ЖҮсіпова тұрсынкүл Әбутәліпқызы ҚР-ның оқу ісінің үздігі, №167 мектептіңжүктеу 1.49 Mb.

бет5/8
Дата16.03.2017
өлшемі1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

22

__________________________________________________________ ' Т е х н о л о г и я

Қазіргі  танда  жалпы  білім  беретін  мектептерде  оқу 

үрдісінің  басты   нысанасы   да,  назарда  үстаған  негізгі 

мақсаты да оқушы қабілеті мен қызығушылығын ескеріп. 

жекелеген пәндер бойынша деңгейлік саралал оқытуды 

уйымдастыру,

Ал, технология пәні бойынша жаңа технологияларды 

ж аңа  к ә с іп т е р д і  м е ң ге р т у д е   ү л ке н   ж а у а п к е р ш іл ік  

жүктеледі  Қазіргі  қоғамда  непзгі  міндеттерді  жогары 

д ә р е ж е д е  

д а м ы ға н  

т е х н о л о г и я  

а т қ а р а д ы , 

А қпараттанды ры лған  технология  талабы   -   жобалай 

білуге,  шешім қабылдауга.  ш ы ғарм аш ы лы қжумы стардь 

орындай білуге үйрету

Ж аңалы қ  ж арш ы сы ндай  технология  ләні  де  жаңа 

стандарт оқулы^гармен оқытылуда  Оқулықта оқушының 

білімін тереңдетуде  еңбекке қызыгушылыгы мен ой-өрісін 

кеңейтіп  этика,  эстетикәлы қ талғамы н,  қол  шеберліпн 

дамыту бағытындагы тақы ры птар тиімді жоспарланған.

6 -7   с ы н ы п   т е х н о л о г и й   о қ у л ы ғ ы н д а   б е р іл ге н  

тақырыптарды жетік меңгеріл  сарам анды қдағды ларды  

ез  бетімен  орындау талабы н тексеру  мақсатында  тест 

тапсырмалары беріледі.

Бул  тест  тапсы рм алары   қыз  балаларга  арналған 

«Тағам  даярлау  технологиясы »  және  «Қолөнер.  тіпн 

буйымдарын  модельдеу» белімдерін қамтиды

Тест  ж и н а ғы   -   о қуш ы ға   т а н ы м   ал  у с т а з д а р ға  

онушыныңбілім деңгейінтексеруде көмекші қүрал болары 

сөзсіз.


сынып. «Тагам даярлау технологиясы» бөлімі 

бойынша берілген тест сұрақтары.

1  Ж алын пештер қандай тағам даярлауға арналған? 

А.  кәуап даярлауға,  ет  қуыруға 

В.  бүқтыруға

С  қайнатып  пісіруге 

Д.  булауға

2  Суйық тағам даярлаған кезде суды қандай мөлшерде 

кем  алады? А  5/10  В.  2/10  С  3/10  Д  1/10

3. 

Қышқыл  мен сілтінің әсерінен  бетіндегі  лленкасы бузылатын қандай ыдыс?

А.  шойын  ыдыс 

В  шыны  ыдыс 

С.  алю миний  ыдыс  Д.  қыш ыдыс

Судың  азы қты қ  салмагы н  стаканмен  елшегенде қанша грамм?  А  150 гр,  В  200 гр.  С.  100 гр. Д  250 гр

5.  Ұнның азы қты қ салм агы н ас қасықпен өлшегенде 

қанша  грамм? А.  25  гр.  В.  30  гр.  С.  50  гр.  Д.  20  гр.

6.  Қ ү м ш е ке р д ің   а з ы қ т ы қ   с а л м а гь ін   с т а к а н м е н  

елшегенде қанша грамм?

А  160  гр.  В  180  гр,  С.200  гр,  Д.  250 гр,

7.  Қыздырып өңдеудің негізгі әдісін эта:

A,  қайнатып  пісіру,  қуыру 

С,  шала  қуыру 

В  б уқты ру  қыздырып  лісіру 

Д.  булау

8  Пісірген кезде қандай көкөністер өз тусін жоғалтады?

А.  орамжапырақ.  буры ш  

С,  сарымсақ,  картоп 

В  сәбіз,  асқабақ,  қы занақ 

Д.  кәді,  баклажан

9.  Қандай өсімдіктерді тузсы з пісіреді?

A  aсқабақ,  картоп 

G. бүршақ,  қызылша, сәбіз

В  орамжапырақ,  буры ш  

Д.  қы занақ

10  Езілген картоптан котлет жасау ушін неше градусца 

дейін салқындатады?

А,  +40 ° С 

В,  +30” С 

С  +50°С 

Д  +60°С

11  Қурамында крахмалы  көп жармаларды  ата:

A.  күріш,  манка,  арпа 

С,  қарақумық

B,  сүлы. тары  

Д.  күріш,  геркулес

12,  Қүрамында беклоктары   көл жармаларды ата'

А,  күріш,  манка 

С.  сулы,  қарақүмық,  тары 

В  бидай,  жүгері 

Д.  арпа

13,  «Өсімдік еті» деп  қандай дақылдарды айтады? 

A.  бүрш ақ  дақы лдар 

С. дәнді дақылдар

В  жармалар 

Д  карақум ы к

14,  Тағамның қүндылыгына қарай сояның қурамында 

қанша  лайыз  май болады?

A.  30%  белок.  23  %  май 

С  27% белок  19%  май

B.  28% белок,  21%  май 

Д   33%  белок,  20% май

15  Макарон өнімдерін неше тәсілмен пісіреді?

А  3 тәсілм ен 

С.  2 тәсілм ен

B,  5  тәсілм ен 

Д.  4  тәсілм ен

16  1  кгкуріш тенүгілм еліботқалісірууш інқанш алитр 

суйы қ  қажет?

А,  2 л 


В,1,5 л 

С-  3,2  л 

Д,  2 .4 л

17  Кеспенің  пісу  уакыты н  керсет.

А.  20-30 мин. 

В. 15-20  мин 

С10-12М ИН 

Д,  20-25 мин.

18  Сүттің қүрамында белок қанша пайыз шамасында? 

А  1,2-2.5% 

В.2,5-3,0%  

С  2.8-3,5% 

Д.  3,1-3,8%

19,  Суттеп майдын мөлшері шамамен қанша?

А  2,8-3,5%  

В.  3,2-4%  

С  1-1,5% 

Д.  3.8-5,5%

20  Суттеп минералды заттардың ең маңыздысын ата. 

A.  көмірсутегі 

В.  минералды  туздар

C.  темір,  калий 

Д,  кальций,  фосфор

21  Ацидоф илин  д и е та лы қ тағамы н  дайындау  уши; 

қызды ры лған сүтті  неше  градусқа дейін суытады?

А  45-50°С 

В.  30-32°С  С  35-37°С  Д.  75-85°С

22  Қандай дәрумендер сарымайга сары туе береді? 

А,  калций 

В,  фосфор

С.  туздар 

Д  А жэне  каротин дэрум ендер

23  Қ ы м ы зд ы   қа н д а й   а у р у ға   қарсы   ем  ретінде 

қолданады?

A.  жүрек  аурулары на 

С.  қан  ауруларына

В  туберкулез аурулары на 

Д,  ішек ауруларына

24,  Ш убатты  қай малдың сүтінен ашытады?

A  қой  сутінен 

В,  с и ы р с ү т ін е н

С.  түйе сутінен 

Д,  ж ы лқы   сүтінен

25.  Қандай сүттпш уге болмайды?

A,  іш к і  В,  салқын  С,  піскен  Д.  ыссы

сынып.  Қолөнер, тігін бүйымдарын модельдеу бөлімі бойынша берілген тест сүрақтары.

1, Табиғи талш ықтар неден алынады?

А,  мунайдан 

В  өсім діктерден

С,  жануарлардан 

Д.  газдан

2 ,Т аб и ғи   жібек  неден альінады?

А,  түбіттен 

В,  мақтадан

С,  т ү т ж іб е к  қүртынан  Д,  зығырдан

3  Ирек талшыкггардың ең басты   қасиетін  ата

А. жылу  сақтагы ш  

В.  ауа еткізгіш

С.  ылғал  әткізгіш  

Д.  сетінепш

4  Талшыкггың жумырлығы матаның қандай қасиетіне 

эсер етеді?

A  беріктігіне 

С.  оты руы на

«М ектептегі технология.  Технология  в  школе» 

№6/2010


/ Т

е х н о л о г и я

23

B.  қырты сталуы на Д.  төзім ділігіне

5  Матаның ф изикалы қ-механикалы қ қасиетін ата 

A.  беріктігі  қы рты стануы  

В,  отыруы

C.  сетінеуі 

Д.  шаң өткізгіш тігі

6,  М атаның технологиялы қ қасиетін ата.

А. жылу сақтағыштығы

В  ауа өткізгіштігі

С,  отыруы,  се тін е уі,  тігістен отыруы 

Д  қыртыстануы

7 .


 Матаның гигиеналық қасиеттерін ата

A.  жылтырлығы, беріктігі

B. тез сетінегіш. тігістен  ыдырауы

C.  қыртыстануы,  отыруы

Д,  ылғал,  жылу,  шаң,  ауа өткізгіш тігі

8, Жүн  маталардың жуылу Г-сын керсет.

A  t30-45"C   B  140-45°C  C.  t 45-50°C  Д  t25°-30°C

9.  Ж іб е к  м а та л а р д ы ң   ы л га л д ы -ж ы л у м е н   өңдеу 

t-сын  көрсет

A.  t150-160°C  

В  t  160-200°С 

С  150-150“ С 

Д  t  100-170°С

10  Кездемелік айқаспада  негізгі  жіп  және  арқау  жіп 

қалай ай^асады?

А  сирек  В.  өте  сирек  С.  жиі 

Д .ө т е ж и і

11  Атласты қ айқаспада  негізгі  жіл  неше  арқау  жілті 

қәмтиды?

А.  1  жіпті  В  4  жіпті  С  2 жіпті  Д   3  жіпті

12  С а р ж а л ы қ  а й қ а с п а д а   м а т а н ы ң   б еті  қа н д а й  

бопады?


А.  бедерлі 

В. тегіс 

С.  жы лты р 

Д.  ә р т ү р л і

13  Сәтендік айқаспада  м атаны ңсетінеуі қандай?

А  аз 


В.  жақсы 

С  орташ а 

Д   кушті

14  Кездемелік айқаспада  матаның созылуы қандай? 

А  жогары  В  төмен  С.  аз  Д .ө т е  жогары

15,  Тігіе  узы нды ғы н  неш е  мм -ге  дейін  өзгертуге 

болады?

А. 0-ден -1   мм дейін В.  0-ден - 4 мм дейін 

С. 0-ден - 3 мм дейін

16  Үстіңгі  жіпті  реттеуіш тің бөлш ектерін  устау  үшін 

қажет бөлшекті а та,

A,  қалпақ 

В.  бүрандалы қ

С.  үстатқыш  шеге 

Д,  тартқы ш  серіппе

17  Тартқыш тығьірықтарды бір-біріне қысып туратын 

бөлшекті  ата?

А. тарту серіппе 

В.  устатқы ш   шеге 

С, тартқыш  шайба  Д,  қалпақ

18.Үстіңгі және астыңғы жіптердің қатты тартылуынан 

пайда болатын тігісті ата

А,  б ос тігіс   В.  тығыз  тігіс  С  ірі  тігіс  Д.  у а қ т ігіс

19.  Машина инесінің қай бөлігін колба деп атайды?

A,  үшын 

В',  жіңіш кв бвлігін

С, стержен 

Д, жуан бөлігін

20.  Ж үқа  (б ә т е с .  ж іб е к )  м а т а л а р д ы   қа н д а й   № 

инелерментігеді?

А  №70 


В.  №90  G  № 100  Д № 8 0  

21  Қалы ң  ( д р з п )  ж ү н   м а т а л а р д ы   қ а н д а й   № 

инелермен тігуге болады ’

А  № 90-100 

В  № 80-90 

С  № 110-120  Д.  № 70-80

22,Костю мдікжүн  маталарды  тігуге  арналған  мақта 

жіптің  №  ата

А,  №40 

В  №80  С,  №50  Д  №60

23, Сәтен, шыт, жібек маталарды тігуге арналган жібек 

жіптің № кандай7

А  №60 

В  №75 


С  № 70  Д.  №65

24.  Машина тігістерін атаңдар.

А  квктеу,  жөрмеу 

С.  крестеп  тігу

В  қайып тігу,  бастыра тігу 

Д.  кестелеу тігісі

25.  Халқымыздыңежелден кел еж а тқан  кәсібін ата.

A,  қолөнер  В  бейнелеу

С, музыка  Д  дизайн

сьгнып.  «Тамақ әзірлеу технологиясы»  бөлімі бойынша берілген тест сүрақтары.

1  Көкөністерді  табаларда  пісіру  тем пературасын 

көрсет.

A.  1200-220°С  В.  1220-230°С С.  t25 0-28 0°C   Д   :  280-300°С

2  Қандай көкөністер шикілей фзршталады?

А.  баклажан,  қы занзқ 

В.  кәді  баклажан

С  бурыш,  кәді 

Д.  орамжапырақ,  кәді

3. 

С ум ен  қосы л ған д а  кө те р іл е тін   ты гы з  жақсы созы латы н  ақ қоспаны  құрайты н белокты  зат 

А.  желатин 

В.  май 

С,  үлпа 

Д  крахмал

4  1,5  ас  қа с ы қ  ж у м ы р тқ а   ун та гы   қанш а  грамм 

болады?  А.  10  гр 

В  13 гр. 

С.  15  гр  Д   18 гр.

5  Көпіршік  кілегей  кремін  әзірлеу  үшін  майлылығы 

қанша  пайыз кілегей қажет?

А,  25 


В.  28 

С.  30 


Д.  35

6,  Криста лды,  а қ т ү с ті,  и ici жоқ,  дәмі тәтті  өнім  не? 

A.  қүмш екер  В  сүзбе  С  крахмал  Д  үн

Қурамында  40-тан  70% -ға  дейін  май  белок  бар жидекті ата?

А  цитрус жемісі  В.  жаңғақ  С  бадам  Д.  жүзім

8. 

Салмагы бойынша қурғақ ашытқы таза ашытқыдан неше есе аз болуы керек?

А,  5 еседей  В  4 еседей 

С.  2е се д е й  

Д  3 еседей

Мал сүйепнен  шығары латы н дәмі  июі жоқ мөлдір тағам желімі.  унтақ сары тусте с түйірш іктерді ата 

А  крахмал  В  желатин 

С .с о д а   Д  май

10,  Өте кушті жағымды и ici бар, түсі ақ кристалл үнтақ

не?

A,  там ақ содасы В  тағам  бояуы 

С.  ванилин 

Д,  құмш екер

11  Қарапайы м  тущ ы   қам ы рдан  қандай  тағамдар 

әзірленеді?

А.  самса,  манты 

В.  оладий 

С  қуйм ақ 

Д.  тәтті тоқаш

12  Қ ү й м а қ   қ а м ы р ы   т а б а га   ж а б ы с п а у ы   үш ін  не 

косады?

А.  май 


В.  су 

С.  жум ы ртқа 

Д.  сүт 

13.  О ладий қамы ры  қасыққа жабысып қалмауы үшін 

қайда батырганы жөн?

А.  майға 

В  суға 

С.  ж ум ы ртқаға 

Д,  сүтке 

14  Үгілмелі қамырға  қандай  май  қосқан дұрыс?

А.  есімдік майын  В,  сары м айды  

С.  мал  майын 

Д.  маргарин

15.Үгілмелі қамыр жаю үшін қолайлы температураны 

көрсет.

А  0-10°С В  15-20°С  С  20-25°С  Д  25-30°С

16  Үгілмелі  қамырдан жасалған тағамдарды қандай 

темлературада  пісіреді?

А.180-220°С  В. 150-180“С  С  220-250°С  Д. 250-270°С

17  Үлкен ж айпақтәрелкел ерді үстел  шетінен қанша 

см-ге қаш ы қ қояды?

A.  8-10  см 

В .10-15С М  

С.  2-3  см 

Д, 4-5 см

1 8

  Фурш ет дастарқаны на  фужерлерді  неше жерге, неш еданадан қояды?

A  5-6ж ерден,  2-З данадан

B .2-З ж ер д е н .  10-15данадан 

С  4-5ж ерден,  12-14данадан 

Д.  7-8.жерден,  7-8 данадан

19  Егер  со ус ты ң тузы   артып  кетсе не салу  керек?

A.  шикі  асқабақ 

В  том ат-пю ре

C.  ш икі картой,  бір түй ір  қант 

Д   аскөк,  жуа

20. ТолубцьГ' дайындаудагы негізгі шикізат не?

А.  орамжапырак;  В,  бүрыш

С.  қы занақ 

Д.  баклажан

21  Ж емісгерін лайдала натын бақша өсімдіктерін ата? 

A  аскек,  қызанақ,  жуа 

В,  салат,  қияр 

С.  қызанақ.  қияр,  бүры ш  

Д,  сәбіз,  қызылша

«Мектептегі технология.  Технология в  школе»№ 6/2010

24

^ Т


е х н о л о г и я

22 


Жапыраі^тарын тагам ретінде пайдаланатын 

өсімдіктерді ата?

A.  сәбіз,  қызылша  В.  бурыш,  баклажан 

С  қияр,  қьізанақ 

Д.  орамжапырақ,  аскөк

23.  Тамырлары тагам дайындауға қолданылатын 

көкөністерді ата"?

А.  бурыш 

В,  сәбіэ.  қызылш а

С.  баклажан,  буры ш  

Д,  қияр,  қызанақ

24.  Д а қ ы л д а р ға   қа н д а й   э л е м е н т   ж е т іс п е с е  

түйнектемейді?

А,  фосфор  В.  азот  С,  калий  Д. тем ір

25.  Көшет арқылы  оты рғы зы латы н  көкөністерді

ата


A. сәбіз,  қызылша 

В.  бурыш,  орамжапырақ 

С  асқабақ,  бурыш 

Д.  қауын,  қарбыз

7 сы ны п. «Тігін буй ы м д ар ы н  модельдеу» 

белімі бойынш а берілген тест сұрақтары

1.  И ы қб уйы м д ары н ата:

А .т о н .қ а м з о л  

В  б ел д е м ш ед он

С.  шалбар.  қамзол 

Д.  белдемш е,  костюм

2. 


И ы қбуйы м дэры ны ң айырмашылығы неде?

A  етегі 

В  белі

С  мойын,  қолтықойындылары Д   қаттамалары

3. 


Е рлер  к и ім ін д е   т ү й м е л ік т ің   ор н ы   қал ай  

багытталады'?

А.  солдан оңға 

В.  оңнан солға 

С  ортаға 

Д,  ш етке

4.  Силуэт  түрлерін  көрсет:

А.  түтас,  қурасты рм алы  

В,  жеңді,  жеңсіз 

С. тік,  қынамалы,  жартылай қынамалы 

Д,  жағасыз,  жағалы

5.  ГІішім түрлері қандай болады?

A, тік,  қынамалы

B,  тутас,  қондырмалы,  қурасты рм алы

C,  қынамалы, жартылай қынамалы 

Д.  тутас.  қурасты рм алы

6.  Қамзолқандай  материалдан  тігіледі?

A.  сәтен,  жібек,  барқы т

B.  лүліш, барқыт, шуға

C.  атлас,  сәтен, жібек 

Д.  драл  лүліш,  шуға

7.  Қамзол  өңірі  қандай  өрнек  түрлерім ен 

өңделеді?

A.  монш ақтар 

В.  баулар

С,  ою -өрнектер 

Д.  кестелер

8.  Бел бүкпесі қалай тігіледі?

А  басынан ортасына  қарай

B. ортасынан екі ушына  қарай

S  баеынан ушына қарай 

Д,  ушынан ортасына  қарай

9.  Ә д іл тің   ж а л п а қты ғы   неш е  см -ге  де й ін  

болады?


А  1-2,5 см  В  2-3 см  С.  3,5-5 см  Д.  2,5-4 см

10.  М атаның пайдалы қасиеттерін ата.

А .түсі 

В.  саласы

C .  ауа,  ылғалөткізгіштігі 

Д.  қалың, жуқалыгы

11  Матаның сәндік қасиеттерін ата.

А. т ү с і,  созы лм а у ы 

В .  а у 

өткізгі штігі С  шаң өткізгіш тігі 

Д.  ылғал еткізгіш тігі

12,  Кейлектік маталарды ата.

A  барқы т 

В.  сәтен,  без 

С  пүліш 

Д.  драп

13.  Адам денесіне аллергиялы қ эсе р ететін 

маталарды ата

A  жібек  В.  маі^та  С .синтетикалы қ  Д.зығыр

14  Сәннің неше түрі бар?

A.  З т ү р і  В,  4 т ү р і  С.  5 түрі  Д  2 түрі

15.  Керкемдік сәндеумен кімдер айналысады?

A.  суретш і-керкемдеуш ілер

B.  көркемдеуші-инженер

С  эскиздеушілер, тігіншілер 

Д  суретш і-конструкторлар

16.  Техникалық сәндеу  ненің көмегімен жасалады?

A  көркем дік әш екей 

С  эскиз,  сурет,  фото

B,  ф урнитура 

Д.  аксессуар

17 Қас аруға лайы қ баскиім түрін ата

A.  қасаба 

В.  тақия 

С.  қалпақ 

Д.  бөрік

18,  Сәукеленің басты  қурамды бөлігін ата,

А.  конус 

В.  ж елек 

С,  қулақбау 

Д.  желкелік

19,  Ж апсы рм а үш ін қандай  маталар қажет?

A,  жүн  маталар 

В,  жібек  мата

C.  жасанды  мата 

Д.  алтын,  күміс  мата

20,  Р и ш е л ь ге   (т о р л ы   т о қ ы м а )  н е н ің   көм е гім е н  

түсіріледі?

A.  м аш инаны ң 

В.  кол  инесінің

С,  бауды ң 

Д. 

біздің


21 

Ө с ім д ік т е р д і  к ө р к е м д е л   ә ш е к е й л е у   қаләй 

аталады?

А.  ф етодизайн 

В,  дизайн

С.  ф итодизайн 

Д,  ф отодизайн

22.  Уй жағдайында ергежейлі ағаш өсіру өнерінің ең 

е ж е л п тү р ін   көрсет:

А,  иситзуки 

В,  бонсай

С. жасанды  бонсай 

Д,  икебана

23, Ж апонды ктар икебана өнерін қалай атаган?

A,  өлі  гул 

В.  көл  гүл

С,  дара  гул 

Д.  тірі  гул

24 

Біздің  елде  өсетін  гүлі  хош  иісті,  гүлі  2  апта гүлдейтін сәндік бута -

A. тобы лғы  

В,  сирень  С.  жидек  Д  жыңғыл

25. 


Там ы ры   30  м етр  тер ең д ікте  50  метр  аумаққа 

созылып,  жы лы на 2-3 рет гүлдейтін бута -  

А,  жыңғыл 

В  ақжидек

С, тобылғы 

Д, 


сары  қарағай

Жауап парағы:

6  С Ы Н Ы П

С Ы Н Ы П1НҮСҚА


II  Н¥СҚА

I Н¥СҚА


II  Н¥СҚА

1

А

1В

1

С1

А

2Д

2

С2

А

2С

3

С3

А

3С

3

А4

Д

4В

4

В4

С

5А

5

А5

д

5В

6

С6

С

6А

6

В7

А

7д

7

В7

С

8В

8

В8

д

8В

9

С9

А

9В

9

с10

д

10С

10

С10

с

11А

11

В11

А

11А

12 С


12

А

12А

12

В13 А

13

д13

В

13с

14 Д


14

с

14С

14

Д15

С

15в

15

В15

А

16 А16

с

16А

16

с17 д

17

А17

Д

17А

18

с18

в

18В

18

В19 в

19

д19

С

19д

20 д


20

А

20А

20

А21

А

21С

21

С21

С

22д

22

А22

д

22В

23

В23

д

23В

23

Д24

с

24В

24

А24

В

25А

25

А25

В

25А

«Мектептегі технология.  Технология  в  школе»№6/2010

З ^ Е Х Н О Л О Г И Я

25

Б.Ғ. АЛТЫБАЕВ,бейнелеу өнері жэне технология ләні муғалімі 

Қоскөл орта жалпы білім беретін  мектебі

М ерекелік жэне ф урш ет д а ста р қа ны н  жасақтау

М ақсаты :  оқуш ы ларға  мерекелік  дастарқан  жасау 

жайпы тусінік беру:

Б іл ім д іл ік : 

д а с т а р қ а н   ж а с а у ғ а   б а й л а н ы с т ы  

атаулармен  танысты ру;

Д а м ы т у ш ы л ы қ :  оқуш ы ларды ң дастарқан  жасауға 

шеберліктерін дамыту,

Тәрбиелік: 

оқушыл-ардың  э с те ти ка л ы қ-та ғы л ы м - 

дарын  арттыру.

Әдісі: 


сурақ-жауап,  әңгім.елеу.

К в р н е кіл ікт е р :  жасалған дастарқан  слайдтары  

«Ас -  адам ны ң арқауы» 

С а б а қб а р ы с ы ;

1  Үйымдастыру кезеңі.

2  Үй тапсырмасын тексеру

3. Жаңа сабақ.

4.  Сабақты бекіту.

Үйге  тапсырма  «Үгілмелі  қамыр  әзірлеу»  және  өз 

беттерімен  өнімдер  пісіріп  әкелу  Д айы ндау  барысын 

жазып  келу.

Қ а й та л а у   с у р а қ т а р .

1  Үгілмелі қамырдың қандай түрлері  болады?

2  Үгілмелі қамырдан  қандаи тагамдар пісіреді?

3  Қамыр әзірлеудің қандай тәсілдері бар?

4,  Тағам  түрлеріне  байланы сты   қзм ы р  қалыңдығы 

қандай болады?

5  Жалын пештің  температурасын қалай аныктайды? 

Мына  с ө з ж ү м б а қт ы ң   ж а уаб ы н   та п с а ң д а р   жаңа

сабаққа  байланысты сөз шығады 

С ө зж ұм б а қ  « Д астар қа н ».

1.  Орташа кою қамырдан пісірілетін өнім.  (Оладий)

2.  Өте  күшті.  жагы мды   иісі  бар  тағамға  қосаты н 

үнтақ  зат  (Ванилин)

3.  Қамырға  қосылатын  сүй ы қты қ  (Сүт)

4  Мал  сүйегінен  алынатын,  мөлдір  тағам  желімі. 

(Желатин)

5.  С үтенімі.  (Айран)

6  Үннан  пісіретін  кондитерлік  өнім  (Пряник)

7.  Тез  пісетін нәрсе,  қамырға қосылады.  (Жүмыртқа)

8.  Тагам  пісір  үшін  рецептімен  әзірленген  нәрсе 

(Қамыр)


9.  Қамырдың негізгі  шикізаты,  (¥н)

Жаңа  сабац.

Әр  отбасы нда  д а ста р қа н   ж а са л а д ы .  М е р е ке л ік 

дастарқан жасактаудың  н е гізгіта л а б ы -а д а м га   ыңғайлы 

жағдай  жасау.  Қонактар өзін еркін сезіну үшін дастарқан 

арасында орындыктар кеңінен орналастырылады

Үстелге  алды мен  ж ұм сақ  мата, 

үстіне  ж арғақ 

немесе  жақсы  үтіктелген.  крахм алданған  дастарқан 

төселеді  Д а с т а р қ а н н ы ң   о р т а ң ғы   сы зы ғы   ү с т е л д ің  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал