Кафедрасының меңгерушiсi / к т. нжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата04.05.2017
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

1

Қазақстан  Республикасы білім жəне ғылым министрлігі  

«А. Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 

       

 

  

Бекітемін 

 

ОӘК төрағасы ____________А. Абсадыков 

___ _________2016 ж. 

 

 

  

 

 2016-2017 оқу жылына арналған 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ  

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

на 2016-2017 учебный год  

Мамандығы 5В060200-Информатика 

Специальность 5В060200-Информатика 

 

  

 

  

 

  

 

  

Қостанай, 2016  

2

Құрастырушы / Составители: Кудубаева 

С.А. 


– 

т.ғ.к., 


доцент, 

информатика 

жəне 

математика кафедрасының  меңгерушiсi  /  к.т.н.,  доцент,  заведующая  кафедрой 

информатики и математики  

Ермагамбетова  Г.Н.  –  информатика  жəне  математика  кафедрасының  аға 

оқытушысы / старший преподаватель кафедры информатики и математики  

 

 

Элективті  пəндер  каталогы.-  Қостанай:  А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ, 2016.- 40 б.  

Каталог  элективных  дисциплин.-  Костанай:  КГУ  имени  А.Байтурсынова, 

2016.-40 с. 

 

Бұл  каталог  5В060200-Информатика  мамандығына  жасалған  оқу бағдарламаларының  қосымшасы  болып  табылады.  Элективті  пəндер 

каталогы қысқаша сипаттамасы, оқылу мақсаты, оқу мазмұны жəне күтілетін 

оқу  нəтижесі  көрсетілген  таңдау  компонентіне  кіретін  пəндер  тізімін 

қамтиды.  2016-2017  оқу  жылындағы  кредиттік  технология  бойынша  оқитын 

студенттерге арналған. 

Настоящий  каталог  является  приложением  к  учебным  планам  по 

специальности  5В060200-Информатика.  Каталог  элективных  дисциплин 

содержит перечень дисциплин компонента по выбору и их краткое описание 

с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых результатов обучения. 

Предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  кредитной  технологии    в  

2016-2017 уч. году. 

 

 Ақпараттық  технологиялар  факультетінің  əдістемелік  кеңес  отырысында 

қарастырылды,   29.01.2016 ж.  №   1 хаттама 

Рассмотрен 

на 


заседании 

Методического 

совета 

факультета информационных технологий, протокол №  1    от  29.01.2016 г.  

 

 А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-əдістемелік  кеңес  отырысында 

бекітілді, 02.03.2016 ж.  №  1    хаттама 

Утвержден  на  заседании  учебно-методического  совета  КГУ  имени 

А.Байтурсынова, протокол  №  1    от  02.03.2016 г.  

 

 

  

 

                                        © А.Байтурсынов атындағы  

                                                                       Қостанай  мемлекеттік университеті 

 


 

3

 Мазмұны / Содержание 

 

Кіріспе / Введение…………………………………………………………..  

 1   2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 год...... 

1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса……. 1.2 3 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса…..... 

1.3 4 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса..…... 10 

 

 Білім 


беру 

бағдарламаларының 

жəне 

элективті пəндердің 

сипаттамасы  /  Описание  образовательных  программ  и  элективных 

дисциплин………………………………………………………………...….. 

 

 12 

2.1  «Web-дизайн  жəне  компьютерлік  графика»  білім  беру 

бағдарламасы  /  Образовательная  программа    «Web-дизайн  и 

компьютерная графика»……………………………………………...……... 

 

 

12 2.2  «Байланыс  желілері  жəне  коммутация  жүйелері»  білім  беру 

бағдарламасы  /  Образовательная  программа    «Сети  связи  и  системы 

коммутации»…..…………………………………………….……..… 

 

 14 

2.3 Жалпы элективті пəндер / Общие элективные дисциплины…....... 

37 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

4

Кіріспе   

Элективті  пəндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша 

құрастырылады.  Элективті  пəндер  каталогы  жүйеленген  таңдау  бойынша 

пəндер тізімін жəне олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пəндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру циклы (ЖБП), базалық пəндер циклы (БП), кəсіптендіру пəндері циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пəндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  əлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пəндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сəйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кəсіптендіру  пəндері  циклы  кəсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент  Типтік  оқу  бағдарламасымен    бекітілген  мамандықтардың 

міндетті  компонент  пəндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау 

бойынша пəндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пəндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пəндер  жəне  жалпы  элективті  пəндер.  5В060200-

Информатика    мамандығы  бойынша студенттердің  таңдауына екі білім беру 

бағдарламасы  ұсынылады:  «Web-дизайн  жəне  компьютерлік  графика»  жəне 

«Байланыс  желілері  жəне  коммутация  жүйелері».  Элективті  пəндерді 

таңдауға  эдвайзер  кеңес  береді.  Студент  эдвайзермен  бірлесе  отырып, 

студенттің  жеке  оқу  жоспарын  құру  үшін  пəндерге  жазылу  нысанын 

толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кəсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

5

Введение  

При  кредитной  технологии  обучения  разрабатывается  каталог 

элективных  дисциплин.  Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой 

систематизированный  перечень  дисциплин  компонента  по  выбору,  и 

содержит краткое их описание. 

Все  дисциплины  учебного  плана  объединены  в  три  цикла:  цикл 

общеобразовательных  дисциплин  (ООД),  цикл  базовых  дисциплин  (БД), 

цикл профилирующих дисциплин (ПД):  

Цикл  общеобразовательных  дисциплин  предполагает  подготовку 

интеллектуального,  личностного  и  социально  развитого  специалиста.  Цикл 

базовых  дисциплин  направлен  на  формирование  у  будущего  специалиста 

фундаментальных  знаний  по  соответствующей  специальности.  Цикл 

профилирующих  дисциплин  определяет  перечень  специальных  знаний, 

умений,  навыков  и  компетенций  применительно  к  конкретной  сфере 

профессиональной деятельности.  

Наряду 


с 

изучением 

дисциплин 

обязательного 

компонента, 

установленных  Типовым  учебным  планом  специальности,  студент  также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Дисциплины  компонента  по  выбору  делятся  на  два  вида:  дисциплины 

образовательных  программ  и  общие  элективные  дисциплины.  В  рамках 

специальности 5В060200-Информатика студентом предлагается на выбор две 

образовательные  программы:  «Web-дизайн  и  компьютерная  графика»  и 

«Сети  связи и  системы  коммутации».    Консультации  по  выбору  элективных 

дисциплин  дает  эдвайзер.  Вместе  с  ним  студент  заполняет  форму  записи 

студентов на дисциплины для составления ИУП (индивидуального учебного 

плана). 

Уважаемые  студенты!  Важно  помнить,  что  от  того,  насколько 

продуманной  и  целостной  будет  Ваша  образовательная  траектория,  зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

6

1  2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 уч. год  

1.1  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

Цикл 

Код 


Пəн атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 

саны / 


Ко-во 

кред.


 

Кафедра 


 

 

3 семестр  20 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

ЖБП / ООД 

ShT/IYa 


2108(1) 

Шетел тілі / Иностранный  язык 

тілдерді дамыту 

орталығы  /  центр 

языковой 

подготовки 

БП/ 

БД 


AGSA/

AGLA 


2203 

Аналитикалық 

геометрия 

жəне 


сызықтық  алгебра  /  Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра 

информатика жəне 

математика 

/информатики 

и 

математики БП/ 

БД 


ADK/ 

ASD 


2207 

Алгоритмдер  жəне  деректер  құрылымы 

/ Алгоритмы и структуры данных 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

 БП/ 

БД 


ITMS/

TVMS 


2211 

Ықтималдықтар 

теориясы 

жəне 


математикалық 

статистика/ 

Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики БП/ 

БД 


KAFT/

AFMP 


2212 

Көп 


айнымалы 

функция 


талдауы/ 

Анализ функций многих переменных 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики  БП/ 

БД 


WD 

2204 


Web-дизайн / Web-дизайн 

бағдарламалық қамтамасыз 

ету 


программного 

обеспечения 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh/FK 


2401(3) 

Дене 


шынықтыру 

Физическая культура 

дене шынықтыру 

жəне  спорт  дамыту 

орталығы  /  центр 

физической 

и 

спортивной подготовки 

 

 4 семестр 

23 


 

Міндетті  компонент /Обязательный компонент 

 

ЖБП / ООД 

ShT/IY


a  

2108(2) 


Шетел тілі / Иностранный  язык 

тілдерді дамыту 

орталығы  /  центр 

языковой 

подготовки 

КП/ 

ПД 


BTT/Y

aTP 


2301 

Бағдарламау 

тілдері 

жəне 


технологиялары  /  Языки  и  технологии 

программирования 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики КП/ 

DKT/T


Деректер  қорының  теориясы  /  Теория 

информатика жəне 

 

7

ПД BD 

2302 


баз данных 

математика 

/ информатики 

и 

математики Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

11 


 

БП/ 


БД 

KTIKZ


h/DKY

a 2210 


Қазақ    тілінде  іс  құжатын  жүргізу/ 

Делопроизводство на казахском языке 

тілдерді дамыту 

орталығы  /  центр 

языковой 

подготовки 

БП/ 

БД 


MOM / 

MSM 


2217 

Matlab 


ортада 

модельдеу/ 

Моделирование в среде в Mathlab /  

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики БП/ 

БД 


EZhA/

AVS 


2218 

Есептеуіш жүйелердің архитектурасы  / 

Архитектура вычислительных систем 

ақпараттық  жүйелер/ информационных 

систем 


КП/ 

ПД 


RN/OR 

2306 


Радиотехника 

негіздері 

Основы 


радиотехники 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики ОҚТ / 

ДВО 


DSh/FK 

2401(4) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене 


шынықтыру 

жəне  спорт  дамыту 

орталығы  /  центр 

физической 

и 

спортивной подготовки 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Оқу практикасы / Учебная практика информатика 

жəне 

математика / информатики 

и 

математики  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

8

1.2  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса Цикл 

Код 


Пəн атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 

саны / 


Ко-во 

кред.


 

Кафедра 


 

 

5 семестр  22 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

БП/ БД 

KK(O)T


/PK(R)

Ya 3201 


Кəсіби 

қазақ 


(орыс) 

тілі 


Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики БП/ 

БД 


KBShT/

POIYa 


3202 

Кəсіби бағытталған шет тілі / 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

тілдерді дамыту орталығы / центр 

языковой подготовки 

БП/ 

БД 


TAT/TY

aA 3208 


Тілдер  мен  автоматтар  теориясы  / 

Теория языков и автоматов 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

12 


 

«Компьютерлік  желілер  және  телекоммуникациялар»  

білім  беру  бағдарламасы  /  Образовательная  программа 

«Компьютерные сети и телекоммуникации» 

12 

 

БП/ БД 

BKTP/P


KL 3210 

Бəсекеге 

қабілетті 

тұлға 


психологиясы 

 Психология 

конкурентоспособной личности 

психология жəне педагогика/психоло-

гии и педагогики 

БП/ 

БД 


GPE/V

GP 3215 


Графикалық 

процессорлардағы 

есептеулер 

Вычисления на 

графических процессорах 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики КП/ 

ПД 


GNULA

/AGNU


L 3304 

GNU  Linux-та  əкімшілендірілуі  / 

Администрирование в GNU Linux 

информатика жəне 

математика 

/ информатики 

и 

математики Жалпы элективтік пәндер /  

Общие элективные дисциплины 

 

БП/ БД 

ЕZhA/A


VS 3223 

Есептеуіш жүйелердің архитектурасы 

/ Архитектура вычислительных 

систем 


ақпараттық 

жүйелер/ 

информационных 

систем 

БП/ 


БД 

ATN/OI


T 3223 

Ақпараттық технологиялар негіздері 

/ Основы информационных 

технологий 

информатика жəне математика 

/ информатики и 

математики 

БП/ 


БД 

PB/PP 


3223 

Параллельдік бағдарламалау / 

Параллельное программирование 

информатика жəне математика 

/ информатики и 

математики 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh/FK  


3401(5) 

Дене 


шынықтыру 

Физическая культура 

дене шынықтыру 

жəне  спорт  дамыту 

орталығы  /  центр 

физической 

и 

спортивной  

9

подготовки  

 

6 семестр 20 

 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 18 

 

«Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар»   білім беру бағдарламасы / Образовательная программа 

«Компьютерные сети и телекоммуникации» 

18 

 

БП/ БД 

GPUSK


NMPE/

MPVOB


SGPU 

3216 


GPU 

стандарттары 

жəне 

кітапханалары  негізіндегі  массивті-параллельді  есептеулер  /  Массивно-

параллельные  вычисления  на  основе 

библиотек и стандартов GPU 

информатика жəне математика 

/ информатики и 

математики 

БП/ 


БД 

PE/PV 


3217 

Параллельдік есептеулер/ 

Параллельные вычисления 

информатика жəне математика 

/ информатики и 

математики 

БП/ 


БД 

IOA/MP


I 3218 

Информатиканы  оқыту  əдістемесі/ 

Методика 

преподавания 

информатики 

информатика жəне математика 

/ информатики и 

математики 

КП/ 


ПД 

KZh/KS 


3306 

Компьютерлік 

желілер/ 

Компьютерные сети 

ақпараттық жүйелер/ 

информационных 

систем 

КП/ 


ПД 

ZhA/AS 


3307 

Желілердің 

əкімшілендірілуі 

Администрирование сетей ақпараттық 

жүйелер/ 

информационных 

систем 

КП/ 


ПД 

RTS/RC


S 3308 

 Радиотехникалық 

тізбектер 

мен 


сигналдар / Радиотехнические цепи и 

сигналы 


информатика жəне 

математика 

/ информатики и 

математики 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh /FK  

3401(6) 

Дене 


шынықтыру 

Физическая культура 

дене шынықтыру 

жəне  спорт  дамыту 

орталығы  /  центр 

физической 

и 

спортивной подготовки 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

10

1.3   4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

Цикл 


Код 

Пəн атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Ко-во 


кред.

 

Кафедра  

 

7 семестр  22 

 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 19 

 

«Компьютерлік  желілер  және  телекоммуникациялар»  білім  беру  бағдарламасы  /  Образовательная  программа 

«Компьютерные сети и телекоммуникации» 

19 

 

КП/ ПД 

ZhIZh/SII 4306 

Жасанды  интеллект  жүйеcі  / 

Системы 


искусственного 

интеллекта 

информатика жəне  математика 

/ информатики 

и 

математики КП/ 

ПД 


ABT/TPI 4307 

Ақпарат 


беру 

теориясы 

Теория передачи информации информатика 

жəне  математика 

/ информатики 

и 

математики 

КП/ 


ПД 

TZh/TS 4308 

Телекоммуникациялық жүйелер 

/Телекоммуникационные 

системы 

информатика жəне  математика 

/ информатики 

и 

математики КП/ 

ПД 


MKZh/ 

MKS  


4309 

Микропроцессорлық  кешендер 

мен 

жүйелер 


Микропроцессорные 

комплексы и системы 

информатика жəне  математика 

/ информатики 

и 

математики КП/ 

ПД 


PKI/IPU 4310 

Перифериялық 

құрылымдардың 

интерфейстері/ 

Интерфейсы 

периферийных устройств 

информатика жəне  математика жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет