Кафедрасының аға оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. Кжүктеу 119.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.05.2017
өлшемі119.97 Kb.
#9148

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы Энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ  

Жылуэнергетика факультеті 

«Шетел тілдері» кафедрасы  

 

 

 

                                              БЕКІТЕМІН 

 

 ЖЭФ  деканы _________ М.У. Зияханов «___ »____________20__ ж.

 

 

 

 

Пәннің силлабусы  Kb ShTil  3202 «Кәсіптік бағытталған шет тілі»  

5В071800 – Электр энергетика мамандығы  

 

 

  

 

  

Курс                                                         3 

Семестр                                                   6 

Барлық кредиттер                                   2 

ECTS-гі барлық кредиттер                    3 

Барлық сағаттар                                    90  

Соның ішінде: 

Практикалық сабақтар                         30  

СӨЖ                                                       60  

Соның ішінде СОӨЖ                           15 

Семестрлік жұмыс                                 2 

Емтихан 


 

 

  

 

  

Алматы, 2016ж. Силлабусты 

құрастырғандар: 

5В071800 

– 

Электроэнергетика  мамандығының    типтік    бағдарламасы    негізінде    «Шетел  тілдері» 

кафедрасының  аға  оқытушылары  Муратбекова  Б.А.  және  Байгаскина  Ж.К.  

құрастырған.  

Силлабус «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қарастырылған 

және бекітілген,  20.06.2016 жылғы № 9  хаттама. 

 

«Шетел тілдері»  кафедрасының меңгерушісі ______ Козлов В.Б.  

Силлабус ЖЭФ- нің оқу - әдістемелік отырысында қарастырылған және 

бетілген,  22.06.2016 жылғы № 4  хаттама.  

Силлабус  ЖЭФ-нің  ғылыми  кеңесінің  отырысында  қарастырылған 

және бетілген, 24.06.16 жылғы № 5 хаттама.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Сабақ  жүргізетін  оқытушылар  тізімі 

 

1.  Муратбекова  Сара  Абишевна  -  «Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға  оқыт, 

А312 каб. Байланыс тел: 8(727)2925477, 

fl@aipet.kz

.  

 

2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны    курстың  оқу кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б227) деканатының 

және ШТ (А312) кафедрасының хабарландыру тақталарында берілген.  

3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1 Пәнді оқыту мақсаты 

     Пәннің  негізгі  мақсаты  мен  міндеті  -  кәсіби  бағытталған  шетел  тілінің 

барлық  формаларын  жетілдіру  және  электроэнергетика  мамандығының 

болашақ  мамандарының коммуникавті және мәдениет аралық құзәреттілігін 

қалыптасыру болып табылады.  

3.2  Пәннің міндеті 

    Бұл  оқу  бағдарламасының  міндеті  – неміс  тілін іс  жүзінде  меңгеру  болып 

табылады  .  Шет  тілінде  берілген  техникалық  ақпаратты  іздеп  табу  немесе 

жеткізе білу мен оны өңдеу де, кәсіби қызметін ойдағыдай атқаруға қажетті 

негізгі коммуникавтік ептілік пен дағдыны одан әрі дамыту да осы аталмыш 

курстың мақсаты болып табылады. 

  3.3 Пәннің негізгі сипаттамасы 

    Кәсіби бағытталған шетел тілі (неміс) пәні 5B071800 – Электроэнергетика 

жүйелер  мамандығының  3–курс  студенттеріне  арналған  кешенді  пән, 

міндетті компонент. 

    Аталған мамандық ақпараттық  жүйелер бойынша кәсіби бағыттағы неміс 

тілндегі ақпаратты іздену, өндеу және жеткізуге негізделген. Шет тілі курсы 

–  әңгіме  дүркін  жүргізу,  мамандыққа  сай  әдеби  кітап  оқу,  шет  тіліндегі 

әңгімені  тыңдап  тусіну  ептілігі  мен  дағдысын  қалыптастырудың  негізін 

қалайтын ең қажетті курс болып табылады.  

Студент оқу курсы аяқталғаннаң кейін  

    Мәтіндермен  жұмыс  атқарудың негізгі  стратегияларының хабардар болуы 

керек, сонымен қоса әр түрлі бағыттығы сөздіктерді қолдану білуге міндетті:  

 терминологиялық  сөз  тіркестерін  аудару  жолдарын  мамандыққа  сай 

оқу курсы бойынша негізгі техникалық терминологияларды;  

 

халықаралық сөздер;  

тілдегі қысқартулар;  

тұрақты  және  еркін  сөз  тіркесінің, атрибуттарын  сөз  тіркестерінің  ерекшеліктерін 

 техникалық  мәтіндірді  аудару  барысында  қажетті  шет  тілі 

грамматикасының  негізгі  ережелерін  білу,  модалды  етістіктер, 

олардың баламалары, ырықсыз етісті білуге  


епті болуға міндетті:  

 аутентикалық мәтіндеремен жұмыс барысында негізгі ақпаратты бөліп 

алуға ; 

 

мәтінді  сөздіктің  көмегімен  және  сөздексіз  оқуға,  сұраған  ақпаратты таба білуге, оқыған мәтіннің мазмұнын есте сақтай білуге; 

 сөздікті  қолдана  отырып,  кәсіби  сипатта  берілген  мәтінді  шет  тілінен 

ана тіліне аудара білуге; 

 

шет тілінде айтылған ой пікірді түсіне білуге;  

сөйлеу  ептілігінің  тиісті  ережелеріне  сай  өз  ой  пікірін  жинақтап,  шет тілнде  айтып  жеткізе  білуге,  сұрақ  қойып  және  қойылған  сұраққа 

жауап  бере  алуға,  оқыған  тақырып  көлемінде  шет  тілінде  қозғалған 

әңгімеге  қосылуға,  коммуникациялық  репликаларды  тиімді  қолдана 

отырып, естіген және оқыған мәтіннің мазмұнын баяндап бере білуге; 

 

мәтіннің  мазмұнын  баяндап  беру,  негізгі  ақпаратты  іріктеу  арқылы мәтінді қысқарта білу; 

 ана  тілін  бұраламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі  мағынасына 

барабар ана тілінен шет тіліне, шет тілінен ана тіліне аудара білу. 3.4  Курс басындағы реквизиттер 

     Кәсіпті бағыттылған шетел тілі (неміс) пәні 3 ші курста өткізіледі және 

міндетті  болып  табылатын  жоғарғы  оқу  курсы  «Шетел  тілі  (неміс)» 

курсын аяқталған студенттерге арналған. 

 

3.5 Курс соныңдағы реквизиттер 

     Меңгірілген  білім  шет  тілін  арнайы  мақсаттарға  қолдану  барысында 

неғұрлым  тереңірек  қолдануға  мүмкіндік  береді,  магистратура  және  ары 

қарай шетел тілін оқып үйренуде. 

 

Пәннің  негізгі  мазмұны  –  кәсіби  және  ғылыми  қарым-қатынас саласында сөйлеу әрекетінің барлық түрін оқыту болып табылады.   

4. Пән мазмұны  

4.1 Практикалық даярлық 

 

4.1.1 Тақырыптық оқу – жұмыс жоспары   

 

№ 

Тақырыбы 

Дерек көзі 

Модуль 1 

Die Kraftwerke* (Электр станциялары) 2 сағат

 

ә.1.б.262 Elektroenergieanlagen und Netze. Elektrischer Strom  

 (Электроэнергетикалық жүйелер мен желілері. 

Электр  тоғы) 2 сағат 

ә.3.  б.24 

Der Elektrizitätsversorgung. Energie  der Sonne*. (Электрмен қамтамасыздандыру . Күн  энергиясы)   2 

ә.3.б.16 сағат 

Relais Schutz und Automatisierung*  (Реле қорғанысы және автоматика) 2 сағат 

ә.1.б.270 

Generatoren. Gewinnung  von  elektrischer  Energie* (Генераторлар. Электр  энергиясын  өндіру)  2 сағат

 

ә.4.б.7 Dreiphasen  Wechselstromübertragung. Stromerzeugung 

 (Үш фазалы тоқтың тасымалдануы. Ток  өндіру) 2 

сағат  


ә.4.б.14 

Zwischen Test (Аралық бақылау)   

 

 

Модуль 2 

 Erneuerbare Energiequellen. Das  Energiewesen  der  Zukunft . 

Windkraftanlagen*(Жаңғыртылатын қуаттың дәстүрлі 

емес көздері. Жел  электрстанциясының  

құрылғылары) 2 сағат 

ә.1.б.288-

292 


Sonnen Energie (Күн энергиясы) 2 сағат 

ә.4.б.4 

10 


Natürlichen Ressourcen und Energie. Wasserkraftwerk* 

(Табиғи ресурстар мен энергия. Су  электрстанциясы) 

2 сағат 

ә.1.б.234 

11 

Weltenergieressourcen (Дүниежүзілік энергетикалық ресурстар ) 2 сағат 

ә.1.б.278 

12 

Atomenergie. Wechselstrom* (Атом энергиясы. Айнымалы тоқ) 2 сағат 

ә.4.б.12 

13 

Nukleartechnik (Ядролық техникасы) 2 сағат ә.4.б.14 

14 


Nuclear Kraftwerke. Was  ist  elektrischer Stromkreis?* 

(Ядролы электр станция. Электрлік ток  тізбегі  

дегеніміз не?) 2 сағат 

ә.4.б.25 

15 

Final test (Шектік бақылау) 2 сағат 

 

Барлығы: 30 Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген  

4.2 Студенттің өздік жұмысы  

   4.2.1 Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ) 

 № 

Сабақ тақырыбы 

 Дерек көздеріне сілтеу   

Grundlegende  elektrische  Netzwerktheorie    (7 сағат) 

ә.3, б. 3-14 

Überprüfung  der  Grundgleichungen  der Elektronetzwerktheorie  (6 сағат) 

ә.1, б. 102-120 

Phasor Analyse der AC Stromkreise  (8 сағат)  ә.3, б. 20-30 Analyse  von  Stromkreisen  mit  periodischen  ә.2, б. 7-15 Nicht- sinusförmigen Quellen  (6 сағат) 

Frequenzbereichs- Technik (5 сағат) ә.3, б. 35-42 

Magnetkreis –Theorie (4 сағат) ә.1, б. 175-181 

Grundgleichungen der 

Magnetschaltkreis-

Theorie (4 сағат) 

ә.2, б. 19-23 

Anwendung magnetischer Stromkreis -Theorie in  die  Berechnung  der  Induktivität  und 

Gegeninduktivität (3 сағат) 

ә.3, б. 47-55 

Magnetkreise  mit  Permanentmagneten    (2 сағат) 

ә1, б. 223-230 Барлығы: 45  сағат 

 

4.2.2    Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысының 

тақырыптары (СОӨЖ) 

 

 № 

Сабақ тақырыбы  

Дерек көздеріне сілтеу   

Die  Entwicklung  von  Elektromotors.  (  2 сағат) 

ә.1, б. 235-242 

Das friedlichen Atom( 2 сағат) ә.3, б. 18-23 

Energie  ( 2 сағат) 

ә.2, б. 25-29 

Magnetismus  ( 2 сағат) 

ә.1, б. 248-255 

Der  elektrischer Strom  ( 2 сағат) 

ә.3, б. 33-37 

Typen von elektrischen Strom   ( 2 сағат) 

ә.2, б. 37-46 

Unterschied  zwischen  Wechselstrom  und  D. C   

( 2 сағат) 

ә.1, б. 258-264 

 

Барлығы: 15  сағат  

 

 

4.2.3 1- шi семестрлік жұмыс тақырыбы 

 

1-  шi  семестрлік ЖҰМЫС 

ғылыми  техникальқ  бағыттағы,  кәсіби 

бағыттағы аутеитикалық, мәтіндерді қамтиды.  

1.Неміс тілінен орыс тіліне мәтінді аудару (көлемі 3 мың баспа белгі) 

2.Терминологиялық сөздік құрау (20 дан кеме емес) 

З.Мәтіннің мазмұнына байланысты тапсырмалар орындау (10 сұрақ) 

4.Лексико грамматикалық тапсырмалар орындау 

5.Неміс және орыс тілдерінде 2 шi мәтінге түйін жазу 

 

4.2.4 2- шi семестрлік жұмыс тақырыбы 

 

2-шi  семестрлік  жұмыс  орындау  үшін  студент  портфолио  даярлауы 

тиіс.  Интернен  көзін  пайдаланып  тақырыпқа  байланысты  ақпарат  жинауы 

тиіс. Дерек кездерін көрсете отырып ақпаратты мақала түрінде шығаруы тиіс. Мәтінді  оқи  отырып,  маңызды  деген  ақпаратты  түрлі  түсті  маркермен 

керсетіп , мәтінге талдау жасау, Дайын ақпаратты жоспар ретінде ұсыну. 

Жоспар негізінде семестрлік жұмыс тақырыбы бойынша неміс тілінде 

хабарлама жазу, көлемі екі, үш бет 

Терминдерге түсініктеме бере отырып терминологиялық сөздік жасау. 

 

 4.2.5 2- шi семестрлік жұмыс тақырыбы

 

 1.

 

Das kräftige System  (Күштік  жүйе) 2.

 

Einführung in Power Systems  (Күштік  жүйеге  кіріспе) 3.

 

Kurzübersicht Power System Struktur (Күштік  жүйенің  құрылымына қысқаша  шолу) 

4.

 Drehstromkreisen und deren Analyse  (айналмалы  үш фазалы  ток  және 

оған  анализ) 

5.

 

AC Leistung und Leistungsfaktor (айнымалы  токтың  қуаты  және  қуат  коэффициенті) 

6.

 Fehleranalyse  (қателікке  анализ) 

7.

 Symmetrischen Komponenten  (симметриялық  құраушылары) 

8.

 Die Frequenz des Netzes  (желінің  жиілігі) 

9.

 Die Parameter des Netzes  (желінің  параметрлері) 

10.


 

Der Transformator  (трансформатор) 

11.

 

Aufbau und Funktionsprinzip des Transformator (трансформатордың  құрылымдық  және  функционалдық  қағидасы) 

12.


 

Gekoppelte Schaltung Gleichungen und Ersatzschaltung für das 

Transformator (трансформатордың  орынбасу  және  жалғану  

сұлбалары  мен  теңдеулері) 

13.

 

Bestimmung der Parameter der äquivalenten Schaltungen ; Dreiphasen-Transformatoren  (эквиваленттік  сұлбадағы  параметрлерін  анықтау; 

үш фазалы  трансформаторлар) 

14.

 

Synchrongeneratoren  (синхронды  генератор) 15.

 

Aufbau und Funktionsprinzip den Synchrongeneratoren (синхронды  генератордың  құрылымы  мен  функционалдық  қағидасы) 

16.


 

Der zylindrischen Rotor Synchrongenerator  und deren  Magnetkern 

(цилиндрлі  қозғалтқышты  синхронды  генератор  және  оның  магнит  

өзекшесі) 

17.

 

Die Stabilität des Systems der Energetik  (энергетикалық  жүйенің  тұрақтылығы) 

18.


 

Das Regime elektrisch die Netze  (электр  желісінің  режимдері) 

19.

 

Asynchronmaschinen  (асинхронды  машина) 20.

 

Aufbau und Funktionsprinzip der Induktionsmotoren  (асинхронды  қозғалтқыштың  құрылымы  мен  функционалдық  қағидасы) 

21.


 

Gekoppelte Schaltung Gleichungen und Ersatzschaltungen für die 

Induktionsmotoren (асинхронды  қозғалтқыштың  жалғану  және  

орынбасу  сұлбалары  мен  теңдеулері) 22.

 

Drehmoment, Drehzahl des Induktionsmotors  (асинхронды  қозғалтқыштың  айналу  моменті, айналым  саны) 

23.


 

Leistungselektronik (өнеркәсіптік  элтроника) 

24.

 

Leistungshalbleiterbauelemente (жартылай  өткізгіштердің  өнеркәсіптік  құрылым  элементі) 

25.


 

Einleitung; Grundlegende Charakteristik zur Halbleiterelementen (кіріспе; 

жартыла  өткізшігті  элементтердің  негізгі  сипаттамасы) 

26.


 

P-N Übergänge und Dioden (P-N  ауысу  және  диод) 

27.

 

BJT und Thyristor (биполярлы  транзистор  және  тиристор) 28.

 

Der Sperrschichtfeldeffekttransistor (таратушы  өрістік  транзистор) 29.

 

Einphasig das elektrische System (бір  фазалы  электрлік  жүйе) 30.

 

Dreiphasen  das elektrische System (үш  фазалы  электрлік  жүйе) 31.

 

Wechselrichter  (айнымалы  ток  түзеткіш) 32.

 

Einphasen-Brückenwechselrichter  (айнымалы  бір  фазалы   көпірлік  түзеткіш) 

33.


 

Pulsweitenmodulation (жалпақ  импульсті  модуль) 

34.

 

Dreiphasen –Wechselrichter  und Motorantriebe (үш  фазалы  түшеткіш  пен электр жетегі) 

35.


 

Wechselstrom  in Gleichstrom  umwandeln  (айнамалы  токты  тұрақты  

токка  түрлендіру) 

 

5. Қортынды бақылау тақырыптары 

1) Kraftwerke 

2) Elektrischer  Strom 

3) Energie  der Sonne 

4) Gewinnung  von  elektrischer  Energie 

5) Stromerzeugung 

6) Windkraftanlagen 

7) Wasserkraftwerk 

8) Die  Atomenergie 

9) Wechselstrom 

10) Was  ist  elektrischer Stromkreis? 

 

5.1 Емтиханға қойылатын талаптар 

 Емтихан  тапсыруға  курс  бағдарламасын  толығымен  өткен  және  екі 

семестрлік жұмысты өткізген студенттер кіреді. 

1.Емтихан  билетінің  бipiншi  сұрағында  қойылған  талап  бойынша 

берілген мәтәнді ана тіліне аудару керек. Мәтін мөлшері 1500-200 баспа белгі 

. Орындау уақыты 45 минут. 

2. № 1 - мәтінді оқытушымен диалог түрінде талқылау. 

3.Емтихан  билетінің  үшінші  сұрағында  қойылған  талап  бойынша 

дайын  тақырыптарды  ауызша  әңгімелеу  кезінде  лексикалық  сөз  қорының 

молдығын, мәтін мазмұнының логикалық байланысының дұрыстығын ескере 

отырып,  өз  ой-пікірін  тиянакты  жеткізе  алуы  ескеріледі.  Студент  такырып бойынша  ез  ой-пікірін  шамамен  оншақты  сөз  тізбегін  қолдана  отырып 

жеткізу керек. 

 

6. Емтиханға кipyre рұқсат рейтингісін есептеп шығару әдісі 

6.1 Бағалау жүйесі 

    Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында 

қабылданған курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына 

сәйкес бағаланады (1- шi кесте) 

Баға 

Балдың  


сандық  

эквиваленті 

Пайыздық  

мазмұн 


Бағаның  бұрынғы  

түрі 


А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

 

 В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

 

 В- 

2,67 


75-79 

 

 С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 

 С- 

1,67 


60-64 

 

 D+ 

1,33 


55-59 

 

 1,0 


50-54 

 

 0-49   Қанағаттатарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түpi  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  -  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  руқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 - кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық, жұмыстардың 

орынддлуы 

0,5 


Семестрлік жұмыс 

2x0,2 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудьң орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 

 


Аральқ бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық,  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

 

Бор

=(Б1+Б2)/2 және 0,2 

  

салмақ  коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады:  

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады  

Қ=0,6БР+0,4Е, 

 

Е - емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдық қойылу саясаты 

     Максималды бағалар жұмыстың сапасына және орындалуына қарап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

 6.3 Білім алушылардың академпялық мобильдығын ұйымдастырудағы 

оқу орындарының баға аударымдары 

     ҚР-да оқитыпдардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік 

әріптік жүйесіне ECTS (кредиттерді жинақтау және трансферттің 

(ауыстырудьң) Евроналық жуйесі) бойынша бағаларды және кepi ауыстыру 

3-4 кестелерге сәйкес орындалады. 

         3 -шi  кесте  -  ҚР оқитындардың оқу  жетістіктерінің бақалаудың 

баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

 

ECTS Бойынш

а 

Бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдық 

Сандық 

Эквивалент

і 

Пайыздық. 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түpi 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

В 3,0 

80 


2,0 65 

Қанағаттанарлық 

Е 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 


4 – ші  кесте - Балды - рейтингах әріптік  РК бага жүйесіне сәйкес ECTS 

бойынша бағалар 

 

Әріптік 

системадағ

ы Баға 

Балдық 

Сандық 

эквиваленті 

Пайыздық. 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түpi 

ECTS 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


B- 

2,67 


75-79 

C+ 


2,33 

70-74 


Қанағаттанарлық 2,0 

65-69 


 

C- 


1,67 

60-64 


Қанағаттанарлық 

D+ 1,33 

55-59 


 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

Е 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  FX,F 

 

 

7. Курс саясаты: - сабақда кешікпеу және сабақты жіберіп алмау

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді 

түрде қатысу; 

-  белгілі  6ip  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты) 

сабақтарды қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  6ip  апта  бурын 

қорғап 

үлгеру. 


- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 

 

8. Академияльқ этиканың өлшемдері 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; 

- Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс. 

 

  

 9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1. Басов Н.В. “Немецкий язык для технических вузов” Ростов-на-Дону, 2008. 

2.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технических текстов. Алматы, АИЭС 2012. 

3.  Ludwig  Auer    «Fachdeutsch  Technik  Metall-  und  Elektroberufe  ».   

GmbH,Donauwörth in Deutschland 1995. 

4.  Муратбекова  С.А.  Профиссионально-оринтированный    немецкий    язык  

Elektroenergetik.    Методические  указания    для    студентов    специальности  

5В071800 – Электроэнергетика. Алматы  2015г. 

 

  

Қосымша:  

 

1.    Берденова  Т.  К.  Немецкий  язык.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технических средств. Алматы, АИЭС 2004. 

2.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Методические  указания  для  общения 

студентов технических специальностей. Алматы, АИЭС 2004. 

3.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Научно-технические  тексты  для 

развития умения перевода. Алматы, АИЭС 2008. 

4. Курс  немецкого  языка  для  технических  вузов./Под ред. Е.Н.Канищева. –

М.,1985. 

5. Милордович, Живан М.немецко-русский-русско-немецкий  словарь: слова  

и  их  грамматические  формы – М."Вече". 2004. 

6.Немецко-русский    политехнический    словарь    около    110000    терминов.-

М."Руссо" 2005. 

7. 


Немецкий-русский-русско-немецкий 

 

словарь. 150000 

слов  


словосочетаний  и  значений 1 под  ред. Л.С.Блинова – М.Астрель 2008. 

8. Немецко-русский-русско-немецкий  словарь  около  20000  слов  в  каждой  части  1 под  ред. М.С.Филлалова – спб:"Виктория  плюс" - 2004. 

 

Каталог: student -> sillabus -> inyaz kz
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
inyaz kz -> KbshTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»
inyaz kz -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж
inyaz kz -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж

жүктеу 119.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет