Жолдасбаева сапура альжановнажүктеу 54.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі54.19 Kb.

 

ӚЗ-ӚЗІН  БАҒАЛАУ АРҚЫЛЫ 

ӚЗДІГІНЕН  БІЛІМ АЛУ  

 

 ЖОЛДАСБАЕВА САПУРА АЛЬЖАНОВНА 

ПШО ТРЕНЕРІ ӨЗІН – ӨЗІ ДАМЫТУ  

  

БҰЛ  ӨЗ  -  Ө3ІМЕН    ҮНЕМІ  ЖҰМЫС  ЖАСАУ.  БЕРІЛГЕН  ЖҰМЫС  ӨЗІН  –  ӨЗІ 

ЖЕТЛДІРУДІ,  ЖАҢА  БІЛІМДІ  ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ  ЖОРАМАЛДАЙДЫ,  СОНДАЙ 

– 

АҚ  ЖЕКЕ БАСЫНЫҢ ҚАСИЕТІН  ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА, УАҚЫТ КЕЛЕ КӘСІБИ ДАМУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ 

  


 

КӘСІБИ ДАМУҒА ӘСР ЕТУ 

  

 КӘСІБИ БІЛІМ МЕН ТҮСІНІК ДАМИДЫ   СЕНІМ, МАҚҰЛДАУ, ТӘЖІРИБЕ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚҚА  КҮМӘН КЕЛТІРЕДІ ҚАНДАЙ ЫҚПАЛ КЕЛТІРЕТІНІН БІЛЕДІ ЖӘНЕ ОНЫ ДӘЛЕЛДЕЙ 

АЛАДЫ   ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫ ДАМИДЫ  

 

 РЕФЛЕКТІЛІК КӘСІПҚОЙ БОЛАДЫ ЖӘНЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ   НЕГЕ? ҚАЛАЙ ЖӘНЕ НЕ? ДЕГЕН СҰРАҚТАРДЫҢ ЖАУАБЫН БІЛЕДІ   БІЛІМДІ САРАЛАЙДЫ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАЙДЫ   СҰРАҚТАР БЕРЕДІ   ӨЗ ДАУЫСЫ БАР   

 

 


СОҢҒЫ ҮШ АЙДА СІЗ НЕ ОҚЫДЫҢЫЗ? 

  

68,75% 

74% 

0% 

21,90% 

26% 

31,25% 

9,30% 

0% 

12,50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Мектеп директорлары, 32 адам 

ОЖ  бойынша  директодың 

орынбасарлары, 34 адам 

ҒӘЖ бойынша  директодың 

орынбасарлары, 16 адам 

басылымдар, интернеттен,  газеттен  

Детективтер, махаббат романдар 

СІЗДЕ ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУДЫҢ ЖОСПАРЫ БАР МА? 

 

ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

Сабақта танымдық әрекетін белсенділендіру   

3 тыңдаушының  білім сапасын 

кӛтеру   

Сабақта  практикалық әрекет 

 Кәсіби даму   

Білім сапасын кӛтеру – табыс кепілі  

 және басқалар. 

  

76,50% 23,50% 

84,60% 

15,40% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

да 

нет 

өздігінен білім алу жоспары 

проблемалық сұрақта 

ӨЗІН-ӨЗІ ҚАЛЫПТЫ ДАМЫТУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ… 

  

•Белсенділік 

•Мақсаты 

•Ерік   


• Мінезі   

•Батылдық  ЖАЙСЫЗДЫҚ,    ЖЕҢУ 

 

92% 58% 

57% 

83% 

96% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ПЕДАГОГТІҢ КӘСІБИ ДАМУ МОДЕЛІ 

  

 

КОГНИТИВТІ  ДАМУ  

АШЫҚТЫҚ, ТӘЖІРИБЕНІ СЫНИ 

ТҦРҒЫДАН ЗЕРТТЕУ ҤШІН ӘРТҤРЛІ 

НЕГІЗДЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

ЖЕКЕ ТӘЖІРИБЕНІҢ РЕФЛЕКСИЯСЫ, ОҚЫТУ МЕН ОҚУ   

Сҧрақтар  беру, тәжірибені мҧқият талдау, не болып жатқандығын бағалау және талдау, бақылау 

дағдыларын дамыту   

 

ЭМПИРИАЛЫҚ ОҚЫТУ  

тәжірибеде жаңа әдісті сынау және 

олардың әсерін зерттеу, нәтижелер  

 

КОЛЛАБОРАТИВТІ ОҚЫТУ 

  

тәжірибедегі ӛзгерістерде бірін- бірі қолдау ҥшін бірлескен жҧмыс   Мысалы:   

Командалық  оқыту, Тәлімгерлік, Сабақтарды бақылау және талдау  (ӛзіңнің / басқалардың) 

Онлайн білім қоғамдастығы / талқылау / блог, оқу бойынша топтар

 


ҮШ ЖЫЛҒЫ ТӘЖІРИБЕ… 

  ҚАЗАҚСТАННЫҢ 11 АЙМАҚТАРЫ  160 МЕКТЕПТЕН КӨП ПЕДАГОГТАРМЕН 160- ТАН АРТЫҚ  КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІЛДІ   ЖӘНЕ 500-АСТАМ САБАҚТАР, КОУЧИНГТЕР ЖӘНЕ Т.Б. ҚАТЫСЫЛДЫ   НИМ, ПЕДАГОГТАРҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕМІЗ   ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ МЕН 

СҰРАҚТАРЫ 

 

 

1. ОҚУШЫЛАРДЫҢ КРЕАТИВТІ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ   

2. ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӚЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУ   

3.ОРЫС 

ТІЛІ 


ЖӘНЕ 

ӘДЕБИЕТІ 

САБАҚТАРЫНДА 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ    

4.ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӚЙЛЕУ-ОЙЛАУ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ   

5. ОҚУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ; 

6. 6- СЫНЫПТА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚЫТУ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ    

7.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУҒА ДЕГЕН  УӘЖІН  ДАМЫТУ   8.

 

ОРЫС  ТІЛІ  ЖӘНЕ  ӘДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ҤДЕРІСІНДЕГІ  ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ ҚҦЗЫРЛЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ   

АЛ ЕГЕР БЫЛАЙ?... 

  

ОҚУҒА ДЕГЕН УӘЖДІ ЖОСПАРЛАУ БАРЫСЫНДА ҚАНДАЙ ӘДІС ЖАҚСАРТАДЫ ? МЕН ҚАЛАЙ ЖАСАЙ АЛАМЫН? 

МЕН САБАҚТА ТАЙМИНГТІ САҚТАУДЫҢ ЖЕКЕ ДАҒДЫСЫН ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТА АЛАМЫН? МЕН ТИІМДІ КЕРІ  БАЙЛАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ  ЖЕКЕ ДАҒДЫСЫН ҚАЛАЙ 

ЖАҚСАРТА АЛАМЫН? 

МЕН ТИІМДІ ТОПТЫҚ  ЖҦМЫСТЫ  ҦЙЫМДАСТЫРУ  ЖӘНЕ  ЖОСПАРЛАУ БОЙЫНША ЖЕКЕ  ДАҒДЫНЫ ҚАЛАЙ ЖАҚСАТРА АЛАМЫН? 

МЕН ЖҦППЕН ЖҦМЫС  ЖАСАУДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША  ЖЕКЕ  ДАҒДЫНЫ ДАМЫТЫП  / ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТА АЛАМЫН? 

МЕН РЕФЛЕКСИНЫҢ  ЖЕКЕ  ДАҒДЫСЫН  ДАМЫТЫП / ҚАЙЛАЙ ЖАҚСАРТА  АЛАМЫН ? МЕН БІР ҚАТАРЛЫ КРИТЕРИЛЕРДІ ӘЗІРЛЕУ БОЙЫНША  ЖЕКЕ ДАҒДЫНЫ  ДАМЫТЫП / ҚАЛАЙ 

ЖАҚСАРТА АЛАМЫН? 

МЕН ТАПСЫРМАЛАРҒА НҦСҚАУЛЫҚТЫ  АЙТЫП  ЖӘНЕ ҚҦРУ БОЙЫНША ЖЕКЕ ДАҒДЫНЫ  ҚАЛАЙ ЖАҚСАРТА АЛАМЫН?  

 

ОҚУШЫ МЕКТЕПКЕ КЕЛМЕДІ, СЕБЕБІ ҚАНДАЙ? 

 

 НҰСҚАУЛЫҚ: 

 жҧппен  ТАЛҚЫЛАҢДАР.  Егер  оқушы  бҥгін  мектепке 

келмесе, онда себебі неде? 

Уақыты  30 секунд СЕБЕПТЕРІ 

  

МҦҒАЛІМДЕР 

үй 

тапсырмасын 

орындамады 

 ауырып қалды  

аяқ-киімі жоқ  

киімі су 

 костюмы кір  

 және т.б.  

 


СЕБЕПТЕРІ 

 

МҦҒАЛІМДЕР 

үй  тапсырмасын 

орындамады 

 ауырып қалды  

аяқ-киімі жоқ  

киімі су 

 костюмы кір  

 және т.б.  

 

ОҚУШЫЛАР сабақ ұнамайды  

сабақ қызықсыз  

 мұғалім ұрысады 

  

 


НЕ ОҚИМЫЗ? 

  

 

 

 

… интернеттен мақала  …  

 

  ҚАЛАЙ ОҚУ КЕРЕК? 

  

 

 

 

ЖОҒАРЫДАН оқыту жҥйесі  3-П Ицхака Пинтосевич Тҥйіндеме жасау:  

1.Мен не тҥсіндім? (3 басты идея).  

2. Ойланыңыз, бҧл біліммен не істей аласыз? Ӛзіңізден 

сҧраңыз: бҧны мен ӛзімнің ӛмірімнің қай жерінде 

қолдана аламын? Нақты жоспар жазыңдар.  

3. Кейін сіз не тҥсіндіңіз және не істеуді 

жоспарлайтыныңызды біреуге айтыңыз.Бҧны  

орындауға ӛзіңізге міндеттеме алыңыз.  «БІРГЕ ОҚИМЫЗ» ЖОБАСЫ 

 

 

БАСҚА ИДЕЯЛАР 

ӚЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУ ЖОСПАРЫ ЖҦМЫСТЫ БІР АЙҒА ЖОСПАРЛАЙМЫЗ 

ЖҦМЫСТЫ БІР АПТАҒА ЖОСПАРЛАЙМЫЗ ЖҦМЫСТЫ БІР КҤНГЕ ЖОСПАРЛАЙМЫЗ   

 КЕШКЕ ЖОСПАРЛАЙМЫЗ ОN-LINE BIBLIOTEKA 

КҤНСАЙЫН  15 МИНУТ ЖӘНЕ ОДАН ДА 

АРТЫҚ ОҚУ 

КҤНСАЙЫН РЕФЛЕКТИВТІ КҤНДЕЛІК  

 ПШО  ПОРТАЛЫНДА 

ON-LINE ТӘРТІБІНДЕ КҤНДЕЛІК КҤНСАЙЫН 

 

 

 ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 

  

БҦЛ ӚЗ ОҚУШЫЛАРЫН ДАМЫТУ  ҤШІН  МҦҒАЛІМДЕР  БАРЫНША ЖАҚСЫ 

НҦСҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАЙДЫ ЖӘНЕ  ӚЗДЕРІНІҢ  ТӘЖІРИБЕЛЕРІНДЕ  ЗЕРТТЕЙТІН  

РЕФЛЕКСИВТІ  КӘСІБИ ҤДЕРІС . ОСЫЛАЙ ӚЗІН-ӚЗІ БАҒАЛАУ ОЙЛАНҒАН ЖАҢАЛЫҚТЫ 

ЕНГІЗУГЕ  ЖӘРДЕМДЕСЕДІ . 

 

  

САБАҚТАН СОҢ НЕМЕСЕ ҤДЕРІС ҤСТІНДЕ САБАҚ ЖОСПАРЫНЫҢ  ШЕТІНЕ ЖАЗУ РЕФЛЕКТИВТІ КҤНДЕЛІК 

САБАҚТАРДЫ БЕЙНЕ КАМЕРАҒА ТҤСІРІП, ҚАЙТА ҚАРАУ ТАЛИС –ОҚЫТУ МЕН ОҚУ СҦРАҚТАРЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ  

ПЕДАГОГТАРДЫҢ ҚҦЗЫРЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ   АУДИТ, ТАЛҚЫЛАУ  (ОҚУШЫЛАР, ӘРІПТЕСТЕР, АТА -АНАЛАР) 

ФЕЙСБУКТЕ НЕМЕСЕ Т.Б. ПОСТТАР ҚҦРУ   

 

  

ӨЗІНІҢ  ЖЕКЕ ӨЗДІГІНЕН ДАМУ ТРАЕКТОРИЯСЫ  

КӘСІБИ ДАМУ 

  


НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАХМЕТ! 


  

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары
2017 -> Қазақстандағы трансұлттық мультисауаттылық: ұрпақаралық оқыту
2017 -> Қараша 2015 жыл Қазақстан
2017 -> Қыжыл баспасөЗ – 2017

жүктеу 54.19 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет