Кафедрасының меңгерушiсi / к т. нжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата04.05.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

для 

графических ускорителей, 

использование 

новых  идей  и  новой  технологии  позволит 

использовать  все  возможности  современных 

процессоров  и  графических  ускорителей  для 

получения  решения  сложных  многомерных 

задач  с  помощью  современных  языков 

программирования 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 


керек: 

параллельдік 

есептеудің 

методологиясын 

должны  знать:  методологию  параллельных 

вычислений 

меңгеруі  керек:  бағдарламалаудың  негізгі 

тəсілдерін  меңгеруі;  сандық  деректерді  өңдеу 

үшін    MPI  жəне    OpenMP  параллельдендіру 

үлгісін қолдануы керек 

должны 

уметь: 


владеть 

основными 

приемами 

программирования; 

применять 

модель  распараллеливания  MPI  и  OpenMP 

для обработки цифровых данных 

игеруі 


тиіс: 

алынған 


параллельдік 

бағдарламаларды 

өткізудің 

тиімділігінің 

теориялық 

бағасын 


жəне 

параллельді 

жүйелердегі 

сандық 


анализ 

тəсілдерін 

жетілдіру дағдысын 

должны  владеть:  навыками  реализации 

методов численного анализа на параллельных 

системах и проведения теоретических оценок 

эффективности  полученных  параллельных 

программ 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

графикалық 

тездеткіштерге 

арналған 

параллельді 

бағдарламалаудың 

негізгі 

принциптері 

саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

основных 

принципов 

параллельного 

программирования 

для 

графических ускорителей 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

алгоритмдер жəне деректер құрылымы 

алгоритмы и структуры данных 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

CPU  жəне  GPU  архитектурасының  негізгі 

түсініктері.    CUDA  бағдарламалау  үлгісі. 

OpenCL 


бағдарламалау 

үлгісі. 


GPU 

жадысының  үлгісі.  Сызықты  алгебраның 

кейбір 

тəсілдері жəне 

оларды 


параллельдендіру. 

Фурье 


дискреттік 

түрлендіруінің параллельді жетілдіруі.  

Основные понятия архитектуры CPU и GPU. 

Программная  модель  CUDA.  Программная 

модель  OpenCL.  Модель  памяти  GPU. 

Некоторые  методы  линейной  алгебры  и  их 

распараллеливание. 

Параллельная 

реализация 

дискретного 

преобразования 

Фурье. 


Постреквизиттері / Постреквизиты 

параллельдік  есептеулер,  GPU  стандарттары 

жəне 

кітапханалары негізіндегі 

массивті-

параллельді есептеулер 

параллельные 

вычисления, 

массивно-

параллельные 

вычисления 

на 

основе 


библиотек и стандартов GPU 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Б.Ж. Жарлыкасов, аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж., старший преподаватель 

 

  

 

  

 

24

GPU стандарттары және кітапханалары негізіндегі массивті-параллельді есептеулер / Массивно-параллельные вычисления на основе библиотек и стандартов 

GPU / Massive-parallel computing on the basis of GPU standards and libraries 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Курсты 


меңгеру 

жұмысы 


графикалық 

процессорда  есептерді  шешу  үшін  GPU 

видеокартасының 

бірнеше 


ерекшеліктерін 

қолданып  жəне  (стандарт  OpenACC)  GPU 

тездеткіштерінің 

директивті 

бағдарламалауымен 

танысуға, 

(GPU) 

графикалық процессорының 

заманауи 

бағдарламалауымен  тəжірибелік  дағдыларын 

кең қолдануға мүмкіндік береді.   

Освоение 

курса 


дает 

широкий 


спектр 

практических  навыков  программирования 

современных 

графических 

процессоров 

(GPU),  а  также  ознакомиться  с  директивным 

программированием 

GPU 


ускорителей 

(стандарт 

OpenACC) 

и 

особенностями использования  нескольких  GPU  видеокарт 

для 


решения 

задач 


на 

графических 

процессорах. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:  массивті  параллельдік  есептеу 

жүйесінің негізгі архитектурасы 

 

должны 


знать: 

основные  архитектуры 

массивно-параллельных 

вычислительных 

систем 

меңгеруі керек: 

NVidia 


жəне 

ATI 


тездеткіштерін  қолданып  бағдарламалаудың 

негізгі 


тəсілдерін 

білу 


керек; 

сандық 


деректерді  өңдеу  үшін    MPI  жəне    OpenMP 

параллельдендіру үлгісін қолдануы керек 

должны 

уметь: 


владеть 

основными 

приемами 

программирования 

с 

использованием  ускорителей  NVidia  и  ATI; применять  модель  распараллеливания  CUDA 

и OpenCL для обработки цифровых данных 

игеруі 

тиіс: 


параллельдік 

архитектураға 

бағдарламалық 

кодты 


оптимизациялау, 

аппараттық 

жəне 

бағдарламалық үлгідегі 

шектеуді  есепке  ала  отырып,  алгоритмнің  тар 

жерлерін табу 

должны  владеть:  навыками  оптимизации 

программного 

кода 


для 

параллельных 

архитектур,  находить  узкие  места  алгоритма 

с  учетом  ограничений  программной  и 

аппаратной моделей 

құзыретті  болуы  тиіс:  GPU)  графикалық 

процессорының 

заманауи 

бағдарламалау 

саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

программирования современных графических 

процессоров (GPU) 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

графикалық процессорлардағы есептеулер 

вычисления на графических процессорах 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

GPU 


графикалық 

процессорының 

архитектурасы,  есептеу    архитектурасының 

типтері, 

есептеудің 

гибридті 

үлгісін 

дамытудың  бағыттары.  OpenACC  кіріспе, 

OpenACC  негізгі  директивтері,  (OpenMP, 

OpenACC, CUDA) салыстыру мысалдары. 

Направления  развития  гибридной  модели 

вычислений, 

типы 

вычислительных архитектур, 

архитектура 

графического 

процессора GPU. 

Введение  в  OpenACC, 

основные  директивы  OpenACC,  примеры  – 

сравнения (OpenMP, OpenACC, CUDA). 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

жасанды интеллект жүйесі 

системы искусственного интеллекта 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Б.Ж. Жарлыкасов, аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж., старший преподаватель 

 

 

  

 

  

25

Параллельдік есептеулер / Параллельные вычисления / Parallel computing Оқу мақсаты / Учебная цель 

Параллельдік  есептеулер  хронологиясын  жəне 

параллельдік 

программалауды 

меңгеру, 

мəліметтерді  параллельдік  өңдеудің  жəне 

параллельдік 

программалаудың 

негіздері 

алгоритмдерді қолдану 

 

Освоение хронологии 

параллельных 

вычислений 

и 

параллельного программирования,  использование  основных 

алгоритмов 

параллельного 

программирования и параллельной обработки 

данных 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения білуі  керек:  параллельдік  компьютерлердің 

модельдерін, 

мəліметтерді 

өңдеудің 

параллельдік  негіздерін,  əр  түрлі  деңгейдегі 

синхронизациялаудың 

бағдарламалық 

құралдарын, 

мəліметтерді 

параллельдік 

өңдеудің негіздері алгоритмдерді 

должны 


знать: 

основные 

модели 

параллельных компьютеров, 

основы 


параллельной 

обработки 

данных, 

программные  средства  синхронизации  на 

различных  уровнях,  основные  алгоритмы 

параллельной обработки данных 

меңгеруі керек: арнайы программалық қамтумен 

жұмыс  жасау,  параллель  алгоритмдерді  мен 

параллельді  программалау  тілдерін  пайдаланып 

таңдамалы өнімдерін жасау 

 

должны  уметь:  работать  со  специальным программным  обеспечением  и  создавать 

собственные  продукты  с  использованием 

параллельных  алгоритмов  и  параллельных 

языков программирования 

игеруі 

тиіс: 


программалау 

дағдыларын, 

берілген  алгоритмдерді  таңдау  жəне  негіздеу, 

берілген 

есептерді 

оптимизациялау 

жəне 

параллельді бұзу дағдыларын должны 

владеть: 

навыками 

программирования,  выбора  и  обоснования 

предлагаемых  алгоритмов,  оптимизации  и 

распараллеливания предлагаемых задач 

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

мəліметтерді 

параллельдік 

өңдеудің 

жəне 

параллельдік программалаудың 

негіздері 

алгоритмдерді 

қолдану саласында 

должны быть компетентными: в области 

использования 

основных 

алгоритмов 

параллельного 

программирования 

и 

параллельной обработки данных Пререквизеттері / Пререквизиты 

бағдарламалау  тілдері  жəне  технологиялары, 

графикалық процессорлардағы есептеулер 

языки  и  технологии  программирования, 

вычисления на графических процессорах 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Параллельдік 

компьютерлерге 

сұраныс. 

Параллельдік 

программалауының 

даму 


хронологиясы. 

Параллелизм. 

Параллельдік 

компьютерлер. 

Параллель 

программалау 

тиімділігін  бағалау.  Аппараттық  деңгейдегі 

синхронизациясы. 

Бағдараламалау 

тілін 


синхронизациясы. 

Хабар 


жіберудің 

синхронизациясы.  Параллельдік  алгоритмдер. 

Параллельдік 

бағдарламалау. 

Ғылыми 

есептерді шешу 

үшін 


параллельдік 

алгоритмдердің қосымшасы. Суреттерді өңдеу.  

 

Спрос 


на 

параллельные 

компьютеры. 

Хронология 

развития 

параллельного 

программирования. 

Параллелизм. 

Параллельные 

компьютеры. 

Оценка 

эффективности параллельного 

программирования. 

Синхронизация 

на 


аппаратном  уровне.  Синхронизация  языка 

программирования.  Синхронизация  передачи 

сообщений. 

Параллельные 

алгоритмы. 

Параллельное 

программирование. 

Приложение  параллельных  алгоритмов  к 

решению 

научных 


задач. 

Обработка 

изображения. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

жасанды интеллект жүйесі 

системы искусственного интеллекта 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Б.Ж. Жарлыкасов, аға оқытушы 

Жарлыкасов Б.Ж., старший преподаватель 

 


 

26

Информатиканы оқыту әдістемесі / Методика преподавания информатики / Methods of  teaching  informatics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Компьютерлік 

цикл 


пəндерін 

оқыту 


əдістемесіне 

жəне 


мəселелеріне 

енгізу, 


студентті 

өзіндік 


сабақ 

конаспекттерін, 

сабақтық  жəне  тақырыптық  жоспарларын, 

əдістерін 

құрастыруына, 

 

 озатты 

педагогикалық  іс-шараның  жалпы  тəжірибе 

негізінде 

əдістемелік 

шығармашылығына 

үйрету  


Введение  в  курс  проблем  и  методики 

преподавания 

дисциплин 

компьютерного 

цикла,  научить  студента  самостоятельной 

разработке 

методик, 

поурочного 

и 

тематического планирования, 

конспектов 

уроков,  методическому  творчеству  на  основе 

обобщенного 

опыта 

передовой педагогической деятельности 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 

керек: 


мектемте 

жəне 


колледжде 

информатика  курсын  оқытудағы  мақсатын 

жəне  міндеттерін;  информатиканы  мектепте 

оқудағы əдістемелік жүйесін жəне құрылымын 

должны  знать:  цель  и  задачи  изучения 

курса  информатики  в  колледже,  школе; 

методическую  систему и структуру обучения 

информатики в школе 

меңгеруі  керек:    информатика  курсының  əр 

түрлі бөлімдеріне тақырыптық жоспарлар жəне 

сабақ  конспектілерін  дайындау,  сабақтарға 

электронды 

дидактикалық 

материалдар 

дайындау; 

əр 


түрлі 

деңгейдегі 

бақылау 

жұмыстарын құрастыру, тесттерді құрастыру 

должны  уметь:  составлять  тематические 

планы  и  конспекты  уроков  для  различных 

разделов  курсов  информатики;  готовить 

электронные  дидактические  материалы  к 

урокам;  составлять  контрольные  работы 

различного уровня, разрабатывать тесты 

игеруі 

тиіс: 


сабаққа 

дидактикалық 

материалдар  құру,  информатикадан  сабақтан 

тыс сабақтар құру жəне жоспарлау дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  разработки 

дидактического 

материала 

к 

урокам, планировать  и  разрабатывать  внеурочные 

занятия по информатике  

құзыретті 

болуы 


тиіс: 

компьютерлік 

циклдаға  пəндерінің  оқыту  əдістемесі  жəне 

мəселелерінің саласында   

должны  быть  компетентными:  в  области 

проблем 


и 

методики 

преподавания 

дисциплин компьютерного цикла 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

бағдарламалау тілдері жəне технологиялары 

языки и технологии программирования 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Оқыту  əдiстері  мен  формалары,  білімдерінің 

диагностикасы. 

Оқытуда 

информатика 

мұғалiмiнің  рөлі.  Информатиканың  қазiргi 

сабағы. 


Тақырыптық 

жоспарлау. 

Жеке 

əдiстемелер. Информатиканы 

оқытудың 

принциптері  мен  əдістері,  информатиканың 

мектеп  курстағы  бағдарламаларының  талдау, 

Информатиканың кабинетiне  жəне  қауiпсiздiк 

техникасына талап. Дəрiс оқуының əдiстемесі. 

Дəрiс,  практикалық,  зертханалық  сабақты 

əзiрлеу. 

Оқытудың 

əр 


түрлі 

əдістерін 

салыстырмалы талдау. 

Формы  и  методы  обучения,  диагностика 

знаний. 

Роль 


учителя 

информатики 

в 

обучении.  Современный  урок  информатики. Тематическое 

планирование. 

Частные 

методики.      Принципы  и  методы  в  обучении 

информатике,  анализ  программ  школьного 

курса  информатики.  Требования  к  технике 

безопасности 

и 

кабинету информатики. 

Методика 

чтения 

лекции. 


Разработка 

лекционного,  практического,  лабораторного 

занятия.  Сравнительный  анализ  различных  

методик преподавания. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

таралған 

деректер 

қорын 


басқару 

технологиясы 

технологии  управления  распределенными 

базами данных 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

С.А. Кудубаева, т.ғ.к. 

Кудубаева С.А., к.т.н. 

 


 

27

Кәсіптендіру  пәндері / Профилирующие дисциплины  

Радиотехника негіздері / Основы радиотехники / Basics  of Radio Engineering 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Тізбектерге  қатысты  негізгі  ұғымдар  мен 

түсініктемелерді, негізгі заңдарды орнықталған 

жəне  өтпелі  үрдістерді  талдау  əдістерін, 

тізбектерді синтезін білу 

Овладение  методами  и  основами  построения 

информационных 

систем 


и 

устройств 

формирования, передачи, приема и обработки 

сигналов,  основами  теории  сигналов  и 

типовых радиотехнических цепей 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі  керек:    телерадио  жəне  радиобайланыс 

жүйелер 


мен 

құрылғылардың 

құру 

қағидаларын должны 

знать: 


принципы 

построения 

устройств 

и 

систем радиосвязи 

и 

телерадиовещания меңгеруі  керек:  радиотехникалық  байланыс 

жүйесінің  құрылымы  мен  классификациясын 

əр жағдайға қолдану 

должны  уметь:  анализировать  структуру 

построения  и  характеристики  (показатели) 

устройств  и  систем  аналоговой  и  цифровой 

обработки информации 

игеруі  тиіс:  радиотехникалық  тізбектерідің 

синтез  жəне  талдаудің,  заманауи  есептеу 

əдістерінің дағдыларын 

должны  владеть:  навыками  современных 

методов 


расчета, 

анализа 


и 

синтеза 


радиотехнических цепей 

құзыретті  болуы  тиіс:  телерадио  жəне 

радиобайланыс  жүйелер  мен  құрылғылардың 

құру саласында 

должны  быть  компетентными:  в  области 

построения  устройств  и  систем  радиосвязи  и 

телерадиовещания 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Мектептегі физика курсы, информатика 

Физика школьный курс, информатика 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Радиобайланыста 

қолданылатын 

белгілер, 

радиотехникалық 

байланыс 

жүйесінің 

құрылымы  мен  классификациясы,  теледидар 

негізі, 

антенофидерлік 

құрылғылар. 

Автогенераторлар, 

модуляторлар, 

детекторлер, 

түрлендіргіштер, 

радиотехникалық жүйелер. 

 

Сигналы, используемые 

в 

радиосвязи, классификация 

и 

структура радиотехнических 

систем 


связи, 

антенофидерные 

устройства, 

основы 


телевидения, 

радиоприемных 

и 

радиопередающих устройств. 

Автогенераторы,  модуляторы,  детекторы, 

преобразователи, 

радиотехнические 

системы. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Электр 

тізбектерінің теориясы, 

микроэлектроника 

Теория 

электрических цепей, 

микроэлектроника 

Сабақтардың түрі / Виды занятий 

Практикалық, зертханалық 

Практические, лабораторные 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Г.К.Калакова, аға оқытушы 

Калакова Г.К., старший преподаватель 

 

 

  

 

  

 


 

28

GNU Linux-та әкімшілендірілуі / Администрирование в GNU Linux / Administration in GNU Linux 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Бағдарламалық 

қамтамасыз 

ету 

жалпы 


құрылымы  бойынша,  Linux  ОЖ  қалыптастыру 

жəне тұрғызу бойынша білім алу  

Приобретение  знания  по  общей  структуре 

программного 

обеспечения, 

основам 


построения и функционирования ОС Linux 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі 

керек: 


компьютерлік 

желілерді 

əкімшілендірудің 

негізгі 


бағыттарын; 

серверлердің 

типтерін; 

«клиент-сервер» 

технологиясын; 

утилиттер, 

функциялар, 

алыстағы серверді басқару 

должны 

знать: 


основные 

направления 

администрирования  компьютерных  сетей; 

типы  серверов,  технологию  «клиент-сервер»; 

утилиты,  функции,  удаленное  управление 

сервером 

меңгеруі  керек:  локальді  желісін  басқару; 

мүмкін  болатын  бұзылуларды  жоюға  шара 

қолдану; ақпараттық жүйені орнатуын 

должны 


уметь: 

администрировать 

локальные 

сети; 


принимать 

меры 


по 

устранению 

сбоев; 

устанавливать информационную систему 

игеруі  тиіс:  ақпаратты  жіберудің  қауіпсіздігі 

үшін  жұмыс  станциясы  мен  серверлерді 

баптау, локальді жəне  глобальді желілерге қол 

жеткізуді ұйымдастыру да,дыларын 

должны 


владеть:  навыками 

настройки 

сервера  и  рабочих  станций  для  безопасной 

передачи  информации,  организации  доступа 

к локальным и глобальным сетям 

құзыретті  болуы  тиіс:  Linux  ОЖ  құру  жəне 

жұмыс  істеу саласында   

должны  быть  компетентными:  в  области 

построения и функционирования ОС Linux 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

бағдарламау тілдері жəне технологиялары 

языки и технологии программирования 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Ақпараттық  жүйе  теримндері  мен  негізгі 

түсінігі,  желілік  жəне  жүйелік  басқарудың 

түсінігі.  Есептеу  желісін  жəне  деректерді  беру 

жүйесін  ұйымдастыру.  VMWare  құрылғысы 

жəне 


виртуальды 

машинаны 

қолдану, жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет