К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

6.  Textbook  of  Veterinary  Internal  Medicine  Expert  Consult: 
Expert Consult, 7e By: Edward C. Feldman (Author) and Stephen 
J. Ettinger (Author). Publisher: W.B. Saunders Company. Number 
of 
Pages: 2208. 
ISBN: 1416065938. 
WAPI 
(Tower 
ID): 113619568. Release Date: January 7, 2010. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
MShM 2110 Мал шаруашылығын механикаландыру  
MSB 2110 Mechanization in stock breeding 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: т.ғ.к., доцент А.И. Бекенев 
Тьюторлар: аға оқыт. Ж.С. Байзақова, ассистент Әуелбек Е. 
Модуль типі 
Таңдау модуль по выбору (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринарлық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
күндізгі 
Семестр  

Модульдің 
пререквизиттері  
өміртіршілік қауіпсіздік негіздері6 мал шаруашылы5ы 
Модульдің 
постреквизиттері 
микробиология  және  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология және фармакология, ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
Мал  фермалары  типтері  және  сипаттамалары.  Мал 
шаруашылығындағы 
технологиялық 
желілерді 
механикаландыру  және  оларға  қойылатын  зоотехникалық-
ветеринарлық талаптар. Малдәрігерлік-санитарлық шараларды 

 
 
механикаландыру. 
Өлікті 
өртеу 
қондырғылары 
және 
камералары.    Малдәрігерлік-санитарлық  жұмысты  жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау. 
Модульдің құзіреттілігі  Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
 мал шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру әдістерін 
және  әртүрлі  шаруақожалық  жағдайларда  техниканы 
пайдалану ерекшеліктерін білуге тиіс; 

мал 
шаруашылығын 
механикаландыруға 
қатысты 
мәселелерді  дұрыс  шешіп,  өндірістік  жағдайда  шетел 
тәжірибесін  пайдалану  мүмкіндіктерін  іздестіруге    қабілетті 
болуы 
керек;- 
мал 
шаруашылығында 
технологиялық 
жабдықтардың 
және 
машиналардың 
техникалық 
мүмкіншілігін  анықтау  арқылы  жаңа  типті  машиналар  мен 
қондырғылар жұмысын  меңгеруі керек; 
-  технологиялық  машиналар  мен  жабдықтардың  құрылысын, 
жұмысын  және  техникалық  сипаттамаларын  оқып  игеру 
арқылы  теориялық  және  практикалық  білім  алуға    құзіретті 
болуы керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Экзамен 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1. Кырыкбайулы С., Садуов М. С., Махышев Т.А., Уразбекова 
Д.С.,  Жумагелдиев  А.А.  Лабораторное  дело.  Алматы, 
2005,2009гг.. 
2.  Алтухов  Н.М.,  Афанасьев  В.И.,  и  др.  Краткий  справочник 
ветеринарного врача. Москва, ВО «Агропромиздат» 1990г. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
VPh 
2111 
Ветеринариялық 
фармация                                                              
VPh 2111  Veterinary pharmacy 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Профессор Заманбеков Н.А. 
Доцент  Қорабаев  Е.М.,    ассистенттер  Туржигитова  Ш.Б.,  
Баймурзаева М.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық 
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
3/ 4.5 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  

Модульдің 
пререквизиттер 
Жануардар морфологиясы,  экология, биохимия 
Модульдің 
постреквизиттер 
Ветеринариялық 
фармакология 
токсикологиясымен, 
ветеринариялық  хирургия,  ветеринариялық  акушерлік  және 
гинекология,  індеттану,  паразитология  және  инвазиялық 
аурулар,  
Оқу  іс  шарасы  оқу 
пәнінің курстары 
Дәрістер, тәжірбиелік және зертханалық сабақтар, рефераттар, 
межелік бақылаулар 
Семестр  

Білім  беру  мақсаты  мен 
құзыреттілігі 
Мақсаты:  «Дәріхана  ісі  рецептурасымен»  пәнінің  негізгі 
мақсаты 

ветеринариялық 
дәріхана 
технологиясы 
рецептурасы  бойынша  қажетті  мәліметтерді  игеру  және 

 
 
болашақ кәсіби мамандығында қолдана білу;  
Құзыреттілігі:  мамандық  шеңберінде  оқылатын  барлық 
базалық  және  кәсіптік  пәндер  бойынша  қолданылатын 
дәріханалық  технологиялық  әдістерді  және  рецептерді  толық 
меңгеру; дәрілік заттардан әртүрлі дәрілік формалар дайындай 
білу  және  рецептер  жазуды  үйрену,  сонымен  қатар  пән 
бойынша 
оқып-меңгерген 
мәліметтерді 
ветеринария 
саласында қолдана білуінен құзыретті болуы  
Мазмұны 
Дәріхана.  Дәріхананың  қызметі.  Түрлері  мен  категориялары. 
Дәріханалардың 
орналасуы 
мен 
құрал 
жабдықтары. 
Санитарлық  режимі.  Фармацевтің  жұмыс  орны  және 
атқаратын  міндеттері.  Салмақ  пен  көлемді  өлшейтін  заттар. 
Дәріханалық ыдыс және құрал-жабдықтар. Дәрілік пішіндерді 
дайындауды 
ұйымдастыру. 
Дәрілік 
заттар 
дайындау 
технологиясының  ғылым  ретіндегі  маңызы  мен  міндеттері. 
Дәрілік  формалардың  қазіргі  таңдағы  даму  сатысы  және 
перспективасы.  
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Соколов В.Д. и др. Ветеринарная фармация М., Колос, 2003 
2.Муравьев  И.А.  Технология  лекарственных  форм.  Москва 
«Медицина» 1988 
3. Кондратьева Т.С. Руководство к лабораторным занятиям по 
аптечной технологии лекарственных форм М.,1980 
4.  Ажгихин  И.С.  Руководство  к  лабораторным  занятиям  по 
технологии лекарств, М.,1984 
5.  Червяков  Д.К.  Фармакология  с  рецептурой.  Москва 
Агропромиздат 1986 
6.  Мозгов  И.Е.  Ветеринарная  рецептура.  «Колос»  Москва  -
1996 
7.«VIDAL» 
справочник 
Лекарственные 
препараты 
в 
Казахстане, АстраФармСервис, Алматы, 2010 
8.  Государственная  фармакопея  СССР,  «Колос»  Москва  -1 
том-1987, 2 том-1989 
9.  Научный  и  информационно-  аналитический  журнал. 
«Фармация  Казахстана»,  ежегодно  издается  с  2001  Алматы, 
Мин здрав РК  
10. Нормативные акты Астана, 2008. 
11.  Методические  указания  по  основам  аптечного  дела, 
Алматы 2012 
12.  Мельниченко  А.К.  и  др.  Организация  фармацевтического 
дела. М, 1972 
13. Харкевич Д.А. Общая рецептура, уч. пособие1982. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы  
BD2112  Ветеринариялық диетология  
VD2112 Veterinary nutrition  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: к.в.н., доцент Есходжаев У.К. 
Тьютор:  к.в.н., доцент Есимов Б.К.  
Ассистент Есходжаев А.У.  
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 

 
 
Мамандық  
5В120100 - Ветеринарная медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Зоология, химия, ветеринария негіздері 
 
Модульдің 
постреквизиттері 
биохимия, 
патологиялық 
физиология, 
клиникалық 
диагностика,  патологиялық  анатомия,  ішкі  жұқпалы  емес 
аурулар,  акушерлік  гинекология,  хирургия,  эпизоотология 
және паразитология.  
Модуль мазмұны 
Жануарларды 
емдеу 
және 
аурудан 
сақтандыруда 
диетологияның  маңызы.  Диетология  негізі.  Диеталық 
азықтандыру  тәртібі.  Жануарлардың  түрін,  тұқымын,  жасын, 
өнімділігін,  өндіріс  технологиясын  және  нақты  патологиясын 
диета  тағайындауда  ескеру.  Диеталық  азықта  жеткіліксіз 
құндылықты  заттардың  орнын  толықтыру.  Ірі  қара  малдың 
диеталық  азығы.  Жылқының  диеталық  азығы.  Шошқаның 
диеталық  азығы.  Төлдердің  диеталық  азығы.  Құстардың 
диеталық азығы. Иттің диеталық азығы.  
Модульдің құзіреттілігі  Модульді игеруден кейін студент міндетті: 
-  диетология  негізін,  ағзаның  патологиясына  байланысты 
диеталық азықтандыру тәртібі мен ерекшеліктерін білуге; 
-  ішкі  мүшелер  патологиясында  пайдаланатын  диеталық 
азықтарды  тағайындаудың  негізгі  принциптерін  жүзеге 
асыруға; 
-  Диетология  ғылымы  туралы  заманауи  жетістіктерді 
игеруге;  
-  ауру  жануарларға  диеталық  азықтарды  тағайындауда 
құзыретті болуға   
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Муралинов К. Ветеринарная диетология Алматы 2011 212 с. 
2.Вайль  С.  С.,  Некоторые  вопросы  врачебной  диетология,  3 
изд., Л., 1999; С. 46-63 
3.Громов  А.  П.,  Врачебная  диетология  и  ответственность 
медицинских работников, М., 1999. С. 12-36. 
4.Голубева Г. В. Тапилина К. Е., Врачебная этика. М., 1998. С. 
23-64. 
5.Макшанов  И.  Врачебная  диетология  Учебное  пособие  для 
студентов мединститутов. Минск. 1998. С 15-26. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
KBh 2113- Клиникалық биохимия  
CBCh 2113  Clinical biochemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: б.ғ.д., профессор Жұмашев Ж.Ж. 
Тьюторлар: х.ғ.к., доцент Бәзілбаев С.М,  
аға оқытушылар  А.Т. Тасмағамбет. С.Н. Салханова 
Модуль типі 
Таңдау модулі  (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Бакалавриат 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринарлық медицина 

 
 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
жалпы химия, биохимия. 
Модульдің 
постреквизиттер 
Ветеринариялық 
фармакология 
токсикологиясымен, 
ветеринариялық  хирургия,  ветеринариялық  акушерлік  және 
гинекология,  індеттану,  паразитология  және  инвазиялық 
аурулар,  
Модуль мазмұны 
Клиникалық 
энзимология 
(жіктелуі, 
номенклатурасы, 
анықтау әдістері). Көмірсулар алмасуының (қандағы глюкоза 
мөлшерінің жоғарылауына әсер ететін факторлар), липидтер 
(қан  липидтері,      холестерин  алмасуының  ерекшеліктері, 
фосфолипидтер),  жәй  белоктар  және  амин  қышқылдарының 
(мочевина,  оның  бөлінуі  мен  синтезі)  алмасуының  бұзылуы. 
Хромопротеидтердің, 
гликопротеидтердің 
алмасуының 
бұзылуы.  Ағзадағы  судың  қажеттілігіне  әсер  ететін 
факторлар. 
Модульдің құзіреттілігі  Модульді меңгергеннен кейін студент: 
Мақсаты:  клиникалық  биохимия  пәнінің  тірі  ағзадағы 
маңызын,  биорегуляторлардың  құрылысын,  физикалық  және 
химиялық қасиеттерін анықтау әдістері арқылы студенттердің 
білімін және тәжірбиелік біліктілігін арттыру. 
Білуге  тиіс:  витаминдердің,  ферменттердің,  гормондардың, 
көмірсулардың, 
липидтердің, 
белоктардың, 
нуклеин 
қышқылдарының  химиялық  және  биологиялық    қасиеттерін 
меңгере  отырып  малшаруашылығы  мен  ветеринарияда 
пайдалана білу.  
Мағұлмат  болу  керек:  белоктар,  нуклеин  қышқылдары, 
көмірсулар,  липидтер  және  зат  алмасуға  қатысатын  кейбір 
биологиялық қосылыстарды химиялық идентификациялау.  
Қабылетті  болуы  керек:  биохимияны  меңгеруде  зейінділік 
пен  қабылеттілікті  арттыра  отырып,  биохимиялық  зерттеулер 
арқылы  мал  шаруашылығының  өнімділігін  арттыруға,  мал 
басын аман сақтауға пайдалану. 
Меңгеру  керек:  лабораториялық  жағдайда  көмірсуларды, 
липидтерді және кейбір витаминдерді, ферменттерді бөліп алу 
және зерттеу жолдарын меңгеру.  
Құзретті  болуы  керек:  биохимияны  білу  үлкен  құзреттілікті 
талап етеді. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Экзамен 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Ткачук  В.А.  Клиническая  биохимия:  учебное  пособие.  3-е 
издание/ Под ред. В.А. Ткачука. -М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008. 
2.Акуленко  Л.В.,  Никулин  Б.А.  /  Под  ред.  Л.В.  Акуленко.  -
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. 
3.В.Дж. Маршалл. Клиническая биохимия . 
СПб.,
 2002.
 
Михайлов И.Б. Клиническая фармакология / И.Б. Михайлов. - 
СПб., 1998.
 
4.С.М.  Васильева  и  др.  Клиническая  биохимия.-М.:  дрофа, 
2004. 

 
 
5.Ж.Ж.  Жұмашев.  Технологии  получения  иммуноглобулинов 
КРС. Алматы, 2002. 
6.Чечеткин А.В. и др. Биохимия животных. – М.: «ВШ», 1982. 
7.Кононский А.В. Биохимия животных. –М.: «ВШ», 1982. 
8.Малахов 
А.Г., 
Вишняков 
С.И. 
Биохимия 
сельскохозяйственных животных.– М.:«Колос», 1984. 
9.Ж.Ж.  Жұмашев.  Иммуноглобулины  животных.  Алматы, 
1994. 
10.Ж.Ж. 
Жұмашев. 
Иммуноглобулины 
в 
онтогенезе. 
Алматы,1994 
11.Е.П. Шамрай. Клиническая биохимия.-Л.: Наука, 1976. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
THIMN 2114 Токсикологиялық химияның негіздері  
BTCh 2114  Base of toxicological chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: х.ғ.к., доцент   Шекеева К. К.  
Тьютор:  х.ғ.к., доцент  Ахатова З.С.  
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120200 – Ветеринарлық санитария 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/триместр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Жануарлар морфологиясы, биохимия 
Модульдің 
постреквизиттері 
Ветеринариялық 
фармакология 
токсикологиясымен, 
ветеринариялық  хирургия,  ветеринариялық  акушерлік  және 
гинекология,  індеттану,  паразитология  және  инвазиялық 
аурулар, 
Модуль мазмұны 
 
Химиялық  улы  заттар.  Обьектілерден  улы  заттарды  бөлу  , 
анықтау      және  сандық  талдау.  Химика  -  токсикологиялық 
талдау, 
улану 
және 
улы 
заттардың  
токсикокинетикасы.Токсикологиялық 
химиядағы 
қолданылатын  әдістер:  экстракция,  микрокристалдық  талдау 
және  микродиффузия  әдістері.  Улы  заттарды  биологиялық 
материалдардан алу әдістері. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  химиялық  улы  заттарды  ажырата  білу  керек. 
Обьектілерден  улы  заттарды  бөлу,  анықтау      және  сандық 
талдау.  Химика  -  токсикологиялық  талдау,  улану  және  улы 
заттардың    токсикокинетикасы.  Улы  заттарды  биологиялық 
материалдардан алу әдістерін   
-  қабілетті    болуы  керек:  практикалық  мәселелерді  шешуге, 
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін білімдерін ұштастыруға 

меңгеруі  керек:  теориялық  білімдерін  практикалық 
тапсырмаларды шешуде қолданып 
-  құзретті  болуы  керек:  токсикологиялық  химияның  жалпы 
теориялық және тәжірибелік принциптері мен әдістерінде 
 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 

 
 
Әдебиеттер 
1.Кнорре  Д.Г.,  Мызина  С.Д.  Биологическая  химия.  -М.: 
«Высшая школа», 2003. 
2.Қайырханов  К-К.  Жануарлар  биохимиясы.  Алматы: 
«Халықаралық жазылым Агенттігі» ЖШС, 2004. 
3.Сейтембетова  Л.Ж.,  Лиходий  С.С.  Биологиялық  химия.  -
Алматы: «Білім», 1994. 
4.Berg  I.M,  Tymoczko  I.  I,  Stryer  L.  Biochemistry,  New-York, 
2002. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
АЕN  2115  Аграрлық  экономика  негіздері  (Agrarian 
economy) 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: э.ғ.к, доцент Бекенова Г.Ы.  
Тьютор: э.ғ.к, доцент Қайырбаева А.Е.   
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100-Ветеринариялық медицина 
Кредит саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері  
Математика, 
информатика, 
Казахстан 
тарихы 
география.экономикалық 
теория, 
микроэкономика, 
макроэкономика 
Модульдің 
постреквизиттері 
Жануарлар 
биохимиясы, 
фармакология, 
токсикология, 
клиникалық диагностика. 
Модуль мазмұны 
 
Агроөнеркәсіптік 
кешен. 
АӨК 
кешеніндегі 
нарық. 
Шаруашылық  жүргізудің  нарықтық  механизмі.  Аграрлық 
өндірістің жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін 
арттыру  жолдары.  Аграрлық  өндірістің  негізгі  және  айналым 
капиталы.  Инвестициялық  саясат  және  күрделі  салымдар. 
Еңбек 
ресурстары 
және 
еңбек 
өнімділігі. 
Ауыл 
шаруашылығын 
интенсивтендіру 
және 
ҒТП. 
Ауыл 
шаруашылығының  жалпы  және  тауарлы  өнімі,  оларды  сату 
жолдары.  АӨК  орналастыру,  мамандандыру,  шоғырландыру, 
біріктіру  және  интеграциялау.  Өндіріс  шығындары  және 
өнімнің  өзіндік  құны.  Баға  белгілеу  және  бағалар  жүйесі. 
Аграрлық  өндірістің  экономикалық  тиімділігі.  Өсімдік 
шаруашылық  салалары  экономикасы.  Мал  шаруашылық 
салалары  экономикасы. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін бакалавр: 
-  білуге  тиіс:  аграрлық  өндіріс  ерекшеліктерін,  АӨК 
ресурстарын тиімді пайдалану бағыттарын; 
-  қабілетті    болуы  керек:  АӨК  тиімді  шаруашылық  жүргізу 
тетіктерін пайдалануға 
-  меңгеруі  керек:  АӨК  өнімдерінің  өндірісін  экономикалық 
талдау әдістерін; 
-  құзретті  болуы  керек:  нарықтық  экономика  жағдайында 
АӨК экономикасы мен басқару сұрақтары бойынша. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
емтихан (ауызша) 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 

 
 
Әдебиеттер 
1.  Экономическая  теория.  Учебник  для  вузов  под  редакцией 
заслуженного  деятеля  науки  РФ,  д.э.н.  А.И.Добронина,  д.э.н. 
Л.С.Парасевича. С.-Петербург, 1997,2001.  
2.  Общая  экономическая  теория  (полит.экономия).  Учебник 
Российская  экономическая  академия  им.  Г.В.Плеханова,  под 
ред.  Академика  В.И.  Видяпина,  академика  Г.П.Журавлевой- 
М., 1995.  
3.  Для  подготовки  к  семинару    и  СРСП  рекомендуется 
пользоваться  задачником:  Экономическая  теория.  Практикум 
к  семинарским  занятиям.  Составители  преп:  к.э.н,  доц., 
Малгараева  Ж.К.,  к.э.н.  преподаватель  Нурманбекова  Г.К., 
ст.преподаватель Карымсакова Ж.К.,  Алматы 2005 КазНАУ. 
4.  Баймуратов  У.Б.  Национальная  экономическая  система.  – 
Алматы: Гылым 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
МАМАНДЫҚ: 5В120100 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ  МЕДИЦИНА 
3 КУРС 
5 семестр – 18 кр 
Цикл 
Код 
Пәндер 
Кр  Цикл  код 
Пәндер 
Кр 
Міндетті компонент – 11 кр. 
Таңдау компоненті -10 кр. КП 
БП 
VMV 
2127 
Ветеринариялық 
микробиология 
және вирусология 

КП 
VD 
3101 
Ветеринарлық 
деонтология 

 
 
 
 
КП 
ZhZhA
BD 
3102 
Жануарлардың 
жұқпалы 
ауруларын 
бактериологиялық 
диагностикалау 

БП 
VFT 
2128 
Ветеринариялық 
фармакология  
токсикологиямен  

КП 
SSVP 
3103 
Ветеринариялық 
препараттарды 
стандарттау 
және  
сертификаттау 

БП 
ZhР 
2129 
Жануарлар 
патологиясы  

КП 
Fit 3104  Фитофармакология 

 
 
 
 
КП 
BBZH 
3105 
Биологиялық белсенді 
заттар химиясы 

6 семестр – 17 кр 
Міндетті компонент – 15 кр. 
Таңдау компоненті: ЖБП - 1 кр., КП - 2 кр. 
БП 
VFT 
2130 
Ветеринариялық 
фармакология  
токсикологиямен  

БП 
MTIKZ
h 3109  
Мемлекеттік  тілде  іс 
қағазын жүргізу 

БП 
ZVS 
2131 
Зоогигиена 
және 
ветеринариялық 
санитария 

КП 
VID 
3110 
Вирустық 
инфекциялар 
диагностикасы 

БП 
ZhР 
2132 
Жануарлар
 
патологиясы  

КП 
VR 
3111 
Ветеринариялық 
рентгенология 

КП 
ZhIA 
3106 
Жұқпалы  емес  ішкі 
аурулар, 
клиникалық  балау 
рентгенологиямен  

КП 
Zoopsi 
3112 
Зоопсихология 

   
КП 
VH 
3107 
Ветеринарлық 
хирургия 

КП 
DER 
3113 
Дерматология 

 КП 
VAG 
3108 
Ветеринарлық 
акушерлік 
және 
гинекология 
 2 
КП 
TM 
3114 
Тағамдық 
микробиология
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
VD 3205 Ветеринариялық деонтология 
VD 3205 
Veterinary deontology
 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: в. ғ. к., доценті Имангалиев А.К. 
Тьютор: Махмутов Абзал Касенович – в. ғ. к., аға оқытушы 
Модуль типі 
Таңдау модулі (Таңдайтын цикл) 
Оқу денгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100- «Ветеринариялық медицина» 
Кредит / ЕSТС саны/ 
2/3(1 кредит-1,5 ЕSТС) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/ Триместр 

Модульдің 
пререквизиттері 
Жануарлар 
морфологиясы, 
жануарлар 
физиологиясы, 
биохимия 
Модульдің 
постреквезиттері 
індеттану және инфекциялық аурулар, жануарлар патологиясы 
Модуль мазмұны 
 
 
 
 
 
 
Дәрiгерлiк  әдеп,  психология,  деонтологияның  негiздерi. 
Хабарлы болған келiсiмнiң қағидасы. Биоәдеп және дәрiгерлiк 
жаттығу.  Эвтаназия.  Клиникадағы  клиентке  қызмет  көрсету 
циклі.  Клиенттермен  қатынас  кодексi.  Клиенттерге  қызмет 
көрсету  түрлерi.  Жақсы  тыңдаушының  негiзгi  белгілері. 
Ауызша  емес  қарым-қатынас.  Ауызша  емес  қарым-қатынасқа 
тесттері. Клиент өзiн айрықша сезуіну не істеу керек. Қатынас 
орнату және түсiнiстікке жету. 
Модульдің құзіреттілігі  Құзіреттілігі: 
Жалпы мәдени 

 
-ойлау  мәдениетін  игеру,  талдау  жүргізу,  мақсат  қойып 
оған жету жолдарын білу; 

 
отандық  және  шет  елдік  әдебиет  көздерінен  кәсіби 
сипаттағы  ақпараттар  алу  үшін  шет  ел  тілін  және  латын 
тілдері бойынша білімін пайдалану

 
кәсіби  деңгейін  жоғарылату  үшін  және  тәжірибе  алмасу 
үшін халықаралық байланыстар құруға тырысу.  
Кәсіби: 

 
малдарды  зерттеу  техникасын,  медициналық-техникалық, 
ветеринариялық қондырғылармен жұмыс істей білу; 

 
дәрiгердiң әдебi және деонтологияның қағидаларын білу; 

 
малдарды қабылдау теориялық негізі және ережесiн білу; 

 
қабiлеттiлiгі  тиiмдi  негiзделген  шешiм  қабылдау  әдістерін 
қолдана білу; 

 
ветеринарияда жаңашыл әдістерді қолдана білу керек. 
Пәнді игеру нәтижесінде студент клиентпен қарым  – қатынас 
жұмыстарын  жақсартып,  емхана  мен  шаруашылықтағы 
ұйымдастыру  жұмыстарын  атқаруда  тиiмдi  дәрiгерлiк  ойлай 
білуі керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер  
 
Негізгі  
1  Муралинов  К.К.  и  др.  Ветеринарная  деонтология.  Алматы 
2013 г. 201 стр. 

 
 
2  Деонтология.  Прием  в  ветеринарной  клинике.  Аквариум 
2002. 
3  Угрюмов  В.  Л.  О  медицинской  деонтологии.  //  Клинич. 
медицина. - 1993. - N 3. - C. 9-11.  
4 Яровинский М. Я. Медицинский работник и пациент. //Мед. 
помощь. - 1996. - N 5. - C. 32-39 
5  Петровский  Б.  В.  Вопросы  врачебной  этики  и 
современность. //Вестн. Рос. АМН. - 1996. - № 11. - C. 3-5.  
Қосымша  
1  Вайль  С.  С.,  Некоторые  вопросы  врачебной  деонтологии,  3 
изд., Л., 1999;  
2  Громов  А.  П.,  Врачебная  деонтология  и  ответственность 
медицинских работников, М., 1999; 
3 Голубева Г. В. и Тапилина К. Е., Врачебная этика. М., 1998.  

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет