Кафедра меңгерушісі Садчиков А. В. 2014 жжүктеу 225.79 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі225.79 Kb.
#15982

 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

  

                                                                         БЕКІТЕМІН 

Ғылыми 

кеңес 

төрағасы,   

ҚарМТУ ректоры 

 Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2014 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

ZRA 3217 «Радиоактивті зерттеу әдістері» пәні 

MGKOGZ 9 «Мұнай-газ кен орындарын геофизикалық зерттеу» модулі 

5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын                                                     

            барлау» мамандығы 

Тау-кен факультеті 

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау кафедрасы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

2014Алғыс сөз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: т.ғ.д., проф. Пак Ю.Н. 

т.ғ.к., доц. Пак Д.Ю. 

 

 

 «ГПҚКОБ» кафедрасының отырысында талқыланған 

«____»______________2014 ж. № _______ хаттама  

Кафедра меңгерушісі______ Садчиков А.В. «____»____________2014 ж. 

             

 

Тау-кен факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«_____»_____________2014 ж. № ________ хаттама 

Төраға _______Такибаева А.Т. «____»____________ 2014 ж. 

 

  

 

  

 

  Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 

Пак Юрий Николаевич, т.ғ.д., ГПҚКОБ кафедрасының профессоры  Пак Дмитрий Юрьевич, ГПҚКОБ кафедрасының аға оқытушысы 

ГПҚКОБ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  екінші  корпусында  орналасқан 

(Қарағанды қ.), 116-аудитория, байланыс телефоны 56-75-93, қос. 2037 

 

Пәннің еңбек көлемділігі 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

  ECTS

 

Сабақтардың түрі СӨЖ 

сағатта 


рының 

саны 


Жалпы 

сағат 


саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

СОӨЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 30 


15 


45 

90 


45 

135 


емтихан, 

курстық 


жоба  

 

Пән сипаттамасы  

«Радиоактивті зерттеу әдістері» пәні базалық пәндер циклына кіреді.   

Пәннің мақсаты 

 

«Радиоактивті  зерттеу  әдістері»  пәні  ұңғымаларды  радиоактивті  зерттеу әдістерінің физикалық негіздерімен студенттерді таныстыру, ядролық сәулелну 

өрістерін  есептеу  дағдыларын  үйрету,  студенттерді  радиоактивті  әдістердің 

әдістемесімен және техникасымен, олардың мүмкіндіктерімен және шешілетін 

міндеттермен таныстыру мақсатын алға қояды. 

      

Пән міндеттері  

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

пәннің  міндеттері  мынадай:  радиоактивті  әдістердің  физикалық  негіздері, 

олардың  артықшылықтары  мен  кемшіліктері,  радиоактивтік  өлшеу  кезінде 

кедергі  жасайтын  факторлардың  әсерін  азайту  тәсілдері,  жұмыстарды  жүргізу 

әдістемесі, қолданылу саласы. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

– Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу, барлау және қазу  кезінде  әр түрлі 

әдістермен шешілетін  міндеттер туралы түсінікке ие болуға; 

–Гамма-сәуле  мен  нейтрондық  сәулеленудің  затпен    өзара  әрекет  етуінің 

негізгі процестерін білуге; 

–Радиоактивті  әдістерді  жүзеге  асыру  кезінде  қолданылатын  екінші  рет 

сәлеленуді  тіркеу  принциптерін,    сәулелену  көздерінің    негізгі  параметрлерін 

білуге; 


–Тиімді  ядролық-физикалық  параметрлерді,  статистикалық    өлшеу 

қателіктерін есептей білуге; 

–Радиометрлік  аппаратурасымен  және  ядролық-физикалық  әдістер 

көздерімен дербес жұмыс істеу білу

–Иондық  сәулеленулерден  қорғауды  үйлестіре  білу  практикалық 

дағдыларын меңгеруге. 

 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

1. «Геофизикалық зерттеу әдістері», 

2. «Радиометрия және ядролық геофизика» 

 

Постреквизиттер 

 «Радиоактивті  зерттеу  әдістері»  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білім 

«Коллекторлық  қасиеттерді  бағалау  үшін  ҰГӘЗ    қолдану»,  «ҰГЗ  арнайы 

курсы» пәндерін игеру кезінде қолданылады. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

   

 

  

 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек 

көлемділігі, сағ. 

дәріс 


практи 

калық 


зертха 

налық 


СОӨЖ  СӨЖ 

1Тығыздықты  гамма-гамма  каротаждың 

(Тығ. ГГК) физикалық негіздері,  әдістің 

қолданылу облыстары. 

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

2  Тығ.  ГГК  техникасы  және  әдістемесі, 

ұңғымалық  шарттардың  Тығ.  ГГК 

нәтижелеріне  әсер етуі. 

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

3  Екі  сәулелі  Тығ.  ГГК  теориясы,  оның 

сипаттамалары. 

    2 


    - 

    3 


    3 

    3 


Жоғары 


табиғи 

радиоактивтілік 

жағдайларында  тығыздықты  анықтау.  

Гамма-каротаж (ГК) негіздері.  

    2 

    - 


    3 

    3 


    3 

5  Талғамды  гамма-гамма  каротаждың 

(Талғ. ГГК) физикалық негіздері.  

    2 


    - 

    3 


    3 

    3 


6  Талғ.  ГГК  техникасы  және  әдістемесі, 

ұңғымалық шарттардың Талғ. ГГК өлшеу 

нәтижелеріне әсер етуі. 

    2 


    - 

    3 


    3 

    3 


Рентген-радиометрлік 

каротаждың 

(РРК) физикалық негіздері.  

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

8 Талғамдықты  және дифференци-алдық 

сүзгілердің  әрекет  ету  принциптері.  Гео-

метриялық шарттардың РРК-ға әсер етуі. 

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

9  Гамма-нейтрондық  әдістің  (ГНӘ) 

физикалық негіздері. 

    2 


    - 

    3 


    3 

    3 


10  Нейтрон-нейтрондық  каротаждың  

(ННК) физикалық негіздері.  

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

11  Нейтронды-гамма  каротаждың  (НГК) 

физикалық негіздері.  

    2 


    - 

    - 


    3 

    3 


12 Нейтронды-активациялық каротаждың  

(НАК)  физикалық  негіздері,  техникасы 

және әдістемесі. 

    2 


    - 

    - 


    3 

    3 


13  Импульстік  нейтрондық  әдістер. 

Импульстік нейтрондық гамма әдіс. 

    2 

    - 


    - 

    3 


    3 

14.  Импульстік  нейтрондық  әдістер. 

Импульстік нейтрон-нейтрондық әдіс. 

    2 


    - 

    - 


    3 

    3 


15.  Зерттеудің  радиоактивті  әдістері 

кезіндегі  еңбек  қорғау    және  экология 

мәселелері. 

    2 


    - 

    - 


    3 

    3 


БАРЛЫҒЫ: 

30 


15 


45 

45 


 

 

Зертханалық сабақтар тізімі 

 

 

1  Тығыздықты    өлшеу    әдiстемесiн    зерттеу  және  гамма-тығыздық  өлшеуiштi 

градуирлеу. 

2  Геометриялық  параметрлердiң  гамма-гамма  әдiс  нәтижелерiне  әсерiн     

зерттеу.  

3 Рентген-радиометрлiк әдiстiң  заңдылықтарын зерделеу.  

4 Нейтрондық гамма-каротаж әдiстемесiн зерделеу. 

5 Нейтронды-активациялық әдiс параметрлерiн оңтайландыру.  

СӨЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

  

1. Радиоактивті айналу сипаттамасы. 

2. Радиоактивті әдістердегі аймақтық құрылғылардың сұлбалары. 

3. Әрекеттесудің микроскопиялық және микроскопиялық қиысулары.  

4. Сәулелену энергиясынан фотожұту жаппай коэффициентінің тәуелділігі.  

5. Гамма-сәулеленудің әлсіреу заңының қорытындысы.  

6. Көздердің пайдалану параметрлері. 

7. Газға толытырлған детекторлардың вольт амперлі сипаттамасы. 

8. Санауыштарды тіркеу тиімділігі.  

9. λ тұрақты радиоактивті шашырауы. 

10. Нейтрондардың жіктелуі. 

11. Нейтрондардың заттармен әрекеттесуінің жалпы сұлбасы.  

12. Тау жыныстарының жұту сипаттамасы. 

13. Тау жыныстарының баяулату сипаттамасы.  

14. Гамма-нейтронды көздер. 

15. Шекті мүмкін сәулелену дозалары.  

 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды 

аттестаттау  (емтихан)  (40%  дейін)  бойынша  үлгерімнің  ең  жоғары 

көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін 

мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылаты

н әдебиет 

Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


 

Балл  


 

Сабаққа 


қатысу 

Журналды 

тексеру 

апта 

ағымдағы


 

апта сайын 

 Дәрістер конспектте

рі 


Дәрістерді 

тексеру


 

апта 

ағымдағы


 

апта сайын 

 

 СӨЖ 

Білімді  1-3      [1,2,4] 

   1-2-апта 

ағымдағы 

    3-апта 

    3 


бойынша 

есеп  беру 

(1,2,3-

тақырыптар) 

тақырыптар 

бойынша 

тереңдету 

№1 

тәжірибелік 

жұмыстард

ы орындау  

2  тақырып 

бойынша 

тәжірибелік 

әдістерді 

нақтылау  

    [2,4,5] 

  1-3-апта 

ағымдағы 

    4-апта 

    10 

СӨЖ 


бойынша 

есеп  беру 

(4-7 

тақырыптар) 

Білімді  4-7 

тақырыптар 

бойынша 


тереңдету 

    [1,2,4] 

   3-5-апта 

ағымдағы 

    6-апта 

    3 


№1 

Аттестаци

ялық 

модуль  


Теориялық 

білімдерді 

тақырыптар 

бойынша 


нақтылау 

дәрістердің 

қысқаша 

жазбасы 


біріккен 

сағаттар

 

межелік 7-апта 

    8 


СӨЖ 

бойынша 


есеп  беру 

(8-11 


тақырыпта

р) 


Білімді  8-11 

тақырыптар 

бойынша 

тереңдету 

    [1,2,4] 

   6-7-апта 

ағымдағы 

    8-апта 

    3 

№2 


тәжірибелі

к 

жұмыстарды орындау  

Білімді 


тақырып 


бойынша 

тереңдету  

   [1,2,4,6] 

4-8-


апта 

ағымдағы  

    9-апта 

    10 


СӨЖ 

бойынша 


есеп  беру 

(12-15 


тақырыпта

р)  


Білімді  12-

15 


тақырыптар 

бойынша 


тереңдету  

[1,2,4,6,7]  

8-12 

апта 


ағымдағы  

   13-апта 

    3 

№2 


Аттестаци

ялық 


модуль  

Теориялық 

білімдерді 

тақырыптар 

бойынша 

нақтылау 

дәрістердің 

қысқаша 


жазбасы 

біріккен сағаттар

 

межелік    14-апта 

    8 


Емтихан 

Пән 


материалын

ың  


меңгерілу 

деңгейін 

тексеру 

Негізгі  және 

қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

біріккен сағаттар 

қорытынды  Сессия 

кезінде 

    40 


Барлығы 

 

  

 

    100 

 

Саясат және процедуралар 

 

 «Ұңғымаларды  ядролық-физикалық  зерттеу  әдістері»  пәнін  оқу  кезінде 

келесі ережелерді сақтауды өтінеміз: 

1. Сабаққа кешікпей келуді. 

2.  Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал  басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3. Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.  Оқу  процесінің  күнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық  түрлерін 

тапсыру. 

5.  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы  белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 

6.  Курстастарына  және  оқытушыларға  шыдамды,  ашық,  жайдары,  мейірімді 

болу. 

 

 

Негізгі әдебиет тізімі 

 

1. Мейер В.А., Ваганов П.А. Основы ядерной геофизики. Ленинград, 2001г. 

2.  Ларионов  В.В.,  Резванов  Р.А.  Ядерная  геофизика  и  радиометрическая 

разведка. Москва: Недра, 2000г.               

3. Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка. Москва: Атомиздат, 2002г. 

4. Ларионов В.В. Радиометрия скважин. Москва: Недра, 2002г.               

5. Мейер В.А. Методы ядерной геофизики. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1999г. 

6.  Пак  Ю.Н.,  Пак  Д.Ю.Монография.  Методы  и  приборы  ядерно-физического 

анализа углей. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2012. 

7.  Пак  Д.Ю.,  Пак  Ю.Н.,  Брюхов  А.В.  Радиометрия  және  ядролық  геофизика 

бойынша зертханалық  практикум. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2010. 

8.  Пак  Д.Ю.  Пак.  Ю.Н.  Ядролық  геофизика  бойынша  дәрістер  курсы  және 

зертханалық практикум. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2011.  

 

Қосымша әдебиет тізімі  

9. Машкович В.П. Защита от ионизирующих излучений: Справочник.  Москва: 

Энергоатомиздат, 2002г. 

10.  Межгосударственные  нормы  радиационной  безопасности  (НРБ-00). 

Гигиенические нормативы. Алматы: 2000г. 

11.  Старчик  Л.П.,  Пак  Ю.Н.  Ядерно-физические  методы  контроля  качества 

твердого топлива. Москва: Недра, 1992г. 

12. Сторм Э., Исраэль Х. Сечения взаимодействия  гамма-излучения.  Москва: 

Атомиздат, 2003г.   

13.  Ю.Н.  Пак,  Д.Ю.  Пак,  А.Г.  Шугаипов.  Физические  методы  и  приборы 

контроля качества угля. Изд-во КФ АО «НЦНТИ», Караганда, 2010г. 

14. Пак Ю.Н., Пономарева М.В., Пак Д.Ю. Пайдалы қазбалар сапасын аспаппен 

бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2007. 

15.  Д.Ю.  Пак.  Минералдық    шикізатты  рентгенфлуоресценттік  талдаудың  әдістемелік негіздері. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2009. 

16.  Ю.Н.  Пак,  В.С.  Портнов,  Д.Ю.  Пак.  Жоғары  оқу  орнында  студенттердін 

өздік  жұмысын  ұйымдастырудың  әдістемелік  негіздері.  Изд-во  КарГТУ, 

Караганда, 2010. 

17. Д.Ю.  Пак, Е.С.  Антонова,  Ю.Н. Пак.  Жер  қойнауын  пайдаланудың  кейбір 

аспектілері. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2011. 

18. Ю.Н. Пак, Д.Ю.Пак, К.Б. Каскатаева. Көмірлерді ядролы-физикалық талдау 

әдістері және аспаптары. Изд-во КарГТУ, Караганда, 2013 

19.  К.Е.  Шевалье,  Д.Ю.  Пак.  Мұнай  ресурстарын  дельдеу  және  бағалау 

бойынша әдістемелік ұсыныстар, Изд-во КарГТУ, Караганда, 2013, 76с. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

Радиоактивті зерттеу әдістері пәні 

Мұнай-газ кен орындарын геофизикалық зерттеу модулі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2004ж. берілген №50 мем.баспа.лиц.      Басуға қол қойылды Пішімі 60х90/16. 

Есептік баспа табағы      Таралымы          Тапсырыс        Бағасы  келісімді  

Карағанды мемлекеттік Техникалық Университетінің баспасы 100027, Караганды қ., Бейбітшілік б., 56 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20Кафедры%20ГРМПИ -> Кафедра%20ГРМПИ
syllabus -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus)
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) obo 3302 «Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру» пәні бойынша
syllabus -> -
syllabus -> -
syllabus -> Бекітемін ғылыми кеңес тӛрағасы
syllabus -> БАҒдарламасы ( syllabus) Mak 2213 «Макроэкономика» пәні ке 3 «Қазіргі экономика» модулі
Кафедра%20ГРМПИ -> БАҒдарламасы ( syllabus) Gео 2205 «Геология» пәні Zhkр 6 «Жалпы кәсіптік пәндер» модуль
Кафедра%20ГРМПИ -> БАҒдарламасы ( syllabus) kg 2209 «Құрылымдық геология» zhgp 7 «Жалпы геологиялық пәндер» модулі

жүктеу 225.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет