Казахский язы к


Задание:  переведите  выражения,  приведите  примеры  своихPdf просмотр
бет6/21
Дата03.05.2017
өлшемі16 Kb.
түріУчебник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Задание
переведите  выражения,  приведите  примеры  своих 
пожеланий:
61

Аспан  ашык  болсын.  Дастархан  зркашан  мол  болсын. 
Жумыстарын  жем!сп  болсын.  Айткан  тглектер  кабыл  болсын. 
Дастархан куанышка гана жайылсын.
Есте сактау керек. Нади запомнить.
Казахский 
народ  очень  гостеприимный  народ,  поэтому 
пословицы о гостях и  гостеприимстве занимают в жизни  народа одно 
из первых мест. Давайте познакомимся с некоторыми из них:
1. 
Конак  келсе  кут  келер.  2.  От  жагылмаган  уй  -   кора, 
Kiel 
келмеген  уй  -   мола.  3.  Кевдл  кец  болса,  уйдш  тарлыгы  бипнбес.  4. 
Жолаушыны  сусындатпай  турып  буйымтайын  сурам а.  5.  Конакка 
«кел»  демек  бар,  «кет»  демек  жок.  6.  Кут™  конак  келсе,  кой  епз 
табады.
Окыныз, бул  кызык (материал для C P Q
Казак  халкы  конакгарды  «арнайы  конак»  (конак),  «  кудайы 
конак» (жолаушылап келе жатып тустенш не 
6ip 
кун тунеп  шыгатын 
конак), «кыдьфма конак»  (алыстагы агайын, туган-туыстарый арнайы 
1здеп  келш, 
6ip 
немесе  б1рнеше  кун  олардьщ  сый-курметш 
Kopin 
кайтатын  конак),  «кылгыма конак»  (кай  уйден тупн  шыкса,  кай уйге 
конак  келсе,  соны  андып  журш  келе  калатын  суйюмаз  конак)  деп 
белген.
Келген  конактармен жен сурасканнан кейш уй Heci конагына ец 
жаксы  тамактарын  6epin,  риза  етуге  тырысады.  Ец  алдымен 
конактарга 
су сын  (кымыз,  шубат 
жэне  баска)  бершедь  Содан  кейш 
шай 
1ш1лед1.  Шайды  дэмд1леп  кую,  конактарга орнымен  сый-сыяпат 
керсету  сол  уйдеп  эйелдер  мен  бойжеткен  кызга  улкен  сын  болтан. 
Шай  шшген  соц  аска  дей
1
н  конактардын  кец1лд1  отыруына  уй  Heci 
бар  жагдайды  жасайды.  Ол  уш1н  уй-Heci  эцпме-дукен  курып, 
конакпен  6ipre  отырады.  Peii  келсе,  ауылдагы  arani,  куйпплерд! 
шакыртып, эцпме арасында конактардыц KenuiiH котереда.
Уй  иесшщ  балалары  да  аягынан  TiK  турып  конактарга  кызмет 
етеда. Конак куту -  казак халкы уш1н ец жауапты 
ic.
Уй тапсырмасы: 
м эттд1  орыс "пл^не аударыныз:
Республикамызда  KacinKepaiKTi  дамытуга  улкен  ыкпал  жасап 
келе  жаткан 
ipi  банктер 
бар.  Реформаныц  табысты  icxe  асуы 
а к т а  
саясатына  байланысты.  Осы  саясатты  дурыс  журпз5п,  кэс1пкерл1кке 
накты 
да ти
1
МД
1
 колдау 
корсет!п келе жаткан Казакстан Улттык баню, 
Республиканын  улттык  карыз  беру  баню  жэне  т.б.  Ka3ipri  казак
62

кэспкерлершщ 
арасында 
республикамыздан 
тыс 
жерлерге 
ккерлтмен аты шыгып жургендер бар.
6-сабак 
Б|здщ 
ушмп 
Цель: на этом уроке Вы узнаете
- как назвать свой адрес
- как узнать адрес собеседника
• как описать квартиру, в которой живешь
Диалог
Аскар: 
Сэлем, Наташа! Хал-жагдайын калай?
Наташа: 
Сэлем, Аскар! 
XaniM 
жаман емес. взщ калайсьщ? 
Аскар: 
Жаксы. Эжецнщ денсаулыгы калай? Аман-сау ма? 
Наташа: 
Кудайга  цгуюр,  6dpi  жаксы.  Уйден  кандай  хабар  бар? 
Барлыгы аман-сау ма?
Аскар 
:  Бурынгыдай.  Айтпакшы  (кстати),  мен  саган  ана  жолы 
айткандай,  кдрындасым  кыскы  демалыска  кал ага  келген.  Ол  каз1р 
мешмен 
6ipre 
турып  жатыр.  Бйз 
ceHi  ceH6i 
куж  конакка  шакырамыз. 
Сагат алтыда б1здщ уйге кел.
Наташа: 
Рахмет, Аскар. Сен жатакханадан коштщ бе?
Аскар: 
Иэ,  еткен  айд"1.  Пэтер  жалдадым.  Менщ  жана  мекен- 
жайымды  жазып  ал:  «Усолка» 
ыкшамауданы, 
Бекхожин  Konieci,  15- 
уй, 85-пэтер. Сенб! куш тосамыз.
Наташа: 
Бул ж ада уй гой. Сен нешшцц кабатта турасын?
Аскар 
:  Сепзшип 
кабатта. 
Лифттан сол жактагы 
тем ip 
ecix. 
Наташа: 
Пэтерщ неше бел мел 
i?
Аскар: 
Ею  бвлмел!  -   тврп  белме  жэне  уйыктайтын  бвлме.  Ас 
yfti де, жуынатын белмеа де, эжетханасы да бар. Дэл1з1 кем. Келгенде, 
бэрш  вз  кезщмен  кореец.  Сэуленщ  де  сешмен  тез1рек  таныскысы 
келедк 
Сейтш, 
ceH6i  куш  сагат  алтыда  ceHi  кутем1з.  вздёриш  гана 
боламыз. Сендерден  11-трамвайдыц сонгы аялдамасы.
С ю д а
куда й га uryxip -  слава богу
ана жолы айткандай -  как я сказал тебе тогда
турып жатыр -  живет
пэтер жалдау -  снимать квартиру
ыкшамаудан -  микрорайон
сол жакта -  налево
эжетхана -  туалет
дамз -  прихожая
63

жазып ал -  запиши 
терп белме -  зал 
бурынгыдай -  как прежде 
келгенде -  когда придешь 
оз кез1цмен -  своими глазами 
кутем1з, тосамыз -  (мы) ждем 
сощы — последняя
жатакханадан кошу -  переехать из общежития
кгм
В  казахском  языке,  как 
и  в  русском,  есть 
возвратные 
местоимения  (ездж  ес1мд1к).  Но  если  в  русском  языке  возвратные 
местоимения включают в себя лишь местоимение «себя», в казахском 
языке  возвратные  местоимения  стоят  в  Ф.пр.  (вз\м
 
-  я  сам, езщ -  ты 
сам, ©3ini3 -  Вы сами, 03i -  он сам, 03iMi3 -  мы сами и т.д.), к тому же 
каждое  из  них  склоняется  по  падежам.  Таким  образом,  возвратные 
местоимения состоят из 56 форм (8 х 7).
Таблица возвратных местоимений
Им.п.  ©3iM -  я сам 
езщ -  ты сам 
e3i -  он сам 
ез(дер)1м1з 
-  мы сами
Р.п. ез!мнщ -  мой 
ез1щпц -  твой  езшщ -  его 
ез(дер)шщ -
их
Д.п.  ез1ме  -  мне 
езще  -  тебе 
езше  -   ему(самому)
63iMi3re -  нам (самим)
В.п. ез!мд
1
 -  меня  e3inai -  тебя 
езш -  его(самого)  e3iMi3fli
-н а с
М.п.  ез1мде  -у   меня  ез1вде  -   у  тебя 
езшде  -   у  него 
ез1м1зде — у нас(самих)
И.п.  ез1мнен  -  от  меня 
ез!цнен-от  тебя  езшен  -   от  себя 
ез1м1зден -  от нас (самих)
Тв.п. ез1ммен- со мной ез1цмен -  ты сам с собой езшен — от него 
самого ез1м1збен -  мы сами
Во  всех  случаях  добавляется  «самый»  -  езще  -   тебе  самому, 
езшен -  от него самого, ез1мд1 -  я сам себя и т.д.
Запомните следующие СВЗ /слова временного значения/;
Тацертец -  утром
ерте — рано
Биыл -  в этом году
бупн -  сегодня
Тусте -  обедом
кеш -  поздно
Былтыр -  в прошлом году
ертец -  завтра
64

Кешке -  вечером
кундаз -  днем
Ежелден -  издавна
каз1р -  сейчас
Тунде -  ночью
жуырда -  недавно
BypciryHi 
-  послезавтра
Кеше -  вчера
Разговорная тема «Б|ЗД
1Ц уш м ш
Амансыз  ба?  Менщ 
e c i in i M  
CepiK.  Б1здщ 
ушм13 
Торайгыров 
кошесшде  орналаскан.  HeMipi  жетшс  еюнцп  уй  ~  б
1
здш.  Бул 
MeHUiiirri  уй  емес,  казыналык  уй-  Б1здщ  пэтер1м!з  уппшш  кабатта 
орналаскан.  Б1здщ  пэтер!м1з  торт  белмель  Kipe  6epicTe  кец,  улкен 
дэл13.  Одан  эр!  карай  терп  бвлме.  Торп  бвлменщ  улкен  6ip терезеа 
бар.  Терезеде  эдеми  перде  Lnyni  тур.  Торп  белменщ  оц  жагында  ею 
кресло,  диван  тур.  Олардыц  арасында  журнал  уст ель  Оц  жак 
кабырганыц  бурышында  турл!  туст!  теледидар  тур.  Он  жак 
кабыргада  улкен  юлем  жэне  ютап  copeci  1лулi  тур.  Topri  белменщ 
едет  -   паркет.  Паркеттщ  устшде  эдем
1
  жаксы  палас  жатыр. 
Теледидардыц касында устел тур.
Еюшш  бвлме  -  экем  мен  шешемдш.  Ол  болмеде  eid  кереует, 
улкен  шифоньер жэне улкен  айна  бар.  Он жак кабыргасында сурет 
шул
1
  тур.  YmiHmi  белме  -   мешю.  Метц  белмемде  кереует,  eici 
орындык  бар.  Белменщ  ортасында  еденде  палас  жатыр.  Сол  жак 
бурышында  жазу  устел!  тур.  Устелдщ  жанында  6ip  кресло  бар. 
Устелдщ успнде дэптерлер, окулыктар жатыр. TepriHmi бвлме - эжем 
мен  карындасымдш.  Мунда ею  кереует,  ктм  шкафы,  устел,  б1рнеше 
орындык  бар.  Ютап  шкафы  да  осында.  Сврелерде  коркем  эдебиет, 
журнал дар тур.
Свздж
M eH iuiicri  -  ч астн ы й
1
лул
1
 тур -  висят
Турл
1
 тусп —
 цветной
Соре -  полка
Еден -  пол
Б1рнеше -  несколько
Дэптерлер -  тетради
Кабырга -  стена
Казыналык -  государственный
Окулык -  учебник
кгм   в 
казахском  языке  существует 
II 
способ  выражения 
принадлежности -с   помощью  суффиксов -HiKi, -Д1Ю, —
Tiici;  эта форма
65

не имеет аналогов  в русском языке.  Если  при  использовании 

способа 
(менщ  бала+м,  уй+iM  и  т.д.)  мы  имеем  синтетическую  форму 
выражения  принадлежности,  т.е.  в  составе  одного  слова  —  кыз+ым, 
дос+ын,  то  при 
II 
способе  принадлежности  мы  имеем  дело  с 
аналитизмом, т.е., предмет и его обладатель выражены двумя словами
-  Кггап  (ю м дш ?  чья?)  -  мешю.  Уй  (ю м дш ?)  -   сешкк  Причем 
обладатель  предмета  перемещается  на  последнее  место,  занимая 
позицию сказуемого.
Данные  суффиксы  присоединяются  к  основе  независимо  от 
твердости-мягкости основы:
после  глухих  согласных  -
tiki
  ;  после  гласных  -Hiiei;  после
СОНОрНЫХ  И  ЗВОНКИХ  -Д1К1.
КГМ  В 
казахском  языке  есть 
служебные  имена  (комекпп 
еам дер ),  которые  сочетаясь  с  существительными  в  Род.  падеже 
образуют  эквиваленты  предложно-падежных  форм  русского  языка. 
Например,  на  столе  -   устелдщ  устшде,  возле  стола  -   устелдщ 
жанында,  под  столом  -   устелдщ  астында,  в  комнате  -   белменш 
11
шнде,  посреди  комнаты  -   белменщ  ортасында  и  т.д.  Служебные 
имена  употребляются  после  знаменательных  слов  в  Род.  падеже  и 
находятся  всегда  в  Ф.пр.  3  лица,  могут  склоняться  по  падежам  — 
устелдщ устше — на стол, устелдщ yen  ней -  со стола и т.д. Чаще всего 
употребительны в Места, падеже. См. значения:
Уйдщ  алдында  -   перед  домом,  уйлердщ  арасында  -   между 
домами,  каланыц  шет
1
нде  -   на  краю  города,  каланыц  сыртында  -   за 
городом, уйдщ артында -  за домом, уйдщ касында — возле дома
Задание: переведите словосочетания, прочитайте их:
Мен  (в  городе  Павлодаре,  на  улице  Ломова)  турамыи.  Б1здщ 
уйдщ ек
1
  (комната) бар.(У  входа) кец, улкен (прихожая) бар.  Терезеде 
(висят  красивые  шторы).  Tepri  белменщ  (справа)  сервант,  (в  углу) 
теледидар  тур.  Кабыргада  (висит  картина).  Пэтер1м1з  (чистая  и 
светлая).
Домашнее задание: Составьте описание своего дома (квартиры, 
комнаты), составьте вопросник и словарь словосочетаний к тексту.
КГМ 
В  казахском  языке  2  формы 
чистого  настоящего 
времени 
(нак  осы  шак): 
простая  и  сложная.  Сегодня  мы  с  Вами 
рассмотрим  простую  форму,  которая  характерна лишь для  4  глаголов 
состояния  — 
жатыр  (лежит),  тур  (стоит),  отыр  (сидит)  и  жур 
(ходит).
66

Простое  настоящее  образуется  путем  присоединения  к  этим 
основам полных личных окончаний.
Напр-р: мен (уйде) отырмын -  я сижу (дома), сен (кайда) журсщ
-  ты (где) ходишь,
Ci3  (кайда)  турсыз?  -   (Где)  Вы  стоите?  Ютап  устелде  жатыр  -  
книга лежит на столе.
При  знакомстве  с  формой  настоящего  времени  Вы  должны 
помнить,  что  в  казахском  языке  у  глагола  нет  категории  вида,  в 
отличие  от  русского,  в  котором  видовые  противопоставления  делят 
время  на  настоящее  (несов.  вид)  и  будущее  (сов.  вид),  а  значит, 
настоящее время - это то время, которое совпадает с моментом речи.
Уй  тапсырмаеы: 
бершген  мэт
1
цщ  орыс  тшше  аударыцыз,  сез 
TipKecTepi с е з д т н  жасаныз:
Молибден  дегеннщ  o3i  гректщ  молибдос,  ягни  коргасын  деген 
сезшен  пайда  болган,  соган  байланысты  XVIII-гасырга  дейш  оны 
коргасын немесе оны коргасынныц сульфид! сол сиякты  графит деп те 
атаган.  Бул элемента  Шведтщ Химип К-  В.  Шееле  1778 
жылы 
аищан.  Ол  молибденнщ  минералы  молибденита  азот  кышкылында 
eprrin  молибден  кышкылын,  содан  соц  оныц  туындысы  рет1нде 
эртурл1  туздарын  алган. 
1781  жылы  гылым  молибден  оксидш 
кем1ртепмен  тотыксыздандырып 
6ipiHUii 
рет  молибдещц  металл 
унтак тур
1
нде алган.
7-сабак  Менщ досым
Цель: 
на этом уроке Вы научитесь:
- рассказывать о своем друге (подруге)
-  давать  характеристику  его(ее)  внешним  и  внутренним 
качествам
- рассказывать, как вы подружились
-  рассказывать,  что  Вам  нравится  в  нем  (в  ней),  а  что  не 
нравится
Диалог
Наташа: 
Амансыц ба, Сэуле? Хал in капай?
Сэуле 
: СэлеметЫз бе, Наташа? Рахмет, жаксы. Терлет
1
щз.
Наташа: 
Сэуле, Аскар уйде ме?
Сэуле: 
Омшшке  орай,  Наташа,  ол  элпнде  гана дал ага  шыкгы. 
Бiраздан кей1н келед1. Оз1щз калайсыз? Уй-1ш1н1здеплер 6api  аман-сау 
ма?
67

Наташа: 
Сэуле, руксат болса, сен маган енд1 «ci3» деп айтпашы. 
Арамызда 6ip-aK жас айырмашылыгы  гана гой. Келгсесщ бе?
Сэуле: Иэ, келгсемш.
Наташа: 
Сен  каз1р  нешшцй  сыныптасын?  Он  6ipimnineciiJ[  бе? 
Биыл мектеп бтргеннен кешн кайда туспексщ?
Сэуле: 
Университетке 
тусюм 
келе/й, 
6ipaK 
юшкене 
коркынышты. Тусе аламын ба? Bip орынга бундай конкурс болганда...
Наташа: 
Жаксылап  дайындалсан, 
TyceciH. 
Мектеппен  де 
коштасу киын шыгар.
Сэуле:  Иэ, 6ipre он 6ip жыл  окыган  достарыммен  коштасу оцай
емес.
Наташа: 
Достарьщ кеп шыгар?
Сэуле:  Жолдастарым, расында, кеп.  Олардьщ iiuiHfle жан досым 
дейтш  eKi  кыз  бар — Нургул  мен  Аня.  Bi3  бала  кез1м1зден  6ipre  естж, 
керпй  турдык.  Балабакшадан  кешн  бэр1м13  6ip  сыныпта  окитын 
болдык- Ал сенщ, Наташа, сешмд1 досын бар ма?
Наташа: 
Бар.  Онымен  6i3  биыл  гана  таныстык.  Sip  топта 
окимыз.  Оныц  аты  -   Марина.  Б1з  Марина  eKeyiMi3  курдаспыз. 
Сондыктан  6ip  6ipiMi3fli  жаксы  тусшем1з,  6ipre  дискотекага,  театрга, 
концертгерге барамыз.
Сэуле:  «Марина»  деген  эдем1  ат  екен.  Ол  ез1  кандай?  Сен 
сиякты аккуба суйюмд1 кыз шыгар.
Наташа: 
Жок,  Марина  коцыр  шашты,  орта  бойлы  кыз.  Ол 
аккещл,  ашык  мшезд1, 
KiciMeH 
тез  тш  табысатын  адам.  Бос  уакытга 
билеущ жаксы кередь
Сэуле:  Б1здщ  Нургулге  уксас  екен.  Нургул  -   кара  торы,  узын 
бойлы,  арыкша  келген  кыз.  Ол  да  кецицц,  эдшетп,  достыкка  адал, 
6 ip a K  
турашыл, мшез1 кызба -  ойлаганын бетке айтып салады. Ал Аня 
болса, устамды, юшшешл, кеп сейлемейтш кыз.
Наташа: 
Аскардыц достары кеп шыгар?
Сэуле:  Рас,  достары  кеп.  Б1рак  олардын  iuiiime  ец  жакын 
достары  -   Марат  пен  Сайлау.  Кдзакша  айтканда,  нагыз  жан  достары. 
Марат  жолдастарыныц 
1
шшде  беделд
1
  жэне  байсалды.  Ол  —  орта 
бойлы,  суйюмщ,  достыкка  адал, 
Ж 1герл1  Ж 1 п т . 
Колынан  6api  келедк 
Кдзакша  айтканда,  бес  саусагынан  онер  тамган,  icxepni  бала.  Ал 
Сайлау болса Мараттан юшкене тапалдау, 
6ipaK 
аздап толыкша келген 
ж1пт.  Ол  да ецбеккор, меШр1мда,  бауырмал.  Клшкене тецтектеу,  6ipaK 
Аскар мен  Мараттан  пысьщ.  Биыл  жазда уйленемш  деп  жур.  Наташа, 
сен жазда 6i3re конакка келсец, олармен езщ танысасьщ.
68

Наташа:  Оюшшке  орай,  жазда  к еле  алмайтын  шыгармын. 
©йткеш  жаздыгуш  тобымызбен  6ipre  Баянауылдагы  Жасыбайга 
саяхатка шыкпакпыз.
Ceiaiie
айырмашылык -  разница,отличие 
ак куба -  белокурый 
акквщл -  добродушный 
эдшегп -  справедливый 
(-ая) 
балабакша -детский сад 
кещлд! -  веселый 
KilnineftLn -  вежливый (-ая) 
кара торы -  брюнет, брюнетка 
уксас -  схожий, похожий 
турашыл -  прямой 
элпнде 
-  только что 
тапалдау -  ниже, пониже 
нагыз -  настоящий 
байсалды -  серьезный 
беделд
1
 -  авторитетный 
ж1герл! -  энергичный 
суйгамд] -  обаятельный 
толыкша келген -  полноватый 
ецбеккор -  трудолюбивый 
жан досы -  задушевный друг 
пысык -  шустрый, проворный 
мёШршдц -  добрый 
бауырмал -  отзывчивый 
ад ал -  честный, верный 
аздап -  немного
Есте сактау керек. Надо запомнить.
Переведите 
пословицы 
на 
русский 
язык. 
Отметьте 
встретившиеся  в  них  прилагательные.  Приведите  несколько  пословиц 
на русском языке о дружбе и переведите их на казахский язык:
Жаман достан  жаксы душпан  артык.  Досы  жок адам  -  тузы  жок 
тагам.  Агаш  тамырымен,  адам  досымен  мыкты.  Мыц  жолдас  жаксы, 
мын жолдастан 6ip дос жаксы. Душпан  кулдцрт айтады, дос  жылатып 
айтады.  Жалган  достан  жау  артык-Тютем  нанныц  кад1рш  тарыкканда 
(в  нужде)  бшерсщ,  анык  дос тын  кад1рщ  зарыкканда  (в  печали) 
бшерсщ- Ж|птт
1
 досы на карап багала
69

язык:
Ертеде  6ip  данышпан  кария  болыпты.  Bip  куш  картка  6ip  жас 
жiriт  келш:
-  Аксакал, осы мен кандай ж т т ш н , сынанызшы 
депп.
Карт  ayeni  жнтггщ  досыи  шакыртып  алып,  эр  турл1 
icrepMeH
сынап,  ж т т т щ  e3iH шакырады. Ж т т  келгеи сон:
-  Шырагым,  жаксы  ж1пт  екенсщ,  адамшылыгыц  да,  акылыц  да 
мол екен, - депть
-  Калайша  олай  дейспз,  меш  сынап,  байкап  та  керген  жоксыз 
гой? -  десе, карт кулш:
-  «Ж
1
п т п   досына  карап  багала»  демей  ме  халык,  -  деген  екен 
(«0лгеи казан» кггабынан)
Имя прилагательное /с заданиями на усвоение 
к лексической теме «Менщ досым» /
КГМ
Имя  прилагательное  (сын 
eciM) 
-   это  часть  речи,  которая 
обозначает 
признак  предмета  и  отвечает  на  вопросы 
кандай? 
(какой?)  и 
кай?  кайсы? 
(который?). 
В 
предложении  выполняет 
функции:  определения  (в  позиции  перед  определяемым  словом)  или 
сказуемого (  в конце предложения).
Задание:
1)  Подберите  к  приведенным  прилагательным  в  качестве 
определяемых  слов  нужные  существительные  (эдем!  -  эдем1  кыз). 
Графически 
при 
этом 
обозначьте 
синтаксическую 
функцию 
прилагательного, подчеркнув волнистой линией;
2)  при  помощи  личных  местоимений  в  Именительном  падеже 
(Атау  септ
1
к),  используйте  эти  же  прилагательные  в  функции 
сказуемого  (эдем
1
  кыз  -   сен  эдемгсщ).  Графически  обозначьте 
сказуемое.  .
Окыцыз, 
бул 
кызык 
Прочитайте  и  переведите  на  русский
TapTimi  (дисциплинированный),  жалкау  (ленивый),  кырсык 
(упрямый), катал (строгий), мактаншак (хвастливый), ацкау (наивный)
В  отличие  от  русского  языка,  в  казахском  прилагательное, 
сочетаясь  с  существительным,  не  изменяется  по  родам,  числам  и 
падежам,  т.к.  в  казахском  языке  нет  такого  типа  связи,  как
70

согласование. 
Для 
того, 
чтобы 
уяснить 
это, 
просклоняйте 
словосочетания  по  падежам: 
кызыл  кейлек 
—  красное  платье, 
да рынды  лап т  —  одаренный  парень,  кец  болме  -   просторная 
комната.  Отметьте, изменяется ли прилагательное в казахском языке.
1.  Прилагательные  в  казахском  языке  делятся  на  2  разряда: 
качественные  (сапалык  сын 
eciM) 
и  относительные  (катыстык  сын 
ес1м).  В  выделении  притяжательных  прилагательных  в  казахском 
языке  нет  необходимости,  так  как  русским  притяжательным 
прилагательным  в  казахском  соответствуют  именные  конструкции  с 
Род.  падежом,  также  отвечающие  на  вопросы 
юмшц?  ненщ?  /чей?/ 
чья?/чье?/чьи?/ 
Сравни:  отцовский  дом  -  экемнщ yfti,  заячий  след -  
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет