Кафедра меңгерушісі Тутанов С.Қ. 2009 жжүктеу 1.01 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата14.04.2017
өлшемі1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік  техникалық университеті  

 

  

Бекітемін 

Бірінші проректор 

_______________________ 

"____" _________ 200___ж. 

 

 

 

 

 

 

ОҚЫТУШЫ ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Жаратылыстану ғылыми пəндерінің негіздері пəні бойынша 

 

050120–Кəсіптік оқыту мамандығының студенттері үшін  

 

  

Экономика жəне менеджмент факультеті 

 

Жоғары математика кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2009


 

 


 

2

 Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген:  

 

Аға оқытушы Қасымова Лайла Жұмажанқызы, оқытушы Тулеутаева Жанар Мұқатайқызы. 

 

Кафедра   отырысында талқыланған:   Жоғары математика 

                                                                                      

№                  хаттама                                2009 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі                              Тутанов С.Қ. «____»_______  2009 ж.                            

Факультеттің оқу-əдістемелік бюросымен мақұлданған 

 

 Жол - көлік факультеті   

№    хаттама                             2009 ж. 

 

Төрағасы                                                          «____»____________ 2009 ж.  

Кафедрамен келісілген: кəсіпкерлік жəне басқару əдіснамасы 

 

Кафедра  меңгерушісі                          Смирнова Г.М.     «__»____2009 ж.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

3

Оқу жұмыс бағдарламасы  

1.1

 

Оқытушы туралы мəліметтер жəне байланыстық ақпарат 

Қасымова Лайла Жұмажанқызы, Тулеутаева Жанар Мұқатайқызы 

 

Жоғары математика   кафедрасы ҚарМТУ-дың      бірінші  корпусында (мекен-жайы), 311аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 565932 

(2008).  

 

1.2 Пəннің еңбек сыйымдылығы 

Семестр


 

Кредиттер

 

саны


 

Сабақтардың түрі 

СӨЖ 

сағаттар саны 

Жалпы 


сағаттар 

саны 


Бақылау 

түрі 


Қосылған сағаттар саны 

ОСӨЖ 


сағаттар

ының 


саны 

Барлы


ғы 

сағат-


тар 

саны


лекциял

ар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

2  15 15 


30 

60 


30 

90 


емтихан

1.3 Пəннің сипаттамасы 

Жаратылыстану–ғылыми 

пəндерінің 

негіздері 

пəні 

математика ғылымының  жалпы  теориялық  аспектілерінен  құралады: «Аналитикалық 

геометрия»,  «Векторлық алгебра элементтері», «Шек жəне үздіксіздік»,  «Бір 

айнымалы  функцияның  дифференциалдық  есептеулері», «Бір  айнымалы 

функцияның  интегралдық  есептеулері, «Дифференциалдық  теңдеулер», 

«Қатарлар теориясы», «Еселі интегралдар», «Ықтималдықтар теориясы жəне 

математикалық статистика элементтері». Бұл пəн базалық пəндердің циклына 

кіреді. 

 

1.4 Пəннің мақсаты 

Жаратылыстану –ғылыми пəндерінің негіздері пəні бағдарлама бойынша 

жүйелі білім беру жəне оны практикада қолдануға үйрету, студенттердің 

өзіндік жұмысқа белсенділігін арттыру мақсатын алға қояды.  

 

1.4 Пəннің міндеттері 

Пəннің міндеттері мынадай:  

-жоғары математиканың негізгі үғымдарынжəне оның əртүрлі салаларда 

қолданылуын оқып білу; 

- классикалық жəне қазіргі математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, 

теориларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу əдістерін меңгеру; 

- игерілген математикалық əдістерді іскерлікпен қолдану; 

- математикалық интуицияны дамыту; 

- математикалық мəдениеттілікті дамыту; 

- ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру. 

Бұл пəнді оқыту нəтижесінде студенттер міндетті: 

-

 

математикалық модельдерді құра білуге; -

 

математикалық есептерді қоя білуге; -

 

қолайлы  математикалық  əдістерді  жəне  есептің  шешімінің  алгоритмін  

4

таңдай білуге; -

 

өздік  зерттеу  жұмыстарын,  есептеу-графиктік  жұмыстарын      істей білуге; 

-

 есептердің  шешімін  іздестіру  кезінде  қазіргі  кездегі  есептеу 

техникасын пайдаланып, сандық əдістерді қолдануға; 

-

 

сапалы математикалық зерттеулерді іске асыруға; -

 

жүргізілген математикалық 

талдау 


нəтижесінде 

практикалық 

ұсыныстар беруге;  

-

 «Жаратылыстану  ғылымы  пəндерінің  негіздері»  курсының  негізгі 

бөлімдерінің практикалық дағдыларын меңгеруге. 1.6 Айрықша деректемелер 

Берілген пəнді оқу үшін келесі пəндерді (бөлімдерді, тақырыптарды 

көрсету арқылы) меңгеру қажет: 

Пəн 


Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Алгебра жəне анализ 

бастамалары  

Элементар функциялар, тригонометриялық 

функциялар, көпмүшеліктер, теңдеулер 

2 Физика 

Механика  

1.7 Тұрақты деректемелер 

Жаратылыстану –ғылыми пəндерінің негіздері пəнін оқу кезінде алынған 

білімдер сызба геометрия жəне инженерлік графика, теориялық механика, 

материалдар кедергісі, физика, электротехника   пəндерін меңгеру барысында 

қолданылады. 

1.8 Пəннің мазмұны 

1.8.1 Сабақтардың түрлері бойынша пəннің мазмұны жəне олардың еңбек 

сыйымдылығы  

Бөлімнің, (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, сағ. 

лекциялар 

практи-


калық 

зертха


-налық 

ОСӨЖ 


СӨЖ 

1 Векторлық алгебра, аналитикалық 

геометрия элементтері 

2 - 
2 Нақты сандар ұғымы. Функция оның 

шегі, үздіксіздік 

1 - 

3 Бір айнымалы функцияның 

дифференциалдық есептеулері.  

3 - 
4 Бір айнымалы функцияның 

интегралдық есептеулері 

3 - 

5 Көп айнымалы функцияның 

диференциалдық, интегралдық 

есептеулері 

2 - 

6 Қатарлар теориясы  

2 - 

7 Ықтималдықтар теориясы, 

математикалық статистика элементтері 

2 - 
БАРЛЫҒЫ: 

15 - 


15 

30 


30 

 

5

1.9 Негізгі əдебиеттер тізімі 

Автордың аты-жөні

 

Оқу-əдістемелік əдебиеттердің атауы

 

Баспасы, шыққан жылы 

1. Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей 

математике 

2004г 

2.Ильин В.А., Ким Г.Д.  Линейная алгебра М: Проспект, 2007 

3.Беклемишев Д.В. 

Курс аналитической 

геометрии и линейной алгебры

М: Наука, 1980 

4.Ефимов А.В.,  

Демидович Б.П. 

Сборник задач по математике 

для ВТУЗов. Линейная алгебра 

и основы математического 

анализа 

М: Наука, 1981 

5. Рябушко А.П. 

Индивидуальные задания по 

высшей математике: Т-1,2, 3 

2002г 


6. Письменный Д.Т. 

Конспект лекций по высшей 

математике. Полный курс 

М: Айрис – пресс, 

2004 

7. Клетеник Д.В. Сборник задач по анали-

тической геометрии 

2002г 

8.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2004г 

9.Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2003г 

10.СағынтаевС.С.,     МұқаевТ.М., 

Елшібеков Х.А. 

Сызықтық алгебра мен 

аналитикалық геометрияның 

элементтері 

1990ж. 


11.Гмурман В.Е. 

Руководство к решению задач 

по теории вероятностей и 

математической 

статистике 

2004г 


12. Гмурман В.Е. 

Теория вероятностей и 

математическая 

Статистика 

2004г 

 

 

1.10 Қосымша əдебиеттер тізімі 

№  Автордың аты-жөні 

 

Оқу-əдістемелік əдебиет атауы Баспа,  

шыққан 


жылы 

1  Данко П.Е., 

ПоповА.Г., 

КожевниковТ.Я. 

Высшая математика в упражнениях 

и задачах. Ч. 1. 

 

М: Высшая школа, 

1986 


2  Кузнецов Л.А. 

Сборник заданий по высшей 

математике (типовые расчеты) 

М: Лань, 

2006 

3  Крутицкая Н.Е., Линейная алгебра в вопросах и 

М: Высшая  

6

Шишков А.А. задачах. 

школа, 


1985 

4  Жевняк Р.М., 

Карпук А.А. 

Высшая математика. ч. 1-5. 

М: Наука, 

1998 


5  Минорский В.П. 

Сборник задач по высшей 

математике 

М: Наука, 

1987 

6  Бородихин В.М., Путинцева А.П., 

Соснина Э.Г. 

Практикум по линейной алгебре и 

аналитической геометрии. 

1998 г. 

7  Хайрулин Е.М. 

Типовые расчеты по высшей 

математике. 

1988 г. 

8  Кремер Н.Ш. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2003 г. 

9  Идельсон А.В. 

Аналитическая геометрия. Линейная 

алгебра. Учебное пособие. 

2005 г. 

10  Белько И.В. 

Высшая математика для 

экономистов. 

2002 г. 

11  Краснов А.И., 

Киселев Г.И. и др. 

Аналитическая геометрия. 

Векторная алгебра. Линейная 

алгебра. Дифференциальное 

исчисление. 

 

2003 г.  

Студенттердің білімін бағалау белгілері 

Пəн бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) жəне 

қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең 

жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады жəне кестеге сəйкес  

100% дейін мəнді құрайды.  

Əріптік баға 

бойынша 

бағалау 


Сандық бағалау 

эквиваленттері 

Меңгерілген 

білімдердің 

проценттік мəні 

Дəстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А- 4,0 

3,67 


95-100 

90-94 


Өте жақсы 

В+ 


В 

В- 


3,33 

3,0 


2,67 

85-89 


80-84 

75-79 


Жақсы 

С+ 


С 

С- 


D+ 

2,33 2,0 

1,67 


1,33 

1,0 


70-74 

65-69 


60-64 

55-59 


50-54 

Қанағаттанарлық 

30-49 


0-29 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 

  

 

7

 «А» (өте  жақсы)  деген  баға,  студент  семестр  барысында  пəннің  барлық бағдарламалық  сұрақтары  бойынша  өте  жақсы  білім  көрсеткен,  сонымен 

қатар,  өздік  жұмыс  тақырыптары  бойынша  жиі  аралық  білімін  тапсырған, 

оқылатын  пəн  бойынша  негізгі  бағдарлама  бойынша  теориялық  жəне 

қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады. 

«А-» (өте жақсы) деген баға  негізгі заңдар мен  процестерді, ұғымдарды, 

пəннің  теориялық  сұрақтарын  жалпылауға  қабілетін  өте  жақсы  меңгеруін, 

аудиториялық  жəне  дербес  жұмыс  бойынша  аралық  тапсырмалардың  жиі 

тапсырылуын болжайды. 

«В+» (жақсы) деген баға, студент пəннің сұрақтары бойынша жақсы жəне 

өте  жақсы  білімдер  көрсеткен,  семестрлік  тапсырмаларды  көбінесе  «өте 

жақсы»  жəне  кейбіреулерін  «жақсы»  бағаларға  тапсырған  жағдайда 

қойылады. 

«В» (жақсы)  деген  баға,  студент,  пəннің  нақты  тақырыбының  негізгі 

мазмұнын  ашатын  сұрақтары  бойынша  жақсы  жəне  өте  жақсы  білімдер 

көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» жəне «жақсы» 

бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.  

«В-» (жақсы)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық  қалай  болса, 

дəл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пəннің теориялық жəне  қолданбалы 

сұрақтарына  жақсы  бағытталады,  бірақ  семестрде  аралық  тапсырмаларды 

жиі  тапсыратын  жəне  пəн  бойынша  семестрлік  тапсырмаларды  қайта 

тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.  

«С+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пəннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «жақсы» жəне «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда 

қойылады.  

«С» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол    аудиториялық 

сабақтардың  жəне  СӨЖ  барлық  түрлері  бойынша  зейінділік  сипаттағы 

сұрақтарға ие, пəннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік 

тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.  

«С-» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың 

жəне 

СӨЖ 


барлық 

түрлері 


бойынша 

жалпы 


мағлұматтандырылған  жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D+» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  аудиториялық 

сабақтардың жəне СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды 

уақытында  тапсырмаған  жəне  нақты  тақырыптың  шеңберінде  ғана  жеке 

заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.  

«D» (қанағаттанарлық)  деген  баға  студентке,  егер  ол  семестрлік 

тапсырмаларды  уақытында  тапсырмаған  жəне  аудиториялық  сабақтар  мен 

СӨЖ  бойынша  білімі  төмен,  сондай-ақ,  сабақтар  босатқан  жағдайда 

қойылады.  

«F» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  жəне  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  жəне  практикалық  білімнің  төмен  деңгейіне  де  

8

ие  емес,  сабақтарға  жиі  қатыспайтын  жəне  уақытында  семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады. 

«Z» (қанағаттанарлықсыз)  деген  баға  студент,  СӨЖ  жəне  сабақтардың 

түрлері  бойынша  теориялық  жəне  практикалық  білімнің  төмен  деңгейіне  де 

ие  емес,  сабақтардың  жартысынан  көп  қалатын  жəне  семестрлік 

тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.  

Аралық  бақылау  оқытудың 7-ші, 14-шы

   

апталарында  жүргізіледі  жəне бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады: 

 

Бақылау түр

і 

%-тік

 мəні


 

Оқытудың академиялық кезеңі, апта 

Барлығы

, %


 

1 2 3 4 5  6  7  8  9 10  11  12 13 14 15 

ӨҮЖ 1 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 Бақылау 

жұмысы 1 

       5           5 

Бақылау 


жұмысы 2 

       5           5 

Бақылау 

жұмысы 3 

       5           5 

Коллоквиум 

             10         

   10   20 

ӨҮЖ 2 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Бақылау 

жұмысы 4 

                

5  5 


Бақылау 

жұмысы 5 

                

5  5 


Бақылау 

жұмысы 6 

                

5  5 


Емтихан  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

40 


Барлығы 

(аттестация 

бойынша) 

             30         

   30   60 

Барлығы 


 

 

  

 

  

 

          100 

 

1.12 Саясаты жəне рəсімдері 

«Жаратылыстану ғылыми пəндерінің негіздері» пəнін оқу кезінде  келесі 

ережелерді сақтауды өтінеміз:  

1. Сабаққа кешікпей келуді; 

2. Сабақты себепсіз босатпауды, ауырған жағдайда – анықтаманы, басқа 

жағдайларда түсіндірме хатты ұсынуды; 

3. Дəрісханалардағы мүліктерді таза ұстауды; 

4. Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сəйкес бақылаудың барлық 

түрлерін тапсыруды; 

5. Жіберілген лекция жəне зертханалық сабақтарды оқытушы белгілеген 

уақытта қайтатапсыруды. 

 

 

 


 

9

1.13 Пəннің оқу-əдістемелік қамтамасыз етілгендігі 

Автордың аты-жөні 

Оқу-əдістемелік 

əдебиеттердің атауы 

Баспасы, 

шыққан 

жылы 


Даналар саны 

кітапханада 

кафедрада 

 

Негізгі əдебиеттер 

 

1.Минорский В.П. 

Сборник задач по 

высшей математике 

2004г 250 

2.Бектаев Қ. Ықтималдықтар 

теориясы жəне 

математикалық 

статистика 

1991ж. 11 

 

3.Краснов М.Л. Вся высшая 

математика:  

Т-1,2,3. 

2003,2004

2001г 

5,3,2  


4.Гмурман В.Е. 

Руководство к 

решению задач по 

теории вероятностей 

и математической 

статистике 

2004г 8 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей 

и математическая 

Статистика 

2004г 3 


6. Гусак А.А. 

Теория вероятностей 2003г 9 

 

7. Данко П.Е. Высшая математика в 

упражнениях и 

задачах 

2003г 50 

8.ДемидовичБ.П. Краткий курс высшей 

математики 

2004г 2 

 

9. Рябушко А.П. Индивидуальные 

задания по высшей 

математике: Т-1,2, 3 

2002г 139,102 

 

 

Қосымша əдебиеттер 1.Тілепбиева А., 

Жайнабекова М. 

Бір айнымалы 

функцияларды 

интералдық есептеу.  

1991 10 


2.Сағынтаев С.С., 

Əділбеков Н.Ə., 

Елшібеков Х.А., 

Мұқаев Т. 

Интегралдық есептеу. 

Дифференциалдық 

теңдеу 


1990 15 

3.Темірғалиев Н.         Математикалық анализ, 1, 2 том 

1991 12 
 

10

4.Əділбеков Н.Ə., Матаев С.М., 

Джайчибеков Н., 

Есқалиев А. 

Математикалық 

анализге кіріспе. 

Дифференциалдық 

есептеу. Бірінші 

айнымалының 

функциясы 

1990 15 


5.Дүйсек А.К., 

Қасымбеков С.К. 

Жоғары математика 2004 6.Сағынтаев С.С., Əділбеков Н.Ə., 

Мұқаев Т., 

Сыздықова А.Қ., 

Қасымова Л.Ж. 

Жоғары математика 2005  20 

7.Сағынтаев С.С. Қатарлар. Еселік 

интегралдар. Өріс 

теориясының 

элементтері 

1992 13 

8.Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар 

теориясы жəне 

математикалық 

статистика 

элементтері 

1988 20 


9. Нұрпейісов С.А., 

Сатыбалдиев О.С., 

Өтепбергенұлы М. 

Ықтималдықтар 

теориясы мен 

математикалық 

статистика  

 12 10.Есмұқанов М. Математикалық 

анализ курсы 

1995 2 

 

11.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей математике: 

Полный курс 

2004г 3 

 

12.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по высшей 

математике:Учеб. 

Пособие 

2004г 3 


 

13.Письменный Д.Т.  Конспект лекций по 

высшей 

математике:Учеб. Пособие 

2003г 3 


 

14.Лунгу К.Н. 

Сборник задач по 

высшей математике с 

контрольными 

работами 

2004г 10 

 

15.Беклемишов Д.В  Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры 


 2001г 1 

16.Боярчук А.К. 

Справочное пособие  

по высшей 

математике 

 2001г 3 

17.Вентцель Е.С. 

Задачи и упражнения 

по 

теории вероятностей  2002г 3 

 

11

18.Вентцель Е.С. Теория вероятностей 

и ее инженерные 

приложения 

 2003г 10 

19.Краснов М.Л. 

Вся высшая 

математика Т-4,5,6 

 2001,20022

003г 

2,3 


20.Гусак А.А. 

 

Высшая математика   2003г  

20 


 

21.Гусак А.А. 

Математический 

анализ и 

дифференциальные 

уравнения 

 2003г 

  

22.Гусак А.А. 

Справочник по 

высшей математике 

 2003г 10 

23.Кремер Н.Ш. 

Высшая математика 

для экономистов 

 2003г 15 

24.Бараненков Г.С. 

и.др. 

Задачи и упражнения по математическому 

анализу для втузов 

 2003,20042

002г 


34,91,100 

25.Идельсон А.В. 

Математика для 

экономистов 

 2000г 2 

26.Рябушко А.П. 

Индивидуальные 

задания по высшей 

математике: Т-1,2 

 2002г 139,102 

27.Каган М.Л. 

Математика в 

инженерном вузе: 

алгебра и геометрия 

 2003г 10 

28.Колесников А.Н. 

Краткий курс 

математики для 

экономистов  

 2003г 7 

29.Корн Г. 

Справочник по 

математике для 

научных работников 

и инженеров  

 2003г 2 

30.Красс М.С. 

Основы математики и 

ее приложения в 

экономическом 

образовании  

 2003г 2 

31.Кремер Н.Ш. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 2004г 20 

31.Лунц Г.Л. 

Функции 

комплексного 

переменного с 

элементами 

операционного 

исчисления 

 2002г 1 

32.Мироненко Е.С. 

Сборник задач по 

высшей математике 

 2004г 4 

33.Моденов П.С. 

Сборник задач по 

аналитической 

геометрии 

 2002 
 

12

34.Морозов А.В. Шпаргалки по 

высшей математике 

для студентов 

экономических и 

гуманитарных 

специальностей 

 2004г 5 

35.Мышкис А.Д. 

Математика для 

технических вузов 

 2002г 10 

36. Плеханов 

Г.В.и.др. 

Общий курс высшей 

математики для 

экономистов 

 2004г 14 

37. Пискунов Н.С. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисления: Т-1,2 

 2002,2003  85,19 

38.Половинкин Е.С. 

Курс лекций по 

теории функций 

комплексного 

переменного 

 2003г 10 

39. Понтрягин Л.С. 

Дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

 2004г 2 

40. Попов М.А. 

Шпаргалки по 

высшей математике 

для студентов 

технических  

специаль- 

ностей 


 2004г 5 

41. Пугачев П.С. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

 2002г 5 

42.Солодовников 

А.С. 


Математика в 

экономике 

 2000г 1 

43. Сюдсетер К 

Справочник по 

математике для 

экономистов 

 2000г 1 

44. Такабаев М.К. 

Математика для 

экономистов в 

примерах и задачах 

 2003г 8 

45. Ватутин 

В.А.и.др. 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика в задачах 

 2003г 30 

46. Нейман Ю.М. 

и.др. 

Тесты: Основы дифференциального 

исчисления 

 2002г 5 

47. Нейман 

Ю.М.и.др. 

Тесты: Основы 

интегрального 

исчисления 

 2002г 11 

48. Турчак Л.И. 

Основы численных 

методов 


 2002г 5 

49. Хасеинов К.Х. 

Каноны математики   2003г 5 


 

13

50. Шапорев С.Д. Методы 

вычислительной 

математики и их 

приложения 

 2003г 5 

51. Шарма Д.Н. 

Уравнения в частных 

производных для 

инженеров 

 2003г 2 

52. Шипачев В.С. 

Основы высшей 

математики 

2002г 2002г 2 

 

Методические указания по 

дисциплине «Высшая 

математика» 

(дополнение) 

2002г 2002г 

 

 Методические 

указания по 

дисциплине «Высшая 

математика» 

Контрольная работа 

№1, часть 1 

2001г  

30 


Каталог: fulltext -> UMKDP
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
UMKDP -> Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
UMKDP -> Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
UMKDP -> Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
UMKDP -> А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к

жүктеу 1.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет