Казахский язы кPdf просмотр
бет12/21
Дата03.05.2017
өлшемі16 Kb.
түріУчебник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

жэне  гылыми  асетйлзктермен  танысып,  оларга  еркеннетп  елдщ 
азаматы peri ид е улесщ!зд1 косып, ез1щзд1 дуииенщ 
6
ip кшпсене бвл
1
п 
репнде  сезшу  мумюндтне  не  боласыз. 
Интернет  (iriuii  dpi плен 
жазыпса)  -   TCP/IP  хаттамапары  непз1нде  желнралык  байланысу 
технологиясы.
СщдЬс
Жылдам -  быстро
аукымды -  глобальный
хатгама -  протокол
ереже -  правило
маимет -  сведения
жеке менппк -  частная собственность
же-пспк -  достижение
еркениетп -  развитый
улес косу -  внести вклад
сез1ну -  чувствовать
угым -  понятие
Уй тапсырмасы:
1
)  такырып  бойынша  диалог  курастырыныз;  составьте 
диалог по теме;
2
)  жака  свздермен  соз  таркестерж  курастырып,  дэптерге 
жазыныз;  составьте  с  новыми  словами  словосочетания,  запишите  в 
тетради;
3)  «Багдарлама  жасау  -  енер»  сез  Tipiceciiuieri  eTicTiicriH 
буйрык  рай  формаларын  жасаныз;  образуйте  повелительные 
формы от словосочетания «менеджмент-баскару»
123

8-сабак
Ойлау адам ем1ршде аса кымбат орын апады
Ойлай б1петша адам - шын магынасымен адам
Магжан Жумабаев (1893-1938)
8
- МЭТ
1
Н 
Интернет протокол
Интернет  -  
6ipHeiue 
протоколдарды  камтитын  элемдеп 
компьютерлер  мен  жел1перщ 
6ipiicripin, 
олардыц  озара  эрекеттесуш 
камтамасыз ету mi жель
Интернет  жуйеа  1969  терт  есептеу  орталыгын  6ipiicripin, 
компьютер 
жешсш 
юке 
косудан 
басталды. 
Жел
1
 
куруды 
каржыландырган 
АКД1 
корганыс 
министрл
1
гтщ  перспектив!! 
жобаларды  зерттеу  aremiri  (Advanced  Recearch  Project  Agency) 
болгандыктан,  жел1  алгашында  ARPANET  деп  аталды.  ARPANET 
желюнде  дерек  тарату  уш**1  датаграмма  эдоЫ  деп  аталган 
каттамаларды  (пакеттерд1)  жалгау  эдгсш  пайдапанып  ал  онын  жумыс 
icrey  ережесш  Интернет  протокол  (Internet  Protocol  IP)  деп  атады. 
Интернет (Inter-Net) (Интер+жел!) деп аталуы да осымен байланысты. 
Жел1мен дерек катгамаланып (пакеттелшш) таратылады.
Датаграмма эдйн деп  аталган  каттама эдгсш  1960  жылдьщ орта 
кезшде  АКД1  галымы  П.  Берн  усынган.  Желшердщ  дерек  тарату 
кызметп 
протоколмен 
аныкгалады. 
Протокол 
дегешм13 
пайдаланушылардыц  ж ел ire  енуш  жэне  6ip  жел1  мен  еюнпп  желшщ 
акпаратпен  апмасуын  камтамасыз ететш ереже.  Протокол электронды 
курылгымен  окылып,  ецделедь  Кез  келген  байланыс  белгш  6ip 
ережеге немесе протокол га непзделедь
Жел
1
  протоколын  сипаттау  логикалык  жэне  процедурами к  деп 
exire белше,щ.
Логикалык  сипаттамада  протоколдын  курылымдык  бол1ктерш 
бйшретш  магына  керсетшедь  Жел1мен  дерек  тарату  б1рнеше 
каттамалар  аркылы  icxe  асырылады,  олар:  пайдаланушыныц 
курылгысын  жел1  арнасына косу жэне ажырату, дерек тарату, акпарат 
агынын баскару т.б. кызметп к каттамалар.
Процедуралык сипаттамасы  протокол ережес!  бойынша каттама 
кызметтершщ орындалу тэрпбш керсетедй олардыц кандай жагдайда, 
кай кезде, кайсысын пайдалану керекппн керсетедк IP протоколыньщ 
баска  жел i л ер  технологияларымен  салыстыргандагы  утымды  жагы 
оныц 
каттаманы 
багыттай 
алуы. 
Багыттаудын 
жалгаудан 
айырмашылыгы,  жел!  торабында  кабылданган  каттаманыц  кай 
байланыс  жолымен  таратылатынын  сол  сэтте  желшщ ез!  аныктайды.
124

............алдан  -   ала  тарататын
шжигеум1^ « * ^ " и п ' ИТгаМаИЫИ 
жолын дайындап тирады.
е л у с Ы п н Ы  .йаычдайтьш с и » « » р
3.  Протокол дегетмп не? Ол калаи в 
7
4.  Интернет желнпнде 
кандай 
пР°гг° |“м!даР  TvnJieo;H 
атаныз.
5.  Протоколдын желна неше турге бвлшещ.  Турлер
Непзп туснйкгер
Интернет жуйео -  сеть Интернет
дерек тарату кызметт — служба распространения данных 
камтамасыз eiynii жел! - обеспечивающая сеть 
датаграмма эдю -  метод датаграммы
кызметт  протоколмен  аныкталады  -   работа  определяется 
протоколом
перспективалы жобалар -  перспективные проекты
акпарат агынын бас кару -  управлять движением информации
8-мэтш бойынша тапсырмалар
8.1 Магпид! мэнерлеп окыньп, орыс тйнне аударыцыз.
Прочитайте выразительно текст, переведите на русский язык.
М М п п п ™  болымсьп формасын жасаны] (у лп  бойы нш а!.
^ Р » У * «  отрнц^ьнук, форму гяагам (по ^
П 7 * ЫИШ“ >- 
»  •  таР а  « Ф
- Ю
Д Н
с Г ^   « н е
Улп- 
н 
ную 
глагола (по обра
pJSL.*"
 
-  ™р»  « р ^ о д Л
пайдалану, 
’ а д “>’ *“ “ »•таайындау, пайдалану
Г-—.__  
3
I ласные 
------------- -
^норные  р ,л,й
жарияла
внд'ф 
ЖаРиялама
кел 
внд’фме
,   ——-----—   Кой 
келме
---------------------—
койма
шешу,

сонорные м, н, ц
жаз
жазба
сен
сенбе
жец
жецбе
глухие согласные
-па/ -пе
звонкие б, в, г, д
сат
сатпа
жабу- ж ап /ассимиляция/
жаппа
8.3 
Кеп  нуктешц  орнына  керекп  eTi сикли  болымсыз 
формасын  койыцыз. Диалогты жалгастырыцыз:
Вместо точек  вставьте  нужные  глаголы  в отрицательной  форме. 
Продолжите диалог:
- Менеджмент, менеджер туралы  окыдын ба?
- Иэ, окулыктан окыганмын.
-  Маган  сол  окулыгыцды  берпп.  Кггап  ез1цде  ме?  Эз1рше 
ешюмге /не давай/....
- Бул  ютапта баска да экономикапык угымдар туралы жазылган. 
Мысалы,  бюджет,  салык,  инфляция,  котерме  сауда  туралы  б!рдеце 
6LneciH бе?
- Жок, /не знаю/.
- Ал, нарык ж о тн д е бшетпшцщ айтшы.
- Нарык туралы  сен /не говори/, ез1м де бш ем т.
8.4 Казак ттлшен орыс TiniHe аударыцыз:
Переведите с казахского языка  на русский язык:
Арнайы  багдарлама,  арнайы  багдарлама жасау,  максатка жету, 
максатка  жету  уппн,  протоколдыц  кэдэылымдык  белйстер!,  жел
1
мен 
дерек тарату, б1рнеше  каттамалар аркылы icxe асыру, 
xceni арнасына 
косу,  дерек тарату, акпарат агынын баскару,  кызметпк катгамапар.
8.5 Кеп иуктенщ орнына дурыс жалгауларды койыцыз:
Вместо точек вставьте правильные окончания:
Логикалык  сипаттама... 
курылымдык  бол1ктер... 
6LaaiperiH 
магына...  корсети1ед1.  Жел1...  дерек  тарату 
6ipH enie 
каттама  аркылы 
icxe асырылады.
8.6 Мэт
1
нге  койылган  сурактар аркылы такырып  бойынша 
диалог курастырыныз.
С помощью данных выше вопросов к тексту составьте диалог по
теме.
126

8.8  Мэипннщ  мазмунын  казак  тиинде  кыскаша  айтып 
бершз. 
Кратко передайте содержание текста на казахском языке.
Еске 
T y c i p m i s ,  
кайталаныз.
8.9 
Мэтзндеп гпспктердщ болымсыз формасын жасацыз:
Укажите глаголы, образуйте от них отрицательную форму:
Казакстаи
Казакстанныц 
жер к ел ем i 

2717300 
шаршы 
шакырым. Жершщ 
40 пайызы - озен, кол, тещз, S0 пайызы — 
шел 
мен 
швлейт, 
10 пайызы
-  таулы  жер.  Казахстан нын  батысы  Астр ах ан  дал ал ары  мен  Каспий 
тешзшен  басталады.  Шыгыска  карай  Алтай  тауларына,  Кытай 
шекарасына дейш  3000  шакырым.  Солтуспп  Батые  Ci6ip  ойпатынан 
басталады. 
О цтустт 
Тянь-Шань 
тауларынан 
Орта 
Азия 
республикаларына  дейш  1900  шакырымга 
созылып  жатыр. 
Барлык 
шекарасы  15 
мыц шакырымнан астам. 
(Н. Баяндин)
8.10 
Бер1лген свйлемге синтаксист™ талдау жасацыз:
Сделайте синтаксический разбор данного предложения:
Протокол  деген!М13  пайдаланушылардын  жел ire  енуш  жэне  6ip
жел1  мен  екший  желшщ  акпаратпен  алмасуын  камтамасыз  ететш 
ереже.
8.11  Асты  сызылган  евздерге  морфологнялык  талдау 
жасацыз:  Сделайте 
морфологический разбор подчеркнутых слов:
Кез  келген  байланыс  белгш  6ip  ережеге  немесе  протоколга 
непзделедь
Косымша тапсырма:  казак тыйне аударыныз/кыскаша/:
Дополнительное  задание:  переведите  на  казахский  язык 
/вкратце/:
На  территории  Казахстана  насчитывается  85 
тысяч 
больших  и 
малых  рек.  Длина  семи  рек  превышает  100 
км  (Иртыш,  Ишим, 
Тобол,  Урал,  Сырдарья,  Или,  Чу).  Они  относятся 
к 

основным 
/непзп/  бассейнам:  Северного  Ледовитого  океана  и  внутреннему 
бессточному  озерному  бассейну.  К  бассейну 
Северного  Ледовитого 
океана  /Солтуспк  Музды  мухит/ относится  Иртыш  с  притоками 
Ишим/Ecui/  и  Тобол.  Дпина/узындыгы/ 
Иртыша 
-   4284 
км, 
в 
Казахстане  протекает 
около  1700 
км. 
Притоки  Ишим  и  Тобол 
впадают в Иртыш за пределами Казахстана.  Большая часть рек страны 
относится 
к 
внутреннему бессточному бассейну, они  впадают в озера: 
Каспийское, Аральское и Балхаш.
127

1)  мэтшде  бел плен ген  свздермен  гпсгпю !  сез  TipicecTepiH 
курасты ры ны з; 
С  выделенными  в  тексте  словами  составьте 
глагольные словосочетания;
2)  эпиграфта  берипен  белг1л!  акыннын  сездерш  орыс тииие 
аударыныз, 
Магжан 
Жумабаев 
туралы 
кыскаша 
айтып 
берщ!з/казак  типнде/; 
переведите  данные  в  эпифафе  слова 
известного поэта на руссский язык,  вкратце расскажите, что вы знаете
о Магжане Жумабаеве;
3) 
«Ет
1
спкт
1
ц 
шактары» 
такырыбын 
кайталаиыз, 
мысалдарды  мэтжнен  алыцыз; 
повторите  тему  « Е п сп кп ч  
шактары», для примеров используйте глаголы из текста.
9-сабак
Оз
1
 бшумен езгелерге 6inaipy ею  баска,
Бшгешн Kicire б иш ру...ез алдына 6ip гылым
М1ржакып Дулатов  (1885-193S)
9 - мэт
1
н  IP хатгамасы
IP 
хаттамасыныц 
басты 
ерекш елт 
таратушы 
мен 
кабылдаушынын 
арасында 
байланыс 
куру 
жэне 
хатгаманын 
акпарапык 
бел1м1ндеп 
дерекпц 
толыкгыгын 
тексеру/и 
карастырмайды.  Соидыктаи,  дерек  тарату  уийн  же л 
i r e  
косылгаи 
компьютерлерд1 
6 i p - 6 ip iM e H  
жалгау,  б!рнеше дерек  агынын  баскарып 
жэне 
катесш 
тузету, 
ретс1з 
келген 
каттамаларды 
реттеу 
MyMidHAiKTepiH  камтамасыз  ету  максатында  1974  жылы  АКЩ 
галымдары  В.  Серфа  мен  Б.  Кан  тасымалдаушы  TCP  (Transmission 
Control Protocol) хаггамасын дайындап бтрд1.
Бурын  IP  (Internet  Protocol)  хаттамасыныц  макс аты  жешге 
косылган  компьютерлер  арасына  хаттамалар  немесе  датафаммалар 
тарату  болса,  ТСМ  хаттамасы  IP  хаттамасыныц  TCM/IP  хаттамасы 
деп аталды.
Жел1 торабында хаттаманы ецдеу ypAiciH жецшдету максатымен 
ATM  (Asinhronous  Transfer  -   Mode  Асихронды  тэрпппен  жетюзу) 
стандарты 
усынылды. 
ATM 
технологиясыныц 
epeiau&niri 
IP 
хаттамасы болсын немесе цифрлык дауыс сигналы болсын, кез-келген 
цифрлык  сигнал  узындыктары  кыска дашыкка  бел1нед1.  Багытталган 
уяшыктыц 
кай 
жакка 
ж
1
бершет
1
н
1
 
транзитпк 
тораптарда 
стандартталып  аныкталады.  ATM  стандарты  оптикалык  талшыкгы 
байланыс жолын пайдаланады.
YU  тап сы рм асы :
128

Оз TyciHiriwfli айкындайтын суракггар
1.  IP хатгамасынын басты ерекш елт  кандай?
2.
  Тасымалдаушы 
TCP 
(Transmission 
Control 
Protocol) 
хаттамасын кандай галымдар дайындап 6itipfli?
3.  ATM  (Asinhronous  Transfer-Mode,  Асихронды  тэртшпен 
жетюзу) стандарты не ушш усынылды?
4.  ATM технологиясынын ерекшелю кандай?
5.  ATM стандарты кандай жолды  пайдаланады?
Н е п з п  
TyciHiKTep
басты ерекшел1п -  главная особенность 
байланыс куру -  установление связи 
дерек тарату -  распространение данных 
катесш тузету -  исправление ошибок 
вцдеу удерюн жещлдету -  облегчение процесса обработки 
цифрлык дауыс сигнал — цифровой голосовой сигнал 
кыска уяшыкка белiну -  деление на короткие гнезда 
компьютерлерд1 
6ip-6ipiMeH 
ж ал 
ray  
-  соединение  компьютеров 
друг с другом
асихронды тэрпппен жетюзу -  передача асинхронным способом
9- мэтш бойынша тапсырмалар
9.1  ManiHAi окыцыз, жаца сездерге иазар аударыцыз. 
Прочитайте текст, обратите внимание на новые слова.
9.2 Орыс тийне аударыцыз: 
басты ерекш елт -  
байланыс куру * 
акпаратгык бвл1м -
дерек тарату - 
ж ел ire косылу - 
камтамасыз ету максатында -
9.3  Сейлемдерд!  орыс  liniHe  аударыцыз,  епспктердш 
шактарыи  белплец1з: 
Переведите  предложения  на  русский  язык, 
укажите время глаголов:
1974 
жылы 
АКД1 
галымдары 
тасымалдаушы 
TCP 
(Transmission  Control  Protocol)  хаттамасын  дайындады. 
Жел1 
торабында  хаттаманы  ецпеу  yAepiciH  жецьпдету  максатымен  ATM 
стандарты  усынылды. 
Кез-келген  цифрлык  сигнал  узындыкгары
129

кыска  уяшыкка  белшедо. 
ATM  стандарты  оптикалык 
байланыс 
жолын  пайдаланады.
9.4 
Сейлемдерд!  аяктацыз,  ет
1
ст
1
ктерд|  ауыспалы  осы  шак 
формасына  койыныз: 
Закончите  предложения,  поставьте  глаголы  в 
форме переходного настоящего времени:
Таратушы мен кабылдаушынын арасында байланыс /бывает/.
Жел
1
ге компьютерлер /подключаются/.
Р ет аз келген каттамалар /регулируются/.
Жел ire  косылган  компьютерлер  арасына 
датаграммалар 
/ рас пространяются/.
Г рамматикалык кестеге назар аударыныз!
Ауыспалы  осы  шак/келер  шак  —  настоящее  -  будущее 
переходное время-образуется так:
Ауыспалы осы шак - 
Переходное настоящее время 
Обозначает  /по  контексту/ 
настоящее и будущее время
Корень 
глагола+ 
суф.-а/-е/-й 

личное окончание:
Мен  осы  университетте  окимын- 
настоящее время.
Мен  ертец  ютапханага  барып,  ютап 
окимын-будущее время.
9.5 Етзспктердщ ауыспалы осы шак формасын пайдаланып, 
диалог курастырыцыз:
Используя временные формы  глаголов, составьте диалог:
-   Багдарламашы  . . .
-  Жылдамдыгы  . . .
-  . . .   косы лады.
-   Калай . . . !
-   И э , . . . !
9.6 Казак тзлше аударыныз:
Облегчить процесс обработки.  Использовать способ связи. Тема 
моей  дипломной  работы  -   «Файловая  система».  В  архиве  можно 
сохранять 
программы. 
В 
системе 
мультимедиа 
используется 
анимация.
130

Грамматнкалык минимум
От  исходной  формы  глагола  в  казахском  языке  образуются 
путем 
прибавления 
суффиксов 
и 
окончаний 
все 
личные 
грамматические  формы.  Исходная  форма  глагола  имеет суффикс  -у   : 
кет -  у ,аш -  у , соответственно в русском языке  : уходи -  ть,  откры -  
ть.  Только  в  казахском  языке  исходная  форма  глагола  переводится  и 
как имя действия, и как само действие :  кет -  у -  уход, уходить, аш -  у
-  открытие, открыть.
9.7 Казак тинне аударыныз:
Знание процесса очень необходимо.
Мое право -  все знать. Ее  уход  меня удивил.
Мне надо быстро уйти.
Учеба -  наша обязанность. Надо хорошо учиться.
Его письмо очень красиво.
Надо написать семестровую работу.
К ерекп  сездер:  Mi идет,  тан  калдыру,  семестрлж,  керек,  кажет, 
кдоык
9.8 
вткецш   еске 
TycipiHi).  Mvriiui 
окып,  орыс  типне 
аударып, мазмуныи казакша айтып бер|Ц13.
Повторите  пройденное.  Прочитайте  текст,  переведите  на 
русский язык, передайте содержание на казахском языке.
9.9  Асты  сызылган  сездерге  морфологи ял ык  талдау
жасацыз: 
Багытталган  уяшыктыи  кай  жакка  ж1бер1летш1
транзитпк тораптарда стандартталып аныкталады.
9.10 Бершген сойлемге синтаксистзк талдау жасацыз:
Ол  таратушы  мен  кабылдаушынын  арасында  байланыс  куруды 
жэне  хатгаманыц  акпараттык  бел1М1ндеп  деректщ  толыктыгын 
тексеруда карастырмайды.
9.11  0ткенд|  еске  TYcipiHi3.  Marina!  окып,  орыс  тийне 
аударып, мазмунын казакша айтып бер|цЬ. 
Повторите пройденное. 
Прочитайте текст, переведите  на русский язык, передайте содержание 
на казахском языке.
Еске TYcipiHis, кайталацыз!
131

9.12  Окыцыз,  аударыныз,  епспктерд!  керсетш,  шактарыи 
аныктаныз: 
Прочитайте,  переведите,  укажите  глаголы,  определите 
их время:
Казакстан
Казахстан 
Еуразия 
материпищ 
тешрепнде 
орналаскан. 
Казахстан  —  коп  ултты 
егеменд1 
мемлекет.  Халхынын  саны 
16,7миллнонн  адам.  Мемлекетпц  14  облысында  126  улттыц  OKumepi 
тирады.  1991  жылгы  желтоксаннын  16-нда  Казахстан 
тэуелаз 
республика 
болып 
жариялаиды. 
1992  жылы  Республиканьщ 
елтанбасы,  туы,  энураны  бектлдк1995  жылгы  тамыздыц  30  -нда 
Казакстаннын Конституциясы -  Ата зацы -  
кабылдаиды.
Казахстан  кептеген  дуниежузшк,  халыкаралык  уйымдардыц 
мушеск  Сонын  iuiiiwe  BipiKKen 
¥лттар  ¥йымыныц  /Б ¥¥/ 
да 
Mynieci болды.
Yfi тапсырмасы:
1)  мэтзнде  кездескен  жаца  создердщ  кемепмен  диалог 
курастырыныз;
с помощью данных в тексте новых слов составьте диалог;
2) 
Мйржакып  Дулатовтыц  шыгармаларыи  еске  тус1рщ13, 
казак типнде айтып берЫз;
вспомните  произведения  Миржакыпа  Дулатова,  расскажите  на 
казахском языке.
10-сабак
Охыса коз1, кеюрегшщ хоз1 ашылады
Коз1 ашылса, айтпай-ах, нускамай-ак, ымдамай-ак кез
1
 керед1
Сэкен Сейфуллин
10- мэтш 
Электронды к пошта
Электрондык  пошта  Интернетпц  аса  мацызды  акпаратты 
ресурсы  болып  табылады.  Электрондык  коммуникациялар  -  жаппай 
кепш ш к  хуралы.  Ол  аркылы  халыкаралых  компьютерл1к  жел1перден 
хабарлар кабылдауга немесе ж1беруге болады.
Электрондык  пошта  коп  жагынан  кэд
1
мп  пошта  хызметше 
ухсас.  Корреспонденцияны  пайдаланушы  ез  жумыс  орнында  пошта 
дайындау 
багдарламасымен 
немесе 
мэт!нд1к 
редактормен 
дайындайды. 
Содан 
кешн 
пайдаланушы 
пошта 
жонелту 
багдарламасын  шахыртуы  керек, сол  аркылы  женелтташтщ пошталык 
серверше  хабарлама  ж1бершедь  Ол  ез  кезепнде  оны  адресаттыц 
пошталык  серверше  ж1беред1,  онда  арнайыбагдарпама  поштаны
132

сурыптаумен  жэне 
пайдаланушылардын  жэппктерше  Ж1берумен 
айналысады.
Поштаны  алу  багдарламасы  icxe  косылганнан  кейш  адресат  ез 
пошталык 
сервер
1
мен 
косылуды 
орнатып, 
ез 
атына 
кел ген 
хабарлардын  бэрж  кай та  ж1беруд1  уйымдастьграды.  Пошталык 
серверлер 
Же л 
ire 
туракты 
косылып 
турады. 
Хат 
алмасуга 
катысушылар  олармен  косылуды  кажеттшпне  карай  орнатады. 
Поштаны  интернетпн  турий  cepeepnepi  аркылы  да  алып,  ж1беруге 
болады. Пошталык сервер тэул!к бойы жумыс icreitoi.
Электронды  поштаныц  жаксы  жолга  койылган  жуйеа  -  
Ti л десуд in  ыцгайлы  aflici  гана  емес,  сондай-ак  топлен  жумыс 
аткарудыц  да  ыцгайлы  жуйеа.  Каз1рп  кэсшорын  уш'ж  бул  шын 
мэшнде  электронды  жуйе.  Ол  тез  dpi  дурыс  шеппмдер  кабылдауга 
кемектеседь
(К. Аганина, С. Мусабеков)
Оз TyciHiriqiiAi айкындайтын сурактар
1.  Электрондык  пошта  интернетпн  кандай  акпаратты  ресурсы 
болып табылады?
2.  Электрондык коммуннкацнялардыц жалпай  кепшипк кур алы 
болатындыгына коса, ол аркылы не icrreyre болады?
3.  Электрондык пошта кандай пошта кызметше уксас?
4.  Корреспонденцияны пайдаланушы калай дайындайды?
5.  Пошталык серверлер жел1ге калай косылып турады?
6.  Поштаны  Интернетпн  турл1  серверлер!  аркылы 
ж1беруге 
бола ма?
Непзп тусшкгер 
кэд
1
мп пошта -  обычная почта 
корреспонденцияны пайдаланушы - пользователь 
корреспонденции
женелту багдарламасы -  программа передачи 
пайдаланушылардын жэцлктер1 -  (электронные) ящики 
х 
пользователей
ыцгайлы эд
1
с -  удобный метод 
тэулш бойы • круглосугочно
10 - мэтш бойынша тапсырмалар
10.1 - мэтшде кездескеи сездерд! атаныз (алты сез).
Назовите слова, знакомые нам  из 9-текста (б слов).
133
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет