Жұмыс оқу бағдарламасыныңжүктеу 78.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі78.61 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының 

титулдық


 

парағы


Нысан 

      ПМУ ҰС Н 7.18.3/30                                                                                   

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы

 

пәнінен 


5B010900 «Математика» мамандығының  студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Мамандықтың

 

мемлекеттік 

жалпыға


Нысан

міндетті білім беру стандартының                                                                                    ПМУ 

ҰС Н 7.18.3/33      

негізінде әзірленген жұмыс оқу

бағдарламасын бекіту парағы

       


                                                                             

                                                                                 

                                                            БЕКІТЕМІН

                                                                                     ОІ жөніндегі проректор

                                                                                     ___________Н. Э. Пфейфер

                                                                                      20 ___ж. «___»__________.

Құрастырушы: аға оқытушы_____________Н.М.Исмагулова

 

Математика кафедрасыМатематикалық есептерді шешу бойынша практикумы

 

пәні бойынша 5B010900 «Математика» мамандығының  студенттеріне 

арналған


ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   Мемлекеттік   жалпыға   міндетті

стандарты   ҚРМЖМБС   6.8.065.-2010   негізінде

  әзірленді   және   С.Торайғыров

атындағы   ПМУ-дың   Ғылыми   кеңесінің   отырысында   20___ж.

«___»____________ №__  хаттамамен бекітілді.

Кафедра отырысында ұсынылды  2012 ж. «_19__»_10____ №_3 хаттама.

Кафедра  меңгерушісі_____________ М.Е.Исин  20____  ж. «___»__________

Физика, математика  және ақпараттық технологиялар факультетінің әдістемелік 

кеңесімен мақұлданды 2012 ж. «_16_»____11_________ №4_  хаттама.

ОӘК төрағасы _______________А.Б.Искакова  20___ ж. «___»___________

 КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы____________Н.А.Испулов  20___ ж. «___»____________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы____________ А.А.Варакута   20___ж. «___»_________

Университеттің оқу- әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ ж. «___»_____________ №___  хаттама

1Пәннің мақсаты: 

Математикалық есептерді шешу бойынша

практикумы

 

пәнінің   мақсаты   математиканың,   оның   ішінде   геометрияның

мектеп   курсына   тікелей   қатысты   математикалық   аппаратты   және   математика

бөлімдерінінің практикасын әрі қарай игеру.Пәннің міндеті:

− 

мектеп курсының кейбір сұрақтарын қайталау;−  

Математикалық   есептерді   шешу   бойынша   практикумы

пәнінен студенттердің білімдерін тереңдету және дамыту

;  Математикалық   есептерді   шешу   бойынша   практикумы

пәнінен стандартқа сәйкес негізделген практикалық білім беру;

қосымша   математикалық   элективті,   кәсіби   факультативтік   курс,математикалық кружоктар, олимпиада тапсырмаларын игеру;

− 

студенттерді кейбір жаңа  әдістермен таныстыру;−  

студенттердің   күрделі   қолданбалы   және   олимпиадалық   есептерді

шешуге қажет еңбекшілік қасиетін дамыту

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:

туралы түсінігі болу керек:

Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы  

теориясының мазмұныбілуі:

типтік есептерді шығару үшін схемалар, әдістер және ұсыныстар

– жазықтықта   және   кеңістікте   евклид   геометриясының   аксиомалары   мен

анықтамаларын

– теңдеулерді,   теңсіздіктерді   және   олардан   тұратын   жүйелерді   шешу

әдістерін: функционалдық алмастыру, функционалдық теңдеулерді шешу,

графиктік, векторлық әдіс;

– жазықтықта және кеңістікте негізгі сызбалар;

– негізгі қималарды сызу: центрлік  және параллельдік проекциялар;

орындай білуі:

– мазмұнды есептердің математикалық модельдерін құру;

– теңдеулерді,   теңсіздіктерді   және   олардан   тұратын   жүйелерді   шешу

әдістерін: функционалдық алмастыру, функционалдық теңдеулерді шешу,

графиктік, векторлық әдістерді қолдану;

– жазықтықта   және   кеңістікте   есептерді   шешуге  тригонометрияны     және

векторлық-координаталық әдісті қолдану.

2 Пререквизиттер:

           − алгебра ; 

           − геометрия.

3 Постреквизиттер:

Пәнді оқытуда алған білімдері келесі пәндерді  игеруге қажет: −  ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика;

− математикалық талдау;

− дифференциалдық теңдеулер;

− аналитикалық геометрия;

− функционалдық теңдеу.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 5B010900 «Математика» мамандығы 

ЖОБ негізінде  күндізгі

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 5B010900 «Математика» мамандығы 

ЖКБ негізінде  сырттай

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ

р/сТақырып  атаулары

Сағат  саны

дәріс-

тер


тәжір

зерт


СӨЖ

1

23

4

56

1

Математикалық есептердің түрлері және анықтамалары. Стандарт және стандарт 

емес есептерді шешу.Жас ерекшеліктеріне 

байланысты есептерді шешу.Оқушылардың

білім деңгейін тереңдетуге арналған 

есептерді шешу.

3

615

2

Тестер теориясы. 2

4

153

Алгебралық, геометриялық және координат

әдістерімен шешілетін есептер.

3

615

4

Жазықтықтағы және кеңістіктегі сызбалар.Геометриялық   фигураларды   кеңістікте

сызу.


2

4

155

Сөз есептерді шешу. Геометриялық 

есептерді шешу.

2

415

6

Қолданбалы математикаға кіріспе.  Математикалық  модельдеу. Конкурстық 

және олимпиадалық есептерді шешу.

3

6

15БАРЛЫҒЫ:

15

3090

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

 

Тақырып   1.   Математикалық   есептердің   түрлері   және   анықтамалары.Стандарт   және   стандарт   емес   есептерді   шешу.   Жас   ерекшеліктеріне

байланысты   есептерлді   шешу.Оқушылардың   білім   деңгейін   тереңдетуге

арналған есептерді шешу. Математикалық өрнектерді түрлендіру. Алгебралық

және   трансценденттік   теңдеулер.   Теңсіздіктерді   дәлелдеу   және   шешу.

Теңдеулер.   Теңдеулердің   түбірлері.Бірінші   және   екінші   дәрежелі   алгебралық

теңдеулер.   Иррационал,   көрсеткіштік,   логарифмдік   және   тригонометриялық

теңдеулер. Теңсіздіктер. Теңсіздіктердің қасиеттері. Теңсіздіктерді шешу.

Тақырып 2Тестер теориясы.  

Тақырып   3.  Алгебралық,   геометриялық   және   координат   әдістерімен

шешілетін есептер.

Тақырып   4.    Жазықтықтағы   геометрияға   кіріспе.   Геометриялық

фигураларды   жазықтықта   сызу.   Геометриялық   фигураларды   кеңістікте   сызу.

Стереометрияға кіріспе. Координаттар әдісі. Шеңбер. Дөңгелек. Жанама және

қиюшы. Екі шеңбердің орналасуы. Геометриялық сызбалар. Векторлар. Негізгі

ұғымдар.   Векторлар   арасындағы   бұрыш.   Векторлардың   скаляр   көбейтіндісі.

Вектордың жазықтықтағы координаталары.

Тақырып 5Сөз есептерді шешу. Геометриялық есептерді шешу 

Тақырып  6.  Қолданбалы   математикаға   кіріспе.  Тиімділеу   есебінің

математикалық   модельдерін   құру.  Конкурстық   және   олимпиадалық   есептерді

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ

р/с


Тақырып  атаулары

Сағат  саны

дәріс-

тер


тәжір

зерт


СӨЖ

1

23

4

56

1

Математикалық есептердің түрлері және анықтамалары. Стандарт және стандарт 

емес есептерді шешу.Жас ерекшеліктеріне 

байланысты есептерді шешу.Оқушылардың

білім деңгейін тереңдетуге арналған 

есептерді шешу.

1

120

2

Тестер теориясы. 1

1

173

Алгебралық, геометриялық және координат

әдістерімен шешілетін есептер.

1

120

4

Жазықтықтағы және кеңістіктегі сызбалар.Геометриялық   фигураларды   кеңістікте

сызу.


20

5

Сөз есептерді шешу. Геометриялық есептерді шешу.

1

120

6

Қолданбалы математикаға кіріспе.  Математикалық  модельдеу. Конкурстық 

және олимпиадалық есептерді шешу.

1

1

20БАРЛЫҒЫ:

12

6117

шешу.Математикалық индукция әдісі. Стандарттық емес есептерді шешу.

4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып   1.   Математикалық   есептердің   түрлері   және   анықтамалары.

Стандарт   және   стандарт   емес   есептерді   шешу.   Жас   ерекшеліктеріне

байланысты   есептерлді   шешу.Оқушылардың   білім   деңгейін   тереңдетуге

арналған есептерді шешу. Математикалық өрнектерді түрлендіру. Алгебралық

және   трансценденттік   теңдеулер.   Теңсіздіктерді   дәлелдеу   және   шешу.

Теңдеулер.   Теңдеулердің   түбірлері.Бірінші   және   екінші   дәрежелі   алгебралық

теңдеулер.   Иррационал,   көрсеткіштік,   логарифмдік   және   тригонометриялық

теңдеулер. Теңсіздіктер. Теңсіздіктердің қасиеттері. Теңсіздіктерді шешу.

Тақырып 2Тестер теориясы.  

Тақырып   3.  Алгебралық,   геометриялық   және   координат   әдістерімен

шешілетін есептер.

Тақырып 4.Жазықтықтағы геометрияға кіріспе. Геометриялық фигураларды

жазықтықта сызу. Геометриялық фигураларды кеңістікте сызу. Стереометрияға

кіріспе.   Координаттар   әдісі.   Шеңбер.   Дөңгелек.   Жанама   және   қиюшы.   Екі

шеңбердің   орналасуы.   Геометриялық   сызбалар.   Векторлар.   Негізгі   ұғымдар.

Векторлар арасындағы бұрыш. Векторлардың скаляр көбейтіндісі. Вектордың

жазықтықтағы координаталары.

Тақырып 5Сөз есептерді шешу. Геометриялық есептерді шешу 

Тақырып  6.  Қолданбалы   математикаға   кіріспе.   Тиімділеу   есебінің

математикалық   модельдерін   құру.   Конкурстық   және   олимпиадалық   есептерді

шешу.Математикалық индукция әдісі. Стандарттық емес есептерді шешу.

4.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны 

5B010900 «Математика» мамандығының  студенттеріне арналған ЖОБ негізінде

күндізгі


4.4.1СӨЖ түрлерінің тізімі

5B010900 «Математика» мамандығының  студенттеріне арналған ЖКБ 

 

негізінде сырттай4.4.1СӨЖ түрлерінің тізімі

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

Тақырып

  1.  Математикалық   есептердің   түрлері   және   анықтамалары.

Стандарт   және   стандарт   емес   есептерді   шешу.   Жас   ерекшеліктеріне

байланысты   есептерді   шешу.Оқушылардың   білім   деңгейін   тереңдетуге

арналған есептерді шешу. 

1)Математикалық өрнектерді түрлендіру. 

   2) Алгебралық теңдеулерді шешу.

   3) Иррационал теңдеулерді шешу.

   4) Көрсеткіштік теңдеулерді шешу.

   5) Логарифмдік теңдеулерді шешу.

6)тригонометрических теңдеулерді шешу

   7) Теңсіздіктерді шешу.

Ұсынылатын әдебиеттер

: [1], [2], [4].

Тақырып 2Тестер теориясы.  

Тақырып   3.  Алгебралық,   геометриялық   және   координат   әдістерімен

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа

шаққандағыкөлемі

1

Дәріс сабағына дайындықКонспект

Сабаққа 


қатысуы

20

2Тәжірибе сабағына 

дайындық, жеке үй 

тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа 

қатысуы


20

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген 

материалды меңгеру

Конспект

Қорғау


30

4

Бақылау шараларына дайындық

МБ1, МБ2


Тест

20

БАРЛЫҒЫ:90

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа

шаққандағыкөлемі

1

Дәріс сабағына дайындықКонспект

Сабаққа 


қатысуы

30

2Тәжірибе сабағына дайындық,

жеке үй тапсырмаларын 

орындау

Жұмыс дәптеріСабаққа 

қатысуы


30

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген 

материалды меңгеру

Конспект

Қорғау


30

4

Бақылау шараларына дайындық

МБ1, МБ2


Тест

27

БАРЛЫҒЫ:117

шешілетін есептер.

Тақырып   4.    Жазықтықтағы   геометрияға   кіріспе.   Геометриялық

фигураларды   жазықтықта   сызу.   Геометриялық   фигураларды   кеңістікте   сызу.

Стереометрияға кіріспе. Координаттар әдісі. 

1)   Шеңбер.   Дөңгелек.   Жанама   және   қиюшы.   Екі   шеңбердің   орналасуы.

Геометриялық сызбалар.

2)   Векторлар.   Негізгі   ұғымдар.   Векторлар   арасындағы   бұрыш.

Векторлардың скаляр көбейтіндісі. Вектордың жазықтықтағы координаталары.

Ұсынылатын әдебиеттер

: [1], [2].

Тақырып 5Сөз есептерді шешу. Геометриялық есептерді шешу 

Тақырып  6.  Қолданбалы   математикаға   кіріспе.   Тиімділеу   есебінің

математикалық   модельдерін   құру.   Конкурстық   және   олимпиадалық   есептерді

шешу.


1) Математикалық индукция әдісі. 

   2)Стандарттық емес есептерді шешу.

Ұсынылатын әдебиеттер

: [1], [2], [4].Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1)Шыныбеков А.Н., Алгебра и начала анализа. Россия: «ГПНТБ»,2006.

2) Шыныбеков А.Н., Геометрия. Россия: «ГПНТБ»,2006.

Қосымша:

3)Н.Я.Виленкин. Комбинаторика. - М.: «Наука», 2000

4)Н.Я.Виленкин. Алгебра. - М.: «Просвещение», 2005


Мамандықтың  жұмыс                                                                                                                                 Нысан

оқу жоспарынан көшірме                                                                                                             ПМУ ҰС Н 7.18.3/32    

                                                                                                            

5B010900 «Математика» 

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы

Оқу нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр

бойынша


бақылау

түрлері 


Сем

естр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


аудиториялық

сабақ 


(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығ

ы

аудСӨ

Ж

емт

сы

нК

Ж-

аКЖ

бар-лығ

ы

дәр

пр. зерт


ба

р

лығы

СОӨЖ


ЖОБ 

негізіндегі

күндізгі 

3

135 45 901

-

--

2

345

15 22,


5

7,5 90


22,5

ЖКБ


 негізіндегі

сырттай


3

135 18 117 1

1

3

66

1

312

6

611

7

22,5Кафедра  меңгерушісі___________ М.Е.Исин  20____ж. «___»__________

Document Outline

 • ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
 • Тақырып атаулары
 • ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
 • Тақырып атаулары
 • Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы пәнінен
 • 5B010900 «Математика» мамандығының студенттеріне арналған
  • Павлодар
  • БЕКІТЕМІН
 • Математика кафедрасы
 • Математикалық есептерді шешу бойынша практикумы пәні бойынша 5B010900 «Математика» мамандығының студенттеріне арналған
  • ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • КЕЛІСІЛДІ
 • 3 Постреквизиттер:
 • 5B010900 «Математика» мамандығының студенттеріне арналған ЖОБ негізінде күндізгі
  • 5B010900 «Математика» мамандығының студенттеріне арналған ЖКБ негізінде сырттай

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 78.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет