Жұмыс оқу бағдарламасыныңжүктеу 59.41 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.05.2017
өлшемі59.41 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Журналистика кафедрасы

 

Саясат саласындағы журналистика пәнінен5В050400 – Журналистика мамандығының студенттеріне арналған

       


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

____Н.Э.Пфейфер

 20__ж.«___»____________

Құрастырушы: ____т.ғ.к., . Мананбаев Ж.И.

Журналистика кафедрасы  

Саясат саласындағы журналистика пәні бойынша 

5В050400 – Журналистика мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы_______________________бекітілген

  

жұмыс   оқужоспарларының және    мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде

әзірленді. 

Кафедра

 

отырысында 

ұсынылды


 20______ж.

«______»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ________Алдабергенов  Қ.М. 20_____ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесімен 

мақұлданды 20____ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  _______ Жұманқұлова Е.Н. 

20____ж. «_____»_________

    

КЕЛІСІЛДІ 

ГПФ  деканы __________Сарбалаев Ж.Т.  

20______ж. «_____»________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_____ж. «___»______________  №____ Хаттама 


1 Пәннің мақсаты

- журналистиканың қазігі саяси үрдісіндегі қызметін қарастыру;

- БАҚ-тағы саяси өмірдің түрлері мен әдістерін қарастыру;

- БАҚ-тағы саяси үдеріс мен өкімет құрылымдардың субьекті ретінде

студенттерге қарым-қатынас қабілетін қарастыру.

Пәннің міндеттері:

- қазіргі саяси журналистиканың даму жағдайы мен міндеттерін талдау;

- ақпараттық   кеңістіктегі   саясаттың   негізгі   судбьектілерінің   ара

қатынасын қарастыру;

- БАҚ-тағы   саяси   үрдістің   қолдану   әдістері   мен   міндеттерінің

ерекшеліктерін анықтау.Осы пәнді оқу барысында студенттердің білуі қажет:

- саяси журналистикка жанрындағы нақты журналистік азықтың даму

ерекшеліктері туралы;

- жаңа сатыдағы БАҚ пен саясат ара қатынас ерекшеліктері туралы;

- саяси журналистиканың дамуы мен қалыптасу заңдылығы;

- саяси   журналистиканың   пәндік,   функционалды   және   кәсіби

ерекшеліктері;

- саяси бастаулардың негізгі тақырыптарын анықтау;

- саяси   анықтамаларды   жинастыру   және   ақпараттық   негізді

қалыптастыру;

- тәжірибелік қабілетке ие болу;

- саясаттану ақпаратты талдау;

- біздің   немесе   шетелдерде   болып   жатқан   саяси   үрдістердің   анық-

қанығын білу.2 Пререквизиттер

Бұл   пәнді   меңгеру   алдында   қатар   оқыған   пәндеден   алынған   білім,

қабілеттің барлығы қажет.

1. Журналистік шеберлік

2. Саясаттану

          3  Постреквизиттер

Бұл   пәнді   оқу   барысында   алынған   білім   мен   қабілеттің   келесі

пәндерді меңгеру қажет.

1. Байланыс пен қоғамның бүгінгі технологиялары;

2. Бұқаралық байланыс пен халықаралық қатынас.


4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Тақырыптардың атауыСабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны 

дәріс

практ


икалы

қ

(сем)СӨЖ дәріс пра

ктик


алы

қ

(сем)

СӨ

Ж1 Саясаттану   журналистикасының

пәні мен әдістері

1

-

5-

-

-2 Қоғамның   саяси   жүйесіндегі

журналистика

2

2

6-

-

83 Саяси

 

коммуникациялардыңақпараттық   кеңістіктегі   рөлі   мен

қызметі


2

2

61

1

104 БАҚ   –   бұқаралық   саяси

коммуникацияның элементі

2

2

61

1

105 Саяси кеңістіктегі журналист

2

26

1

18

6 Саяси журналистика тәжірибесі

2

3

61

1

87 Саяси   технологиялар   және   саяси

маркетинг

4

4

52

2

108 Саяси журналистика жанрлары

-

-10

-

-12

9 Журналист

 

шығармашылығынақолданбалы саяси талдау

-

-10

-

-12

Барлығы :

15

15

606

6

784.2 Пән теориялық мазмұны

 

1   тақырып.  Саясаттану   журналистикасының   пәні   мен

әдістері.   Саясаттану   журналистикасының   методологиялық

негізі.   Саясаттану   журналистикасының   екіжақты   мәні.

Саясаттану   журналистикасының   даму   барысындағы   саяси

факторлар.

2   тақырып.  Қоғамның   саяси   жүйесіндегі   журналистика.   Қазіргі

кездегі   саяси   жүйелер   мен   қоғамдағы   саяси   басқарулар.   Журналистика

қоғамның саяси жүйесінің даму факторы ретінде. Журналистика саяси өмірдің

обектісі мен субектісі ретінде.3 тақырып. Саяси коммуникациялардың ақпараттық кеңістіктегі рөлі

мен қызметі. БАҚ-   саяси  коммуникацияның  ажырамас бір бөлігі. БАҚ-тағы

саяси қызметтері. БАҚ-қа саяси мүмкіндіктердің тиер әсері.


4   тақырып.  БАҚ   –   бұқаралық   саяси   коммуникацияның   элементі.

Саяси үрдіске БАҚ технологияларының әсері. Саясаттың медиатизациясы.5 тақырып.  Саяси кеңістіктегі журналист. Саяси журналист: мамандық

пен қабілеттілік. Журналистің саяси мәдениеті. Журналистің саяси ұстанымы.

Журналистің   кәсіби   ұстанымы.   Журналистің   абыройлығы   мен   ықпалдығы.

Саяси журналистердің түрлері.6 тақырып. Саяси журналистика тәжірибесі. Саяси журналистика кәсіби

мамандық   ретінде.   Саяси   жуналистикадағы   нормативті   реттеу.   Саяси

журналистің психологиясы. Саяси журналистің туындылары.

7   тақырып.  Саяси   технологиялар   және   саяси   маркетинг.   Саяси

технологиялар ұғымы. Саяси маркетинг пен саяси жарнама ұғымдары. Қазіргі

қоғам коммуникация түрлерінің бірі – саяси жарнама.

4.3 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны мен тізімі

1) 2 тақырып. Саяси қоғам жүйесіндегі журналистика  

1. Саяси биліктің журналистикамен қарым-қатынас негіздері

2. Журналистика саяси қоғам жүйесінің даму факторы ретінде

2) 3 тақырып. Ақпараттық кеңістіктегі саяси коммуникацияның маңызы мен 

міндеті


1. Бұқаралық ақпарат құралдарының функционалдық ерекшеліктері

2. Ақпараттық кеңістік бөлімдері

3) 4 тақырып. БАҚ – бұқаралық саяси коммуникацияның элементі.

1. Қоғамдық-саяси технология ұйымдары.

2. БАҚ демократиялық құндылықтар тарату құралы ретінде

4) 5 тақырып. Саяси кеңістіктегі журналист

1. Аналитикалық бағдарламалардың авторлық ерекшеліктері

2. Авторлық корпус және мәтін түрлері

5) 6 тақырып. Саяси журналистика тәжірибесі

1. Саяси журналистиканың саяси және шығармашылық параметрлері

2. Ақпараттық-психологиялық ықпал

3. Ақпарат көздері, саяси журналистиканың мәтіні мен дәрісханасы.

6) 7 тақырып. Саяси технология мен саяси маркетинг

1. Саяси технологиялардың түрлері

2. Саяси менеджмент, маркетинг және саяси әкімшілік

3. Сайлау науқандарының технологиялары

4. Саяси жарнаманың мәні мен ерекшеліктері

 

4.4 СӨЖ мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлері№ СӨЖ түрі

Есеп 


беру түрі

Бақылау 


түрі

Сағатқа 


шаққандағы

көлемі


Сағатқа 

шаққандағы

көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект Сабаққа 

қатысу

15 (15*1)12 (6*2)

2

Сабақтарға дайындалу (сабақтың 

тақырыбы бойынша 

материалды меңгеру, 

тапсырмаларды 

орындау т.б.)

Конспект Сабаққа 

қатысу

15 (15*1)12 (6*2)

3

Аудиториялық сабақтарына кірмеген 

материалды меңгеру

12 (6*2)

Коллаквиум,

ауызша

18

344

БАҚ 


материалдарымен 

жұмыс істеу

Конспект Сабаққа 

қатысу


30

5

Бақылау шараларға дайындалу

 

МБ-1, МБ-2,ауызша, 

сауалнама, 

тестілеу

8

8Барлығы: 

60

78          

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1)   Саяси   публицистика   жанрлары.   Хабарламаларға

көзделген

 

фактілерді 

айқындайтын

 

жанрлардыңерекшеліктері. Факті жағдай белгісі ретінде, баға заты ретінде,

аргумент және қорытынды негізі ретінде.

Есеп беру формасы: конспект

2)   Журналист   шығармашылығына   қолданбалы   саяси

талдау.   Қолданбалы   саяси   талдау:   «ғылым»,   «көркемөнер»

және   «қолөнер».   Саяси   аналитика   кәсіби   қызмет   ретінде.

Қолданбалы   саяси   қорытындының   негізгі   кезеңдері:   үлгі

құрылымдары, диагностика, болжау, саяси курс «дизайнының»

жоспары мен құрылымы.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Ворошилов   В.В.   Журналистика.   Базовый   курс,   Москва,

2005.

2 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики, Москва,2008.

3 Кихтан В.В, Информационные технологии в журналистике.

Алматы, 2005.

4 Кузнецов   Г.     Так   работают   журналисты   телевидения   ,

Москва, 2005.

5 Ким   М.   Технология   создания   журналистского

произведения. Москва, 2005.

6 Барманкулов М. Телевидение: денги или власть? Алматы,

1997.


Қосымша:

    1 Тұрсынов Қ. Тележурналистика негіздері. Алматы, 2005.

    2 Тұрсынов Қ. Тележурналист анықтамалығы. Алматы, 2004.

       3   Барманкулов   М.     Жанры   печати,   адиовещания   и

телевидения. Алматы, 1947. 

       4 Барманкулов М. Общность и специфика документальных

жанров печати, радио и ТВ.


Мамандық(тардың) жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В050400 – Журналистика

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Саясат саласындағы журналистика - пән атауы

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті

қажет етуі 

Семестр бойынша

бақылау

нысандары  Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖ

бар-лығы

дәр пр.


зер

т

барлығы

ОСӨ


Ж

ЖОБ 


негізіндегі

күндізгі


2009

2

9045

117


5

90

52

90

30 1545

ЖОБ, 


КБН 

негізіндегі

сырттай

2010


  2

 90


12  78

  3


3

2

906

6

9012

Кафедра меңгерушісі ______  Алдабергенов К.М. 20__ж. «___» ________Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛДІ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 59.41 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет