Jp 3308 «java-бағдарламалау»жүктеу 121.71 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.03.2017
өлшемі121.71 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

                                                                                               «Бекітемін»                                                                                   ААТФ деканы  

                                                                                  ___________ С.С.Табултаев  

                                                                                  «____»_______2016 ж

 

  

Пәннің силлабусы JP 3308 - «JAVA-бағдарламалау»  

5B060200 – Информатика мамандығы  

 

 

 

 

Курс 


Семестр 


Барлық кредиттер 

ECTS – гі барлық кредиттер Барлық сағаттар 

135 

Соның ішінде:  

Дәрістер 

30 

Зертханалық сабақтар 30 

СӨЖ 


75 

Соның ішінде СОӨЖ 

30 

Курстық жұмыс  

Емтихан 


 

 

                                     

 

                                                                                                          

 

Алматы, 2016 ж. Силлабусты  5B060200  –  Информатика  мамандығының    жұмыстық  оқу 

жоспарының  негізінде  құрастырғандар:  аға  оқытушы  Альмуратова  К.Б., 

ассистент Тұрысбек Ж. 

Силлабус 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама №11  «11» мамыр 2016 ж. 

 

 Кафедра менгерушісі    _______________   Ш.И.Имангалиев 

 

 Силлабус  Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультетінің 

оқу-әдістемелік комиссиясымен қаралып, мақұлданған ( 13 мамыр 2016 ж.  №13  

хаттама) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Оқытушылар: 

Альмуратова  Камшат  Бимуратовна  -    АЭжБУ  аға  оқытушысы,  каб.  Б331. 

Байланыс телефоны: 8(727)2925095, 

auesis_2013@mail.ru 

Тұрысбек  Жәнібек  -    АЭжБУ  ассистенті,  каб.  Б331.  Байланыс  телефоны: 

8(727)2925095, 

auesis_2013@mail.ru

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  АЖ 

кафедрасының (Б 331) ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3 

 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  заманауи  құрал-саймандар  құралын  пайдаланып 

WEB-қолданбаларының  өңдеу  әдістеріне  мамандарды  дайындау  кезінде  оқыту 

болып табылады. 

3.2  Пәннің  мәселесі  –  Студенттердің  Web-программалаудың  теориялық 

және  тәжірибелік  білімдерін  қалыптастыру;  Web-сайттар  мен  Web-

интерфейстерін программалауға арналған  JavaScript, VBScript, ASP, Perl, PHP, 

C#  тілдерінің  мүмкіндіктерін  меңгеру;  web-серверлер  мен  web-сайттарды 

программалық қамтамасыз ету үшін дағдыларды игеру.  

3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  5В060200  –  «Информатика»  мамандығының  студенттеріне  Java-

бағдарламалаудың заманауи әдістерімен таныстыруды мақсат етеді.  

      «Java-бағдарламалау» курсы аяқталғаннан соң студентте  келесі түсініктер болуы қажет: 

-

 Бағдарламалау тілдері мен технологиялары туралы. 

білетіні: 

- Ауқымды интернет торабының қызметін; 

- «клиент-сервер» технологиясының үрдістері мен сәулетін; 

- гипермәтіндік құжаттарды құру технологияларын; 

- Web-қолданбаларын құру технологияларын; 

- HTML-құжаттарын басқару құралдарын; 

- JavaScript тілін. 

қолынан келетіні: 

-Интернет  торабында  жұмыс  істеуге  арналған  бағдарламалық  қамтаманы 

баптауды; 

-гипермәтіндік  белгілеу  тілдерін  және  Web-құжаттарды  пайдалануға  CSS 

тілдерін пайдалануды; 

- HTML-құжаттарымен басқару құралы ретінде динамикалық  HTML (DHTML) 

пайдалануды. 

 

3.4

 

Пәннің қайта деректемелері: информатика, программалау тілдері 

мен технологиялары.  3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  web-технологиялар,  желілік  деректер 

қоры. 


4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық (30 сағ.) 

Тақы


рып 

№ 

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмірі 

1.

  

JavaScript  программалау  тілі  туралы  жалпы  мағлұмат. 

JavaScript  тіліндегі  скрипттердің  орындалу  жолдары. 

JavaScript  тіліндегі  түсініктемелер.  Литералдар.  Деректерді 

енгізу және шығару (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,4,8 

2.

  

Деректер  типі  және  айнымалылар.  Деректер  типтері. 

JavaScript-тің 

түрлендіру 

функциялары. 

JavaScript-тегі 

басқарушы тізбектер. Айнымалылар (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,2 

3.

  

JavaScript  тіліндегі  операторлар.  Өрнектер.  Арифметикалық 

операторлар.  Қосымша  меншіктеу  операторлары.  Қарапайым 

және құрама операторлар (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 3,4,5 

4.

 

 Функциялар.  JavaScript-тегі  модульдер.  JavaScript-тіліндегі 

рекурсивті функция (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 4, 13,17 

5.

 

 Арнайы  операторлар.  Биттік  операторлар.  Объекттік 

операторлар. 

Кешендік 

операторлар. 

Операторлардың 

үстемділігі (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

6.

 

 Объектілер.  Math  объектісі.  String  объектісі.  JavaScrіpt 

оқиғалар  өңдеушілерін  қолдану.  Тышқан  шертуін  өңдеу  (2 

сағ.). 

Конспект, Ә. 1,2,10,17 

7.

  

Браузер  объектілері  мен  оқиғалары.  Құжаттың  объектілік 

моделі.  Жаңа  терезелер  ашу.  Window  объектісі.  Document 

объектісі (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,3,7 


8.

 

 Оқиғалар:  onLoad;  onClick;  onMouseover;  onMouseout; 

onChange; onSelect; onSubmit (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.5,12,18 

9.

 

 Терезелермен  жұмыс.  Window  объектісі.  Жаңа  терезе  құру. 

Терезені жабу. Қалқымалы терезенің қасиеттері (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1, 6, 8,15 

10.

 

 Фреймдермен жұмыс.   тэгі. HTML құжатында  

формаларды өңдеу (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1, 10, 11,12 

11.

 

 Қарапайым  визуалды  эффектілер.  Бейнелерді  ауыстыру. 

Батырмалар  мен  мәтін  түстері.  Жыпылықтайтын  рамка. 

Түстері  өзгеріп  отыратын  сілтемелер.  Көлемді  тақырыптар. 

Сүзгілерді пайдалану. Трансформация (2 сағ.).  

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

12.

 

 Менюмен жұмыс. Ашылатын тізім. Тігінен орналасқан меню. 

Қалқымалы түрде түсін өзгертетін меню(2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

13.

 

 Кестелермен  жұмыс.  Кесте  элементтеріне  қатынау.  Кестенің 

қатарын  қосу  және  жою.  Сценарийдің  көмегімен  кестелерді 

генерациялау. Сайт бойынша іздеу (2 сағ.).  

Конспект, 

Ә.1,2,3,10,14 

14.


 

 

Веб-парақты  парольдің  көмегімен  қорғау.  Парольмен  қорғау жолдары. Формасы бар веб-парақты қорғау (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,5,13 

15.


 

 

JavaScript-тің  Flash-мультфильмдерімен  өзара  әрекеті.  Web-парақтағы  анимациялық  эффектілер.  JavaScript-тің    Flash-пен 

өзара әрекеті (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 1,5,13  

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағ.) 

 

Тақы 


рып 

№ 

Тақырыбы Пайдаланған 

әдебиеттер-

дің номері 

және бөлімі 

 JavaScript-пен жұмыс. HTML-парағына JavaScript-ті орналастыру (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.1,4,8 

JavaScript-тің арифметикалық операторлары (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1,2 


Шартты оператор. Суреттерді кездейсоқ таңдау (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 3,4,5 

Форманың ішінде функцияны пайдалану. Функцияға ақпарат жіберу (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 4, 13,17 

Циклдармен жұмыс істеу (2 сағ.). Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

Алдын ала анықталған объектілермен жұмыс істеу (2 сағ.). Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

Формаларды құру. Image объектісімен жұмыс істеу (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1,3,7 


Қалып-күй қатары мен таймерлер (2 сағ.). 

Конспект, 

Ә.5,12,18 

Терезелер және құжаттарды динамикалық басқару (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1, 6, 8,15 

10 

Фреймдерді құру. Слайд-шоу жасау (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1, 10, 11,12 

11 

Қабаттарды пайдалану (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

12 

JavaScript-тің әдістері (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

13 

Тізімдермен жұмыс істеу (2 сағ.).  Конспект, 

Ә.1,2,3,10,14 

14 

Енгізуді нақтылау (2 сағ.). Конспект, 

Ә.1,5,13 

15 

Анимацияланған веб-парақ құру (2 сағ.). Конспект, 

Ә. 1,5,13 

 

4.3  Курстық жұмыс 

4.3.1 Курстық жұмысқа тапсырма 

«Java-бағдарламалау»  пәні  бойынша  курстық  жұмыста  студенттер  жеке 

тапсырмаларына сәйкес ақпараттық жүйе жасау керек. 

Құрастырылатын  жүйе  клиент-серверлік  архитектура  бойынша  жасалуы 

керек. 


Клиенттік  қосымша  ретінде  кез  келген  заманауи  браузерді  пайдалана 

алады.  


Құрастырылатын жүйенің модульдік құрылымы болуы керек. 

Ол келесідей есептерді шешуі керек: 

- деректерді қосу; 

- деректерді түзету; 

- деректерді өшіру; 

  - деректерді көрсету.  

4.3.2 Жеке тапсырмалар 

Жеке  тапсырмалар  оқытушы  мен  студенттердің  өзара  келісуімен 

белгіленеді.  

Курстық жұмыстың тақырыптар тізімі: 

1.

 

«Студенттер альянсы» сайтынын жеке компонентерін жасау2.

 

«Ақпараттық жүйелер кафедрасы» сайтынын жеке компонентерің жасау; 3.

 

«Кинотеатр әлемі» сайтының жеке компонентерін жасау; 4.

 

«Болашақ - қазақ тілінде» сайтының жеке компонентерін жасау; 5.

 

«Компьютер әлемі» сайтының жеке компонентерін жасау; 6.

 

«Автомобильдер әлемі» сайтының жеке компонентерін жасау;  7.

 

«Қазақ ұлттық дәстүрлері» сайтының жеке компонентерін жасау; 8.

 

«Балауса балалар бақшасы» сайтының жеке компонентерін жасау;  9.

 

«Рефераттар әлемі» сайтының жеке компонентерін жасау; 10.

 

 «Ғаламторлық электрондық дүкен» сайтының жеке компонентерін жасау; 

11.


 

 «Сұлулық салоны» сайтының жеке компонентерін жасау; 

12.

 

«Жылжымайтын мүлік» сайтының жеке компонентерін жасау; 13.

 

«Электрондық кітапхана» сайтының жеке компонентерін жасау; 14.

 

«М.Базарбаев атындағы дарынды балаларға арналған гимназия» сайтының жеке компонентерін жасау; 

15.


 

«Сұңқар емдеу орталығы» сайтының жеке компонентерін жасау.  

 

4.3.3 Мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар 

Курстық жұмыстың көлемі 20-50 беттен тұрады. 

Курстық жұмыстың мазмұны: 

- титулды беті (міндетті түрде тақырыбы көрсетілген стандарт бойынша); 

- курстық жұмысқа тапсырма; 

- мазмұны; 

- есептің қойылымы; 

-  жұмыс  құрылымының  сипаттамасы  (файлдардың,  каталогтардың  және 

функциялардың сипатталуы); 

-  пайдаланушы  нұсқасы  (құрастырылған  жүйенің  толық  сипаттамасы, 

пайдаланылуы және т.б.); 

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; - қосымша. 

Тарауларды  нөмірлеу  «Есептің  қойылымы»  атты  тараудан  басталады. 

Бағдарламалар листингісі қосымшада болады. 

 

4.3.4 Жұмысты тапсыру және қорғау реті 

Жұмыс екі этапта қорғалынады. 

Бірінші этапта студент жобасының файлдарын оқытушының оның жұмыс 

істеу қабілетін тексеру үшін өткізу керек. 

Жобасын  қорғағаннан  кейін  студент  құжаттарын  өткізеді.  Екінші  этапта  

студент  курстық  жұмысты  орындау  кезінде  пайдаланылатын  технологияларға 

байланысты сұрақтарға жауап беруі керек. 

 

4.4

 

 СӨЖ тақырыптары (75 сағ.) 

4.4.1 WWW негізгі түсініктері. Интернеттен ақпаратты іздеу. 

4.4.2 

JavaScript-ті пайдаланып 

клиенттік 

скрипттерін 

құру 


технологиялары. 

4.4.3 Интернеттен ақпаратты іздеу. 

4.4.4  Браузердің  объекттік  модельдерінің  негізгі  компоненттері  және 

оларға скрипттерден қатынау құралдары. 

4.4.5  IIS  және  Apache  веб-серверлеріне  әкімшілік  етудің  негізгі 

құралдары. 

4.4.6 Серверлік скрипттерді құрудың негізгі технологиялары. 

4.4.7 CGI технологиясының негізгі компонеттері. 

4.4.8 ASP технологиясының негізгі компонеттер. 

4.4.9 PHP-ді пайдаланып серверлік скрипттерін құру технологиялары. 

4.4.10 Серверлік скрипттерден деректер қорына қатынау құралдары. 

4.4.11 ASP.NET пайдаланып веб-қосымшаларын құру технологиялары. 

4.4.12 ДҚБЖ MySQL. 

4.4.13 Деректерді тексеру және сүзгілеу. 

4.4.14 Қосуды орнату және дерек қорды таңдау. 

4.4.15 Сеанстарды басқару құралдарымен аутентификация жасау.  

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 JavaScrіpt программалау тілі туралы жалпы мағлұмат.  

2.

 JavaScript тіліндегі скрипттердің орындалу жолдары.  

3.

 JavaScript тіліндегі түсініктемелер. 

4.

 Деректерді енгізу және шығару. 

5.

 Деректер типтері 

6.

 JavaScript-тің түрлендіру функциялары.  

7.

 JavaScript-тегі басқарушы тізбектер.  

8.

 Айнымалылар.  

9.

 Өрнектер.  

10.


 

Арифметикалық операторлар.  11.

 

Қосымша меншіктеу операторлары.  12.

 

Қарапайым және құрама операторлар.  13.

 

JavaScript-тегі модульдер.  14.

 

JavaScript-тіліндегі рекурсивті функция.  15.

 

Арнайы операторлар.  16.

 

Биттік операторлар.  17.

 

Объекттік операторлар.  18.

 

Кешендік операторлар.  19.

 

Операторлардың үстемділігі.  20.

 

 Math объектісі.  21.

 

String объектісі.  22.

 

JavaScrіpt оқиғалар өңдеушілерін қолдану.  23.

 

Тышқан шертуін өңдеу.  24.

 

Браузер объектілері мен оқиғалары.  25.

 

Құжаттың объектілік моделі.  26.

 

Жаңа терезелер ашу.  27.

 

Window объектісі.  28.

 

Document объектісі.  29.

 

onLoad оқиғасы;  30.

 

onClick оқиғасы;  31.

 

onMouseover оқиғасы;  32.

 

onMouseout оқиғасы;  33.

 

onChange оқиғасы;  34.

 

onSelect оқиғасы;  35.

 

onSubmit оқиғасы.  36.

 

Терезелермен жұмыс.  37.

 

Қалқымалы терезенің қасиеттері.  38.

 

Фреймдермен жұмыс.   39.

 

тэгі.  

40.

 

HTML құжатында  формаларды өңдеу.  41.

 

Қарапайым визуалды эффектілер.  42.

 

Бейнелерді ауыстыру.  43.

 

Батырмалар мен мәтін түстері. 44.

 

Түстері өзгеріп отыратын сілтемелер.  45.

 

Сүзгілерді пайдалану.  46.

 

Трансформация.  47.

 

Менюмен жұмыс.  48.

 

Қалқымалы түрде түсін өзгертетін меню.  49.

 

Web-парақтағы анимациялық эффектілер.  50.

 

JavaScript-тің  Flash-пен өзара әрекеті.  

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

         6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған   

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(1 – кесте). 

 1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге  сәйкес 

коэфиициенттік  деңгейінің  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық 

жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа 

бағасы (Ор) 1,0 

 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

                                             Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады. 

                                                    Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 


Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады.  

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 

кестелерге сәйкес орындалады. 

  3  –  кесте.  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның  бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3 – кесте. Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның 


бұрынғы 

түрі 


ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 


   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың  зерттеу  жұмыстарынының  қатысынсыз  анықталады,  1:1тең 

болады. 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.    

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу; 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

9 Әдебиеттер тізімі 

            

 Негізгі: 

1.

 Прохоренок Н. А., HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский 

набор Web-мастера.-3-е изд., перераб. и доп, 2010.-912 с. 

2.

 

David  Flanagan,  JavaScript:  The  Definitive  Guide,  Sixth  Edition,  2011.  -1080 с. 

3.

 Адам Фримен, jQuery для профессионалов, 2013 г. - 960 с. 

4.

 Адам Фримен, ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 для 

профессионалов, 2013 г. - 688 с. Қосымша: 

1.

 Флэнаган Д., JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ., 2008. - 

992 с. 


2.

 

Самков  Г.  А,    jQuery.  Сборник  рецептов.-  2-е  изд.,  перераб.  и  доп, 2011.- 416 с. 

3.

 Джеффри Палермо, ASP.NET MVC 4 в Действии, 2012 г.- 408 с.

 


жүктеу 121.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет