ЖҮсіпова тұрсынкүл Әбутәліпқызы ҚР-ның оқу ісінің үздігі, №167 мектептіңжүктеу 1.49 Mb.

бет6/8
Дата16.03.2017
өлшемі1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ортасымен етуі  керек.  Дастарқан  бүры ш тары   үстелдің 

аяғы н25см  ш амасында  жауып  турады

Үлкен  жайпақтәрелкелердің аракаш ықтығын бірдей 

етіп,  устелдің  шетіне 4-5  см  алы сы рақ  қояды  Ж айпақ 

тәрелкелердіңүстіне суы қд ә м ге  арналган тәрелкелер, 

оц  жағаны  пышақ,  сол  жағына  шанышқы цояды  Балық 

тагамдары  б ерілер  б олса, 

соған  сәй кес  аспаптар 

беріледі.  Бакалдар  мен  ф ужерлер  тәрелкенің  алдына 

цойылады, Матадан әсемдеп оралған салфеткалар дәмдік 

тәрелкелердің  үстіне салынады. Арнайы  қондырғыдағы 

сапы нган 

с а л ф е т к а л а р  

ү с т е л д ің  

2 -3  

ж е р ін е  қойыпады.Үстелдіңбір-біріне қарсы жақта а қж ә н е   қара 

нан  тіліктері салынған  ыдыстар орналасады

Үстелдіңортасына  гү л м е н ж е м іс  салынған сауыттар 

қо й ы л ад ы .  Қ ал ған  б ос  о р ы н д а р гы   сал қы н  дә м д ер 

салынған салат салғы ш тар  тәрепкелер,  ыдыстар,  соус 

дәмдегіш салынған  ыдыстар  тұрады  Барлықдәмдерге 

ортақ  аспаптар  -   кысқыш тар,  қасықтар.  шанышқылар 

сусы ндар  қойылады  Д астарқанга бірінш і  ы сты қтам ақ 

берер  алдында  с у ы кд ә м ге   арналған  тәрелкелер  мен 

аспаптар  әкелінеді.  Ә ркім   өзінің  тәрелкесіне  салып 

ал а ты н ортактағам оты рған 

кісінің


 сол жағынанберіледі 

Е кінш і  т а м а қ   тек  т е р е ң   т ә р е л ке л е р   мен  қасы қтар 

жиналған соң ғана таратылады

Дастарқанға  десерт  берілер  алдында бокалдар  меь 

фужерлерден басқа барлықтағамдар мен ыдыстар жинап 

а л ы н а д ы   да.  д е с е р т т ік   м а й д а  

ү с а қ  т а р е л ке л е р  

қо й ы л а д ы   Ш ай  н е м е се   коф е  ы д ы ста р ы   д е се р ттік 

т ә р е л ке л е р д ің   оң  ж а гы н а н ,  о н ы ң   ж о ға рғы   кемері 

қатарына қойылады.

Ф у р ш е т   д а с т а р қа н н ы ң   ы д ы с т а р ы .

Ф у р ш е т   д а с т а р қ а н ы н   ж а с а қ т а у   ш ы ны   нем есе 

хрусталь  ыдыстарды   қою дан  басталады   Фужерлерді 

ү сте л д ің   2-3  ж еріне  топтап,  10-15  дәнадан  қояды 

Қ а с ы н д а   ш ы р ы н   қ у й ы л ғ а н   құ ты   мен  с т а қ а н д а р  

т ү р а д ы   Ф у ж е р л е р   а р а с ы н а   гүл  с а у ы т   пен 

ж е м іс 

сауы ттары н  да  қоюға  болады  Ф урш ет үстеліне топтзп 

с а л қ ы н   д ә м д ік   пен  д е с е р т т ік   т ә р е л к е л е р   д е с т е с і 

қойылады  Салқын дәмдік тәрелкелерді үстел  шетінен 2 

см  жэне  одан  әрі  0.8-1  м  жерге  қояды  Келесі  десте 

а л д ы н ғы с ы н а н  

1,5  2  м  қа ш ы қт ы қт а   ор н а л а са д ы  

А с п а п т а р   да  с о л а й   т о п т э л ы л   ж а й ға с т ы р ы л а д ы  

Ш аны ш қы лар  саны  дестелердегі  тәрелке  санына  сай 

Ал  пы ш ақ  саны  екі  есе  кем  болады   Салқын  дәмді,-. 

тәрелкелердің оң  жағына  пышактар, алоларды ңжаны на 

тістері  тәрелкеге  қаратылып  шанышқылар шалқасынан 

қойылады  Бүктелген  мата  салф еткалар  3-5  данадан 

оларды ң  жанына  қойы лады  

С одэн  соң  бөтелкедегі 

немесе қүтыдағы сусы ндар койылады  Ф урш ет үстеліне 

гүл,  жеміс.  сусы ндар  орналасқан  соң  салқын  дәмдер, 

соустар  және  нан  әкеледі.  Алды мен  тагам  салынгак 

үлкен  тәрелкелер,  содан  кейін  кіш іректері  қойылады 

Қутыдағы  салат  сауы ттардағы   дәмдерді  ортага  қарай 

ал  ж айпақтау  ы ды стардағы   дәм дерді  шетке  таман 

қояды.  Э р ы дыста тагам салаты н аспап болуы керек 

Мақал-мателдің жалгасын табу.

1  Арпа бидай ас екен,

(А л ты н күміс mac еқен).

2  Айран ішкен қутыпады,

( Шелек жалаган тұ ты л а д ы )

3  A 


lu

 т а  же ген құйқаны

.

(Т о қта  ум ы тлә)4

Е ңбектің наны т ә т т і,( Ж алқаудыңжаны т ә т т і )

5.  Еңбек қылсаң ерінбей,

(Тоңды қарның тіленбей).

Сүрақ-жауап әдісі арқы лы  сабакты бекіту

Мерекелік жэне фуршет дастарқандарының езара айырмашылығы неде?

2.  М ерекелік  дастарқанға  тағам  қандай  кезекпен 

беріледі?

3 .М е р е к е л ік   ж э н е   ф у р ш е т   д а с т а р қ а н д а р ы н ы ц  

артықш ылығы мен кемш іліктері  неде?

Үйге  тапсырма. 

М ерекелік  дастаркан  әзірленген 

схема,  жоба әзірлеу.

«Мектептегі технология.  Технология в  школе» 

N°6/2010


26

^ Т


е х н о л о г и я

и іа м а н у ы қ  рЯаңдау  — 

и іа қм зд ь і  le

ЖанатАймухамбеткызы Қ¥САЙНОВА,

№3 көп салалы  м ектеп-гим назиясының мүғалімі

Ө скемен  қаласы

Сабақ кезендері

Стратегиялар

Муғалім іс-эрекеті

Оқушының іс-әрекеті

¥йымдастыру

Ассоциация

Амандасадьі-

Оқушыпардың

сабаққа дайындығын байқайды  

Оқушыларды тугендейді. 

Кеэекшітагайындайды.

Сәлемдеседі  Сабаққа кажетті 

қ у р а л -ж а б д ы қ т а р ы н   алы п, 

сабакқа әзірленеді  Келмеген 

окушыларды хабар лайды.

Қызыгушылыгын

ояту

Венн


диаграммасы

О қ у ш ы л а р г а   а л д ы н   ал а  с у р а қ т а р  

берілген, дайындалуға.

1,  Адам -  таб и ға т 

s ~ .

2  Адам  -т е х н и к а  С

3, А д а м -а д а м

4.  Адам -  санды қ белгі 

^  5  Адам -  керкем образ 

'   ' v  

_ J

Д а й ы н д а л ға н   м а ғл ум а тта р  бойынша топтасады

Магынаны


аж ы рату

Ой-толганыс

Қорытындылау

Э ссе  жазу

Шыгу ларағы 

INSEPT


стратегиясы

Салы стыра күлтені толты ру

Берілген  култе  астында  буры ннан  бар 

м ам анды қтар  жэне  жаңадан  қосылы п 

жатқан  мамандықтар,

Осы мамандықгарды түсіндіре жарнама 

жасау

«М аманды қтаңдау -  маңызды іс». Ш ақырылған мамандармен таныстыру.

Бүгінгі сабақта  нені уйрендім? 

М а м а н д ы қ қа   б а й л а н ы с т ы   кө п т е ге н  

мағлуматтар алдыңдар,  сабақ пайдалы 

болды ма?

Баға қоядьі-  Үйге. тапсырма;

INSEPT  кестесін толтыру

О қ у ш ы л а р  

е з  

о й л а р ы н  жазады.

Эр топ жарнаманы қоргайды 

О кушылар ез ойларын қағазға т ү с ір іп ,  т о п т а   о қы п ,  ен 

қундысын сыныпқа оқиды

Сурактар кою,  пікір алмасу,

Шыгу  парагын толтыру 

Сураққа өз ойларын айту. 

М ағлум аттар жинактау

Сабақтың мақсаты: 

оқуш ы ларға болаш ақ м аманды кты  айқын да сенімді таңдауы на бағыт керсетіледі,  Нарық 

талабына байланысты еңбек рыногында үдайы өзгеріп отыратын кәсіби талаптарды ескеріп, қызыққан мамандыктарын 

салы стару  арқы л ы   таңдауға  багы ттала  беретін  білім  мен  дағд ы ны   үйретіл,  артты рады   және  жауапкершілікке 

іскерлікке,  еңбекті бағалай білуге, тәртіпкетәрбиеленеді.

Көрнекіліктер: 

маманды ққа байланы сты  улағатты  сөздер,  мақал-м әтелдер,  кітаптар,  журналдар,  буклеттер 

Сабаңтың түрі: 

жаңа сабақты  меңгеру, топты қ ізденіс сабагы 

Сабақтьщ әдісі: 

сын түрғысынан ойлау жобасы негізінде жасалған.

Пәнаралық байланыс: 

қазақтілі, тарих.

С абақта  кол дәны ла ты н  сы н  түрғы сы на н   ойлауды   д а м ы ту  техн ол оги ясы н ы ң   стра те ги ял ар ы :  топтастыру 

ассоциация, галлереяны шарлау.  шығу парағы

Апмагул Хамаридденқызы АБДРАХМАНОВА,

№1  қазақ орта мектебінің технология 

бейнелеу өнері пәнінің муғалімі 

Қарағанды облысы, Ж езказган қаласы

Сабактың  мақсаты: 

өткен сабақты  қайталау арқылы 

окушыларға  маманды қ  таңдауда  дуры с  бағыт-бағдар 

беру жэне сабакты сайы с түрінде  өткізу,

Б іл ім д іл ік  мақсаты:  өткен 

са б а қты   қайтал ау 

арқылы  оқушыларға  м ам анды қтүрлерім ен  таныстыру;

Д а м ы т у ш ы л ы қ   м а қс а ты : 

с а й ы с  

с а б а қ  

болғандықтан оқушыларға бірнеше  сурактар  қою  арқылы 

мамандыққа  баулу ж әне  өнерге  қабілеттерін  дамыту, 

сөздік  корларын  молайту;

Тәрбиелік мақсаты: 

болаш ақ  маман  иелерін  дурыс 

таңдай  білуге  тәрбиелеу.

С абақЗ  бөлімнен  турады

1-бөлім.  Қайталау  сабағы.

2-бөлім.  Сайыс  сабағы.

«Мектептегі технология.  Технология

  в 


школе»

“ М а м а н д ы ғ ы м   -  

м а қ т а н ы ш ы м ”

9 -сы н ы п

3-бөлім.  Қорытынды  сабак.

П ә н а р а л ы қ  б а й л а н ы с : 

м а т е м а т и к а ,  тарих, 

бейнелеу өнері, биология

Сабақтың  құрал-жабдыгы: 

интерактивті  такта 

қима  қағаздар.

Сабақтың әдісі: 

баяндау,  сурақ-жауап, сайыс  өткізу. 

слайд көрсету.

Сабактың  барысы: 

1  Үйымдастыру  кезеңі

1-слайд, Сабактың  бірінші  бөлімі.

2. 


Ө ткен   са б а кты  

қайталау.  Б үгін гі  сабақтың 

максатына  жету  уш ін  өткен  сабакты   еске  түсірейік, 

ол  үшін  оқушы  ойын  дамы туда.  есте  сақтау  қабілетін 

оятуда  бірнеше  сүрактар  қою.

2 - слайд  С урақтүрлері№6/2010

^ Т

е х н о л о г и я

27

3-слайд. Мамандык саралаудын шолу сызбасы.X

Мамандық топтары

Мамандык бөлімдері

Мамандык сыныптары

Мамандык типтері

5-слайд.


Мамандык

кластары 

I

Гиостикалықмамандыктар

(бақылаушы,

нормалаушы,

тексеруші,

эдеби сыншы).

Түрлендіру

мамандыцтары

(слесарьдың,

карта

жасаушының,тас оюшының

жұмыстарына

арналган

мамандықтарға

байланысты).

Іздестіруші

мамандыктар

(гылыми


зерттеулер-

мен


айналысатын

мамандар).

6-слайд.

Т үрм ы сты қ мамандар 

Бухгалтер,  экономист,  сызбашы 

мүғалім, т.б.

Эдеттен  тыс 

жагдайда жер 

астында,  су 

түбінде, ауада 

жумыс 

жасайтын мамандар

Мамандык


топтары

Аш ы каспанда,

өте

қүбылмалытемперагурадағы

жагдай.


Адамдардың  денсаулы ғы   мен  өмірі 

үшін аса маңызды  ерекше  моральдық 

жауапкершілік  жагдайдәғы  еңбек.

1. Мектеп  бітірген  соң  қандай  мамандықты  таңдау 

керек?

2. Мамандықты  қателеспей  қалаи  таңдау  керек93 .Н е л ікт е н   м а м а н д ы қ т ы  

т а ң д а у г а  

ө те  

жауапкершілікпен  қарау  керек?4.  Кәсіби  маман  дегенді  қалай  түсін есің  деген 

сүрақтарды  қоя  отырып,  сәбақты   ж алғасты ру

Әлемде  мыңдаған  м ам анды қ  түрлері  бар  Осы 

мамандык  түрлерін  қалай  таңдап,  қалай  білу  керек 

деген  сурақтар  кім-кімді  болмасы н  мазалайды   Оған 

мына  бір  мысалды  келтіруге  болады.  М ысалы,  сен 

туғаинан  бойыңда  суретті  жақсы   салаты н  қабілетщ 

бар. Осы  қабілетіңмен  сен  өскенше  мектепті  бітіргенше 

айналысасың.  Мектепті  бітірген  соң.  осы  суретш ілік 

өнеріңді  жалгастырып,  бір  оры нд а  қозға лм ай ты н

м екемеде  ж үм ы с  жасағы ң  келеді  делік,  б ір а қсе н   ол 

үшін  қай  оқуға  түсіп, оны  бітірген  соң  қай  мекемелерде 

сурет  сэлумен  айналысатын  кәсіп  бар  екенін білмейсің 

Сондықтан  не  істеу  керек  деген  сүрактар  туындайды 

Ол  үшін  мына төм ендегі  пирамида  тәрізді сьізылғән 

б е с  


с а т ы д а н  

т ү р а т ы н   м а м а н д ы қ   с а р а л а у д ы н  

сы збасы на  кеңіл  аударайы қ,  С ы зба  б ес  сатыдан 

түрады. 


неге  б есінш ісі  бос  тур  деп  те  сүрақтар 

қойы луы   м үм кін.  Ол  б е сінш і  саты ға  жету  үшін 

алдыңдагьі  саты ларға  сараптам а  беру  керек.  О... 

сараптәмалар  тем ендегі сызбаләрда  керсетілген 

Сабактың  екінші  белімі  С айыс  сабағы 

Сабақта  окуш ы лардың  білімін  шыңдау  мақсатында 

сайыс  бірнеше  бөлім нен  түрады.

8-слайд  Сайыс  бағдарләмасы

1.  Таныстыру,

2.  Ш ирату  сайы сы.

3.  Графикалық ди ктан т  сайысы,

4  Көрініс  көрсету сайысы.

5.  Сөзөрім  сайысы.

9-слайд. Са.йыстыңбірінші  кезеңі.

1.  Таныстыру,  1-топ.  Үстаздар  тобы.

12- слайд,  Сайыстың  екінші  кезеңі

Ш и р а ту  с а й ы с ы .  Бүл с а й ы с т а   те р е зе д е гі 

үяш ы қтарды   таңдай  оты ры п,  ондағы  жасырынған 

сүракггарғз  жауап  беріп, 

өздеріне  үпай  жинау.

12 -слайд  Терезедегі  үяш ықтардағы  сүрахггар

1  «Ә сем пэз  болма  әрнег.е,

Өнерпаз  болсаң.  арқалан 

Сен  д е б ір   кірпіш  дүниеге.

Кетігін  та пта ,  бар.қал ан1»

(Бүл  қай  ақынны ң  өлең  шумағы).

2.  Ақылсыз  адам  айғайлай  келеді,

Ж ан-жағы н  жайпай  келеді

..............................(М акалдың  жалғасын  тап)

3.  Пы сы қтэуы ш   сүрагы на 

«Ы» 

әріпін  қоссаң, М еталл  болып  шығамын

4

  Бірінші  буйны м   сүрау  есімдігі.  екіншісі  сан  есім Қос  буынды  біріктірсең,  шыға  келем  газга  айналып

5  «Кегінде  күн  нүрын  төккен,

Ж еріңде  гүл  жүпар  сепкен,

(Өлең  жолдарын жалғастыр)

6  «Ө нерлі  өрге  ж үзер  »  мақалы ны ң  астарында  не 

жатыр?


7.  Еңбек  туралы   үш  мақал  айтыңыз

8  «Кеп» сөзінің антонимі мен тілсіз  жауды  тіркееен, 

Кезалды і-wa  өзгеремін, 

қажетті  ты найтқы ш қа  айналып

9. 

Ж   М олдағалиевты ң  мына  елең  шумағы қай 

маман  иесіне арналады?

«Анадай  бесік  тербеткен,

Түн  қатып,  сансы з  дәптерге  қанша  тунейсің! 

Суарып  -б іл ім   шәрбатлен,

Дүниеде  бізге  жақсы лы қ  қана  тіл е й сің !».

Сүрақты ң  жауалтары

1  Абай  Қүнанбаевтың  өлеңі.

2

  Ақылды   адам  жай-жай  келеді.Ж ан-жағы н  байқай  келеді,

3,  Қалайы.  4.  Не-он

5.  Неткен  сүлу,  неткен  көркем 

Осы  менің  туған  өлкем».

6.  Ө нерлі  адэм   қаш анда  өзінің  өнерін  жоғары 

бағалайды.  Себебі, енереш каш ан  да  өлмейді  Қашанда 

өнерің  өрге  ассын  десең,  талаптаны п,  еңбектеніп, 

ізденіп  ж үм ы с  жасау  қажет  Сонда  ғана  енерің  ерг^. 

басады

7.  «Еңбек  е т с е ң -е р ін б е й  Тояды  қарының  тіленбей».

«Ер  дәулеті  еңбек.

Еңбегіне  қарай  енбегі»

«Мектептегі технология.  Технология в  школе»№ 6/2010

4-слайд.


^ Т

е х н о л о г и я

М уғалімдер

10

2030

Д әрігерлер

10

20

30Д изайнерлер

10

2030

«Бейнет -  бейнет  түбі  зейнет».

8  Азон 

9.  ¥стаз.

13-слайд.  3.  Граф икалық  диктант  сайысы,

Бул  сайыста  эр  топқа  қағаз  таратылады.  Оқушылар 

1-10-fa  дейінгі  сандарды   қатарынан  жазып  шығады. 

Сурақ  оқығанда  әр  санның  тусы на  тиісті  жауабын 

белгілейді  Егер  жауап  дурыс  болса «иә»  деген жауэпқа. 

яғни  « 


»  белгісін  қояды.  ал  қате  болса  «жок»  деген 

жауап  беріледі,  яғни  «--»  белгісін  қояды,

14-слайд. Суракггар

1.  Мата  талш ы қтан  турады .

2  Костюмде  пропорцияның  рөлі ерекше.

3.  Ет  қамырына  аш ытқы   қосады

4  Мамандық  таңдауда  ата-анаңнан  көмек  сұрайсың.

5 .Т у з д ы қ - жеке  қолданаты н  тағам.

6.  Ы стық  т а ғ а м г а - е т   тағамдары   жатады.

7.  Д эр іге р   -   м едбибі  ф а р м а ц е в т  ж ум ы стары м ен 

байланы сты   емес.

8.  Д ю а й н е р   киім  жасау  үш ін  ең  алдымен  қағаз 

бетіне  түсіреді.

9.  М икроскоппен  аспан  әлем ін  зерттейді.

10  Қ а з а қ с т а н д а  

М е н д е л е е в  

к е с т е с ін д е г і 

элементтердін  9 0 %   кездеседі.

4.  Көрініс  көрсету  сайысы.

Б ул   с а й ы с т а  

эр  

т о п  


ө з д е р ін ің  

т а ң д а ға н  

мамандыктары  бойы нш а 

шағын  керініс  көрсетеді 

Уақыт  1  минут.

5.  Сөзөрім  шешу  сайы сы  (ребус),

Сабақтың  ушінші  бөлімі.

Қорытынды  сабақ.

Сабағымды   қорыта  келе,  оқуш ы ларға  қосымша 

сурақтар қоя отырып,  сабаққа  белсене қатысыл  отырған 

оқушыларды  бағалау,  Сонымен  катар  мына төмендегі 

кестепе  талдау  жасау  Мысалы  таңдаған  мамандығына 

жету  ұшін  мына  саты лардан  өту  керектігіне  талдау 

жасау


15-слайд 

Дурыс жауап

1

2

34

 

56

7

8 

10Бағалау рейтингі.

Сүрақтар


Бага

10-9


“ 5"

8-7


"4"

6

“З"С а б а қ т ь щ   с о ң ы н д а   ә д іл к а з ы л а р  

а л қ а с ы н ы ң  

ш еш імімен  әр  топты ң  сабақта  көрсеткен  өнерлерін 

б а ғ а л а п ,  о р ы н д а р  

т а ғ а й ы н д а у ,  М а д а қ т а у л а р  

тапсырылды.

Мамандыкка жету

Табиғи 


материалдардан 

бұйымдар  дайындау

А.Қ. ҚЫЗЫЛҒ¥Л,

Қызылорда облысы,  Қазалы ауд анд ы қокушылар 

үйінің үйірме жетекшісі

Сабақтың максаты:

а)

  Б


і л і м д і л і г і

 

таб и ғи   м а т е р и а л д а р д а н   әр  түрлі буйымдар, ойыншыктар, бейнелер жасап уйренугебаулу, 

табиғи м атөриалдарды ң қасиетін меңгеру;

ә)  Д а м ы т у ш ы л ы ғы :  өз  б е т ін ш е   ж ум ы с  жасауға 

ізденуге,  қы зы ғуш ы лы ғы н дам ы туға үйрету:

б) Тэрбиелігі: уқылтылыққа үйрету, табигзтты аялаугз 

тәрбиелеу,  уйы м ш ы лды қпен ж ум ы сж асауға тәрбиелеу

Сабактын түрі: 

аралассабақ.

Сабақтың әдісі: 

сын турғы сы нан ойлау

Сабақтыңкөрнекілігі: 

бүктемелер,  табиги материал 

түрлері, тіре к сы збалар,  үлгі суреттер,

Пәнаралык байланыс: 

дүниетану,  еңбекке баулу, 

бейнелеу өнері.

Сабактың барысы,

I. ¥йымдастыру кезеңі.

II.  Өткен  сабақты  кайталау. 

Үй  жүм ысы н  тексеру, 

бағалау

III. Жаңа сабақ.1,  Қызыгушылығын ояту,

Т а б и ғи   м а т е р и а л д а р ға   н е л е р   ж а та д ы ?   Табиғи 

материалдарға талды ң қабыгы, бутақтар, тал түбірі, күм 

ж апы рақ,  гүл  күлтелері,  келкен  жемістер,  сабан  және 

т.б.  заттар  жатады.

Әсем буйымдар жасау үшін табиғи материалдардын 

қасиеттері және олармен жум ы с істеу тәсілдері женінде 

белгілі бір білім керек болады

М ағынаны тану.Тәбити материалдардыңтүрлерін көрсе тіп  туры п,  о л а р д ы ң   қаси еттер ін е  және  қандай 

б у й ы м д а р .  о й ы н ш ы қ т а р   ж а с а у ға   б ол аты нд ы гы н а 

токталамын,

Буйымдар жасалатын непзгі табиғи материалдар

«Мектептегі технология.  Технология  в  школе»

№6/2010


З ^ Е Х Н О Л О Г И Я

29

Табиғи  материал  түрлеріТүрі-түсі,  «асиеті

Не  жасауға  болады?

1  Эр  түрлі  ағаш  бутақтары

Иілгіш


Қол,  аяқ,  мойын,  жіңішке  таяқшалар

2.  Қоға  үлпілдегі

Жумсзі^,  кесуге  қолэйлы

Қонжық,  қоан

3,  Жер  жаңғағы

Тесуге  кесуге  оңай,  жеңіл

Әр  түрлі  ойыншыктар.  жәндіктер  бейнесі

4  Грек  жаңғағы

Тең екі бөлікке белінеді

'"Аққу,  тасбақа,  балапан,  қоңыз

5,  Әртүрлі  орман  жаңгацтары

Қатты,  тустері  өртүрлі

Ойыншықтардың  басының  бейнесі

6.  ІІІырша  мен  қарағай  бүрлері

Жақсы  желімделеді  гішіндері  әртүрлі

Адамньщ,  жан-жануарлардың  кеудесін

7  Қайың  қабығы

МЫҚТЫ,  иілгіш,  тығыз

Ойыншықтар

8  Ағаш  қабығы

Қалың,  қатты

Түғыр


9,  Мүк

Түстік  фон.  тез  желімделеді

Әр  түрлі  түктерді

10.  Жапыраі^тар

Өте  әсем.  әртүрлі  пішімде.  турлі- 

тү с ті


Көбелек  пен  қустар  қанаты,  балық.  б а ^  

табанын


11,  Қүс  қауырсыньі

Ж үмсақ,  мамық

Қустзр  бейнесін

12,  Туқымдар  (ағаш,  гүл. 

КӨКӨНІС, 

т,б.)


Пішіндері  әр  түрлі,  түстері  сан  алуан

Қанаттэр,  ауыз,  көз,  құлақ

13,  Тамырлар

Жіңішке,  жіпшелері  кеп

Өрмекшілер,  сегізаяқтар

14,  Жугері  собығы

Туқымы  ж оқ  түрі

Ж ылқы,  қүстар

15.  Сабан

Желімделеді,  боялады

Қуыршақтарға

16,  Теңіз  бақалшақтары

Әдемі,  мықты,  пішіндері  әр  түрлі

Қулақ,  қанат,  жалырақ

Табиғи  материалдардан  буйымдар  жасау  үшін  төмендегідей  қосымша  материалдар  пайдалзнамыз

Қосымша  материал

Түрлері

Қасиеті


Қолданылуы

Қағаз


Түрлі-түстІ,  көшірме,  калька,  обой 

қатырма


Оңай  кесіледі,  желімделеді 

бүктеледі

Әр  түрлі  бағыттарда

Фольга


Сары,  ақ,  жылтырақ

Оңай  бүктеледі,  жука,  жеңіл

Сәндеу,  безендіру

Ермексаз


Т үрлі-түсті

Иілгіш,  жүмсақ

Бекіту  қүралы

Сымдар


Мыс,  аллюминий

Мыі^ты.  иілгіш,  кесілгіш

Бекіту,  мүсіндеу

Жіптер


№10

Т үрлі-түстІ

Бекіту.  сәндеу

Желімдер


Клей  П8А,  БФ,  Момент,  қағаз 

желімдері

Мықты

Бекіту,  жапсыруМата  қиындылары

Әр  түрлі

СәндІ

БезендіруТақтайшалар

Фанер,  ДВП,  ДСП

Бүйымдарды  орналастыруға 

ы ңғаилы


Түғыр  ретінде

Табиғи  материалдармен  жүмыс  жасауға  арналған  қурал-саймандарға  тоісгалайық

Түрлері

СилаттамаБіз

Жіңішке,  түтқасы  5  см,  инесі  3-3,5  см.  Мықты  темірден 

жасалған  Тесу,  белгілеу  қуралы

Қайшы


¥штары  жұмыр,  балаға  ыңғайлы  болуы  керек

Пышақ


Шагын.  үшкір  емес.  кесетін  бөлігі  13-15  см.  Ірі  тігін  инесі

Ине


Сабағы  мен  арнайы  матаға  қадаулы

Қарындаш


Қарапайым,  сызба  орындауға  зрналған,  2М

Бояу  турлері

Гуашь,  акварель,  сәндеу  ушін

Қылқаламдар

Бояуға,  сәндеуге

Қысцыштар

Сымдарды  6ypayfa,  қиюға

Лак  түрлері

Ж ылтыратып  сәндеуге

Баргық  жүмыс  барысы ндэ  техникалы қ  қауіпсіздік 

ережелерін  қатаң  сақтауымыз  керек!

З.Топгіен  жүмыс.  О қушылар  төрт  топқа  бөлінеді 1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал