Казахский язы к


астын сызыцыз,  еейлемдерд! орыс тйпне аударыцызPdf просмотр
бет19/21
Дата03.05.2017
өлшемі16 Kb.
түріУчебник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

астын сызыцыз,  еейлемдерд! орыс тйпне аударыцыз:
В  данных  предложениях  подчеркните  подлежащее  и  сказуемое, 
предложения переведите на русский язык:
Казакстан  салык  ж уйеа  -   дамып  келе  жаткан  жуйе.  Ел1м1здщ 
салык жуйеанде жещдщктер де корсетшген.
Павлодар  ауыр  онеркэаб1  -   дамыган  онеркэсш.  Оныц  эк еа 
шагын  кэсшорында  жумыс 
1
стейдк  Окытушы 
интернет  туралы  коп 
акпарат  бердь  Ерсаян  оку  б тргенн ен  кешн  «Айдабол»  фирмасына 
жумыс icrreyre барады.
26.5  Берыген  сойлемдерде  турлаусыз  мушелерд!  белплешз, 
толыктауыштыц  кай  сеппкте  турганын  корсетащз,  аныктауыш 
пен  пысыктауыштыц  сурактарын  жакшаныц  inline  койыцыз, 
турлаусыз мушелердщ астын сызыцыз:
В  данных  предложениях  выделите  второстепенные  члены 
предложения,  подчеркните  их,  укажите  падеж  дополнений,  в  скобках 
укажите вопросы определений и обстоятельств:
Арсен 
сессиядан 
кейш 
Баянауыл га 
кетп. 
Павлодар 
Тем1ртаудан  улкен.  Б1з  ертец 
казак  драма  театрына 
барамыз. 
Облыстык ал 
кета ну 
муражайы орталыкта орналаскан.  Г.Н.Потанин -  
б1здщ эйгил  жерлес!М13.  Облыстык 
онер жэне эдебиет  муражайы на 
Букар  жырау 
eciMi 
бершген.  Букар  жырау  Абылай  ханныц  бас 
кенесипы  болган. 
Сен  казакша  капай  сейлейсщ?  Мен  хатты  ана
204

тшмде 
жазамын. IX К-Сэтбаев окуларына мен 
«Пайдага салынатын 
салык» 
такырыбына  макала  жаздым.  Облысымызда 
кэсшорындар 
коп 
екен.  Б1здщ 
«102 —
 Акпараттык жуйелер» тобында 
19 студент 
бар.  С.Торайгыров  атындагы  ютапхана  Академик  К-Сэтбаев 
квшесжде 
орналаскан.  Б1здщ  университет м1здеп 
кпапхананын 
коры  каз!р 
улкен.  С.Торайгыров  керемет  роман,  дастан,  олецдер 
жазыпты. 
Эбжей 
Сэтбаев 
-  
агартушы-педагог, 
б
1
здщ 
мактанышымыз.
Облыстын  зауытгары  Казакстан  енеркэабше  зор  улес  косады. 
Б1здщ университет1м1зд1н студенттер!  Алюминий,  Мунайецгиру, Аксу 
феррокорытпа зауыттарында улкен тамрибе алады.
26.6  Кеп  нуктенщ  орнына  кажетп  турлаусыз  мушелерд! 
койыцыз:
Вместо  точек 
вставьте 
нужные 
второстепенные  члены 
предложения:
Оныц  досы  /толыкгауыш/  кгтейдь  Университетте  бугш 
/аныктауыш/  конференция  отель  Агам  казак  типн  /  пысыктауыш/ 
бшедк  Мен  /пысыктауыш/  жаксы  сейпеймш.  Б1з  Наурызды 
/пысыктауыш/  карсы  алдык-  Ол  /аныктауыш/  ауа  райын  унатады. 
Дэр
1
С /аныктауыш/ кабинет; етедг  Кооператив  /толыкгауыш/ жаксы 
жабдыкталган.  «Богатырь»  -  /аныктауыш/  кеандь 
/Толыкгауыш/ 
внд^ру арзан туседк
26.7  Мэтшнен  кейш  берйтген  сурактарды  пайдалана 
отырып, турлаулы, турлаусыз сейлем  мушелерше назар аударып, 
косы мша  материалды  пайдалана  отырып,  «Салык  мвлшер!» 
такырыбына казак типнде диалог курастырыныз.
Используя  вопросы  после  текста,  уделяя  внимание  главным  и 
второстепенным  членам  предложения,  используя  дополнительный 
материал, составьте  диалог по теме «Салык молшерш.
26.8 Бери
1
ген сейлемге синтаксиста талдау жасаныз:
Сделайте синтаксический разбор данного предложения:
Жел1  катысушыларыныц  ортак  пайдалануы  уийн  бел iHген 
компьютер сервер деп аталады.
26.9  Асты  сызылган  сездерге  морфологиялык  талдау 
жасацыз: 
Сделайте морфологический разбор подчеркнутых слов:
Bip  немесе бфнеше мемлекетпн  аумагында орналаскан  жельпер 
галамдык деп аталады.
205

Уй тапсы рм асы :
1) мэтшд1 мэнерлеп окыцыз, мэтшнщ жоспарын жасаныз;
прочитайте выразительно текст, составьте план текста;
2)  Интернет  туралы  тагы  не  6uieci3?  Материал  жинап 
экелщ13  /м акала,  баяндама,  к п а п , 
газет,  фотосуреттер/, 
гакы ры п 
бойынш а 
езЫздщ эцпмещзд1 курастырыцыз;
по  теме  «Интернет»  подготовьте  материал/  статья,  доклад, 
книга, газета, фотографии/, составьте  свой рассказ по теме;
3) эпиграфты тусшд|р|ц!з;
расскажите, как понимаете эпиграф.
27-сабак
Енбек, бейнет тарауы ракатка саркылар
С. Торайгыров  ( 1893 -   1920)
27-мэтш 
Деректерд! мурагаттау
Кейде 
тургылыкгы 
дискще 
немесе 
ауыстырылатын 
тасымалдаушыда  бос  орын  аз  болганда,  немесе  файлды  электронды 
поштамен женелту кезшде орынды унемдеу кажетшйп туындайды.
Мурагат  -  кысылган  жэне  6ip  файлда 
сакталган  файлдар, 
калталар  жэне  баска  да  мэл
1
меттер  жиынтыгы.  Eip  мурагатта 
(кысылган  файлда)  б1рнеше  файл  немесе  TinTi  6ipHeme  калта  сактала 
алады.  Бул дискще немесе дискетте  кеб1рек акпаратты орналастыруга 
мумюндш берещ.
Мурагаттаушылар  -  мурагаттык  файлдармен 
жумыс  icreyre, 
ягни  мурагаттык  файлдарды  бууга  жэне  ашуга  мумкщщк  беретш 
арнайы  багдарламалар.  Мурагаттаушылар  компьютер  жадысындагы 
акпаратты арнайы математикалык эшстер кемепмен сыгуга мумкщцЬс 
береди
Мурагаттаушы  багдарламага  карай  мурагаттык  файлдардьщ 
накты белпленген Typi  болады.
Сурактар

.Кейде 
тургылыкты 
дискще 
немесе 
ауыстырылатын 
тасымалдаушыда  бос  орын  аз  болганда,  немесе  файлды  электронды 
поштамен женелту кезвде кандай  кажеггшк туындайды?
2.Мурагат ненщ жиынтыгы?
3.Sip мурагатта неше файл  сактала алады?
4.Мурагаттаушылар  кандай багдарламалар болып табылады?
5. Мурагаттаушылар кандай мумюндш беред1?
206

Непзп 
Tycifiiicrep
поштамен женелту кезшде -  во время отправки почтой 
орынды унемдеу кажеттш п -  необходимость экономии места 
кысылган файл -  сжатый файл 
мэл1меттер жиынтыгы — совокупность сведений 
б
1
рнеше калта  - несколько папок 
арнайы багдарлама -  специальная программа 
математикалык 
эдютер 
кемепмен 

с 
помощью 
математических приемов
белпленгеи 
Typi 
- определенный вид 
деректер/й мурагаттау - архивация данных 
кысу децгеш - уровень сжатия
27 - мэтш бойынша тапсырмалар
27.1  Мэтпнд!  окыныз,  бершген  сурактар  аркылы  мазмунын 
орыс типнде айтып берЫз.
Прочитайте  текст,  с  помощью  данных  вопросов  передайте 
содержание текста на русском языке.
27.2  Сезд
1
кте  берьпген  создер  кандай  сез  корына  жатады 
(пассив,  актив)?  Эркайсысымен  соз  пркестерш  курастырыцыз, 
орыс 
TiniHe 
аударыныз.
К  какому  словарному  запасу относятся  слова, данные  в словаре 
к  тексту:  активному  или  пассивному?  С  каждым  словом  составьте 
словосочетание, переведите на русский язык.
Улп:  кел
1
к- темф жол келш -  железнодорожный транспорт
273  Мына  соз  -пркестер
1
мен 
казак  ш н д е   сейлем 
курастырыцыз:
С  данными  словосочетаниями  составьте  предложения  на 
казахском языке:
Халык  шаруашылыгы,  OHAipic  саласы, 
бизнеспен  айналысу, 
тауар  енд!ру,  каладан  10  кашыкта, алые  салынган,  каланын  шетпнде, 
EpricriH  жылу  режим i, 
жакын  салынган,  онеркэс1п  саласы,  каржы 
ресурстары, жеке корлары,  жастарды жумыспен камтамасыз ету
Назар аударыныз! 
Обратите внимание!
В казахском языке/ как и в русском/ предложения бывают 
жай -  
простые - 
н курмалас 
-  сложные.
207

Жан сейлем
Курмалас сейлем
Тауар  енд1р1лед1.
Тауар 
еншршед! 
де, 
тутынушыларга ж
1
берй!ед
1
Как  видим,  сложное  предложение  состоит  из  двух  /  и  более/ 
простых  предложений  и  выражает  одну  сложную  мысль.  Как  и  в 
русском  зыке,  в  казахском  языке  предложения  бывают  салалас 
курмалас 
— 
сложносочиненные 
и 
сабактас 
курмалас 
-  
сложноподчиненные.
Салалас  курмалас  состоит  из  независимых  друг  от  друг 
предложений,  связывающихся  с  помощью  союзов  и  без  них.  Они 
образуются при помощи союзов -  жалгаулыктар аркылы.:
Ынгайлас
/сочинительные/
Жэне, да/де, та/те  /и, к тому же/
Карсылыкты
/противительные/
EipaK,  сонда да,  эйтсе де, 
/но,  однако, 
иначе, а/
Талгаулыкгы
/разделительные/
Eipece, не, немесе 
/то, или, либо/
Себеп-салдар 
/причинно- 
следственные/
Сондыктан,  ейткеш,  сол  себенп 
/поэтому, 
потому 
что, 
по 
той 
причине,что/
27.4 
Мэтшнщ  такырыбы  бойынша/баска  такырыптарды  да 
косып/ мына сейлемдерд! салалас сейлемдерге айналдырыцыз:
Из  данных  предложений  по  теме  текста/  и  по  другим  темам/ 
образуйте сложносочиненные предложения:
Жэне, да/де, та/те:
1. Сабак аякталды. Уйге кайттым.
2.  Станцияныц  жылы  суы  Ертшке  агызылады.  Судыц  жылу 
режим
1
 бузылады.
3.  Марат  шыгармага  дайындалып  отыр.  Ермек  есеп  шыгарып
отыр.
EipaK, сонда да, энтсе де:
1.  Коргау шаралары етюз
1
лед
1
. Коршаган орта ластанады.
2. Кажет тауар кеп еншршедь Мундай тауар артык емес.
3.  ЖЭС  кала  шетшде  орналаскан.  Атмосферага  ушырылатын 
ангидрид зиян  келт1ред1.
208

3. 
Ертен  Аскар  казак  драма  театрына  барар  едк  Кешке  таман 
жиналыс болады.
Eipece, не, немесе:
1. Акционерл
1
Х котам курылады. Улкен корпорация  курылады.
2. Мен Актогайга автобуспен барамын. Мен таксимен жетемш.
3. Редакция га 6i3 барайык. Олар барсын.
Сондыктан, вйткен!,  себебк
1.  Каланын  экологиялык  жагдайы  нашар  Кор шатан  органы 
коргау шаралары жеткш каз.
2.  ЖЭС  теменп  сортты  кем1рмен  жумыс  жасайды.  Кептеген 
калдыктар шыгады.
3. Мен казак тш н  тусшемш. Мен сездерш б1лемш.
4. Майра ешкайда барган жок. Емтнханга дайындалды.
27.5 Мына свйлемдерд! казак тонне аударыныз:
Переведите данные предложения на казахский язык:
Ербол  купил  газету,  а  Жаслан  -   журнал.  Максут  работает  в 
кооперативе,  а  Арман  работает  на  алюминиевом  заводе.  Автобус 
остановился  и  из  него  вышли  люди.  Аслан  живет  то  ли  в  Дачном 
микрорайоне, то ли в Усольском микрорайоне. Завтра у нас будет или 
семинар,  или  лабораторная  работа.  Ерканат  не  написал  письмо,  так 
как  не  было  времени.  Я  не был  на  занятиях,  поэтому  мне  непонятна 
тема урока.
27.6 
Бериген сез 
TipKecrepiH 
пайдаланып, салалас  курмылас 
сейлем жасаныз, такырып бойынша диалог курастырыцыз:
Используя 
данные 
словосочетания, 
составьте 
сложносочиненные предложения,  составьте диалог по теме:
езектт  сала,  Еюбастуз  кал асы,  облыс  енеркэоби  дамыган 
шаруашылык,  жас  маман,  улкен  зауыт,  кажетп  жумыс,  институтты 
бтргеннен  кеЙ
1
н,  шебер  болу,  енеркэопте  icrey, 
гылыми  кызмет, 
мемлекетпк кызмет
27.7 
Бершген сейлемге сннтакснспк талдау жасаныз:
Выполните синтаксический разбор данного предложения:
Олардан  баска,  компьютерлерде  cab,  Izh,  tar,  gz,  uue,  bz2,  iso
жэне т.б. мурагаттар колданылады.
209

27.8 
Асты  сызылган  сездерге  морфологиялык  талдау 
жасаныз: 
Выполните морфологический разбор подчеркнутых слов:
Бундайда файлдын елшем1  кшйрек  KeinipMeci  жасалады.
Косымша  тапсырма:  M niiui  окып,  ap6ip  2  жай  сейлемд! 
салалас 
курмалас 
сейлемге 
айналдырыныз, 
орыс 
Tiniue 
аударыныз, казак типнде жоспарын жасаныз:
Дополнительное  задание:  прочитайте  текст,  каждые  2  простых 
предложения 
превратите 
в 
сложносочиненные 
предложения, 
переведите  на  русский  язык,  составьте  план  текста  на  казахском 
языке:
Компьютерлер туралы
Алгашкы  компьютерлер  улкен  белменщ  аукымындай  болды. 
Оны  электронды  есеп  машинасы  деп  атады.  Дербес  компьютерлер 
акпаратты 
сактайды.  Оны/акпаратты/  ендеу 
кезшде 
есептеущ 
жещлдетедь  Дербес  компьютерге  «профамма»  деп  аталатын  нускау 
енп з
1
лед
1
.  «Профамманыц»  уш  ТУР*  бар:колданбалы,  жуй ел In i к, 
аспаптык.  Колданбалы  -   пайдаланушылардын  жумыс  icreyi  yuiiH, 
жуйелипк  -   колданбалы  прфамманыц  icreyi  уиин,  аспаптык  жаца 
профамма 
icTey 
yuiiH  керек.  XXI  гасырда  когамныц  калыптасуында 
информатика  мен 
компьютерлещйру  uieniyuii  роль 
аткарады. 
«Казакстан  2030» атты  президентпк сф атегияда ел1м1зде гылым, оку- 
агарту салаларында компьютерл1к базаны кушейту кездел1П отыр.
Уй тапсырмасы:
1)  жана  сездерд!,  сурактарды  пайдалана  отырып,  такырып 
бойынша кыскаша монолог курастырыцыз;
используя  новые слова,  вопросы  к тексту,  составьте  монолог по 
данной теме;
2)
  салалас 
курмалас  сейлем  жалгаулыктарыныц  4  тур!мен 
кез келген такырыпка сейлемдер курастырыцыз;
с  4-мя 
видами  союзов  сложносочиненных  предложений 
составьте предложения  /на любые темы/;
3)  эпиграфта  бершген  сездерд!  тус1нд1р1ц13,  С.Торайгыров 
туралы не 6i&neci3, айтып бершп;
объясните, 
как 
вы 
понимаете 
эпиф аф , 
расскажите 
о 
С .Т орайгырове.
28-сабак
Адамгерш1л1к юмде болса, соны ер  деп есепте
Макал
210

28-мэтш 
Тыныс белплер!
Мэтшмен  жумыс  icrey  кез
1
нде  тыныс  беяплерш   ен п зу 
ерекшемктерш де есте устау кажет.
Мэтзндеп  кос  нукте бел rid   сезден  кешн  бос  орын  калдырмай, 
б
1
рден жазылады, ал одан кейш мш дегп турде бос орын койылады.
Мэтшдеп  жакшалар  ондагы  угымга  жабыстырыла  койылады. 
Жакшадан  кейш ешкандай  тыныс  6&nrici  болмаса,  М
1ндетл  турде  бос 
орын калдырылады.
Тырнакшалар  iuiiiueri  угыммен  6ipre  жазылады.  Тырнакша 
ашылар  алдында  жэне  жабылганнан  кейш  ешкандай  тыныс  белпс! 
болмаса, М1ндетп турде бос орын калдырылады.
Тырнакша жабылар алдында нукте, yTip, yiipni  нукте,  кос нукте 
жэне  сызыкша  койылмайды.  Бул  танбалар  тырнакша  жабылганнан 
кейш косымша бос орын калдырылмай койылады.
Леп  6enrici,  сурак 6enrici  жэне  кеп  нукте тырнакшага алынган 
сездердо  камтитын  сейлемге  тутастай  катысты  бола  алады.  Бундай 
жагданда олар тырнакшадан кейш койылады.
Кеп  нукте  де  ортак  ереже  бойынша  жазылады:  онын  алдында 
бос орын калдырылмайды, ал сонынан бос орын  м1ндетп турде кажет. 
Егер  коп  нукте  леп  белпЫмен  не  сурак  белпамен  6ipre  келсе, 
бундайда белп мен ею нукте жазылады.
0 з туишпшзд! айкындайтын сурактар
1.  MdTiHAi енпзер алдында не icrey керек?
2.  Егер  тек  кана  бас  эрштермен  теру  кажет  болса,  кандай 
пернен! басу керек?
3.  Созш бас эрштен бастап теру ушш не icrey керек?
4.  Кос  нуктеш  пайдаланганда  кандай  ережеяерд]  есте  сактау 
керек?
5.  Мэт
1
ндеп жакшалар калай койылады?
6.  Тырнакша жабылар алдында не койылмайды?
7.  Тырнакшалар iiuiiiaeri угыммен  калай байланысты?
8.  Кандай  тыныс  6enrinepi  тырнакшага  алынган  сездерд

камтитын сейлемге тутастай катысты бола алады?
9.  Кеп нукте кандай ереже бойынша койылады?
Непзп тус1тктер 
кос нукте -  двоеточие 
жакшалар — скобки 
тырнакшалар -  кавычки 
кеп нукте -  многоточие
211

28-мэтш бойынша тапсырмалар
28.1  Мэтшд1  мэнерлеп  окыныз, берщгеи сезд!к аркылы орыс 
тыпне аударыцыз.
Прочитайте  выразительно  текст,  с  помощью  данного  словаря 
переведите на русский язык.
28.2 Мэтшде курмалас сейлем бар ма? Керсепщз.
Есть ли в тексте сложные предложения? Укажите их.
28.3 
Орыс liniHe аударыцыз: 
Переведите на русский язык:
Дамыган  ауыр  eHepKdci6i,  унем'  пайдаланамыз,  енеркэаптщ
эмбебап  саласы, жер ресурстары,  халык денсаулыгы, батаны белплеу, 
кызметп  жоспарлау, 
кептеген  езгер1стер,  тауардьщ  саласы, 
мемлекегпк кор, сапык телеу.
28.4 
Казак 
liniHe 
аударыцыз: 
Переведите на казахский язык:
Предпринимательство 
-  большое звено нашей 
экономики.
В Павлодарской 
области развита тяжелая промышленность.
Во всех  10 районах нашей области развит 
малый бизнес.
Сейчас  в  экономике  нашей  области  происходят  важные 
изменения.
Началось 
развитие среднего бизнеса.
Мы должны сохранять 
в чистоте окружающую среду.
Предприниматель обязан отвечать 
за качество товара.
Назар аударыцыз! 
Обратите внимание!
Сабактас курмалас сейлем 
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненные  предложения  в  казахском  языке  /   в 
отличие от русского языка/ не имеют союзов и союзных слов.
Сказуемое  в  придаточном  предложении  не  имеет  личных 
окончаний./ Сен сабакка 
дайынд ал ганда, 
ол ютап окиды./
Отсутствуют  определительные  и  изъяснительные,  поэтому 
сложноподчиненному  в  русском  языке  не  всегда  соответствует 
сложноподчиненное в казахском языке.
Сложноподчиненные  предложения  в  русском  языке  могут 
переводиться  как  простые  в  казахском./Он  сказал,  что  завтра  будет 
семинар.- Ол ертен семинар болатынын айттыУ.
В  казахском  языке  главное/басыцкы/ 
предложение  всегда 
стоит 
перед придаточным/ багыныцкы/ предложением.
212

Сабактас  курмалас  сейлем/ сложноподчненные  предложения/ 
бывают:
Мезпл
багыныцкы/вре
мени/
Кашан?кашанна 
н 
6epi?KauiaHra 
шешн?
-ган/-ген,
кан/кен+да/де,ша/ше,  га/ге 
дейш;  нан/нен  кейш,сои; 
галы/гел
1
, калы/кел
1
Максат
багынынкы
/цели/
Неге?не ушш? 
Не максатпен?
Исходный глагол+уипн 
Повелительная форма + деп
Себеп
багынынкы
/причины/
Неге?
Нел!ктен?не 
себе m i?
ган/гендан/кен+дыктан/дж 
тен 
или соц,кейш, себепп, 
ушш
Кимыл-сын
багынынкы
/образа
действия/
Калай?кайтып?
Корень глагола+-ып/-
1
п,-п,
-тын/-
1
тн+-дай/-ден,
-а,-е,-й
Карсылыкты
багынынкы
/уступительное/
Кайткенмен?кай 
тсе  де?не 
icrece 
де?
-ган/-геи,-кан/-кен+мен,
-са/-се+ да/де
бола тура, бола турса да
Шартты
багынынкы/усл
овия/
Кайтсе?
-са/-се
283  Бершген  сейлемдерде  багынынкы  сейлемге  жакша 
inline сура к койыцыз, багыныцкыныц турш аныктаныз:
В  данных  предложениях  в  скобках  укажите  вопросы  к 
придаточным, определите вид придаточного:
У лп: Оля келгенде (кашан?), мен сабакка дайындалып отырдым 
/Мезпл/.
Бул  тауар  сапалы  болгандыктан,  ол  шаруашылыкга 
кен 
пайдапанады.  Сабак  аякгалган  сон,  61з  бэршаз  «Баянауыл» 
кинотеатрына  бардык.  Окуды 
бтргеннен  кейш, 
6i3 
шагын 
кэсторында  жумыс  1стейм1з.  Университетке  калмай  келу 
yuiiH, 
6i3 
жатакханадан 
ж е и  
жарымда  шыктык.  Казак 
т ш н  
терешрек 
бглетн 
деп,  мен  Курска  катысып  журмш.  Денсаулыгы  нашарлау  болган 
c e 6 e n ri, 
ол  комиссиядан  ете  алмады.  Ерте  турып,  Саша  дене 
шыныктыру  жасайды.  Физика-математикалык  факультепнде  оку 
киын болса да, жаксы улгеретш студенттер аз емес.
28.6 Казак TiniHe аударыныз:
Переведите на казахский язык:
213

Придя  домой,  он  начал  читать  книгу  по информатике.  Хотя  мы 
много  занимаемся  спортом,  но  мы  еще  не  занимали  первое  место. 
Если  ты  сегодня  пойдешь  на  концерт,  то  и  я  пойду.  Я  не  понимаю 
текст, так как не  знаю значения слов.
28.7 
Сабактас  сейлемдермен 
такырып  бойынша  диалог 
курастырыцыз:
Используя сложноподчиненные предложения, составьте диалог:
- Мейрам,  ... не жатады?
-  Оган адамдармен tin табысу да керек шыгар?
-  Эрине,...
- ...  кызмет ецщр^стщ кай саласын  камтиды?
-...  кандай талаптар койылады?
-  Экологияны сактау да кажет пе?  ....
- Кызык екен! ТуЫщиргенще кеп ракмет!
-  Ал...
28.8 Бершген сейлемге синтакснепк талдау жасацыз: 
Выполните синтаксический разбор данного предложения: 
Тырнакща ж абы л ар алдында нукте, упр, упрл! нукте, кос нукте
жэне сызыкша койылмайды.
28.9  Асты  еызылган  сездерге  морфологиялык  талдау 
жасацыз:  Выполните морфологический разбор подчеркнутых слов:
Жана еже бастау ушш  «Enter»  пернесш басу кажет.
Косымша  тапсырма:  кызык  екен,  окыцыз,  казак  тонне 
кыскаша турде аударып  кершп:
Дополнительное задание: прочитайте, это интересно, переведите 
на казахский язык/в кратком виде/:
Гениальная калитка
Долгое время знакомые Эдисона удивлялись, почему так тяжело 
открывается садовая калитка в его доме. Как-то один из них заметил:
214


Такой  гений,  как  вы,  мог  бы  сконструировать  более 
совершенную калитку.
•  Мне  кажется,  -  ответил  Эдисон,  -  калитка  сконструирована 
гениально.  Она  соединена  с  насосом  домашнего  водопровода. 
Каждый, кто входит, накачивает в бак двадцать литров воды.
(Сурак: данапык тек кана галымга тэн  касиет пе?)
Y i тапсырмасы:
1) 
«Кэсшкер  кандай  болу  керек?»  такырыбы  бойынша 
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет