Кафедрасының меңгерушiсi / к т. нжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата04.05.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Овладение  методами  и  основами  построения 

информационных 

систем 


и 

устройств 

формирования, передачи, приема и обработки 

сигналов 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  есептеуіш  жұйелер  мен  желілерді 

құру  мен  жұмыс  істеудің  негізгі  қағидаларын, 

архитектурасы  ашық  жүйелерінде  ақпаратты 

жеткізу  модельдерін,  локальді  желілердің 

əкімшілендірілу  жəне  қолдану  сұрақтарын, 

желі  ішінде  ақпаратты  ісдеу  əдісін  мен 

Интернеттің 

ақпараттық 

ресурстардың 

кұрылымын 

должны 


знать: 

основные 

принципы 

построения 

и 

функционирования вычислительных  систем  и  сетей,  модели 

информационного 

обмена 

в 

системах открытой 

архитектуры, 

вопросы 

эксплуатации 

и 

администрирования локальных 

сетей, 


структуру 

информационных  ресурсов  Интернета  и 

методику поиска информации в Сети 

меңгеруі керек:  ақпаратты өңдеудің аналогтік 

жəне  сандық  жүйелері  мен  құрылымдардің 

қасиеттерін жəне құру құрамын талдау 

должны  уметь:  анализировать  структуру 

построения  и  характеристики  устройств  и 

систем  аналоговой  и  цифровой  обработки 

информации 

игеруі  тиіс:  кодтың  тұрақтылығын  бағалау 

жəне  каналдық  кодтаудың  қағидасын,  қазіргі 

заманғы 

телекоммуникациялық 

желілерін 

синтездеу, 

талдау, 

есептеу 


əдістерінің 

дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  современных 

методов 


расчета, 

анализа 


и 

синтеза 


телекоммуникационных сетей 

құзыретті  болуы  тиіс:  белгілерді  жасау, 

жеткізу,  қабылдау  жəне  өңдеу  құралдарды 

жəне ақпараттық жүйелерді құру негіздері мен 

əдістерін саласында   

должны  быть  компетентными:  в  области 

методов 

и 

основ построения 

информационных 

систем 

и 

устройств формирования, передачи, приема и обработки 

сигналов  

Пререквизеттері / Пререквизиты 

микроэлектроника, 

компьютерлік 

желілер, 

компьютерлік  ақпаратты  қорғаудың  əдістері 

мен амалдары 

микроэлектроника, 

компьютерные 

сети, 

методы  и  средства  защиты  компьютерной информации 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Деректерді  беру  негіздері,    сандық  беру 

əдістері, 

байланыс 

жүйесінің 

тиімділігі. 

Сандық  байланысты  кодтау  жəне  декодтау, 

сандық  модуляция,  жеткізу  тəсілдері,  IP-

телефония,  спутниктік  жəне  ұялы  байланыс 

жүйесі. 

Белгілер 

классификациясы: 

детерминирленген  жəне  кездейсоқ,  аналогтік 

жəне 

дискреттік, кең 

жолақты. 

Радиоканалдарды 

модельдеу, 

телекоммуникациялық 

жүйелерді 

арттыру 

тиімділігі, интегрирленген гибридтік желілер. 

Основы передачи  данных,  методы цифровой 

передачи,  методы  цифровой  коммутации. 

Кодирование  и  декодирование  цифровой 

связи, 


 

цифровая 

модуляция, 

методы 


доступа, 

IP-телефония, 

спутниковые 

и 

сотовые  системы  связи.  Классификация  сигналов:  детерминированные  и  случайные, 

аналоговые  и  дискретные,  широкополосные. 

Моделирование  радиоканалов,    методы 

повышения 

эффективности 

телекоммуникационных 

систем, 

интегрированные гибридные сети. 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Г.К.Калакова, аға оқытушы 

Калакова Г.К., старший преподаватель  

35

Микропроцессорлық кешендер мен жүйелер / Микропроцессорные  комплексы и системы / Microprocessor complexes and systems 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Микропроцессорлық 

техникасымен 

жұмыс 

істеуін  игеру,  микропроцессорлық  құралдарды модернизациялау,  классификациялау,  жөндеу 

жəне бағдарламалауға үйрену 

Освоение 

работы 


с 

микропроцессорной 

техникой,   

научиться 

программировать, 

ремонтировать, 

классифицировать 

и 

модернизировать микропроцессорные 

устройства 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

 

есептеуіш жүйелер 

мен 


кешендердң 

жобалау 


əдістемесін, 

микропроцессордың ішіндегі құрылымын 

должны 

знать: 


методологию 

проектирования  вычислительных  систем  и 

комплексов,  устройство  микропроцессора 

«изнутри» 

меңгеруі  керек:  микропроцессорлық  жүйедегі 

ұрпақтарының 

негізгі 

техникалық 

сипаттамаларын шығару жəне олардың есептеу 

техника  құралдарының  қолдану  саласына 

байланысын 

должны 


уметь: 

выявлять 

основные 

технические 

характеристики 

поколений 

микропроцессорных  систем  и  их  влияние  на 

области применения средств вычислительной 

техники 

игеруі тиіс: Ассемблер машинаға-бағытталған 

бағдарламалық 

тілінде 


бағдарламалау 

дағдыларын 

должны 

владеть: навыками 

программирования 

на 

машинно-


ориентированном  языке  программирования 

(язык Ассемблера) 

құзыретті  болуы  тиіс:  микропроцессорлық 

техникасымен жұмыс істеу саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

работы с микропроцессорной техникой 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

микроэлектроника, 

желілердің 

əкімшілендірілуі 

микроэлектроника, администрирование сетей 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Микропроцессорлық 

жүйелердің 

даму 

бағыттары,  микропроцессорлық  отбасының таралуы, 

микропроцессорлық 

жүйелерінің 

жобалау 


əдістемелігі, 

базалық 


үлгілер, 

олардың  құрамы,  тағайындалуы  жəне  жұмыс 

істеу 

процессіндегі байланысын 

білу, 


микропроцессорлық  техниканың  əр  түрлі 

жүйелерінде  қолдануы,  Intel,  AMD,  CYRIX 

фирмалардың  процессорлар  командаларының 

инструкциялары  жəне  олардың    салыстыру 

сипаттамасы.  Курстың  зерттеу  нəтижесінде 

студенттер:  микропроцессорлық  техниканың 

жүйелікті 

даму 


бағытын 

білуге 


тиісті, 

құрылғылардың жобалау əдістемелігін қолдана 

білу,  базалық  үлгілерді,  олардың  құрамын, 

тағайындалуын жəне жұмыс істеу процесіндегі 

байланысын 

білу, 


микропроцессорлық 

техникасының  қолдануын  əр  түрлі  жүйелерде 

көрсете білу. 

Направления  развития  микропроцессорных 

систем, 

распространенные 

семейства 

микропроцессоров, методика проектирования 

микропроцессорных систем, базовые модели, 

их  состав,  назначение  и  взаимодействие  в 

процессе 

работы, 


применение 

микропроцессорной  техники  в  различных 

системах, 

инструкции 

и 

команды 


процессоров  фирм  Intel,  AMD,  CYRIX  и  их 

сравнительная  характеристика.  Направления 

развития 

микропроцессорной 

техники, 

наиболее 

распространенные 

семейства, 

методика 

проектирования 

микропроцессорных 

устройств, 

базовые 

модели, 


их 

состав, 


назначение 

и 

взаимодействие в 

процессе 

работы, 

применение  микропроцессорной  техники  в 

различных системах. 

 

Сабақтардың түрі / Виды занятий Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Б.Ж. Жарлыкасов, аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж., старший преподаватель

 

  

36

 Peripheral Interfaces / Интерфейсы периферийных устройств / Перифериялық құрылғылардың интерфейстері 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

студенттерге компьютерлік жүйелердің, жеке 

құрылғылардың  құрылыс  принциптері  мен 

енгізу,  өңдеу  жəне  шығару  процесінде 

олардың  өзара  іс-қимыл  ұйымдастыру  білім 

беру. 

дать 


студентам 

знания 


особенностей 

организации 

компьютерных 

систем, 


принципов  построения  отдельных  устройств 

и  взаимодействия  их  в  процессе  ввода, 

обработки и вывода информации. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек:  

физикалық  принциптері  мен  перифериялық 

негізгі 

түрлері, 

осы 

құрылғылардың пайдаланылатын  шифрлау  мен  деректер 

форматтары, контроллер жұмыс мақсаты мен 

принциптері. 

должны знать: 

физические  принципы  работы  и  технические 

характеристики 

основных 

видов 


периферийных  устройств,  кодирование  и 

форматы  данных,  применяемые  в  этих 

устройствах, 

назначение 

и 

принципы функционирования контроллеров. 

меңгеруі керек:  

стандартты 

терминологияны 

пайдалана 

отырып, стандартты байланыс хаттамаларына 

сəйкес 

əр 


түрлі 

перифериялық 

құрылғылардың 

жұмыс 


бағдарламасы 

басқаруды  жүзеге  асыру,  функционалдық 

схемасы 

контроллерлерді 

дамыту 

үшін, 


қажетті 

перифериялық 

жабдықтар 

мен 


интерфейстің түрін таңдаңыз 

должны уметь:  

выбирать 

необходимое 

периферийное 

оборудование 

и 

вид 


интерфейса, 

разрабатывать 

функциональные 

схемы 


контроллеров, 

реализовывать 

программы 

управления 

работой 

различных 

периферийных  устройств  в  соответствии  со 

стандартными 

протоколами 

обмена, 


пользоваться стандартной терминологией 

игеруі тиіс: 

-білім 

мен 


ақпараттық 

технологиялар 

дағдылар; 

-түрлі ақпарат түрлерімен жұмыс істей білу. 

 

должны владеть:  -знания и умения в области информационных 

технологий; 

-умение  работать  с  различными  видами 

информации. 

құзыретті болуы тиіс:  

ақпараттық 

жəне 

автоматтандыру жүйелерінің  бір  бөлігі  ретінде  аппараттық 

жəне  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  сəйкес 

келетін 

должны быть компетентными:  

сопрягать 

аппаратные 

и 

программные средства в составе информационных 

и автоматизированных систем

 

Пререквизеттері / Пререквизиты информатика 

информатика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Аппараттық  PC  интерфейстер.  Параллель 

LPT  -  порт.  Сериялық  COM  -  порт.  USB 

Әмбебап  бірізді  шина.  PCI  шинасы.  Сымсыз 

интерфейстер. 

SCSI 


интерфейсі 

жүйесі. 


Интерфейс  COM-порт.  Сканерлермен  жұмыс 

істеу. Шина IEEE 1394 - FireWire.  

Аппаратные  интерфейсы  ПК.  Параллельный 

LPT  –  порт.  Последовательный  СОМ  –  порт. 

Универсальная  последовательная  шина  USB. 

Шина 


PCI. 

Беспроводные 

интерфейсы. 

Системный  интерфейс  SCSI.  Интерфейса 

COM-порта. Работа со сканерами. Шина IEEE 

1394 – FireWire.  

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жарлыкасов Б. Ж. аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж. старший преподаватель 

 

 


 

37

Жалпы элективтік  пәндері / Общие элективные дисциплины  

Базалық пәндер / Базовые дисциплины 

 

Есептеуіш жүйелердің архитектурасы / Архитектура вычислительных систем / Architecture of Computer Systems 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Есептеуіш 

жүйелердегі 

ұйымдастыру 

ерекшелерінің 

негіздеріне 

үйрету, 


жеке 

құрылғылардың  жұмыс  істеу  принциптерін 

жəне  енгізу  кезінде  олардың  бірігіп  істеуі, 

ақпаратты өңдеу жəне шығаруды үйрету 

Овладение 

основами 

особенностей 

организации 

вычислительных 

систем, 


принципов  построения  отдельных  устройств 

и  взаимодействия  их  в  процессе  ввода, 

обработки и вывода информации  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:    ДК  құрылғысын,  құрылғының 

перифериялық  құрылғысын,  құрылғыларыдың  

жəне 

компьютердің функционалдау 

принциптерін,  компьютерге  құрылғыларды 

қосу интерфейстерін 

должны 


знать: 

устройство 

ПК, 

периферийных устройств, 

принципы 

функционирования  компьютера  и  устройств, 

интерфейсы 

подключения 

устройств 

к 

компьютеру меңгеруі  керек:  бөлшектерден  компьютерді 

жинау,  компьютерге  əр  түрлі  құрылғыларды 

қосу,  компьютердегі  сынуылардың  себептерін 

табу жəне оларды жою 

должны  уметь:  собирать  компьютер  из 

комплектующих, 

подключать 

различные 

устройства к  компьютеру, находить  причины 

неполадок в компьютере и устранять их 

игеруі тиіс: ЕЖ жобалауға, əр түрлі есептеріне 

компьютердің 

конфигурациясын 

таңдау 


дағдыларын 

должны 


владеть: 

навыками 

подбора 

конфигурации  компьютера  для  различных 

решений, проектирования ВС 

құзыретті  болуы  тиіс:  есептеуіш  жүйелерді 

ұйымдастыру саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

организации вычислительных систем 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

электр 

тізбектерінің теориясы, 

микроэлектроника 

теория 

электрических цепей, 

микроэлектроника 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Компьютердің 

классификациясы. 

Компьютерлік 

архитектураның 

дамуы. 


Компьютер  техникасының  классификациясы. 

Аналық  тақшалардың  BIOS  жəне  чипсеттер. 

Аналық 

тақша. 


Аналық 

тақшаның 

бас 

компоненттері.  Қазіргі  оперативті  жадтың теориялық  негіздері.  Энергияға  тəуелсіз  жады. 

Принтер 


жəне 

сканерлер. 

Принтерлердің 

негізгі 


типтері. 

Дисплейлік 

адаптерлер. 

Графикалық  адаптердің  кестесі.  Графикалық 

адаптердің 

компоненттері. 

Стандарттық  

адаптерлердің бағдарламмалық  модельді. 

Классификация 

компьютеров. 

Развитие 

компьютерной  архитектуры.  Классификация 

компьютерной  техники.  Чипсеты  и  BIOS 

материнских 

плат. 

Материнская плата. 

Главные  компоненты  материнской  платы. 

Теоретические 

основы 


современной 

оперативной 

памяти. 

Энергонезависимая 

память. Принтеры и сканеры. Основные типы 

принтеров.  Дисплейные  адаптеры.  Схема 

графического 

адаптера. 

Компоненты 

графического  адаптера  Программные  модели 

стандартных адаптеров. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

КЖ жөндеу жəне техниқалық қызмет көрсету 

Ремонт и техническое обслуживание КС 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Бегалин А.Ш., аға оқытушы 

Бегалин А.Ш., старший преподаватель

 

 

  

38

Ақпараттық технологиялар негіздері / Основы информационных технологий /  Basics of Information Technologies 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Информатика 

дамуындағы 

негізгі 

тенденцияларды  көрсететін  теориялық  жəне 

практикалық мəліметтерін игеру 

Освоение  теоретических  и  практических 

сведений,  отражающих  основные  тенденции 

развития информатики 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:    қазіргі  заманғы  ақпараттық 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін 

жəне 

олардың даму перспективаларын должны  знать:  возможности  современных 

информационных  технологий  и  перспектив 

их развития 

меңгеруі керек: алған білімдерін пайдалануын, 

алгоритмдер  мен  бағдарламалардың  құру 

əдістерін қолдануын 

должны 

уметь: 


использовать 

приобретенные 

знания,  освоить 

методы 


разработки алгоритмов и программ  

игеруі  тиіс:  қазіргі  заманғы  бағдарламалық 

қамтамасыз 

етуді 


пайдалану 

бойынша 


тəжіриби жұмысының дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  практической 

работы  по  использованию  современного 

программного обеспечения 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

информатика 

дамуындағы негізгі тенденциялар саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

основных тенденций развития информатики 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

алгоритмдер жəне деректер құрылымы 

алгоритмы и структуры данных 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Қазіргі  қолданбалы  бағдарламаларды  шолу. 

Ақпаратты 

өңдеу 


құралдары. 

Кестелік 

процессорлар. 

Баспа 


жүйелер. 

Деректер 

базасын 

басқару 


жүйелері. 

Графикалық 

редакторлар. 

Мультимедиа 

қосымшалар. 

Операциялық  жүйелердің  негізгі  ұғымдары. 

Желілер 

мен 


телекоммуникациялар. 

Web-қосымшаларды  əзірлеу  технологиялары. 

Ақпараттық  қауіпсіздік  жəне  оның  құрамдас 

бөліктері. 

Антивирустік 

бағдардамалар. 

«Электронды 

үкімет» 


инфрақұрылымы. 

Электронды 

сандық 

қолтаңбаның тағайындауы,  алу  рəсімі  жəне  пайдалануы. 

Техникалық 

тапсырмаларын 

əзірлеу 


қағидалары. 

«E-Learning» 

электрондық 

оқытудың  негіздері.  «Е-Learning»  жүйесінде 

дистанциондық  курстарды  жасаудың  қазіргі 

заманғы технологиялары.  

Обзор 

современного прикладного 

программного 

обеспечения. 

Средства 

обработки 

информации. 

Табличные 

процессоры. Издательские системы. Системы 

управления  базами  данных.  Графические 

редакторы.  Мультимедийные  приложения.  

Основные  концепции  операционных  систем.  

Сети 


и 

телекоммуникации. 

Технологии 

разработки 

Web-приложений. 

Информационная 

безопасность 

и 

ее составляющие.  Антивирусные  программы. 

Инфраструктура 

«Электронного 

правительства». 

Назначение 

электронной 

цифровой  подписи,  порядок  получения  и 

использование. 

Принципы 

разработки 

технических  заданий.  Основы  электронного 

обучения 

«E-Learning». 

Современные 

технологии  создания  дистанционных  курсов 

в среде «E-Learning». 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

информатиканы оқыту  əдістемесі, GNU  Linux-

та əкімшілендірілуі 

методика 

преподавания 

информатики, 

администрирование в GNU Linux 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Ермагамбетова Г.Н., аға оқытушы 

Ермагамбетова Г.Н., старший преподаватель

 

  

 

  

39

Жалпы элективтік  пәндері / Общие элективные дисциплины  

Кәсіптендіру  пәндері / Профилирующие дисциплины 

 

Parallel programming / Параллельное программирование / Параллельдік бағдарламалау 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

əдіснамалық 

жəне 


теориялық 

тұжырымдамалық  алгоритмдеу  параллель, 

өнімділігі 

жоғары 


жəне 

параллельді 

есептеулер  негіздері  туралы  ақпарат,  сондай-

ақ,  болашақ  кəсіби  қызметінде,  параллель 

программалаудың  қазіргі  заманғы  əдістерін 

қолдануға  қабілетті  мамандарды  даярлау 

зерттеу. 

изучение 

методологических 

и 

концептуальных  теоретических  сведений об  основах  параллельной  алгоритмизации, 

высокопроизводительных  и  параллельных 

вычислений, 

а 

также подготовка 

специалистов, 

умеющих 

применять 

современные 

методы 


параллельного 

программирования, 

в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек:  

- параллель алгоритм негізгі принциптері; 

параллель программалаудың 

негізгі 


принциптері мен технологиялар. 

должны знать: 

основные принципы 

построения 

параллельной алгоритмизации;  

-  основные  технологии  и  принципы 

параллельного программирования. 

меңгеруі керек:  

-  мəселелерді  ғылыми-зерттеу  қызметінің 

барысында  пайда  болатын  жəне  параллель 

алгоритм технология, параллель жəне жоғары 

сапалы есептеу пайдалануды талап құрастыру 

жəне шешу; 

қолданыстағы өзгертуге 

жəне 


жаңа 

параллель  алгоритмдерді  əзірлеу  үшін  тиісті 

бағдарламалау əдістерін таңдау; 

техникалық əдебиеттермен, 

анықтамалықтармен, 

мемст-ға 

жəне 


техникалық құжаттама. 

должны уметь:  

формулировать и 

решать 


задачи, 

возникающие 

в 

ходе 


научно-

исследовательской 

деятельности 

и 

требующие использование 

технологии 

параллельной 

алгоритмизации, 

параллельных  и  высокопроизводительных 

вычислений;  

выбирать необходимые 

технологии 

программирования, 

модифицировать 

существующие  и  разрабатывать  новые 

параллельные алгоритмы

работать  технической  литературой, справочниками,  ГОСТами  и  технической 

документацией. 

игеруі тиіс: 

параллельді  программалау  жоғары  өнімді 

есептеу  саласындағы  іргелі  білім,  тиісті 

бағытта  кең  білімді  талап  тəуелсіз  ғылыми-

зерттеу  жəне  тəжірибелік-конструкторлық 

жұмыстарды  дағдылары,  кəсіби  жұмыста 

алған білімдерін қолдана білу. 

должны владеть:  

фундаментальными  знаниями  в  области 

параллельного 

программирования 

и 

высокопроизводительных вычислений, 

навыками 

самостоятельной 

научно-


исследовательской 

деятельности, 

требующей 

широкого 

образования 

в 

соответствующем направлении, 

способностью  использовать  полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

құзыретті болуы тиіс:  

-  ғылыми-зерттеу  саласында  жəне  жаңа 

ғылыми алуға жəне қолданбалы нəтижелер; 

- ғылыми мəселелерді жəне міндеттерді шешу 

должны быть компетентными:  

-  в  области  научных  исследований  и 

получать  новые  научные  и  прикладные 

результаты; 


 

40

үшін razrabatke 

тұжырымдамалық 

жəне 

теориялық үлгілерінде; ғылыми, 


конструкторлық 

жəне 


технологиялық  іс-міндеттер  мен  негізділігі 

орнату мəселелерін терең талдау əдістері. 

в 

разрабатке концептуальных 

и 

теоретических моделей 

решаемых 

научных проблем и задач; 

-  методах  углубленного      анализа   

проблем,      постановки      и  обоснования 

задач 


научной 

и 

проектно-технологической деятельности. 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

информатика, 

математикалық 

талдау, 

дифференциалдық  теңдеулер,  параллельдік 

есептеулер 

информатика, 

математический 

анализ, 


дифференциальные 

уравнения, 

параллельные вычисления 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Параллелизм  жəне  оны  пайдалану.  MPI 

технологиясы.  MPI  функциялары.  үндестіру 

процесі.  MPI  күрделі  деректер  түрлері. 

Ұжымдық 


қарым-қатынас. 

Параллельді 

есептеулер  математикалық  проблемалары. 

Алгоритмдер Ақпараттық құрылымы 

Параллелизм 

и 

его использование. 

Технология 

MPI. 

Функции 


MPI. 

Синхронизация  процессов.  Сложные  типы 

данных 

в 

MPI. Коллективные 

коммуникации. 

 

Математические проблемы 

параллельных 

вычислений. 

Информационная структура алгоритмов 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

практикалық 

практические 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жарлыкасов Б. Ж. аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж. старший преподаватель  


жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет