К а т а л о г ы ветеринария


Модульдің коды мен атауы  VG 1110жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/19
Дата28.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Модульдің коды мен атауы  VG 1110 Ветеринариялық генетика 
VG 1110Veterinary  genetics 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
Доцент Бегімқұлов Б.К. 
Доценттер: ғылым докторлары -Әділханова Ш.Р., ғылым 
кандидаттары Бұралхиев Б.А.,, аға оқытушылар Баймәжі 
Е.Б., Қадікен Р., Қойшыбаев А.М. 
Модуль типі 
Базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модулдің пререквиттері 
Биологиялық  бағытта  орта  мектеп  бағдарламасы 
бойынша оқылатын пәндер.  
Модулдің постреквизиттері 
Жануарлар  физиологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  
микробиология, вирусология 
Модульдің мзмұны 
Генетика 
пәні, 
әдістері 
және 
мазмұны. 
Тұқымқкалаушылықтың 
цитогенетикалық 
негіздері. 
Белгілердің  тұқм  қуалау  заңдылықтары.  жыныс 
генетикасы..  Гентикалық  полиморфизм.  Иммунитет 
генетикасы,  Жануарлардың  ауыруларға  генетикалық 
төзімділігі.  Жануарлардың  генетикалық  ауыруларының 

 
 
жіктелуі.  Хромосомалық  ауырулар.  Гендік  ауырулар. 
Жануарлардың  доминантты  және  рецесивті  гендік 
аномалиялары және ауырулары.  
Модульдің құзыреттілігі 
Пәннің  мақсаты:  студенттерге  ауыл  шаруашылығы 
малдары 
ұрпақттарның 
арасындағы 
сабақтастық 
жөніндегі  іргелі  білім  беру;  сыртқы  орта  жағдайында 
малдың  жеке  дамуындағы  арнайы  мінез-құлқының 
тәуелделігі; малдың бірқатар белгілері мен ерекшеліктері 
арасындағы әркелкіліктің болуы. 
Құзыреттілігі:  студент  пәнді  жан-жақты  меңгергеннен 
кейін  төмендегі  сұрақтарға  жауап  бере  алуы  керек: 
ағзаның 
тұқымқуалаушылық 
материалының 
биологиялық, 
генетикалық, 
химиялық 
және 
морфологиялық 
мәнін 
білуі 
керек. 
Белгілердің 
тұқымқушылығы 
мен 
өзгергіштігі 
жөніндегі 
заңдылықтарын меңгеруі керек.  
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
                          Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Арзуманян Е. А. Животноводство - М, Колос, 1985 г. 
2.    Дмитриев  Н.  Г.  и  др.  Разведение  с-х  ж-х  с  основами 
частной  зоотехнии  и      промышленного  животноводства 
Л., 1989 г. 
3.Борисенко  Е.Я.  Разведение  сельскохозяйственных 
животных.-М., Колос, 1967. 
4.Кравченко  Н.А.  Разведение  сельскохозяйтсвенных 
животных. -М., Колос, 1973. 
5.Красота 
В.Ф., 
Лобанов 
В.Т. 
Разведение 
сельскохозяйственных животных. -М., Колос, 1976. 
6.Борисенко 
Е.Я. 
Практикум 
по 
разведению 
сельскохозяйственных животных.-М., Колос, 1984. 
7.Садыкулов 
Т.С. 
Разведение 
и 
селекция 
сельскохозяйственных животных. Алматы, 2002. 
8.  Ким  Г.Л.,  Адылканова  Ш.Р.,  Садыкулов  Т.С.  Основы 
животноводства. Алматы,  «Агроуниверситет», 2011 
9.Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение 
сельскохозяйственных животных. Агропромиздат, 1990. 
10.Садыкулов Т.С., Ким Г.Л., Жазылбеков., практикум по 
разведению и селекции животных А.1997. 
11.Рузский  С.А.  Племенное  дело  в  скотоводстве.-М., 
Колос, 1997. 
12.Чижик 
И.А. 
Конституция 
и 
экстерьер 
сельскохозяйственныхъ животных.-Л., Колос, 1979. 
 
 
 
 
 
Модульдің коды мен атауы   ВOH 1114 Бейорганикалық және органикалық химия  
          IOCh 1114 Inorganic and Organic Chemistry 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: к.х.н, доцент Ахатова З.С. 
Тьютор:  к.х.н, доцент Маденова П.С. 

 
 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
2  
Модульдің пререквизиттері  
Химия  және биология  мектеп бағдарламасы 
Модульдің постреквизиттері 
Жануарлар биохимиясы, клиникалық диагностика. 
Модуль мазмұны 
 
 Химияның  негізгі  түсініктері  мен  заңдары.  Атом 
құрылысы.  Д.И.Менделеевтің  периодтық  заңы  және 
жүйесі.  Химиялық  байланыс  және  молекула  құрылысы. 
Химиялық 
кинетика. 
Химиялық 
реакцияның 
жылдамдығы. 
Ферментер. 
Химиялық 
тепе-теңдік. 
Ерітінділер.  Электролиттер.  Электролиттік  диссоциация 
теориясы. 
Ион 
алмасу 
реакциялары. 
Судың 
диссоциациясы. 
Сутектік 
көрсеткіш. 
Тұздардың 
гидролизі.  Ағзадағы  протолиттік  процестер.  Тотығу-
тотықсыздану  реакциялары.  Комплексті  қосылыстар. 
Биогенді 
элементтердің 
химиясы, 
олардың 
ветеринариядағы  маңызы.  Органикалық  қосылыстардың 
химиялық  құрылыс  теориясы.  Органикалық  химиядағы 
реакция 
механизмдері. 
Көмірсутектер. 
Оттекті 
органикалық  қосылыстар.  Альдегидтер,  кетондар  және 
карбон  қышқылдары.  Күрделі  эфирлер.  Майлар. 
Сабындар.  Күрделі  липидтер.  Көмірсулар.  Моно-,  ди-  , 
және полисахаридтер. Аминқышқылдары. Белоктар. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  бейорганикалық  және  органикалық 
қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін 
-  қабілетті    болуы  керек:  практикалық  мәселелерді 
шешуге,  ғылыми  зерттеулер  жүргізу  үшін  білімдерін 
ұштастыруға-  меңгеруі  керек:  теориялық  білімдерін 
практикалық тапсырмаларды шешуде қолданып 

құзретті  болуы  керек:  бейорганикалық  және 
органикалық  химияның  жалпы  теориялық  және 
тәжірибелік принциптері мен әдістерінде 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Кнорре  Д.Г.,  Мызина  С.Д.  Биологическая  химия.  -
М.: «Высшая школа», 2003. 
2.Қайырх 
анов 
К-К. 
Жануарлар 
биохимиясы. 
Алматы: 
«Халықаралық жазылым Агенттігі» ЖШС, 2004. 
3.Сейтембетова Л.Ж., Лиходий С.С. Биологиялық химия. -
Алматы: «Білім», 1994. 
4.Berg  I.M,  Tymoczko  I.I,  Stryer  L.  Biochemistry,  New-
York, 2002. 
 
 
Модульдің коды мен атауы 
 
Botos 1111 Ботаника және өсімдіктер систематикасы 
Botany and systematics  plants 
Модульдің 
Фасилитаторлар:  аға  оқытушылар  Асылова  Р.Н., 

 
 
фасилитаторы/тьюторы 
Иманғазиева Б.С. 
Тьюторлар:  Асылова Р.Н., Иманғазиева Б.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (БП) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
Орта  білім  базасында  берілетін  жалпы  биологиялық 
пәндер 
Модульдің постреквизиттері 
Мал шаруашылығы және мал азықтандыру, физиология, 
биохимия, 
микробиология 
және 
вирусология, 
фармакология және токсикология. 
Модульдің  мазмұны 
Ботаникаға  кіріспе:  ботаника  бөлімдері;  өсімдік 
организмдерінің  даму  деңгейі;  өсімдіктің  биосферадағы 
және  адам  өміріндегі  ролі.  Өсімдік  цитологиясы  мен 
гистологиясы  негіздері.  Өсімдіктің  веге-тативтік  және 
генеративтік  мүшелерінің  морфологиялық,  анато  - 
миялық құрылысы. Өсімдіктің көбеюі. Төменгі сатыдағы 
және  жо-ғары  сатыдағы  өсімдіктер  систематикасы, 
балдырлар, 
саңырау-құлақтар, 
қыналар; 
жоғары 
сатыдағы  споралы  өсімдіктер;  жалаңаш-тұқымды  және 
гүлді  өсімдіктер.  Даражарнақты  және  қосжарнақты 
өсімдіктер,  олардың  негізгі  тұқымдастары.  Дәрілік,  улы 
және  мал  -дарға  зиянды  өсімдіктердің  негізгі  өкілдерін 
оқып  біліп,  арнаулы  пәндерді    оқытудың  негізі  болып 
саналады. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
 
білуге  тиіс:  өсімдіктер  морфологиясы  және 
анатомиясы, 
өсімдіктердің 
көбеюі, 
өсімдіктер 
флорографиясы 
негіздері 
мен 
геоботаникасы, 
систематикасы, экологиясы, өсімдіктер география - 
сы саласының негіздерін  
-        қабілетті  болуы  керек:      өсімдіктердің  әртүрлі 
тіршілік  форма  -ларын  ажыратуға,  өсімдік  мүшелеріне 
морфологиялық  талдау  жасауға,  микроскоппен  жұмыс 
істеуге,  анатомиялық  препарат  дайындауға,  өсімдіктер 
түрлерін анықтайтын оқу құралдарын пайдалануды 
 -      меңгеруі  керек:    өсімдіктің  әртүрлі  систематикалық 
топтарын, олардың филогенезі мен эволюциясын 
 -    құзіретті  болуы  керек:  әртүрлі  систематикалық 
топтарға жататын өсімдіктерді анықтай білуге 
Қорытынды бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық  кезең (15 – апта) 
Әдебиеттер 
1.Әметов Ә.Ә. Ботаника. Алматы, 2005. 
2.Асылова  Р.Н.,  Иманғазиева  В.С.  Ботаника,  Алматы,  
2013.    
3.Асылова  Р.Н.,  Иманғазиева  Б.С.,  Никитевич  Л.В. 
Жалаңаш  тұқымды  өсімдіктер.  Оқу  әдістемелік  құрал. 
Алматы, 2008. 
4.Имангазиева  Б.С.,  Асылова  Р.Н.  Жоғары  сатыдағы 

 
 
споралы      өсімдіктер.  Оқу  –  әдістемелік  құрал.  Алматы, 
2009 
5. Janice Glimn-Lacy, Peter B. Kaufman. Botany  Illustrated:  
    Introduction  to  Plants,  Major  Groups,  Flowering    Plant  
Families.     England, 2006. 
 
 
Модульдің коды мен атауы  КР 1112 Мал азығын өндіру  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: профессор Әубакіров Қ.Ә. 
Тьютор:  аға оқытушы Елшибаев А.Е. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100-Ветеринарлық медицина   
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0  (1 кредит =1,5ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
Мектеп  бағдарламасындағы  биология,  ботаника,  мал 
физиологиясы 
Модульдің постреквизиттері 
Мал азықтандыру, малдардың шаруашылығы  
Модуль мазмұны 
 
Табиғи жерлерде өсетін өсімдіктердің негізгі түрлері 
Далалық  мал  азығын  өндіру,  жайылымдар  мен 
шабындықтарды топтастыру және тиімді пайдалану. Мал 
азығын өндірудің технологиялары  
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
Далалық  мал  азығында  табиғи  шабындықтар  мен 
жайылымдарды  тиімді  пайдалану  жолдарын  -  білуге 
тиіс: 
Далалық  жерлерде  жайылымдар  мен  шабындықтарды 
жақсарту 
жолдарының 
мүмкіндігін 
іздестіруге- 
қабілетті  болуы керек: 
Айдалған жерлерде табиғи жайылым мен шабындықтарды 
тиімді пайдалану жолдарын - меңгеруі керек: 
Мал  азықтық  өндірісінде  шабындық  пен  жайылымды 
тиімді  пайдалану  жолдарында  және  оны  игеру  арқылы 
теориялық  және  практикалық  білім  алуға-құзретті 
болуы керек: 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер  
1.Әубакіров  Қ.Ә.  Мал  азығын  өндіру  әдістемелігі, 
Алматы, 2007. 
2.Әубакіров  Қ.Ә.  Мал  азығын  өндіру  практикумы, 
Алматы, 2009. 
3.Мажаев  Н.И.,  Серікбаев  Н.А.  Мал  азығын  өндіру, 
Астана, 2007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
МАМАНДЫҚ: 5В120100 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ  МЕДИЦИНА 
2 КУРС 
3 семестр – 18 кр 
Цикл  Код 
Пәндер 
Кр  цикл  Код 
 
Пәндер 
Кр 
Міндетті компонент – 13 кр. 
Таңдау компоненті – 5 кр. БП 
БП 
PK(R)YA 
2112 
Кәсіби  қазақ  (орыс) 
тілі 

БП 
VAGK 
2118 
 Ветеринариядағы 
әдістемелік  және 
ғылыми 
құжаттама 

ЖБП  KN1110 
Құқық негіздері  

БП 
ZI 2119 
Зертханалық іс 

ЖБП  Sai 1112 
Саясаттану 

БП 
MShM 
2120 
Мал 
шаруашылығын 
механикаландыру  

ЖБП  ETN 
1113 
Экономикалық  
теориялар негіздері 

БП 
KBR 
2121 
Қазақстан 
биоресурстары  
 

БП 
ZhFB 
2113 
Жануарлар 
физиологияcы  және 
биохимиясы  

 
 
 
 
БП 
MShMA 
2114 
Мал  шаруашылығы 
және 
мал 
азықтандыру 

 
 
 
 
4 семестр – 18 кр 
Міндетті компонент – 11 кр. 
Таңдау компоненті - 7 кр. БП 
ЖБП  Fil 1114 
Философия  

БП 
VF 
2122 
Ветеринариялық 
фармация 

БП 
MShMA 
2115 
Мал 
шаруашылығы 
және 
мал 
азықтандыру 

БП 
VD 
2123 
Ветеринариялық 
диетология 

БП 
ZhFB 
2116 
Жануарлар 
физиологиясы  және 
биохимиясы  

БП 
KBh 
2124  
Клиникалық 
биохимия 

БП 
VMV 
2117 
Ветеринариялық 
микробиология  және 
вирусология 

БП 
THIMN 
2125 
Токсикологиялық 
химияның 
негіздері  

 
 
 
 
БП 
АЕN 
2126 
Аграрлық 
экономика 
негіздері 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
 
 VAGK  2108  Ветеринариядағы  әдістемелік  және  ғылыми 
құжаттама 
MSDV  2108  Methodology  and  scientific  documentation  of 
veterinary  
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы: в.ғ.к., доцент Омарбекова У.Ж. 
Тьюторы:    в.ғ.к.,  доцент  Омарбекова  У.Ж.,  в.ғ.к.,  доцент 
Махашов Е.Ш, в.ғ.к., доцент Әбеуов Х.Б. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/ 3 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  
3  
Модульдің 
пререквизиттер 
жануарлар 
морфологиясы 
ветеринарлық 
латын 
терминологиясымен, социология 
Модульдің 
постреквизиттер 
жануарлар  физиологиясы    және  биохимия,  жануарларды 
азықтандыру және азық өндіру, ветеринарлық  микробиология 
және  вирусология,  жануарлар  патологиясы,  ветеринарлық 
гигиена  және  санитария,  ветеринарлық  фармакология  және 
токсикология. 
Модуль мазмұны 
Ауруларды,  этиологияны  және  патогенезін    зерттеу  кезінде 
әдістемелік қарастыру. Негізгі патологиялық өзгерістерді және 
қабынуды зерттеу кезінде әдістемелік қарастыру. Жануарларға 
клиникалық  тексеру  жүргізудің  әдістері.  Жұқпалы  емес 
ауруларды,  тыныс  алу  және  ас  қорыту  мүшелері  ауруларын 
зерттеудің  негізгі  әдістері.  Инфекция,  алдын-алу  шараларын 
зерттеудің негізгі әдістері. Паразитарлы ауруларды зерттеудің 
негізгі  әдістері.  Атақты  ғалымдар    және  ветериания 
ғылымының  негізгі  жетістіктері.  Заманауи  Қазақстандағы 
ветеринария  және  ветеринариялық  ғылымы,  оның  мәселесі, 
оны  шешу  жолдары,  даму  перспективасы.  Ғылыми 
зерттеулердің 
нәтижелерін 
және 
ғылыми-техникалық 
құжаттардың,  алдын  ала  патенттердің  және  патенттерді 
құрастырудың  реті.  Ғылыми-  зерттеу  жұмысы,  жобасы, 
жоспар,  бағдарлама  құрастыру  реті  және  ғылыми  есептерді 
МЕМСТ  7.32.2001  бойынша    орындау.  Тәжирибелік 
зерттеудің  әдістері.  Ғылыми  есептер  құрастырудың  реті.  
Бағдарлама  жоспары,  өлшейтін  құралдарға  негіздеме, 
тәжірибе  жүргізу,  тәжірибе  нәтижесін  талдау  және  өндеу. 
Жануарларға тәжірибе жүргізудің жалпы әдістемелік критериі. 
Нәтижесін  өңдеуге  арналған  биологиялық  материалдың 
ерекшелігі. 
Модульдің құзіретттілігі  Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
білуге тиіс: ауруларды зерттеу, жануарларды тексеру кезінде 
әдістеме  түрлерін  таңдау;  -  жүқпалы  емес  және  жұқпалы 
ауруларды  зерттеуге  әдістеме  түрлерін  таңдау;-    ғылыми 
зерттеу әдістерін;  - ғылыми құжаттарды дұрыс құрастыра білу 
тиіс.  -  қабілетті  болу  керек:  тәжірибие  және  ғылыми 
зерттеулерді  орындаудың  негізгі  кезеңдерін  ажырата  білу;    - 
МЕМСТ  бойынша  жоспар  құрастыру  және  дипломдық 
жұмысты  рәсімдей  білу  тиіс;-  меңгеруі  керек:  -  ауруды  және 
оның себептерін анықтай білу әдістерін; - жануарларға зерттеу 

 
 
жүргізу  әдістерін;  -  жүқпалы  емес  ауруларды  зерттеу 
әдістерін;  -  паразитарлық  ауруларды  зерттеу  әдістерін;  -  
ғылыми  зерттеу  жүргізу  әдістерін;     -  ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының  нәтижелерін    МЕМСТ  7.32.2001  бойынша 
құрастыру  әдістерін  білуі  керек.-  құзретті  болуы  керек: 
ветеринария  саласында  әдістемелік  және  ғылыми  құжаттама 
бойынша  үлкен құзреттілікті талап етеді. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Ахметсадыков  Н.Н.,Омарбекова  У.Ж.  Ветеринария 
негіздері. Алматы, 2010 
2. Хусаинов Д.М. Основы ветеринарии  Алматы, 2010 
13  Общая эпизоотология (А.А. Сидорчук, Е.С. Воронин, А.А. 
Глушков), М., Колос. С. 2004 г. 
2.  Инфекционные  болезни  животных:  Справочник  /  Под  ред. 
Д.Ф. Осидзе. М.: Агропромиздат, 1987. 
3. 
Куриленко 
А.Н., 
Крупальник 
В.Л. 
Лечение 
сельскохозяйственных 
животных 
при 
инфекционных 
болезнях. М.: Агропромиздат, 1986. 
4.  Практикум  по  эпизоотологии  и  инфекционным  болезням  с 
ветеринарной санитарией. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук 
А.А. и др. М.Колос. С.2002. 
5.  Textbook  of  Veterinary  Internal  Medicine.  By:  Stephen  J. 
Ettinger  (Author)  Publisher:  Elsevier  Science  Health  Science  div. 
ISBN: 0721682839. Release Date: November 30, 2010 
6.  Textbook  of  Veterinary  Internal  Medicine  Expert  Consult: 
Expert Consult, 7e By: Edward C. Feldman (Author) and Stephen 
J. Ettinger (Author). Publisher: W.B. Saunders Company. Number 
of 
Pages: 2208. 
ISBN: 1416065938. 
WAPI 
(Tower 
ID): 113619568. Release Date: January 7, 2010 
 
 
 
Модуль 
коды 
мен 
атауы 
ZI 2109 – Зертханалық іс  
LW 2109 Laboratory work  
Модульдің 
фасили-
таторы /тьюторы 
Фасилитаторлары:б.ғ.к.,профСадуовМ.С.,в.ғ.к.,ассБараховБ. 
Тьюторы: в.ғ.д., профессор Тагаев О.О. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (профильдік цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім  
Мамандық  
5В120100 - «Ветеринариялық медицина» 
Кредит/ECTS саны 
3/4,5(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
3  
Модульдің 
пререк-
визиттері  
Мектептің  химия,  биология,  физика  курстары,  алғашқы 
медициналық көмек, ветеринария негіздері және т.б.  
Модульдің 
постреквизиттері 
микробиология  және  вирусология,  ветеринариялық  гигиена, 
токсикология және фармакология, ветсансараптау және т.б. 
Модуль мазмұны 
 
 
   Ветеринариялық 
зертханалар. 
Техника 
қауіпсіздігі. 
Зертханалық  ыдыс-тар.  Зертханалық  техника.  Химиялық 
реактивтер. 
Бактериологиялық 
қо-ректік 
орталар 
мен 
бактериологиялық  бояулар.  Зертханалық  жануарлар,  т.с.с. 
зертханалық зерттеулерге байланысты толыққанды мәліметтер. 

 
 
Модульдің 
құзыреттілігі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Студент  модульді  меңгергеннен  кейін  -Білуге  тиіс:  - 
бітіруші  кәсіби  білімге,  яғни  ветеринариялық  медицина  
дәрігері 
ре-тінде 
ветеринариялық 
зертханалар 
мен 
ветеринариялық 
орындардағы 
ау-рулардың 
балау 
жұмыстарына, зертхангаклық зерттеулер мен зертха-налардағы 
ғылыми-зерттеу  институтындағы  жұмыстарға  дайын  болу 
қажет. 
     Іске  асыра  алатындай  болуы  керек:  -жұмыс  орнын 
дайындау,  техника  қауіпсіздігін  және  өрт  сөндіру  ере-желерін 
сақтай отырып құрал-жабдықтарды дайындау
-сандық  және  сапалық  зерттеу-талдауларды  күрделі  замануи 
құры-лым-қондырғылар  талап  етпейтін  әдістермен  жүргізуге 
машықтанып, өз бетімен істей алатын болып. 
Қабілетті    болуы  керек:  -  қызмет  бабымен  кез-келген  зерттеу 
жұмыстарын  ұтымды  да  тиімді  ұйымдастыруға  және  өз 
беттерімен жүргізе алуға;  - зерттеу нәтижелеріне байланысты 
тұжырымдар  мен  қортындылар  жасап,  оптимальді  шешімдер 
қабылдауға. 
Құзыретті болуы керек:  - зертханалық дәстүрлі және заманауи 
зерттеу  әдістерінің  заманауи  талаптарға  сай  жүргізілуін 
қадағалап-бақылап,  шешімдер  қабылдауға,  тиімді  ұсыныстар 
жасауға. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиеттер 
1. Кырыкбайулы С., Садуов М. С., Махышев Т.А., Уразбекова 
Д.С.,  Жумагелдиев  А.А.  Лабораторное  дело.  Алматы, 
2005,2009гг.. 
2.  Алтухов  Н.М.,  Афанасьев  В.И.,  и  др.  Краткий  справочник 
ветеринарного врача. Москва, ВО «Агропромиздат» 1990г. 
 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
KBR Қазақстан биоресурстары  
BRK Bioresources of Kazakhstan 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы:  в.ғ.д.,  профессор  Беркинбай  О.,  б.ғ.д., 
профессор Шабдарбаева Г.С. 
Тьюторы:  профессорлар Беркинбай О., Шабдарбаева Г.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/3,0 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  
3  
Модульдің 
пререквизиттер 
орта  мектептің  бағдарламасы  бойынша    зоология,  биология 
курстары 
Модульдің 
постреквизиттер 
ветеринарлық    микробиология  және  вирусология,  жануарлар 
патологиясы. 
Модуль мазмұны 
Балықтар  мен  дөңгелек  ауыздылардың  тіршілігі,  экологиясы 
және  шаруашылық  маңызы  көрсетілген.  Қосмекенділер  мен 
бауырмен  жорғалаушылардың  тіршілігі  және  экологиялық 
маңызы  көрсетілген.  Құстардың  тіршілігі,  шаруашылық  және 

 
 
экологиялық  маңызы  көрсетілген.  Сүтқоректілердің  тіршілігі, 
шаруашылық және экологиялық маңызы көрсетілген. 
Модульдің құзіретттілігі  Модульді  меңгергенннен  кейін  білімгер: 
білуге  тиіс: 
Қазақстанда  өмір  сүретін  дөңгелек  ауыздылар,  балықтар, 
қосмекенділер,  бауырмен  жорғалаушылар,  құстар,  сүтқоректілер 
қорын  білуі  тиіс.  қабілетті  болуы  керек;  Ғылыми  мәселерді  қою 
және  зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  дағдыларына.  меңгеру  керек; 
Қазақстан биоресурстарын өндірістік жағдайда ажыратуды меңгеру 
керек. 
құзретті болуы керек; Қазақстан биоресурстары жайлы 
құзіретті болуы керек. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Ахметсадыков  Н.Н.,Омарбекова  У.Ж.  Ветеринария 
негіздері. Алматы, 2010 
2. Хусаинов Д.М. Основы ветеринарии  Алматы, 2010 
13  Общая эпизоотология (А.А. Сидорчук, Е.С. Воронин, А.А. 
Глушков), М., Колос. С. 2004 г. 
2.  Инфекционные  болезни  животных:  Справочник  /  Под  ред. 
Д.Ф. Осидзе. М.: Агропромиздат, 1987. 
3. 
Куриленко 
А.Н., 
Крупальник 
В.Л. 
Лечение 
сельскохозяйственных 
животных 
при 
инфекционных 
болезнях. М.: Агропромиздат, 1986. 
4.  Практикум  по  эпизоотологии  и  инфекционным  болезням  с 
ветеринарной санитарией. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук 
А.А. и др. М.Колос. С.2002. 
5.  Textbook  of  Veterinary  Internal  Medicine.  By:  Stephen  J. 
Ettinger  (Author)  Publisher:  Elsevier  Science  Health  Science  div. 
ISBN: 0721682839. Release Date: November 30, 2010 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет