of words of the refrain. 
The narrative form is used by the Kazakhs not only for epics, but it is also used for early types of 
songs and for the musical-poetic compositions of akins on social (and other) themes. When applied to 
recitative songs, the jir form is called terme or jeldirme. The latter term literally means 'horse's gallop', and 
is tied to the lively rapid-fire tempo of its performance. This quick recitation is in a fairly irregular rhythm, 
but above the even quavers of the dombra the rhythm of the tune grouped in triplets sometimes allows for 
the performance of several syllables, while at other times it runs ahead creating a pecular dramatic tension 
which kindles and, more important still, sustains attention. 
As I mentioned before we collected many terme tunes, typical segments of which are presented in my 
book [2]. The texts of the terme are usually didactic. They often begin by describing the singer's situation, 
not devoid of a grain of self-laudation. The main themes are the praise of ancient customs and Islam, the 
description of aging, the enumeration of misbehaviour and offensive deeds, as well as pieces of advice 
about the right social conduct. The wedding bet-asar tunes also belong here, on account not only of their 
musical form but also of their didactic texts - instructing the fresh bride how to behave appropriately in her 
new home. 
Although the terme tunes are not strophic, descending strophic tunes can often be 'reduced' from 
them. It is typical of the performance of terme tunes that the first line is among the highest and the closing 
line is the lowest in register, while in between the lines are quite irregularly alternated. Some terme tunes 
are worthy of note for their simple, archaic musical patterns. Another noteworthy feature is that the a great 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2014 -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
2014 -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
2014 -> «Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
2014 -> Байтұрсынұлы Ахмет
2014 -> Анықтамалық СӨздік russian-kazakh-english dictionary directory караганда
2014 -> Абай Құнанбайұлы Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы
2014 -> Сабақтарының тақырыптары 1-лекция. 1991-2001жж. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде
2014 -> Газет 1992 жылдың 17 қаңтарынан шыға бастады

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет