Казахский язы к


J  -а , -е  немесе  -й  журнакгарыныц  6ipiH  тайлам  койынызPdf просмотр
бет13/21
Дата03.05.2017
өлшемі16 Kb.
түріУчебник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

10J  -а , -е  немесе  -й  журнакгарыныц  6ipiH  тайлам  койыныз, 
сейлемдер курастырыныз:
Вставьте суффиксы  -а , - е  или -й ,  составьте предложения:
1) Мен электрондык пошта аркылы хабар  (отправлять).
2) Мен  жеке фирм ада  (работаю).
3) Fалымдар улкен улес (вносят).
4) Б
1
здщ  фирмага иесие (дается).
«Курдел! осы шак» кестесше назар аударыныз.
Обратите внимание на таблицу сложного настоящего времени.
Жекеше 
Typi
Кепше 
Typi
Мен 
сап алы 
тауар  дайындап 
отырмын
Б
13
  сапалы  тауар  дайындап 
отырмыз
Сен  сапалы  тауар 
дайындап 
отырсыц
Сендер  сапалы  тауар  дайындап 
отырсыцдар
С
1
здер  сапалы  тауар  дайындап 
отырсыздар
Ол сапалы тауар  дайындап отыр
Олар  сапалы  тауар  дайындап 
отыр
Сложная  форма  настоящего  времени  образуется  при  помощи 
неизменяемой  формы  деепричастия  смысловых 
вспомогательных 
глаголов  отыр,  жатыр,  тур,  жур  настоящего  времени.  Деепричастие 
образуется  при  помощи  суффиксов —
ып/-ш/-п: 
корень  оканчивается 
на  согласный  • 
un/in 
(курылу  —  курылып,  келу-келш);  корень 
оканчивается на гласный - 
п 
(ойнау- ойн ап).
10.4
  Кестеш  пайдалана  отырып,  бершген  епспктердш 
курдел
1
 осы шак формасын жасацыз: 
Используя таблицу, от данных 
глаголов образуйте форму сложного настоящего времени:
Айту,  дамыту,  сан алу,  аныктау,  уйымдастыру,  жауапты  болу, 
OHflipy.
10.5 
Суракгарга жауап бер
1
шз: 
Ответьте на вопросы:
- Ci3 кайда окып журс1з?
- Акпараттык технологиялар факультетшде окып ж ураз бе?
- Оку залында тэл1мгерлер не окып отыр?
- Секция га барып ж ураз бе?
134

- Ол дэрю залында не icren отыр?
- Олар электрондык схема туралы реферат даярлап жур ме?
- Окушылар зертханадан келе жатыр ма?
- Окытушы юммен сейлест тур?
«Есептеу 
техникасы 
жэне 
багдарламалау» 
тобынын 
студенттер
1
  аралык бакылау тестш орындап жатыр ма?
10.6 Курдел1 осы ш ак формасын жасаныз:
Образуйте сложную форму настоящего времени:
Информатика  мэселелерш  зерттеуге  гылыми  уйымдар  (улес
косу -  отыр).
Жеке фирманыц табысы  (темендеу -  отыр).
Ол «Управление ресурсами» такырыбын (зерттеу - жур).
10.7 Коп нуктенщ орнына керекп сез койыцыз:
Вставьте нужные по смыслу слова:
1 ... зерттеп журацдер.
2 ... катеш жоя алмай отырсыц.
3 ... кабылдап отыр
10.8 
Окыныз, 
орыс 
тййие 
аударыныз: 
Прочитайте, 
переведите:
• Сэлемет пе, Ахат!
- Кдйырлы кун!
- Кайдан келе жатырсыц?
- Ютапханадан келе жатырмын.
- Kasip кайда бара жатырсыц?
- Уйге бара жатырмын. Ал сен не icren отырсыц?
-  Мен  «Микропроцессорных  курылгы»  такырыбы  бойынша 
дайындапып отырмын.
- Надя кайда екен?
• Надя дэргс материалыи окып отыр.
• Ал Канат ше?
- Ол Интернет-кафеде жумыс icren отыр.
10.9 
Казак 
Tinine 
аударыныз: 
Переведите на казахский язык: 
Создай  скрытую  таблицу.  Они  уточняют 
запасы  (объем, 
размеры) 
вал юты.Блоки от 
-  
стандартный 
текстовой 
редактор.Компьютеры  бывают  разные.  Электронной  почтой  можно 
пользоваться  в  течение  суток. 
В  электронный  сервер  передается 
сообщение.
135

10.10 Берыген сейлем re синтаксиспк талдау жасаныз: 
Абонент  ез 
калауы 
бойынша  кушне  б1рнеше 
рет  ез
адресаттарымен  хат  алмаса  алады,  ейткеш  пошталык  сервер  тэушк 
бойы жумыс 
1
стейд
1
.
10.11  Асты  сызылган  сездерге  морфологиялык  талдау 
жасацыз:
Электрондык  пошта  кеп  жагынан  кзд1мп  пошта  кызмет! не
уксас.
Еске 
TycipiHi3,  к ай т ал ац ы з.
Косымша тапсырма: епспктердж шактарын белплец
1
з: 
Дополнительное задание: укажите время глаголов:
Казакстан кен банлыгы
Казахстан 
пайдалы  казбаларга 
бай.  XX  гасырдыц  30- 
жылдарынан  бастап  геологтар  мындаган 
кен  орындарын 
ашты. 
Караганды,  Балхаш,  Павлодар,  Жезказган,  вскемен  ipi  енеркэсш 
орталыктары 
салынды. 
Орталык  К,азакстанда  KOMip,  мыс,  цинк, 
марганец,  TeMip 
тагы  баска  металдар  бар.  Мунда  кем
1
р  ошагы  - 
Караганды  / 
коры 
50  миллиард  тонна/  орналаскан-  Дуние  жузше 
Еюбастуз 
KOMip 
бассейн!  де  эйпль 
Костанайда  Соколов-Сарыбай 
тем1р рудасыныц  ipi  кен  орны  ашылган.  Шыгыс  Казакстан  коргасын 
мен  цинкке  бай.  Батыстан  мунай,  жанар  май,  ас  т р д ар ы   шыгады. 
Актебеде никель кен орны бар.
С езд ж  
кен — полезное ископаемое 
кор/ы/- запас
пайдалы казба — полезное ископаемое 
салу — построить
Y
h
 тапсырмасы:
1) мэтшде белпленгеи ap6ip сезбен сейлем курастырыцыз; 
с каждым выделенным в тексте словом составьте предложение;
2)  эпнграфта  берьпгеи  сездерд!  калай  тусшес1з,  айтып 
бер1ц!з;
объясните, как вы понимаете эпиграф к тексту.
136

11- саба к
Келер урпакка тарихи мол мура 
Калдыру - б^здщ парызымыз
Санжар Асфендияров (1889-1938)
1 Ьмэтзн 
Микропроцессор
Микропроцессор  -  дербес  компьютердщ  ортангы  блогы.  Ол 
eceirri,  машинаныц  барлык  жумысын  б ас кару  ушш  жэне  акпаратпен 
арифметикалык жэне логикалык операцияны орындауга арналган.
Микропрцессор,  немесе  оны  эдетте  процессор  деп  атайды, 
компьютерлж  ми  болып  табылады.  Ол  6ip  немесе  б)рнеше 
интегралдык  нус ка  (схема)  негЫнде  курастырылады.  Процессор 
цифрлык акпаратты ендеу мен оны баскару урдкш (процесш)  жузеге 
асырады. 
Микропрцессор  багдарлама  аркылы  баскарылатын 
курылгы.  Ол  автоматгандырылган  жуйелерде  колданылады.  Баскару 
курылгысы  компьютердщ  барлык  бел»ктершщ  (компонентгершщ) 
жумысын  уйлеспредь  я гни  белгш  6ip  баскару  сигналдарын 
калыптастырып, кажетп уакытта оларды ж1берт тур ад ы.
Процессорде  ендеу  кез
1
нде  оган  тускен  деректердщ  мазмуны 
ушш  езшщ  уяшыгынын  iunci  жады  болады.  Оларды  регистрлер  деп 
атайды. Процессордыц регистрлер!нде деректер 6ip байтта, ею байтта 
немесе  сепз  байтта  орнапасуы  мумюн.  Регистрлер  машинаныц 
жотары тез эрекеттшгш камтамасыз ету ушш колданылады.
Микропроцессордыц ннтерфейспк жуйес1 процессордыц дербес 
компьютердщ баска курылгыларымен байланысын icxe асырады.
Оз тус!Н1пц13д! айкындайтын сурактар
1.  Микропроцессор - дербес компыотерд]ц кандай бел
1
П?
2.  Ол  HeHi орындауга арналган?
3.  Микропроцессор ненщ непз^нде курастырылады?
4.  Микропроцессор не аркылы баскарылатын курылгы?
5.  Ол кандай жуйелерде колданылады?
6.  Регистр деп н е т  атайды?
Непзп зус
1
Я
1
ктер
жад регистр! -  регистр памяти
карапайым операция -  простая операция
интерфейспк жуйе -  система интерфейса
баскару блогы -  блог управления
процессордыц мшездемеа -  характеристика процессора
байланысты icxe асыру -  осуществлять связь
137

11 -мэтжге арналган тапсырмалар
11.1 
М атж тн 
сурактарына  жауап  берШз. 
Ответьте  на 
вопросы  к тексту.
11.2  Непзп  туашктерге  назар  аударыныз,  сейлемдер 
курастырыцыз. 
Обратите  внимание  на  основные  понятия,  составьте 
с ними словосочетания.
Окыныз, назар аударыныз! 
Обратите внимание!
Откен in а к
жедел откен шак
eTicriK + ды/д1,ты/-п+ ж1ктйс жалгау
жазу жаз+ды+м/жаз+ды+к  (1ж), келу  кел+да+м/ кел+ди+к  (1ж) 
жаздын/ндар/ьщыздар / (2ж), келдщ /цдер/вдздер /  (2ж) 
жаз+ды(3ж), кел+дц (Зж)
бурынгы откен шак
I. 
eTicTiK 

ыл/in /n  

Ж
1
к п к  жалгау 
келу  кел+in+niH /ni3 (1 ж)
кел + in + сщ /андер/аздер/  (2ж)  кел+ in + Ti (Зж) 
ежелп откен шак
II. eTicTiK + ган/ген,кан/кен + ж11спк жалгау 
6iTipy  6iTip + ген + MiH/6i3  (1ж)
6iTip 
+ ген + 
cin 
/ыцдер/Ыздер  (2ж)
6iTip 
+ ген (Зж)
113 Мэтшнен ericTiKTepAi те pin жазып, кай шакта турганын 
бел плешз. 
Выпишите из текста глаголы, определите время.
У лп: сату — сатылу -  сатыл + гаи — бурынгы опгкен шак
11.4  Мына  етаспктерден  бурынгы  еткен  шак  формасын  (1- 
тур1н) 
жасаныз: 
От 
данных 
глаголов 
образуйте 
форму 
давнопрошедшего времени (1- способ): Улгк_____________________
Жекеше Typi
Копше Typi
1 -жак Орналас 
-  
ып -  пын
Орналас -  ып -  пыз
2-жак Орналас — ып — сын
Орналас -  ып — сын — дар 
Орналас -  ып — сыз -  дар
3-жак Орналас — ып — ты
Орналас 
-  
ып — ты
138

Жасалу,  косу,  бел плену,  сайлау,  жасау,  ашу,  icrey,  басталу, 
бастау, курылу, баскару,  ж!беру.
11.5  Мы на  елспктерд!  бурынгы  вткен  шак  формасына 
айналдырыцыз  (2 
-rypi): 
Or  данных  глаголов  образуйте  форму 
давнопрошедшего времени(2- способ):
Багдарламаныц 
да 
KeMuiLniinepi 
(болу).Микропрцессор 
компьютердщ тагы 6ip  журеп болып (табу). Ол б1рнеше интегралдык 
куска (схема) непзшде (курастырылу). Процессор цифрлык акпаратты 
(ендеу). Олар  барлык жасалган багдарлама уппн (жауал беру).
11.6 
Казак 
тиш е 
аударыцыз: Переведите на казахский язык:
Интегральная схема -  основа микропроцессора.
Мы создали электронное пособие.
Микропроцессор  относится  к  микропроцессорной  технике.
Микропроцессорная 
система 
-  
это 
вычислительная 
и
управляющая система.
11.7 Казак типндеп  мтпцдо  пайдалана отырып, «Процессор» 
такырыбы бойынша  монолог жасацыз.
Используя текст, cociавьте свой монолог на тему «Процессор».
11Л  Асты  сызылган  сездерге  морфологи ял ык  талдау 
жасацыз:
Тактшйс  жиипк  пен  разрядтылык  пропессордын  мшездемеа 
болып табылады.
11.9 Eepuiген свйлемге сннтакснспк талдау жасаныз:
Процессордын такплйс жиинп мегагерцте есептеледь
Еске  туарЫ з,  кайталацыз.  Косымша  тапсырма:  епспктш 
шактарын белплежз:
Астана -  бас кала
1997  жылдын  10 желтоксанынан  бастап  Акмола  - Казахстан нын 
бас  кал асы  болып 
жарияланды 
/1998  жылдан  бастап  Астана  деп 
аталады/. Кала Сарыарканыц солтусппнде Ecui езеншщ он жагасында 
орналаскан.  Астана  Онтуспк-  Ci6ip  жэне  Трансказакстан  тем ip 
жолдарыныц 
кнылысында 
тур.  Капа  халкынын  саны  500  мыннан 
астам.  Астана  -   мемлекетпц  саяси  орталыгы,  мунда  Парламент 
жумысын  журпэуде.  Астана  -   мемлекепмйздщ  ipi  гылымн,  мэдени 
орталыгы.
139

Уй тапсы рмасы :
1) С
0
зд
1
кт
1
  кайталаны з, жаттаныз;повторите, выучите слова;
2) « Мен б1петш сер1ктеспк» такырыбы бойынша 5-6 сойлем 
курастырыцыз;
по теме «Мен бьлетш cepiicrecTiK» составьте 5-6  предложений;
3) «Келер шак» такырыбын кайталаныз.
12-сабак
Б ш м а з  талант тас екен,
0
м
1
рщ уппн кас екен
Суптанмахмут Торайгыров (1893-1920)
12-мэппн 
MS 
PowerPoint деген не?
MS  Power Point - кермелерда  эз1рлеуге  арналган  Microsoft Office 
колданбалы  багдарламасы.  Корме  -  (Лздщ  кандай  да 6ip  кызметзщзге 
байланысты  материалды  усынуга  арналып,  компьютерде  жасалган 
слайдтардыц (бейне беттеп  кесиндер) корсетшмдш жиынтыгы.
Power  Point-тыц  непзп  мшдетз  -  акпаратты  кабылдаудыц  жэне 
есте 
сактаудыц 
ти1мдшпн 
арттыру 
максатымен 
кермелерда 
жоспарлау,  жасау  жэне  ондеу.  Корме  -  бул  диафильмдердеп  сиякты, 
6 ip a K  
K a 3 ip r i 
замангы  акпараттык  технологияларды  (компьютер, 
проектор  т.б.)  пайдалана  отырып  эз1рленген  слайдтардан  туратьн 
кыска 
эцпме. 
Слайд тар 
кызыкты 
суреттермен, 
сызбалармен 
безецщршген  жобаньщ  мазмундык  б е л т н   камтиды. 
Power  Point 
багдарламасы  мына эм1рлерд1  орындау аркылы  icxe  косылады:  Бастау
- Бас 
M93ip 
- Багдарламалар - Microsoft PowerPoint.
Бул да мэл1меттер табегш е жатады.
0 з  тус
1
Н
1
пн!ЗД
1
 айкындайтын сурактар
1.  PowerPoint-тьщ непзп мшдеп кандай?
2.  Корме деген не?
3.  Слайдтар неш  камтиды?
4.  Power Point кермелерге кандай пэрмендерда косуга мумкшдак 
беред1?
5.  Power Point багдарламасы кандай  эм1рлерд1 орындау аркылы 
icxe косылады?
Н епзп TyciHiKTep
колданбалы багдарлама — прикладная программа
жобаныц мазмундык 6eniri -  содержательная часть проекта
кыска эцпме -  короткий рассказ
140

непзп М1ндет -  основная задача 
акпаратты кабылдау -  прием информации 
тшмдЫюп арттыру -  повышения эффективности 
сызбалармен  безе naipui ген -  украшенная линиями
12-мэтш бойынша тапсырмалар
12.1 
Такырып  бойынша  жаца  сездермен 
сейлемдер 
курастырыцыз, окыныз.
Составьте с новыми словами предложения, прочитайте.
122  Мэт
1
нд|  окыныз,  вткен  такырыпта  кездескен  евздерд! 
атацыз.
Прочитайте  текст,  назовите  слова,  встречавшиеся  вам  в 
пройденных текстах.
123 Ken нуктешн орнына керектз сезд| койыныз:
Вместо точек вставьте нужные слова:
Power  Point  -   бул  кодданбалы  багдарламалардын  (одна  из). 
Керме - кызметке (связанная)  материалды усынуга арналган.
(Программы)  непзп  М
1
ндет
1
  - 
кермелерд1  жоспарлау, 
(создание), ендеу.
Керме - бул  слайдтардан (состоящий) энпме.
Бул багдарлама  -  мамметтер (перечень) деп те аталады.
12.4 «Келер шак» кестесше назар аударыныз:
Келер шак
Болжалды келер шак 
Максатты келер шак
(предположительное будущее) 
(будущее время  намерения)
ар/-ер /-р 
- мак/-мек, -бак/бек, пак/-пек
айт + ар + мын 
жаз + бак + пын
кер + ер + мш 
кес + пек + пш
сура+р+мын 
отыр + мак + пын
Келер шак имеет и форму ауыспалы келер шак:
12.5 
Мына  етзслктерден  болжалды  келер  шак  формасын 
жасацыз:  Образуйте  от  глаголов  форму  предположительного 
будущего времени: куру, жасау, бершу, сату, сатылу, жумсау, бел1ну
Улп: алу -  алар
141

12.6  Мына  епспктердщ   болжалды  келер  шак  формасын 
м 'к т е ц Ь :
Проспрягайте 
следующие 
глаголы 
в 
предположительном 
будущем времени:  Шыгу, енд!ру, алыну.
12.7 Орыс типие аударыныз:  Переведите на русский язык:
MS  Power  Point  -  компьютерде  жасалган  слайдтардын  (бейне 
беттеп кесюндер) керсетипмдк жиынтыгы.
Оныц  басты  мшде-п  -  акпаратты  есте  сактаудын  тюмдшптн 
арттыру максатымен  кермелерд1  жасау.
Корме  -  бул 
компьютер  мен  проекторды  пайдалана  отырып 
дайындалган слайдтардан туратьн  эцлме.
Слайдтар  суреттер  мен  сызбалармен  безецщршещ.  Слайдтар 
жобаньщ м аз мунды к б е л т н   камтиды.
Багдарлама 
Бастау  -  Бас  мзз1р  -  Багдарламалар  -  Microsoft 
Pow er Point
 SMipnepiH орындау аркылы  жасалады.
12.8 
Сейлемдеп 
епспктерд! 
болжалды 
келер 
шак 
формасына 
койыцыз: 
Поставьте 
глаголы 
в 
форму 
предположительного будущего времени:
Акпаратты 
есте  сактаудын  тш м д ш п н   арттыру  максатымен 
кермелерщ 
(жасау).  Слайдтардан  туратьн  эцпмеш   дайындауда 
компьютер,  проекторды  (пайдалану).  Слайд  эдем1 
суретпен 
(безенщршу).
12.9  Мына  ет1спктерден  максатты  келер  шак  формасыц 
курацыз:  От  данных  глаголов  образуйте  форму  будущего  времени 
намерения:
ещцру, 
беру, 
баскару, 
аныктау, 
ашу, 
игеру, 
орналасу, 
эшекейлеу.
12.10  Мына  ет1спктерд1ц  максатты  келер  шак  формасын 
Ж
1
ктец
1
з:  Проспрягайте  следующие  глаголы  в 
форме  будущего 
времени намерения:
Телену, ещиру, аталу, сату, жумсау
12.11  К азак т1лше аудары цы з:
Прикладная  программа,  обязательная  программа,  передать 
информацию,  подготовить  слайды,  украсить  слайды,  интересные 
сведения.
142

12.12 Бершген сейлемге сннтакснспк талдау жасаныз:
Керме  -  С|здщ  кызметЫзге  байланысты  материалды  усынуга
арналып,  компьютерде  жасалган 
бейне  беттеп  кесюндердш 
жиынтыгы.
12.13  Асты  сызылган  сездерге  морфологиялык  талдау 
жасаныз:
Бул  багдарлама  -  кермелешп  эз1олеуге  арналган 
колданбалы 
багдарлама.
Косымша тапсырма: окыныз, аударыныз /кыскаша/:
Мыслитель синтетического ума
Подъем  Центрально  -   Казахстанского  региона  стал  моделью 
размещения 
и 
развития 
производительных 
сил 
республики. 
Специальных трудов  по экономике  Каныш  Сатпаев  не  публиковал, 
экономистов  никогда  не  поучал.  И  никогда  я  не  наблюдал  за  ним, 
чтобы  он  посмел  счесть  себя  знатоком  в  системном  анализе.  А  ведь 
пример  Жезказгана 
ставит  его  в  один  ряд  с  авторами 
первопроходческих  трудов  этого  научного  направления.  Я  не 
сомневаюсь: останови он выбор на постижении любой другой отрасли 
знаний -  он и там бы достиг выдающтхся результатов.
Мыслители  синтетического  ума  рождаются  крайне  редко. 
Наиболее  известные  ученые  синтетического  склада  интеллекта 
широко  известны.  Леонардо  да  Винчи,  Эйнштейн,  Сахаров...  Они 
были  во  всем,  за  что  ни  брались,  гениальны.  И  к  такой  особой 
организации ума мыслителя я смело отношу и Сатпаева.
(Ш. Чокин)
Создж
Производительные силы - енццрпш купггер
Научное направление -  гылыми багыт
Высокий результат -  ж отары нэтиже
Достиг бы -  жетер ед!
Гениальный мыслитель -  дана ойшыл
Уй тапсырмасы:
1)  «Павлодар  облысы»  такырыбы 
бойынша  диалог 
курастырыцыз; составьте диалог по теме «Павлодар облысы»;
2) сезд1ктт кайталаныз, жаттацыз; повторите словарь;
3) эпиграфты тус!
1
ш р щ
1
з; объясните эпиграф;
4) эпиграф авторы туралы не 6frieci3, айтып берЫз.
143

13-саба к
Ойлана 
ецбектенудщ 
кандайлык 
зор 
жацарткыш 
куат-куин  барын умытуга болмайды
Курмаш Нургалиев 
(1925-1988)
13-мэтш 
Powe Point терезеанщ курылымы 
PowerPoint  терезесшщ  курылымы  Windows  косымшалары 
терезелершщ 
дэстурл1 
курылымы 
сиякты. 
Ол 
жекелеген 
элементтер1мен  ерекшеленедк  Такырып  жолагы  кужат  атауын  жэне 
терезен! баскару батырмаларын  камтиды.  Стандартты куралдар устел1 
PowerPoint  эм1рлершщ  басым  б о л т н щ   батырмаларынан  ту рады. 
Слайдтардыц  юийрейплген  улплер1  керме  слайдтары  арасында 
жылдам  ауысып  журуге  арналган.  Жумыс  аймаш   -  слайдтарды 
жасауга,  о нда  нысандарды  -  мэтищи,  суреттердц,  диаграммапарды, 
клиптердь  дыбыстарды  орналастыруга  арналган  аймак.  Тапсырмалар 
аймагы  агымдагы  тапсырмалар  Ti3iMiH  камтиды.  Сурет салу  куралдар 
устел1  сызбалык  нысандармен  жумыс  icreyre  арналган  эм1рлерд1 
камтиды,  карапайым  эсерл1  суреттер,  эмблемалар  жасауга,  мэтщщ 
эдем1 eiin безенд!руге мумшщцк бередь
Yстел  (жумыс устел1) -  дисплей экранындагы  пайдаланушыга 
ыцгайлы  терезе  б о л т .  Онда  жуйеш  баскару  органы  орналасады 
немесе багдарламалык ешммен жумыстар орындалады.
Оз тусш п щ зд ! айкы ндайты н сурактар
1.  MS Power PointneH кандай жумыс жасайды?
2.  Power Point багдарламасы кандай эм1рлерщ орындау аркылы 
icxe косылады?
3.  PowerPoint Tepe3eciHin курылымы туралы не бшесщ?
4.  PowerPoint жумысында немен ерекшеленед!?
5.  Сурет салу куралдар устел1 кандай жумыс аткарады?
6.  Жумыс аймагы не ушш  арналган?
7.  Жалпы айтканда, жумыс у стел i деген не?
Herhri TYciHiKTep 
Терезе курылымы -   строение окна 
Дэстурл1 курылым  - традиционная структура 
Жекелеген элементтер1 — отдельные элементы 
Такырып жолагы  - строка тем 
Кужат атауы -  название документа 
Жылдам ауысу -  быстро сменяться
144

Жумыс аймагы -  рабочее пространство
Тапсырмалар аймагы -  перечень заданий
Агымдагы тапсырмалар  - текущие задания
Мумкщщк беру -  давать возможность
13-мэт1н бойынша тапсырмалар
13.1  Мзтзнде  аздщ   мамандыгынызга  байланысты  кандай 
сездер кездесп? Атаныз.
Какие слова, связанные с вашей  специальностью, встретились в 
тексте? Назовите их.
13.2 
Мамандыкка 
байланысты 
сездермен 
сейлемдер 
курастырыцыз,  сейлемдердеп  е-лспктердж  шак  формасын 
керсеташз.
Составьте  с  ними  небольшие  предложения,  назовите  глаголы, 
укажите их время.
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет