Жұмыс оқу бағдарламасыныңжүктеу 92.14 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі92.14 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Экономика және менеджмент кафедрасы

                                                      

 

Бизнес жоспарлау пәнінен050510 «Мемлектеттік және жергілікті басқару» 

мамандығының

 

студенттеріне арналған       

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/34

БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

20__ж.«___»_________

Құрастырушы:

 _________   аға оқытушы Д.Т. Абенова

                      

Экономика және менеджмент кафедрасы 

 

                                                                               Бизнес жоспарлау пәні бойынша 

                                                     

050510 «Мемлектеттік және жергілікті басқару» 

       


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы____________бекітілген    жұмыс   оқу   жоспарларының   және

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. 

Кафедра   отырысында   ұсынылды

  20_ 

 ж.   «___»____________№_____Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ___________С.К. Кунязова 20_  _ж. «____» ________

Қаржы–экономикалық   факультеттің   факультетінің   оқу-

әдістемелік   кеңесімен   мақұлданды   20_ж.   «_____»____________

№____ Хаттама 

ОӘК төрағасы  __________  А.Б. Темиргалиева   

20  _ж. «_____»_________

КЕЛІСІЛДІ 

ҚЭ факультетінің деканы

 ______________ 

Т.Я. Эрназаров 

20  _ж. «___»________ 

   


МЖБ кафедра меңгерушісі ___________Г.Р.Байтаева 20_  _ж. «___» _______

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ______________ А.А.Варакута    

20_ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 


1   Пәннің   мақсаты 

–  Кәсіпорынды   дамыту   болжамдары   мен   нақтылы

әрекеттері қаржы көздерінің нәтижесінде жүзеге асырылатыны. 

Пәннің міндеттері

Бизнес-Жоспарлаудың   теориялық   негізі   -   практикалық

жағдайда   бизнес-жоспар   жасаудың   негізін   қалау   болып

есептеледі.   Осы   тәсілдерді   үйреніп   оған   ие   болу,   экономика

мамандығы   бойынша   білім   алатын   студенттерге   өте   тиімді.

Әсіресе   болашақ   қаржы   менеджерлері   үшін,кәсіпорынның

қаржылық стратегиясын зерттеу, жасаудың өзекті бағыттары

болып есептеледі.

Бизнес жоспарлауына  қатысты практикалық  дағдыларды

оқып үйрену және қалыптастыру – пәннің негізгі міндеті.

Пән   зерттеу   барысында   студент:   жоспарлау   және   ұйымдастыру

принциптерін,   еңбек   процесінің   құрылымын,  

практикалық   жағдайда

бизнес-жоспар жасауын білу керек. 

Пәнді   үйренудің   мақсаты   төмендегі   сұрақтарға   жауап

береді:


-

бизнес-жоспарлаудың қазіргі заманғы тұжырымдамасы;

-

жұмыс   жоспарының   процесіндегі   маркетингтің   аларорны, атқаратын рөлі;

-

жұмыс-жоспары 

процесіндегі

 

менеджменттіңтәуекелділігі;

-

бюджетті қаржыландыру жағдайы;-

стратегиялық-тактикалық үлесін негізіндежоспарлау.2 Пререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған

білім, икемділік және машықтар қажет: 

- әлеуметтану;

- философия;

- экономикалық теория.3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар  келесі

пәндерді меңгеру үшін қажет:  

- менеджмент;

- финансы.


4 Пәннің мазмұны 

4.1 050510 «

Мемлектеттік және жергілікті басқару» 

мамандықтың орта білім негізіндегі, күндізгі оқу түрі, т. ж. 20__ пәннің 

тақырыптық жоспары 

Тақырыптың атауыСағат саны

Дәрі


с

ТС

ЛабСӨ

Ж

1 Пәннің мақсаты және курстың мазмұны

1

--

4

2 Бизнес - жоспарлау жұмысының негізгі

принциптері, мағына мазмұны

2

-

-8

3 Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі, 

және

ұйымдастыру3

2

-6

4 Бизнес жоспар, практикалық бизнес 

жасаудың негізгі құралы болуы

4

2-

12

5 Бизнес- жоспардағы маркетингтік зерттеулер

4

2-

14

6 Бизнес-жоспардағы маркетингтің стратегиясы.

4

2-

13

7 Бизнес-жоспарлаудағы қауіп – қатер бағамы.

4

2-

14

8 Бизнес-жоспарды қамтамасыз ететін бөлім: Өндірістік 

жоспар,ұйымдастыру жоспары

4

2

-14

9 Бизнес - жоспардың қаржы - 

аспектілері.

4

3-

5

Барлығы 30

15

-

90

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1 тақырып Пәннің мақсаты және курстың мазмұны. Пәннің мақсаты,

бизнес-жоспарлаудың  мәні-экономикалықбасқа  пәндермен  тығыз  байланысты.

Кәсіпкерлік   сананы,іздестіру,   таңдау.   Бизнес-жоспарллаудың   қазіргі   заманғы

тұжырымдамасы.   Бизнес-жоспарлаудың   стратегиялық   қадамы:   жалпы

ерекшеліктері және айырмашылықтары. Бизнес-жоспарлаудың түсінікті.

2   тақырып   Бизнес-жоспарлаудың   қызметі,   негізгі   принциптерінің

мазмұны.  Ашық   жүйе   туралы   ұғым.   Базистік   жоспарлау:   оның   элементтері,

арақатынастары туралы. Бизнес жоспарлаудың мақсат мүдессі. Фирманың ішкі

мақсаттарын   анықтаудағы   қаржы   тұрақтылығы,   және   қаражаттың   өсуі.

Кәсіпорын деңгейіндегі қойған мақсат қол жеткізген нәтижелері оған бақылау

жасау.

3   тақырып   Бизнес-жоспарлаудың   әдістемесі   және   ұйымдастыру.

Фирманың   жалпы   мақсатын   құру,   және   бизнес   жоспарлаудың   көрсеткіштер

жүйесі   нарықтағы.   Фирма   тәртібінің   жалпы   стратегиясын   қадағалау,   талдау

жолымен   әртараптандыру.   Бизнес-жоспарлауды   ұйымдастыру:   жоспарлау

бөлімі, жоспарлаумеханизмі, жоспарлау шешімдерін қабылдау, және үрдістерді

негізге   алу.   Жоспарлаудың   дәстүрлік,   және   дәстүрлік   емес   әдістері.

Кәсіпорынды қайта құрудағы жұмыс жоспары.

4   тақырып   Бизнес-жоспар   бизнесті   жоспарлаудың   практикалық

құралы болуы.  Фирманың ішкі жоспарлау жүйесіндегі бизнес жоспарлаудың

алар орны. Оны жасау, жәнетиптік құрылымы. Негізгі бөлімдегі ойлар, олардың

ара   байланысы.   Бизнес-жоспар   жасаудағы   негізгі   талаптар.   Бизнес-жоспарды

қабылдау процесі және орындау. Фирма жұмысының инвестициялық негіздері,

негізгі   қаржы   критериилері:   инвестициялық   жобаның   статистикалық   және

динамикалық модельдерін бағалау.5   тақырып   Бизнес-жоспардағы   маркетингтік   зерттеу.  Маркетингтік

зерттеулердің   базалық   көрсеткіштері,олардың   ара   байланысы,   және   шығу

параметрі. Азық-түліктің өмір циклі. Зерттелетін азық-түліктің ұсынысы және

сұранысын   болжау   әдістері.   Экономикалық-матеметикалық   әдістер,

эксперттермен бағалау әдістері. Болжау-әдістерін таңдау критерииі. Фирманың

бәсекегеқабілеттілігі   анықтау   әдістері,   ақпаратты   өңдеу,   қорытынды

құрастыру.Өнімнің   бәсекеге   қабілеттілігі   бағалау   критерииі,   анықтауәдістері,

ақпарат өңдеу.Өнім сапасын бағалау мәселесінің түйіткілдері.6 тақырып Бизнес-жоспардағы маркетингтік стратегиясы. Маркетинг

стратегиясының   түрлері.   Нарықтағы   өткізу,   және   бәсекелестіктегі   бағалау,

нәтижесі бойынша стратегияны таңдау. Әртүрлі жағдайлар арқылысату көлемін

болжауды анықтау. Зертелеттін бизнестегі ұсыныс пен сұраныстың болжаммен

ара   байланысы.   Бизнес-жоспардағы   баға   құру   мәселесі:   бағаның   құрылымы,

бағаның   факторлары,   әдістері,   маркетингтік   зерттеулермен   ара   байланысы.Маркетинг   стратегиясындағы   жарнаманың   мәні,алатын   орны.   Әртүрлі

жарнамалардың жетіспеушілігі,  және артықшылығы. Жарнама беру талаптары.

Сатуды  ынталандыру  бағдарламасы:  мақсаты,  мүдессі  объектісі,әдісі,  жүргізу

мерзімі,жауапкершілік, жәнежұмысты үйлестірушілік бақылау. Сатудан кейінгі

қызмет көрсетудің мәні және бизнес жоспардыжүргізу тәртібі. Сатудан кейінгі

қызмет   көрсету   жәнешығынның   тізбесі.   Маркетингтік   бақылау.   Кешенді

маркетингтің түрлері (стратегия, және тактика құру).

7 тақырып Бизнес-жоспарлаудағы қауіп қатерді бағалау. Кез келген

бизнес-жағдайындағы   қауіп   қатерді   анықтаудың   қажеттігі.   Жүргізілген   есеп

бойынша   дәлдік   теориясы,   және   элементтері.   Нағыз   дағдарыстағы   қауіп-

қатердің   мәні-келбеті.   Мүмкін   болатын   шығынның   практикалықмағынасы

шығын түрлері. Ақпарат өңдеудің әдістері. Мүмкін болатын шығынның қауіп

қатерін   азайтуәдісі:   Өзін   сақтандыруы,   лимиттену,   бизнес-жоспардағы   қауіп-

қатерді азайту.

8   тақырып   Бизнес-жоспардың   негізгі   бөлімдері.  Өндірістік   жоспар-

болашақ   сату   көлемінің   қанымдаушы   бөлігі.   Өндірістік   жоспарды   құру   әдісі

бюджет   құрылымымен   байланысы   Экология,   техникалық   қауіпсіздік,еңбекті

қорғауға қатыстылығы. Өндірістің күш қуатын жоғарлату бағдарламасы. Толық

өзіндік   құн,   және   шығындар:   динамикалық   құрылым   жәнеөзгерістер.

Жұмыскерлердің санын анықтау жәнешығынды белгілеу бюджетттегі жалақы

жүйесінің   элементі   болуы.   Бизнес-жоспардағы   ұйымдастыру   жоспары:

Басқару,және  өндіріс саласының  негізгі  түйткілдері,кадр  мәселесі  және  оның

стратеги ясы.

9 тақырып Бизнес жоспарының қаржылық аспектісі.  Бизнес-жоспар

құрылымы бөліміндегі қаржының алар орны, жәнеролі. Басқа бөлімдермен ара

байланысы:   Қаржы   бюджеттік   жәнеқұрылымдық   логикалықбайланысы.   Оны

құру жәнеақпарат жинау. Қаржы шаруашылық нәтижесі туралы болжамды есеп:

есептелу, құру әдісі.

Бюджетттік ақша қаражаты: Есептелуі, құру әдісі. Болжау балансы: құру

тәртібі,уақытысында   анықталуы.   Фирманың   қаржылық   жағдайының   негізгі

көрсеткіштері және әдістері. Олардың талдау және қорытынды.  4.3   Практикалық  (семинар,  зертханалық,   студиялық,  жеке)

сабақтардың мазмұны мен тізімі 

Тақырып 3 Бизнес-жоспарлаудың әдістемесі және ұйымдастыру

Сабақ 1 «Жоспарлаудың дәстүрлік және дәстүрлік емес әдістері»

Сабақ 2  «Нарықтық мүмкіндіктерді талдау» оқиғалық семинар

Тақырып   4  Бизнес   жоспар,   практикалық   бизнес   жасаудың   негізгі

құралы болуы

Сабақ 3,4 Бизнес-жоспардың бөлімдерінің мазмұнын қарастыруСабақ 5 «Фирманың капитал пайдалануы және нәтижелілік көрсеткіші»

тақырыбына семинар

Сабақ 6 Кейсиандық талдау

Сабақ 7 «Инвестициялық тұтынушыларды жоспралау» мақсатын шешуТақырып 5 Бизнес-жоспардағы маркетингтік зерттеу

Сабақ   8   «Фирманың   бәсекеге   қабілеттілігі   және   қызмет   көрсетулер»

тақырыбына оқиғалық семинар өткізу.

Сабақ   9   «Зертелеттін   азық-түліктің   ұсынысы   мен   сұранысын   болжау»

шешімінің мақсаты.

Сабақ 10 «Сапамен басқару жүйесі» тақырыбына семинар өткізу.Тақырып 6 Бизнес-жоспардағы маркетингтің стратегиясы

Сабақ   11   Фирма   жағдайындағы   маркетингтің   стратегия   тактикасын

құрастыруға оқиғалық талдау жасау.

Сабақ 12 «Бизнес-жоспардағы баға құру жағдайы» мақсатының шешімі.Тақырып 7 Бизнес-жоспардағы қаіп-қатерді бағалау

Сабақ 13 Белгіленген қауіп-қатер бағамын қарау. 

Сабақ 14 «Қауіп-қатерді азайту тәсілдері» тақырыбына семинар өткізу.

Тақырып   8   Бизнес-жоспарды   қамтамасыз   ететін   бөлім:   Өндірістік

жоспар,ұйымдастыру жоспары

Сабақ 15 Фирма жағдайындағы өндірістік бағдарлама жасау.

Сабақ 16 «Бюджетті қамтамасыз ету жұмысы»

Тақырып 9 Бизнес-жоспардың қаржы аспектлері

Сабақ 17 Шығынсыз жұмыстау графигін құру, фирма жағдайындағы, сату

мерзімінің есебі.

Сабақ   18   «Бизнес-жоспардағы   қаржының   алатын   орны,   атқаратын

міндетті» тақырыбына семинар өткізу.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түріЕсеп беру

нысаны


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққандағы

көлемі


1

Дәріске дайындық

Сабаққа қатысу 

15

2Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс 


дәптері

Сабаққа қатысу, 

тапсырмаға жауап

15

3Бақылау жұмысқа дайындық

Бақылау 


жұмысы

Бақылау 


жұмысын қорғау 

40

4Бақылау шараларына дайындық

МБ тапсырмасын 

тапсыру 

20

Барлығы90

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

1 тақырып Пәннің мақсаты және курстың мазмұны. Пәннің мақсаты –

еліміздің   нарықтық   қатынастарға   көшуіне   байланысты   жоспарлаудың   үлгісін

меңгеруге   тығыз   байланысты   кез-   келген   кәсіптің   бизнес-жоспарын   құрудың

алғы шарттарын игеру.Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

2   тақырып   Бизнес   –   жоспарлау   жұмысының   негізгі

принциптері   мағнасы,   мазмұны.  Кәсіпкерлікті   дамыту,

бизнес   -   жоспар   құру   принциптерін   оның   алғы   шарттары

бойынша жұйелі түрде жұзеге асыруды игеру қажет жоспарлау

және оның элементтері туралы. Бизнес жоспарлаудың мақсат

мүддесін айқындау.

Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

3   тақырып   Бизнес-   жоспар   практикалық   бизнес

жасаудың негізгі құралы болуы.  Фирманың ішкі жоспарлау

жұйесін   толық   меңгеру,   жоспарлаудың   типтік   құрылымын

айқындау.   Бизнес   -   жоспар   жасаудағы   негізгі   талаптарды   өз

бетінше орындау.Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

4   тақырып   Бизнес-   жоспарлаудың   әдістемесі   және

ұйымдастыру.  Фирманың   жалпы   мақсатын   құру   үшін   оның

мүмкіндіктерін анықтау. Фирманың бизнес – жоспардағы негізгі

техникалық – экономикалық көрсеткіштерін белгілеу.

Жоспарлау механизмдері, шешім қабылдау жоспарлаудың

дәстүрлік және дәстүрлік емес әдістерімен танысу.

Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

5 тақырып Бизнес – жоспардағы маркетингтік зерттеу

Бизнес   –   жоспар   жасаудың   маңызды   бөлімі   –

маркетингтік   зерттеу   болатын.   Зерттеудің   барлық

әдістерін игеру.  Фирманың бәсеке – қаблеттілігін айқындау.

Өнімнің   бәсекегі   қаблеттілігіне   маркетингтік   зерттеу,   талдау

жасау

Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

6   тақырып   Бизнес-   жоспардағы   маркетингтік

стратегиясы   түрлері.  Тауар   қызмет   көрсетуіөткізу   және

бәсекелестікті   бағалау   бойынша   стратегияға   қорытынды

жасау. Сату қызмет көрсету көлемін ұлғайту шығынды азайту

туралы әртүрлі зерттеулер жүргізу.Жарнама   туралы   жаңа   ой-   пікір   жасау.   Сатудан   кейінгі

қызмет көрсетудің тізбесін жасау.Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

7   тақырып   Бизнес   -   жоспардағы   қауып-қатерді

бағалау.  Кез   келген   кәсіпкерлік,   бизнес   қызметіндегі   қауіп

қатердің   бөлу   мүмкіндігінің   тізбесін   жасау.   Қауіп   қатерден

болатын   зиян,   шығынның   көлемін   болжау.   Бизнес-   жоспарда

қауіп – қатерді азайтуды анықтау.Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

8 тақырып Бизнес- жоспарлаудың негізгі бөлімдері.  Бизнес – жоспар

маңызды   бөлімдерден   құрастырылатын,   әрбір   бөлімнің   атқаратын   жеке

міндеттерін жоспарға көрсету.

Өндірістің күш қуатын жоғарлату, сату көлемін ұлғайып,

жаңа   нарықта   ашу.   Экология   техникалық   қауіпсіздік   еңбекті

қорғауға қатыстылығымен танысу.Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

9 тақырып Бизнес – жоспардың қаржылық аспектісі

бизнес-жоспарда   көрсетілген   негізгі   міндеттерді

атқарудағы   қаржының   маңыздылығы   және   оның

тиімділігі.  Бюджеттік   ақша   ұқаражаты   есептеу   құралы

әдістерін   болжау.   Фирманың   қаржылық   жағдайының   негізгі

көрсеткіштерін талдау. Оларға қорытынды жасау.

Бақылау түрі  - ауызша жауап, емтихан

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Буров   В.   П.,   Ломакин   А.   Л,   Морошкин   В.   А.   Бизнес-план   фирмы:

Теория и практика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ЭКМОС», 2007.-

176с.


2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:

учебное пособие-перераб.  и доп. – М.: изд. Дом «Дашков и Ко», 2007, с.308

3. Грибалев Н.П., Н.Г. Игнатьева. Бизнес-план. Практическое руководство

по составлению. – Санг-Петербург: АО «Белл», 2006.

4. Деловое плонирование (методы, организация ,современная практика):

учебное пособие / Под. ред. В.М. Попова- М.: «Финансы и статистика», 2005-

368 с.

5. Джей   К.   Шим,   Джоэл   Г.   Сигел.   Основы   коммерческогобюджетирования. Пер. с англ.- СПб: Азбука, 2005.

6. Девид Г. Бэнгз. Руководство по составлению бизнес-плана. Пер. с англ.

Под ред. Макаревича Л.М.- М:  «Финпресс», 2004.-256 с.


7. Ковалев   В.В.   Финансовый   анализ:   Управление   капиталом.   Выбор

инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика,2008.

8. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие.-М.: «Дело

и сервис»,2008.

9. Кураков Л.П., Ляпунов С.И., Мингазев Х.Х., Попов В.М. Бизнес-план.

Зарубежный   и   отечественный   опыт.   Современная   практика   и   документация.-

Москва: Финансы и статистика 2007.

Қосымша

10.Методические   рекомендации   по   оценке   эффективности

инвестиционных проектов. - М.: Экономика, 2000.

11. Томпсон А.А., А. Дж. Сибренклед. Стратегический менеджмент. - М.:

«Банки и биржи», «ЮНИТИ»,2000.-577с.

12.Уткин   Э.А.  

  Бизнес-план.   Организация   и   планирование

предпринимательской деятельности. – М.: АКАЛИС, 2005

13.Учет   затрат   на   производство   калькулирование   себестоимости

продукции,   работ   и     услуг.-   Алматы:   БИКО,   Библиотека   бухгалтера   и

предпринемателя, №2-3, 2009.

14.Холт Роберт Н., Барнес Сет Б. Планирование инвестиций: Пер. с англ.-

М.: «Дело ЛТД», 2004.120с.

15.


Акулич И.Л., Демченко С.В. Основы маркетинга. Учеб. пособие -

М.: Мн.: Высш.Шк.,2005.

16.

Оценка   бизнеса:   Уч.   пособие   для   вузов   /   Под   ред.   А.Грязновой,М.Федотовой. - М. :Финансы и статистика, 2000.

17.


Валдайцев.   С.В.   Оценка   бизнеса   и   инноваций.   -   М.;

Информационно-издательский дом «Филинъ»,2003 .Мамандық (тардың)

жұмыс оқу жоспарынан

көшірме 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050510 «Мемлектеттік және жергілікті басқару» 

       


мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы 

«Бизнес жоспарлау»

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖКЖбар-


лығы

дәр пр. зертх

бар

лы

ғыОСӨЖ

ОБН 


күндізгі

3

13545

90

345

30 15


90

45

Кафедра меңгерушісі ______ С.К.Кунязова  20__ж. «___» ________                                                         (қолы)           (аты-жөні)

Жұмыс оқу бағдарламасымен

келісу парағы  Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/3520__ - 20__ оқу жылына арналған 

Бизнес - этикасы

пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандар

дайындаушы 

кафедра

Кафедра

меңгерушісінің

аты-жөні 

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Мемлектеттік 

және жергілікті 

басқару

Г.Р. Байтаева

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛДІ
  • 4 Пәннің мазмұны
  • 4.3 Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны мен тізімі
    • пәнінің жұмыс оқу бағдарламасымен келісу парағы
    • КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 92.14 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет